SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 37
Baixar para ler offline
S I D E
1
Vandkredsløbet i GRAVA-projektet
- Samspil mellem grundvand, afløbssystem og
vandløb i bydelen Kærby, Aalborg
EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg
Søren Thorndahl, Aalborg Universitet
S I D E
2
Om GRAVA
GRAVA - Samspil mellem GRundvand,
Afløbssystem og VAndløb i byer
Projekt støttet af VUDP (2019-2022)
Partnere:
S I D E
3
Østerå-
systemet
Fotos fjernet pga. ophavsret
S I D E
4
Kærby
Bydelen Kærby er et attraktivt og bynært boligkvarter i
Aalborg med ca. 2100 indbyggere og dækker et areal på
ca. 60 ha.
Kærby er udfordret af:
• Høj grundvandsstand
• Et ældre fælleskloakeret afløbssystem,
• Pumpning af spilde- og regnvand
• Nærtliggende vandløb
• Planer om snarlig separatkloakering
• Planer om omlægning af vandløbstracé.
S I D E
5
Vandkredsløbet i Kærby
• Nedbør, fordampning, infiltration og afstrømning
• Placering i ådal, med bakkeøer til begge sider
• Vandløb stabiliserer vandstanden (dræn)
5
Kærby
Hasseris Frydendal
Vestre Landgrøft Østerå
Grafik:
Morten Westergaard,
Niras
S I D E
6
Vandkredsløbet i Kærby
• Regnvand infiltrerer i jorden → Stigende grundvand
• Intensiv nedbør → Opbygning af vand på terræn
6
Kærby
Hasseris Frydendal
Vestre Landgrøft Østerå
Grafik:
Morten Westergaard,
Niras
S I D E
7
Vandkredsløbet i Kærby
• Stigende vandstand i vandløb → Oversvømmelse af arealer
• Stigende vandstand i vandløb → Stigende grundvand
7
Kærby
Hasseris Frydendal
Vestre Landgrøft Østerå
Grafik:
Morten Westergaard,
Niras
S I D E
8
Vandkredsløbet i Kærby
• Nogle områder har aldrende fælleskloaker
• Forventes at være utætte og virker dermed som dræn
Grafik:
Morten Westergaard,
Niras
S I D E
9
GRAVA-projektets formål
Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge anvendelsen af borger-
indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale).
Udvikle en observations- og modelbaseret platform til overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge
samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituationer.
Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker
vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
S I D E
1 0
Borgerinddragelse
(citizen’s science)
• Borgermøder med information om problemstillingen
• Etablering af offentlige og private pejlemålestationer
S I D E
1 1
11
8 offentlige
pejlestationer
4 Skalapæle
Automatisk logger
Vandstand i boringer
Skalapæle i vandløb, vandhuller og søer
Offentlige målestationer
S I D E
1 2
Vandkortet.dk
S I D E
1 3
Private målestationer
• Overvældende interesse hos borgere i at få
etableret en pejlestation i baghaven
• 60 stk. i alt etableret i foråret 2021
S I D E
1 4
Private målestationer
14
S I D E
1 5
Manuelle dataindberetninger
• Samlet antal manuelle
indberetninger: ~8000 stk.
fra marts 2020 til okt 2021
0
10
20
30
40
50
februar
2020
marts
2020
april
2020
maj
2020
maj
2020
juni
2020
juli
2020
august
2020
september
2020
oktober
2020
november
2020
december
2020
januar
2021
februar
2021
marts
2021
april
2021
maj
2021
juni
2021
juli
2021
august
2021
september
2021
oktober
2021
Antal
daglige
indberetninger
S I D E
1 6
Manuelle dataindberetninger
• Fordeling over døgnet
0 1 6
45
293
485
433
569
525 540
501
548
687
840
680
437
369
326
203
119
64
26
1 0
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
S I D E
1 7
Sammenhæng mellem nedbør
og grundvandstand
Hurtig responstid: ~14 timer
4714
4463
4713
4412
4708
4706
4709
4711
4715
4710
