Orhan veli̇ kanik (1)

E
ORHAN VELİ KANIK
VE
GARİP
HAYATI
 Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te Beykoz'a bağlı
Yalıköyü'nde dünyaya geldi.
Nüfus tezkeresi suretine göre asıl ismi Ahmet Orhan’dır.
Şairin babasının adı Veli olduğu için Orhan Veli olarak
tanındı.
Mütareke sırasında Akaretler'de bulunan Anafartalar
İlkokulu'nun ana sınıfına devam etti.
 Bir sene sonra ise bu okuldan alınarak Galatasaray
Lisesi'ne yatılı olarak verildi.
1925'te Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak annesiyle
birlikte Ankara'ya taşındı.
Kanık'ın edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında
başladı. Bu dönemde Çocuk Dünyası isimli
dergide bir hikâyesi basıldı.
Ortaokulun yedinci sınıfındayken Oktay Rifat
Horozcu ile tanıştı.
Birkaç yıl sonra ise bir müsamere sırasında
halkevinde Melih Cevdet Anday ile arkadaş oldu.
Şair, lise döneminde arkadaşları Oktay Rifat ve
Melih Cevdet'le birlikte Sesimiz isimli bir dergi
çıkardı.
 Sanatçının yaşamının bu evresi aruz vezni
kurallarını ve ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini
yazdığı dönem oldu.
 Kanık, Ankara‘da PTT Umum Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği,
Milletlerarası Nizamlar bürosuna girdi.
 Şair, Ankara'ya döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rifat ve
Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi.
 Bu üçlü, benzer tarzda şiirler yazmaya başladı.
 Varlık Dergisi'nde Orhan Veli'nin, Oaristys, Ebabil, Eldorado,
Düşüncelerimin Başucunda isimli şiirleri yayınlandı.
 Dergide, Orhan Veli ve arkadaşları edebiyat dünyasına şöyle
tanıtılmıştı: «Varlık'ın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli genç
imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda dört şiirini okuyacağınız
Orhan Veli, olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımızda
onun ve arkadaşlarının şiirimize getirdikleri yeni havayı daha
iyi belirtecektir.»
 1936 - 1942 yılları arasında Varlık'ın yanı sıra İnsan, Ses, Gençlik, Küllük,
İnkılâpçı Gençlik dergilerinde şiirleri ve yazıları basıldı.
 1941 yılının Mayıs ayında Garip seçkisi yayınlandı.
 Kitabın içindeki şiirler kadar ses getiren önsözünü ise Orhan Veli yazdı.
 Bu kitap sonradan Birinci Yeni olarak da anılacak Garip akımının başlangıcı
oldu.
 Kitaptaki şiirler ve önsöz edebiyat dünyasında büyük tartışmalara sebep
oldu. Kanık Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tercüme Bürosu'nda çalışmaya
başladı.
 Fransızca'dan yaptığı çeviriler bakanlığın klasikler serisinden yayınlandı.
 Şair Şubat 1945'te Vazgeçemediğim isimli şiir kitabını çıkardı.
 Nisan 1945'te ise Garip'in sadece kendi şiirlerini içeren ikinci baskısını
çıkardı.
 Bu kitapları 1946 yılında yayımlanan Destan Gibi ve 1947'de basılan Yenisi
takip etti.
Tercüme Bürosu'ndan ayrılınca (1947), Yaprak
dergisini çıkardı. Yaprak Dergisi’yle birlikte ise
Orhan Veli'nin şairliğinin yanı sıra fikir adamlığı
yönü de ortaya çıktı.
14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından
öldü. Rumelihisarı mezarlığına gömüldü.
(1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı
çıktı, Son Yaprak adlı özel bir sayı ölümü üzerine
arkadaşları tarafından çıkarıldı).
EDEBİ GÖRÜŞLERİ
Orhan Veli'nin edebiyat dünyasına girdiği
günlerde etkilendiği isimlerin başında:
 Baudelaire, Verlaine, Rimbaud gibi Fransız şairler
vardı.
Onların, özellikle de sembolistlerin Türkiye'deki
temsilcilerinden biri olmuştu.
Orhan Veli Kanık'ın şiir hayatı üç dönemde
incelenebilir:
 Garip öncesi (1936-1941), Garip dönemi (1941)
ve Garip sonrası.
GARİP ÖNCESİ:
 Orhan Veli'nin ilk şiirleri 1 Aralık 1936 tarihinde Varlık
Dergisi'nde yayınlandı.
 Kanık'ın ilk şiirleri, Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi
ve Cahit Sıtkı kuşağına bağlıdır.
 Bu eserler, içerik, biçim, dil ve tarz olarak klasik geleneğe
bağlıydı.
 Daha sonraki çalışmalarının aksine şiirlerinde uyak da
kullandı. Gün Doğuyor, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Kurt,
Zeval gibi eserler ilk dönem şiirleridir.
 Orhan Veli eski şiirlerinde akıldan çok duyguya önem verdi.
 Gerçeklikten çok romantikliğe, toplumsallıktan çok
bireyselliğe önem verdi. Şair, 1937 yılından sonra eski şiir
anlayışından uzaklaştı.
 Garip akımının habercisi olan yeni bir tarz benimsedi.
 Kanık'ın bu yeni şiirleri Varlık, İnsan, İnkılâpçı Gençlik gibi dergilerde
çıktı.
 Ölümünün ardından Vatan (1952) ve Papirüs'te (1967) yayınlandı.
 Sayıları 51'i bulan Garip'in bu ilk örnekleri abartılı bir dille
yazılmıştır.
 Dönemin şiirlerinden farklı yapıtlar ortaya koymaya karar verdi.
 İlk olarak ölçü ve uyağı daha sonra ise süsü şiirinden çıkarttı.
 Sadelik ve basitliği önemsedi.
 Halkın kullandığı kelimeleri tercih etmeye başladı.
Şairin bu dönemine ait eserleri :
 Fena Çocuk, Ağaç, Kuş ve Bulut, Tereyağı, Gangster, Pazar
