Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014

Suomen Ekonomit
Suomen EkonomitSuomen Ekonomiliitto SEFE on kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestö. em Suomen Ekonomit
Työelämän joustot ja 
palkitseminen 
–– SSUUOOMMEENN EEKKOONNOOMMIILLIIIITTTTOO –– 
–– FFIINNLLAANNDDSS EEKKOONNOOMMFFÖÖRRBBUUNNDD –– 
9.9.2014 LS
Joustava työ
Seuranta luo joustavuutta 
• Suomalainen työaika on Euroopan joustavin 
• Joustavuutta haluavat kaikki 
• Hyödyt kiistattomia 
• Välineitä on, osataanko ja uskalletaanko niitä 
käyttää? 
• Seuranta välttämätöntä 
3
” Mulla on klo 14.00 
kampaaja”
Kuormittavuus 
• Työturvallisuuslain muutos 2013 
• Työajat vaikuttavat työkykyyn ja työhyvinvointiin 
siten tuottavuuteen 
• Työaikojen aiheuttavat haitta- ja vaaratekijät 
työnantajan on työturvallisuuslain perusteella 
selvitettävä ja arvioitava etukäteen 
• Psykososiaaliset kuormitustekijät 
• Matkatyön kuormittavuus 
5
Kuormittuminen, mittaaminen ja 
seuranta 
• Kehityskeskustelut 
• Työhyvinvointikyselyt 
• Työaikojen vaarojen arviointi 
– Tulosten analysointi 
– Toimenpiteet ja seuranta 
• Kaikkien sitouduttava muutoksiin
Riittävä palautuminen 
• Ajasta ja paikasta riippumaton työnteko on hyvä 
renki, mutta huono isäntä 
• Matkustaminen vaatii palautumista 
• Palautuminen keskeistä työhyvinvoinnin 
ylläpidossa 
• Palautumisen vaikeudet lisäävät työuupumuksen 
ydinoireita 
• Psykologinen irrottautuminen 
7
8 
Palautuminen 
Päivittäinen lepoaika 
• Päivittäinen lepoaika on 
työpäivän kuluessa annettava 
säännöllinen vähintään tunnin 
kestävä lepoaika työajan 
ylittäessä 6 tuntia 
• Voidaan sopia lyhyemmästä, 
vähintään kuitenkin puoli tuntia 
• Jos tt voi esteettömästi poistua 
työpaikalta, lepoaikaa ei lueta 
työaikaan 
• Oltava tosiasiallinen mahdollisuus 
poistua 
• Ei voida sijoittaa työpäivän 
alkuun tai loppuun 
Vuorokausilepo 
• Annettava jokaisen 
työvuoron alkamista 
seuraavan 24 tunnin aikana 
• Vähimmäispituus 
pääsääntöisesti 11 tuntia 
• Vähintään kuitenkin 7 tuntia 
• Jaksotyössä 
vähimmäispituus 9 tuntia
Palautuminen: Viikoittainen vapaa-aika 
• Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran 
viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän 
vapaa-ajan 
• Mikäli mahdollista, sijoitettava sunnuntain yhteyteen 
• Korvataan lyhentämällä säännöllistä työaikaa yhtä 
pitkältä ajalta kuin ei ole saanut vapaata 
• Tt:n suostumuksella voidaan korvata rahassa ylityön 
perusosaa vastaavalla määrällä 
9
Työaika 
 Työaikalaki valtaosaltaan pakottava 
 Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopimalla pätevästi heikentää työntekijän 
asemaa 
 Lain soveltamatta jättämisestä ei voida pätevästi sopia 
 Työaikalakia sovelletaan kaikkeen työsuhteessa tehtyyn työhön 
 Laissa erikseen todettu tilanteet jolloin työ jää lain soveltamisen 
ulkopuolelle työn sisällön tai työntekijän aseman johdosta: 
 Työ, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella 
on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamisena. 
 Työ, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida 
katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. 
10
Säännöllinen työaika 
 Sovitaan työsopimuksella 
 Enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko 
 Ylemmillä toimihenkilöillä tyypillisesti sovittu työsopimuksella 7,5 h/vrk ja 37,5 h/vko 
 Työnantaja ja työntekijä voivat sopia liukuvasta työajasta 
 Säännöllisen työajan (8 h/vrk ja 40 h/vko) ylittäminen korvataan erikseen 
 Ylityö edellyttää työnantajan lupaa tai määräystä 
 Työntekijän tapauskohtainen ylityösuostumus 
 Työntekijä ei voi työsopimuksella pätevästi sitoutua tekemään kaikkea työnantajan 
esittämään ylityöt 
11
Liukuva työaika: Sopimuksen minimisisältö 
 Kiinteä työaika, jolloin oltava työpaikalla 
 Työajan vuorokautinen liukumaraja, enintään -/+ 3h 
 Lepoaikojen sijoittaminen 
 Säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä 
 Saldokertymät enintään +/- 40 h 
 Työntekijä määrää sovituissa rajoissa työnsä päivittäisen alkamis-ja 
päättymisajankohdan 
 Järjestelmä korostaa työntekijän omaa valinnanvapautta 
 Käytännössä edellyttää ajantarkkailulaitteiden käyttöä työajan valvonnassa 
12
Ylityön korvaaminen 
 Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yli lakisääteisen 
vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan. 
 Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yli lakisääteisen viikoittaisen 
säännöllisen enimmäistyöajan 
 Viikoittaista ylityötä laskettaessa ei oteta huomioon vuorokautisia 
ylitöitä. 
