O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Ήκθ, ζκιμα και παραδόςεισ  Ήκθ και ζκιμα είναι δφο λζξεισ ςτενά δεμζνεσ  μεταξφ τουσ. Τα ικθ αποτελοφν τουσ  άγραφουσ κ...
Γρεβενά Γιορτι Μανιταριοφ: είναι μια γιορτι που πραγματοποιείται κάκε 3 Αυγοφςτου με μουςικι, χορό και άφκονα μανιτάρια. ...
Το βράδυ πριν από τθν Κακαρι Δευτζρα,μετά το βραδυνό φαγθτό και αφοφ οινεϊτεροι επιςκεφκοφν όλουσ τουσμεγαλυτζρουσ ςτο ςό...
Τθν Κυριακι του Ράςχα αναβιϊνει τοπατροπαράδοτο ζκιμο του οβελία. Από τοπρωϊ τθσ λαμπρισ αυτισ μζρασ, όλο το χωριόμοςχοβο...
ΚΙΒΩΤΟΣ Γ΢ΕΒΕΝΩΝΕΘΙΜΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩ΢ΙΟ      ΜΟΥ
Το φουςτορο.Του Άγιου Γεϊργιου οι γυναίκεσ του χωριοφ ετοιμάηουν ομελζτεσ (φοφςτορο)και το πθγαίνουν ςτθν εκκλθςία. Πλοι π...
ΚοηάνθΣτθν Κοηάνθ πιςτεφουν ότι το "αντζτι",δθλαδι το ζκιμο με το αυγό, το κάνουν "γιανα γίνουν θ βρίηα και το ςτάρι". Αυ...
Η παράδοςθ κζλει οι νοικοκυρζσ ςε όλθ τθν Ελλάδα να βάφουν τα κόκκινα αβγά τουσ τθ Μεγάλθ Ρζμπτθ. Σφμφωνα με μια βορειοελ...
Καρναβάλι ςτθν Κοηάνθ. Το ζκιμο τθσπαρζλαςθσ του Καρναβαλιοφ μεταφζρκθκεςτθν Ελλάδα από τθν Ιταλία και κυρίωσ από τθΒενετ...
Γιορτζσ των Νερϊν. Τετραιμερο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.Κοηανίτικοσ Φανόσ. Το ζκιμο ηωντανεφει τισ θμζρεσ τθσΑποκριάσ.Λαςςάν...
Τραπεηίτςα ΚοηάνθσΕΘΙΜΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩ΢ΙΟ      ΜΟΥ
ΛαμπαδθδρομίεσΤο βράδυ του Άγιου Γεϊργιου ζβγαιναν τα παιδιά του χωριοφ  κρατϊντασ λαμπάδεσ και φανάρια και γυρνοφςαν τα ...
ήθη, έθιμα και παραδόσεις
ήθη, έθιμα και παραδόσεις
Terminou este documento.
Transfira e leia offline.
Próximos SlideShares
κύπρος
Avançar
Próximos SlideShares
κύπρος
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

