Anul 1918

Anul 1918
O viaţă întreagă veţi mărturisi cu
mândrie:
”Şi eu am fost la Alba Iulia !” Fiii fiilor
voştri vor chezăşui puternic și fericiţi,
rostind: ”Şi părinţii noştri au fost la
Alba Iulia!”
Iuliu Hossu,episcop,1 Decembrie 1918
“…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea ma sublimǎ a
istoriei româneşti.
Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici
unui om politic, a nici unui govern, a nici unui partid; este fapta istorică a
întregii naţiuni române, realizată ȋntr-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile
conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l
călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.”
România este patria noastrǎ și a tuturor românilor.
E România celor de demult şi-a celor de mai apoi
E patria celor dispǎruţi şi a celor ce va sǎ vie.
Barbu Ştefãnescu Delavrancea
Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional,
anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale
pentru făurirea statului naţional unitar. Acest proces istoric, desfăşurat pe întreg spaţiul
de locuire românesc, a înregistrat puternice seisme în 1784, 1821, 1848-1849, ca şi
evenimente cardinale cum ar fi unirea Moldovei şi Munteniei în 1859, proclamarea
independenţei absolute a ţării de sub dominaţia otomană, consfinţită pe câmpul de luptă
de armata românǎ în războiul din 1877-1878, precum şi adunările reprezentative,
democratic alese ale românilor din teritoriile aflate sub stăpânirea străină de la Chişinău,
Cernăuţi şi Alba Iulia din 1918.
Aceste memorabile momente din 1918 au făcut ca jertfa ostaşilor români în primul
război mondial să nu fi fost zadarnică. Ceea ce la 1600 – prin fapta Viteazului – fusese
doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a
acestui popor.
Organizaţi în state separate din punct de vedere politic, ameninţaţi mereu de
expansiunea vecinilor mai puternici, cu părţi din teritoriul strămoşesc – Transilvania,
Banat, Bucovina, Basarabia, Dobrogea – anexate de cele trei mari imperii, otoman,
habsburgic (din 1867 austro-ungar) şi rus, românii şi-au păstrat dintotdeauna conştiinţa
că aparţin aceluiaşi popor, că au aceeaşi geneză.
Anul 1918
Această conştiinţă a unităţii de neam a românilor a fost consolidată de permanentele
şi multiplele relaţii politice, militare, economice şi culturale între ţările române de-a
lungul întregului ev de mijloc.
Secolul al XIX-lea – denumit şi “secolul naţionalităţilor” – a adus în spaţiul
românesc o nouă realitate, cea a naţiunii române, în cadrul căreia s-a cristalizat
conştiinţa unităţii naţionale, a conştiinţei destinului comun – trecut, prezent şi viitor.
Desăvârşirea unităţii naţionale
a românilor la sfârşitul primei
conflagraţii mondiale trebuie
înţeleasă ca o firească
împlinire, ca o necesitate
istorică impusă de evoluţia
statului naţional şi de
necesitatea desăvârşirii sale şi
nu ca urmare a efortului militar
al României.
Nu primul război mondial a creat România Mare; el a fost doar ocazia. România a
intrat în război pentru eliberarea provinciilor asuprite şi pentru întregirea ţării, idealul
Unirii afirmându-se intens prin eforturi, jertfe şi eroism pe câmpurile de luptă din
Transilvania şi Dobrogea, de pe Valea Jiului şi de pe Argeş, ca şi pe cele de la Mărăşti,
Mărăşeşti şi Oituz.
În viaţa tuturor popoarelor, în existenţa statelor, au fost momente sau evenimente de
însemnătate sau semnificaţie deosebită, ce le-au marcat existenţa, au devenit
memorabile, au ajuns a căpăta dimensiunile unor sărbători naţionale.
1 Decembrie 1918 a fost ziua în care românii au înfăptuit unul dintre cele mai
semnificative şi mai importante acte istorice, cu deosebite consecinţe pentru evoluţia
ulterioară a naţiunii noastre.
Marele istoric român de renume european A.D. Xenopol aprecia că în istoria
neamului românesc au fost mari acte definitorii, respectiv cucerirea Daciei de către
romani – care ne-a dat structura de esenţă romanică, latină a poporului şi limbii – şi
Unirea din 1918, când s-a desăvârşit statul naţional, marcând întreaga existenţă a
milioane de români.
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, înfăptuită în 1859, marchează cea de-a
doua unire, când s-au pus bazele statului naţional român modern, devenit, apoi,
independent pe harta Europei, după mai puţin de două decenii.
În condiţiile complexe ale Europei de sfârşit de epocă modernă, românii trăiau atât
într-o ţară liberă (cca. 130.000 kmp), cât şi sub diverse stăpâniri străine – ale Austro-
Ungariei şi Rusiei ţariste (Transilvania, Bucovina, Basarabia). La fel ca şi în cazul altor
popoare europene, s-a dezvoltat în sec. al XlX-lea, în mod organic, ca naţiune, s-a
definit ideea, ca atare s-a formulat în plan politic, moral, juridic, principiul de
naţionalitate.
Harta etnică a Austro-Ungariei şi a României, 1892
Bucovina se afla la intersecţia zonelor de interese austriece, ucrainene şi ruseşti. La
tratativele de la Brest-Litovsk din noiembrie 1917, Rada ucraineană a cerut Galiţia,
Bucovina şi Carpatorusia, care ar fi urmat să fie unite în Ucraina de vest. Printr-un tratat
secret, Puterile Centrale au făcut importante concesii Ucrainei, în schimbul furnizării
unor cantităţi uriaşe de grâu şi alte alimente. Din acest motiv s-a spus că „Bucovina a
fost vândută de Austria pe mâncare”, după ce fusese cumpărată de la otomani în 1775.
Mai mult decât atât, prin Pacea de la Bucureşti, Ţinutul Hotinului intra oficial în
componenţa Bucovinei împreună cu o parte din judeţul Dorohoi şi Dornele româneşti
până la Broşteni.
Moldova
Transilvania
CELE TREI MARI
PUTERI România Cea Mare
Ţara Românească
“Drept aceea Noi, Congresul General al Bucovinei,
întrupând suprema putere a ţării şi fiind investiţi singuri ca
putere legiuitoare,
În numele suveranităţii naţionale,
Hotărâm:
Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile
ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul
României.”
Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România
15/28 noiembrie 1918
Palatul Metropolitan din Cernăuţi - în sala sinodală a avut
loc Congresul care a declarat unirea Bucovinei cu România
Ziarul “Glasul Bucovinei” din 29
noiembrie 1918
Romȃnii din
Bucovina au
beneficiat de o
viațǎ politicǎ,
națonalǎ,
religioasǎ și
culturalǎ
proprie.
La 3/16 octombrie, Carol I proclama
federalizarea Imperiului, însă fără să
recunoască şi drepturile românilor. Naşterea
statelor naţionale era iminentă, însă situaţia
românilor din Imperiu continua să fie foarte
incertă. În aceste condiţii, adunarea
românilor emigraţi din Austro-Ungaria se
reunea la Iaşi şi adopta o rezoluţie prin care
respingea federalizarea şi declara hotărârea
românilor de a lupta pentru întregirea
neamului sub un singur stat unitar.
La 19 octombrie 1918 Ucraina îşi
proclama independenţa. Noul stat naţional
proclamat la Liov includea şi Bucovina nord-
estică, cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi
Siret. Proclamaţia de la Liov a produs un val
de îngrijorare în rândurile românilor
bucovineni. Eforturile lor unioniste trebuiau
intensificate, altfel riscau să intre în
componenţa Ucrainei.
În acest sens, la 22 octombrie a apărut la Cernăuţi ziarul „Glasul Bucovinei”, sub
conducerea lui Sextil Puşcariu, în care fruntaşii bucovineni publică editorialul „Ce
vrem?”, un veritabil document programator pentru românii din Bucovina. Adunarea din
14/27 octombrie, decide cu unanimitate de voturi, dar cu opoziţie ucraineană, unirea
Bucovinei la celelalte provincii româneşti.
Impropriu denumitǎ Bucovina,
„cheia Moldovei”, avea sǎ fie timp
de aproape un secol și jumǎtate sub
ocupație habsburgicǎ.
În jurul toponimului Bucovina s-au
vehiculat diverse supoziții. Unele
surse considerǎ cǎ denumirea
ținutului ar avea la bazǎ germanul
Buche, Buken′land sau Bukowina –
„Țara fagilor” .
