O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Viering andré en trees met mp 3

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 79 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Viering andré en trees met mp 3 (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Viering andré en trees met mp 3

 1. 1. Enkel U komt toe, o Heer, alle glorie, alle eer. Goede Vader, wees gezegend en geloofd. Enkel U wordt niet te licht het allergrootste toegedicht en wij buigen voor U nederig het hoofd
 2. 2. Wees geprezen, goede Heer, en uw schepping evenzeer. Zuster Zon haar licht en helend-warme stralen. ‘t Is een wonder, wis en waar, dat U ons verlicht door haar, moge zij uw goedheid naar ons toe vertalen
 3. 3. Wees geloofd voor Zuster Maan en de sterren die er staan en de nacht hun klaar en helder schijnsel geven. Wees geloofd voor Broeder Wind, die in wolken regen vindt en verspreidt opdat uw schepping moge leven.
 4. 4. Wees geprezen, goede Vader, voor het koele reine water, Dat ons laaft en wast en droogte doet verdwijnen. Wees geloofd ook voor het vuur, dat ons warmt in ‘t late uur En zijn vreugde en zijn kracht op ons laat schijnen.
 5. 5. Wees geprezen, o mijn Hoeder, voor de Aarde onze moeder, die ons koestert en ons dierbaar leven geeft, vruchten vol van smaak en geuren, bloemen weelderig van kleuren en de bomen en het gras en al wat leeft.
 6. 6. Wees geloofd voor hen die leven in uw liefde en vergeven, ook als onrecht en ellende hen dan honen, en gezegend ook diegenen, die door vrede te verlenen, zich voor U, o Vader, mogen laten kronen.
 7. 7. Wees geprezen, o mijn Heer, voor ons lichaam broos en teer, dat de Dood van ‘t leven zomaar kan bestelen, want gezegend zijn ook dezen, die de Dood niet moeten vrezen, omdat zij voor altijd in uw liefde delen.
 8. 8. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest Amen
 9. 9. Schuldbelijdenis P . Het is een lange weg om tot geluk te komen, tot een samenzijn waar het goed is om te leven, tot een bewoonbare wereld voor alle mensen. Van egoïsme tot liefde is een lange, lange weg… Daarom is het een oude, maar goede gewoonte om bij de aanvang van een Eucharistieviering aan God en onze medemensen vergeving te vragen voor onze tekortkomingen. Op een dag als deze past het zeker dat we elkaar eens extra vergiffenis schenken
 10. 10. Dag Voor het goede dat wij niet voor elkaar gedaan hebben en voor de vreugde die we niet altijd hebben rondgestrooid rondom ons. Heer, ontferm U over ons.
 11. 11. Dans nos obscurités, Als alles duister is, alume le feu qui ne s'éteint jamais, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, qui ne s'éteint jamais. (x2) vuur dat nooit meer dooft. (x2) Als alles duister is
 12. 12. Dag Voor de keren dat wij, kinderen en familie, het toch zo druk hebben met onszelf en U minder liefde betoonden. Heel dikwijls vergeten wij Hem te danken. Heer, ontferm U over ons.
 13. 13. Dans nos obscurités, Als alles duister is, alume le feu qui ne s'éteint jamais, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, qui ne s'éteint jamais. (x2) vuur dat nooit meer dooft. (x2) Als alles duister is
 14. 14. Dag Voor het goede dat wij niet voor elkaar hebben gedaan en voor de vreugde die wij niet altijd hebben rondgestrooid rondom ons. Heer, ontferm U over ons.
 15. 15. Dans nos obscurités, Als alles duister is, alume le feu qui ne s'éteint jamais, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, qui ne s'éteint jamais. (x2) vuur dat nooit meer dooft. (x2) Als alles duister is
 16. 16. P Moge de almachtige God, Zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige Leven. Amen.
 17. 17. Here der Heren Koning der Koningen U wil ik eren U wil ik lofzingen Het Gloria: Here der heren...
 18. 18. Rots aller eeuwen U bent mijn vesting Mijn vaste burcht Bij wie ik schuil Halleluja...
 19. 19. Eer aan de Vader Die alle dingen schiep Eer aan de Zoon Die mij tot leven riep
 20. 20. Eer aan de Geest U maakt ons samen één U alleen U heb ik lief
 21. 21. Eerste lezing: Uit de brief aan de Romeinen. 12, 8 -16 Jan:
 22. 22. Goede vrienden, als je iets doet voor mensen die het moeilijk hebben, doe het dan niet met een zwaar hart. Heb elkaar lief zonder te doen alsof. Haat het kwaad en houd het goede vast. Hou veel van mekaar als zussen en broers.
