O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Taşınır Satışı Sözleşmesi

13.788 visualizações

Publicada em

Taşınır Satışı Sözleşmesi

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

Taşınır Satışı Sözleşmesi

 1. 1. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ BANKA HUKUKU DERSİ TAŞINIR SATIŞI SÖZLEŞMESİ HAZIRLAYAN 1001130327 ERDEM KIDIL
 2. 2. TAŞINIR MAL SATIŞI Kavram Borçlar Kanunu m. 182′ye göre, satım sözleşmesi, satıcının, satılan malı alıcının üstlendiği satış parası (semen) karşılığında alıcıya teslim ve mülkiyeti ona geçirmek borcunu yüklendiği bir sözleşmedir. Bu tanımdan anlaşılacağı gibi satım sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerdendir; yani satım sözleşmesinde satıcı ve alıcı hem borçlu, hem de alacaklıdır. Gerçekten satıcı, satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğini alıcıya devretmek bakımından borçlu, satış parasını (semeni) alıcıdan istemek bakımından alacaklıdır. Esaslı Unsurları Bir sözleşmenin esaslı unsurları demek, o sözleşmenin mevcut olabilmesi için mutlak surette bulunması gerekli olan unsurlar demektir. Satım sözleşmesinin esaslı unsurlarının neler olduğunu onun tanımından çıkarmaktayız ki, bunlar da satılan şey, semen ve tarafların satılan şey ile semenin değiştirilmesi (mübadelesi) konusunda anlaşmalarıdır. Satılan Şey Satım sözleşmesinin konusu sadece maddi şeylerden ibaret değildir; maddi şeyler kadar maddi olmayan şeyler de satılabilir. Diğer bir deyişle, malvarlıksal bir değer taşıyan her şey satım sözleşmesine konu olabilir. Bu itibarladır ki, gaz ve elektrik gibi tabii kuvvetler ile alacak hakları, bir miras payı, bir haber ve hatta bir mağazanın müşterileri bile satılabilir. Diğer yandan, satım konusu olan şeyin sözleşmenin yapıldığı anda mutlaka da mevcut olması gerekmez. O halde ileride elde edilecek olan şeyler, örneğin toplanacak tabii semereler (ürünler) de pekala satılabilir. Satılan şeyin sözleşmenin yapıldığı sırada satıcının mülkiyetinde olması şart değildir. Diğer bir deyişle, sadece satıcıya ait olan şeyler değil, başkalarına ait olan şeyler de satılabilir. Böyle bir satım sözleşmesi hukuken geçerlidir; ancak, satıcı ifa zamanında başkasına ait olan bu şeyi sağlayarak alıcıya teslim edemezse, borcunu yerine getirememiş olmaktan (ademi ifadan) dolayı tazminat ödemek zorunda kalır.
 3. 3. Semen Semen (Satış parası), alıcının satın aldığı şeye karşılık olarak satıcıya ödemeyi üstlendiği (taahhüt ettiği) para dır. Bu para kural olarak memleket parasıdır. Nitekim BK. m. 83′de “mevzuu para olan borç memleket parasıyla ödenir” denilmiştir. Semeni (satış parasını) taraflar serbestçe belirleyebilirler. Semenin sözleşmenin yapıldığı anda miktar bakımından belli bir rakam olarak gösterilmesi şart değildir; belirlenebilir olması gerekli ve yeterlidir (BK. m. 182/III). Semen hiç belirlenmemiş ise satış, siparişin yapıldığı gün ve yerdeki cari fiyat üzerinden kurulmuş sayılır (BK. m. 209/I). Cari fiyat, “borsa dışında piyasası olan belli bir cins malın belli bir ticaret çevresindeki ortalama fiyatıdır”. Anlaşma Satım sözleşmesinin esaslı unsurlarından