 Korotettu palkka tai vastaava vapaa 
 Vuorokautinen ylityö 50 %:lla korotettu palkka 
 Vuorokautinen ylityö 2 h:n jälkeen 100%:lla korotettu palkka 
 Viikoittainen ylityö 50%:lla korotettu palkka 
13
Ylityö 
 Ylityö liukuvassa työajassa (TN 1393 – 04) 
 ”Työaikalaissa ei ole erityistä säännöstä ylityön määräytymisestä liukuvassa 
työajassa” 
 Liukuvassakin työajassa ylityötä on siten työnantajan aloitteesta säännöllisen 
enimmäistyöajan (8/40 h) lisäksi tehty työ 
 Kiinteä ylityökorvaus (TN 1423-07) 
 Euromääräinen korvaus 
 Työtehtäviensä puolesta työnantajaorganisaation muiden jäsenten asemaa, tehtäviä tai 
työehtoja koskevaa ohjaus- tai päätäntävaltaa 
 Ei ole työaikalain tarkoittamaa sopimisoikeutta (mm. HSEQ-päällikkö, controller, 
tuoteturvallisuuspäällikkö, projektipäällikkö, logistikko ja suunnitteluinsinööri) 
14
Etätyö 
 Etätyölle on ominaista, että työntekijä voi itse päättää työn 
alkamis- ja päättämisajankohdan 
 Työnantaja ei yleensä valvo työajan käyttöä – intressinä työn 
valmistuminen ja tulokset 
 Tällöin riskinä kuitenkin työmäärän liiallinen kasvu, työ- ja vapaa-ajan 
sekoittuminen; voikin olla oire huonosta työn organisoinnista ja liian pienistä 
henkilöstöresursseista 
 Etätyön ehdoista sovittava 
 Etätyö ja työturvallisuus 
15
Joustavuutta vapailla 
• Perhevapaat 
• Opintovapaa 
• Vuorotteluvapaa!! 
• Omaishoitovapaa 
• Osa-aikaisuus 
• Säästövapaat 
• Osa-aikaeläke 
16
Työaikapankki 
• Vapaaehtoinen järjestely, jossa työaikaa, ansaittuja 
vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä 
etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata 
• Tarkoituksena edistää yritysten ja työntekijöiden 
tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön 
yksilöllisten työaikatarpeiden huomioonottamista sekä 
lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä 
• Palkkaturvalaki, työttömyysturvalaki 
17
Työaikapankkisopimus 
• Ketkä kuuluvat sopimukseen piiriin 
• Säästettävät erät ja niiden siirtäminen ta-pankkiin 
• Työaikapankin enimmäismäärät ja mahdolliset 
aikamäärät 
• Vapaiden pitäminen ja niiltä maksettava ansio 
• Vapaiden luonne ja niiden yhteensovittaminen muitten 
poissaoloperusteiden kanssa 
• Järjestelmän muuttaminen ja lakkauttaminen 
18
Työaikakirjanpito 
• Työaikakirjanpitoa koskevat määräykset ovat pakottavaa oikeutta 
eikä niitä voi jättää noudattamalla edes toimihenkilön kanssa näin 
sopimalla 
• Kirjattava kaikki tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niistä suoritetut 
korvaukset työntekijöittäin 
• Työntekijällä oikeus saada kirjallinen selvitys omista merkinnöistä 
• Luottamusvaltuutetun, yhteyshenkilön, luottamusmiehen oikeus 
tarkistaa 
19
20 
Harmaan ylityön aiheuttamat 
taloudelliset menetykset 
Ikä 30 45 
Kuukausipalkka 4500 5 500 
Omalla ajalla tehty työ/vko 3 3 
Eläköitymisikä 65 65 
Bruttoansionmenetys 
lopputyöuralla 
200 000 € 140 000 € 
Vaikutus eläkkeeseen 240 €/kk 200 €/kk
One size fits all? 
• Joustavat työaikajärjestelyt parantavat 
työtyytyväisyyttä ja henkilöstön lojaalisuutta 
• Parantavat tuottavuutta ja työn tuloksellisuutta 
• Erilaiset työt, erilaiset toteutukset 
• Luottamus ja vastavuoroisuus 
• Työaikamallien kustannukset 
21
MMaaaaiillmmaa,, 
jjoossssaa ppaallkkkkoojjaa 
eeii vveeddeettää 
hhaattuussttaa..
Jos teen työni hyvin… 
Mitä toivoisin tapahtuvan 
✔ 
Saan palkankorotuksen tai palkkion 
Saan isomman työpöydän 
Saan lisää töitä 
Saan kiitosta työtovereiltani 
✔ 
Saan tunnustusta pomoltani 
Saan kiitosta asiakkailtamme 
Mitä tapahtuu 
Saan palkankorotuksen 
Saan isomman työpöydän 
✔ 
Saan lisää töitä 
Saan kiitosta työtovereiltani 
Saan tunnustusta 
pomoltani 
✔ 
Tunnen itseni tyytyväiseksi
Kokonaiskompensaati 
oaatio 
Aloitepalkkiot 
Edut 
Tulospalkka 
Peruspalkka 
Mahdollisuus 
kehittyä, 
koulutus, 
työn sisältö 
Arvostus, 
palaute työstä 
+/- 
Erikoispalkkiot 
Mahdollisuus 
vaikuttaa, 
osallistuminen 
Työsuhteen 
pysyvyys, 
työajan 
järjestelyt 
(Lähde: Palkitsemisen tutkimusohjelma, Aalto -yliopisto, Vartiainen, Hakonen, Hulkko)
25 
Palkka koostuu osista 
Tulososa 
yrityskohtainen järjestelmä, 
josta yritys päättää 
Henkilökohtainen osa 
osaaminen, vuorovaikutus ja 
yhteistyö, itsenäisyys ja harkinta, 
työn laatu, tuloksellisuus ja 
tavoitteellisuus, johtaminen, 
muu sovittu peruste 
Työn vaativuusosa 
vaativuudeltaan samasta ja 
samanarvoisesta työstä maksetaan 
samaa palkkaa 
vaativuusluokittelun avulla 
määritellään tehtäväkohtaisen 
palkan osuus – vähimmäispalkka
Mistä palkka muodostuu? 
 Peruspalkka 
 Palkankorotukset 
Yleiskorotus 
Meriitit 
 Ylityöt 
 Matka-aika 
 Tulospalkkaus 
 Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut 
26
RahapalLkuoantnois edluitsäksi 
• Asuntoetu 
• Ravintoetu 
• Autoetu 
• Puhelinetu 
• Työsuhdematkalippu 
Verovapaat 
henkilökuntaedut 
• Terveydenhuolto 
• Virkistystoiminta 
• Henkilökunta-alennus 
• Tietoliikenneyhteys 
• Merkkipäivälahjat tms. 
Huom! Ylityöt ja matkustus 
- Joustavat työajat 
- Vaikutusmahdollisuudet 
- Osaamisen kehittäminen
Palkkaus on aina kokonaisuus 
Useat tekijät vaikuttavat: 
•Työtehtävään liittyvät tekijät, kuten tehtävän edellyttämä 
osaaminen (tieto-taito), vastuut (myynti), linjajohto, 
tulosyksikkö, esimiesvastuu, vaadittu vuorovaikutus (sisäiset, 
ulkoiset yhteydet, asiakkuudet, kansainvälisyys), 
työkokemusvuodet. 
•Henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi vastuullisuus, 
osaaminen, yhteistyötaito, vuorovaikutus ja siinä onnistuminen 
sekä työn laatu. 
•Organisaatioon liittyviä tekijöitä kuten kansainvälisyys, 
henkilöstömäärä, organisaatiorakenne ja palkkapolitiikka, 
toimiala.
Palkkaneuvottelut ja –ratkaisut eri tasoilla 
 Keskusjärjestötaso 
 Työllisyys-ja kasvusopimus 
 Liittotaso 
 Työehto/virkaehtosopimukset (yleis/normaalisitovat) 
 Palkkapöytäkirjat 
 Yritystaso 
 paikallinen sopiminen 
 yrityskohtaiset palkkausjärjestelmät ja työaikajärjestelyt, yksilöllisesti 
kohdennetut korotukset 
 Yksilötaso 
 kehityskeskustelut, palkkakeskustelut 
29
Palkkapolitiikka 
 Palkkapolitiikka määrittelee organisaation periaatteet, joihin 
palkkaus perustuu. Se kertoo, millä tavalla työntekijä voi vaikuttaa 
palkkakehitykseensä, ohjaa esimiehiä palkkaukseen liittyvissä 
ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut. 
 Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto. 
 Onnistunut palkkapolitiikka ja hyvin suunniteltu palkitsemisen 
kokonaisuus: 
• kannustaa henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen 
• ohjaa muutosta 
• aikaansaa tyytyväisyyttä 
30
Palkitsemisen toimimattomuuden lähteitä 
 Yhteys strategiaan puuttuu tai ontuu 
 Irrallisuus muista johtamisjärjestelmistä 
 Johdon tuen puute 
 Puutteet lähtötilanteen selvittämisessä 
 Vanhasta luopumisen vaikeus 
 Erilaiset puutteet ja vääristymät kommunikaatiossa 
 Monimutkaisuuteen sortuminen 
 ”Best practices -kopiointi” 
 Palkitsemiskäsityksen kapeus 
 Puutteellinen resursointi 
 Epäonnistumiset järjestelmien käytössä 
31
Mitä tapahtuu, jos ”ei ole palkitsemista”? 
 Syntyy epävirallisia palkitsemisjärjestelmiä 
 Hierarkia ja henkilöstöryhmien väliset erot korostuvat 
 Jää enemmän tilaa erilaisille suosikkijärjestelmille, kiusaamiselle, 
vapaamatkustamiselle 
 Hyvät työntekijät saattavat hakeutua muualle töihin 
 Palkkausjärjestelmät ohjaavat helposti väärään suuntaan 
 On vaikea kehittää toimintaa ja puuttua ei -toivottuun toimintaan 
32
33
Kannustava palkkaus 
 Palkitsemisjärjestelmä osa johtamisjärjestelmää 
 Joustavuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus välttämättömiä 
Johdonmukainen palkkapolitiikka 
Palkkaporrastukset kunnossa 
 Samanpalkkaisuus-periaate: samasta työstä ja samasta pätevyydestä sama 
palkka 
Työn vaativuuden periaate eli vaativammasta työstä enemmän 
palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä. 
Pätevyyden periaate eli henkilön parempi pätevyys antaa enemmän 
palkkaa kuin vähäisempi pätevyys. 
34
Palkkausjärjestelmät 
Kannustava ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä huomioi kolme palkan 
perusosaa: 
tehtävän vaativuuden 
henkilökohtaisen ammattitaidon 
työn tuloksellisuuden 
IPE 
HAY 
Palkkavaaka 
TES:ien palkkausjärjestelmät 
35
Tulospalkkio 
 Ekonomeista 67 % on tulospalkkaus yksityisellä sektorilla 
 Täydentää peruspalkkausta, sidottu suoritukseen, organisaatiokohtainen 
 Tulos- ja voittopalkkiot, synteettiset optiot, voitonjakoerät sekä erilaiset osakepohjaiset 
järjestelmät 
 Parhaimmillaan: 
 Palkitseminen on selkeää 
 Palkitsemisen elementtejä on riittävästi 
 Palkitseminen on kestävää 
 Tärkeää ymmärtää mihin sitoutuu 
36
Palkitsemisen kehittäminen 
 Palkitsemisen kehittämishankkeet voivat kohdistua joko 
 kokonaan uuden palkitsemistavan tai –järjestelmän suunnitteluun tai 
 käytössä olevien palkitsemistapojen kehittämiseen. 
 Olennaista palkitsemisen kehittämisessä on: 
 eri henkilöstöryhmien tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan 
 toimitaan johdonmukaisesti 
 esimiehiä perehdytetään 
 kehittäminen on avointa ja tiedonkulusta huolehditaan 
 palkitsemisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti 
37
Ihmiset johtajan tärkein väline 
 Hyvä johtaminen on työpaikan yhteistoiminnan ja sen edellytysten 
johtamista 
 Esimiehen tärkein tehtävä on varmistaa, että työn organisointi ja työn 
tekemisen edellytykset ovat kunnossa. 
 Esimiehen tehtävänä on luoda alaisilleen onnistumisen edellytykset kirkastamalla oman 
tiimin työn tarkoitus ja työtehtävien välinen yhteys koko yrityksen tavoitteisiin 
 Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia välineistä työnjaosta ja yhteisistä 
pelisäännöistä. 
 Oman esimerkin vaikutus 
 Tosiasioiden tietäminen ja tunnustaminen 
38
Työelämän laadusta huolehtiminen on 
osa vastuullista ja järkevää 
yritystoimintaa ja kestävää johtajuutta. 
Kiitos! 