Akşamları’dır.
GARİP DÖNEMİ:
1941 yılında Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay
Rifat'la birlikte Garip adlı şiir kitabını yayınladı.
 Bu kitapla birlikte şairin tarzının önceye göre
gelişmiş olduğu düşünülür.
 Kanık, kitabın önsözünü kendi yazdı.
 Bu önsöz Garip akımının manifestosu kabul
edilir.
Garip akımı kendisinden önceki şiir anlayışına
bir tepki olarak doğdu.
Şair bu dönemdeki şiirlerinde klasik uyak düzenini ve vezni kullanmadı.
 Ona göre hakiki şiir için vezin ve kafiye mutlak gerekli olan şeyler değildi.
"Kılıksız", "cıgara", "ıspanak", "rakı", "Hitler", "boyacı sandığı" gibi sözcükler
kullandı.
Bir şiirinde kullandığı "nasır" kelimesi büyük tartışmalara sebep oldu.
 Kanık, böylece divan ve halk şiirinde egemen olan romantizmi yıkmış oluyordu.
Garipçiler
• Cumhuriyet devri şiirinde varlığını 1935 yılından sonra göstermeye
başlayan yeni şiirin kurucuları Orhan Veli Kanık), Oktay Rıfat Horozcu ve
Melih Cevdet Anday’a verilen ortak ad.
•
• Bu üç şair, görüşlerini yansıtan şiirlerini Garip(1941) adlı bir kitapta
topladıkları için 'Garipçiler' diye anılmışlardır.
•
• 1936'dan itibaren dergilerde şiirleri görülmeye başlayan Orhan Veli
(Mehmet Ali Sel) takma adıyla da yazıyordu.
• Oktay Rıfat ve Melih Cevdet vezinli, kafiyeli, sembolik-romantik şiirler
yazarlarken Garip'te, konu, şekil ve üslup bakımından tamamıyla yeni,
gelenekten hiçbir özellik taşımayan şiirlerini topladılar.
• Satışa sundukları kitabın üzerine: “Bu kitap, sizi, alışılmış şeylerden
şüpheye davet edecektir..!” ibaresi yazılı bir de kuşak geçirdiler.
 Eskiye ait her şeyden, özellikle şairane duygulardan uzak durulmalıdır.
 Garipçiler şiirlerinde büyük hayallere, ihtiraslara, yüce duygulara yer vermemişler, ruh
sarsıntılarından uzak basitin şiirini yazmışlardır.
 Şiirlerinin konusu insanın iç dünyasını zenginleştirmeyen küçük sahte şeylerdir.
 Fakat Garipçilerin bu tutumları çok sürmemiş, 1946'dan sonra yavaş yavaş kafiyeli şiirler
yazmaya, benzetme ve istiarelerden istifade etmeye başlamışlardır.
 1950'de Orhan Veli’nin ölümünden sonra Oktay Rıfat ve Melih Cevdet kendilerinin açtığı
yoldan yavaş yavaş ayrıldılar.
 Fakat onları taklit eden bir grup Garip türünde yazmaya devam etti. Garipçiler, 1930 sonrası
Türk şiirinde gelişmeye başlayan Yeni Şiir‘in bir kolu kabul edilir.
Orhan Veli'nin Garip hareketiyle getirdiği
yeniliklerin diğer ikisi ise:
Evrensel hümanizmin yerine somut ve belirgin
bir hümanizm koyması,
 Belirli kişileri hedef alan taşlama geleneğini ilk
kez bir şair olarak kendisine yöneltmesiydi.
Orhan Veli, o günlerde kişisel şiirler yazdığı
kadar sosyal konulara da eğildi.
GARİP SONRASI:
 Orhan Veli, "Garip sonrası" olarak adlandırılan 1945-1950 yılları arasında
dört kitap yayınladı:
 Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947) ve Karşı (1949).
 Ayrıca şairin vefatı sebebiyle yayınlanamamış şiirleri de mevcuttur.
 Kanık'ın garip sonrası dönemde yazdığı şiirler:
 “Garibin devamı" ve “Garipten farklı" olarak iki ana grupta toplanabilir.
 Bu dönemde düşünceleriyle birlikte eserleri de farklılaşmaya başladı.
 Orhan Veli'nin şiirinin estetik yönünü zenginleştirmeye çalıştığı
gözlemlenebilir.
 Diğer bir değişim ise şairin Vazgeçemediğim ile birlikte uyak kullanmaya
başlaması oldu.
 Bu döneminin en ayırt edici özelliği ise şairin halk şiirine duyduğu ilginin
eserlerine yansımasıydı.
 Çoğunlukla kişisel duyguların yanındaYenisi ve Karşı'da toplumsal konulara
da değindi.
 Şairin halk kültürüne olan bu yakınlaşması vefatı sebebiyle yarım kalmıştır.
Etkileri
 Orhan Veli'nin öncüsü olduğu Garip akımı dönemin genç şairlerine örnek
oldu.
 Bir çok ünlü şairi de etkiledi.
 1950'ler boyunca Garip'in Türk edebiyat dünyası üzerindeki etkisi devam
etti.
 Dergilerde bu akımın kopyası olan şiirlere sık sık rastlanıyordu.
 İkinci Yeni hareketi de o günlerde Garip'e tepki olarak doğdu.
 Rıfat Ilgaz'dan Suphi Taşhan'a pek çok farklı şairi değişik derecelerde
etkiledi.
 Cahit Irgat'ın imgelerinin altında dahi Garip şiirinden çok şey bulunabilir.
 Sabahattin Kudret Aksal, Salâh Birsel, Behçet Necatigil, Necati Cumalı gibi
isimler de etkilenmiştir.
 Şairin pek çok şiiri farklı sanatçılarca bestelendi.
 Murathan Mungan, Orhan Veli'nin şiirlerini Bir Garip Orhan Veli ismiyle
oyunlaştırdı.
 Metin Üstündağ ise 2002 yılında Orhan Veli'lemeler isimli bir kitap
yayınladı.
KENDİ EL YAZISINDAN…
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
KENDİ SESİNDEN
ORHAN VELİ…
Orhan veli̇ kanik (1)
Orhan veli̇ kanik (1)
• İkinci Yeni oluşumunun en büyük etkileyicisi Orhan Veli'nin
izleri bu kuşaktan sonra gelen Sunay Akın'da da
görülmektedir. Akın, şu dizeleriyle de Orhan Veli'yi
selamlamaktadır:
Şiirden kovduğu uyağın
dönüp dolaşıp
sonunda mezar taşına.
konması ne
garip:
Orhan Veli
1914-1950
Orhan veli̇ kanik (1)
1 de 29

