Anúncio

जैन धर्म

Jnana Prabodhini Educational Resource Center
22 de Jul de 2015
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Mais de Jnana Prabodhini Educational Resource Center(20)

Anúncio

जैन धर्म

  1. इतिहास : 'तिन' या शब्दापासून िैन शब्दाची उत्पत्ती. भारिीय प्राचीन परंपरांमध्ये या धमााचे मुळ. महाभारि काळाि नेमीनाथ हे या धमााचे प्रमुख. िैन धमा
  2. भगवान पार्श्ानाथ  पार्श्ानाथ िीथाकर येण्यापूवी िैन परंपरा संघटीि नव्हिी.  पार्श्ानाथ संप्रदायािून संघटीि रूप प्राप्त.  भगवान महावीर हे पार्श्ानाथ संप्रदायाचे होिे.
  3. पार्श्ानाथ यांची पंच महाव्रिे १.सत्य:नेहमी खरे बोलावे. २.अहहंसा :कधीही हहंसा करू नये. ३.अस्िेय :चोरी करू नये. ४.अपररग्रह:स्वाथी वृत्तीचा त्याग करावा. ५.ब्रम्हचया: मनामध्ये कामवासना बाळगू नये.
  4. महावीर वधामान  बालपणीचे नाव -वधामान.  उत्तम ज्ञानािान आतण बलशाली असल्यामुळे महावीर वधामान म्हणून ओळख.  १२ वर्ा ६ मतहने िप केल्यानंिर त्यांना कैवल्यज्ञान प्राप्ती झाली.
  5. तिरत्ने  सम्यक दशान : भगवान महावीरांच्या ित्वज्ञानावर श्रद्धा ठेवणे.  सम्यक ज्ञान: िीवनातवर्यक ित्व आत्मसाि करणे.  सम्यक चररि : िैन धमााच्या तनयमाचे पालन करणे.
  6. आचरण पालन करण्याि उदार. र्श्ेिांबर पंथाचे मुनी सफे द वस्त्र वापरिाि. धमाािील मिभेद आचरण पालन करण्याि कठोर. ददगंबर पंथीय तनवास्त्र राहिाि. र्श्ेिांबर ददगंबर
  7.  स्थानकवासी,िारणपंथी,ददगंबर,र्श्ेिांबर असे तवतवध पंथ अतस्ित्वाि.  वधामान महावीर,अहहंसा,संयम या सवा गोष्टींवर सवाांचा समान तवर्श्ास. तवतवधिेि समानिा
  8.  चालुक्य,राष्ट्रकुट रािवंशानी िैन धमा प्रचार प्रसाराि योगदान ददले.  चालुक्य वंशाचा रािा तसद्धराि याने िैनधमााला रािधमा घोतर्ि केला. गुप्तकाळ आतण िैन धमा
  9.  या शासन काळाि हहंदू,िैन,बौद्ध मंददरांवर आक्रमण.  िैन धमीय लोकांनी संघटीि होऊन धमा रटकवला. मुघलकाळ आतण िैन धमा
  10. स्वाध्याय!  अपररग्रह या महाव्रिाचा अथा काय?  िैन धमााचे सार म्हणिे काय?  वधामानांना महावीर का म्हटले िािे?
Anúncio