O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - szanse i zagrożenia

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Zintegrowany System Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania - szanse i zagrożenia

 1. 1. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 1 Zintegrowany system gospodarki odpadami dla Miasta Poznania – szansa czy zagrożenie. Konsorcjum firm – PU Południe II Sp. z o.o. z Krakowa i O.K.E.J. Pracownia z Poznania
 2. 2. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 2 Hierarchia postępowania z odpadami. unikanie wytwarzania odpadów minimalizacja ilości odpadów odzysk (recykling) unieszkodliwianie bezpieczne składowanie
 3. 3. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 3 ODPADY KOMUNALNE Kompostowalne odpady organiczne Selektywna zbiórka odpadów Pozostała część odpadów Odpady niebezpieczne Biologiczne przetwarzanie (kompost) Centrum recyklingu Termiczne przekształc. Odzysk i unieszkodliwianie Kontrolowane składowisko Rynek surowców użytecznych, produktów i energii MODEL SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMIMODEL SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
 4. 4. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 4 Aspekty techniczne systemu gospodarki odpadami Wymiarowanie wielkości urządzeń technicznych Podstawą wymiarowania /wydajności/ są: • bilans odpadów • skład morfologiczny • dostępność odpadów na rynku
 5. 5. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 5 Systemy efektywnego zarządzania gospodarką odpadami Występujące problemy: 1. Problematyka minimalizacji wytwarzania u źródła i zbiórki odpadów. 1. Problematyka transportu odpadów. 2. Problematyka przetwarzania odpadów. 3. Problematyka składowania odpadów. 4. Aspekty ekonomiczne.
 6. 6. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 6 ANALIZA WIELOKRYTERILNA modelowe narzędzie wyboru systemu gospodarki odpadami wieloaspektowa ocena zagadnienia i matematyczny wybór rozwiązania najkorzystniejszego (kompromisowego).
 7. 7. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 7 CEL ANALIZY WIELOKRYTERIALNEJ • Poprzez matematyczna analizę wybór najkorzystniejszej strategii (w sensie kompromisowym), • Ocena przyjętej strategii na tle innych wariantów, • Potwierdzenie wyboru intuicyjnego,
 8. 8. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 8 KRYTERIA OCENY SYSTEMU •TECHNICZNE •PRZYRODNICZE •EKONOMICZNE •SPOŁECZNE
 9. 9. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 9 KRYTERIA TECHNICZNE • zmniejszenie strumienia odpadów; • czas eksploatacji składowiska pozostałości; • redukcja ilości odpadów uzyskana w 2010, 2013, 2015 roku; • redukcja odpadów biodegradowalnych – wymóg dyrektywy UE; • odzysk surowców wtórnych • odzysk energii.
 10. 10. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 10 KRYTERIA PRZYRODNICZE (EKOLOGICZNE) • ocena wpływu systemu na środowisko naturalne; • ocena korzyści środowiskowych wynikających z działania systemu; • ocena strat środowiskowych; • emisje w wyniku przetwarzania odpadów.
 11. 11. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 11 KRYTERIA EKONOMICZNE • pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M]; • koszt, uwzględniający nakłady i koszty eksploatacyjne; • ocena wielkości przychodu jednostkowego w wyniku funkcjonowania systemu.
 12. 12. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 12 KRYTERIA SPOŁECZNO - POLITYCZNE • miara stopnia akceptacji społecznej dla przyjętego scenariusza; • miara stanowiąca ocenę możliwości tworzenia nowych miejsc pracy; • zgodność z kierunkami wskazanymi PGO • zgodność z dyrektywami UE; • regionalność i perspektywiczność rozwiązania.
 13. 13. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 13 KONIECZNE JEST ZBUDOWANIE SYSTEMU: •Technicznie poprawnego •Jak najmniej szkodliwego dla środowiska •Ekonomicznie „opłacalnego” •Społecznie akceptowanego.
