O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

हडप्पा संस्कृती

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (16)

Anúncio

Mais de Jnana Prabodhini Educational Resource Center (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

हडप्पा संस्कृती

 1. 1. हडप्पा संस्कृती  हडप्पा संस्कृती : हडप्पा येथे अवशेष सापडले ्हून . प्राची संस्कृती
 2. 2. गररच ा हडप्पा शहररच ा  घरे, तटबंदी, स्ना गृह पाण्याची व्यवस्था
 3. 3. घरे  लोक - लोकवस्ती
 4. 4. तटबंदी (संरक्षक भ ंत)  हडप्पा काली स्वसंरक्षूाची जाूीव यातन िदसन येते. बाह्य आक्रमूापासन संरक्षू हा मुख्य हेतन.
 5. 5. रस्ते  मुख्य रस्ता  छोटे असूारे रस्ते  िदवा बात्तीची रस््याच्या कडेला असलेली सोय .
 6. 6. महास्ना गृह वापरलेले पाूी बाहेर सोडन शुद्ध पाूी आत घेूे. स्वतंत्र खोलयांची व्यवस्था , व्य स्ना गृहे .
 7. 7. जहाजाची गोदी  अधिक क्षमता असलेली जहाजे. पक्कक्कया धवटां ी तयार केलेली िान्यय कोाारे
 8. 8. सामाधजक व सांस्कृधतक जीव करमूुकीची धवधवि साि े त्काधल समाजरच ा सोंदयय प्रसाद े ,अलंकार
 9. 9. समाजरच ा  कुटुंब व्यवस्तेला मह्व.  ती वगायत समाजाची धव ागूी.  शेती हा मुख्य व्यवसाय.
 10. 10. वेश नषा केश नषा  मृण्मय मनतीवर दाखवलेले वस्त्र.  धवधवि आकारांच्या सुया.  त्काधल मनती.
 11. 11. करमूुकीची साि े

×