 23. 23. Probeer elkaar te overtreffen in achting voor mekaar, doe je best en wees niet lui. Laat je enthousiasme niet verflauwen in je dienst aan de Heer. Wees gelukkig met wat je te wachten staat en draag moeilijke omstandigheden met veel geduld. Blijf bidden.
 24. 24. Help de nood van medegelovigen dragen en doe je best om andersdenkenden goed te bejegenen. Spreek zelfs goed van de mensen die je opjagen, spreek goed van ze in plaats van kwaad. Wees blij met wie blij zijn en verdrietig met wie verdriet hebben
 25. 25. Wees het zoveel mogelijk eens met elkaar. Wees niet hooghartig maar probeer je aan te passen bij eenvoudige mensen. Wees niet eigenwijs. En klamp je niet al te vast aan je eigen mening. Doe alsjeblief niet uit de hoogte maar blijf gewoon.
 26. 26. Salve, Regina, Mater misericordiæ, Wees Gegroet, Koningin en moeder van barmhartigheid, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. ons leven, onze vreugde en hoop, wees gegroet. Ad te clamamus exsules filii Hevæ, Tot U roepen wij, balingen, kinderen van Eva, Ad te suspiramus, gementes et flentes tot U smeken wij, zuchtend en wenend in hac lacrimarum valle. in dit tranendal. Salve regina
 27. 27. Eia, ergo, advocata nostra, illos tuos Daarom dan, onze voorspreekster misericordes oculos ad nos converte; sla op ons uw barmhartigheid ogen en toon ons, Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, na deze balingschap, Jezus, nobis post hoc exsilium ostende. De gezegende vrucht van Uw schoot. O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.
 28. 28. Evangelie: De Goede herder
 29. 29. Wij geloven in God, de goede Vader. Hij is het die de mensen tot leven roept. Hij is het die de dieren en planten en alles geschapen heeft. Geloofsbelijdenis
 30. 30. Wij geloven in Jezus Christus, die omwille van ons heil mens is geworden en daardoor geleden heeft en gestorven is, die door de Vader uit de doden is opgewekt en nu leeft in heerlijkheid.
 31. 31. Wij geloven in Gods Geest, die alles leidt en levend maakt, die eenheid brengt en vrede sticht.
 32. 32. Wij geloven in de kerk, Volk van God onderweg naar het Leven zonder einde. Amen.
 33. 33. P. Laten wij op deze feestdag, één van hart, samen bidden tot God, de gever van alle goed. Voorbeden
 34. 34. Sarah Dat vandaag voor allen een vreugdevolle dag moge zijn, een nieuwe start voor jong en oud, en op de eerste plaats voor opa en oma
 35. 35. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.
 36. 36. Sarah Voor al diegenen die deze feestelijke dag niet meer samen met ons kunnen meemaken. Dankbaar brengen wij in herinnering al het goede dat zij achterlieten. Wij vragen U,Heer neem hen op in Uw liefde.
 37. 37. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.
 38. 38. Sarah Voor ons, kinderen en kleinkinderen en alle familieleden, vrienden en kennissen, dat deze viering een uitnodiging mag zijn om te durven geloven dat liefde mogelijk is, dat de inzet voor mensen in kerk en wereld de moeite waard is vol te houden, en zo de wortels van de wereldvrede vormen.
 39. 39. Ubi caritas et amor. Ubi caritas, Deus ibi est.
 40. 40. P Heer, God en Vader, aanvaard onze gebeden. In alles hebben wij U nodig. Daarom bidden wij U, blijf ons nabij. Help ons eensgezind verder te gaan op de weg naar volmaakte liefde, naar het eeuwige bruiloftsfeest bij U, in de eeuwen der eeuwen.
 41. 41. Offerande
 42. 42. Annie’s Song (John Denver) Van jou mogen houden, geeft kleur aan mijn leven, het gras is veel groener, veel blauwer de zee. De klaprozen roder en het koren veel geler, het licht schijnt veel lichter, veel witter de sneeuw
 43. 43. Van jou mogen houden, jou mogen beminnen, mijn ziel met jou delen, een thuis voor je zijn. Mijn diepste verlangen: voor jou mogen leven. Van jou mogen houden: mijn innigste wens! Voor jou mogen leven, van jou mogen houden, mijn innigste wens!
 44. 44. Van jou mogen houden, vernieuwt heel mijn wereld. Mijn wil is veel sterker, veel ruimer mijn geest, het mooie is mooier. Sinds jij mij ontmoette, zijn mensen een wonder, is leven een feest
 45. 45. Heilig, heilig, heilig, de Heer de God van alle leven, Die aarde vol van hemel maakt. Hij is het hart van ons bestaan
 46. 46. Heilig, heilig, onze God alleen, En niet de goden van de wereld, En niet bezit of macht of eigen baat. Heilig in onze God alleen.
