Anúncio
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Anúncio
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Final
Próximos SlideShares
Sensa 01 2013Sensa 01 2013
Carregando em ... 3
1 de 67
Anúncio

Final

 1. ribljeg ulja vitamin Kz, a sintetskim putem je dobiven Kr ili menadion (topiv u vodi). ' - Osim peradi, sve ostale livotinje ga mogu sintetizirati u svom organizmu. Zato se peradi ovaj vilamin mora dodavati u hrani. - Nalazi se u zeleiroj hrani liao i u hrani Zivotinjskog porijekla. l.{.5. Yitemhi B gnrye Prvobitno se mislilo da je to samo jedan vitamin, ali se kasnijim ispitivanjimapokazalo da je tir cijela grupa vitamina B. Znatalna im je uioga u hetabolizmu proieina, ugljikohidrata i masti. -Svaki Clan ove grlpe vitamina ima svoj naziv, sa rednim brojem. 1.4.5.f. Yitarnin Bt i kao aneurin (tiamin). Biljke ga sary.e sintetiziraju u svom organizriu. Od livotinja ga sintetiziraju odrasli prelivari, i to pomocu-mikroflore u buragu. dstalim livotinjama ga treba redovito Poznat je jo5 davati u hrani. Topiv je u vodi. Aktivno ulesivujl u razgradnji ugljenih hidrata kao koencim. Nedostatak Br vitamina u brganizmu livotinja uzrokuje nervne poremeiaje. ' Bogai izvor aneurina (tiamina) je kvasac,. zatim klice zrnevlia i mekinje. Ima ga i u zelenoj hrani. 1.a.3.2. Yirlafla 82 Riboflavin g{estvuje kao komponenta nekih encimatslih sisteman koii su valni za metabolizam glukoze a i proteina -luti Warburgov encimd disanja je kombinacija vitlmina Bz proteina i fosforne [iseline (razlaganje glukoze). Pomodu mikroflore ga 'preiivari sintetiziraju u dovoljnirn kolilinama. Konji.ga sintetiziraju u iankom crijevu, dok se ncprelivarima mora dodavati u hrani. Bz ie Lrvo izoliran if rnliieka kao laktoflavin, zatim iz jetre kao hepatoflavin i iz jajeta kao ovoflavin. Riboflavin je sintetski dobiven vitamin Bz. U nJdbstatku ovog vitamina pojavljuje se paraliza nogu kod peradi, a ukodenost udova kod svinja. Dobrim sadrZajem vitamina Bz odlikuju se kvasac, mlijeko, lucerkino sijeno, ulj-ane pogade, kao i hraniva animalnog porijekla. Zitartce i nusproizvodi su njime siromaSni. 1.4.5.3. Vitamin Er Pantotenska kiselina djeluje kao komponenta u mnoginr encimatskim sistemima u toliu metabolizma uop$te (koencim A ili CoA). Nazivan je joS i antidermatitni vitamin, jer u njegow nedostatku dolazi do pojave dermatitisa (bolest koZe prvo na glavi a onda na n
 2. nogama). To je posebno izraLeno kdo peradi pa je i ciobio naziv ,,pileii antideratitni faktor" (PAF). Bogat izvor ovog vitamina su kvasac, mekinje, lucerkino sijeno, Titarice i dr. 1.4.5.1. Vitamin Bs Niacin, odnosno nikotinska kiselina, igra znadajnu uiogu u inetabolizmu, jer udestvuje kao komponenta u mnogim encimatskim sistemima koji sluZe kao prenosioci vodrka (dehidrogenaze; koencim I i koencim II-DPN i TPN)" Zbog toga 5to sprijedava pojavu bolesti koZe, siidne pelagri kod ljudi, nazvan je pelagra preventive faktor (PPF). Ovo se oboljenje javlja kod onih Zivotinja koje se hrane iskljudivo kukuruzom, koji je siroma5an na nikotinskoj kiselini. Medutim, dodavanjem aminokiseline triptofana oboljenje je nestajalo, 5to je navelo da se utvrdi da triptofan udestvuje u sintezi niacin u Zivotinjskom organizmu. Po5to je kukuruz sircmaian i na triptofanu oboljenje koZe kod konja i svinja, koje se preteZno hrane kukuruzom, je dosta desto. Niacin se nalazi u dovoljnim kolidinama u kvascu, ribljem braSnu, pienidnim mekinjama, u dobrom sijenu, kao i u hrani anintalnog por4ekla. 1.4.5.5. !'itamin Bo Piridoksin udestvuie u vi5e enciinatskih sistema koji djeluju na proces mctabolizma proteina. Izgleda da je njegovo uteiie nuZno i u metabolizmu masti (Kirchgessner) i u stvaranJu crvenih krvnih zrnaca (Moustgard). PreZivari ga sintetiziraju u buragu, a konji u debelom crijevu. . Nedostatak ovog vitamina uzrokuje pojavc slidne onima koje su posljedica nedostatka i drugih vitamina B grupe, a Sto dovodi do slabijeg apetina i loSi.yeg porasta. Bogat izvoi ovog vitamina su kvasac,' inli.leko, jetra, zrnevlje 2itarica i biljne masti. 1.4.5.6. Vitamin Bz Biotin, poznat je i kao vitamin H. I.l je gova uloga u metabolizmu jos nije definitivno razjaSnjena, ali u neclostatku kod peradi Colazr do dermatitisa i to na nogama. Izgleda da uiestvuje u encinratskim sisteminra koji djeiuju na metabolizam masti i u dezaminaciji nekih aminokiselina. PreZivari ga sintetiziraju ali i druge Zivotinje takoder. U normalnom obroku ima dosta biotina za potrebe 2ivotinja, a posebno ga ima u kvascu. mlrjeku. jetri, zrnevllu Litarica, alii u zelenoj h ran i. 28
 3. 1.1.5.7. Vitamin Bc Folna kiselina. U literaturi se sreie za nlega i naziv vitamin M. u stvaranju hemoglobina, odnosno -u rini.ii nut<teinskih Llaestvuje kiselina. . -Uobidajeni obroci sadrze dovorjne koridine ovog vitamina, izuzev visokoenergetskih smjesa u bro.ileiskoj proizvoan]i, "gJJ;- se mora dodavati. Jetra i kvasac su bo_gati folnom kiselinom, dok su zrtarice i njihovi proizvodi siromaini. Rlutle braino je takoder siromasno ovim vitaminom. dok je lucerka niime boeata. lnade. u pomanjkanju iorne kiierine dorazi do srabog porasra i ---'- -o anemije kod peradi, kao i slabijeg nesen.ja jaja. f .4.5 8. /itamin Brz Dokazano je da u hrani zivotinjskog po.lekra posto ji faktor koji pospjeSuje rasr. a ne,natazi se u bilinoj h".J;. Z;;si;;; j'; iul rur.to. i nazvan iivotinjski fakror (animar piot.in faktor). I;;i;JoJlike kao i vitamin Btz iz desa oroisride da je ani.nur proi"i, t;[;";i;iF) u stvari vitamin B i.r- . Ovaj vitamin je izoliran iz jetre u vidu crvenkaste kristalne supstance. Pospje5uje rast pilica i prasadi. Udestvuje u stvaran ju crvcnih krvnih kiselina. zrnaca, odnosno'kao Komponenta Najbolji izvor vitamina .Brzje porijekla kao i obrano mhjeko. u stvaranlu nukleinskih jetra, ali i sva hrana animalnog 1.4.5.9. Holin spada u glupu B vitamina, mada nije pravi vitamin. i znataJna mu je funkci;a u m.'ra["Jir*r*r-urti.Holin Kod pilida holin sprjedava pojivu boresti zvane,,perozis" (oborlenje , 1e Tul.gd..r sastojak lecitina skodnog zgloba). u demu i mineral mangan f rrari i.,i-, )rliri", ,i"r,r. Aminokiselina metionin. k"oja se oai. , h;il;;.",iiaotnaaiti nedostatak holina' pa je dokazuno du se u odredenim uslovima iz hori'a moze stvarati merionin, i obratno iz merionin, ;;r. ;;riuu.r,i horin. Tai postupak je poznl1 poa im"no---transmetirizacija, iri prenosenje -cHrgrupe, koja je rabilna, sa metionima na etanolu-in pi se dobije hohn, odnosno orenolenje labilne CH, grrrpe sa holina na homocistin pa se dobije meiionin. Holina ima u svim krmivima koja imaju u svom sastavu masti. 1.4.6. Vitamin C Askorbinska kiselina (zove se i antiskorbutni vitamin) je potreban *"r"rrr,f i zamorcu mora davati hranom, dok ga ostale zivotinje iinie,,^J;;';;ganizmu. za metabolizam svih zivotinja, ali se samo dovjeku, 29
 4. je vrlo osjetljiv prema oksidaciji irazarase lako narotito na povi5enoj temperaturi. Ne moZe se deponovatiu tijelu. Ovaj vitamin se ne nalazi u osulenim biljkama kuhanjem se razlaZe a ima ga u zelenim biljkama, mlijeku i krompiru. Ueesrvuje u razlaganju nekih aminokiselina (fenilalanin, tirozin) kao i u prometu ugljikohidrata, a spada u antioksidante. U nedostatku ovog vitamina dolazi do bolesti desni, ispadanje zubiju, krvarenja, pucanja kapilara. Bolest se zove skorbut. Vitamin C 1.5. Mineralne materije ZnaEai mineralnih materija u ishrani domaiih Zivotinja je svakim danom sve vedi. One daju kostima dvrstinu, udestvuju kao sastavni dio proteina i masti, izgraduju tkiva, krv, sudjeluju u odrlavanju osmotskog pritiska, u regulaciji ravnoteZe baza i kiselina. - Mineralne materije nisu izvor energije ve6 slule uglavnom kao materijal za sintezu kemijskih spojeva, koje su organizmu potrebne za izgradnju i obezbjedenje nuZnih i tekudih livotnih potreba. " Zivotinje ih primiju putem hrane. Ukoliko je zemlji3te bogatije mineralima, utoli[o ee i Ui[ita koja se na njemu uzgaja biti bogatija tim mineralom. Smatra se da su za normalnu funkciju i izgradnju organizma nulni Ca, P, Na, Cl, Mg, Fe. S, J, Mn, Zn,Co, Cu i jo5 neki. 1.5.1. Xalcij i fosfor (Ca, P) Kostur iivotinja sadrzi oko pet Sestina ukupnih kolitina mineralnih materija u organizmu, od dega oko 70Vo otpada na Ca i-P. Ci i p dolaze u organizam putem hrane i njihovo iskori5tavanje ovisi od primljene kolidine medusobnog odnosa Ca i P,. prisu:lva -D, itepena kiselosti obroka, te prisustva Zeljeza (Fe), vitamina magnezija (Mg) i aluminija (Al). - Za lovoljnu apsorpciju Ca i P iz hrane najbolji je odnos u omjeru -je jo5 prisutan i vitamin D tada ie nji.ltoyg 2: I do :2, i- ukoiiko joS bdlje. Ali; ako je obrok suvise kiseo (kisela silaZa) iskoristavanje biti stvara se neiastopivi trikilcijski fosfat Cal(POr)zpa se Ca i P ne mogu apsorbovati. Isto tako umanjena je apsorpcrja .a9 s.e P obroku u v-elikoj mjeri nalaze Leljezo (Fe, magnezU (Mg) i aluminij (Al), koji sa fosforom (P) grade nerastvorive fosfate. Prisustvo oksalne kiseline u liSiu Seierne repe i Spinata takoder onemoguiava apsorpciiu Ca, jer se stvaraiu nerastvorivi oksalati. Mekinjl sadrZe fzv. 'litinsku kiielinu koja sir . fosforom daje fitinski fosfor, koga nepreZivari slabo iskori5tavaju. Ca i P su znadajni za izgradnju kostura, posebno kod mladih Zivotinja. U nedostatku Ca ,i P javlja se rahitis kod mladih i osteomalacija (mekanost kostiju) kod starijih Zivotinja. - Kalcija (Ca) ima u iucerki, zatim u ostalim djetelinama, obranom mlijeku. lanenoj sadr.t, glutenu, silaZnom kukuruzu, su5enoj dibri, 30
 5. p5enici' a na1manJe u sijenu madjeg repka, pSenidnim mekinjama ' rali' zrnu kukuruza. ""'"fr;j;il. T'imu1u pSenidne mekinje, obrano mlijeko, pamukova lucerka' djetelina' sa6ma, lanena saemi. Lrd;i;"ttu, 'oa' kukuruz' stabljika' sitirani kukuruz i kukuruzna od animal"ih l;;ir; ,"juttii izvori Ca i P su mesno-kostano bra5no, mesno i riblje bra5no' lz svih ovih krhiva organizam dobija Ca. i I zavisno o sastavu moraju dodavati obroka. Medutim. p;;k;" i"?tl-t"!;t' d.1 J': u obroke preparati k;;i il.2.'C; i f , i.t ih je dosta te5ko izbalansirati na oosebni trnou, iaaizaja u biljnim krmivima' su: Preparati koji se za obezbjedenje Ca i P daju obrocima - sirovo ko3tano braSno Dareno ko5tano bra5no hitut"ii=ki fosfat mljeveni vapnenac (krednjak) Skoljkino bra5no 22,5V0 Ca t0,570 P 3l,57o Ca 23,5Vo Ca 38,5%o Ca 14,4Vo P ": P 37,9%o Ca 1.5.2. Magnezij (Mg) U tijelu Zivotinje Mg se nalazi u malim koliiinama. Od toga u kostima preko polovine,- dok na krv i ostale tekuiine tije-la ot-pada preostali'dio. Usljed nedostatka Mg telad, kojl se iskljudivo hrani mliiekorn, obolijeva od tzv. ,,magneiijeve tetanije", posto je mlijeko siroma5no na Mg. Mg aktiviri neke encime pri prometu ugljikohidrata {ak-tivator fcsfataie). Kolidina Mg je usko vezana sa kolidinom Ca u tijelu. Naime, veda kolidina Ca u tijelu uti6e na veie izludivanje Mg putem mokraie i fekalija, i obratno. f.5.3. Kalij (K), Natrij (Na), Klor (Cl) K spada u najznadajnije faktore,(kation) pri neutralizaciji kiselina u mekom'tt<ivu i tjeiesnim sokovima. Postoji antagonistidki odnos izmedu f i Nu. Naime, povedana kolidina K u bbroku (kabasta hrana sadrZi Oo.tu k; uslovljava gubitak Na, pa se preiivarima u obroke daju veie kolidine soli da bi se nadoknadio taj gubitak. Na i cl takoder sluze za odrZavanje ravnoteze izmedu baza i kiselina, za regulaciju osmotskog pritiska i za promet vode u tijelu. C I je sastavni dio Ziluafinog soka, pa sluZi i omoguiava varenje hrane. Na se ne nalazi u biljnoj hrani, pa se Zivotinjama daje..putem kuhinjske soli (Nacl), koji itimulira-sekreciju pljuvaine zlijezde i aj.].""":. encima diaiiaze."Dakle, pomaZe probavu u podetnoj fazi. 31