 14. 14. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 14 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria minimalizacji i odzysku odpadów: • kryt. 1 – redukcja ilości odpadów [%] • kryt.2 – redukcja odpadów ulegających biodegradacji [%] • kryt.3 – odzysk surowców wtórnych [%] • kryt.4 – odzysk energii [%] • kryt.5 – czas eksploatacji składowiska odpadów ostatecznych [lata]
 15. 15. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 15 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria społeczno – polityczne: • kryt.6 – zgodność z kierunkami wskazanymi przez Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 i Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami • kryt. 7 – zgodność z dyrektywami UE • kryt. 8 – regionalność i perspektywiczność rozwiązania • kryt. 9 – akceptacja społeczna
 16. 16. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 16 Modelowe kryteria oceny systemu gospodarki odpadami  Kryteria ekonomiczne: • kryt. 10 - pełne miesięczne średnie obciążenie finansowe przypadające na 1 mieszkańca [PLN/M] • kryt. 11 – kary za niedotrzymanie standardów [PLN]  Kryterium ekologiczne: • kryt. 12 – wpływ elementów systemu na środowisko i zdrowie ludzi
 17. 17. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 17 Macierz wypłat POSZCZEGÓLNE SCENARIUSZ DZIAŁANIAOZN. KRY- TERIUM SCEN. 1 SCEN. 2 ... SCEN. N kryt1 r11 r21 ... rN1 kryt2 r12 r22 ... rN2 ... ... ... ... ... krytM r1M r2M ... rNM rNM - miara stopnia realizacji M- tego kryterium w N – tym scenariu- szu
 18. 18. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 18 Wybór wielokryterialny rozwiązania kompromisowego ; n=1,2,...,N )( n sLα - miara odległości badanej strategii sn od punktu idealnego s - wybrana strategia wm – współczynnik wagi kryterium m xm’ - m- ta współrzędna punktu utopijnego rNM ’ – znormalizowana wartość kryterium M – ilość kryteriów α- wykładnik potęgowy mierzący odchylenie strategii od punktu utopijnego X’
 19. 19. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 19 Graficzna ilustracja idei punktu utopijnego
 20. 20. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 20 PRZYKŁAD WYBORU STARTEGII Lp. Hierarchia ważności kryteriów Miejsce wybranej do realizacji strategii s5 1 5 : 4 : 1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 2 10 : 10 : 10 s4 *) →s3 →s5 →s2 →s1 s3 *) →s5 *) →s4 →s2 →s1 3 5 : 4 : 10 s3 *) →s2 →s1 →s5 →s4 s3 *) →s2 →s5 →s1 →s4 4 10 : 4 : 1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1 s4 *) →s5 →s3 →s2 →s1
 21. 21. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 21 Kryteria minimalizacji i odzyskuKryteria minimalizacji i odzysku Analiza wielokryterialnaAnaliza wielokryterialna WybórWybór systemusystemu gospodarki odpadamigospodarki odpadami Kryterium społeczneKryterium społeczne Kryteria ekonomiczneKryteria ekonomiczne
 22. 22. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 22 KOMPLEKSOWA GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI UNIKANIE ODPADÓW WYKORZYSTANIE ODPADÓW RECYKLING MATERIAŁOWY (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne kompost, itp.) RECYKLING ENERGETYCZNY (energia cieplna , energia elektryczna) SKŁADOWANIE PRZETWORZONYCH FORM ODPADÓW UŻYTKOWNIK WSPÓŁCZESNY MODEL GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI JAKO PROCES R1
 23. 23. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 23 Edukacja Składowanie Kompostowanie Metody mechaniczno- biologiczne Sortowanie PDGO Zbiórka odpadów Unieszkodliwianie termiczne System efektywnego zarządzania gospodarką odpadami
 24. 24. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 24 Obecnie istniejący system gospodarki odpadami Funkcjonujący system gospodarki odpadami oparty jest na unieszkodliwianiu odpadów poprzez ich składowanie • 87% zbieranych na terenie Miasta Poznania odpadów jest unieszkodliwianych tą metodą. Największym składowiskiem przyjmującym odpady jest składowisko w Suchym Lesie, na którym deponowane jest 43% zebranych odpadów. W dalszej kolejności odpady z terenu miasta deponowane były na składowiskach w Mnichach – 24,4%, Rudnej Wielkiej – 13,4% (do 1 stycznia 2007 r.), Koninie – 3,7% oraz w Białęgach – 2,8%.