–– SSUUOOMMEENN EEKKOONNOOMMIILLIIIITTTTOO –– 
–– FFIINNLLAANNDDSS EEKKOONNOOMMFFÖÖRRBBUUNNDD ––
1 de 39

Recomendados

Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Jyväskylä 16.9.2014 por
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Jyväskylä 16.9.2014Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Jyväskylä 16.9.2014
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Jyväskylä 16.9.2014Suomen Ekonomit
580 visualizações47 slides
Kestäväjohtaminen 21102014 savinko por
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoKestäväjohtaminen 21102014 savinko
Kestäväjohtaminen 21102014 savinkoSuomen Ekonomit
300 visualizações39 slides
Kestäväjohtaminen 30102014 savinko por
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoKestäväjohtaminen 30102014 savinko
Kestäväjohtaminen 30102014 savinkoSuomen Ekonomit
356 visualizações39 slides
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko por
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoKestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta Savinko
Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestyksentekijänä - Lotta SavinkoSuomen Ekonomit
575 visualizações37 slides
Työaikapankki por
TyöaikapankkiTyöaikapankki
TyöaikapankkiSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
1.7K visualizações4 slides
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi por
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksiEpäasiallinen käyttäytyminen puheeksi
Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksiTJS Opintokeskus
311 visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014

Kestäväjohtaminen savinko por
Kestäväjohtaminen savinkoKestäväjohtaminen savinko
Kestäväjohtaminen savinkoSuomen Ekonomit
292 visualizações39 slides
Muutosturva por
MuutosturvaMuutosturva
MuutosturvaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
493 visualizações20 slides
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto por
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoTyönantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoUudistuva hevostalous
1.2K visualizações16 slides
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014 por
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Tyoelama2020
705 visualizações20 slides
Kiky - luottamusmiesten toimintaedellytykset por
Kiky - luottamusmiesten toimintaedellytyksetKiky - luottamusmiesten toimintaedellytykset
Kiky - luottamusmiesten toimintaedellytyksetSuomen lähi- ja perushoitajaliitto
6.9K visualizações6 slides
Työtä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamista por
Työtä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamistaTyötä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamista
Työtä ilman turvaa – SAK vaatii työsopimusten naamioinnin lopettamistaSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
552 visualizações5 slides

Similar a Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014(20)

Kestäväjohtaminen savinko por Suomen Ekonomit
Kestäväjohtaminen savinkoKestäväjohtaminen savinko
Kestäväjohtaminen savinko
Suomen Ekonomit292 visualizações
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto por Uudistuva hevostalous
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliittoTyönantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Työnantajan velvollisuudet, Kristel Nybondas/ Maaseudun työnantajaliitto
Uudistuva hevostalous1.2K visualizações
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014 por Tyoelama2020
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Kröger osaamisen kehittäminen, seminaari 01102014
Tyoelama2020705 visualizações
Kestävä johtajuus degerlund_30102014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_30102014Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Kestävä johtajuus degerlund_30102014
Suomen Ekonomit352 visualizações
Kestävä johtajuus degerlund por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlundKestävä johtajuus degerlund
Kestävä johtajuus degerlund
Suomen Ekonomit501 visualizações
Kestävä johtajuus degerlund_21102014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtajuus degerlund_21102014Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Kestävä johtajuus degerlund_21102014
Suomen Ekonomit365 visualizações
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014 por Suomen Ekonomit
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014
Kestävä johtaminen tulevaisuuden menestystekijänä 16.9.2014
Suomen Ekonomit447 visualizações
Lisa Forss - tukea työllistämiseen por Samuli Sukkula
Lisa Forss - tukea työllistämiseenLisa Forss - tukea työllistämiseen
Lisa Forss - tukea työllistämiseen
Samuli Sukkula841 visualizações
Lainsäädäntö pt 12.11.14 por Samu Koskimies
Lainsäädäntö pt 12.11.14Lainsäädäntö pt 12.11.14
Lainsäädäntö pt 12.11.14
Samu Koskimies732 visualizações
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018 por Työterveyslaitos
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Mikrot menestykseen, aamukahvi 4.5.2018
Työterveyslaitos283 visualizações
Ojakangas adecco finland vuokratyön hyvät käytännöt por Työterveyslaitos
Ojakangas adecco finland vuokratyön hyvät käytännötOjakangas adecco finland vuokratyön hyvät käytännöt
Ojakangas adecco finland vuokratyön hyvät käytännöt
Työterveyslaitos1.8K visualizações
Polkuja Työelämään por PeppiTervoHiltula1
Polkuja TyöelämäänPolkuja Työelämään
Polkuja Työelämään
PeppiTervoHiltula1111 visualizações
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515 por Suomen Ekonomit
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Muuttuva työ finanssialalla_ekonomit ilta 260515
Suomen Ekonomit588 visualizações

Mais de Suomen Ekonomit

Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017 por
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017Suomen Ekonomit
5.9K visualizações5 slides
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017 por
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Suomen Ekonomit
1.2K visualizações5 slides
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017 por
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Suomen Ekonomit
1.6K visualizações5 slides
Anstallningsguide 2016 por
Anstallningsguide 2016Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016Suomen Ekonomit
778 visualizações120 slides
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman por
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-PortmanNäin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-PortmanSuomen Ekonomit
1K visualizações18 slides
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016 por
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Suomen Ekonomit
710 visualizações19 slides

Mais de Suomen Ekonomit(20)

Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017 por Suomen Ekonomit
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 31.10.2017
Suomen Ekonomit5.9K visualizações
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017 por Suomen Ekonomit
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Suomen Ekonomit1.2K visualizações
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017 por Suomen Ekonomit
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Kauppatieteilijöiden työttömyys 30.9.2017
Suomen Ekonomit1.6K visualizações
Anstallningsguide 2016 por Suomen Ekonomit
Anstallningsguide 2016Anstallningsguide 2016
Anstallningsguide 2016
Suomen Ekonomit778 visualizações
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman por Suomen Ekonomit
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-PortmanNäin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Näin löydät piilotyöpaikan -workshop, Turku, Juhava & Kulmala-Portman
Suomen Ekonomit1K visualizações
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016 por Suomen Ekonomit
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Nuoret Ekonomit, Tunnista taitosi, paljasta piilevät kykysi Kulmala-Portman 2016
Suomen Ekonomit710 visualizações
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus? por Suomen Ekonomit
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Digitalisaatio - aikamme suurin mahdollisuus?