May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021
0
10
20
30
40
Døgnnedbør
(mm)
May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Vandstand
(m)
Station 4706
S I D E
1 8
Sammenhæng mellem nedbør
og grundvandstand
Langsom responstid: ~55 timer
4714
4463
4713
4412
4708
4706
4709
4711
4715
4710
Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021
0
10
20
30
40
Døgnnedbør
(mm)
Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
Vandstand
(m)
Station 4708
S I D E
1 9
Kærbys Geologi
• Opdatering af terrænnær geologi
• Indberettet i Jupiter
• Heterogenitet/stor lokal variabilitet!
S I D E
2 0
Fladeinterpoleret grundvandsspejl
Manuelle pejlestationer:
November 2020
S I D E
2 1
Skybrud
august 2021
Fotos fjernet pga. ophavsret
Håndværkervej,
Aalborg
Enggaardsgade, Aalborg
S I D E
2 2
Skybrud august 2021
• Stigning i grundvandspejl pga.
regn (ca. 20 cm) Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11
2021
0
10
20
30
40
regn
(mm)
Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12
2021
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
gvs
(m)
4710
Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12
2021
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
gvs
(m)
4706
S I D E
2 3
Skybrud August 2021
• Langsom stigning i
grundvandsspejl efter skybrud
Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11
2021
0
10
20
30
40
regn
(mm)
Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12
2021
2.8
2.85
2.9
2.95
gvs
(m)
4712
Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12
2021
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
gvs
(m)
4463
S I D E
2 4
Februar 2022
Nedbør februar 2022: 101.2 mm
Dige langs Østerå
Fotos fjernet pga. ophavsret
S I D E
2 5
Februar 2022
Nedbør februar 2022: 101.2 mm
Terræn ca. kote 2.5 m
S I D E
2 6
Modelopsætning
Model: GMS Modflow
Modellen indeholder:
• Vandløb
• Afløbssystem
• Dræn
• Vandmættet zone
GRAVA observationer
S I D E
2 7
Randbetingelser
Østerås dræningsopland Modelområde
DK-modellen/HIP bruges som randbetingelser
S I D E
2 8
Observationer vs. model (HIP)
S I D E
2 9
Modelvalidering
29
S I D E
3 0
Simuleringsscenarier
• Nuværende klima (2019) med fællessystem som i dag
• Nuværende klima (2019) med nyt separatsystem
• Fremskrevet klima (2070) med fællessystem som i dag (RCP 8.5)
• Fremskrevet klima (2070) med nyt separatsystem (RCP 8.5)
S I D E
3 1
Modelresultater: Vinter 2019
• Fælleskloakering – dvs. systemet
simuleret som i dag
Dybde til grundvand (m)
S I D E
3 2
Modelresultater: Vinter 2019
• Separatkloakering – dvs.
afløbssystemet er saneret i
simuleringen
32
1,5 m
1,0 m
0,5 m
Dybde til grundvand (m)
S I D E
3 3
Modelresultater: Vinter 2070
• Fælleskloakering – dvs.
bibeholdelse af nuværende
fællesystem
Dybde til grundvand (m)
S I D E
3 4
Modelresultater: Vinter 2070
• Separatkloakering – dvs.
afløbssystemet er saneret i
simuleringen
Grundvand på terræn
Dybde til grundvand (m)
S I D E
3 5
Fremtid?
S I D E
3 6
Videre arbejde
Afvente Aalborg Kommunes afgørelse i forhold til
separering af afløbssystem
Yderligere dataopsamling
Udvikling af realtidsmodel for grundvandsstand og
vandstand i vandløb.
Yderligere modellering af fremtidsscenarier og
afværgeløsninger
Perspektivering og følgegruppeworkshop efterår
2022
S I D E
3 7
Vandkredsløbet i GRAVA-projektet
- Samspil mellem grundvand, afløbssystem og
vandløb i bydelen Kærby, Aalborg
EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg
Søren Thorndahl, Aalborg Universitet
st@build.aau.dk