 25. 25. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 25 W całkowitym strumieniu odpadów komunalnych odpady ulegające biodegradacji stanowią około 48,5% całkowitej masy odpadów. Aby spełnić wymagane dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska – w roku 2010 dopuszczalne składowanie wynosić będzie 75% ilości odpadów ulegających biodegradacji w odniesieniu do ilości odpadów wytworzonych w 1995 r., w 2013 – 50%, a w 2020 – 35%, co przekłada się na to, że dla regionu objętego przedsięwzięciem będzie można składować następujące ilości odpadów ulegających biodegradacji : w roku 2010 ok. 68 878 Mg, w roku 2013 – 45 919 Mg, w roku 2020 – 32 143 Mg.
 26. 26. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 26 lata 1995 2010 2013 2020 ilość wytwarzanych odpadów ulegających biodegradacji [Mg] 90 083 130 925 134 384 142 551 ilości odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania w poszczególnych latach [Mg] - 67 500 45 000 31 500 wymagany poziom redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji w stosunku do ilości wyprodukowanych odpadów ulegających biodegradacji w roku 1995 - 25 % 50 % 65 % Ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji dopuszczonych do składowania (Mg/rok)
 27. 27. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 27 Ograniczenie składników ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w stosunku do masy wytwarzanej w roku 1995 r.
 28. 28. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 28 Planowany system gospodarki odpadami oparty jest na założeniu rozbudowy istniejącego systemu z jednoczesnym zastosowaniem instalacji do termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych. System ten zakłada, że obok istniejących instalacji, zostanie zbudowany zakład produkujący energię (elektryczną i cieplną) z odpadów komunalnych
 29. 29. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 29 Przyjęte założenia systemu: 1. Intensywna selektywna zbiórka odpadów (w systemie mieszanym) dla całego obsługiwanego obszaru, przy założeniu wydzielenia składników o charakterze surowców wtórnych, odpadów zielonych, odpadów niebezpiecznych (występujących w strumieniu odpadów komunalnych), wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów gruzu budowlanego na poziomie: 15% w roku 2010, 20% w roku 2018, 30% w roku 2030; 2. Segregacja i doczyszczanie zebranych surowców wtórnych; 3. Kompostowanie masy roślinnej – odpadów tzw. zielonych; 4. Gromadzenie i zbieranie pozostałej masy odpadów, jako odpadów zmieszanych; 5. Produkcja energii w procesie termicznego przekształcania frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych oraz frakcji energetycznej powstałej w innych instalacjach wraz ze współspalaniem ustabilizowanych i wysuszonych osadów po procesie stabilizacji beztlenowej w COŚ.