Recomendados

Cahit arf por
Cahit arfCahit arf
Cahit arfElif Skenderi
3.4K visualizações6 slides
Catalhoyuk por
CatalhoyukCatalhoyuk
CatalhoyukProf.Dr. İbrahim USLU
4.9K visualizações158 slides
Hijyen ve El Hijyeni por
Hijyen ve El HijyeniHijyen ve El Hijyeni
Hijyen ve El HijyeniKemal ASLAN
1.2K visualizações102 slides
41.i̇nsanda lenf dolaşımı ve bağışıklık sistemi por
41.i̇nsanda lenf dolaşımı ve bağışıklık sistemi41.i̇nsanda lenf dolaşımı ve bağışıklık sistemi
41.i̇nsanda lenf dolaşımı ve bağışıklık sistemiAli DAĞDELEN
5K visualizações8 slides
DevOps und ITIL: Waffenbrüder oder Feinde? por
DevOps und ITIL: Waffenbrüder oder Feinde?DevOps und ITIL: Waffenbrüder oder Feinde?
DevOps und ITIL: Waffenbrüder oder Feinde?OPITZ CONSULTING Deutschland
3.1K visualizações90 slides
Mehmet Onarcan Evde Teletıp Uygulamaları por
Mehmet Onarcan Evde Teletıp UygulamalarıMehmet Onarcan Evde Teletıp Uygulamaları
Mehmet Onarcan Evde Teletıp UygulamalarıCenk Tezcan
2K visualizações26 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Matematik Dergisi Örneği por
Matematik Dergisi ÖrneğiMatematik Dergisi Örneği
Matematik Dergisi Örneğimatematikcanavari
673.8K visualizações17 slides
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Eserleri por
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve EserleriNecip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Eserleri
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve EserleriSalih Temiz Erbaa
6.4K visualizações23 slides
Վահան Տերյան por
Վահան ՏերյանՎահան Տերյան
Վահան Տերյանkarinemkhitaryan
3K visualizações14 slides
Rolul organismelor internaţionale în dezvoltarea domeniului biblioteconomic.... por
Rolul organismelor internaţionale în dezvoltarea domeniului biblioteconomic....Rolul organismelor internaţionale în dezvoltarea domeniului biblioteconomic....
Rolul organismelor internaţionale în dezvoltarea domeniului biblioteconomic....Biblioteca Națională a Republicii Moldova
1.4K visualizações11 slides
Sunum 3 por
Sunum 3Sunum 3
Sunum 3endohem
490 visualizações26 slides
մեծերը չարենցի մասին por
մեծերը չարենցի մասինմեծերը չարենցի մասին
մեծերը չարենցի մասինNanor Hovhannisian
2.1K visualizações11 slides