biri de, alıcı ile satıcının semen karşılığında satılan şeyin mülkiyet ve zilyetliğinin devri konusunda anlaşmış olmalarıdır. Diğer bir deyişle satıcı, satılan şeyin zilyetlik ve mülkiyetini alıcıya devretme, alıcı da semeni satıcıya ödeme yükümlülüğü altında olmalıdırlar. Ancak, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, satılan şeyin mülkiyeti, tarafların bu konuda anlaşmış olmalarıyla, yani satım sözleşmesinin yapılmış olmasıyla hemen alıcıya geçmez. Mülkiyetin alıcıya geçebilmesi için taşınırlarda zilyetliğin devri, taşınmazlarda ise, tapu siciline tescil işlemlerinin yapılması gerekir (MK. m. 763,705). Bu işlemler yapılmadığı sürece alıcı, satış parasını (semeni) ödemiş olsa bile satılan şeyin mülkiyetini kazanamaz. Alıcı, satım sözleşmesinin yapılmasıyla sadece satıcıdan satılan şeyin zilyetlik ve mülkiyetini kendisine devretmesini isteme konusunda bir şahsi hak (alacak hakkı) elde etmiş olur. Taraflar arasındaki bu anlaşma, taşınır satımlarında motorlu araçlar dışında herhangi bir şekle tabi değildir. Diğer bir deyişle, taşınır satımı şekilsizce yapılabilir. Fakat taşınmaz satımları resmi şekilde, yani tapu memuru önünde yapılmadıkça hüküm ifade etmez (BK. m. 213/I). Yarar ve Hasarın Geçişi Satım sözleşmesinde yarar ve hasar (tehlike), halin gereğinden veya özel şartlardan doğan istisnaların dışında, sözleşmenin yapılmasından itibaren alıcıya geçer (BK. m. 183/I). Yarar, satım sözleşmesinin yapılmasından itibaren teslime kadar geçen zaman içinde satılan şeyde kendiliğinden meydana gelen fazlalıklar yani satılan şeyden elde edilen ürünler (semereler) ve diğer gelirlerdir; örneğin satılan bir hayvanın sütü, yumurtası, yünü, yeni doğan yavruları, gübresi, ondan elde edilen doğal ürünlerdir (tabii semerelerdir) ve yarar kavramına girerler. Hasar ise, sözleşmenin yapılmasından sonra fakat ifasından önce satılan şeyin, satıcıya yükletilemeyen sebeplerden dolayı yok olması veya kötüleşmesi yüzünden teslim borcunun ifasının veya gereği gibi ifasının imkânsızlaşması halinde ortaya çıkan ve satış parasının (semenin) kaybı sonucunu doğuran bir tehlikedir.
 4. 4. Satım Sözleşmesinin Türleri Yukarıda tanımını ve esaslı unsurlarını incelediğimiz satım sözleşmesinin çeşitli türleri vardır. Bunları ayrı ayrı kısaca açıklayalım: Taşınır Satımı Taşınır satımı, taşınır mülkiyetine konu olabilen şeylerin satımıdır. Bunlar ise, yerinde sabit olmayıp bir yerden başka bir yere götürülebilen şeylerdir. O halde otomobil, kitap, pirinç, kömür, zeytinyağı, elbise vs. gibi maddi şeylerin yanında havagazı ,doğal gaz ve elektrik gibi tabii kuvvetlerin satımı da taşınır satımıdır. TBK’nun 209’uncu maddesine göre, “Taşınır satışı, Türk Medenî Kanunu uyarınca taşınmaz sayılanlar dışında kalan ve diğer kanunlarda taşınır olarak belirtilen şeylerin satışıdır.-Ürünler, bir yapının yıkıntıları ve taş ocağından çıkarılacak taşlar gibi, taşınmazdan ayrıldıktan sonra mülkiyeti devredilecek bütünleyici parçaların satılması da taşınır satışıdır.” BK’nun 184’üncü maddesini karşılamakta olup, sadeleştirme ve düzeltmeler dışında hüküm değişikliği içermemektedir.