 30. 30. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 30 Technologiczne elementy zagospodarowania Realizacja wymienionych procesów technologicznych wymagać będzie budowy lub dostosowania następujących elementów technologicznych: 1. Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki 2. Kompostownia odpadów zielonych 3. Instalacja do recyklingu gruzu budowlanego 4. Instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych 5. Instalacja termicznego przekształcania frakcji resztkowej z odpadów komunalnych 6. Składowisko balastu 7. Instalacja do waloryzacji żużli
 31. 31. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 31 Schemat proponowanego Systemu Gospodarki Odpadami dla Miasta Poznania
 32. 32. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 32 Przewidywana wydajność instalacji INSTALACJA/ PROCES RODZAJ WSADU ILOŚĆ [Mg/rok] SORTOWNIA ODPADÓW Z SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Sortownia odpadów z selektywnej zbiórki Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki 75 000 INSTALACJA TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA Instalacja termicznego przekształcania frakcji resztkowej z odpadów komunalnych Odpady poddane termicznemu unieszkodliwianiu oraz do 20% stabilizatu 220 000 KOMPOSTOWNIA ODPADÓW ORGANICZNYCH Kompostownia odpadów zielonych Odpady zielone 15 000 INSTALACJA DO RECYKLINGU GRUZU BUDOWLANEGO Instalacja recyklingu gruzu budowlanego Odpady budowlane z selektywnej zbiórki 24 000 INSTALACJA DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH Instalacja do demontażu odpadów wielkogabarytowych Odpady wielkogabarytowe z selektywnej zbiórki 10 000
 33. 33. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 33 System będzie się opierał przede wszystkim na selektywnym zbieraniu odpadów. Gromadzenie i wywóz odpadów zbieranych selektywnie obejmować będzie: • odpady surowcowe (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło białe, szkło kolorowe) w systemie pojemnikowym (zabudowa wielorodzinna) oraz w systemie workowym (zabudowa jednorodzinna); • odpady zielone (odpady pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych) w systemie pojemnikowym; • odpady wielkogabarytowe i odpady problemowe – w systemie stacjonarnych i mobilnych Punktów Gromadzenia Odpadów Problemowych; • odpady budowlane - w systemie „usługa na telefon” oraz stacjonarnych Punktów Gromadzenia Odpadów.
 34. 34. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 34 • Pozostały strumień odpadów zmieszanych, a także odpady balastowe powstałe po procesach odzysku będą trafiały bezpośrednio do instalacji termicznego przekształcania resztkowej frakcji z odpadów komunalnych. • Do wyżej wymienionej instalacji trafiać będą także ustabilizowane osady ściekowe z Centralnej Oczyszczalni Ścieków dla miasta Poznania.
 35. 35. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 35 Przyjęty system dla Miasta Poznania spełnia postawione kryteria wyboru systemu •Kryteria techniczne -Zmniejsza strumień składowanych odpadów -Wydłuża czas eksploatacji składowiska -Redukuje ilość odpadów biodegradowalnych -Odzyskuje surowce wtórne -Odzyskuje energię •Kryteria przyrodnicze -Pozytywny wpływ na środowisko -Zmniejszenie ilości emitowanych zanieczyszczeń
 36. 36. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 36 •Kryteria społeczno-polityczne -Regionalność i perspektywiczność -Zgodność z kierunkami w Programie Gospodarki Odpadami -Zgodność z dyrektywami UE •Kryteria ekonomiczne -Tworzenie nowych miejsc pracy -Dzięki dotacją z UE zmniejsza koszty gospodarki odpadami w Regionie -Spełnia wymogi UE i przyjęte Dyrektywy przez co „zapobiega płaceniu kar” za niespełnianie przyjętych zobowiązań
 37. 37. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 37 WYMAGANE INWESTYCJE DO REALIZACJI: ZADANIE NR 1 BUDOWA INSTALACJI TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA FRAKCJI RESZTKOWEJ ODPADÓW KOMUNALNYCH obejmie: Budowę instalacji termicznego przekształcania frakcji resztkowej ze zmieszanych odpadów komunalnych wraz z segmentem przyjęcia i dozowania wysuszonych odpadów ściekowych oraz instalacją do waloryzacji żużla; ZADANIE NR 2 BUDOWA INSTALACJI DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH obejmie: Budowę hali dla instalacji do demontażu odpadów wielkogabarytowych, w tym wyposażenie techniczne instalacji wraz z placem magazynowania odpadów wielkogabarytowych, z magazynem małych ilości odpadów problemowych.
 38. 38. Kampania informacyjna „Poznań Odzyskuje Energię”! Konsultacje społeczne – system 38 Dziękujemy za uwagę.

×