 6. 1.5.4. Sumpor (S) u proteinima tijela' Ugradcn .je u neke (cistin, cistein, me_tionin), kao i u neke vitamine (vitamin Sumpor se nalazi u*l"otir[iine gf b7 - biotin)' Zivotinje - tiamin, dovoljnim koliiinama. ga primaju putem hrane u 1.5.5. Zeljezo (Fe) Ima ga najvi5e u krvnom hemoglobinu, i to skoro 50% ukupnih kolidina i tijeiu, dok se preostali d.io nalazi u mioglobinu, slezini, ko5tanoj srZi i u krvnom serumu' Orriogrr6aru oksidacione procese, jer mu je glavna funkcija preno5enje kisika po tijelu Zivotinje.. - Nu nedostatak Fe narodito su bsjetljiva prasad, jer ga mljeko maj!e .r.*u Joroljno. To se dogada de56e u onim sludajevima kada se krmada n.Sto .unA""oprasi, ili ak6 ima veii broj prasadi na leglu, pa organizam majke nije obezbijedio dovoljne kolidine Fe. " pojava an.m1" je u tom ilueaiu posljedica nedostatka Fe, bez koga nema obnavljanja- civenih krvnih z.naca (eritrocita)' 1.5.6. Bakar (Cu) Bakar potpomaze stvaranje hemoglobina, ali nije njegov sastavni dio. Dogadi .. au u nedostatkubakra rnladundad oboli od anemije. Kod odraslih"grta u nedostatku bakra dolazi do opadanja teZine, blijedi boja dlake, slabiji je porast vune ovaca itd. 1.5.7. Kobalt (Co) Kobalt spada u neophodne mineralne materije- jer udestvuje u izgradnji crvenih krvnih irnaca i u sintezi vitamina Brz: " Nedostatak kobalta u zemljistu, odnosno u hrani, prouzrokuje kod preZivara oboljenje poznato kao masna degenerac.ija jeil.9. slabljenje, 'anemiju i uginuie (dolazi do raspadanja hemoglobina diji se produkt raspadan.ja hemosiderin taloZi u slezini). ' U normalnim obrocima, sastavljenim iz krmiva proizvedenin, na na5im zemlji5tima, ima dovoljno kobalta pa se problemi deficita ne iavljaju. 1.5.8. Mangan (Mn) se u tijelu mi5iiima i u koZi. Mangan i ! nalazi u malim kolidinama i to uglavnom u jetri, Nedostatak mangana uzrokuje pojavu sporog spolnog.sazrijevanja, slabog rasta, Sepavost], krivih novu i, skupa sa holinom, pojavu perozisa (obolj"enje noZnih kostiiu piliia). Zbogtoga se u intenzivnoj proizvodnji pili6a mangan obavezno dodaje hrani. ' S obziiom da je kukuruz osnovna hrana svinja, a on je siroma5an na manganu, to se i obrocima svinja preporuiuje dodavanje mangana' 32
 7. 1.5.e. Jod (J) diji Preko 5070 joda u organizrnu ugradeno je.u Stitnoj Zlijezdi' je da Stitna Llijezda hormon tiroksin tiarZi-fl{ir-ioau."Poznato procese u tijelu' u[ii*oSeu ,uog t,ot*ona reguliia metabolidke --" N;;;;tat;[ jod;-uiroti,rj. gu5avost. (teznja Stitne. Llijezde -.za nj e jodom nedovolj no) narodito u ve6avanj em zbog togu ito :. rriaui'1.va "*"tk; ;u;-imala dovoljno joda, sto uzrokuje ako u vriieme ur.aoii oboljenje mladundadi. t n"do.tutku joia dolazii do drugih.pojava' kao 5to su gola.prasad sto]i i'da sisa' Nedostatak joda se tU., afului, ia..UuJr.-.o2. da soli, ali u smislu sprijedavanja, a ne i nadoknaduje dodavinffij;dtr"* lijedenja oboljenja. 1.5.10. Cink (Zn) ga u Cink je u tijelu vi5e zastupljen nego bakar i mangan' Ima kostima, *i3i6i.*, jetri i drugim organima' -il; vaznu "l;il' u-.nEi-utrfi* p.o"..ima, koji obezbjeduju normalnu funkciju i promet materue' ""^- po..a ouit minelainirl *ui.rija treba spomenuti i Al,si, [, As, Br, istiazena, mada se nalaze i u biljnim i u ruro, rlju frnr.li, ,ij;;;;;lj;o Zivotinjskim organizmima. 1.6. Ispitivanje hranjive vrijednosti krmiva XIX obzirom da su osnovna krmiva bili pala i sijeno' podetkom krmiva'bila usmj erena na ispitivanja viieka * ;;; ispitivffi iiiuniiuo.tl kvaliteta pa5njaka i livada. -'-"O.li.,i:irilF"riiliiiiiii tttn. na bazi vri.iednosti srednjeg livadskog je uzeo produktivnu si.iena ri*ij. uisio A' o' Thaer' Kao bazu thaer rU.* ,, irhrani goveda--Ogledima je iOO tg,."ini.g fiuuattoE krompira u "ii:.A,i*t utvrdio koliko t., nu pil,ij.r, moriut.o3iti sijena luierke ili osrednjeg ;ii;;,, aa Ui r. aJUIo'iriip-irroani rezul[at kao i 100 kg livadskog sijena. " - T"-k; aosuo do zakljudka da isti pro.iz^vodni udinak kao i 100 kg id rivaas[og iii.nu, d"r g0ld;l.;ena tucertr'e, ili 200 kg krompira,,ili460,kg stodne repe itd. "----iol! Uio prvi konkretniji nadin utvrdivanja vrijednosti stodne S hrane. "^-"u jedinicu, drugoj polovini XIX vij-eka Danci uvode tzv..jeimenu uooreduiuii proar[iirou vrijednost krmiva sa hranjivo36u I kgjeEma h ranl tva j edinica)' ;t"";;;'o;; iI',ilii.r.u k od k rava mu za ra (j ecmena hranjive vrijedn-osti. " "' H;;;;j ;* ;;iiliit-r"* ii t' Jalj a i spiitivanj a sadrZaja krmiva bila su ,r,nj;;;;; na utiraivai,.l. uiii.Onotti na osnovu njihove 'i,iffif"nidrata, a zitim na osnovu oioi.,.", masti probavljivosti u tijelu Zivotinja' . "'""iriiral;;"J. i;;.Jiu.--u'.ii.anorti krmiva na osnow sadrzaja 'mater4l u SAD proUurf:irit rriunjirit, upotrebljava se i danas
 8. -I'DN (I'otal Nutriens). (Morisson), a poznat je kao sistem ' u sssR-u su Bogdanov a zarim Popov uveliDigestible hranlivu tzv. zobct]u jedinicu, ispitujuii p-drktirni uiinak I kg zobi u prirastu, odnosno proizvodnii. ^ oc.jenjivanje krmiva prema nlihovom produktivnorn dcjstvr-r u prirastu uolouu'uveo je Killner, koii ic utvrdio koiidintr nrasti koia se proizvede ako osnovnom (uzdrZrlom) obroku clocia jct-lltl . oclrcdct'tu loliiinu razliditih krmiva. Osnovni (uzcir/ni) oblik sc prcthodr-rg utvrdi' To.je ona koliiina hrane koja sc cla je Zivotinji .a pri. koioj-2ivotinja ,idiZuuu nepromijenjenu teZiiru. Produktivr-ro clr'isn;o krnrc Ke Ilner jc utvrdivao na volovima. Ustanovio 1e produktivnu yriicclnost ugljikghir.lllrtrt. .[)rotclna I pokusima je za protcin Ll/co iisti picnrlni Ilcpak. 7,Lt ugljikohidrit..l. uzeo 5krob. tricatrr ic['cr icclul6zr,t. it zrt trt;tsti kikirikiievo ulie. Do-dajuii ova hranjiva osnovnom (uzdrZnom) obroku odraslih volova, dobio ie slijedece rezultatc tt pri trtstLt tltrtrti: masti. U prob. a. Dodavanje I kg: prob. ikrobrr prob. pr'()tcinlr nrasti b. Prirast mastl us c. Skrobni ekvivalent l 248 I 27,1-5eii -l,s 0.9-1 l)r'()b. iec'cnr I .91-1..11 IEE 0.76 Kellner.je oznadio proizvocln ju nrasti iz I kg ikroba klttt Kcllrte rovtt Skrobnu jedinicu (vrijednost). To znai'i tla ic pIrrrst ocl 248 g masti iz I kg Skroba iavno jednoj Skrobnoj icrlinici. rl()k sc vnjcdnost prir:-rsta ishranom ostalim hran jivint nlatcri,allla (plt'te ini. mast, Seier) preradunava na Skrobnu jedinicu. pomoiu tzv. ikrobnog i:kvivalenta, kako je gore i uiinjeno. Iiradunavanje ikrobnog ckviValcnta sc ribavlja vrlo jeclnostavno. Prirast mastiod I kg proteina jc 2-15 g. ocl I kg ieicra 188 g. clakle manie nego od I kg Skrobal2+S;. pa ic i !krobni ckr ivalclt biti 1i2i. Za proteine on iznosi 094 (235:248). za (cccr 0.76 (lli8:241i). ali za mast je vi5i od Skroba pa iznosi l,9l-2.41/1.91 tr.uLst iz kabaste hriine, 2,12 mast iz i,itarica, a 2,41 mast iz uliarica ). Skrobni ekvivalent, oclnosr.ro kocf icijcnt, sluZi narr t.aizraiavartlc probavljivih hranjivih ntatcriia u krmivima iskaz.ano u n.jihovo j Skrobno.l vrijednosti, odnosno za izracitrrlrart.;c ikrobne vrijeclnosti pojcdinih krmiva. Naveiiemo prim jcr izrair-tnar anil ikrobne vrijednosti kukuruza u zrnu: Hran jive materije (,iprobav Skrobni n'raterija ekvivalen t Skrobna vrijednost 6,6 0.94 6.20 Proteini Masti Neduiidne ekstrak- tivne materije Celuloza 3.9 6 5.7 11 ) rl 1,00 1.00 R )7 65,70 1,_10 8 1.47 34 {
 9. Kellner je, uporeduju6i produktivno .deistvo ery.1ski distih m.ateriia pojedinih riia (protlini, ;;;;l;;ljif dniarati) sa deistvom krmiva rezultati .podudara.iu t;;rl;;, titvrdio ou i. rofi'mnogihali_ da ima i osje-tnih razllka. sa materii-a, i"iriirii*" kemijski aistitr frmiva koja imaiu.viSe sir.ove vlaknine '-"-.'Ef.k;isu minii k; .;ih materiil n4ibliZi su rnate oi.y. p.oirrodnim i.rrttutltnu iistih hraniivih pogada (pamukovo braSno' kikirikiievo b-rzr"aiii et-etti utlanih Taiua kimiva ie Keltner nazvao krmivima p.,Srl;l-Jrt. hr.uirro, Ianenc io* ;;;;;ii;d;otii 100) i*'u:, koeficijent pune vrijednosti 100 (odnoso vrijednosni broj Vri.jednosni U.oi za ncka krmiva izgleda kako sliiedi: f ..f uf Zelena livadska trava pred cvatniu Zelena d.ietelina u podetku cvatnie Zelena lucerka Posliie cvatnje Zcleni kukuruz Zeleni list i glava Sei. rePe I)obro livadsko siieno Dobro siieno dieteline Dobro lucerkino sijeno Krompir 8',7 86 79 82 84 67 10 63 r00 Stocna repa Zob trno Jcdam zrtrct Kukuruz zrno Rihlje braino Punomasno mli.ieko Pienidna slama P5er-ri6nc mekinje Raicttu slanta Zobcna slanra Jcdtrrcna slanta Me lasa 72 95 99 100 100 100 32 78 30 43 46 87 iz printjclr izradunavania 5kr9b1c vriicdncrsti kukuruza, dobiveni 81,50) diii je 1c^ tcorctska ikrobna vrijc:clnost 13l.'17 lokruglo yrijcdngsni broj 100. pa ic prc'ma tor.ne lJl.50 i tlzioloSka Skrobna r,,rijednost kukuruza (tcorctska prcdvitlanjn i l'iziololka ostvarenia se bro j poduclara ju ). Medutim, ako bi se izradunavala teoretska Skrobna vrijedlost mekinja, tada bi se dobivena vrijednost morala. pom-noZiti sa 0,78 s obzirom da je 78 vrijednosni broj p5enidnih mekinja. Tako se izradunava fizioloika Skrobna vrijednost pienidnih mekinja. Ako se sumira sve ono Sto je redeno o Skrobnoj vrijednosti, dolazi se do definicije da je Skrobna vrijednost produktivna vrijednost svih probavljivih hranjivih materija u 100 kg nekog imiv-1 u poredenj.u sa ikrobom. Na primjer, ako sijeno sadrZi 35 Skrobnih jedinica, to znadi da 100 kg sijena daje isti proizvodni udinak kao 35 kg Skroba' :.-
 10. . . Redeno-jg dq s_e kod krmiva koja sadrZe veii procenat sirove vlaknine (celuloze), kao Sto su zelena [rma, sijeno, slama, pljeva itd., susreiu veta ili manja odstupanja od ieoretskog 'bdekivanja produktivnog udinka. Za obradun fizioloske Skrobne vrilednosti tih krmiva postoji tabela, pr€ma kojoj se od teoretske ikrobne vrijednosti 'mori odbiti odgovarajuia kolidina Skrobne vrijednosti, oviino o procentu sirove vlaknine (celuloze): SadrZaj sirove vlaknine uVc 16 i viSe t+t6 l2-14 r0-t2 8- r0 G8 +6 Za svaki % sir. vlaknine odbija se 0,58 Skrob. jedinica 0,53 5krob. jedinica 0,48 5krob. jedinica 0,43 5krob. jedinica 0,38 5krob. jedinica 0,34 ikrob. jedinica 0,29 5krob. jedinica Kellnerova Skrobna vrijednost fiedinica) se kao naiin ocjenjivanja hranjivp vrijednosti krmivi i dana"s koristi kako u Evropi tako i u drugim krajevima svijeta. U SSSR-u se upotreblj ava tz. ovsena hranjiva jedinica, a u naioj zemlji ijedna i druga. . .. IJ Svedskoj, Danskoj i Norve5koj se upotrebljavaju tzv. jedmene jedinice. . ovsene i jedmene.jedinice se mogu preradunavati na Bkrobne, tako da je jedna ovsena je{inica ravna o,o Itrounih jedinica, a j.Jnu . .y.r..n, je ravna 0,7 Skrobnih jedinica. lsto tako Skrobna v_rijednost se moze preradunati u ovsene jedinice Jedlnrca tako da se pomnoZi sa 1,66, a u jedmene ia 1,43. Primjeri: - ? i9i... jedinica ima vrijednost 4,9 Sk. jedinica (7x0,7) jed.inice lmaju vrijednost l,il iet,.j.ci. tjif - 3 Skrobne jedinica ima vrijednosr 3 Sk. jed. (5x0,6) ,+tl - I _o.rrqnit, ima vrijednost ll,6l ovs.ledin. 1lxi,OA1 - 7 Sk. jedinica 1.7. Probavljivost krmiva Prema nekim autorima i varenje (probava) hrane i metabolizam mogusesvrstati u metabolizam u 5irem lmislu rijedi, dok se procesi koji se o.dv-1;aju od momenta resorpcije produkata probavi nazivaju metabolizam u uZem smislu. ...Prilikom probave (varenja) odvijaju se procesi cijepanja ugljikohidrata, proteina i. masti dbitanja ti [om" moiu biti apsorbirani od strane organizma iivotinje. Neprobavljeni alo ie iJuacuie ii 36