 5. 5. Satım Sözleşmesinin Hükümleri Satım sözleşmesinin hükümlerini, önce satıcının borçları, sonra da alıcının borçları başlığı altında inceleyeceğiz. Bundan sonra da tarafların temerrüdü (direnimi) dolayısıyla ortaya çıkan sorunları ele alacağız. Satıcının Borçları
 6. 6. Satıcının borçlarını teslim ve mülkiyeti geçirme (nakletme) borcu, teslime kadar satılanı saklama borcu, ayıba karşı garanti (tekeffül) borcu ve zapta karşı garanti (tekeffül) borcu olmak üzere başlıca dört grupta toplayabiliriz. 1) Teslim ve Mülkiyeti Geçirme Borcu Satıcının satım sözleşmesinden doğan en önemli borcu, satılanı teslim ve mülkiyeti geçirme (nakil) borcudur (BK. m. 182/I). Satılanı teslim borcu ile satılanın mülkiyetini geçirme (nakil) borcu birbirine çok sıkı surette bağlı olmakla beraber, içerikleri bakımından birbirinden bağımsız iki borçtur. Gerçekten, teslim borcunun yerine getirilmesi (ifası) aynı zamanda mülkiyeti geçirme (nakil) borcunun da yerine getirilmesi (ifası) sonucunu doğurur; yani satılan şey alıcıya teslim edilince onun mülkiyeti de alıcıya geçmiş olur. Fakat bazı hallerde teslim borcu yerine getirildiği (ifa edildiği) halde mülkiyet alıcıya geçmez; örneğin mülkiyeti saklı tutma şartıyla satımda durum böyledir. Diğer taraftan, satılanın mülkiyeti bazen teslim borcu yerine getirilmeksizin (ifa edilmeksizin) de alıcıya geçebilir; örneğin artırma ile satımda satım konusu olan taşınırın mülkiyeti teslimle değil, ihalenin yapılmasıyla birlikte o anda alıcıya geçmiş olur (BK. m. 231/I). Teslim, satılan şeyin zilyetliğini alıcıya geçirme yollarından sadece birisidir. Diğer bir deyişle, satılan şeyin alıcının iktidar alanına sokulması, sadece onun fiilen alıcıya teslim edilmesiyle olmaz. Bazı hallerde satılan şey alıcıya fiilen teslim edilmiş olmasa bile, o şeyin mülkiyeti yine de alıcıya geçmiş olur ki, bu yollara teslimsiz kazanma denir. Taşınır satımında satılan şeyin mülkiyeti, onun zilyetliğinin devredilmesiyle alıcıya geçer. Taşınmaz satımında ise, satılan şeyin alıcının mülkiyetine geçebilmesi, tapuya tescille olur (MK. m. 705). Öyleyse satılan taşınmaz, satıcı tarafından alıcıya teslim edilmiş olsa dahi, tapuya tescil işlemi yapılmadıkça alıcı onun mülkiyetini kazanmış olmaz. Burada önemli olan diğer bir konu da, teslim masraflarının kime ait olacağıdır. BK. m. 185’e göre, aksine bir adet veya anlaşma yoksa, ölçmek ve tartmak gibi teslim masrafları satıcıya; senet yapmak ve satılanı teslim almak için yapılan masraflar ise alıcıya aittir. Bunun gibi, taşıma masrafları da aksine bir adet veya anlaşma olmadıkça alıcıya aittir. Eğer masrafsız teslim şart edilmemişse, o takdirde taşıma masraflarını satıcı üzerine almış sayılır (BK. m. 186). “Aksine sözleşme veya âdet yoksa, ölçme ve tartma gibi devir giderleri satıcıya, satılanı devralmak üzere yapılan giderler ve satılanın ifa yerinden başka yere taşınması gerektiğinde, taşıma giderleri alıcıya aittir. Gidersiz devir kararlaştırılmışsa, satıcı taşıma giderlerini üstlenmiş sayılır. Liman ve gümrük giderleri olmaksızın devir kararlaştırılmışsa satıcı, dış satım, transit ve dış alım vergilerini üstlenmiş sayılır; ancak satılanın alıcı tarafından devralındığı sırada ödenmiş olan tüketim vergilerini üstlenmiş sayılmaz” (TBK m.211). Arda, Onur’a 100 ton kömür satmıştır. Taraflar teslim masraflarının kime ait olacağını aralarında kararlaştırmamışlardır. Teslim masrafları kime ait olacaktır?