Suomen Ekonomit680 visualizações
Find a job for summer por Suomen Ekonomit
Find a job for summerFind a job for summer
Find a job for summer
Suomen Ekonomit683 visualizações
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3 por Suomen Ekonomit
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Työoikeudellinen iltapäivä osa 3
Suomen Ekonomit1.3K visualizações
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus por Suomen Ekonomit
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemusKesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Kesäksi työhön skype cv, LinkedIn ja hakemus
Suomen Ekonomit1.4K visualizações
Sommarjobb skype cv li och ansökan por Suomen Ekonomit
Sommarjobb skype cv li och ansökanSommarjobb skype cv li och ansökan
Sommarjobb skype cv li och ansökan
Suomen Ekonomit699 visualizações
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka por Suomen Ekonomit
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkkaKesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Kesäksi työhön skype työhaastattelu ja palkka
Suomen Ekonomit1.3K visualizações
Sinustako ekonomi 2016 por Suomen Ekonomit
Sinustako ekonomi 2016Sinustako ekonomi 2016
Sinustako ekonomi 2016
Suomen Ekonomit1.8K visualizações
Esimerkki-CV: Virtanen Ville por Suomen Ekonomit
Esimerkki-CV: Virtanen VilleEsimerkki-CV: Virtanen Ville
Esimerkki-CV: Virtanen Ville
Suomen Ekonomit33.7K visualizações
Esimerkki-CV: Virtanen Veera por Suomen Ekonomit
Esimerkki-CV: Virtanen VeeraEsimerkki-CV: Virtanen Veera
Esimerkki-CV: Virtanen Veera
Suomen Ekonomit40.6K visualizações
Esimerkki: tyylitelty CV por Suomen Ekonomit
Esimerkki: tyylitelty CVEsimerkki: tyylitelty CV
Esimerkki: tyylitelty CV
Suomen Ekonomit3.2K visualizações
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat por Suomen Ekonomit
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikatKesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Kesäksi työhön skype osaaminen ja piilotyöpaikat
Suomen Ekonomit800 visualizações
UNFPA por Suomen Ekonomit
UNFPAUNFPA
UNFPA
Suomen Ekonomit9.4K visualizações
UNAIDS por Suomen Ekonomit
UNAIDSUNAIDS
UNAIDS
Suomen Ekonomit540 visualizações
Working with UNICEF por Suomen Ekonomit
Working with UNICEFWorking with UNICEF
Working with UNICEF
Suomen Ekonomit2.4K visualizações

Kestävä johtajuus tulevaisuuden menestystekijänä, Oulu 9.9.2014

 • 1. Työelämän joustot ja palkitseminen –– SSUUOOMMEENN EEKKOONNOOMMIILLIIIITTTTOO –– –– FFIINNLLAANNDDSS EEKKOONNOOMMFFÖÖRRBBUUNNDD –– 9.9.2014 LS
 • 3. Seuranta luo joustavuutta • Suomalainen työaika on Euroopan joustavin • Joustavuutta haluavat kaikki • Hyödyt kiistattomia • Välineitä on, osataanko ja uskalletaanko niitä käyttää? • Seuranta välttämätöntä 3
 • 4. ” Mulla on klo 14.00 kampaaja”
 • 5. Kuormittavuus • Työturvallisuuslain muutos 2013 • Työajat vaikuttavat työkykyyn ja työhyvinvointiin siten tuottavuuteen • Työaikojen aiheuttavat haitta- ja vaaratekijät työnantajan on työturvallisuuslain perusteella selvitettävä ja arvioitava etukäteen • Psykososiaaliset kuormitustekijät • Matkatyön kuormittavuus 5
 • 6. Kuormittuminen, mittaaminen ja seuranta • Kehityskeskustelut • Työhyvinvointikyselyt • Työaikojen vaarojen arviointi – Tulosten analysointi – Toimenpiteet ja seuranta • Kaikkien sitouduttava muutoksiin
 • 7. Riittävä palautuminen • Ajasta ja paikasta riippumaton työnteko on hyvä renki, mutta huono isäntä • Matkustaminen vaatii palautumista • Palautuminen keskeistä työhyvinvoinnin ylläpidossa • Palautumisen vaikeudet lisäävät työuupumuksen ydinoireita • Psykologinen irrottautuminen 7
 • 8. 8 Palautuminen Päivittäinen lepoaika • Päivittäinen lepoaika on työpäivän kuluessa annettava säännöllinen vähintään tunnin kestävä lepoaika työajan ylittäessä 6 tuntia • Voidaan sopia lyhyemmästä, vähintään kuitenkin puoli tuntia • Jos tt voi esteettömästi poistua työpaikalta, lepoaikaa ei lueta työaikaan • Oltava tosiasiallinen mahdollisuus poistua • Ei voida sijoittaa työpäivän alkuun tai loppuun Vuorokausilepo • Annettava jokaisen työvuoron alkamista seuraavan 24 tunnin aikana • Vähimmäispituus pääsääntöisesti 11 tuntia • Vähintään kuitenkin 7 tuntia • Jaksotyössä vähimmäispituus 9 tuntia
 • 9. Palautuminen: Viikoittainen vapaa-aika • Työaika on järjestettävä niin, että työntekijä saa kerran viikossa vähintään 35 tuntia kestävän keskeytymättömän vapaa-ajan • Mikäli mahdollista, sijoitettava sunnuntain yhteyteen • Korvataan lyhentämällä säännöllistä työaikaa yhtä pitkältä ajalta kuin ei ole saanut vapaata • Tt:n suostumuksella voidaan korvata rahassa ylityön perusosaa vastaavalla määrällä 9