 11. organizma u vidu izmeta, skupa sa ostacima zeluEanih i crijevnih sokova, sluzi i epitelnim stanicama crijeva. Organizam aqsorbuje izvjesne, veie ili manje, kolidine hranjivih materija, S.to. jq ovisno od kvaliteta krme, osobina organa za varinje, vrste iivotinje i dr. Proba.vljivo.st (svarljivost) krmiva se izraEunava pomoiu koefi cijenta probavljivosti, koji se izraLava u procentima. Koeficijent probavljivosti hranjivih materija se izradunava tako da se utvrdi kolidina hranjivih materija u obroku pomoiu kemijskih analitiEkih metoda, kao i njihova sadrzina u izmetu. Razlika izmedu utvrdene kolidine hranjivih materija u obroku i u izmetu predstavlja kolidinu hranjivih materija koju je organizam iivotinje iskoristio. Ukoliko se ta kolidina izralava u procentu ukupne [ofidine hranjivih materija u obroku, dobiva se koeficijent probavljivosti hranjivih materija. Razlika izmedu utvrdenog kemijskog sastava obroka i kemijskog sastava izmeta predstavlja broj koji pokazuje probavljivost hraijivi[ materua. Probavljivost se ispituje ogledima kojima se ta razlika izmedu konzumiranih i izludenih hranjivih materija utvrduje. se navodi jedan primjer . Za..ilustraciju u 0,8 kg livadskog sijena utvrdivanja probavljivosti hranjivih materija (u ishrani ovna): Suha mat. org. mat.Du5. mat. U krmivu g U izmetu g 704,6 301,7 Probavljeno g 402,9 Koef . probav.To 57,2 664.0 280,2 3l,80 70,53 383,8 57,8 38,73 54,9 Mast BET Vlaknina 12,33 347,9 233,3 8,40 157,9 82,1 3,93 31,9 190,0 54,6 t51,2 64,8 U navedenom primjeru za utvrdivanje probavljivosti hranjivih materija, koeficijent probavljivosti za mast se dobije ovako: 3.93 x 12,33 100 - lt19 , lzvodenje ogleda za utvrdivanje probavljivosti znadjno je zbog toga Sto s.e, na osno.vu prosjednih koeficijenata probavljivosti 2a pollaine hranjive materije, utvrduje hranjiva vrijednost obrola. Iz na.ve.denog_primjera, u ishrani ovna,u 0,8 kg sijena je bilo ukupno probavljivih 38,73 g proteina, zatim 3,93 g masti i-190 g bezduli8nih ekstraktivnih tvari (BET), kao i 151,2 g vlaknine. je bilo 388,77 g probavljivih hranjivih Prema -tgme, ukupno materija, u 0,8 kg sijena. Kolidina probavljive masti se mnoZi faktorom 2,25, jer ona ima _._ toliko vedu energetsku vrijednost od drugih materija. 37
 12. Na ovaj nadin se utvrduje hranjiva vrijednost krmiva i normtra ishrana po Morissonovim standardima' '""''tiilir;t l;;*; ;;h" pratiti odnos proteina Pi:T," ostalim jl.l:I,*i"l prour'rr;iri.r,i"riiri*'l1tq;ii;i;,odl-?,':oti^e.1r^1-f :-!i"' tvanma t 'ruti. i;";i;;, i,.obavljivini bezazotnim ekstraktivnim probavljivoj celulozi (vlaknini). -^ ^r-^^ njivih iuiu uo o d nos L_^-;i,;h aqtcriiq ndnosnrr F f .ji;;; izmedu proteinah raostalih TltlTll 1;. matertla hraniivih i r,runiai.ii;;d;. oano. 'i'6;;;;;; J.-rtti.r,ia..t l:8 srednjim, a odnos veii od l:8 "al,o-do rrazvan je Sirokim odnosom' Odnos se izradunava po sljede6em obrascu: probav. mast x 2-,25 + ptob' BEI J ito'b' t"l"l:3 probav. Protein i;i';t;; *::-:l: U ranije datom primjeru odnos 6e, prema tome' biti sljedeii: 3,93 x2,25 + 190 38,7 + 151,2 394.04 =- 38,7 8 I Ovaj hranidbeni odnos je, kako se vidi, srednji odnos' i 38
 13. POZNAVANJE KRMIVA
 14. Krmiva su proizvodi biljnog, zivoti4skog i. mineralnog porijekla toja se upotrebljavaju za ishianl domaiih Zivbtinja, a sadrZe hranjive 1ndt"rli" potreUire ia Livot i produkciju. Pri tome ne smiju Stetno djeloviti na zdravlje Zivotinje (Popov). Pojednojdrugojdefiniciji,smatrasedasukrmivaonesirovinekoje ,u p.o-iJ*a"i;l ;rf;;ii"i"' ,3 ishranu odredene vrste i kategorije ,toi., odnosno za ofredeiu sto6nu proizvodnju (Obradovii)' Krmiva se dijele prema porijeklu, ili prema izvoru .na biljql' Zivotinj ska, mineralna I vitaminska. Prema sadrZaj u__h ranl tvt h matenJa o"u r" dijele na kabasta (voluminozna) i krepka (koncentrovana), a ;;;r"; *'einu proizvodnja na prirodna (proizvedena u ratarstvu) i na industrijska (vje5tadka). Prema sadrZaju hranjivih materija i prema koeficijentu probavljivosti odreduje se-kvalitet krmiva. On ovisi od sastava kultura, od kvaliteta ,e-giSta na kojem je kultura proizvedena zaptiodna, te od sirovine i tehnologije za vje5tadka krmiva. U daljem izlaganju zadttalemo se nq podjeli-.rpi-va prema ton"entia.iji pojediirih-hranjivih materija, sto je i najdeSii s.luEaj. Prema to*., o.norti podjela krmiva se svodi na kabasta i-krepka' Kabasta krrniva (voluminozna) imaju mali sadrzaj.probavljivih frrunji"it-mat".ij", sa znatnim ude5dem tzv. balasta -(neiskoristive riri.i:l.ij ato ie'Ualast sastavljen pretezno od fiziolo5ki vezane ili od suhe a;dil; vode, orida su to sodna-ili vodena, a ako je balast krmiva. su to suha kabasta maierije (uglavnom sirove vlaknine) tada Krepka krmiva (koncentrati) sastavljena lP uglavnom oci ptoU"ufiluit t,i"tiltif, triaieriia.. Prema glavno.j hranjivoj materiji' koju dijiri,,,o ni ueljikohidiatna i proteinska. sadrze, 6"; k;i; ;;;t"2"; 4l
 15. . Y ktryiya spadaju takode krmne masti, mineralna krmir,* stimularivi i ureia. prema tom., poaj.ia't._iuu .;;;;; pregled: Kabasta (voluminozna) krmiva Sodna i vodenasta krmiva - 11:i1,lrniy? (pa:u: tivadna trava, krmno I:grJenJace, tlkvenJade, gomoljade - SilaZa - bilje sa oranica _,-. Ygg.nusti .nusproizvodi .prehrambene industrije (repiru : prvskr trop, svjeZi kvasac, svjeZa dLibra, sirutka, *6i;i;i- Suha kabasta krmiva - Sijeno livadsko, sijeno sa oranica Slama, kukuruzovlna, pljeva Krepka (koncentrovana) krmiva Ugljikohidratna krmiva edam, - 3l:::= -!g111ica,, a!, industrije k uk uruz) rusprolzvodr mlinske 1ob.,j r - Proteinska krmiva biljnog porijekla Yg.!no, mesno-ko5tano, krvno i li.qlJ,e Mlijeko, suho obrano rntU"t o, mt{ecnlbra5no, bra5no perja nusproizvodi Krmne masti Mineralna krmiva Bioloiki stimulativi - Ureja 2.1, Kabasta (voluminozna) krmiva Za ishranu n"u?9ll ovaca.i konja je osnovna krma, a i _9yo dijelom sluZi i zi ishranu svrnJa, peradi znaEaj kabastih krmiva 42 i kuni6a. jffi.'.LiJirruzi. u i.t.ani goveda i or
 16. U intenzivr"j ,:::?::koj proizvodnji kabasta prorzvode na oranicami, ^r;.iuon,'i.g;;r;;; krmiva se preteZno smjesa' a u ekste.n ziyn.gr' pioiruoanji'.r."L'";t" i"truio-a;.telinskih l,[t*Uit. p.i.o Jnin- p;!;j; i.;; ro izvodnj r..*iiJ"r. dobivaju om sijena sa proizvod_ 2.1.1. Soina i vodenasta krmiva - ovdje spadaiu krmiva koja u svom sastalu sadrze od 75 do g'vo vode' a u obroku se koriste ,7J*o*", u suhom (sijeno) i u vidu s,aze. 2.1.1,1. pa5a i livadna trava PaSa' rivadna trava i-krmno birje sa oranica su gravna kabasta hrana *,ti:X :tt r]l[f i',if,,;: "- t n-uffi "1, ,#l;:, &Er#i,# # a i,6i,, "r' , u,v u i :ri' " iii:it' u ra s t u, s ffi ff ; ::: j; ffi j konji mogu p,ia',iriii ,nai"" oor( Je to srudai samo djerimieno ai" p",*u; ;r*Jffii?,ut..i;uru, ,u'iiini. i ;;;.'i;su' jlarzi aor,u proteina, vitamina i .nir'.r"l",";ffi ii pas n i s isi. m' i, r, i,,. i. a? # iXl :X.,,li;:ill, H.i: organizira na nrincipu pregona. iiH ! Osirn.toga,.napasivanje ima veoma povoljno deistvo ,i produk-tivnost iivotrn;a. _;g;;lj;H;;;ii}votinja, utide na vitalnost i na PaSa sadrZi 70-gb%.ug9., 1,5_3To probavljivih proteina, sorove mas ti. 9 - t ,vo bezd usidn 0,7_lVo ih ilrt.u r.iirnifi #".i'is"Ei;;;i. ukupnih mineralnih. materija i 2_2,7 vo i,S_in"i';rove vlaknine. pasi nedostaie iedino iir;;i;"'6- u'ga,minerara natrij (Na). .li: :,"^,,h.ra nj we" t va.i-, u- ;;;;; i, Ju u u,,, u.. rrava lrvada' u.vrijeme kada se [<osi za iijeno. sadrZi 67-70V0 1,8-2,5 7o probavr iivih vode, i;;i;;;;] u rl? .e er,.B _ tlvo s irove vtak nine i oko 2vo mineratnlh yg!,4. u;.;;;;fi.ii ovaj sastav sa sastavom paie, trave livada imaiu manje proteina r-'ilinerala, a vise BET-a i sirove j:T,]"i"no JJu,Iii.,'i" :Ji.,.r", prouurr:iuo.tihranjivih ;liL?'ff gvge ;t flii!; Vrijed nos t pale_i li va dn j 9. !.au.. e { g1 ta r.azl.i1ita,.pg_o mj e nlj i vo g je sasrava r prema tome i.razridite t.'uriir3 vrijednosti.'Kvaiiiet pa.e i livadne trave ovisi n;koriil;i;fi;1lf su. botanidki sasiav, starost "d biljaka, tlo na kome se urgu:Eu, tii-ml i naein dubrenja. i" Botanidki sastav pase i rivadskih trava prvi je.i najvazniji faktor kvariteta nrane sa pasnjaka i livada. N.t "uil;ri-f, wsii saeinlava sastav prirodnih painjaka i ti""ar,"iit5'.totina nekoliko skupina i aI:"'r. ,".ru to: - " trave leqyminoze_ (tepirnjade) zeUasre sasevl biljke 43
 17. . u krmiva spadaju takode krmne masti, mineralna krmiva, bioloski stimulativi i ureja. Prema tome, podjera krmiva moze imati slijedeii pregled: Kabasta (voluminozna) krmiva Sodna i vodenasta krmiva ; I I t I Zelena.krmiva (pa5a, livadna trava, - Korjenjade, tikvenjade, gomoljade krmno bilje sa oranica) - SilaZa - vodenasti .nusproizvodi prehrambene industrije (repini rezanci, pivski trop, svjeZi kvasac, svjeZa dZibra, sirutka, mhfeniia; Suha kabasta krmiva - Sijeno livadsko, sijeno sa oranica Slama, kukuruzovina, pljeva Krepka (koncentrovana) krmiva Ugljikohidratna krmiva - Zitarice.(p5enica, r aL, zob, je6am, kukuruz) Nusproizvodi mlinske industrije Proteinska krmiva biljnog porijekla - Mesno, mesno-ko5tano, krvno i .1.!ti: bra5no, braSno perja peradi Mlijeko, suho obrano mlijeko, mlijedni n*pr'oi*ai '--' Krmne masti Mineralna krmiva BioloSki stimulativi Ureja n I 2.1. Kabasta (voluminozna) krmiva is.hgqu goveda, ovaca.i konja ovo je osnovna krma, a jednim dijelo:n sluii i za ishranu svinja, peiadi i kuniia. znaaj kabastih krmiva je posebno izraLenu ishrani goveda i ovaca. 42
 18. i Supljoj vlati sa jasno i livada najpoznatije su ove: Trave se lako raspoznaju po okrugloj izraZenim koljencima. Od trava s paBnjaka I c L PaSnjaci Dobre trave Poa pratensis-vlasnjada livadna Festuca rubra-vlasulja crvena Lolium perenne-engleski ljulj -livadna Festuca pratensis-vlasulja Phleum pratense-maIji repak 4lopecurus pratensisJisidiji repak Dactylis glomerata-klupdasta o5trica Livade f Dobre trave L Sve dobre trave s pa5njaka r( cynosurus cristati-krestac L Arhenatherum elatius-francuski ljulj (rana pahovka) li L n Srednje dobre trave: Iv tv T T T Slabe trave Bromus erectis-stoklasa uspravna Brizza media-preslica obidna Cynodon dactylon-zubada Poa alpina-vlasnjada alpska Alopecurus utriculatus-nabuhli repak Agrostis vulgaris-rosulja obidna Slabe trave: h p Srednje dobre trave Cynosurus cristati-krestac Agrostis alba-rosulja bilja h Festuca pungena-vlasulja oStra Nardus stricta-tvrdada Deschapsia cespitosa-busika k K C P T L N V t * R K c iv k p st C c Otkosi prirodne livade, ukoliko nije ilabrena i njegovana, sumali idajuslab sastavtrava,niske hranjive vrijednosti 44 t C J
 19. Svaka od naprijed spomenutih skupina biljaka, podev od trava, leguminoza, zeljastih biljaka i Saieva ima svoju vrijednost, koja je ovisna od sastava hranjivih materija, probavljivosti i nekih dietetskih osobina. U kemijskom pogledu razlike su veoma znatne, Sto se vidi iz narednog pregleda, izralenog u % suhe tvari: Sirovi Skupine Sirova protein vlaknina biljaka Trave Leguminoze 9,4 ,9 35,6 ,t BET Pepeo biljke kon sne P 6.9 7,9 0.11 1,56 0,20 0,27 t t .2 1,64 0,30 45.0 t9 21 40,9 l],3 Ze ljaste Ca (mineral) (calcij) (losfor) 22.2 49 "6 Kao Sto se vidi, trave su relativno siroma5ne na proteinima i mineralnim materijama, a sadrie dosta sirove vlaknine. Medutim, nezamjenljive su zbog ukusa i velike rodnosti, sadrZaja BET i probavljivosti. Leguminoze su glavni po sadrZaiu proteina, sa dosta kalcija, a relativno malo sirove vlaknine. Preporuduje se da na paSnjacima i livadanra bude Sto vi5e leguminoza (i do 3070). Zeljaste biljke su takoder bogate sa proteinima, mineralima i BETu, ali im je osnovni nedostatak Sto ih Zivotinje nerado jedu zbog nepovoljnih dietetskih osobina (neukusne su). Za prosudivanje hranjive vrijednosti pojedinih biljaka, ili skupina biljaka, treba poznavati kemijski sastav, stepen probavljivosti i osnovne dietetske kvalitete, od kojih je najvainije ukusnost. Starost biljaka je znadajan faktor koji djeluje na kvaliret i hranjivu vrijednost biljaka. Kemijski sastav pa5e i livadnih trava zavisi od starosti biliaka. Prema Klappu, paia razlidite starosti sadrZava razlidit sadrZaj hranjivih materija, 5to se vidi iz slijedeieg preglcda (u % suhe tvari): Ll staro-rt i ocl l() clana Sirovi protcin Sirove mastr Siro.,a vlaknina BET Pe pco (miner. ) lE.0 4.{) LJ starosti od 60 dana I 1,8 l5 n.6 .qi 38,0 45,0 I 1.6 8,1 !d 0.9 P 0.,5 K2(i 4.36 0,65 0.34 3,45 - Kao 5to se vidi. hranjir.,a vrijednost b,iljaka se staranjem umanjuje . Pol'eiava se sadria.i sirove vtraknine i BET-a, a smanjuje se sadrZaj sirovih proteina.