 7. 7. 2)Satılanı Saklama Borcu Borçlar Kanununda öngörülmemiş olmakla beraber, dürüst davranma kuralının gereği olarak satıcının satılan şeyi teslime kadar saklamak, ona dikkat ve özen göstermek borcu da vardır. Borçlar Kanununun getirdiği bu sorumluluğun yanında 8 Eylül 1995 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan “Tüketicinin Korunması Hak kında Kanun” da alıcıları koruyucu hükümler içermektedir. 3)Ayıba Karşı Garanti Borcu Satıcının ayıba karşı garanti (tekeffül) borcu, satılan şeyin satıcının belirttiği ve vaad ettiği nitelikleri taşımamasından veya bu şeyin değerini ya da sözleşme (akit) gereğince ondan beklenen yararları azaltan veya kaldırılan eksiklikleri bulunmasından satıcının sorumlu olmasıdır. Satıcı satılan şeyin, belirttiği ve vadettiği nitelikleri taşımaması kadar, onun değerini veya faydasını azaltan veya ortadan kaldıran noksanlıkların bulunmasından dolayı da alıcıya karşı sorumludur (BK. m. 194). Satılan şeyin bu nitelikleri taşımamasına veya onun değer ve faydasını azaltan ya da tamamen ortadan kaldıran noksanlıklara hukuk dilinde ayıp denir. Satıcı bunları bilmese dahi gene de onlardan alıcıya karşı sorumlu tutulur (BK. m. 194/II). Ancak satıcı, alıcının satım zamanında bilmekte olduğu ayıplardan sorumlu olmadığı gibi, satılan şeye olağan dikkati göstermekle fark edilebileceği ayıplardan da ancak onların mevcut olmadığını garanti etmiş ise sorumlu olur (BK. m. 197). O halde satıcının, satılan şeyin gerekli niteliklerinden dolayı sorumlu tutulabilmesi için, ayıbın gizli olması, aynı zamanda da satılan şeyin değerini ve ondan beklenilen faydayı önemli ölçüde azaltmakta bulunması gerekir. Borçlar Kanunumuz, satılan şeyin ayıplı olması halinde alıcıya seçimlik üç hak tanımaktadır: Gerçekten alıcı, dilerse satılan şeyi geri vermeye hazır olduğunu söyleyerek sözleşmeden dönmeyi, dilerse satılan şeyi alıkoyup değerindeki noksan ölçüsünde satış parasının (semenin) indirilmesini dava edebilir (BK. m. 202). Ya da satılan misli bir şeyse bu iki yola da gitmeyerek satılan şeyin ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteyebilir (BK. m. 203/I). “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” bu üç hakka dördüncü bir hak daha eklemiştir. O da, ayıplı malın ücretsiz tamirini istemektir. Figen bir ayakkabı mağazasından ayakkabı almıştır. Ayakkabıyı kullanmaya başladıktan bir hafta sonra ayakkabının dikişlerinin açıldığını görmüştür? Bu durumda Figen’in ne gibi hakları vardır? 4)Zapta Karşı Garanti Borcu Satıcının zapta karşı garanti (tekeffül) borcu ise, onun satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin ayni veya kuvvetlendirilmiş şahsi bir hakkı bulunmadığını garanti etmesi ve eğer bir üçüncü kişi üstün hakkına dayanarak satılan şeyi alıcının elinden alacak olur ya da alıcının mülkiyet hakkını tam anlamıyla kullanmasını önleyecek biçimde bir hak iddia ederse, bunun sonuçlarından sorumlu olmasıdır. Ancak, satım zamanında alıcı zapt tehlikesinin varlığından, yani üçüncü kişinin böyle bir
 8. 8. hakkı bulunduğundan haberdar idiyse, satıcı ancak bu konuda açık bir garanti üstlendiği takdirde sorumlu olur (BK. m. 189). Zapta Karşı Garanti: Satıcının satılan şey üzerinde üçüncü kişilerin ayni veya kuvvetlendirilmiş şahsi haklarının bulunmadığını garanti etmesidir. Satıcının zapta karşı garanti borcu da aynen gerekli niteliklerinden dolayı ayıba karşı garanti borcu gibi kanundan doğar. Bu sebeple de satıcının bunu ayrıca yüklenmiş (taahhüt etmiş) olmasına gerek yoktur. Ancak, zapta karşı garanti borcunun doğabilmesi için, satılan şeyin alıcıya teslim edilmiş olması da gerekir. Borçlar Kanunumuz, zapta karşı garanti borcunun sonuçlarını, satılan şeyin tamamen veya kısmen zapt edilmiş olmasına göre farklı şekilde düzenlemiştir. Tam zabıtta, yani üçüncü kişinin sahip bulunduğu mülkiyet hakkına dayanarak satılan şeyi alıcının elinden tamamen almış olması halinde, satım sözleşmesi kendiliğinden ortadan kalkar. Bu durumda alıcı, ödemiş olduğu satış parasının (semenin) faiziyle birlikte geri verilmesini, satılan şeye yaptığı fakat üçüncü kişiden isteyemeyeceği giderleri, davayı satıcıya bildirmekle (ihbar etmekle) kaçınılması mümkün olanların dışındaki yargılama giderleri ile yargılama dışı giderleri ve