Revoluția de la 1848 avea sǎ
producǎ schimbǎri importante pentru
Bucovina. La 26 iunie 1848, la Viena,
ȋn Adunarea Constituantǎ,
bucovinenii au obținut 8 mandate și
au cerut, printre alte revendicǎri,
separarea Bucovinei de Galiția și
constituirea ei ȋn țarǎ de coroanǎ,
autonomǎ.
Prin constituția austriacǎ din 4 martie 1849, Bucovina a fost declaratǎ provincie
autonomǎ a Casei de Austria, cu titlul de Ducat. Dupǎ aceastǎ perioadǎ de timp
Bucovina a fost condusǎ de contele Rudolf Meran.
Mult-aşteptatul Congres general al Bucovinei
s-a desfăşurat la 18/28 noiembrie 1918 la
Cernăuţi, în Sala Sinodală a Palatului
Mitropolitan. Mii de locuitori din toate colţurile
provinciei au venit la Chişinău să participe la
marele eveniment.
Au participat reprezentanţi ai naţionalităţilor
conlocuitoare (români, polonezi, ruteni,
germani). În fruntea adunării s-au aflat Iancu
Flondor, Dionisie Bejan şi Ion Nistor. La
propunerea lui Flondor, congresul a votat cu
majoritate zdrobitoare de voturi „Unirea
necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în
vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi
Nistru, cu Regatul României”.
Era al doilea mare moment al Marii Uniri,
după ce Basarabia se unise cu Ţara Mamă în
aprilie. După Cernăuţi, toate privirile românimii
se îndreptau către Alba Iulia, unde urma să aibă
loc ultimul act din procesul de desăvârşire al
României Mari.
Recunoaşterea internaţională a fost un proces complicat mai ales de refuzul
Ucrainei de a recunoaşte unirea. Recunoaşterea internaţională a unirii avea să vină un
an mai târziu, la 10 septembrie 1919, prin semnarea Tratatului de la Saint Germain
dintre Puterile Aliate şi Austria.
În evoluţia lor, românii au realizat,
în genere, trei mari uniri. Cea dintâi,
sub egida voevodulul Mihai Viteazul,
s-a derulat între anii 1599 -1600, când
s-a strâns laolaltă cea mai mare parte a
teritoriilor româneşti din jurul
Carpaţilor.
Opoziţia internă şi, mai ales, cea
externă au dus la dispariţia unui stat
românesc cuprinzător în această parte a
Europei, însă acea realizare a rămas un
precedent istoric, un simbol şi un
imbold pentru generaţiile următoare.
În 9 mai 1877, România işi declară
Independenţa faţă de Imperiul Otoman şi
are loc războiul ruso-româno-turc.
Războiul s-a terminat cu victoria
României şi a Rusiei împotriva turcilor,
obţinerea Independenţei României şi
unirea Dobrogei cu România. Aspectul
negativ a fost acela că Rusia a anexat
sudul Basarabiei.
Neutralitatea (1914-1916). Declanşarea războiului găsea România într-o situaţie
extrem de complexă. Situată strategic între cele două tabere, avea puţine şanse să-şi
afirme şi să-şi păstreze neutralitatea. Prin urmare, deşi pentru politicienii români era
limpede că desăvârşirea unităţii naţionale nu era posibilă fără participarea la un
război, fără un important „tribut” de sânge, declanşarea primei conflagraţii mondiale,
oarecum previzibilă după războaiele balcanice, a găsit Bucureştiul nepregătit.
Prin Convenţia din 18 septembrie/1 octombrie 1914, semnată la Petersburg, Rusia a
garantat integritatea teritorială a României şi a recunoscut drepturile acesteia asupra
teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români, în schimbul neutralităţii binevoitoare.
Victoriile Antantei pe frontul de vest şi cele
din Balcani, din toamna anului 1918, au creat
un nou raport de forţe, care a permis României
decretarea mobilizării şi reintrarea în luptă la
28 octombrie/10 noiembrie 1918.
Deşi Primul Război Mondial s-a încheiat
prin armistiţiul de la Compiègne (29 oct./11
noiembrie 1918), armata română a fost
obligată să continue războiul aproape un an,
pentru a apăra graniţa de vest în faţa agresiunii
Ungariei, care nu accepta hotărârea de la Alba-
Iulia, din 1 decembrie 1918, prin care
Transilvania se unea cu România.
Ziarul “Tribuna”, din 30
martie 1918, despre unirea
Basarabiei cu România
“Basarabia în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre,
Marea Neagră ... În puterea dreptului istoric şi a dreptului
de neam, în baza principiului ca popoarele singure să-şi
hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se
uneşte cu mama sa România.”
Declaraţia de unire a Basarabiei cu România (fragment):
Anul 1918
Transilvania a fost a treia provincie care s-a unit
cu patria-mamă. Unirea Transilvaniei cu România de
la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al
istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al
locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Adunarea de la Alba
Iulia s-a ţinut într-o atmosferă sărbătorească.
Au venit 1228 de delegaţi oficiali, reprezentând
toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 comitate
româneşti, apoi episcopii, delegaţii consilierilor, ai
societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi
institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai
organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare. Toate
păturile sociale, toate interesele şi toate ramurile de
activitate românească erau reprezentate.
Visul de veacuri al românilor de pretutindeni s-a împlinit. Acum erau uniţi – într-o singură ţară
– oamenii care vorbeau, gândeau, simţeau şi se purtau româneşte...
Toţi cereau:
“Unirea sau moartea!”
Mulţimea entuziasmată a
intonat “Deşteptă-te, române” de
Andrei Mureşanu
şi
“Pe-al nostru steag e scris Unire,
Unire-n cuget şi-n simţiri
Şi sub măreaţa lui umbrire
Vom înfrunta orice loviri ...”
“E scris pe tricolor unire”,
Ciprian Porumbescu
P.N.R. prin Vasile Goldiş a redactat o Declaraţie ( Proclamaţie) în care se arăta că
naţiunea română este decisă să-şi asigure “aşezarea ei printre naţiunile libere” şi că
“nimeni nu mai poate fi îndreptăţit să trateze în treburi referitoare la situaţia politică a
naţiunii române” în afara reprezentanţilor ei.
Această Declaraţie a fost citită de Al. Vaida – Voevod, unul dintre fruntaşii
Partidului Naţional Român, în cadrul unei şedinţe a parlamentului maghiar de la
Budapesta. Pentru coordonarea mişcării naţionale a luat fiinţă la Arad Consiliul
Naţional Român Central format din 12 membri: 6 din PNR şi 6 din PSD.
“Istoria ne cheamă la fapte. Toate neamurile
din jurul nostru şi-au hotărât viitorul. Naţiunea
română din Transilvania are să-şi spună
cuvântul său hotărâtor asupra sorţii sale şi acest
cuvânt va fi respectat de lumea întregă.”
Actul de convocare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia
(fragment).
Sala Unirii din Alba Iulia
Clubul militar din Alba Iulia (“cazina”)
Anul 1918
Anul 1918
Rezoluţia Marii Adunări Naţionale
de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918
Actul Proclamaţiei de Unire de la Alba-Iulia
citit de Vasile Goldiş
"În această zi - scria
Nicolae Iorga - a sosit un
ceas pe care-l așteptam de
veacuri, pentru care am
trăit întreaga noastră viaţă
națională, pentru care am
muncit şi am scris, am
luptat și am gândit.
A sosit ceasul în care
cerem şi noi lumii dreptul
de a trăi pentru noi,
dreptul de a nu da nimănui
ca robi rodul ostenelilor
noastre".
,,Fraţi români, locul cel mai
istoric al neamului vă aşteaptă
cu braţele deschise, veniţi deci
să-l atingeţi cu pasul vostru, ca
să simţiţi fiorul ce l-a mişcat
odată pe marele voievod cu
numele de arhangheli, pe
martirii Horea, Cloşca și Crişan,
pe craiul munţilor, Avram Iancu,
şi pe toţi cei care au început şi
lucrat la realizarea Visului de
veacuri pe care noi cei de azi îl
vedem ca pe răsăritul cel mai
strălucit al celei mai senine zile
a neamului românesc".
Vasile Goldis (1862 – 1934) Iuliu Maniu (1873-1953)
Nicolae Iorga (1871 -1940)
“Noi voim ca acest
pământ al Romȃniei mari
să întronăm libertatea
naţionalǎ pentru toti.