 20. U suhol tvari mlade pale ima oko25Jgro. u dobroj paii oko 16%o,a u travi za koinju 6-9% proreina. Suviie zrera trav-iia"svega 3vo proteina. Leguminoze staienjem gube procentualno *r;is; proteina. Sirova vlaknina se-poveiaua u tot u starenja biliaka, pa se kreie u suhoj tvari od oko t5% kod iuiiar"i_;dq; travi za k os id bu. Po ve ianj e m sadri.aja ri rori.r. via [;-i;, .r-r.iil6iignina, koj i 1e ugraden u stanidne opne, smanjuje se stepen probavtjivosii. " Starenjem biriaka imanjuje d.'pro..ntuatn'i .uarzij'i"minerarnih materija i vitamina. . IVledutirn, _nije dobro upotrebljavati za ishranu Zivotinia ni suvi5e mladu pasu. Naim.: su prinosi i ukupni 119? prinosi hranjivih materijara su irazmjeino mari. suvise mlada trava ima previde vode a malo balasta pa su elstiprotJevi;;;;;';;Zlg saarZaja proteina ima relativno malu inergetsku'vrrlednost. . Preporud.uje se da se.painja&, prirodne i vjeitaete rivade koriste onda kada su im u najpovorjnrj.in oiioru t..iirtirr.iur, prrn*ori zerene mase i-dietetska svojiiv a- za painjak; j;;" onda, kada bilike narasru od do 20 cm.visine, a za livadek"a'" i, riirirl;E; ,12 oano.no kada su bilike neposredno p..a cuainir'.- -iioirill: " t"s"J;k;_;';j;;ffi; ;;;;;#;., Irtvo djetelinskc smjesa na oronici u.fai otyartnja cvijeta. Tlo utide na razvoj .b,jllog pokrova i_ njegov kvaliret svolinr im. kemijsk im i UioloS[i #r,ioli,ui *u. V.!.il.u" jJ n"rar<i ruzi_ vo vezana sa rlom. ,1I:Ty iivi. u njemu je ukorijenl;;;.i; nj.g, ,rpl, vodi lizi k lan otopljene marerije kao svoju hianu. od fizikainih oso-bina tra nijznatalnili utical na birini pokrivai ima mehanidki sasrav i konfiguracija. zaririr' i;r;;;l i;;p;;;;;i;i uodu, .a zrak i reakcija tla. -17
 21. Na primjer, Einjenica je da su te5ka ilovasta i glinena tla malo ili nikako propusna za vodu. Oborinska voda na njima se dugo zadri.ava, pa se na tim povrlinama razvijaju one biljne zajednice koje podnose vlagu, a to su Saievi, busike i druge. S druge strane, na lak5im ilovastim i pjeskovitim tlima, kod kojih je reZim vode i zraka mnogo povoljniji, razvijaju se biljne zajednice koje su karakteristitne za brdske i dolinske livade. SadrZaj biogenih elemenata i organskih materija u tlu (humus), te koncentracija tekuie faze i reakcija tla su kemijske osobine od kojih zavisi plodnost. Biogeni elementi (K, Ca, Mg, P, O, H, N i C) i mrtve organske materije dine kompleks od kojih ovisi kolidina prinosa, ali i kemijski sastav biljnog pokrivada. Ukoliko je kemijski sastav tla nepovoljan posebno ako je nesta5ica izvjesnih minerala i mikroelemenata, preko biljaka koje tu rastu a koje sluZe za ishranu * dolazi do nepovoljnog uticaja, kako na proizvodne osobine Zivotinja tako i na njihovo zdravstveno stanie. Tla, prema koncentraciji H i OH-iona, mogu biti kisela, neutralna i bazi6na, i u vezi s tim na njima rastu slabo acidofilne ili izrazito acidofilne, zatim neutrofilne i bazofilne biljne zajednice. Ogromna vedina dobrih trava raste na slabo kiselim i neutralnim tlima. Klima ima najznadajniji uticaj na raspored biljnog pokrivata na zemlji. Faktori klime, kao Sto su toplina, svjetlo, oborine, vjetar i dr., direktn<i ili indirektno utidu na prinose biljaka i na njihov kvalitet. Pa5njaci i livade (travnjaci) najbolje uspijevaju u podrudjima relativno umjerene svjeZe i vlaZne klime, bez velikih su5a i vruiina. U su5nim krajevima, u vrijeme sulnih perioda, umanjeni su ukupni prinosi zelene mase kao i prinosi hranjivih materija. Naime, u su5nim uslovima otelanaje resorpcija minerala, posebno fosfora, a relativno se poveiava sadrZaj organske materije. U hladnim pak i vlaZnim uslovima usporen je razvoj nekih dijelova biljke i lista, trave su siroma5ne proteinskim i ugljikohidratnim sadriajima, neukusne su i grube. Gnojidba palnjaka i livada nuZna je da bi se odrZala normalna produkcija zelene mase ili sijena. Pa5om ili ko5njom sijena izvlade se sa zemlji5ta znatajne kolidine hranjivih materija, 5to se vidi iz slijedeCeg primjera, gdje se za proizvodnju 50 mtc sijena izvladi iz tla N Pfrt 80 kg 32 ks K20 100 kg CaO 50 kg Za gnojidbu se upotrebljava stajnjak kao organsko, te NPK u raznovrsnim formulacijama kao kompleksno ili pojedinadno mineralno gnojivo. Specifidan oblik gnojidbe na brdsko planinskim podruEjima jeste tzv. torenje. Djelovanje gnojidbe je vi5estruko. Povedava se prinos biljaka, popravlja se botanidki sastav, ali i kemijski sastav takoder. 48
 22. je Djelovanje gnojidbe na poveianje prinosa ovisi od toga koliko tlo kojim griojivima se i kakvim koliEinama .i.om-JSno I lscipf:irno, i snoiidba obavlia. " " Ektp.timehti su pokazali da se gnojidbom sa: - NPK min. gnojivima poveiao prinos travnjaka za oko SlVo NPId i tiuii:ur pou.iu'a prinos travnjaka za l00%o - sam povedava prinos za oko 50Vo Stajnjak Popravljanje botaniEkog .sastava biljne zajednice pod uticajem pojedinih enoiidbe ie znatno. Oro poUfit:5anje se zasniva ni potrebama iz slijedeieg primjera Biij;il-;.ii" ,"-6.e.nini etementima, 3to se vidi (prema Klappu) Negnojeno NPK Stajnjak Stajnjak + NPK Trave 7o Leguminoze % 46 66 l3 48 27 '70 8 Zeljaste biljke % 39 26 25 20 l0 .*,ffillt1fi ,,,,,.,,u,.,, tu gnoiiva obezbieiluie visoke prinose Dubrenje ujeitodke livade ponoeo rasipoda minerolnih i odliCon kvalitet zelene mase Poznato je da se pravilnom gnojidbom fayo.1iz.u.lu dobre biljne zaiednice. a siriiedava iazvoi *'--ii""'ni""Ii.Jiif."iiSt*ajir slabih i korovskih biljaka' fao trajni pa5njaci ili kao trajne livade, ili pak ttomUinovano nekad kosidbom nekad napasivanjem'' mole biti kontinuirano ili pregonsfo'-[gltinuirano "p":ivanje na;ralireniji na6in, mada le -on i najprimitivniji' napasrvanJe Je 4 KRMIVA 49
 23. Kretanjem stoke slobodno po ditavom painjaku, painjak se neracionalno iskori5tava, jer se popasuju najukusnije trave a ostaju slabije vrste i korovi, koji se onda osjemenjuju i slobodno Sire. Na takvim travnjacima je trava relativno dobra samo u proljeie, a poslije bolje trave zaostaju da bi preovladale lo5ije i korovi. U takvim uslovima bolje trave nemaju ni vremena da se regeneriraju. Ako se paSnjak podijeli na nekoliko proizvodno identidnih dijelova, razdvojenih-prefradama, pa se popasuje dio po dio, tada se govori o pregonskom nadinu ispase. Velidina pregona ovisiod povrsine, kvaliteta iravnjaka i broja Zivotinja. Ispa5a se organizira tako da se nakon zavrsetka zadnjd,g pregona, stoka vraia na prvi, gdje se travni pokrivad vei regenerirao, odnosno na kome je trava vei porasla. Ograde se prave od raznog materijala, a najsavremengi je nadin primjena ograde od Zice sa elektridnim naponom malog intenziteta. Pregonsku ispaia koriitenjent elektriine ograde. Koristi se strujo niskog napona Pregonsko napasivanje Zivotinja predstavlja najracionalnije iskori5tavanje pa5njaka. Pa5njaci se moraiu njegovati i obradivati. Pregoni koji su popaseni gnoje se mineralnim gnojivima, rastresaju se krtiEnjaci i ekskrimenti, a ako je moguie vrSi se i zalijevanje. Na taj nadin se moZe osigurati kvalitetna zelena hrana i za visoko produktivna grla. Pri iskori5tavanju painjaka preporuduje se izmjenidno napasivanje goveda i ovaca, zbog toga Sto se na taj nadin pa5njak bolje iskoristi. Goveda pa5om otkidaju biljke do visine l-2 cm pa se one brzo oporavljaju. Hodanjem po pa5njaku goveda ne uni5tavaju trave ukoliko zemlji5te nije mokro. Otkidaju i grublje trave ali ne i one o5trih bridova. Konji odgrizaju biljke veoma nisko usljed dega se biljke teZe regeneriraju. Pa5om konji odgrizaju i korove, ali ako su potkovani hodanjem po painjaku vi5e o5te6uju tratinu od goveda. 50
 24. Ovce pasu vrlo selektivno, odgrizajuii samo meke dijelove biljaka ostavljajuil gole stabljike, zbog dega je oteLana regeneracija. Pri pregonskom napasivanju kultivisanog paSnjaka ovcama piemenitijih fasmina, pasna seleklivnos! eo1.gv9 nestaje tako da paSna karakteriitika ovaca ostaje sakupljanje dijela pale neiskori5tenog govedima. 2,1.1.2. Krmno bilje sa oranica Proizvodnja krmnog bilja sa oranica ima za cilj da se intenzivnom obradom proiivedu veliki prinosi zelene kvalitetne mase, odnosno stodne hrane. Tako dobivena zelena hrana se koristi za ishranu Zivotinja u zelenom stanju, konzervira se su5enjem ili siliranjem. Krmne biljke se siju na oranicama kao glavni usjev i kao meduusjev. Ako se siju kao meduusjev tada mogu biai postrni,.ozimi i naknadni meduusjev. Kada se krntne biljke siju kao glavni usjev tada se obidno siju leguminoze (vi5egodi5nje) i djetelinsko-travne smje.se' " Ivieduusjevi ie sij-u izmedu dva glavna usjeva, u vrijeme kada bi tlo bilo prarro, neiskoristeno. Siju se poslije skidanja Litarica, a upotrebljavaju se isre jeseni (posirni) ili iduieg gloljeia (ozimi meduusjivi)." Naknadni meduusjevi se siju nakon skidanja ozimih inade kultura. Leguminoze To su veoma kvalitetna krmiva, bogata sa proteinima i mineralima, daju velike prinose i obogaiuju tlo duSikom. ' Lucerki (Medicago- sativa) je viSegodi5nja kultura, koja daje godi$nje 3-5 otkosa, sa prinosom i preko 500 mtc,/ha zelene mase' [Jspijei,a dobro na toplijim i ocjeditijim tlima, bog.atim kalcijem, kalijem i foiforom. Koristi'se najde5ie u ishrani mladih goveda, zatim visokoproduktivnih muzara, pokatkad konja pa i._svinja-. Lucerka je bogata proternrma visoke bioloske vrijednosti, ima dosta kalcija i icaroti-na pai fosfora. sadrzaj proteina, kalcija i karotina je veii prije nego poslije cvatnje, pa se prepbruduje da se kosi pred i u podetku cvatnje. Crvena djetelina (Trifolium pratense) je raiirena gotovo kao i lucerka, te zajedno iine skoro 75Vo svih krmnih kultura, koje uzgajamo u -Dok se za lucerku u narodu kaZe ,,sedmakinja" dotle se za naSoj zemlji. crvenu djetelinu kaZe ,,treiakinja" po godinama trajanja. Crvena djetelina traZi nelto vlaLnija i svjeZija tla. Osjetljivija je na su5u nego lucerka. Crvena djetelina sadrZi manje proteina, vitamina i kalcija, ali ima vi5e bakra i k-obalta. Biolo5ka vrijednost proteina je manja nego kod lucerke. Ako se koristi za ishranu u zelenom stanju tada je treba kositi u prvoj polovini cvatnje, kada je biljka njeZna i bogata hranjivim materijama. Smititita (Lotus corniculatus) spada u grupu srednje dobrih leguminoza, ali uspijeva i na lo5im tlima. Daje najveie prinose na toplim, 5l
 25. .r'4*I;:#.i;1"; u' u Polelku cvatnie laganimikalcijemuoguti'ntti-u:I,1Y:11:d?""1t0"X':1L'.il1l*tfl1} j i*'r',,*',**ii':,'#idli$*l+'*r,ui:,--'lni*;iffi; int"ii""t,,iiJ:lu{"ri":^;;s'-;i"6ij;i'ffJ;'i#Y,'$1"t j"[?t'!il'i,1i iffiiil; Til..it.l Uspijevaj u relatiylg, I ;1,."*e*:JEi"',:t'Ji&?.'::T,fli"':ll&1?i,"","izazivanadimkaoi a'"e{il;31::"ii onorodilnja l: e'q il:-Ti, koj a i=sa zitarica ma. ozi u kao ozimi ili narnad;i n.,.J,i,lrii" .t-ornuinl.ij [tt,t?rlx3]. se. sij e 3. me $;.:$;td'atri:ll,:tix*,h:li,rili"i"i'*,'.'*,"'T,T,tfi iil ,:fffis;:lll; l:I:t11".* '" ,.e.i.,"o]i.t;ffi1iF uogate sa proteinima, vitaminima Kao 5to i."ri "ro zelenu hranu, i lao nositac il'itirur;;i;;;ha sa zelenim proteina' Kosi ie za i"iiol tit"zu. r r. ii.,, " ii * j:;,1 i Ii ;,!'i' [;,',,1,1.''l;i it i:ni;;*;:,XtiX;l; mjeri zavisi od stadtja'T-v^o11:.,I3::'1:, i kolitina proterna' p;bavljivosli osrubi. sman1uJe t;;;t; sfijedeie tabele: pepeo ^ "'o'u Lucerka vrlo mlada 84,0 prijg cvatnje 82,5 u cvatnji Crvena djetelina vrlo mlada 77,0 84,0 poletak cvatnje poslije cvatnle 76.0 52 X' ;:fiil;;.;,;i;;. li'ii 82,5 org. mat. sir. Prot. prot. 3,8 5,8 7,7 3,8 3,3 3,2 4,5 3,0 7,9 6,8 ,,2 t,t r,6 rs 10,I 2.1 5,8 6,8 9,2 7{ ridi iz Stepen probav. Sirovi sirova BET 4,6 4,2 3,8 s iI 15 66 59 15 n 59 82 66 59 16 't4 60