Mais conteúdo relacionado

Mais de EVAnetDenmark

Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfEVAnetDenmark
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfEVAnetDenmark
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfEVAnetDenmark
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkEVAnetDenmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerEVAnetDenmark
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenEVAnetDenmark
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupEVAnetDenmark
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designEVAnetDenmark
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenEVAnetDenmark
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkEVAnetDenmark
 
Skagen udloebsledning
Skagen udloebsledningSkagen udloebsledning
Skagen udloebsledningEVAnetDenmark
 
Regnvandsbassin i-oestervold-randers
Regnvandsbassin i-oestervold-randersRegnvandsbassin i-oestervold-randers
Regnvandsbassin i-oestervold-randersEVAnetDenmark
 
Machine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenMachine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenEVAnetDenmark
 

Mais de EVAnetDenmark (20)

Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdfBehov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
Behov-for-langsigtet-og-helhedsorienteret-vandplanlægning.pdf
 
Harrestrup.pdf
Harrestrup.pdfHarrestrup.pdf
Harrestrup.pdf
 
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdfOm-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
Om-brug-og-misbrug-af-oekonomisk-analyse.pdf
 
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdfRetlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
Retlige-muligheder-og-udfordringer-i-klimatilpasning.pdf
 
Kagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdfKagsaaparken.pdf
Kagsaaparken.pdf
 
Vandloeb.pdf
Vandloeb.pdfVandloeb.pdf
Vandloeb.pdf
 
HIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdfHIP-GEUS.pdf
HIP-GEUS.pdf
 
Kolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdfKolding_Aa.pdf
Kolding_Aa.pdf
 
Robust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdfRobust-klimatilpasning.pdf
Robust-klimatilpasning.pdf
 
Kongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdfKongeaaen.pdf
Kongeaaen.pdf
 
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmarkKlimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
Klimatilpasnings i-jyllinge-nordmark
 
Indlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanningerIndlaeg om-3 d-scanninger
Indlaeg om-3 d-scanninger
 
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igenFra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
Fra helhedsplan-til-anlagt-projekt-og-tilbage-igen
 
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrupByudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
Byudviklingsprojekt i-hoeje-taastrup
 
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-designBrug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
Brug af-ar-vr-i-forbindelse-med-design
 
Baeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektorenBaeredygtighed i-vandsektoren
Baeredygtighed i-vandsektoren
 
Aalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-parkAalebaekken ruin-park
Aalebaekken ruin-park
 
Skagen udloebsledning
Skagen udloebsledningSkagen udloebsledning
Skagen udloebsledning
 
Regnvandsbassin i-oestervold-randers
Regnvandsbassin i-oestervold-randersRegnvandsbassin i-oestervold-randers
Regnvandsbassin i-oestervold-randers
 
Machine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningenMachine learning-i-raadgivningen
Machine learning-i-raadgivningen
 