Mais procurados(20)

Matematik Dergisi Örneği por matematikcanavari
Matematik Dergisi ÖrneğiMatematik Dergisi Örneği
Matematik Dergisi Örneği
matematikcanavari 673.8K visualizações
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Eserleri por Salih Temiz Erbaa
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve EserleriNecip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Eserleri
Necip Fazıl Kısakürek'in Hayatı ve Eserleri
Salih Temiz Erbaa6.4K visualizações
Վահան Տերյան por karinemkhitaryan
Վահան ՏերյանՎահան Տերյան
Վահան Տերյան
karinemkhitaryan3K visualizações
Sunum 3 por endohem
Sunum 3Sunum 3
Sunum 3
endohem490 visualizações
մեծերը չարենցի մասին por Nanor Hovhannisian
մեծերը չարենցի մասինմեծերը չարենցի մասին
մեծերը չարենցի մասին
Nanor Hovhannisian2.1K visualizações
Եղիշե Չարենց por ganyan
Եղիշե ՉարենցԵղիշե Չարենց
Եղիշե Չարենց
ganyan2.9K visualizações
Ataturk ve-matematik por Serkan Pelen
Ataturk ve-matematikAtaturk ve-matematik
Ataturk ve-matematik
Serkan Pelen20.7K visualizações
եղիշե չարենց por susannachalikyan
եղիշե չարենցեղիշե չարենց
եղիշե չարենց
susannachalikyan3.1K visualizações
AtatüRküN Hayatı por guest70b2202
AtatüRküN HayatıAtatüRküN Hayatı
AtatüRküN Hayatı
guest70b22023.8K visualizações
գևորգյան մարիամ 12 3 por karinemkhitaryan
գևորգյան մարիամ 12 3գևորգյան մարիամ 12 3
գևորգյան մարիամ 12 3
karinemkhitaryan2.1K visualizações
Prof.dr. halit hami oz 08-sağlık kurumlarında bilgi sistemi-icd-10 kodlama ku... por Prof. Dr. Halit Hami Öz
Prof.dr. halit hami oz 08-sağlık kurumlarında bilgi sistemi-icd-10 kodlama ku...Prof.dr. halit hami oz 08-sağlık kurumlarında bilgi sistemi-icd-10 kodlama ku...
Prof.dr. halit hami oz 08-sağlık kurumlarında bilgi sistemi-icd-10 kodlama ku...
Prof. Dr. Halit Hami Öz4K visualizações
Kültür ve Kimlik por Vural Yigit
Kültür ve KimlikKültür ve Kimlik
Kültür ve Kimlik
Vural Yigit4.4K visualizações
Is sagligi ve guvenligi yonetim sistemleri por Teknikakademiisg
Is sagligi ve guvenligi yonetim sistemleriIs sagligi ve guvenligi yonetim sistemleri
Is sagligi ve guvenligi yonetim sistemleri
Teknikakademiisg13.8K visualizações
Դարվինզիմ: Գոյության կռվի ձևերը por Emma Isakhanyan
Դարվինզիմ: Գոյության կռվի ձևերըԴարվինզիմ: Գոյության կռվի ձևերը
Դարվինզիմ: Գոյության կռվի ձևերը
Emma Isakhanyan3.2K visualizações
Endoskop Dezenfeksiyonu por endohem
Endoskop DezenfeksiyonuEndoskop Dezenfeksiyonu
Endoskop Dezenfeksiyonu
endohem5.3K visualizações
Tıbbi Terminoloji 8 - Sindirim ve Üriner Sistem Terimleri por rgnksz
Tıbbi Terminoloji 8 - Sindirim ve Üriner Sistem TerimleriTıbbi Terminoloji 8 - Sindirim ve Üriner Sistem Terimleri
Tıbbi Terminoloji 8 - Sindirim ve Üriner Sistem Terimleri
rgnksz493 visualizações
Sıvı elektrolit por drgunay
Sıvı elektrolitSıvı elektrolit
Sıvı elektrolit
drgunay8.2K visualizações
Reçete yazma (fazlası için www.tipfakultesi.org ) por www.tipfakultesi. org
Reçete yazma (fazlası için www.tipfakultesi.org )Reçete yazma (fazlası için www.tipfakultesi.org )
Reçete yazma (fazlası için www.tipfakultesi.org )
www.tipfakultesi. org33.2K visualizações