 26. Kao sto se vidi, najbolji kvalitet leguminoze imaju do cvatnje i u podetku cvatnje. Kasniji: se-gubi sadrz.{ proteina, povedava se sadriaj iirove vlaknine a i probavljivost drastidno opada' prema tome, od izuze[nog je zna(aia vrijeme kosnje leguminoza! Zelene Zitarice ove kulture se rijetko siju kao Eisti usjev, vei u kombinaciji-s.a leguminozama. SluZe za proizvodnju rane zelene hrane. To su najde5ie zelena raL, zelena zob i zeleni jedam. Prema kemijskom sastavuhoze se odrediti hranjiva vrijednost ovih kultura, koja izgleda ovako Qa Vo): Sirovi Sirova Voda prot. vlakn' BET Zelena raL Zelena zob Zeleni jetam - StePen Prob. Pepeo org. mat S. Prot 80,0 2,5 6,4 9,r r,3 80,0 2,3 6,6 8,7 l,E 70 84,2 3,0 4,4 6,0 I,0 't2 Kako se vidi, hranjiva vrijednost ovih kultura je daleko ispod vrijednosti leguminoza, posebnosadri.ajproteina. Medutim, zbog obilja Ueidu5idnih ekstraktivnih materija (BET) one su pogodne kao osnovno krmivo za dobivanje silaZe. Treba istadi da nakon klasanja ove biljke brzo ogrube, pa je stoka nerado uzima i slabo iskori5tava. Zeleni kukuruz Nakon sjetve u gustom sklopu kosi se nakon 2,5 do 3 mjeseca upotrebljava kao zelena sodna voluminozna krma u ishrani mlijednih. tovnih goveda. Daje izvanredno velike prinose zelene mase, koja sadrii preko E07o vode, dosta ugljikohidratnih materija, ali malo proteina minerala. Obiluje karotinom. Sije se preteZno kao postrni ili naknadni usJev. Za ishranu se koristi u kombinaciji sa leguminozama najdeBie u vidu silaZe. Medutim, danas se uzgajaju i specijalne sorte kukuruza, sa ve6im sadrZajem lizina. Kukuruz, namijenjen za siliranje kosi se u fazi mlijedno voltane zriobe, kada ima relativno najveii prinos, ali i najpovoljniji odnos hranjivih materija. Trave Sjetvom zajedno trava i leguminoza na oranicama poveiavaju se prinosi zelene mase, koja je pored toga i kvalitetnija po sadriaju hranjivih materija, nego kada se trave siju same. Madji repak (Phleum pratense) je najde5de koriBtena traYa za sjetvu travno djetelinskih smjesa. Dobro uspijeva na humusnim i relativno vlainiiim tlima, ali u prinosima ne podbacuje niti na slabiiim. Pored 53
 27. jo5 i taluanski ljulj reDka uDotrebliavaiu se u kombinaciji sa djetelinanra rpdaita ostrica t Dact vlis gl o merat a ) i j oi neke' i L""i*.il;ri.,irn l,'rr Travodjetelinske smjese se siju u raznovrsnim kombinaci;ama, od kojih su najde56e desto sa dvije vrste trava ijednom vrstom djetelina, crvena djetelina i lucerka. -oa tstalih krmnih kultura sa oranica treba spomenutr: Stofnl kelj (Brassica oleracea var' acephala). je vrlo interesantna tr.nu f.rii"iul Ou:. u.tLu "ii.te prinose,'a sl r_Zi za..ishranu u kasnim viSe i" ;;.;;ji;;";ima. oaiiSai r'. t ru ttu^ut^ muzare' Sadrziinoko 80% iBET ,";;] kn e, 44 - 62vo ; k; i,;r%, i ro"ir, p iina, I 2 -26%o s ir o ve vt a i 3,5-1570 mineralnih materija' ^ -'Stofni kelj se r;;;5; upotrebljava kao zna(ajan izvor kvalitetne jer je kao krmna kultura bio zelene voluminozne mase i tb s pravom, '"rt3?JJri?l,ru. seierne repe zaosraju nakon vadenja seierne repe na je utvrdeno da glave i oranicama i to u znatnim tolidinama. ogledima ipaj"u istu.hranjivu vrijednost kao i list ieierne repe sa "i;;e;;;;;uiS1n. ri:.no pioirrid.no na tolikoj i takvoj povr5ini' p-lu-s lytg -Sl%' Li56e i glave Seierne rep-g, u odno^su1-'dlu tr.eiina qllva ,o0.. 2-3Vo sirovih proteina, 2,3-2,5V0 tre6ine li5ia, sadrZ. -o[o- ;k; O,il-0,t5 krmnih jedinica. To jq soino sirove vlaknine, ,u Kao ,oirr-lrroino krmivl, i"i"ti""" dobrog sastava hranjiv.ih materija. g" radoJede jer sadrZi o!o-]79 saharoze. ffiir" lf;to ut usnt, itot u ntgo i za ionje i svinje' Najde5ie' pak' Probavljivo .1" n. ,a*o'r-u go'idu, silira, odnosno koristi se za ishranu krava mu zara v svjezem stanju, ili se su5i (troblako). "-"^ sadrZaju hranjivih. materija ii$l elir" Seierne repe su poupotrebljav.ati' Naime' p.o.-39odosta ga.u ga treba bprezno dobro-limiio, ali onediS6eno je kratko vrijeme l.ido.tu, dije se u veiim kolitinama, Najb olje ga izv ati probavne ;;;[;," i' pijeskom ;; ;"# i, i. an.uno moze smetnje. do 50 k_g uz davati i oodnose t.ur. .nr)ui; I;j,*, k..*u, a od minerala kalcij i fosfor u ilh;; -na .mji.i po I g I kg li6ia i glava Sei' repe' ffi;fi ilffi;;;;og 2.1.1.3. GomoljaEe, korjenjade i tikvenjaEe repa' U gomoljaEe spadaju krompir i 6iioka' u korjenjade stodna i ugarnJaia' a u tikvenjade s.e..na"i pol;5eie;;;;pu, ttoehu. mrkva -io",i sodna krmiva, a k6risie se u ishrani u toku bundeve i lubenice. da su ,i-rt1, ,njer."i. zai"i,iiit.-taiat t"ristike su im(srkob,vodenaste, da seier, inulin, r;i;;;;il;vrjiv! 3srjkohidratea,'s i ro ve ma sti 0,1 -0,3 %o imaju u sastavu m id a g"- | -2%"i oe ktin ). Si rovi h p roi Jirlu t". -siio-usn" "4au izuzev niacina su i;;;;; ;1;di"; o;:il%. I karotina vitaminima'zuto obojenim 'lirlii..l, u nekim (amid nikotinske sadrzane od kalija, iil,"dd;;.'Ni;r.;;G. materiie g" i. Hranjiva vrijednost i natrija i kemijski klora, sa veoma ","i.'Iirf':" i 9i'g9tu (uVo r"ttru ovih krmiva su slijedeti: 54
 28. KJ Krompir Cidoka repa Sei. repa Stodna Voda S. pror. S mast BET 5. u1. Pepeo 2.0 0,2 20,r 0,6 r,8 o"i ^;:; lg,g r.o ;,i ;;;o r,o 0, r I 0,8 17.) 0.30 0,22 7.1,? 0.26 76.7 r, r 0, i t9',1 t,l t,t r,o 1.2 1.3 Ca 0,006 0,061 0,045 0,040 0,038 0,033 0,058 0,044 Mada su slabog i.siroma5nog kemijskog cijenjena i siroko upotrebgavunu-o-irt.ani sastava ova krmiva su iivotinj a. Zbog sodnosti krmiva su ukusna, te p.ovor3-no;il;r;; rad probavnril rrlinu, posebno kod stoke ko ja se trrani vetiiii; k;idi;;.a iuhih kabastif; krmiva roses kvaliteta' Daju se-,3drasrim girir*-g""eda, konja i ovaca srrova, dok se svinjama daju"parenalLanorro-kirh;";.-'- isjeckanal Krompir se. pored.ishrane ljudi. ko.risti iza ishranu svinja. Za tu se sitniji i slabijig kvariteta. nl;.il-. ,. i,XTJfilX-tjra iaje drugim Od svih krmiva ove skupine, krompir ima najvi5e 25vo), uglavnom izgradene 5J si."u".'probavrjivost suhe materije (do je visoka i dostiie od 75-94% u l kE t.o*pi*"i-u"lto hranjiva vrijednost-mr.i. d,:O Kl.- "^ I0 g probavrjivih proteina a Svinjama se daje kao piokuhani u I0 kg dnevno Drema urrastu. oko 4,5 vidu guste kale u koridini od 2 do "al -i r.g trBmpii, i,iJ I kg ".,.,.anost ; "k ;o;pl.'' ii:.- is;', r u r.u.., 5 li; t,*; I';!u"f ili'#' "' Za ihsranu rrn-ki_ upotrebrjava.se porpun Naime' u nezrerom krompiru'i u kric'ama o zreo krompir, bez klica. ima dosta soranina, koji je opasan ako ga u hrani ima viie od 20 me u r00 g/20 mgvor.Zreo krompir sadrZi oko l0 me% solaninr, aok-eu ;iEni u klicama ea i;a :OO-+OO'rn- t;,"ie; go_otli saa-.Ze oto S 0 mg%o,a u. ko.joj se kuha krompir za ishranu moia se odba.citi,,'er rr8izia"rti' soranina i kalija, pa bi u sludaju upotre.be.dollo do zdravitv.nog poi.. ecaJa. ili ,topinambr. r. u"r'ur ,n i|o u2gaju.Ima verike stabrjike, a ^^- ^9igoku gomolrr su slidni krompirovim. vrro r. tEsio ]rt.l.rLrL", kada se jednom zasadi. t"oi.:^. r'i ,Luijirn ,!,il.1,s,,ru pa ga svinje mogu same rovati i jesti. Hranjiva vrijednost mu ie mania;d?;;;;;' Srodna reoa *L_ d9sta, kod nas. Kultivira * u uis. sora.ra. f"jr* po'rriJn;iuo; vrijednosti materije bitno ne razrikuju." srh;-;;;;.iju.sdinjavaju i kotidini suhe seieri i pektin. Hranjiva vriiednost j^"-o,it KJ;;;,p.gbavljivih proteina na I kg. I:t. repu veoma .iab Nasjeckanu stodnu 'r"" a'.-ure zivotinje. Govedima se daie u kolidini oa )o a. lo leau r,..:,,n;;'iA;o r5 kg, a 5e, ovcama od 2 do 5 kp. Za svinje r. ..pu kuhz i aij", ii io rgz rbo kg zive vage Zivotinje' Ipaklona s. ,r.luise ,poir"utluua u ishrani kiava muzara. Raduna se da oko 5 kg sto-'nq vrijednosti i sadrzaiu.pioteina, r i.#";.Ze zamijeniti, po energetskoj tg io'uioe rivadskog sijena (kvariteta p i o u u ul: i 0a i_i, r,.,, t er ij a j e "o;' ;.;i. l;rr1,,H, oti ,po;;rj;i; ;;J;#r";y#i*t {i ;;;. ;;;-;,i: 55
 29. got Priup.otrebilSihkoliiina'td:'^J:1""fr irTi'-T';.Tt'J3?Ti?flli i '3";;;;;;: [ o r. p,i t r" u a d a v at i , a c u n a au u.t " " r I-Ti.',T:ii,i:', fij ffi ^i trime.ttlar (zbog kor ",t': m( okus - *"uiu*un"ilii{Hi'",'.tx::'.?,i'-ra;l,,llli"li6,'lliil{ffi ma do ;::tft,Jlf l,ii;o',illl,"ffi di:-il.-"'.r#i:il"lLlxt'll,l:'"1-; Suha materua le u-.^^^ ro repc' tliirr,i"*i-iipola manjim od stocne od svih repa. Hranjiva uo ml ,:ds:Ix;!e;',.lij??';..tiJii*i,f io kgdn"'no'sto ima hran p( ;il;;;;;'# iil;k;;.ii"na. je malen' BSE6iffi "tii.il. ki dj o oi u. n1;el.',, i ?;fl ,,0":l'.'i",T in .f , lit .un, p.'i;k,i; ih imraa [],Liv otinia za ; T,n;1.'il;;;;1.,u ii*skJg *t***;,1,1,.* repi. Ima mada.sa po enersetsko1 [ur"i" iToifora ^'''' flor n u ." t*r".'ii In 1' ok n Perioda ishrane' 2.1.1.4. Sitaia obtiri;;'. iliil,ii.. a"ig'*'potouinom XIX viieka' .4t # *n'"''i iji*'u zriobi. ul Or u r d znadenia za spremiita Zitarica' Riiet .'silos" potite od Spanjolsko'g siri''r"i.* s. podeia spremati hrana )I'i,.ir'".Ja;t ZA is i siliranje koia su imala pr ei: no'vo itanoi a
 30. Danasjesiliranjestodnehraneveomara5ireno,naroditozaishranu kao metoda gor"I-i'- o.i;;r.. i1ur, --uru. prednost siliranjagubi relativno na taj nadin flLni.iul.unja stodne hrane le u tome ito se pa ju' ako je f,tuniirlr, .ut.tilu r',iu,i., sto le silaZa ukusna i soEna' 'l857) dobrog kvaliteta, Zivotinje veoma rado jedu' Otkrivanjem rrtoinif.u mlijednog kiselog, ',ttnil -!!1^tter hrane -niu'f no oUiainiti siliranie kio metoda konzerviranja *ogto-se-i uooit.. U stvari, tif ira'ni.l. poseban naiin kiseljen.la hrane djelovanjem ;iffi;."k,*lih'u^r.i.ii:i,'a cili je da se hrana oduva sto duie od n",uio propadanja. Sjeckana zelena masa i ostala sodna krma polaZu se.i zbijaju u pomoiu ,or"Unl* spremiStima lsilosi;, gd.le se konzervira.iu prilikom mlijedno nastaju' pio*.;q19. ko-ie..tom iiJ;' ;';[i;.' Bi;k;"iil'1. na encimatsko.l raigraOnii trranjivih materija silirane krme, ,6rir?;ri" ai.i"ruiri.,,1 oareaenitr vrsta" miitroorganizama. Razgraduju se kiseline u materi.ie, pri iemu nastaju organske koje vrSL ibnzerviran.ie ki*.. Proces oEr.A"nol k"oncentracrti, ;tl;;;;;iljitof,iOratne se odvija uu.;iiiin'u. ilo, ako su i nastale organske kiseline u- unu".oUni* i one *"t"U"iiii, ritirunld.n se ne gubi na hranjivoj vrijednosti, jer sejer se siliraniem se ne gube. proteini,. i;k;;iri; ; ishrani. Isto tak-o, JGioruni.n, mikroorgan izama.,odnosno encima, pi.oteini razgraduju na ui"inolii.fine, koie ri takod.r potpuno koriste u ishrani. -siliraniem 'maisimalno gupi oko lAVo hranjivih Raiuna se da se i do 40Vo' materiia krme, a su5enjem (sijeno npr.) Metode siliranja mlijedno Za spremanie dobre silaZe poZel.ino ie dielovanie Ua-t;1ia i'..*u temperaturi procesu siliranja i prema vrstt kiselog ,lenja. .u. ilrti.iii", f.i. a:.fu'iu, rulii[ui..no silirinje hladnim i siliranjem toplim nadinom. Hlaclno mliiedno-kiseli naiin se naiviSe primjenjuje' jer ima nairnu,i. gubitaka hran.iivih materiia. U podetku silirania npr. kukuruza u ,iiuznoi 6;;i dr;;Sto pogodule masi nalazi se jo5 mnogo kisika a kiselost iei .rzuoiu aerobnih bakteri-ja, kqie stvaraju indol neznatna, ,giiif.l alot.ia] Aerobne bakterije, tro5enjem kisika i otpu5tanjem bakte:ux ;E'lii;;;r aiorslaa, stvara;u anaerobne uvl.te za razvoj se uqlnJl vrenja. Posliie prvog dana pH silaZne mase fri,;.fr6 kiselog tu O,t nu oko 5,4II'reieg dana' kada.le pH man.ii od 4, burno:e lqzYuaJu Lur.i..ii. mlijeino kisel"og vren.ia. dok_ ostale brzo nesta.iu' .Sesti dan 1e *ti1.f n'o kiselo vrenie najfnt.nrivniie. Kada se nakupi dovoljno mlijedne [irdtin., a to je oto iO-tog dana, broj bakteri.la m!1:ed19 kllelos vrenja se nuglo ,*un1u;e, te se razv-ija proces izv. autosterilizacija. Nakon 60 dana sila2a ie praktidki sterilna. Da bi se obezbijedio ovakav proces, treba da se osiguraju odgovarajuii uvleti. a to su: {?