GRAVA.pdf

 • 1. S I D E 1 Vandkredsløbet i GRAVA-projektet - Samspil mellem grundvand, afløbssystem og vandløb i bydelen Kærby, Aalborg EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg Søren Thorndahl, Aalborg Universitet
 • 2. S I D E 2 Om GRAVA GRAVA - Samspil mellem GRundvand, Afløbssystem og VAndløb i byer Projekt støttet af VUDP (2019-2022) Partnere:
 • 3. S I D E 3 Østerå- systemet Fotos fjernet pga. ophavsret
 • 4. S I D E 4 Kærby Bydelen Kærby er et attraktivt og bynært boligkvarter i Aalborg med ca. 2100 indbyggere og dækker et areal på ca. 60 ha. Kærby er udfordret af: • Høj grundvandsstand • Et ældre fælleskloakeret afløbssystem, • Pumpning af spilde- og regnvand • Nærtliggende vandløb • Planer om snarlig separatkloakering • Planer om omlægning af vandløbstracé.
 • 5. S I D E 5 Vandkredsløbet i Kærby • Nedbør, fordampning, infiltration og afstrømning • Placering i ådal, med bakkeøer til begge sider • Vandløb stabiliserer vandstanden (dræn) 5 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 • 6. S I D E 6 Vandkredsløbet i Kærby • Regnvand infiltrerer i jorden → Stigende grundvand • Intensiv nedbør → Opbygning af vand på terræn 6 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 • 7. S I D E 7 Vandkredsløbet i Kærby • Stigende vandstand i vandløb → Oversvømmelse af arealer • Stigende vandstand i vandløb → Stigende grundvand 7 Kærby Hasseris Frydendal Vestre Landgrøft Østerå Grafik: Morten Westergaard, Niras
 • 8. S I D E 8 Vandkredsløbet i Kærby • Nogle områder har aldrende fælleskloaker • Forventes at være utætte og virker dermed som dræn Grafik: Morten Westergaard, Niras
 • 9. S I D E 9 GRAVA-projektets formål Inddrage borgere i byens vandafledningsrelaterede udfordringer og undersøge anvendelsen af borger- indsamlede data (grundvandspejlinger, fotomateriale). Udvikle en observations- og modelbaseret platform til overvågning af vandkredsløbet i byen og undersøge samspillet mellem forskellige vandsystemer og driftssituationer. Konsekvensberegne, hvordan klimaændringer samt kloaksanering og vandløbsomlægning påvirker vandafledningen og risiko for kapacitetsoverskridelse.
 • 10. S I D E 1 0 Borgerinddragelse (citizen’s science) • Borgermøder med information om problemstillingen • Etablering af offentlige og private pejlemålestationer
 • 11. S I D E 1 1 11 8 offentlige pejlestationer 4 Skalapæle Automatisk logger Vandstand i boringer Skalapæle i vandløb, vandhuller og søer Offentlige målestationer
 • 12. S I D E 1 2 Vandkortet.dk
 • 13. S I D E 1 3 Private målestationer • Overvældende interesse hos borgere i at få etableret en pejlestation i baghaven • 60 stk. i alt etableret i foråret 2021
 • 14. S I D E 1 4 Private målestationer 14
 • 15. S I D E 1 5 Manuelle dataindberetninger • Samlet antal manuelle indberetninger: ~8000 stk. fra marts 2020 til okt 2021 0 10 20 30 40 50 februar 2020 marts 2020 april 2020 maj 2020 maj 2020 juni 2020 juli 2020 august 2020 september 2020 oktober 2020 november 2020 december 2020 januar 2021 februar 2021 marts 2021 april 2021 maj 2021 juni 2021 juli 2021 august 2021 september 2021 oktober 2021 Antal daglige indberetninger
 • 16. S I D E 1 6 Manuelle dataindberetninger • Fordeling over døgnet 0 1 6 45 293 485 433 569 525 540 501 548 687 840 680 437 369 326 203 119 64 26 1 0 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 • 17. S I D E 1 7 Sammenhæng mellem nedbør og grundvandstand Hurtig responstid: ~14 timer 4714 4463 4713 4412 4708 4706 4709 4711 4715 4710 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0 10 20 30 40 Døgnnedbør (mm) May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0.6 0.7 0.8 0.9 1 Vandstand (m) Station 4706