 47. 47. Heilig, heilig, heilig, de Heer, Gezegend Die komt in Zijn Naam, De mens die recht en vrede doet. Hosanna, Gods wil is wel gedaan.
 48. 48. Onze Vader die in de hemelen zijt Uw naam worde geheiligd Uw koninkrijk kome Uw wil geschiede Op aarde zoals in de hemel Onze Vader: Elly en Rikkert
 49. 49. Geef ons heden ons dagelijks brood En vergeef ons onze schulden Gelijk ook wij aan anderen vergeven En leidt ons niet in verzoeking Maar verlos ons van de boze
 50. 50. Want van U is het koninkrijk En de kracht en de heerlijkheid Tot in eeuwigheid In eeuwigheid, Amen
 51. 51. Schalom Aleychem.
 52. 52. Vrede zij met u, verlossende engelen, boodschappers van de Hoogste, van de opperste Koning der Koningen, de Heilige, gezegend is Hij. Kom in vrede, engelen van vrede, boodschappers van de Hoogste, van de opperste Koning der Koningen, de Heilige, gezegend is Hij. Zegen mij met vrede, engelen van vrede, … Mag uw vertrek in vrede zijn, engelen van vrede, … Vertaling :Schalom Aleychem.
 53. 53. Er was een tijd dat wij elkaar nog niet kenden Dat jij een meisje en ik een jongen was Eentje aan weerszij van die bonte bende Die liep te stoeien door het zomergras Maar op een dag volgden wij bei dezelfde witte vlinder Telden wij bei de blaadjes van dezelfde bloem Sindsdien stoeit er aan weerszij eentje minder En het is sindsdien dat ik je voornaam noem (2X)
 54. 54. Er kwam een tijd dat wij elkaar beter kenden Dat jij mijn meisje en ik jouw jongen was We zwierven blij van Lommel tot Oostende En voor het eerst dronken wij uit hetzelfde glas En elke dag volgden wij bei dezelfde witte vlinder Telden wij bei de blaadjes van dezelfde bloem Wij werden stil en stoeiden almaar minder En het is sindsdien dat ik je liefste noem (2X)
 55. 55. Er kwam een tijd dat wij elkaar zo goed kenden Dat wij geen uur meer weken van elkaar Waarbij zich de een zo goed aan de ander wende Dat wij elkaar verstaan met een gebaar En elke dag volgden wij nog dezelfde witte vlinder Telden wij nog de blaadjes van dezelfde bloem Ik hou van jou veel meer al zeg ik minder Al droom ik meer je naam dan ik hem noem (2X) 2X)
 56. 56. En komt de tijd dat een het gelaat moet wenden Naar het ander land waarvan geen wederkeert Hij zegge daar hoe goed wij elkaar kenden Ik wed hem: laat zo'n liefde ongedeerd En op een dag volgen we weer dezelfde witte vlinder Tellen we weer de blaadjes van dezelfde bloem Als jij bij mij bent, vrees ik het einde minder Het is zo goed als ik je voornaam noem (2X)
 57. 57. Alegria, Come un lampo di vita, Alegría Vreugde, Zoals het licht voor het leven, vreugde Come un pazzo gridare, Alegría Zoals een wenende gek, Vreugde Del delittuoso grido Een geweldige schreeuw, Bella ruggente pena, seren de schitteringen, het gekke verdriet Come la rabbia di amar, Alegría Zoals het verlangen lief te hebben, Vreugde Come un assalto di gioia Als een vreugdesprong Alegria
 58. 58. Allegra, I see a spark of life shining, Alegría Vreugde,Ik zie een vonkje leven glinsteren, Vreugde I hear a young minstrel sing, Alegría Ik hoor een jonge zanger zingen, Vreugde Beautiful roaring scream Een ontroerende geweldige schreeuw of joy and sorrow, so extreme Van vreugde en zorgen zo extreem There is a love in me raging, Alegría Er woedt een liefde in mij, Vreugde A joyous, magical feeling Een heerlijk magisch gevoel
 59. 59. Alegria, Come un lampo di vita, Alegría Vreugde. Zoals het licht voor het leven, vreugde Come un pazzo gridare, Alegría Zoals een wenende gek, Vreugde Del delittuoso grido Een geweldige schreeuw Bella ruggente pena, seren de schitteringen, het gekke verdriet Come la rabbia di amar, Alegría Zoals het verlangen lief te hebben, Vreugde Come un assalto di gioia Als een vreugdesprong
 60. 60. P.P. Eric Demulder, Cordam beamerteam. © Muziek van: AngeloBrandua rdi Wij danken de voorganger Pastoor Ghislain Bossuyt en de dames van I am your Music voor het opluisteren van deze Eucharisteviering.

×