Destaque

ölçme por
ölçmeölçme
ölçmeugurkaya76
1.8K visualizações2 slides
Ders planı por
Ders planıDers planı
Ders planıugurkaya76
4.9K visualizações2 slides
Sıfatlar sunum por
Sıfatlar sunumSıfatlar sunum
Sıfatlar sunumaysebal
3.9K visualizações22 slides
Ders planı por
Ders planıDers planı
Ders planıseydaylcin
10.9K visualizações2 slides
Ani sunum por
Ani sunumAni sunum
Ani sunummuberraacar14
1.6K visualizações23 slides
Mektup por
MektupMektup
Mektupugurkaya76
2.7K visualizações12 slides

Destaque(20)

ölçme por ugurkaya76
ölçmeölçme
ölçme
ugurkaya761.8K visualizações
Ders planı por ugurkaya76
Ders planıDers planı
Ders planı
ugurkaya764.9K visualizações
Sıfatlar sunum por aysebal
Sıfatlar sunumSıfatlar sunum
Sıfatlar sunum
aysebal3.9K visualizações
Ders planı por seydaylcin
Ders planıDers planı
Ders planı
seydaylcin10.9K visualizações
Ani sunum por muberraacar14
Ani sunumAni sunum
Ani sunum
muberraacar141.6K visualizações
Mektup por ugurkaya76
MektupMektup
Mektup
ugurkaya762.7K visualizações
Söylev (Nutuk) por muzeyyenbasli
Söylev (Nutuk)Söylev (Nutuk)
Söylev (Nutuk)
muzeyyenbasli4K visualizações
Ders Planı por muberraacar14
Ders PlanıDers Planı
Ders Planı
muberraacar1412.7K visualizações
Sıfat şarkısı por aysebal
Sıfat şarkısıSıfat şarkısı
Sıfat şarkısı
aysebal1.8K visualizações
BİYOGRAFİ por betulcelik
BİYOGRAFİBİYOGRAFİ
BİYOGRAFİ
betulcelik5.3K visualizações
Ders planı por betulcelik
Ders planıDers planı
Ders planı
betulcelik2.3K visualizações
OTOBİYOGRAFİ por betulcelik
OTOBİYOGRAFİOTOBİYOGRAFİ
OTOBİYOGRAFİ
betulcelik5.4K visualizações
Ders Planı por muzeyyenbasli
Ders PlanıDers Planı
Ders Planı
muzeyyenbasli3.5K visualizações
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman por nazandiler
Nazan diler  milli edebiyat döneminde romanNazan diler  milli edebiyat döneminde roman
Nazan diler milli edebiyat döneminde roman
nazandiler3.1K visualizações
Çalışma Yaprağı por zohreakbulut
Çalışma YaprağıÇalışma Yaprağı
Çalışma Yaprağı
zohreakbulut1.5K visualizações
Halk şi̇i̇ri̇ por zohreakbulut
Halk şi̇i̇ri̇Halk şi̇i̇ri̇
Halk şi̇i̇ri̇
zohreakbulut1.9K visualizações
Hi̇kaye(öykü) por mucahitdemircan
Hi̇kaye(öykü)Hi̇kaye(öykü)
Hi̇kaye(öykü)
mucahitdemircan2.8K visualizações
Calisma Yaprağı por serapdemirag06
Calisma YaprağıCalisma Yaprağı
Calisma Yaprağı
serapdemirag061.4K visualizações
şEyda sunu por seydaylcin
şEyda sunuşEyda sunu
şEyda sunu
seydaylcin1.6K visualizações
şEyda çalısma yaprağı por seydaylcin
şEyda çalısma yaprağışEyda çalısma yaprağı
şEyda çalısma yaprağı
seydaylcin1.3K visualizações

Similar a Orhan veli̇ kanik (1)

Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ por
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ozgeok
810 visualizações31 slides
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇dilaybulut
806 visualizações32 slides
Garip şiiri por
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiirieda14
5.9K visualizações21 slides
Orhan Veli Kanık por
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanıkdilaybulut
566 visualizações25 slides
1980 sonrası türk şiiri por
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiirislayturk
8K visualizações17 slides
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt por
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptorhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptEmre964386
20 visualizações23 slides

Similar a Orhan veli̇ kanik (1)(20)

Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇ por ozgeok
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
Orhan veli̇ kanik ve sabahatti̇n ali̇
ozgeok810 visualizações
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇ por dilaybulut
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
Orhan Veli̇ Kanik ve Sabahatti̇n Ali̇
dilaybulut806 visualizações
Garip şiiri por eda14
Garip şiiriGarip şiiri
Garip şiiri
eda145.9K visualizações
Orhan Veli Kanık por dilaybulut
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık
dilaybulut566 visualizações
1980 sonrası türk şiiri por slayturk
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt por Emre964386
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptorhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
Emre96438620 visualizações
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri por İlhan Gül
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk ŞiiriDadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
Dadaizm (Kuralsızlık)+Kübizm + Cumhuriyet Döneminde Halk Şiiri
İlhan Gül1.9K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Hazır por burakgeylani
HazırHazır
Hazır
burakgeylani3.2K visualizações
Milli edebiyat-donemi por Emrah Doğan
Milli edebiyat-donemiMilli edebiyat-donemi
Milli edebiyat-donemi
Emrah Doğan2.3K visualizações
Milli Edebiyat por derslopedi
Milli EdebiyatMilli Edebiyat
Milli Edebiyat
derslopedi4K visualizações
Tanzimat Edebiyati por derslopedi
Tanzimat EdebiyatiTanzimat Edebiyati
Tanzimat Edebiyati
derslopedi1.8K visualizações
ikinci-yeniciler.pptx por hikoyavuz
ikinci-yeniciler.pptxikinci-yeniciler.pptx
ikinci-yeniciler.pptx
hikoyavuz19 visualizações
Edi̇p cansever por hsncck
Edi̇p canseverEdi̇p cansever
Edi̇p cansever
hsncck697 visualizações
Servet I FûNun Devri por derslopedi
Servet I FûNun DevriServet I FûNun Devri
Servet I FûNun Devri
derslopedi1.2K visualizações
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por Ali Sarıoğlu
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
Ali Sarıoğlu1.1K visualizações
Fecr i ati edebiyatı por slayturk
Fecr i ati edebiyatıFecr i ati edebiyatı
Fecr i ati edebiyatı
slayturk4.2K visualizações
Necip fazıl kısakürek por gesfrfgrf54
Necip fazıl kısakürekNecip fazıl kısakürek
Necip fazıl kısakürek
gesfrfgrf542K visualizações
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar por dilaybulut
Ahmet Hamdi̇ TanpinarAhmet Hamdi̇ Tanpinar
Ahmet Hamdi̇ Tanpinar
dilaybulut2.5K visualizações

Orhan veli̇ kanik (1)