 • 18. S I D E 1 8 Sammenhæng mellem nedbør og grundvandstand Langsom responstid: ~55 timer 4714 4463 4713 4412 4708 4706 4709 4711 4715 4710 Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0 10 20 30 40 Døgnnedbør (mm) Mar 2020 May 2020 Jul 2020 Sep 2020 Nov 2020 Jan 2021 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Vandstand (m) Station 4708
 • 19. S I D E 1 9 Kærbys Geologi • Opdatering af terrænnær geologi • Indberettet i Jupiter • Heterogenitet/stor lokal variabilitet!
 • 20. S I D E 2 0 Fladeinterpoleret grundvandsspejl Manuelle pejlestationer: November 2020
 • 21. S I D E 2 1 Skybrud august 2021 Fotos fjernet pga. ophavsret Håndværkervej, Aalborg Enggaardsgade, Aalborg
 • 22. S I D E 2 2 Skybrud august 2021 • Stigning i grundvandspejl pga. regn (ca. 20 cm) Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11 2021 0 10 20 30 40 regn (mm) Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 0.5 0.55 0.6 0.65 0.7 gvs (m) 4710 Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 1.4 1.45 1.5 1.55 1.6 gvs (m) 4706
 • 23. S I D E 2 3 Skybrud August 2021 • Langsom stigning i grundvandsspejl efter skybrud Aug 03 Aug 05 Aug 07 Aug 09 Aug 11 2021 0 10 20 30 40 regn (mm) Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 2.8 2.85 2.9 2.95 gvs (m) 4712 Aug 02 Aug 04 Aug 06 Aug 08 Aug 10 Aug 12 2021 1.3 1.35 1.4 1.45 1.5 gvs (m) 4463
 • 24. S I D E 2 4 Februar 2022 Nedbør februar 2022: 101.2 mm Dige langs Østerå Fotos fjernet pga. ophavsret
 • 25. S I D E 2 5 Februar 2022 Nedbør februar 2022: 101.2 mm Terræn ca. kote 2.5 m
 • 26. S I D E 2 6 Modelopsætning Model: GMS Modflow Modellen indeholder: • Vandløb • Afløbssystem • Dræn • Vandmættet zone GRAVA observationer
 • 27. S I D E 2 7 Randbetingelser Østerås dræningsopland Modelområde DK-modellen/HIP bruges som randbetingelser
 • 28. S I D E 2 8 Observationer vs. model (HIP)
 • 29. S I D E 2 9 Modelvalidering 29
 • 30. S I D E 3 0 Simuleringsscenarier • Nuværende klima (2019) med fællessystem som i dag • Nuværende klima (2019) med nyt separatsystem • Fremskrevet klima (2070) med fællessystem som i dag (RCP 8.5) • Fremskrevet klima (2070) med nyt separatsystem (RCP 8.5)
 • 31. S I D E 3 1 Modelresultater: Vinter 2019 • Fælleskloakering – dvs. systemet simuleret som i dag Dybde til grundvand (m)
 • 32. S I D E 3 2 Modelresultater: Vinter 2019 • Separatkloakering – dvs. afløbssystemet er saneret i simuleringen 32 1,5 m 1,0 m 0,5 m Dybde til grundvand (m)
 • 33. S I D E 3 3 Modelresultater: Vinter 2070 • Fælleskloakering – dvs. bibeholdelse af nuværende fællesystem Dybde til grundvand (m)
 • 34. S I D E 3 4 Modelresultater: Vinter 2070 • Separatkloakering – dvs. afløbssystemet er saneret i simuleringen Grundvand på terræn Dybde til grundvand (m)
 • 35. S I D E 3 5 Fremtid?
 • 36. S I D E 3 6 Videre arbejde Afvente Aalborg Kommunes afgørelse i forhold til separering af afløbssystem Yderligere dataopsamling Udvikling af realtidsmodel for grundvandsstand og vandstand i vandløb. Yderligere modellering af fremtidsscenarier og afværgeløsninger Perspektivering og følgegruppeworkshop efterår 2022
 • 37. S I D E 3 7 Vandkredsløbet i GRAVA-projektet - Samspil mellem grundvand, afløbssystem og vandløb i bydelen Kærby, Aalborg EVA temadag 24. marts 2022, Nyborg Søren Thorndahl, Aalborg Universitet st@build.aau.dk