Voim ca fiecare naţiune
să se poată cultiva ȋn
limba ei, să se roage lui
Dumnezeu în limba ei şi
să ceară dreptate în limba
ei.
Numai având un
regim de drepturi și
libertăţi înăuntru ţării
vom avea tăria să
validăm cauza noastra ȋn
afară”.
La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a
rezoluţiei, Unirea Transilvaniei cu România era săvârşită!
Singurele fotografii care
s-au păstrat de la această
adunare au fost realizate de
către Samoilă Mârza din
satul Galtiu, pentru că
fotograful oficial al Marii
Adunări Naţionale, de origine
sas, nu s-a prezentat la
manifestări.
Manuscrisul original a ajuns în patrimoniul Muzeului
din Alba Iulia în 1929. În partea centrală a primei coperţi
este înscrisă fotografia lui Vasile Goldiş, încadrată în
partea stângă de frunze de stejar, iar în dreapta de măslin,
sub care stă scris cu majuscule: „Cuvântarea lui Vasile
Goldiş la 1 Dec. 1918“.
Proiectul prin care s-a hotărât „Unirea Transilvaniei,
Banatului şi a Părţilor Ungurene cu ţara-mamă“ a fost
întocmit de unul dintre cei mai reprezentativi oameni
politici români ardeleni, Vasile Goldiş. Documentul
cuprinde cele nouă puncte şi este conceput după cele mai
democratice principii, ca votul universal,
reprezentativitate totală pentru fiecare categorie socială,
etnică sau profesională în stat, organizarea pe temelii
solide a Transilvaniei, uniformizarea legislativă şi
administrativă cu România.
De jur împrejur se dezvoltă o cusătură cu sârmă de culoare roşu, galben, albastru.
 armata română nu a fost
prezentă la Alba-Iulia şi, ca
urmare, Hotărârea de unire nu
poate fi suspectată de o
presiune externă; solidaritatea
naţională a funcţionat la cel mai
înalt nivel, prin înţelegerea între
liderii Partidului Naţional
Român şi cei ai Partidului
Social-Democrat;
Cronologia faptelor dovedeşte profunda dorinţă de unire a românilor, de la elite
până la locuitorii munţilor, moţi, oşeni, bănăţeni şi mulţi alţii. În condiţiile războiului,
s-au desfăşurat numeroase acţiuni pentru unire ale românilor aflaţi în „lumea liberă”.
 alegerea celor 1.228 de delegaţi printr-o procedură democratică, credenţionalele
depuse la Alba-Iulia, conferă actului istoric de la 1 Decembrie un caracter
plebiscitar;
 prevederile Rezoluţiei de unire demonstrează maturitatea şi europenismul elitei
politice româneşti, care a hotărât unirea cu România cu gândul unei convieţuiri
paşnice cu minorităţile, care până în clipa unirii aparţinuseră prin etnie
opresorului de la Viena sau Budapesta.
În contextul istoric din toamna anului 1918, Unirea de la 1 Decembrie 1918 are o
serie de trăsături specifice:
Marea Unire proclamată la Alba-Iulia a avut, imediat, un ecou european, dar şi
peste ocean, în America, unde locuiau atunci peste 150.000 de români, şi care au
avut trimişi la faţa locului sau au relatat, pe baza unor corespondenţe, despre
justeţea hotărârilor românilor şi despre legitimitatea unităţii lor statale, într-o
serie de ziare şi publicaţii, precum „TheTimes”, „Daily Express”,
„Manchester Guardian”, „Le Matin”, „Le Temps”, „Corriere della Serra”, „II
Giornale d’ltalia”, „NewYorkTimes”, „Le Figaro”, „Journal de Geneve”.
Cititorii erau informaţi cu privire la existenţa istorică a românilor, a aspiraţiilor
şi eforturilor lor spre unitate şi libertate, ca şi spre o organizare democratică.
Anul 1918… Solidaritatea italenilor cu românii din Transilvania,
Banat și Bucovina, pentru libertate și Unire cu Patria Mamă
România, „sentinela orientală a latinității”.
Un reputat istoric englez, Q.W.A. Leeper, publica, în decembrie 1918, sub formă
de broşură, un studiu numit „Dreptatea cauzei româneşti” („The Justice of Rumania’s
Cause”), unde arăta că unirea românilor „este rezultatul firesc al rodului eroic al
grelelor suferinţe îndurate pentru înfăptuirea acestui ideal, care înseamnă un mare
câştig pentru cauza progresului şi democraţiei”.
În anul 1919-1920, Conferinţa de Pace de la Paris şi
tratatele încheiate acolo au consacrat pe plan internaţional
unitatea înfăptuită de românii înşişi, în cursul anului 1918.
După acest an, România întregită şi-a modificat locul
în Europa. Cu cei 295.049 kmp ca suprafaţă, ocupa locul
10 pe continent, iar ca potenţial uman (15 milioane – în
1919, 20 de milioane – în 1940) ocupa locul opt.
Unirea din 1918, piatră de hotar, a însemnat un nou
început de epocă în istoria românilor.
Actul Unirii citi de Aurel Vlad
Marea Unire din 1918 a încununat aspiraţiile seculare ale
românilor de a vieţui într-un singur stat. Ea a fost rodul luptei
tuturor forţelor şi categoriilor sociale interne. De asemenea,
au contribuit la edificarea ei o generaţie importantă de
oameni politici precum: regele Ferdinand, Ionel Brătianu,
Iuliu Maniu, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Nicolae
Iorga şi mulţi alţii.
În noul cadru istoric de după anul 1918 s-a accelerat
ritmul de dezvoltare şi modernizare al societăţii româneşti,
ceea ce a conferit trăinicie statului naţional. Suprafaţa ţării a
sporit de la 137 000 km2 la 295 049 km2, populaţia de la 7
250 000 locuitori, înainte de 1918, la 18 052 896 locuitori, la
recensământul din 1930.
Au marcat creşteri importante, între altele, suprafaţa
arabilă de la 6,6 milioane ha la 14,6 milioane ha, suprafaţa
acoperită cu păduri - de la 2,5 milioane ha la 7,3 milioane ha,
reţeaua căilor ferate de la 4300 km la 11 000 km.
A avut loc integrarea deplină, social-economică şi
politică, a noilor teritorii unite cu patria-mamă, un progres
economic real şi eficient, aplicarea unui program democratic
de propăşire a ţării.
Istoric si politic favorabil realizǎrii Marii Uniri a tuturor provinciilor romȃnești
(Basarabia, Bucovina, Banatul, Crișana și Maramureșul) cu Romȃnia, la conducerea
țǎrii se afla Regele Ferdinand I de Hohenzollern, nepotul regelui Carol I, acesta din
urmǎ neavȃnd un descendent ȋn linie directǎ care sǎ ȋi urmeze la tron.
ȋn aceastǎ situație, lui Ferdinand I , prin Decretul din martie, 1889, i s-a conferit
titlul de Altețǎ Regalǎ, Principe de Romȃnia. Chiar dacǎ unii contemporani l-au
considerat pe Ferdinand I, omul, prea timid uneori și prea influențabil, nimeni nu a
contestat meritele regelui ȋn realizarea statului național unitar romȃn, toți l-au
recunoscut ca pe un adevǎrat patriot, bun, generos și devotat țǎrii, numindu-l, pe
bunǎ dreptate, Ferdinand “Întregitorul de țarǎ” sau “Regele Marii Uniri”.
Carte poştală emisă cca. 1918–1919 pentru a sărbători Unirea. Observaţi traseul ciudat al
graniţei de vest a ţării: este cuprins întreg Maramureşul, o parte mai mare a Crișanei, cu
posibilitatea extinderii Banatului până la Tisa și Dunăre. Granițele definitive vor fi stabilite abia
în 1920.
Anul 1918
• Întâi Decembrie este ziua
naţională a României, potrivit
Constituţiei României din
2003, art. 12, alin 2.
• Această zi a fost adoptată
anterior, prin Legea nr. 10 din
31 iulie 1990, promulgată de
preşedintele Ion Iliescu şi
publicată în Monitorul Oficial,
nr. 95 din 1 august 1990.