nihayet satılanın zapt edilmesinden dolayı uğramış olduğu zararları satıcıdan isteyebilir (BK. m. 194). Satıcı, kendisine hiç bir kusurun yükletilemeyeceğini ispat etmedikçe satılan şeyin zapt edilmiş olması yüzünden doğan diğer her türlü zararı da gidermekle (tazmin etmekle) yükümlüdür (BK. m. 194/II). Kısmi zabıtta, yani satılan şeyin üçüncü kişi tarafından alıcının elinden kısmen alınması veya üçüncü kişinin satılan şey üzerinde sınırlı ayni ya da kuvvetlendirilmiş şahsî bir hak iddia etmesi halinde, alıcı sözleşmeden dönemeyip (satımının feshini talep edemeyip) sadece bu yüzden uğradığı zararın giderilmesini isteyebilir (BK. m. 193/I). Ancak halin icabından, zapt tehlikesini bilmiş olsaydı, o şeyi satın almayacağı karineyle anlaşılıyorsa, alıcının sözleşmeden dönme (sözleşmesinin feshini dava etme) hakkı vardır (BK. m. 193/II). Bu takdirde alıcı, satılan şeyin zapt edilmeyen kısmını o zamana kadar elde ettiği menfaatleri ile birlikte satıcıya geri vermek zorundadır (BK. m. 193/III). Görüldüğü üzere, tam zabıtta sözleşme kendiliğinden ortadan kalktığı (münfesih olduğu) halde, kısmi zabıtta alıcının sözleşmeden dönememesi (sözleşmenin feshini isteyememesi) kural, sözleşmeden dönebilmesi (fesih davası açabilmesi) ise istisnadır. Zapta karşı garanti ile ilgili davaların zamanaşımı hakkında kanunda özel bir hüküm bulunmadığından, bunların on yıllık zamanaşımına tabi olduğu sonucu çıkarılabilir. Alıcının Borçları
 9. 9. Alıcının borçlarını da biri semeni (satış parasını) ödeme borcu, diğeri ise satılanı teslim alma borcu olmak üzere iki grupta toplayabiliriz. 1)Semeni Ödeme Borcu Alıcının satım sözleşmesinden doğan borçlarından birisi, semeni (satış parasını) satıcıya ödemektir. Semenin (satış parasının) ne zaman ödeneceği taraflar arasında kararlaştırılabilir. Ancak, bu konuda anlaşma yapılmamışsa satıcı, satılan şeyi alıcıya teslim etmekle veya sözleşmeye uygun biçimde teslime sunmakla semeni (satış parasını) isteme hakkını kazanır (BK. m. 210/I). Aksi kararlaştırılmış olmadıkça veya bir adet bulunmadıkça gerek satıcı, gerekse alıcı borçlarını aynı anda ifa etmekle yükümlü bulunduklarına göre (BK. m. 182/II), satılanın zilyetliğinin kendisine geçmesiyle birlikte alıcı da semeni (satış parasını) ödemek zorunda olacaktır. Pek tabiidir ki, kredili (veresiye) satımlarda durum böyle değildir. 2)Satılanı Teslim Alma Borcu Alıcının diğer borcu ise, satıcı tarafından kendisine sunulan edimi kabul etmek, yani satılan şeyi teslim almaktır. Ancak, alıcının satılan şeyi teslim almak zorunda olması için, satıcı tarafından satılan şeyin belirlenmiş olan şartlara uygun biçimde sunulmuş olması gerekir (BK. m. 208). Aksi kararlaştırılmamış olduğu veya bu yolda bir adet bulunmadığı takdirde teslim almanın derhal yapılması gerekir (BK. m. 208/II). Satılan şeyin sözleşmeye uygun biçimde sunulması demek, ifanın kararlaştırılmış olan zaman ve yerde yapılması, satılan ayıpsız ve sözleşmeyle kararlaştırılan şey olması demektir. Bunlar gerçekleşmediği takdirde alıcının satılan şeyi teslim alma zorunluluğu yoktur, ifayı reddedebilir. TAŞINIR SATIŞI SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ
 10. 10. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU MADDE 1- TARAFLAR 1.1- SATICI Adres: Altunizade Mah. Kısıklı Cad. No:47 Üsküdar İstanbul Ünvanı : Doğan Müzik Kitap Mağ.Paz.A.Ş. Telefon : (216) 554 16 00 E-mail : info@dr.com.tr 1.2 –ALICI Adı/Soyadı/Ünvanı : Erdem K Adresi : İstanbul E-mail : qwerty.1299@gmail.com MADDE 2- KONU İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.dr.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici ile satıcı ve sağlayıcının hak ve yükümlülükleri, cayma hakkı, bilgilendirme yükümlülüğü, teslimat ile diğer uygulama usul ve esasları, işbu konuda yürürlüğe girecek yönetmelikle belirlenecektir. MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN Ürün Adı Miktar Birim Fiyat Toplam Tutar Uni Uni Kuru Toga 0.5 Versatil Kalem Siyah M5-450 Media Cinsi : N/A 1 14,99 14,99 TL Kargo Ücreti 3,90 TL KDV Dahil Fiyatı 18.89 TL Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibi olup, bu