 • 3.  Orhan Veli Kanık, 13 Nisan 1914'te Beykoz'a bağlı Yalıköyü'nde dünyaya geldi. Nüfus tezkeresi suretine göre asıl ismi Ahmet Orhan’dır. Şairin babasının adı Veli olduğu için Orhan Veli olarak tanındı. Mütareke sırasında Akaretler'de bulunan Anafartalar İlkokulu'nun ana sınıfına devam etti.  Bir sene sonra ise bu okuldan alınarak Galatasaray Lisesi'ne yatılı olarak verildi. 1925'te Galatasaray Lisesi'nden ayrılarak annesiyle birlikte Ankara'ya taşındı.
 • 4. Kanık'ın edebiyata olan merakı ilkokul sıralarında başladı. Bu dönemde Çocuk Dünyası isimli dergide bir hikâyesi basıldı. Ortaokulun yedinci sınıfındayken Oktay Rifat Horozcu ile tanıştı. Birkaç yıl sonra ise bir müsamere sırasında halkevinde Melih Cevdet Anday ile arkadaş oldu. Şair, lise döneminde arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le birlikte Sesimiz isimli bir dergi çıkardı.  Sanatçının yaşamının bu evresi aruz vezni kurallarını ve ahengini kavradığı ve ilk şiirlerini yazdığı dönem oldu.
 • 5.  Kanık, Ankara‘da PTT Umum Müdürlüğü, Telgraf İşleri Reisliği, Milletlerarası Nizamlar bürosuna girdi.  Şair, Ankara'ya döndükten sonra eski arkadaşları Oktay Rifat ve Melih Cevdet'le tekrar bir araya geldi.  Bu üçlü, benzer tarzda şiirler yazmaya başladı.  Varlık Dergisi'nde Orhan Veli'nin, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Düşüncelerimin Başucunda isimli şiirleri yayınlandı.  Dergide, Orhan Veli ve arkadaşları edebiyat dünyasına şöyle tanıtılmıştı: «Varlık'ın şiir kadrosu yeni ve kuvvetli genç imzalarla zenginleşmektedir. Aşağıda dört şiirini okuyacağınız Orhan Veli, olgun bir sanat sahibidir. Gelecek sayılarımızda onun ve arkadaşlarının şiirimize getirdikleri yeni havayı daha iyi belirtecektir.»
 • 6.  1936 - 1942 yılları arasında Varlık'ın yanı sıra İnsan, Ses, Gençlik, Küllük, İnkılâpçı Gençlik dergilerinde şiirleri ve yazıları basıldı.  1941 yılının Mayıs ayında Garip seçkisi yayınlandı.  Kitabın içindeki şiirler kadar ses getiren önsözünü ise Orhan Veli yazdı.  Bu kitap sonradan Birinci Yeni olarak da anılacak Garip akımının başlangıcı oldu.  Kitaptaki şiirler ve önsöz edebiyat dünyasında büyük tartışmalara sebep oldu. Kanık Milli Eğitim Bakanlığı'nın Tercüme Bürosu'nda çalışmaya başladı.  Fransızca'dan yaptığı çeviriler bakanlığın klasikler serisinden yayınlandı.  Şair Şubat 1945'te Vazgeçemediğim isimli şiir kitabını çıkardı.  Nisan 1945'te ise Garip'in sadece kendi şiirlerini içeren ikinci baskısını çıkardı.  Bu kitapları 1946 yılında yayımlanan Destan Gibi ve 1947'de basılan Yenisi takip etti.
 • 7. Tercüme Bürosu'ndan ayrılınca (1947), Yaprak dergisini çıkardı. Yaprak Dergisi’yle birlikte ise Orhan Veli'nin şairliğinin yanı sıra fikir adamlığı yönü de ortaya çıktı. 14 Kasım 1950 tarihinde beyin kanamasından öldü. Rumelihisarı mezarlığına gömüldü. (1 Ocak 1949'dan 15 Haziran 1950'ye kadar 28 sayı çıktı, Son Yaprak adlı özel bir sayı ölümü üzerine arkadaşları tarafından çıkarıldı).
 • 9. Orhan Veli'nin edebiyat dünyasına girdiği günlerde etkilendiği isimlerin başında:  Baudelaire, Verlaine, Rimbaud gibi Fransız şairler vardı. Onların, özellikle de sembolistlerin Türkiye'deki temsilcilerinden biri olmuştu. Orhan Veli Kanık'ın şiir hayatı üç dönemde incelenebilir:  Garip öncesi (1936-1941), Garip dönemi (1941) ve Garip sonrası.
 • 10. GARİP ÖNCESİ:  Orhan Veli'nin ilk şiirleri 1 Aralık 1936 tarihinde Varlık Dergisi'nde yayınlandı.  Kanık'ın ilk şiirleri, Necip Fazıl, Ahmet Muhip, Ahmet Hamdi ve Cahit Sıtkı kuşağına bağlıdır.  Bu eserler, içerik, biçim, dil ve tarz olarak klasik geleneğe bağlıydı.  Daha sonraki çalışmalarının aksine şiirlerinde uyak da kullandı. Gün Doğuyor, Oaristys, Ebabil, Eldorado, Kurt, Zeval gibi eserler ilk dönem şiirleridir.  Orhan Veli eski şiirlerinde akıldan çok duyguya önem verdi.  Gerçeklikten çok romantikliğe, toplumsallıktan çok bireyselliğe önem verdi. Şair, 1937 yılından sonra eski şiir anlayışından uzaklaştı.
 • 11.  Garip akımının habercisi olan yeni bir tarz benimsedi.  Kanık'ın bu yeni şiirleri Varlık, İnsan, İnkılâpçı Gençlik gibi dergilerde çıktı.  Ölümünün ardından Vatan (1952) ve Papirüs'te (1967) yayınlandı.  Sayıları 51'i bulan Garip'in bu ilk örnekleri abartılı bir dille yazılmıştır.  Dönemin şiirlerinden farklı yapıtlar ortaya koymaya karar verdi.  İlk olarak ölçü ve uyağı daha sonra ise süsü şiirinden çıkarttı.  Sadelik ve basitliği önemsedi.  Halkın kullandığı kelimeleri tercih etmeye başladı. Şairin bu dönemine ait eserleri :  Fena Çocuk, Ağaç, Kuş ve Bulut, Tereyağı, Gangster, Pazar Akşamları’dır.