 31. Prvo, Seierni minimum, 5to podrazumiieva postojanje neophodnog postotka Seiera u silaZnoj masi, da bi se u toku procesa obezbijedila iakva kolidina mlijedne kiseline koja pH silaZne mase dovodi na 4,2. Vaino je da masa ima dovoljno ugljikohidrata, a posebno Seiera pa da proces ide u Zeljenom pravcu. Sposobnost neke mase da se siiira zavisi od odnosa Seiernog minimuma prema stvarnoj kolidini 5eiera u masi. Krmiva sa malim Seiernim minimumom obidno se siliraju dobro, a takva su kukuruz, suncokret, jedam, sirak i joi neka. Krmiva kod kojih je Sederni minimum blizu stvarne kolidine Seiera, te5ko se siliraju same bez kombinacija s drugim krmivima. Takve su leguminoze, kod kojih ie Seierni minimum veii od stvarne kolidine Seiera, pa im se za siliranje dodaju krmiva bogata Seierom. Tako se leguminoze siliraju sa silaZnim kukuruzom u omjeru l: l, s liSiem i glavom Seierne repe u omjeru l:2. Za osiguranje Sedernog rninimuma leguminozama se mogu dodavati i krompir do l07a zatim svjeZi repini rezanci, dLlbra, pulpa i dr. takoder do l)c/o ukupne mase za siliranje. Drugo, anaerobni uvjeti se postiZu sjeckanjem i brzim venjenjem mase, 5to prekida disanje stanica, zatim sabijanjem mase (6ime se postiZe istiskivanje zraka) i prekrivanjem silosa da se sprijedi pristup vanjskog zraka. Tre6e, optimalna kiselost (pH 3,5-4,2) je posljedica prva dva faktora kojima se osigurava normalni proces, odnosno djelovanje samih bakterija mlijedno kiselog vrenja. To znadi kada je obezbjeden Seierni minimum i kada su postignuti anaerobni uvjeti, ne6e biti problema sa postizanjem optrmalne kiselosti mase. - Medutim, u izuzetnim sluiajevima, kada pomenuti uvjeti nisu prisutni, potrebna kiselost se moZe posti6i dodavanjem otopina nekih kiselina ili soli, kojima se ne postiZe kemijsko konzerviranje vei se poboljiava kiselost, 5to pospjeiuje razvoj poZeljnih bakterija. Najde56e ie upotrebljava mravlja kiselina (5%). Otopina se priprema od 1/3 litre 8570 tehni8ke mravlje kiseline i od 8 litara vode. Za I m3 silosnog prostora potrebno je oko 25 litara ovakve otopine. - Pored mra.vlie kiseline, za siliranje leguminoza i trava, moZe se upotrebljavati i fosforna kiselinakao konzervans. Preporuda se davati 7,5 kg687o fosforne kiseline za leguminoze i4kg 68% kiselinezatraYe. Konzirviranjem krmiva sa anorganskim kiselinama dobija se silaia, koja se uspjetno koristi za ishranu uz obavezno dodavanje vapnenc.a ili stodne krede da bi se neutralizirale kiseline, koje nisu metaboliti pa odnose6i iz organizma iivotinja baze djeluju Stetno na zravlje i produkcrju. Siliranje leguminoza se moZe obavljati i pomoiu natrijeyog blsulfida. Na I tonu zelene mase leguminoze dodaje se 8,5 kg bisulfita (Balzer). Natrijev metabisulfid se preporuduje kao konzervans, .jer doprinosi oduianju provitamina A ili karotina u krmi. Medutim, njegova upotreba poskupljuje siiaZu s obzirom na visoku cijenu ovog konzrvansa. 58
 32. Stanje kiselosti irazvoj bakteri.jalne flore pri siliranju zelenog kukuruza hladnim naiinom (Ruschmann) Starost pH silaZe Broj bakterija (ug) indol koye stvaraju plin Ukupan broj bakterija u mioctenu kis. lionima u I g silaie (bujon-agar) svjeZa 3 sata I dan 3 dana 5 dana 9 dana 20 dana 37 dana 65 dana 6,8 6,7 5,4 3,9 3,7 3,7 3,7 3.8 3,7 500.000 r,000.000 1.000.000 50.000 100 0 50 0 0 r ,000.000 1,000,000 1,000.000 10.000 100 l0 00 00 00 10.000 10.000 10.000 1.000 t.000 100 76 6l 140 710 940 960 272 48,8 0,6 eetvrto, optimalna temper-atura silaze, odnosno mase koja se silira, treba da.se podigne na oko 25-30 c'. Tako umjereno zagrijaru":. i.l r.ezultat disanja stanica biljaka i troienja kisika u'silazno.j ,iaii. a(o i. d.isanje stanica ne.prekine brzo. (nedovoljno sabijanje, nasjeckana masa, slabo pokrivanje i dr.) nastavlja se procis oksidicije pa sL temperatura diZe iznad normalne. Peto, vlaznost mase ima veliko znadenje za tok procesa mlijedno kis.elog vrenja. optimalna vlaZnost materijaia koja se iifira je 65-i5% i tada se procesi, uz.ostale uvjete, normaino oairrlaju. Naime, ako-je vlaznost veia doii ie do veli[og_razredivanja seifia i koloida, pa ie proces iii u.nezeljenom pravcu.-I preniska vlaznost nije pozeljna, jer takav materijal ima dosta zraka, sto daje pljesnivu i tr;lu'silaz, poSto nisu obezbijedeni anaerobni uvjeti. Ako je materijal, ko.ii se silira, suvi5e vlaZan, tada se vr5i provenjavanje (kao kod leguminoza) a zatim siliranje, ili se tom mll:r,j.alq dgdaju suhi materijali, ko.ji su istovremeno bogati na ugljikohidratima, kao Sto je ku(uruzna'prekrupa. je " _ U sludajg fada materijal dosta suh, prije siliranja mu se dodaju vlazni i sodni dodaci, kao sto su kor.jenjate iii svjezi iepinl rezanci u situaciji kada siliramo kukuruzovinu." Topli mlijedno-kiseli na.din siliranja se danas manje primjenjuje. le^de^{Jelovanjem drugih vrsra bai<terija i privisol ieriperaturi od 40.do 50 co, koja nastaje intenzivnom oksiaacilom tiitlnifi stanica u uv.ietima veie vlaznosti,.i uz veii pristup zraka. ovo se postide nesjeckanjem i slabim sabi.jan.jem silaZne mas. u silosima. ovim nadinom s_iliranfa nasta.iu veii gubici nego hralnim i iznose oko 40-50%o hranjivih maierila. silaza.je-slabiie tiulii.i" i liselkasta. Proces 59
 33. Itl" 'ilkrnie se moze oreporuditi samo u izuzetnim rmamo r(rmlva ko;a u. zelenom stan.ju Zivotin.je pririkama i to kada neie di.f edu zbog gorkog okusa, kao Sto su sorka lupina, tisele tivadsk;;;;;;:kloilp-iioru cima i dr. S jenaza se u oosljednje vrijeme, kao metod pripreme i konzerviranje j;,iruzu ,u svega 40_50% vode, I:::: .l:,:i::, :po^t'turli*. i; za konzerviranjl l.guminora pa se naz.a porusuha. Preporuda se i travodjetelinskih smjesa. Spreman je s.ienaze podin je kosnjom usjeva . predcv.ietavanju i kada- im_a naiveiu iet.nu rucerke kada se narazi u ;il'r';;.rriie hranjivih materija. zatim se usiev susi s'e dok vraga ne padne nu'z"lpni nivo, a zatim se silira. Naziv s jenaza-ie aouita po tor. sto predstavr.ia po svojim osobinama prelaz izmedu siiend i sitale. "dobrim s: p{rp.r9ma u silosima. Gubici hranjivih materija ^.. -ll-qpza kod siriranja su manjr nego obidnim nadinom. iri pak ,us.rj.,, za sijeno. ovdje je konzervirajuia qqrgiau--*iij;;;; iil;tt;;."toju razlaganjem ugrjikohidrata djeroJi njem' mrije;;;"kil.riir"'urt,urtu1. terilu. Intenzivnim intermorekurarnim oisanlim srvara se ugrjidni dioksid. koji takoder djeluje kao konzervans. I 2.1.1.5. Silosi i tehnika siliranja Por.ed,vec pomen.utih u-vjeta, koje treba obezbjediti da se dobi.ie i tip silosa u ko-.] iL masa silira. dobra silaza, veoma ie znadajan ,il Dupli silotoroaj za siliranje kabaste zelene krme daje nojbotji kvalitet silaie 60
 34. Osnovni zahtjevi koji se moraju zadovoljiti jesu: - osiguranje normarnog p.o..iu riliranja, sto ie nepropusni za zrak i vodu, ol^;e oueiui;.a",iu'ruitiii reii da su zidovi o"j',i.uru, p.a;r,i3 li*i"t"tn' p"' ptionjena t.t unlru.i;. pr,'pun;en;u i - da je gradnjq silosa ekonomidna i jeftina. Silo torani ieobjekt_izgrra;;;';;;;og materijara. To su c,indridne -qradevine, koie imajil I J_r;l;;il" irpoi ntuo, ;;lj;, zemlje 3-8 m, s prom jero,i, , ;;;.;;;."tsiro ,orrnj "";nad n ek ol ik o otvora za punjenje. "J i pirZ";.":.-. trg.uffi visi od 3 metra ima ;;;i;.;", opeke, delika_iri drvera. a i p6stilari";;;ft-#i od monrainih diielova. ", Silo komore su takode trra. !."a.vine, iija se zaprimin a narazi ispod nivoa zemlie. na dubiniil;,?;i;"; i.5_i;.k.?".* il";u dvije ili viSe pregrada,"k",: * c"i".tu.i.'ii ot.ugre. ekoiu v!'l v' rq ,o'1j:,,bl,l:1._?lj:lj zbog lakSes ,"tu"rLi i eise'."":r- e.i".rurr. ugrovi l suo roran; r silo komore su prelirivini krovoin. Prednosti ovih objek"tu * ; ;;;. sto.daju"dobru sirazu, jer obezbjeduju usrove za.normaran tok siiiran;u. N.i.rtu".l si, u sr,upo; i jk;; fi l1fl',];r,'#dgradnji'po,,;; Trend silosi su sagradeni od zemrje i d^rgih priru.nih materijara, kdnstrukcij.,- ouit o ;6;;;;orii pot..uu j;;;t'a;";ii;;;;;r;t;o;; IX,*X,"r:#:tika i "d 'i Silo jame (rovovi) se grade na poviSenom terenu, gdje je nivo n.p"rof,ir;;;ffir. podzemne vode nizak, iu siroke 2-3 m, sa glatkim-;ii;;;;l'l;;. dubof#to r,5 m, r;1.1" ,.iirlTr,aoury.no. Jame su 6l
 35. DuZina .je ovisna od potreba i kolidine krrne ko.ju treba siliratr" Kada se siiaZna masa slegne pokrije se slojem zemiie pomi.jeiane s pljevom' U jamama se siliralu kimiva slabijeg kvaliteta i vodenasta krmiva. Silo trapovi se grade na zemlji5tima, gd.ie je nivo podzemne vode visok. Masa za siliranie se naslaZe u hrpe Sirine 3-4 metra, visoke oko 3 n'i i duge oko 8 m i viSe. Nakon Sto se masa sabije i slegne pokrije se zemljom ili plastidnim foliyama. Siio trap moZe imati zidove od balirane slame, koje se uivrste drvenim stupcima, povezanim poprednim letvama, ili se zidovi i dno izgrade od opeke , betona ili nekog drugog tvrdog materijala. .W, ::i*.1' li'r=i.-.. .:'.1 : .j .^- .. l ,r:i:',iiri,ilaj silo komore za siliranje zelene kabaste krme, betonske izrode. silaia u komorama se dobro otuva, Trend silosi su jeftini, brzo se grade i pogodni su za punu primienu mehanizacije, ali je nedostatak u tome 5to su ovdie uvjeti za siliranie slabi.ji nego u silo tornjevima i silo lamama, pa su i gubici veii. MoZe se reii da su gubici hranjivih materija silaZe, dobivene u silo tornjevima i .jamama oko l0-1570, u silo trapovima sa betonskom podlogom oko 10-30%, a u obidnim trapovima i do 50%. Harvestore silosi su gradevine ko.je su izgradene od montaZnih ielidnih dijelova, obloZenih kobaltnim staklom ili od aluminija, a sluZe za spremanje sjenaZe, odnosno suhe silaZe. Naime, poko5ena masa za siiaZu se povene na sadrZajvlage do 35%, is.jecka se ielevatorima ubacuie u silos. Vadenje sjenaZe se vr5i pomoiu freze (glodalice) smjeStene na dnu silosa, a zatim se s.jenaZa dalje transportuje do mjesta upotrebe. N' oval nadin su gubici hran.jivih maten.la svega oko l0%, od dega najvecr dio otpada na gubitke pri venlenju na pol.;u. 62
 36. Krrniva za siliran je Od sadriaia, yode i .ugljikohidrara prikladnosr za trobivani. t,[?.."Jjnorn., u krmiyu. ovisi njegova za siriranje. Za siriranje su ^f.rir'ruu-iuog p ogod na zel ena, voru minoznu k ;; -r, r a., g, dopune obrt-rka u hraniivim m.gt..r.;ama."r'.ii.uu "ii kqia sadrze rerativno dosra u gl i i k oh id ra ta ia k o podr jezu i u..,, i r.'Jot r. r, irirulr-;;r;; sadrzajem ugliikohidrara reZesitiral'u.'-'i'-'v Trave livada pasnja[a se teze silira.iu.ako se za siliranje koristi prvi o r kos. rada nem i, 1i nogoo nih ;;il; i.;hi;;;, ;l h :i,?,r^ m ijesa n1e kojima bi se obezbi;ecriJp.".lili''rrstav sjeckane mase r normaran proces' Medutirn. drugi itr..i -ri,c"i"_"ii*_i*r,'p"u silira sa zerenirn "tLut se obidno riruza suncokretJ* i dobrog ;., Leguminoze se takoder te.ko silira.iu same, pogotovo ako sadrie prcko 780"( vode',.Treba ir, ,ir.srii s drugim'firi"ln.u bogatim ugliikohidrarima. iris,e dodaic ,;ki [;;...vans. Moze se spremiridobra silaZa leguminoza aLo ,* ,ili*"r"f.o*Uinaci.li sa 20% kukuruzne prekrupe ii 20%, suhih repininl.ru,-,u.u u" silo tornjevima, a sa 9Vo ml'ievenog kukuruznog r.ripa iii ;:g. merase, rastopl.iene u vodi u om.jeru 2:l kada se sil[a ,'rii" i.uiruirno. SilaZni kukuruz je jedno .i kvaliretne siraze. t-l,porr;.aiii. "r'i""inijih krmiva za dobivanje se serekcijom dobiro nekoriko sorata hibridnoc ku.ku_ruza za sitaz'r. ";;.;;sa vecim sadrza jem aminokiserina lizina. tzv. Iiziniki rrtrirr. dr.o p.in;;;,;,;;i;;,r. nrlijedno vo.rane zriobe. [uar',..' ";i,i,.u. suhe mater ije u stadiiu ruarzu; do 30T0. Na jpovotyniie 1e kad.a i" ori.il,,;;,;;;ir,il tiii:Nil;;.foruerjivo aa se silira premlad kukuruz i.. r. i"a" ,izviiaiu vrto inte'nziino uakte,je octe no kiseiog vrenja, ito'sitazu ii;i kir;i;; j.;;,j;;lu,.,no_. 14. ubacivan ja u silos siabliike k;k;;;; ,. *orulu is;eckati. Kukuruzovina se tukod.. -"i" t..irriii;; ri;"-J.,'rt" se korisri odmah nakon berbe kripa an. i.-rru]s. ,rtru, mora se dodavati neko sodno krmivo kao ito r,i tisc. i-giuu.i!7..r" repe, sv.ieii repini rezanci i druga slidna krmivl' ^ako .A.ko * iiir."'rrr,u r.ut* uzovina,a se uz ro nedovoljn, sabiia' dobiia r. prj;;;;liiuzu. neupotrebrjiva za ishranu. od ostarih"krmiva. m;ff;;ir;uii t.o.pii. Iisie"i grava seierne repe, suncokret. neke. zelene7itarr.., aii oult"r" i,""riini.iir.u nekim drugim krmivom, nr;e.si. i;; Hffiff., r.uti,rriL^' ii ,.riiz; il:;"?fi'Jr"*". SilaZa kao stodna hrana Silaza spada u voruminozno u ishrani goveda i ovaca. ari i sodno krm.ivo. veoma siroke upotrebe u iitriani svinja i konja. Ranije je upotrebliavana u toku.zimstogperioaulrfrrun., a u posljednje vrijeme se koristi kao krmivo u tok;;ii;[;ffi;. ima u ishrani krava muzam i , iif.,*ni lpak, najveiu primjenu sitaZa iunro, Ishrana krava m.uzu.r, tituio,i"plvorjnou rovu. djeruje na mrijednost iivotinia' na kondiciiu. i.zdravli.. i.'nu Mliieko krava. hran jenih a"u-"i rirrzon,. kvalitet mii.,et a i maslaca. bogaro je viiaminima A i C. 63