 11. 11. bilgiler ALICI tarafından da onaylanmıştır. Ödeme Şekli : Teslimat Adresi : /İstanbul/Türkiye Teslim Edilecek Kişi :ERDEM K Fatura Adresi : /İstanbul/Türkiye Kargo Ücreti : 3.90 MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER 4.1- ALICI, SATICI'ya ait http://www.dr.com.tr alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen sözleşme konusu ürünün http://www.dr.com.tr alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder. 4.2- Sözleşme konusu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Kargo Ücreti ALICI tarafında karşılacaktır. E-kitap satışlarında ürün ALICI tarafından bildirilen mail adresine teslim edilecektir. 4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. 4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu ön bilgilendirme sözleşmesinin elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir. 4.7- Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder. 4.8- ALICI tarafından, sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden “hesaba yatırma” şeklinde yapılması durumunda, ürün bedelinin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın info@dr.com.tr mail adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder. ALICI, işbu maddede bahsi geçen şekilde IBAN numarasını SATICI’ya bildirmediği takdirde herhangi bir talepte bulunamaz. 4.9- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi
 12. 12. olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenler ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir. 4.10- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 4.11- ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu sözleşmede yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir. 4.12- ALICI, e-kitap dahil satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 4.13- ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. 4.14- ALICI ve SATICI işbu sözleşmenin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 5- CAYMA HAKKI ALICI, işbu sözleşmenin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya teyidi alınmak suretiyle faks, e-mail, telefon veya sürekli bir veri taşıyıcısıyla bildirimde bulunulması ve 6. maddede belirtilen ve cayma hakkının şartlı olarak kullanılabileceği ürünlerin ambalajının açılmamış, ürünlerin kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi
 13. 13. zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır. MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Kopyalanarak orjinalliğini kaybeden (CD, DVD, plak vs gibi) veya hijyenik faktörler nedeniyle risk taşıyan ürünlerin (kulaklık vs. gibi) iade ve değişimleri orijinal ambalajları açıldığı takdirde gerçekleştirilememektedir. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. - Taşınabilir Bilgisayar ve Masaüstü Bilgisayarlar (Orijinal işletim sistemi kurulduktan sonra yani bilgisayarın kurulumu yapıldıktan sonra iade alınmayacaktır.) - Her türlü yazılım ve programlar - DVD, VCD, CD ve kasetler - Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b) - Vücut ile temas etmesi sebebiyle hijyenik nedenlerden dolayı her türlü kulaklık ve kulaklık adaptörü - Telefon kontör siparişleri - Kitap, dergi - Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünlerin iadesi mümkün değildir. - Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır. MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER 7.1- 18 yaşından küçük kişiler ile ayırt etme gücünden yoksun veya kısıtlı erginler SATICI'dan alış-veriş yapamaz. 7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklarda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dahilinde ALICI'nın mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. İşbu sözleşme elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu sözleşmede düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. SATICI Doğan Müzik Kitap Mağ.Paz.A.Ş.
 14. 14. ALICI Erdem K KAYNAKLAR  Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Site: http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6502.pdf  6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU’NUN SATIŞ VE ESER SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİNİNDEĞERLENDİRİLMESİ - Dr. Mustafa SALDIRIM  Açık Öğretim Fakültesi – Hukuka Giriş Dersi - 14. Ünite Sözleşme Türleri - Satım Sözleşmesi Site: http://notoku.com/satim-sozlesmesi/  http://www.bilgi.edu.tr/site_media/uploads/files/2013/03/26/11.pdf ERDEM KIDIL 1001130327

×