De-a lungul timpului, imnurile nationale au fost:
“Trăiască Regele” (1866-1948)
“Zdrobite cătuşe” (1948-1953)
“Te slăvim, Românie! ” (1953-1977)
“Trei culori” (1977-1989)
“Deşteaptă-te, române! ” (1989-prezent)
1) https://www.balcanii.ro/2012/12/unirea-de-la-1-decembrie-1918/
2) http://www.dacoromania-alba.ro/nr52/marea_unire.htm
3) http://istoria-romaniei.blogspot.ro/2010/02/importanta-istorica-marii-
uniri-din.html
4) http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I-
Romania-in-secolul-XX.pdf
5) https://istoriiregasite.wordpress.com/2012/06/03/anul-1918-in-istoria-
romanilor/
6) http://alba24.ro/istorie-vie-la-alba-iulia-marea-unire-de-la-1-
decembrie-1918-marturii-documente-si-semnificatii-372169.html
7) https://www.edusoft.ro/istoria-romanilor/
8) http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom%
C3%A2nia
9) http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I-
Romania-in-secolul-XX.pdf
10) https://www.scribd.com/doc/20279395/Unirea-Bucovinei-Cu-
Romania
11) https://www.slideshare.net/furduieliza/1dec-lc
1 de 37

Recomendados

1 decembrie 1918 por
1 decembrie 19181 decembrie 1918
1 decembrie 1918Istoria Altfel
6.9K visualizações15 slides
Alexandru ioan cuza por
Alexandru ioan cuzaAlexandru ioan cuza
Alexandru ioan cuzaVictoria Stratan
11.3K visualizações16 slides
Alexandru ioan cuza prez.pp.doc por
Alexandru ioan cuza prez.pp.docAlexandru ioan cuza prez.pp.doc
Alexandru ioan cuza prez.pp.doccr1stina
13.2K visualizações30 slides
Revolutia de la 1848 1849 slide share por
Revolutia de la 1848 1849 slide shareRevolutia de la 1848 1849 slide share
Revolutia de la 1848 1849 slide sharecristinaradu80
27.1K visualizações21 slides
1 decembrie 1918 por
1 decembrie 19181 decembrie 1918
1 decembrie 1918Cristina Elena Andrei
3.3K visualizações16 slides
Moldova independentă por
Moldova independentăMoldova independentă
Moldova independentăBiblioteca Drept
3.8K visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Prezentare proiect Grecia Antica por
Prezentare proiect Grecia AnticaPrezentare proiect Grecia Antica
Prezentare proiect Grecia AnticaDorinel Lid
1.9K visualizações12 slides
1 decembrie por
1 decembrie1 decembrie
1 decembrieRodica Mandu
1K visualizações16 slides
Toiagul pastoriei - de Ion Druta por
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaToiagul pastoriei - de Ion Druta
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaAndrei O.
35.5K visualizações10 slides
Unirea bucovinei cu românia por
Unirea bucovinei cu româniaUnirea bucovinei cu românia
Unirea bucovinei cu româniaDumitru Maros
1.4K visualizações7 slides
Ion Druță viața și activitatea por
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitateabiografiielectronice
2.5K visualizações39 slides
Pasoptismul por
PasoptismulPasoptismul
Pasoptismuldorinstolearenco
29K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Prezentare proiect Grecia Antica por Dorinel Lid
Prezentare proiect Grecia AnticaPrezentare proiect Grecia Antica
Prezentare proiect Grecia Antica
Dorinel Lid1.9K visualizações
1 decembrie por Rodica Mandu
1 decembrie1 decembrie
1 decembrie
Rodica Mandu1K visualizações
Toiagul pastoriei - de Ion Druta por Andrei O.
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaToiagul pastoriei - de Ion Druta
Toiagul pastoriei - de Ion Druta
Andrei O.35.5K visualizações
Unirea bucovinei cu românia por Dumitru Maros
Unirea bucovinei cu româniaUnirea bucovinei cu românia
Unirea bucovinei cu românia
Dumitru Maros1.4K visualizações
Ion Druță viața și activitatea por biografiielectronice
Ion Druță viața și activitateaIon Druță viața și activitatea
Ion Druță viața și activitatea
biografiielectronice2.5K visualizações
Pasoptismul por dorinstolearenco
PasoptismulPasoptismul
Pasoptismul
dorinstolearenco29K visualizações
Unirea transilvaniei cu românia por Ora De Istorie
Unirea transilvaniei cu româniaUnirea transilvaniei cu românia
Unirea transilvaniei cu românia
Ora De Istorie5.2K visualizações
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei por Cristian Ghinghes
Holocaustul - moment de rememorare a istorieiHolocaustul - moment de rememorare a istoriei
Holocaustul - moment de rememorare a istoriei
Cristian Ghinghes10.8K visualizações
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918 por Dumitru Maros
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Dumitru Maros4.5K visualizações
Unirea principatelor si reformele lui Cuza por maraivan
Unirea principatelor si reformele lui CuzaUnirea principatelor si reformele lui Cuza
Unirea principatelor si reformele lui Cuza
maraivan11.5K visualizações
Rolul literaturii in perioada Pasoptista por Vlad Bodareu
Rolul literaturii in perioada PasoptistaRolul literaturii in perioada Pasoptista
Rolul literaturii in perioada Pasoptista
Vlad Bodareu100.5K visualizações
Stefan cel mare por Gnl Massimo
Stefan cel mareStefan cel mare
Stefan cel mare
Gnl Massimo10.4K visualizações
Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„ por MariaChitul
Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„
Congresul de la Viena. ” Sfânta Alianță„
MariaChitul614 visualizações
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale por Croitoru Simona
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale
"Enigma Otiliei" - Semnificații arhitecturale
Croitoru Simona30.5K visualizações
Studiu de caz 5 - criticismul junimist por ChiricutaIulian
 Studiu de caz 5 - criticismul junimist Studiu de caz 5 - criticismul junimist
Studiu de caz 5 - criticismul junimist
ChiricutaIulian22K visualizações
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei por Victoria Stratan
Carol i si_cucerirea_independentei_romanieiCarol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Carol i si_cucerirea_independentei_romaniei
Victoria Stratan5.3K visualizações
20.regimuri politice în perioada interbelică por Ionut Moraru
20.regimuri politice în perioada interbelică20.regimuri politice în perioada interbelică
20.regimuri politice în perioada interbelică
Ionut Moraru15.6K visualizações
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1) por danababana
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
Mihail sadoveanu ppt biografie(gr1)
danababana3.3K visualizações
Unirea Principatelor Române 1859 por Istoria Altfel
Unirea Principatelor Române 1859Unirea Principatelor Române 1859
Unirea Principatelor Române 1859
Istoria Altfel4.2K visualizações

Similar a Anul 1918

Proiect istorie por
Proiect istorieProiect istorie
Proiect istoriedorinstolearenco
783 visualizações16 slides
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române por
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
24 ianuarie - Unirea Principatelor RomâneRodica B
157 visualizações13 slides
Presentation1a muzica por
Presentation1a muzicaPresentation1a muzica
Presentation1a muzicaBiblioteci Bihorene
647 visualizações13 slides
Ziua Nationala a Romaniei por
Ziua Nationala a RomanieiZiua Nationala a Romaniei
Ziua Nationala a RomanieiNae Gabriel
1.3K visualizações15 slides
1 decembrie por
1 decembrie1 decembrie
1 decembrieIonelia Serban
895 visualizações11 slides
Memorandum por
MemorandumMemorandum
Memorandummihaelapaduraru
450 visualizações4 slides

Similar a Anul 1918(20)

Proiect istorie por dorinstolearenco
Proiect istorieProiect istorie
Proiect istorie
dorinstolearenco783 visualizações