 37. 30. kg dobre U pravilu se kravama muzarama dnevno da.ie okose daje manja kravama silaZe, ili do 40 kg ;liffi iiiui.. Gravidnim daje' i.,;1,6il;;Jor. t. vlsoko gravidnim kravama silaza ne posljedice po Obilna ishrana silaZom ipak moZe imati nepovoljne mliieko ie slabije masnoie i ima ,arufi,"u1f.o i. rif Ja fr!.g i""fiteta neugodan kiselkast ukus. "--"il;;junadi ru'trli koncentrata dalu se ove,kolidine,silaze: od l0 U tovu s {.o-7 do l2 kg u ioku ,ouu u u posljednjem.miesecu.od 5 silaZe kg'dnevnom u odli6ne maniim kolidinama t on..ntrita. koli6ina i ao 20 kg, uz postepeno poveianje' i;;;;i auuuti silaZa' Na t0O kg iive vage daje se Ovcama t. ,ur.od.i,,.,oZ. do 2-3 kg' l-1,5 kg silaZe uz ot."a.u, paiu,.a ako se ne nap^asaju i silaZe' Smrznuta' pljesniva i Konji su vrlo ;tJ..fti;;'['littt pokvarena silaia ne smi.le se.davati konjima' -:-^-.^: .,r^ """ f";r1. siromaSna na sirovoj vlaknini. i to ;;;;i;;irii ;#Jil;il; S"iniura r. aule'iiirzr, dnevno 4"-5 kg na 100 tjelesne teZine' od Kako je dosad vei reieno' hranjiva vrijednost llaZe ovisi u riti.u I od nieina siiiranja. Dobra silaZa f.uufii.iu kimiva f.oj. se matenjt .'u 19odnosu na zelenu ;;r; k;il ie silira, ima manje suhe prot.inu-;" ;i; l27a, a energetske vrijednosti za oko l0ii%, ito je S%."r""if.r ,uru.jjil-l;; ;"najveiiir promjenama podvrgnuti otpadnog soka ;;xj iil.i;,d.lil. Mi n.til ne materije. se gube t'i d11:,:T., vitamin D. ;i"dt;, ; trui.i tu.oiina su do rcqo. silaza ne sadrzi silaze u Sienaza ili sutra-silaza ima veiu hranjivu vrijednost od pr"u"rrii11., prot.i,iu-i'0.4s r: u I kg. 5to dini vrijednost I kg dobrog. "ir1'runi sjenaZ5m, Zivotinjama ne treba davati ii;;;;i;;'rir'..". p" obrok sijena. -"-.-i;**; istraZivanjima upotrebe sjenaZe u ishrani krava muzara, 20 kg' dime.se utvrcleno je da se dnevno krauama moZe dati oko proizvodni podmiruju potrebe r;;;d;t.i ;6.ot i istovremeno osigurava dan' Ai;r;rntlienott od l0 do 12 kg mlijeka na 2.1.2. Suha kabasta krmiva U suha kabasta krmiva spadaju livadsko sijeno' sijeno krmnih No' prije l:g: :: t<uttuia-sa orunl.u,luluiu'o'inu, ilamu i pljeva' prethodno ie potrebno upoznatr se sa ;;;;";;; ta orim krmivima, sijena, [a.i najvainijim naiinom suienlem u smrslu"';;b*";jf konzerviranja krmiva. Susenjekrmiva(konzervacua)jenajjednostavnijinadinkonzervi. bilje sa iivadna trava, .anja;;i;;. tuuust.'t.,iane, kao sto * neka vodenasta ikrmno krmiva' sodna jo5 ii.gu*inor.'i;;G; tiavel i "i"1"." umanjuje sadriaj vode sa oko 8070 na oko 20%' dime se dobij; ;i,;;o foje se moie duvati"od kvarenja relativno du.'o. Osu5eno iii.nt se"smje5ta u oOgovara,ude spremiSte, uplasti se ili se balira. MoZe se takoder mljeti i briketirati. Suienjem 64 se
 38. *,i,!:;; "1 * ;t " Medutim. : F* ii'Zt su5er fltig fi[?1;, gu " . i' o " ',''fl , il, J.. f,:?: .i,1, Disan.jem, koi, bici ; r, "j,i; rrj";r',;:,:il:TX' #"?l i:' " ;'.lffi j, ",'J,.,H F -' i %i B J.jl ; n, it ts, i " il, it, j.l,,i kao proces n asta vk a z i vorir. ;;i"J.:i:, " i lli;,* " :T;;,i [u,' ii tiiit, -C.iuici o'i i,ule"!e. ol'; i6-i'j'll'ili,,Tilf;i'flTfl.',,f.''""uJ ",k izno," Droblieniem I na hran'iivim marcrijama..i i:ii;i*, rakoder nasrari znarni gubici "rigi,t^;;!., tim to viSe' ukoriko nepovor'inim usrovima,.kaau da se mnoso brze sudi ? sc i. -ruscnl..'<,rbavrja u ".ii't"scl,p.evrtanie. I*io-,r'r,,. poznaro i"il.rii.iftriiuriit.. do orpadania ovih mekih ,ri;1r."i,"'[.1i radidcga rak.trcr dorazi su vei.inom i rr.ibogatiji i,,',fi *luli' ;;'l'*1";', Jilia:,if ;1 "a i"* ;; i,, -",'r l, I ; i,'r; ; ", ;e i . t-luDlct nastali otpadanjem"lista icviicta, mollu pnm.Jeru: (lucerka u % suhe ,ruii]-'"'r,. Sir prot. List Stabljika 30,0 17) Sir. I sc saglccltrti na S ir. mast BEl 6.4 2,4 -16,3 l-1,-5 32.4 45.6 vla k n. ovom Sirovi pcpco I I,It 6. I Kao Sto se vidi. Iist lucerke ima oko l0% sirovih protcina. stabljika sadrZi samo t3.2%. Sadrzaj sirovc ri,,k;;;.';.I#;:,_,J tlok gir lrstu nego u stabliici. .urnii u 5 K?MIVA 65
 39. ,u mogu iznositi i do 20Vo ako Prema tome, gubici hranjivih materija l5%' ,rioui'ru-tui.iri. "pt"tt:iti, inade s.e-kreiu do ki.e u toku susenja s'Lle oosliedica Ispiranjem ttt".:ffitiJitii:"' il;ilil;';%' siiena. moze dostici sto nilt. mnoso' Ali radi se o t'uo 51o su vitamini' subicima najlakse frIJiI'r:*i!-;;"tuu" igljikohidrati, proteini i mineralt' "ea-1' gubici mogu biti sagledani u slijededem pregledu: Gubici u % Trajanje suienja, dana Kolidina oborina. mm Prob. Proteint 1,5 l4 ?5 30 5,25 25,20 8,0 46 Energ. vrijednost 23 40 50 6 Vrenjem osu5enog sijena (fermentacija) u sj.enicima' koje traje od S.rj.eno se.sprema sa do 8 nedielja, nastaju-guUi"i hranjivih.materija' iS oo ioqo'iiai,pa i tida dolazi db gubitat<a od.5 do l5Vo' "i"z""seii "li ie utuzro.i ii:Li," veia, tad.a su i gubici vrenjem ve6i a Mfiiil, alo sije.ng vlaznosti liirili"Iiri;'j.:ir" i ;;;j;;"k"tiko dana..Ako se sprema je vlaZnost 30% ao-iin tuiu .i miris itoja sijena ne mijenja-.-Ali..-ak9 zasriiavanie ie veie (i;;;: i aL ZO'C) i tiaj6 30 i vi5e dana- Tada.sijeno ooitdi. turnnii. i dobiia se tzv. smede sijeno, koje je -man3e ukusno t nema temperatura il;;;ji;;rijanost kio normalno suSeno_ sijeno.. Kada se crnog suena, do tzv. ,lrudisGno[ sijena poveia na preko 70oC dolazi l;j;-;;.;i."*f:.a tIrU.rir".ri'.- Ono je Stetno po zdravlje Zivotinja i ne preporuduje 4 &* 66 se' + *
 40. Nedovol jno os 'jeno sijeno upljesnivi se.uz pristu p zraka, pa je opasno po zdravl.je, bilo-da je vlain'o ili se naknaaro oirsito. At(o se saberu svi gubici, ko.ii mogu nastati suSenjem srjena, tada se dobila ovakva slika: Uzroci gubitaka Disan.je stanica Drobljen je i otpadan.je lrsta I CVllcta Vrenje sijena (l'erment.) Ukupno: Gubici suha materija probav. proteini do l0 5-10 5- r0 5- l0 t0-t5 do 7a 30 5- r0 20_35 ener. vn.lecl. 5- l5 l0- l5 5- l5 20-45 Ovim gubic,.ur_=!t ," suienje obavl.ieno u ki.ovitim danima, treba doda-ti i gubitke isprranlem. Mada su subiii priiikom susenja normalni u ipak mogu se lvesti na-razum.nu mjeru pravilnim odredenom procentu, postupkom. To znadi da se disanje sranica-sto p.ri;. r. mekih diielova i da se snrijed.i p1i;uilu'f.i..niu.,:a spreml.jenog sijena. prema to,n". subici i ;r,;;;;^;;ii;;;". ovise od'nadlna''spremanja odnosno pi.[i*Ia, r;;;;il5.ri.":" su5enja si;-ena. Nadini su5en.ja sijena su tradicionalni (prirodni) i savremeni. Prirodno suieni.e sijena s. ouirlJa ;;;ir'il; ,suienja. ;;;6;"";H. Na tlu je najjednostavniji nadin N;[;-sro se ;.1;;;-k;# otkosi se povremeno rasrresaiu i preo[i;;;: p;;k; pokosi i l3]lll; noii i u nepovorrnrm vremenskim pririkama otkosi'_se rrtrpiir.i, u"hrpice ili plastiie, a zatim se oper -.rasrresa.iu, dosusuju i k;;;t ; praste ili sprema ju u sienike. U povor.inim ur"r.rit i.-plirit"-,,ri.":e traje 2_3 dana' ovaj nadin Je'praien ,u;r.ci,."gubicima hraniivih" mareri.ia, pogotovo ako ie v,.ieme, nepovorjno. "po..J *.h;;ilil;'gubitaka, jem rista i cvijetr. ooiuliao odkidan ir[i,rr, irp;iriri"rr, i'J'1. nurorito izraieno kod leguminoza. ,l Naprove za sulenje: a) brkljo, b) t*tja, c) uplaliena 67
 41. Suienje sijena na napravama je bolji nadin. Po5to se zelena krma pokosi i povene podiZe se sa zemlje na razliiite naprave. Cilj .ie da se dobije sijeno Sto bolje kvalitete uz Sto mahje gubitaka. Jedna od prostijih naprava su ,,brklje". To su prirodni ili napravl.jeni kolci visine 2 m i viSe, koji sa strane imaju ogranke duge 30-40 cm na koje se nabacuje povenuto sijeno i tu ostaje dok se ne osuSi. ,,Piramide" su naprave, sastavl.jene od tri kolca, spojenih na vrhu, duZine oko 2,5 m sa poprednim ljestvama na razmaku od 34-45 cm. b Naprave zo suienje: a) kroviite, b) noslagano kroviite ,,Krovi5ta" se sastoje iz dva krila letava, koja se sastave u vidu krova. Letve su poredane tako da je prvi red iznad zemlje oko 70 cm, drugi od prvog 35-40 cm, a izmedu drugog i treieg 35-40 cm. Od zadnjeg redb do vrha krova je razmak 45-50 cm. Letve su duZine oko 210 do 230 cm. Na jedno krovi5te stane oko 200 kg slabo povenulog sijena (Sto odgovara oko 50-70 kg sijena) a suienje traje nedjelju dana, ali i duZe ako je vrijeme nepovoljno. 68
 42. Naprave zo suienje:.a) piromida trostrana, b) uplailena Svedski jahad Prednosti ,u..r,:,::l.ne mase na napravama su mnogostruke: . - Ovakvo su5enje je manie mehan idk i gu bici rJ,i,iJi """r;l Jfij:;tr1*#:|iTa, pa su i i' p,.r" iI#"ffifl
 43. susen jem fJt;l]t- na napravama se dobije i do 30Q vise sijena nego Zemljitne povrSine se odmah oslob.adaju n _ r.- _ dalii porast odnosno naredni otkos ie sc nesmetano yednotieno'rJzvilatirrava, i ili se zemljiSte pravovremeno priprema ;;-;;k, drusu proizvodnlu. Posao se skraiu - Ako se uooredtje. utrosak ,rJn. inrg. i.1rJ."rtnl[.,,' ,nastalim pri -gubici na hraniirim razliditim nadinima suSinia. rra, f. se'JoUitimarerijama. sliiedeie slikc: Gubici u !i Naiin su5enja Proteini na tlu na pirantidama Su$enje na brkl.jama SuSenje SuSenle SuSen je Skrobnavrijednosr 4t,4 29.7 36.9 3 8,6 31.4 )fi-7 na 5ved. jahadinta 14,5 Pored toga, treba podvuii da se su5enjem sijena leguminoza na napravama saduva veii procenat karotina, Sto .je veomJznada.jno ZA ishranu mlade stoke. J n S S, Lakotni jahad b == =: € ,'l(, /ry )r,,, €= r=:= E a-= Lenasti ivedshi jahot Mo 70
 44. Savremenim metodama spremanja sijena, kosidba i sve ostale operacije se izvode o.dgovarajueom ilerran#u;;, ;; dosusivanje hladnim ili tonrim zrakim ,.iri;;;;;.'oamarr nakon kosidbe zerena krma se gnjedi, dime se .truJu1. ruffi'za 30-aori.iil;;;;fi. otkosa, ?ilti,i":iit:',!ti".1,:#'it#xf fl i"T;,.#:1';fJ[:t%:'ff .e+*'l jri;::i*:..:.]ji;r*st.H,til """":..,illi5nr:xlii,"";;ltff frrj;;#1 th:qi 7t
 45. za dobivanje brasna od sijena, ili nekih drugih proizvoda, koriste SC: - metoda su5enja pri visokoj temperaturi od oko 650.C metoda su5enja pri temperaturi od oko 140"C. PIi suienju prvom metodom, zelena masa se mora nasjeckati na oko 5 cm duzine,.a-pri susenju drugom metodom, materijal i.6ua nas.lect ati - na duZinu od l5 cm. Glavni di.ielovi susara na visoko.i temperaturi su rotacioni i pneumatski sistem za cirkurisa.nje toplog .raku, pomoiu koga biljke, osusene do odredene teiine, izraze iz'su{are. Susenje t.uj. uito kratko (oko 5-6 sec.) . . Susenje na l40oC se odvija pomodi konvejera, kojim se zelena masa krgie u susret struji toplogzraki. Su5enje je niito'duljeitialeoto rs-zo mln. . IJ o9l sludaja, nakon izlaska mase iz su5are, materijel se .ioi usitnjava (kod sulenja na l40o) a zatimse. melje , -iiroui.,u r.He a.i*a. dobije proizvod koji ima guiritt 6 oa 5 do 10% hranjivih IlIg_,:. materUa. . .za dehid_raciju po- opisanim krmiva,,kao Sto su -mlada metodama koriste se na.ikvaritetnija rucerka, crvena djetelina, *l;a; livadska trava, ali i neki drugi proizvodi. 2.1.2.1. Sijeno sijeno ima . .Livadskoekoloikim izuzetan znata.j u ishrani konja. Prema faktorima, kao sto su klima. Nakon kosidbe, prosuiena masa se aprasti. Luciriite na inairuoot 72 goveda, ovaca i visina, nia,ro.ilu iifiriiii
 46. tlo i vodni rei.im, formiraju se razridite vrste i tipovi asocijacija. Tako se u skropy u.Ji[ir,'riu ada.naraze biljnih za.iednicai asocijacije tvrdade (Nardetu m stricrae).. ovsit.i i s.eJn;el iipr., I Brom us-plJniaginetum;. Najvazniie asociiacije dolinskih 'ii?ur' ,u zaiednice rane patrovke (Arrhenateretum-etaiiorisl i tliestaci?Cynorr.rr iiiiirtii, r i modvarnih livada dolaze asocijgclie busik. (Deschamf,;t;i;; tbrn aciji se) i bijelog Saia (Caricetum tiicistato_vulpinae). -'-r"--'-"r caespiro_ o:.novu, roga,. razlik u jemo viie vrsra. i tipova I ivadskog sijena. Na p.m.ler. sljeno dolinske livade pahovke iri si;eno - _, * I3 brdskih livad-a ovsike su bil.jnog sasrava i temrlstog *a.zu|u, d;;;';;Jii nraniiva -.,]4ic,ito, sijena. vrr;ednost " Hranjiva vrijednost i kemijski sastav livadskog '"vlaknine o .energetskoj vrijednosti, osadrZaju proteina",sijena ovise, u stvari, ;;;"; i mineralnih materiia. Energetska .vrijednost sijena ne ovisi samo o ukupnom organskih materiia n:qg, , prvom redu.. o rlirrrr..;;;;;iiji;;sti.sadrZaju Tako, kvalitetna i*.ujy.. itepen probavlyivor,l''"[rp,ii -sijena materija 7Vo i viie, a IoSi.ia sijena iipoJ Sfiqr.""" snsH'rrr irganskih Hraniiva vrijednost i kemijski sadriaj livadskih sijena raznih kvaiiteta (u Livadsko siieno P ra v ov r e m e no p o pfinos sijena K yed. (ovsena) ii iioiT Voda To) Sirovi protein Sirova mast masa so ujertocke tivode ari, Sirova BET vlaknrna Mineral. mater. a,iifrlffiiii ffffi,, 73