ήθη, έθιμα και παραδόσεις

Baixar para ler offline

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

ήθη, έθιμα και παραδόσεις

 1. 1. Ήκθ, ζκιμα και παραδόςεισ Ήκθ και ζκιμα είναι δφο λζξεισ ςτενά δεμζνεσ μεταξφ τουσ. Τα ικθ αποτελοφν τουσ άγραφουσ κανόνεσ ςυμπεριφοράσ, τισ αντιλιψεισ και τισ νοοτροπίεσ μιασ κοινωνίασ. Τα ζκιμα είναι οι ενζργειεσ, οι πράξεισ με τισ οποίεσ εκφράηονται τα ικθ. Παραδόςεισ είναι τα ζκιμα που κλθρονομοφνται από γενιά ςε γενιά.
 2. 2. Γρεβενά Γιορτι Μανιταριοφ: είναι μια γιορτι που πραγματοποιείται κάκε 3 Αυγοφςτου με μουςικι, χορό και άφκονα μανιτάρια. Ανακατωςαριά: οι Απόκριεσ ςτον νομό γιορτάηονται με διαφορετικά είδθ μουςικισ, πολιτιςμοφσ και κουλτοφρεσ με ςκοπό όπωσ πάντα τθ διαςκζδαςθ.Ονομαςτά είναι και τα "Λουγκοτςάρια" όπουομάδεσ μεταμφιεςμζνων ανάβουν φωτιζσ καιχορεφουν γφρω από αυτζσ.
 3. 3. Το βράδυ πριν από τθν Κακαρι Δευτζρα,μετά το βραδυνό φαγθτό και αφοφ οινεϊτεροι επιςκεφκοφν όλουσ τουσμεγαλυτζρουσ ςτο ςόϊ και τουσ ηθτιςουνςυγγνϊμθ για τα όποια παραπτϊματά τουσ,ακολουκεί θ παραδοςιακι «χάςκα». Κάποιοσαπό τθν οικογζνεια κρατά ζνα βραςμζνο καικακαριςμζνο αυγό από μια κλωςτι και τοφζρνει γφρω-γφρω μπροςτά από τα ςτόματατων υπόλοιπων μελϊν τθσ οικογζνειασ, πουπροςπακοφν να το πιάςουν, χωρίσ τθ βοικειατων χεριϊν. Αυτό δεν είναι εφκολο, γιατί τοαυγό ξεφεφγει και όλο αυτό προκαλεί μιαευχάριςτθ ατμόςφαιρα με πολφ γζλιο καικζφι. Μετά το πιάςιμο τθσ "χάςκασ" τα μζλθτθσ οικογζνειασ λζνε "ςυγχωρεμζνα" μεταξφτουσ και αλλθλοςυγχωριοφνται, λόγω τθσΣαρακοςτισ που αρχίηει αμζςωσ μετά τθνΚακαρι Δευτζρα.
 4. 4. Τθν Κυριακι του Ράςχα αναβιϊνει τοπατροπαράδοτο ζκιμο του οβελία. Από τοπρωϊ τθσ λαμπρισ αυτισ μζρασ, όλο το χωριόμοςχοβολά από τουσ οβελίεσ που ψινονται ςόλεσ ανεξαιρζτωσ τισ αυλζσ των ςπιτιϊν τουχωριοφ, ενϊ αντιλαλοφν παντοφ τα λεβζντικαδθμοτικά τραγοφδια τθσ περιοχισ, αλλά καιολόκλθρθσ τθσ Ελλάδασ.Τισ παραμονζσ των Χριςτουγζννων, τθσΡρωτοχρονιάσ και των Βαϊων, ψάλλονται απότα παιδιά τα παραδοςιακά κάλαντα πουψάλλονται και ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιοχζστθσ πατρίδοσ μασ. Το πρωί του Λαηάρου ταπαιδιά γυρνοφν όλα τα ςπίτια και ψάλλουν τθ"Λαηαρίνα-Κουκουτίνα", τα κάλαντα δθλαδιτου Λαηάρου.
 5. 5. ΚΙΒΩΤΟΣ Γ΢ΕΒΕΝΩΝΕΘΙΜΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩ΢ΙΟ ΜΟΥ
 6. 6. Το φουςτορο.Του Άγιου Γεϊργιου οι γυναίκεσ του χωριοφ ετοιμάηουν ομελζτεσ (φοφςτορο)και το πθγαίνουν ςτθν εκκλθςία. Πλοι πθγαίνουν αρνιά, κότεσ, αυγά. Αυτά όλαμετά το τζλοσ τθσ εκκλθςίασ τα βγάηουν ςε δθμοπραςία. Αυτόσ που κα δϊςειτα περιςςότερα χριματα, παίρνει ανάλογα αυτό που κζλει. Τα αυγά τα ωμα ταςτινουνε ςε ςειρζσ δεκάδων. Ξζκαναν περνϊντασ το πρϊτο από κάκε δεκάδακαι τα τςουγγρίηουνε. Ανάλογα με το πόςα κα τςουγγρίςουν από 1 μζχρι 100ςπανζ μζχρι να τελειϊςουν του ενόσ από τουσ δυο τα αυγά. Αυτόσ που ζχει τοπιο γζρο αυγό ςτο τζλοσ τα παίρνει όλα και ο χαμζνοσ πλθρϊνει το αντίςτοιχοτίμθμα ςτθν εκκλθςία. Και παίρνει το αυγό