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române por Rodica B
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
24 ianuarie - Unirea Principatelor Române
Rodica B157 visualizações
Presentation1a muzica por Biblioteci Bihorene
Presentation1a muzicaPresentation1a muzica
Presentation1a muzica
Biblioteci Bihorene647 visualizações
Ziua Nationala a Romaniei por Nae Gabriel
Ziua Nationala a RomanieiZiua Nationala a Romaniei
Ziua Nationala a Romaniei
Nae Gabriel1.3K visualizações
1 decembrie por Ionelia Serban
1 decembrie1 decembrie
1 decembrie
Ionelia Serban895 visualizações
Memorandum por mihaelapaduraru
MemorandumMemorandum
Memorandum
mihaelapaduraru450 visualizações
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012 por Ionelia Serban
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012
"153 de ani de la Unirea Principatelor l!" aniversam la 24 ianuarie 2012
Ionelia Serban1.7K visualizações
Micaunireeeeeeeeeeeeee stik por dascaluelena
Micaunireeeeeeeeeeeeee stikMicaunireeeeeeeeeeeeee stik
Micaunireeeeeeeeeeeeee stik
dascaluelena2.9K visualizações
Unirea por mihaelapaduraru
UnireaUnirea
Unirea
mihaelapaduraru405 visualizações
Revista școlii 21 por OanaCodruţa Brad
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
OanaCodruţa Brad3.2K visualizações
Revista școlii 21 por OanaCodruţa Brad
Revista școlii 21Revista școlii 21
Revista școlii 21
OanaCodruţa Brad664 visualizações
Momente din activitatea politica a lui stefan cicio pop por danutzionutz
Momente din activitatea politica a lui stefan cicio popMomente din activitatea politica a lui stefan cicio pop
Momente din activitatea politica a lui stefan cicio pop
danutzionutz959 visualizações
1 decembrie - Ziua nationala a romanei por Rodica B
 1 decembrie - Ziua nationala a romanei 1 decembrie - Ziua nationala a romanei
1 decembrie - Ziua nationala a romanei
Rodica B204 visualizações
Unirea principatelor - 155 de ani por Batis Mihaela
Unirea principatelor - 155 de aniUnirea principatelor - 155 de ani
Unirea principatelor - 155 de ani
Batis Mihaela1.1K visualizações
24 Ianuarie por girl18
24 Ianuarie24 Ianuarie
24 Ianuarie
girl18100 visualizações
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966 por Emanuel Pope
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Emanuel Pope964 visualizações
Agenda culturala 2018- Bistrița Nsăsud por IPBN
Agenda culturala 2018- Bistrița NsăsudAgenda culturala 2018- Bistrița Nsăsud
Agenda culturala 2018- Bistrița Nsăsud
IPBN295 visualizações
Unirea cea Mare por dalex4c
Unirea cea MareUnirea cea Mare
Unirea cea Mare
dalex4c620 visualizações
Dobrogea mozaic etnic por Mircea Tivadar
Dobrogea mozaic etnicDobrogea mozaic etnic
Dobrogea mozaic etnic
Mircea Tivadar1.5K visualizações
Golestii si revolutia din 1848 por 000111aaabbb
Golestii si revolutia din 1848Golestii si revolutia din 1848
Golestii si revolutia din 1848
000111aaabbb779 visualizações

Mais de Elena Negotei

Masini si aparate electrice por
Masini si aparate electriceMasini si aparate electrice
Masini si aparate electriceElena Negotei
1K visualizações18 slides
Desen tehnic por
Desen tehnicDesen tehnic
Desen tehnicElena Negotei
375 visualizações10 slides
Informatica aplicata por
Informatica aplicataInformatica aplicata
Informatica aplicataElena Negotei
895 visualizações29 slides
Bazele electrotehnicii por
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehniciiElena Negotei
506 visualizações23 slides
Curs rcp 2021 ppt por
Curs rcp 2021 pptCurs rcp 2021 ppt
Curs rcp 2021 pptElena Negotei
2.2K visualizações153 slides
Rcp 2021 por
Rcp 2021Rcp 2021
Rcp 2021Elena Negotei
385 visualizações143 slides

Mais de Elena Negotei(20)

Masini si aparate electrice por Elena Negotei
Masini si aparate electriceMasini si aparate electrice
Masini si aparate electrice
Elena Negotei1K visualizações
Desen tehnic por Elena Negotei
Desen tehnicDesen tehnic
Desen tehnic
Elena Negotei375 visualizações
Informatica aplicata por Elena Negotei
Informatica aplicataInformatica aplicata
Informatica aplicata
Elena Negotei895 visualizações
Bazele electrotehnicii por Elena Negotei
Bazele electrotehniciiBazele electrotehnicii
Bazele electrotehnicii
Elena Negotei506 visualizações
Curs rcp 2021 ppt por Elena Negotei
Curs rcp 2021 pptCurs rcp 2021 ppt
Curs rcp 2021 ppt
Elena Negotei2.2K visualizações
Rcp 2021 por Elena Negotei
Rcp 2021Rcp 2021
Rcp 2021
Elena Negotei385 visualizações
Socul anafilactic por Elena Negotei
Socul anafilacticSocul anafilactic
Socul anafilactic
Elena Negotei162 visualizações
Edemul pulmonar acut...... por Elena Negotei
Edemul pulmonar acut......Edemul pulmonar acut......
Edemul pulmonar acut......
Elena Negotei412 visualizações
Hemoragiile digestive superioare por Elena Negotei
Hemoragiile digestive superioareHemoragiile digestive superioare
Hemoragiile digestive superioare
Elena Negotei386 visualizações
Litiaza biliara por Elena Negotei
Litiaza biliaraLitiaza biliara
Litiaza biliara
Elena Negotei1.9K visualizações
Traumatisme toracice in urgenta por Elena Negotei
Traumatisme toracice in urgentaTraumatisme toracice in urgenta
Traumatisme toracice in urgenta
Elena Negotei367 visualizações
Pancreatita acuta biliara por Elena Negotei
Pancreatita acuta biliara Pancreatita acuta biliara
Pancreatita acuta biliara
Elena Negotei156 visualizações
PANCREATITA ACUTA BILIARA por Elena Negotei
PANCREATITA ACUTA BILIARAPANCREATITA ACUTA BILIARA
PANCREATITA ACUTA BILIARA
Elena Negotei401 visualizações
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL por Elena Negotei
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENALROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL
ROLUL ASISTENTULUI MEDICAL ȊN ȊNGRIJIREA PACIENTULUI CU ULCER GASTRO -DUODENAL
Elena Negotei1.8K visualizações
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci por Elena Negotei
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greciTraditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci
Traditii si-obiceiuri-de-pasti-la-greci
Elena Negotei244 visualizações
Toxicele por Elena Negotei
ToxiceleToxicele
Toxicele
Elena Negotei298 visualizações
Maria tereza por Elena Negotei
Maria terezaMaria tereza
Maria tereza
Elena Negotei45 visualizações
Durerea 2019 por Elena Negotei
Durerea 2019Durerea 2019
Durerea 2019
Elena Negotei259 visualizações
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI por Elena Negotei
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRIPortofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI
Portofoliu - ASEMĂNĂRI / DEOSEBIRI
Elena Negotei409 visualizações
Leopold I por Elena Negotei
Leopold ILeopold I
Leopold I
Elena Negotei29 visualizações

Anul 1918

 • 2. O viaţă întreagă veţi mărturisi cu mândrie: ”Şi eu am fost la Alba Iulia !” Fiii fiilor voştri vor chezăşui puternic și fericiţi, rostind: ”Şi părinţii noştri au fost la Alba Iulia!” Iuliu Hossu,episcop,1 Decembrie 1918 “…Marea Unire din 1918 a fost și va rămâne pagina cea ma sublimǎ a istoriei româneşti. Măreţia ei stă în faptul că desăvârşirea unităţii naţionale nu este opera nici unui om politic, a nici unui govern, a nici unui partid; este fapta istorică a întregii naţiuni române, realizată ȋntr-un elan ţâşnit cu putere din străfundurile conştiinţei unităţii neamului, un elan controlat de fruntaşii politici, pentru a-l călăuzi cu inteligenţă politică remarcabilă spre ţelul dorit.”