 47. Sadrzaj proteina u livadskom sijenu ovisi o botaniikom sastavu trava i o vremenu kosidbe. Sto je udeiie leguminozu u truuro.n sastavu veie i_Sto je trava ranije ko_seni sijeno je E'ogatije nu prot.iri-u. . utvrdeno je..da sijeno dobrih livaliteta m"oze da p.ia-iii oo trebe za hranjivim materij.ama krava muzara relativno aoure'*rii.ino'sti, aot se jedva podrnire uzdrZne potrebe, kako zbog lo5ijeg JoS,jitn sijenom kemijskog sastava tako-i zbo-g.manjeg konzumir"i-,:" i"s.g.,.;Inu" ' " . ..Pored..ovoga, visok sadrzaj sirovJvlaknine je tafoder Sznaka slabe kvalitete sijena. . SadrZaj sirovih TTti jg veii kod boljih sijena, a posebno je to karakteristika planinskih, ibog sadrzaja eierftrlh ulj; I ;-utidnih tvari. od mineralnih materija najvaZniji je sadzaj kalcija i fosfora, zatim kalija i natrija, a. od mikroelemenata i"i1"ru,t<o-batta,'bat.u i Prema kvalitetu..l:.ru varira i sadrzaj kalcija i r"ri"* -ungunu. , ,rji-u. opienito se moZe re6i.di je sadrzaj kalcija i fbsfora'veii toa [variteinijih sijena, 5to se vidi iz slijedeieg: SadrZaj kalcija i fosfora u si.jenima razliditog kvaliteta (u Vo) Kvalitet sijena CaO odli6no 1,25 l,l0 0,90 0,75 0,66 vrlo dobro osrednje slabije loSe P0s 0,90 0,79 0,65 0,54 0,47 0,77 0,61 0,48 0,37 0,30 0,30 0,26 0,21 0,16 0,13 Smatra se da sijeno treba sadrZavati najma nje 0,7 5vo Ca i a,20To p . veoma vaLan sastojak.sijena su i vitamini, posebno provitamin A ili karotin. Mlada zelena krmivl sadrze dosta karotina, tdii ,e i-anju;. u toku rasta. Isto tako, karotin se gubi i u to[u .,ii.ri" sij;il i uskladiStenja. Livadske trave u - I kg suhe materije sadrZe karotina: mlada trava trava pred kosidbu prezrela trava 300-600 mg 100 mg 80 mg . Sijeno suieno na napravama ima prednost u sadrzaju karotina, u odnosu.na .1.!o suieno-na zemlji, poiebno ako su vreriinste prilike nepovoljne. Tako sijeno suseno na tlu i na napravama ima u -gzi [g sijena sljedeie kolidine karotina: 74
 48. Vrernenske prilike Nadin suSenja sl lena povoljne Na zemlSi t0 /5-12/ l5 /t2-19/ Na napravama nepovoljne 2 /1-3/ t3 /8-20/ ' Ako se siieno su.i vje.taikim purem tada se oiuva oko g070 r(arorrna. pa mta.ta. dehid;ir;;"lr.Lf.u ,ulr;i ; r(arotrna u I kg. Uskladistenje;;,*.rj.{dr;..il ;;0,:. 500 mg tlid, iuror,nu.pu se moze reii da srara siiena'i ;;;r"j; karorinske vrijednosti. zerena masa sal11 provitamin D, koJi se djerovanjem urtrarjubidastog sundevo g zratenja pretvara u urtumin D tokom suslnja. prema suena su.ena na suncu'su ugeut, oui]"'uirr,,Tom. ovak,vlrii.n, tome rmati od 300 do 6000 inte.r. j."d,;l; ;;;.ri3u g ! I kg. waroe ito su ,rog, ovirn praninJri su;;.' v].s,adki susina Jiffilffts.bogata sijena nemaju Sijeno lesuminoza je najkvaritetnije. suho kabasto si iena I uce rk e,,,c-rv.r; tr;li;;,' i i urla n. djeteti ne, krmrvo. Tu in karnatke. uporedujuii ga sa sijenom rivada moz..r. i"Ji-a-u'j"'iosut,j. nu proteinskim materiiami, tur.,:u i-[ir;;;;r. To su veomu'ut u*, krmiva i k ; -,r, I i- ,,i Ii, o u i,. o a I:J;.'1"#TJ,'. ;:1'"i:q :, H'"; ;i; ;1 i ; illi, dotaze ., ",, j;;;";i,iL,;+::dilii{Xl.",lfJ;i:":ff vrse probavljivih proteina i kalcija.o --J-' :tXi'}:#1,.Tffi :kffi 75
 49. .. Kao.izvor proteina, kalcija i karotina, sijgno leguminoza je posebno cijenjen dio osnovnog kabast"og obroka za visokoproduktivna grra i za -se rasplodni podmladak. u r<omulnaci;1-;; k;;ima veie .Daje e.nergetske.vrijednosti i bogatijim fosforom, koj'.g ;"; ;^ij.ro n.n,u , dovoljnim kolidinama. . Pojedinim vrstama i..kategorijama Zivotinja, treba kositi Ieguminoze u odredenom stadiju ,uziii],Ju,ruxo zakravL -rru.. pa i za junad leguminoze se kose u pod"tt u .;;t"j., z1 konje u punom kuniie i perad kada su. mrade i n;ezne- ita. Nulni.,*i."."tracvatu, za goveda nerado jedu lucerke ako je r.os"ro u punom cvatu, -s-ijeno ier tada ima gorak ukus. Koniima ne treba davati regumin';;i";;;';i,nog.uuru, jer djeluju laksativno. r...:, :direj:ib#lireiaEu:ar:!.f:i1=aF_-i:1rir:,i, d. t:BA]ii1,,$:-,Ii,:l+,-,.,,: *rt " " tj ' :., - Travo djetelinska smiesa na brdsko praninskom podrucju AIpK. Spremanje sijena na brkljama. Sijeno travo-djeterinskih smjesa je po kvalitetu izmedu smjesa leguminoza i livads.kog srjena, pa s.'ir'pr"ili;;;;'"r;;il;" sve vise upotrebljava kao suho kabasto-krmivo. od ostalih krmiva sa oranica za sijeno se upotrebljavaju krupdasta ostric.a., muhar, madji repak, traunit aiiava i aruge. riia[ie.is titno za jeste kratak rok^ kosidbe, i ulo sve njih r. taj rok propusti brzo pa ih stoka nerado jede. ogrube ,-__ Ylr?-jnska .sijena se dobiju prirodnim su5enjem mladih zelenih Krmnrh kurtura, kao Sto su lucerka, djeterina i kvaliietne rivadske trave. Su.e se na napravam3 i pr.l maloj sundanol!";.!1orii,;;;;'zo_rso.r! karorina na I kg. po hranjivoj viileanoiti it.iri:rt.ilr"rt;;; odgovara 76
 50. kvalitetnijim vrstama sijena. Imaju 15-2070 sirovih proteina ioko257c sirove vlaknine. Odlidna su hrana za mlada grla. Braina lucerke, djeteline i trava, koje se prethodno vje5tadki osu5g, predstavljaju odlidno krmivo. Najkvalitetnije bra5no se dobije' mijevenjem mekih drlelova billke bez stabljike. Ova bra5na sadrZe do i oko 2A7o 2070 sir. proteina, oko 240 mg karotina Sijena sirove vlaknine. i bra5na vjeltadki osuienih krmiva nemaju vitamina D. d E fl * E & * * * * f/: Presanje sijena ,,pik ap" presom cilindriinog oblika i velike Tapremine 2.1.2.2. Kukuruzovina, slama, pljeva Stabljike i listovi i.itarica zaostaju nakon vr5idbe, pa se kao slame najdelie koriste za prostirku, a u ekstenzivnim uzgojima i kao krma. U ovu grupu spadaju kukuruzovina i slama leguminoza, nakon berbe klipa, odnosno odvajanja sjemenki. U pravilu hranjiva vrijednost slama ovisi od vrste, stadija zrelosti biljke, sadrZaja korova, kvaliteta zemljiSta, nadina gnojenja i dr. Po hranjivoj vrijednosti dolaze ovim redom: kukuruzovina, slama zobi, slama jedma, slama pSenice i slama raZi. Bolje su slame jarih od slame ozimih LiIarica. 77
 51. 1.1. Kemijski sastav biljaka, Zivotinja i iivotinjskih proizvoda Osnovu za pravilno sastavljanje..obroka i pravilnu P5imjqnu-tog Zivotinjskog oU.o[u- pt"artuui.l, p.rr"*."J" L"*litttog sastava kako orsanizma tako i sastava biljnog organlzma' "'"'2ff;;;j;;;;rJ; ,r"iu "htun;u.' svom organizmu' preko niza r..tnijrtil, I rilriotoifit ;;;;9t"^. {"{1n dio te hrane se zadtLi u se jedan orsanizmu za o",."il. Ziioinit funtt 4ai za proizvodnju' dok di6 kao neprobavljiv izbacuje iz o.rganizma' --- Fi.-d tome, "Oa Uismo znali lravilno hraniti Zivotinje moramo Zivotinjskih ooznavati sastav t run., rurtuu iiu,itinitkog tijela i sastav proizvoda. Ukemijskompogledu,biljke,Zivotir.rjeiZivotinjskiproizvodiimaju .fieu" *riui. irgrui"iiil ir riiai i iz suhe materije-. Odvajanje ":g:_:: irlji r"S.rf.. uToitu na l05oC do konstantne teZine, pri demu osta1e samo suha materija. "-" s;h;- ,nut".r.ju' .. sastoji iz organskog. i neorganskoq__q:tia (miniralne materiie). Spaljivanjem. suhe matertje,. organskr clro lzgorl' ;G;ilp"o, odntino-mineralni dio (neorga.nski. dio)' --' 'Oiganska materija se sastoji iz.du5idnih (bjelan6evine-proternr I amiai-Iuiiarsienil, (ugljeni hidiati i masti) materiia'. ali.i o njerloj Sastav tijela zivfilii" J. ovisan o uttii Zivotinje' je.pribliZno isti, starosti. Kod odrasii[;i;;i.J" svih vrsta, sastav tije.la ;;k;';;li[. javrjaju prema'dobu fl?r.osii i prema kondiciji Zivotinje. ---Nafri*;"i, ru#.ti[ i.t.tu sadrZi ido957ivode, tele pri porodu ima se pove6ava procenat 7 S-gO%,'a oaiaito grlo 50-60v0 vode itd. Porastom Ispitivanja. su pokCzala da mrlavi vo .urti'u'rrnunj"j. d;;;;i;;d.. S'lyo ubd", u ilto yigvl.eni vo moZe imati moZe imati lTTo miiii "Y" Pr;;rtali procenti (ao tOO) odnose se na sadrZaj 4lVo masti i 4ZVo ";;. materija. proteina i mineralnih 1l
 52. Ken tabeli: Tijelo odraslih Zivotinja iina sljedeci sastav (prema Majnardu) Vrsta Yoda, Vo, Proteini, 7o Mast. Vo Svinja Koko5 55 58 56 17 t5 2t 23 24 t9 Vo Mineralne materije, Vo rlirF d 4,6 7*lene 2,9 3,2 Kukuru. Lucerta Suhe biljl Kukunra Pored navedenih materija, organizam iivotinja ima i izvjesne koliE_ine 3gljenih hidrata, poznarih po imenom glikogen. Voda se nalazi u svim dijelovima iivotinjskog tuela, proteini u svim stanicama, mast u potkoZnom tkivu, oko crijevi i bubrega, a i u stanicama ali u manjim kolidinama. Glikogen sE nalazi u jetii. Mineralne materije se nalaze u kostimiu najvedem procentu, ali ih ima i u drugim dijelovima tijela. Bjljke i.."jy izgraden organizam iz istih grupa materija kao i organizam.iivotinja. Medutim, odnosi pojedinih mat-erija u tom sastavu su drugadiji. Na primjer, ugljeni hidrati kod biljaka su zastupljeni u najveiem procentu, dok su oni kod Zivotinja tek u tragovima (glikogen). Ugljeni hidrati.u biljnom organizumu su strukturalne i rezervne priiode-, a u zivotinjskom organizumu strukturalnu i rezervnu ulogu imiju proteini, odnosno masti. Ugljeni hidrati se stvaraju djelovanjem sunEeve energije na klorofil pomoiu COz iz zraka i vode iz zemlje, koju biljka ulima pomoiu korjenovog sistema. . .U.uglj.ne hidrate spadaju Skrob, 5e6eri i celuloza, od kojih se prva dva lako probavljaju, dok je sirova celuloza te5ko probavljiva i ibog toga ima malu hranjivu vrijednost. ... _ Ugljeni hidrati se javljaju u plodovima, sjemenu kao i u drugim dijelovima biljaka. U plodovima i sjemenju se javlja kao rezervna materija (Skrob, Seieri) dok se u ostalim dijelovima biljke javlja kao strukturalna (gradevna) materija u vidu celuloze. Proteini su strukturalni dio i sastojak su aktivnog stanidja u biljkama. Ima ga vi5e u listu nego u stabljikama biljke,-a najvi5e je sadrian u sjemenju pri njegovom sazrijevanju (zbog intenziteta klijanja, rasta). Masti se nalaze viSe u listu nego u stabljikama, ali je najvi5e ima u sjemenju, gdje djeluje kao rezervna materija. Uljarice imaju vedi sadrZaj masti od ostalih biljaka (suncokret, soja, lan). Mineralne materije u biljkama se nalaze u znatno drugadijem odnosu nego kod Zivotinja. Kalcij (Ca) i fosfor (P) su daleko manje zastupljeni u biljkama nego u Zivotinjskom organizumu, a sadrZaj ovisi i o sastavu zemlji5ta na kome biljke rastu. Kalcij se nalazi vi5e u liSiu, a fosfor u sjemenju. Sumpor se nalazi u sastavu proteina, a magnezij u sastavu klorofila. t2 Kukunz Lucert I Luccrte t Sto sastaml oko t7J jajima. t materii glukc. Sol biljnog 1 matcrirq Orgarrtr f2. IIrr fra hrane, tr vlastito6 proiaod smistu d Osr spomcttr dovoljn moraJu r makrom organiz! PrE neco€rB U obedfr Ne*r1 ali iml iiYotioi (k Di tnltui Yiirui!
 53. Kemijski sastav nekih biljaka tabeli: i stodnih krmiva dat je u narednoj Ugljeni Biljka Zelene biljke: Kukuruz Lucerka yoda. 76 73,7 Suhe biljke: Kukuruzovina Kukuruz zrno Lucerka list Lucerka stabljika 9,4 r 5,0 9,5 9,5 Vo Protein,To 2p 4.4 5,9 8,6 22,3 lo,2 hidrati,%o 20,1 19,0 77,3 7t,3 54,7 72,3 Miner. Mast,Vo materije,Vo 0,6 0,7 r,7 3,9 3,0 1,2 1,3 2,2 5'8 1,2 10,5 6,8 je. identidan Sto se ti[e sastava nekih stodarskih proizv.oda, on ;ig"f':'ama' Tako npr' mlijeko sadrzi sastavu zivotinjskos ;iil;i-6iij;ih nalaze u mlijeku, oko g7,5%o vode, vunl-i1i;,';:^i"13,.s70. Proteini se ekstraktivnih iaiima, mesu i jo5 n;Lim';;"i#oai.n". Od bezdu5iEnih oto 3-4vo taktoze' iaia oko 0'7vo ';Effiril'i;i;.t] s;#i-;;itilkJ i'u jaja oko t0'5vo' ;ili;;;. Mtii.rb saarli ouo 4Vo masti, "-""s;Ui.;; ;" ili"ricu da j. otno'ni hrana doma6imtivotinja.ma hranjive biljn;t ;;;i;ifu p.iiilii.. ;.'iemeljitije upoznati pojedine odvija u ", iu"ni.-i:, i'n,ii"uoii'i' Gromet)' koji se il;;;ij.; njitrovu .i.1l;;ffi ;Evotinja" ol-poe.if.u uzimanja 6broka pa do proizvoda' 1.2. Hraniive materije zivotinje se hrane svakodnevno, ob.roino ili slobodno. Iz dobij.ene ."-t.tiii toig su j.?j notre!19 ?i?-g::!yy hrane, Zivotinja r."ti.ii "r" tijeld, za normalnu funkiiju Zivotnih procesa.i za stvaran1e ;ffiitrg ;'.i;;A;.'iuku" ;;;;i,. ;iiu,nio hranjivini materijama u Sirem smislu rijeEi. """- i masti' Or;ilne hranjive materije su ugljeni hidrati, proteinikoje ne Pored mogu Zirotlnjl lTlotui,' priiriti i neke druge roonl.nutifr, u obrok svom. i:;;i;;;'iil "pu'ro'ii"t.tiziiati' u voda i organizumu' q" L" (mikro i mlneralne materiie ;""'t';j;;;";;ai. i" ;; rit"t"i,i, normalnu funkciju Zivotinjskog .ulitriniirfil, f.o]i-oUirUj.auiu organizma. Premanekimautorima,hranjivematerijesedijelenaenergetske' n..niiC.tit e i na djelotvorne (biokatalizatore)' . Zivotinja[3 "----ij"Ln.rgetske-'iiii.iil. .b"aaju one materije koje ! .n.tgi;u.-io'ir-'*utii' ugljeni hdtllt.,,I^t-o^tt-tni i amidi' titgt-"Sil t (v.oda .i m.i neral ne i1tl1ll: N eenergetsf . rnu t"ill., i* u izgradnji tijela. zivotinla, u. sJ.v_aranJu ulogrl".ti*i ;ii-i;^j; inadajnu" obezbjeduju in proiivoda i odr,avanju dobrog zdravstve nog_stan,a. Djetotvorne tliofuuf iiutorij. materiji r, .one koje pgspl3sujq -i i'u"Ui9{niu ;i91i9no zdravlje' Pored (kataliziraju) p'.;;i ;;;;iii. dolaze jo5 encimi, hormont I antlblotlcl' vitamina, tu Ziu"-tinirf, l3
Anúncio