 7. 7. ΚοηάνθΣτθν Κοηάνθ πιςτεφουν ότι το "αντζτι",δθλαδι το ζκιμο με το αυγό, το κάνουν "γιανα γίνουν θ βρίηα και το ςτάρι". Αυτό εξθγείταιαπό τθν αναηωογονθτικι δφναμθ του αυγοφωσ φορζα ηωισ. Σε οριςμζνεσ περιοχζσκυλοφςαν αυγά πάνω ςτο τραπζηι καιεφχονταν να κυλιςει θ Σαρακοςτι εφκολαόπωσ τα αυτά.Τθν Μ. Ραραςκευι δεν τρϊνε γλυκά για τθναγάπθ του Χριςτοφ που τον πότιςαν ξφδι.Ταχινόςουπα, μαροφλι με ξφδι ι φακζσ με ξφδιείναι τα ςυνικθ φαγθτά. Κανείσ δεν πρζπει ναπιάςει ςτα χζρια του ςφυρί ι βελόνι, γιατίκεωρείται μεγάλθ αμαρτία.
 8. 8. Η παράδοςθ κζλει οι νοικοκυρζσ ςε όλθ τθν Ελλάδα να βάφουν τα κόκκινα αβγά τουσ τθ Μεγάλθ Ρζμπτθ. Σφμφωνα με μια βορειοελλαδικι παράδοςθ, όταν διαδόκθκε ότι ο Χριςτόσ αναςτικθκε, πολλοί δεν το πίςτευαν. Μια γυναίκα, που κρατοφςε αβγά ςε ζνα καλάκι, αμφιςβιτθςε ότι κα μποροφςε να ςυμβεί κάτι τζτοιο, λζγοντασ: "Θα ιταν ςαν να μου λζτε ότι τα άςπρα αβγά που κρατϊ κα γίνουν κόκκινα". Τότε, ωσ εκ καφματοσ, τα αβγά τθσ νοικοκυράσ άλλαξαν χρϊμα.Ραλιά, ςε πολλά χωριά τθσ Μακεδονίασ τακόκκινα αβγά τα ζβαφαν με το κόκκινο ξφλο,τθν "μπακάμθ". Το πρϊτο αβγό το παράχωνανςτα αμπζλια , ζνα το κρατοφςαν ςτοεικονοςτάςι και τθ βαφι δεν τθν ζχυναν αλλάτθν παράχωναν. Πςοι πενκοφςαν ζβαφαν τααβγά τουσ μαφρα.
 9. 9. Καρναβάλι ςτθν Κοηάνθ. Το ζκιμο τθσπαρζλαςθσ του Καρναβαλιοφ μεταφζρκθκεςτθν Ελλάδα από τθν Ιταλία και κυρίωσ από τθΒενετία. Οι εκδθλϊςεισ τθσ Αποκριάσ ζχουνπλζον κακιερωκεί ωσ ζνα ςθμαντικό δρϊμενοτθσ περιοχισ που προςελκφει πλικοσεπιςκεπτϊν από τισ γφρω πόλεισ. Οιεκδθλϊςεισ ξεκινοφν από τθν«Τςικνοπζμπτθ», 15 μζρεσ πριν τθν τελευταίαΚυριακι τθσ Αποκριάσ.Λαηαρίνεσ. Αρχαιοελλθνικό ζκιμο πουςχετίηεται με τθν αναγζννθςθ τθσ φφςθσ καιτθν ανανζωςθ τθσ ηωισ.Κλιδονα. Ρρόκειται για μια από τισ γιορτζσπου ανοίγουν τον εορταςτικό κφκλο τωνπανθγυριϊν και κρθςκευτικϊν εορτϊν τουκαλοκαιριοφ και γιορτάηεται παραδοςιακάςτισ 24 Ιουνίου, ςτθ γιορτι του Αϊ Γιάννθ.
 10. 10. Γιορτζσ των Νερϊν. Τετραιμερο πολιτιςτικϊν εκδθλϊςεων.Κοηανίτικοσ Φανόσ. Το ζκιμο ηωντανεφει τισ θμζρεσ τθσΑποκριάσ.Λαςςάνει. Ρολιτιςτικζσ εκδθλϊςεισ που λαμβάνουν χϊρα τονΑφγουςτο ςτθν Κοηάνθ.
 11. 11. Τραπεηίτςα ΚοηάνθσΕΘΙΜΑ ΡΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩ΢ΙΟ ΜΟΥ
 12. 12. ΛαμπαδθδρομίεσΤο βράδυ του Άγιου Γεϊργιου ζβγαιναν τα παιδιά του χωριοφ κρατϊντασ λαμπάδεσ και φανάρια και γυρνοφςαν τα ςπίτια. Τα ςπίτια που είχαν Γιϊργο ζδιναν κζραςμα ενϊ τα υπόλοιπα ζδιναν κάτι άλλο . Τα παιδιά γφριηαν όλο το βράδυ τραγουδϊντασ.

ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Vistos

Vistos totais

1.729

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

330

Ações

Baixados

14

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×