 • 12. GARİP DÖNEMİ: 1941 yılında Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat'la birlikte Garip adlı şiir kitabını yayınladı.  Bu kitapla birlikte şairin tarzının önceye göre gelişmiş olduğu düşünülür.  Kanık, kitabın önsözünü kendi yazdı.  Bu önsöz Garip akımının manifestosu kabul edilir. Garip akımı kendisinden önceki şiir anlayışına bir tepki olarak doğdu. Şair bu dönemdeki şiirlerinde klasik uyak düzenini ve vezni kullanmadı.  Ona göre hakiki şiir için vezin ve kafiye mutlak gerekli olan şeyler değildi. "Kılıksız", "cıgara", "ıspanak", "rakı", "Hitler", "boyacı sandığı" gibi sözcükler kullandı. Bir şiirinde kullandığı "nasır" kelimesi büyük tartışmalara sebep oldu.  Kanık, böylece divan ve halk şiirinde egemen olan romantizmi yıkmış oluyordu.
 • 13. Garipçiler • Cumhuriyet devri şiirinde varlığını 1935 yılından sonra göstermeye başlayan yeni şiirin kurucuları Orhan Veli Kanık), Oktay Rıfat Horozcu ve Melih Cevdet Anday’a verilen ortak ad. • • Bu üç şair, görüşlerini yansıtan şiirlerini Garip(1941) adlı bir kitapta topladıkları için 'Garipçiler' diye anılmışlardır. • • 1936'dan itibaren dergilerde şiirleri görülmeye başlayan Orhan Veli (Mehmet Ali Sel) takma adıyla da yazıyordu. • Oktay Rıfat ve Melih Cevdet vezinli, kafiyeli, sembolik-romantik şiirler yazarlarken Garip'te, konu, şekil ve üslup bakımından tamamıyla yeni, gelenekten hiçbir özellik taşımayan şiirlerini topladılar. • Satışa sundukları kitabın üzerine: “Bu kitap, sizi, alışılmış şeylerden şüpheye davet edecektir..!” ibaresi yazılı bir de kuşak geçirdiler.
 • 14.  Eskiye ait her şeyden, özellikle şairane duygulardan uzak durulmalıdır.  Garipçiler şiirlerinde büyük hayallere, ihtiraslara, yüce duygulara yer vermemişler, ruh sarsıntılarından uzak basitin şiirini yazmışlardır.  Şiirlerinin konusu insanın iç dünyasını zenginleştirmeyen küçük sahte şeylerdir.  Fakat Garipçilerin bu tutumları çok sürmemiş, 1946'dan sonra yavaş yavaş kafiyeli şiirler yazmaya, benzetme ve istiarelerden istifade etmeye başlamışlardır.  1950'de Orhan Veli’nin ölümünden sonra Oktay Rıfat ve Melih Cevdet kendilerinin açtığı yoldan yavaş yavaş ayrıldılar.  Fakat onları taklit eden bir grup Garip türünde yazmaya devam etti. Garipçiler, 1930 sonrası Türk şiirinde gelişmeye başlayan Yeni Şiir‘in bir kolu kabul edilir.
 • 15. Orhan Veli'nin Garip hareketiyle getirdiği yeniliklerin diğer ikisi ise: Evrensel hümanizmin yerine somut ve belirgin bir hümanizm koyması,  Belirli kişileri hedef alan taşlama geleneğini ilk kez bir şair olarak kendisine yöneltmesiydi. Orhan Veli, o günlerde kişisel şiirler yazdığı kadar sosyal konulara da eğildi.
 • 16. GARİP SONRASI:  Orhan Veli, "Garip sonrası" olarak adlandırılan 1945-1950 yılları arasında dört kitap yayınladı:  Vazgeçemediğim (1945), Destan Gibi (1946), Yenisi (1947) ve Karşı (1949).  Ayrıca şairin vefatı sebebiyle yayınlanamamış şiirleri de mevcuttur.  Kanık'ın garip sonrası dönemde yazdığı şiirler:  “Garibin devamı" ve “Garipten farklı" olarak iki ana grupta toplanabilir.  Bu dönemde düşünceleriyle birlikte eserleri de farklılaşmaya başladı.  Orhan Veli'nin şiirinin estetik yönünü zenginleştirmeye çalıştığı gözlemlenebilir.  Diğer bir değişim ise şairin Vazgeçemediğim ile birlikte uyak kullanmaya başlaması oldu.  Bu döneminin en ayırt edici özelliği ise şairin halk şiirine duyduğu ilginin eserlerine yansımasıydı.  Çoğunlukla kişisel duyguların yanındaYenisi ve Karşı'da toplumsal konulara da değindi.  Şairin halk kültürüne olan bu yakınlaşması vefatı sebebiyle yarım kalmıştır.
 • 17. Etkileri  Orhan Veli'nin öncüsü olduğu Garip akımı dönemin genç şairlerine örnek oldu.  Bir çok ünlü şairi de etkiledi.  1950'ler boyunca Garip'in Türk edebiyat dünyası üzerindeki etkisi devam etti.  Dergilerde bu akımın kopyası olan şiirlere sık sık rastlanıyordu.  İkinci Yeni hareketi de o günlerde Garip'e tepki olarak doğdu.  Rıfat Ilgaz'dan Suphi Taşhan'a pek çok farklı şairi değişik derecelerde etkiledi.  Cahit Irgat'ın imgelerinin altında dahi Garip şiirinden çok şey bulunabilir.  Sabahattin Kudret Aksal, Salâh Birsel, Behçet Necatigil, Necati Cumalı gibi isimler de etkilenmiştir.  Şairin pek çok şiiri farklı sanatçılarca bestelendi.  Murathan Mungan, Orhan Veli'nin şiirlerini Bir Garip Orhan Veli ismiyle oyunlaştırdı.  Metin Üstündağ ise 2002 yılında Orhan Veli'lemeler isimli bir kitap yayınladı.
 • 28. • İkinci Yeni oluşumunun en büyük etkileyicisi Orhan Veli'nin izleri bu kuşaktan sonra gelen Sunay Akın'da da görülmektedir. Akın, şu dizeleriyle de Orhan Veli'yi selamlamaktadır: Şiirden kovduğu uyağın dönüp dolaşıp sonunda mezar taşına. konması ne garip: Orhan Veli 1914-1950