 • 10. Työaika  Työaikalaki valtaosaltaan pakottava  Työnantaja ja työntekijä eivät voi sopimalla pätevästi heikentää työntekijän asemaa  Lain soveltamatta jättämisestä ei voida pätevästi sopia  Työaikalakia sovelletaan kaikkeen työsuhteessa tehtyyn työhön  Laissa erikseen todettu tilanteet jolloin työ jää lain soveltamisen ulkopuolelle työn sisällön tai työntekijän aseman johdosta:  Työ, jota siihen kuuluvien tehtävien ja muutoin työntekijän aseman perusteella on pidettävä yrityksen, yhteisön tai säätiön tai sen itsenäisen osan johtamisena.  Työ, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa oloissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa siihen käytettävän ajan järjestelyjä. 10
 • 11. Säännöllinen työaika  Sovitaan työsopimuksella  Enintään 8 h/vrk ja 40 h/vko  Ylemmillä toimihenkilöillä tyypillisesti sovittu työsopimuksella 7,5 h/vrk ja 37,5 h/vko  Työnantaja ja työntekijä voivat sopia liukuvasta työajasta  Säännöllisen työajan (8 h/vrk ja 40 h/vko) ylittäminen korvataan erikseen  Ylityö edellyttää työnantajan lupaa tai määräystä  Työntekijän tapauskohtainen ylityösuostumus  Työntekijä ei voi työsopimuksella pätevästi sitoutua tekemään kaikkea työnantajan esittämään ylityöt 11
 • 12. Liukuva työaika: Sopimuksen minimisisältö  Kiinteä työaika, jolloin oltava työpaikalla  Työajan vuorokautinen liukumaraja, enintään -/+ 3h  Lepoaikojen sijoittaminen  Säännöllisen työajan ylitysten ja alitusten enimmäiskertymä  Saldokertymät enintään +/- 40 h  Työntekijä määrää sovituissa rajoissa työnsä päivittäisen alkamis-ja päättymisajankohdan  Järjestelmä korostaa työntekijän omaa valinnanvapautta  Käytännössä edellyttää ajantarkkailulaitteiden käyttöä työajan valvonnassa 12
 • 13. Ylityön korvaaminen  Vuorokautista ylityötä on työ, jota tehdään yli lakisääteisen vuorokautisen säännöllisen enimmäistyöajan.  Viikoittaista ylityötä on työ, jota tehdään yli lakisääteisen viikoittaisen säännöllisen enimmäistyöajan  Viikoittaista ylityötä laskettaessa ei oteta huomioon vuorokautisia ylitöitä.  Korotettu palkka tai vastaava vapaa  Vuorokautinen ylityö 50 %:lla korotettu palkka  Vuorokautinen ylityö 2 h:n jälkeen 100%:lla korotettu palkka  Viikoittainen ylityö 50%:lla korotettu palkka 13
 • 14. Ylityö  Ylityö liukuvassa työajassa (TN 1393 – 04)  ”Työaikalaissa ei ole erityistä säännöstä ylityön määräytymisestä liukuvassa työajassa”  Liukuvassakin työajassa ylityötä on siten työnantajan aloitteesta säännöllisen enimmäistyöajan (8/40 h) lisäksi tehty työ  Kiinteä ylityökorvaus (TN 1423-07)  Euromääräinen korvaus  Työtehtäviensä puolesta työnantajaorganisaation muiden jäsenten asemaa, tehtäviä tai työehtoja koskevaa ohjaus- tai päätäntävaltaa  Ei ole työaikalain tarkoittamaa sopimisoikeutta (mm. HSEQ-päällikkö, controller, tuoteturvallisuuspäällikkö, projektipäällikkö, logistikko ja suunnitteluinsinööri) 14
 • 15. Etätyö  Etätyölle on ominaista, että työntekijä voi itse päättää työn alkamis- ja päättämisajankohdan  Työnantaja ei yleensä valvo työajan käyttöä – intressinä työn valmistuminen ja tulokset  Tällöin riskinä kuitenkin työmäärän liiallinen kasvu, työ- ja vapaa-ajan sekoittuminen; voikin olla oire huonosta työn organisoinnista ja liian pienistä henkilöstöresursseista  Etätyön ehdoista sovittava  Etätyö ja työturvallisuus 15
 • 16. Joustavuutta vapailla • Perhevapaat • Opintovapaa • Vuorotteluvapaa!! • Omaishoitovapaa • Osa-aikaisuus • Säästövapaat • Osa-aikaeläke 16
 • 17. Työaikapankki • Vapaaehtoinen järjestely, jossa työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muutettuja rahamääräisiä etuuksia voidaan sopimalla säästää tai lainata • Tarkoituksena edistää yritysten ja työntekijöiden tuottavuutta, kilpailukykyä sekä henkilöstön yksilöllisten työaikatarpeiden huomioonottamista sekä lisätä työhyvinvointia ja työssä viihtymistä • Palkkaturvalaki, työttömyysturvalaki 17
 • 18. Työaikapankkisopimus • Ketkä kuuluvat sopimukseen piiriin • Säästettävät erät ja niiden siirtäminen ta-pankkiin • Työaikapankin enimmäismäärät ja mahdolliset aikamäärät • Vapaiden pitäminen ja niiltä maksettava ansio • Vapaiden luonne ja niiden yhteensovittaminen muitten poissaoloperusteiden kanssa • Järjestelmän muuttaminen ja lakkauttaminen 18
 • 19. Työaikakirjanpito • Työaikakirjanpitoa koskevat määräykset ovat pakottavaa oikeutta eikä niitä voi jättää noudattamalla edes toimihenkilön kanssa näin sopimalla • Kirjattava kaikki tehdyt työtunnit, ylityötunnit ja niistä suoritetut korvaukset työntekijöittäin • Työntekijällä oikeus saada kirjallinen selvitys omista merkinnöistä • Luottamusvaltuutetun, yhteyshenkilön, luottamusmiehen oikeus tarkistaa 19
 • 20. 20 Harmaan ylityön aiheuttamat taloudelliset menetykset Ikä 30 45 Kuukausipalkka 4500 5 500 Omalla ajalla tehty työ/vko 3 3 Eläköitymisikä 65 65 Bruttoansionmenetys lopputyöuralla 200 000 € 140 000 € Vaikutus eläkkeeseen 240 €/kk 200 €/kk
 • 21. One size fits all? • Joustavat työaikajärjestelyt parantavat työtyytyväisyyttä ja henkilöstön lojaalisuutta • Parantavat tuottavuutta ja työn tuloksellisuutta • Erilaiset työt, erilaiset toteutukset • Luottamus ja vastavuoroisuus • Työaikamallien kustannukset 21
 • 22. MMaaaaiillmmaa,, jjoossssaa ppaallkkkkoojjaa eeii vveeddeettää hhaattuussttaa..