 • 3. România este patria noastrǎ și a tuturor românilor. E România celor de demult şi-a celor de mai apoi E patria celor dispǎruţi şi a celor ce va sǎ vie. Barbu Ştefãnescu Delavrancea Anul 1918 reprezintă în istoria poporului român anul triumfului idealului naţional, anul încununării victorioase a lungului şir de lupte şi sacrificii umane şi materiale pentru făurirea statului naţional unitar. Acest proces istoric, desfăşurat pe întreg spaţiul de locuire românesc, a înregistrat puternice seisme în 1784, 1821, 1848-1849, ca şi evenimente cardinale cum ar fi unirea Moldovei şi Munteniei în 1859, proclamarea independenţei absolute a ţării de sub dominaţia otomană, consfinţită pe câmpul de luptă de armata românǎ în războiul din 1877-1878, precum şi adunările reprezentative, democratic alese ale românilor din teritoriile aflate sub stăpânirea străină de la Chişinău, Cernăuţi şi Alba Iulia din 1918. Aceste memorabile momente din 1918 au făcut ca jertfa ostaşilor români în primul război mondial să nu fi fost zadarnică. Ceea ce la 1600 – prin fapta Viteazului – fusese doar o clipă de vis, la 1 Decembrie 1918 devenea cea mai miraculoasă realizare a acestui popor. Organizaţi în state separate din punct de vedere politic, ameninţaţi mereu de expansiunea vecinilor mai puternici, cu părţi din teritoriul strămoşesc – Transilvania, Banat, Bucovina, Basarabia, Dobrogea – anexate de cele trei mari imperii, otoman, habsburgic (din 1867 austro-ungar) şi rus, românii şi-au păstrat dintotdeauna conştiinţa că aparţin aceluiaşi popor, că au aceeaşi geneză.
 • 5. Această conştiinţă a unităţii de neam a românilor a fost consolidată de permanentele şi multiplele relaţii politice, militare, economice şi culturale între ţările române de-a lungul întregului ev de mijloc. Secolul al XIX-lea – denumit şi “secolul naţionalităţilor” – a adus în spaţiul românesc o nouă realitate, cea a naţiunii române, în cadrul căreia s-a cristalizat conştiinţa unităţii naţionale, a conştiinţei destinului comun – trecut, prezent şi viitor. Desăvârşirea unităţii naţionale a românilor la sfârşitul primei conflagraţii mondiale trebuie înţeleasă ca o firească împlinire, ca o necesitate istorică impusă de evoluţia statului naţional şi de necesitatea desăvârşirii sale şi nu ca urmare a efortului militar al României. Nu primul război mondial a creat România Mare; el a fost doar ocazia. România a intrat în război pentru eliberarea provinciilor asuprite şi pentru întregirea ţării, idealul Unirii afirmându-se intens prin eforturi, jertfe şi eroism pe câmpurile de luptă din Transilvania şi Dobrogea, de pe Valea Jiului şi de pe Argeş, ca şi pe cele de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz.
 • 6. În viaţa tuturor popoarelor, în existenţa statelor, au fost momente sau evenimente de însemnătate sau semnificaţie deosebită, ce le-au marcat existenţa, au devenit memorabile, au ajuns a căpăta dimensiunile unor sărbători naţionale. 1 Decembrie 1918 a fost ziua în care românii au înfăptuit unul dintre cele mai semnificative şi mai importante acte istorice, cu deosebite consecinţe pentru evoluţia ulterioară a naţiunii noastre. Marele istoric român de renume european A.D. Xenopol aprecia că în istoria neamului românesc au fost mari acte definitorii, respectiv cucerirea Daciei de către romani – care ne-a dat structura de esenţă romanică, latină a poporului şi limbii – şi Unirea din 1918, când s-a desăvârşit statul naţional, marcând întreaga existenţă a milioane de români.
 • 7. Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza, înfăptuită în 1859, marchează cea de-a doua unire, când s-au pus bazele statului naţional român modern, devenit, apoi, independent pe harta Europei, după mai puţin de două decenii. În condiţiile complexe ale Europei de sfârşit de epocă modernă, românii trăiau atât într-o ţară liberă (cca. 130.000 kmp), cât şi sub diverse stăpâniri străine – ale Austro- Ungariei şi Rusiei ţariste (Transilvania, Bucovina, Basarabia). La fel ca şi în cazul altor popoare europene, s-a dezvoltat în sec. al XlX-lea, în mod organic, ca naţiune, s-a definit ideea, ca atare s-a formulat în plan politic, moral, juridic, principiul de naţionalitate.
 • 8. Harta etnică a Austro-Ungariei şi a României, 1892 Bucovina se afla la intersecţia zonelor de interese austriece, ucrainene şi ruseşti. La tratativele de la Brest-Litovsk din noiembrie 1917, Rada ucraineană a cerut Galiţia, Bucovina şi Carpatorusia, care ar fi urmat să fie unite în Ucraina de vest. Printr-un tratat secret, Puterile Centrale au făcut importante concesii Ucrainei, în schimbul furnizării unor cantităţi uriaşe de grâu şi alte alimente. Din acest motiv s-a spus că „Bucovina a fost vândută de Austria pe mâncare”, după ce fusese cumpărată de la otomani în 1775. Mai mult decât atât, prin Pacea de la Bucureşti, Ţinutul Hotinului intra oficial în componenţa Bucovinei împreună cu o parte din judeţul Dorohoi şi Dornele româneşti până la Broşteni.
 • 9. Moldova Transilvania CELE TREI MARI PUTERI România Cea Mare Ţara Românească
 • 10. “Drept aceea Noi, Congresul General al Bucovinei, întrupând suprema putere a ţării şi fiind investiţi singuri ca putere legiuitoare, În numele suveranităţii naţionale, Hotărâm: Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu regatul României.” Declaraţia de Unire a Bucovinei cu România 15/28 noiembrie 1918 Palatul Metropolitan din Cernăuţi - în sala sinodală a avut loc Congresul care a declarat unirea Bucovinei cu România Ziarul “Glasul Bucovinei” din 29 noiembrie 1918
 • 11. Romȃnii din Bucovina au beneficiat de o viațǎ politicǎ, națonalǎ, religioasǎ și culturalǎ proprie.
 • 12. La 3/16 octombrie, Carol I proclama federalizarea Imperiului, însă fără să recunoască şi drepturile românilor. Naşterea statelor naţionale era iminentă, însă situaţia românilor din Imperiu continua să fie foarte incertă. În aceste condiţii, adunarea românilor emigraţi din Austro-Ungaria se reunea la Iaşi şi adopta o rezoluţie prin care respingea federalizarea şi declara hotărârea românilor de a lupta pentru întregirea neamului sub un singur stat unitar. La 19 octombrie 1918 Ucraina îşi proclama independenţa. Noul stat naţional proclamat la Liov includea şi Bucovina nord- estică, cu oraşele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret. Proclamaţia de la Liov a produs un val de îngrijorare în rândurile românilor bucovineni. Eforturile lor unioniste trebuiau intensificate, altfel riscau să intre în componenţa Ucrainei. În acest sens, la 22 octombrie a apărut la Cernăuţi ziarul „Glasul Bucovinei”, sub conducerea lui Sextil Puşcariu, în care fruntaşii bucovineni publică editorialul „Ce vrem?”, un veritabil document programator pentru românii din Bucovina. Adunarea din 14/27 octombrie, decide cu unanimitate de voturi, dar cu opoziţie ucraineană, unirea Bucovinei la celelalte provincii româneşti.
 • 13. Impropriu denumitǎ Bucovina, „cheia Moldovei”, avea sǎ fie timp de aproape un secol și jumǎtate sub ocupație habsburgicǎ. În jurul toponimului Bucovina s-au vehiculat diverse supoziții. Unele surse considerǎ cǎ denumirea ținutului ar avea la bazǎ germanul Buche, Buken′land sau Bukowina – „Țara fagilor” . Revoluția de la 1848 avea sǎ producǎ schimbǎri importante pentru Bucovina. La 26 iunie 1848, la Viena, ȋn Adunarea Constituantǎ, bucovinenii au obținut 8 mandate și au cerut, printre alte revendicǎri, separarea Bucovinei de Galiția și constituirea ei ȋn țarǎ de coroanǎ, autonomǎ. Prin constituția austriacǎ din 4 martie 1849, Bucovina a fost declaratǎ provincie autonomǎ a Casei de Austria, cu titlul de Ducat. Dupǎ aceastǎ perioadǎ de timp Bucovina a fost condusǎ de contele Rudolf Meran.
 • 14. Mult-aşteptatul Congres general al Bucovinei s-a desfăşurat la 18/28 noiembrie 1918 la Cernăuţi, în Sala Sinodală a Palatului Mitropolitan. Mii de locuitori din toate colţurile provinciei au venit la Chişinău să participe la marele eveniment. Au participat reprezentanţi ai naţionalităţilor conlocuitoare (români, polonezi, ruteni, germani). În fruntea adunării s-au aflat Iancu Flondor, Dionisie Bejan şi Ion Nistor. La propunerea lui Flondor, congresul a votat cu majoritate zdrobitoare de voturi „Unirea necondiţionată şi pentru vecie a Bucovinei în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”. Era al doilea mare moment al Marii Uniri, după ce Basarabia se unise cu Ţara Mamă în aprilie. După Cernăuţi, toate privirile românimii se îndreptau către Alba Iulia, unde urma să aibă loc ultimul act din procesul de desăvârşire al României Mari. Recunoaşterea internaţională a fost un proces complicat mai ales de refuzul Ucrainei de a recunoaşte unirea. Recunoaşterea internaţională a unirii avea să vină un an mai târziu, la 10 septembrie 1919, prin semnarea Tratatului de la Saint Germain dintre Puterile Aliate şi Austria.
 • 15. În evoluţia lor, românii au realizat, în genere, trei mari uniri. Cea dintâi, sub egida voevodulul Mihai Viteazul, s-a derulat între anii 1599 -1600, când s-a strâns laolaltă cea mai mare parte a teritoriilor româneşti din jurul Carpaţilor. Opoziţia internă şi, mai ales, cea externă au dus la dispariţia unui stat românesc cuprinzător în această parte a Europei, însă acea realizare a rămas un precedent istoric, un simbol şi un imbold pentru generaţiile următoare. În 9 mai 1877, România işi declară Independenţa faţă de Imperiul Otoman şi are loc războiul ruso-româno-turc. Războiul s-a terminat cu victoria României şi a Rusiei împotriva turcilor, obţinerea Independenţei României şi unirea Dobrogei cu România. Aspectul negativ a fost acela că Rusia a anexat sudul Basarabiei.
 • 16. Neutralitatea (1914-1916). Declanşarea războiului găsea România într-o situaţie extrem de complexă. Situată strategic între cele două tabere, avea puţine şanse să-şi afirme şi să-şi păstreze neutralitatea. Prin urmare, deşi pentru politicienii români era limpede că desăvârşirea unităţii naţionale nu era posibilă fără participarea la un război, fără un important „tribut” de sânge, declanşarea primei conflagraţii mondiale, oarecum previzibilă după războaiele balcanice, a găsit Bucureştiul nepregătit.
 • 17. Prin Convenţia din 18 septembrie/1 octombrie 1914, semnată la Petersburg, Rusia a garantat integritatea teritorială a României şi a recunoscut drepturile acesteia asupra teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români, în schimbul neutralităţii binevoitoare. Victoriile Antantei pe frontul de vest şi cele din Balcani, din toamna anului 1918, au creat un nou raport de forţe, care a permis României decretarea mobilizării şi reintrarea în luptă la 28 octombrie/10 noiembrie 1918. Deşi Primul Război Mondial s-a încheiat prin armistiţiul de la Compiègne (29 oct./11 noiembrie 1918), armata română a fost obligată să continue războiul aproape un an, pentru a apăra graniţa de vest în faţa agresiunii Ungariei, care nu accepta hotărârea de la Alba- Iulia, din 1 decembrie 1918, prin care Transilvania se unea cu România.
 • 18. Ziarul “Tribuna”, din 30 martie 1918, despre unirea Basarabiei cu România “Basarabia în hotarele ei dintre Prut, Nistru, Dunăre, Marea Neagră ... În puterea dreptului istoric şi a dreptului de neam, în baza principiului ca popoarele singure să-şi hotărască soarta lor, de azi înainte şi pentru totdeauna se uneşte cu mama sa România.” Declaraţia de unire a Basarabiei cu România (fragment):
 • 20. Transilvania a fost a treia provincie care s-a unit cu patria-mamă. Unirea Transilvaniei cu România de la 1 decembrie 1918 reprezintă evenimentul principal al istoriei României şi totodată realizarea unui deziderat al locuitorilor graniţelor vechii Dacii. Adunarea de la Alba Iulia s-a ţinut într-o atmosferă sărbătorească. Au venit 1228 de delegaţi oficiali, reprezentând toate cele 130 de cercuri electorale din cele 27 comitate româneşti, apoi episcopii, delegaţii consilierilor, ai societăţilor culturale româneşti, ai şcolilor medii şi institutelor pedagogice, ai reuniunilor de meseriaşi, ai organizaţiilor militare şi ai tinerimii universitare. Toate păturile sociale, toate interesele şi toate ramurile de activitate românească erau reprezentate. Visul de veacuri al românilor de pretutindeni s-a împlinit. Acum erau uniţi – într-o singură ţară – oamenii care vorbeau, gândeau, simţeau şi se purtau româneşte...
 • 21. Toţi cereau: “Unirea sau moartea!” Mulţimea entuziasmată a intonat “Deşteptă-te, române” de Andrei Mureşanu şi “Pe-al nostru steag e scris Unire, Unire-n cuget şi-n simţiri Şi sub măreaţa lui umbrire Vom înfrunta orice loviri ...” “E scris pe tricolor unire”, Ciprian Porumbescu P.N.R. prin Vasile Goldiş a redactat o Declaraţie ( Proclamaţie) în care se arăta că naţiunea română este decisă să-şi asigure “aşezarea ei printre naţiunile libere” şi că “nimeni nu mai poate fi îndreptăţit să trateze în treburi referitoare la situaţia politică a naţiunii române” în afara reprezentanţilor ei. Această Declaraţie a fost citită de Al. Vaida – Voevod, unul dintre fruntaşii Partidului Naţional Român, în cadrul unei şedinţe a parlamentului maghiar de la Budapesta. Pentru coordonarea mişcării naţionale a luat fiinţă la Arad Consiliul Naţional Român Central format din 12 membri: 6 din PNR şi 6 din PSD.
 • 22. “Istoria ne cheamă la fapte. Toate neamurile din jurul nostru şi-au hotărât viitorul. Naţiunea română din Transilvania are să-şi spună cuvântul său hotărâtor asupra sorţii sale şi acest cuvânt va fi respectat de lumea întregă.” Actul de convocare a Marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia (fragment). Sala Unirii din Alba Iulia Clubul militar din Alba Iulia (“cazina”)
 • 25. Rezoluţia Marii Adunări Naţionale de la Alba-Iulia, 1 Decembrie 1918 Actul Proclamaţiei de Unire de la Alba-Iulia citit de Vasile Goldiş
 • 26. "În această zi - scria Nicolae Iorga - a sosit un ceas pe care-l așteptam de veacuri, pentru care am trăit întreaga noastră viaţă națională, pentru care am muncit şi am scris, am luptat și am gândit. A sosit ceasul în care cerem şi noi lumii dreptul de a trăi pentru noi, dreptul de a nu da nimănui ca robi rodul ostenelilor noastre". ,,Fraţi români, locul cel mai istoric al neamului vă aşteaptă cu braţele deschise, veniţi deci să-l atingeţi cu pasul vostru, ca să simţiţi fiorul ce l-a mişcat odată pe marele voievod cu numele de arhangheli, pe martirii Horea, Cloşca și Crişan, pe craiul munţilor, Avram Iancu, şi pe toţi cei care au început şi lucrat la realizarea Visului de veacuri pe care noi cei de azi îl vedem ca pe răsăritul cel mai strălucit al celei mai senine zile a neamului românesc". Vasile Goldis (1862 – 1934) Iuliu Maniu (1873-1953) Nicolae Iorga (1871 -1940) “Noi voim ca acest pământ al Romȃniei mari să întronăm libertatea naţionalǎ pentru toti. Voim ca fiecare naţiune să se poată cultiva ȋn limba ei, să se roage lui Dumnezeu în limba ei şi să ceară dreptate în limba ei. Numai având un regim de drepturi și libertăţi înăuntru ţării vom avea tăria să validăm cauza noastra ȋn afară”.
 • 27. La ceasurile 12 din ziua de 1 decembrie, prin votarea unanimă a rezoluţiei, Unirea Transilvaniei cu România era săvârşită!
 • 28. Singurele fotografii care s-au păstrat de la această adunare au fost realizate de către Samoilă Mârza din satul Galtiu, pentru că fotograful oficial al Marii Adunări Naţionale, de origine sas, nu s-a prezentat la manifestări. Manuscrisul original a ajuns în patrimoniul Muzeului din Alba Iulia în 1929. În partea centrală a primei coperţi este înscrisă fotografia lui Vasile Goldiş, încadrată în partea stângă de frunze de stejar, iar în dreapta de măslin, sub care stă scris cu majuscule: „Cuvântarea lui Vasile Goldiş la 1 Dec. 1918“. Proiectul prin care s-a hotărât „Unirea Transilvaniei, Banatului şi a Părţilor Ungurene cu ţara-mamă“ a fost întocmit de unul dintre cei mai reprezentativi oameni politici români ardeleni, Vasile Goldiş. Documentul cuprinde cele nouă puncte şi este conceput după cele mai democratice principii, ca votul universal, reprezentativitate totală pentru fiecare categorie socială, etnică sau profesională în stat, organizarea pe temelii solide a Transilvaniei, uniformizarea legislativă şi administrativă cu România. De jur împrejur se dezvoltă o cusătură cu sârmă de culoare roşu, galben, albastru.