 • 23. Jos teen työni hyvin… Mitä toivoisin tapahtuvan ✔ Saan palkankorotuksen tai palkkion Saan isomman työpöydän Saan lisää töitä Saan kiitosta työtovereiltani ✔ Saan tunnustusta pomoltani Saan kiitosta asiakkailtamme Mitä tapahtuu Saan palkankorotuksen Saan isomman työpöydän ✔ Saan lisää töitä Saan kiitosta työtovereiltani Saan tunnustusta pomoltani ✔ Tunnen itseni tyytyväiseksi
 • 24. Kokonaiskompensaati oaatio Aloitepalkkiot Edut Tulospalkka Peruspalkka Mahdollisuus kehittyä, koulutus, työn sisältö Arvostus, palaute työstä +/- Erikoispalkkiot Mahdollisuus vaikuttaa, osallistuminen Työsuhteen pysyvyys, työajan järjestelyt (Lähde: Palkitsemisen tutkimusohjelma, Aalto -yliopisto, Vartiainen, Hakonen, Hulkko)
 • 25. 25 Palkka koostuu osista Tulososa yrityskohtainen järjestelmä, josta yritys päättää Henkilökohtainen osa osaaminen, vuorovaikutus ja yhteistyö, itsenäisyys ja harkinta, työn laatu, tuloksellisuus ja tavoitteellisuus, johtaminen, muu sovittu peruste Työn vaativuusosa vaativuudeltaan samasta ja samanarvoisesta työstä maksetaan samaa palkkaa vaativuusluokittelun avulla määritellään tehtäväkohtaisen palkan osuus – vähimmäispalkka
 • 26. Mistä palkka muodostuu?  Peruspalkka  Palkankorotukset Yleiskorotus Meriitit  Ylityöt  Matka-aika  Tulospalkkaus  Luontoisedut ja verovapaat henkilökuntaedut 26
 • 27. RahapalLkuoantnois edluitsäksi • Asuntoetu • Ravintoetu • Autoetu • Puhelinetu • Työsuhdematkalippu Verovapaat henkilökuntaedut • Terveydenhuolto • Virkistystoiminta • Henkilökunta-alennus • Tietoliikenneyhteys • Merkkipäivälahjat tms. Huom! Ylityöt ja matkustus - Joustavat työajat - Vaikutusmahdollisuudet - Osaamisen kehittäminen
 • 28. Palkkaus on aina kokonaisuus Useat tekijät vaikuttavat: •Työtehtävään liittyvät tekijät, kuten tehtävän edellyttämä osaaminen (tieto-taito), vastuut (myynti), linjajohto, tulosyksikkö, esimiesvastuu, vaadittu vuorovaikutus (sisäiset, ulkoiset yhteydet, asiakkuudet, kansainvälisyys), työkokemusvuodet. •Henkilökohtaiset ominaisuudet, esimerkiksi vastuullisuus, osaaminen, yhteistyötaito, vuorovaikutus ja siinä onnistuminen sekä työn laatu. •Organisaatioon liittyviä tekijöitä kuten kansainvälisyys, henkilöstömäärä, organisaatiorakenne ja palkkapolitiikka, toimiala.
 • 29. Palkkaneuvottelut ja –ratkaisut eri tasoilla  Keskusjärjestötaso  Työllisyys-ja kasvusopimus  Liittotaso  Työehto/virkaehtosopimukset (yleis/normaalisitovat)  Palkkapöytäkirjat  Yritystaso  paikallinen sopiminen  yrityskohtaiset palkkausjärjestelmät ja työaikajärjestelyt, yksilöllisesti kohdennetut korotukset  Yksilötaso  kehityskeskustelut, palkkakeskustelut 29
 • 30. Palkkapolitiikka  Palkkapolitiikka määrittelee organisaation periaatteet, joihin palkkaus perustuu. Se kertoo, millä tavalla työntekijä voi vaikuttaa palkkakehitykseensä, ohjaa esimiehiä palkkaukseen liittyvissä ratkaisuissa ja määrittelee palkkauksen hoitoon liittyvät vastuut.  Palkkapolitiikan määrittelee yrityksen johto.  Onnistunut palkkapolitiikka ja hyvin suunniteltu palkitsemisen kokonaisuus: • kannustaa henkilöstöä keskeisten tavoitteiden saavuttamiseen • ohjaa muutosta • aikaansaa tyytyväisyyttä 30
 • 31. Palkitsemisen toimimattomuuden lähteitä  Yhteys strategiaan puuttuu tai ontuu  Irrallisuus muista johtamisjärjestelmistä  Johdon tuen puute  Puutteet lähtötilanteen selvittämisessä  Vanhasta luopumisen vaikeus  Erilaiset puutteet ja vääristymät kommunikaatiossa  Monimutkaisuuteen sortuminen  ”Best practices -kopiointi”  Palkitsemiskäsityksen kapeus  Puutteellinen resursointi  Epäonnistumiset järjestelmien käytössä 31
 • 32. Mitä tapahtuu, jos ”ei ole palkitsemista”?  Syntyy epävirallisia palkitsemisjärjestelmiä  Hierarkia ja henkilöstöryhmien väliset erot korostuvat  Jää enemmän tilaa erilaisille suosikkijärjestelmille, kiusaamiselle, vapaamatkustamiselle  Hyvät työntekijät saattavat hakeutua muualle töihin  Palkkausjärjestelmät ohjaavat helposti väärään suuntaan  On vaikea kehittää toimintaa ja puuttua ei -toivottuun toimintaan 32
 • 33. 33
 • 34. Kannustava palkkaus  Palkitsemisjärjestelmä osa johtamisjärjestelmää  Joustavuus, tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus välttämättömiä Johdonmukainen palkkapolitiikka Palkkaporrastukset kunnossa  Samanpalkkaisuus-periaate: samasta työstä ja samasta pätevyydestä sama palkka Työn vaativuuden periaate eli vaativammasta työstä enemmän palkkaa kuin vähemmän vaativasta työstä. Pätevyyden periaate eli henkilön parempi pätevyys antaa enemmän palkkaa kuin vähäisempi pätevyys. 34
 • 35. Palkkausjärjestelmät Kannustava ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä huomioi kolme palkan perusosaa: tehtävän vaativuuden henkilökohtaisen ammattitaidon työn tuloksellisuuden IPE HAY Palkkavaaka TES:ien palkkausjärjestelmät 35