 • 29.  armata română nu a fost prezentă la Alba-Iulia şi, ca urmare, Hotărârea de unire nu poate fi suspectată de o presiune externă; solidaritatea naţională a funcţionat la cel mai înalt nivel, prin înţelegerea între liderii Partidului Naţional Român şi cei ai Partidului Social-Democrat; Cronologia faptelor dovedeşte profunda dorinţă de unire a românilor, de la elite până la locuitorii munţilor, moţi, oşeni, bănăţeni şi mulţi alţii. În condiţiile războiului, s-au desfăşurat numeroase acţiuni pentru unire ale românilor aflaţi în „lumea liberă”.  alegerea celor 1.228 de delegaţi printr-o procedură democratică, credenţionalele depuse la Alba-Iulia, conferă actului istoric de la 1 Decembrie un caracter plebiscitar;  prevederile Rezoluţiei de unire demonstrează maturitatea şi europenismul elitei politice româneşti, care a hotărât unirea cu România cu gândul unei convieţuiri paşnice cu minorităţile, care până în clipa unirii aparţinuseră prin etnie opresorului de la Viena sau Budapesta. În contextul istoric din toamna anului 1918, Unirea de la 1 Decembrie 1918 are o serie de trăsături specifice:
 • 30. Marea Unire proclamată la Alba-Iulia a avut, imediat, un ecou european, dar şi peste ocean, în America, unde locuiau atunci peste 150.000 de români, şi care au avut trimişi la faţa locului sau au relatat, pe baza unor corespondenţe, despre justeţea hotărârilor românilor şi despre legitimitatea unităţii lor statale, într-o serie de ziare şi publicaţii, precum „TheTimes”, „Daily Express”, „Manchester Guardian”, „Le Matin”, „Le Temps”, „Corriere della Serra”, „II Giornale d’ltalia”, „NewYorkTimes”, „Le Figaro”, „Journal de Geneve”. Cititorii erau informaţi cu privire la existenţa istorică a românilor, a aspiraţiilor şi eforturilor lor spre unitate şi libertate, ca şi spre o organizare democratică. Anul 1918… Solidaritatea italenilor cu românii din Transilvania, Banat și Bucovina, pentru libertate și Unire cu Patria Mamă România, „sentinela orientală a latinității”.
 • 31. Un reputat istoric englez, Q.W.A. Leeper, publica, în decembrie 1918, sub formă de broşură, un studiu numit „Dreptatea cauzei româneşti” („The Justice of Rumania’s Cause”), unde arăta că unirea românilor „este rezultatul firesc al rodului eroic al grelelor suferinţe îndurate pentru înfăptuirea acestui ideal, care înseamnă un mare câştig pentru cauza progresului şi democraţiei”. În anul 1919-1920, Conferinţa de Pace de la Paris şi tratatele încheiate acolo au consacrat pe plan internaţional unitatea înfăptuită de românii înşişi, în cursul anului 1918. După acest an, România întregită şi-a modificat locul în Europa. Cu cei 295.049 kmp ca suprafaţă, ocupa locul 10 pe continent, iar ca potenţial uman (15 milioane – în 1919, 20 de milioane – în 1940) ocupa locul opt. Unirea din 1918, piatră de hotar, a însemnat un nou început de epocă în istoria românilor. Actul Unirii citi de Aurel Vlad
 • 32. Marea Unire din 1918 a încununat aspiraţiile seculare ale românilor de a vieţui într-un singur stat. Ea a fost rodul luptei tuturor forţelor şi categoriilor sociale interne. De asemenea, au contribuit la edificarea ei o generaţie importantă de oameni politici precum: regele Ferdinand, Ionel Brătianu, Iuliu Maniu, Ion Nistor, Take Ionescu, Ion Inculeţ, Nicolae Iorga şi mulţi alţii. În noul cadru istoric de după anul 1918 s-a accelerat ritmul de dezvoltare şi modernizare al societăţii româneşti, ceea ce a conferit trăinicie statului naţional. Suprafaţa ţării a sporit de la 137 000 km2 la 295 049 km2, populaţia de la 7 250 000 locuitori, înainte de 1918, la 18 052 896 locuitori, la recensământul din 1930. Au marcat creşteri importante, între altele, suprafaţa arabilă de la 6,6 milioane ha la 14,6 milioane ha, suprafaţa acoperită cu păduri - de la 2,5 milioane ha la 7,3 milioane ha, reţeaua căilor ferate de la 4300 km la 11 000 km. A avut loc integrarea deplină, social-economică şi politică, a noilor teritorii unite cu patria-mamă, un progres economic real şi eficient, aplicarea unui program democratic de propăşire a ţării.
 • 33. Istoric si politic favorabil realizǎrii Marii Uniri a tuturor provinciilor romȃnești (Basarabia, Bucovina, Banatul, Crișana și Maramureșul) cu Romȃnia, la conducerea țǎrii se afla Regele Ferdinand I de Hohenzollern, nepotul regelui Carol I, acesta din urmǎ neavȃnd un descendent ȋn linie directǎ care sǎ ȋi urmeze la tron. ȋn aceastǎ situație, lui Ferdinand I , prin Decretul din martie, 1889, i s-a conferit titlul de Altețǎ Regalǎ, Principe de Romȃnia. Chiar dacǎ unii contemporani l-au considerat pe Ferdinand I, omul, prea timid uneori și prea influențabil, nimeni nu a contestat meritele regelui ȋn realizarea statului național unitar romȃn, toți l-au recunoscut ca pe un adevǎrat patriot, bun, generos și devotat țǎrii, numindu-l, pe bunǎ dreptate, Ferdinand “Întregitorul de țarǎ” sau “Regele Marii Uniri”.
 • 34. Carte poştală emisă cca. 1918–1919 pentru a sărbători Unirea. Observaţi traseul ciudat al graniţei de vest a ţării: este cuprins întreg Maramureşul, o parte mai mare a Crișanei, cu posibilitatea extinderii Banatului până la Tisa și Dunăre. Granițele definitive vor fi stabilite abia în 1920.
 • 36. • Întâi Decembrie este ziua naţională a României, potrivit Constituţiei României din 2003, art. 12, alin 2. • Această zi a fost adoptată anterior, prin Legea nr. 10 din 31 iulie 1990, promulgată de preşedintele Ion Iliescu şi publicată în Monitorul Oficial, nr. 95 din 1 august 1990. De-a lungul timpului, imnurile nationale au fost: “Trăiască Regele” (1866-1948) “Zdrobite cătuşe” (1948-1953) “Te slăvim, Românie! ” (1953-1977) “Trei culori” (1977-1989) “Deşteaptă-te, române! ” (1989-prezent)
 • 37. 1) https://www.balcanii.ro/2012/12/unirea-de-la-1-decembrie-1918/ 2) http://www.dacoromania-alba.ro/nr52/marea_unire.htm 3) http://istoria-romaniei.blogspot.ro/2010/02/importanta-istorica-marii- uniri-din.html 4) http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I- Romania-in-secolul-XX.pdf 5) https://istoriiregasite.wordpress.com/2012/06/03/anul-1918-in-istoria- romanilor/ 6) http://alba24.ro/istorie-vie-la-alba-iulia-marea-unire-de-la-1- decembrie-1918-marturii-documente-si-semnificatii-372169.html 7) https://www.edusoft.ro/istoria-romanilor/ 8) http://enciclopediaromaniei.ro/wiki/Unirea_Transilvaniei_cu_Rom% C3%A2nia 9) http://history.uaic.ro/wp-content/uploads/2012/12/2015sem2-Partea-I- Romania-in-secolul-XX.pdf 10) https://www.scribd.com/doc/20279395/Unirea-Bucovinei-Cu- Romania 11) https://www.slideshare.net/furduieliza/1dec-lc