 • 36. Tulospalkkio  Ekonomeista 67 % on tulospalkkaus yksityisellä sektorilla  Täydentää peruspalkkausta, sidottu suoritukseen, organisaatiokohtainen  Tulos- ja voittopalkkiot, synteettiset optiot, voitonjakoerät sekä erilaiset osakepohjaiset järjestelmät  Parhaimmillaan:  Palkitseminen on selkeää  Palkitsemisen elementtejä on riittävästi  Palkitseminen on kestävää  Tärkeää ymmärtää mihin sitoutuu 36
 • 37. Palkitsemisen kehittäminen  Palkitsemisen kehittämishankkeet voivat kohdistua joko  kokonaan uuden palkitsemistavan tai –järjestelmän suunnitteluun tai  käytössä olevien palkitsemistapojen kehittämiseen.  Olennaista palkitsemisen kehittämisessä on:  eri henkilöstöryhmien tarpeita kuunnellaan ja kunnioitetaan  toimitaan johdonmukaisesti  esimiehiä perehdytetään  kehittäminen on avointa ja tiedonkulusta huolehditaan  palkitsemisjärjestelmän toimivuutta arvioidaan säännöllisesti 37
 • 38. Ihmiset johtajan tärkein väline  Hyvä johtaminen on työpaikan yhteistoiminnan ja sen edellytysten johtamista  Esimiehen tärkein tehtävä on varmistaa, että työn organisointi ja työn tekemisen edellytykset ovat kunnossa.  Esimiehen tehtävänä on luoda alaisilleen onnistumisen edellytykset kirkastamalla oman tiimin työn tarkoitus ja työtehtävien välinen yhteys koko yrityksen tavoitteisiin  Esimiehen velvollisuuksiin kuuluu huolehtia välineistä työnjaosta ja yhteisistä pelisäännöistä.  Oman esimerkin vaikutus  Tosiasioiden tietäminen ja tunnustaminen 38
 • 39. Työelämän laadusta huolehtiminen on osa vastuullista ja järkevää yritystoimintaa ja kestävää johtajuutta. Kiitos! –– SSUUOOMMEENN EEKKOONNOOMMIILLIIIITTTTOO –– –– FFIINNLLAANNDDSS EEKKOONNOOMMFFÖÖRRBBUUNNDD ––

Notas do Editor

 1. Psykososiaaliset kuormitustekijät epätyypilliset työajat Yksintyöskentely ihmissuhde- ja tietokuormitus työsuhteen epävarmuuteen liittyvät tekijät liiallinen työmäärä(matkustaminen) epäasiallinen kohtelu Matkustaminen Riittämätön perehdyttäminen
 2. Tarkista onko työpaikallasi tehty työaikojen vaarojen ja haittojen arviointi. Mikäli arviointia ei ole tehty tai siinä ei ole työaikoja ymmärretty laajasti, ota asia puheeksi työnantajan kanssa. Työnantajalla on lakisääteinen velvoite selvittää työajoista johtuvat vaarat ja haitat sekä eri henkilöstöryhmien työhön sidottu aika Selvittäkää ja kirjatkaa nykyiset epäterveet käytännöt: matkustaminen, työhön sidonnaisuus, jatkuvat ylityöt jne. Pohtikaa konkreettisia keinoja, joilla työajoista aiheutuvaa kuormitusta voidaan vähentää. Mahdollisia keinoja ovat mm. työn uudelleen-organisointi ja resursointi palautumista tukevat arjen käytännöt (sähköpostiliikenteen aikatauluttaminen, matkojen jälkeisten päivien palautuminen, työsähköpostin poissaoloviestit) varsinaisen työajan ulkopuolella teetettävien töiden kirjaaminen ylitöiksi säännöllinen työn määrän ja työajan suhteen arviointi esimerkiksi kehityskeskusteluissa. Varmistakaa, että kaikki sitoutuvat yhdessä muutoksiin.
 3. Viikoittainen säännöllinen työaika keskimäärin 40h Plus-kertymän vapaaksi vaihtamisesta voi sopia Kyseessä joko toistaiseksi voimassaoleva tai määräaikainen sopimus
 4. Laki ei anna suoraa vastausta milloin liukuvan työajan järjestelmässä alkaa kertyä ylitöitä. Sopimalla pelisäänöistä vältetään epäselvyydet Vaihtoehto 1: Vuorokautista ylityötä on se aika, joka ylittää kahdeksan tunnin työajan Vaihtoehto 2: Ylityö alkaa kertyä vasta myöhäisimmän liukuma-ajankohdan päättymisen jälkeen
 5. Työaikapankkisopimuksella siirrettäviä eriä voivat olla: Vuosilomalain 27§:n mukainen säästövapaa Työajan lyhennysvapaat Ylityöstä maksettu korvaus Sunnuntaityölisä Matka-ajankorvaukset Lomaraha Tulospalkkio Liukumatunteja (liukuva työaika) ei voida siirtää yli 40 tuntia muutoin kuin valtakunnallisella työehtosopimuksella.
 6. Työsuojelu sakkaa: Kuinka seurata ja valvoa? Työssä jaksaminen ja ne pitkät työurat Kenen vika? Työnantajan vai työntekijän? Työn oikea mitoitus ja oikea henkilömäärä?
 7. Rahapalkan lisäksi palkkaan voivat kuulua
 8. Tunteeko henkilöstö palkkapolitiikan? Vastaako se todellisuutta? Tietääkö henkilöstö, kuinka ja miten palkkaan voi vaikuttaa? Palkkatietämyksellä vanha yhteys palkkatyytyväisyyteeen Yritys määrittää palkkapolitiikan henkilöstön sitouttaminen henkilöstön kuunteleminen Palkkapolitiikan onnistuminen mitataan myös henkilöstön yleisessä työtyytyväisyydessä
 9. Palkkatietämys Tieto palkasta ja palkitsemistavoista, niiden määräytymisperusteista ja siitä, miten oma työsuoritus vaikuttaa palkkaukseen Kannustava ja oikeudenmukainen palkkausjärjestelmä huomioi kolme palkan perusosaa: tehtävän vaativuuden henkilökohtaisen ammattitaidon työn tuloksellisuuden IPE HAY Palkkavaaka TES:ien palkkausjärjestelmät •Esimerkiksi, ymmärretäänkö –miksi oma työ on sijoitettu tietylle vaativuustasolle –miten oma suoritus vaikuttaa palkkatasoon –miten omaa työsuoritusta arvioidaan –miten palkankorotuksista päätetään
 10. Palkitsemisen kehittäminen on haastavaa. Yhteensopivuusajattelun mukaan palkitsemisen tulee olla osa organisaation kokonaisuutta, jolloin muutokset yhdessä osajärjestelmässä aiheuttavat muutostarpeita myös palkitsemiseen.