6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena

EHYT
EHYT EHYT
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
Tuettu työllistäminen
Työkykyohjelmassa
Kehittämispäällikkö Leena Normia-Ahlsten
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Työkykyohjelmaa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja
työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken
TEM:n toimenpiteet
STM:n toimenpiteet
Tulevaisuuden
Sote-keskus
Työn ja työhyvinvoinnin
kehittämisohjelma
1. Työkyvyn tuki
2. Tuetun työllistymisen
menetelmät
3. Ammattilaisten
osaamisen
vahvistaminen
4. Palvelujen ja etuuksien
yhteensovittaminen
1. TE-palveluiden
uudelleen muotoilu
2. Hankinnoilla työllistämisen
vauhdittaminen
3. Yhteiskunnallisten
yritysten strategian
valmistelu
4. Työkykykoordinaattori-
resurssien vahvistaminen
YHDYSPINNAT
Mielenterveys-
strategia
Ikäohjelma
Kuntoutus-
uudistus
Sosiaaliturvan
uudistus
Työkykyohjelma
Kuntien
työllisyys-
kokeilut
YHDYSPINNAT
TYP-
monialainen
yhteispalvelu
Ohjaamot
STM TEM
• Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja
toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta
• Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten
työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja
palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti
• Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn
tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan
parhaaksi
• Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien
yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi.
• → 22 kuntaa ja kuntayhtymää toteuttaa kehittämishankkeita
STM:n hallinnonalan Työkykyohjelman
tavoitteet
Työkykyohjelman
STM:n toimenpide-
kokonaisuudet
Tuetun
työllistymisen
kehittäminen
Työkykyohjelmassa
1. Vahvistetaan ja selkeytetään sosiaalihuollon työllistymistä
tukevaa palvelupolkua TE-hallinnon palvelujen rinnalla.
2. Otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun
työllistymisen työhönvalmennus ja arvioidaan sen toimeenpanoa,
soveltuvuutta ja vaikuttavuutta.
3. Kokeillaan ns. alihankintamallia vammaisten henkilöiden
työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa.
Tuettu työllistyminen –
toimenpidekokonaisuuden tavoitteet
• Työhön sijoittumista edistävien toimien käytön lisäämistä
sosiaalihuollossa
• Työllistymistä tukevien sosiaalipalvelujen selkeyttäminen
• Sosiaalihuollon, Kelan, TE-palvelujen, kunnan työllisyyspalvelujen,
työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun ja ohjaamojen
yhdyspinnan ja työnjaon selkeyttämistä ja mallintamista, yhteistyöstä
ja sen rakenteista sopimista
Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan
palvelupolun vahvistaminen
Sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelut
Useita oikeudellisia epäkohtia, kuten mm. keitä palveluun
ohjautuu, millä perusteella. Palvelun sisällössä paljon vaihtelua
Edellytykset palveluihin pääsyssä monimutkaiset, palvelut myös
sekoittuvat keskenään. Lainsäätäjän tarkoitus avoimille
työmarkkinoille etenevästä polusta ei ole käytännössä täyttynyt.
Pääosa siirtymistä tapahtuu työtoiminnasta muuhun virikkeitä
antavaan toimintaa, palkkatyöhön ohjaavaa yksilöllistä tukea on
harvoin tarjolla
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
Kiitos!
Työkykyohjelman verkkosivut:
www.thl.fi/tyokykyohjelma
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
Tuomo Seppänen, palveluesimies
Työllisyyspalveluiden organisaatio
Kuntouttava työtoiminta Vantaalla
• Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden
perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä
työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan
osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan
julkiseen työvoimapalveluun (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta)
• Maksimiaika yleensä 12kk per paja (integroidussa kuntouttavassa työtoiminnassa 24kk
samassa toiminnassa). Valmennustaloissa voidaan tarvittaessa asiakaslähtöisistä
perusteista joustaa yli 12kk samalla pajalla esim. osatutkintojen suorittamisen tai
muun perustellun syyn vuoksi.
• Työtoimintajaksosta sopimus yleensä 3 kk kerrallaan (ensimmäinen jakso aina 3
kk), max. 2 vuotta lain mukaan
• Työtoimintaa vähintään 4 t/pv, 1-4 päivänä viikossa max 178 pvää vuosi.
• Työvuorot ovat pääsääntöisesti ma – pe klo 8 - 12 tai ma – to iltapäivällä klo 11 - 15
Kuntouttavan
työtoiminnan asiakasmäärät
• 2014 asiakkaita oli yhteensä 952 (kasvua edellisvuodesta 22,5 %)
• 2015 asiakkaita oli yhteensä 1249 (kasvua edellisvuodesta 28,4%)
• 2016 asiakkaita oli yhteensä 1293 (kasvua edellisvuodesta 3,52%)
• 2017 asiakkaita oli yhteensä 1503 (kasvua edellisvuodesta 16,24%)
• 2018 asiakkaita oli yhteensä 1761 (kasvua edellisvuodesta 17,16%)
• 2019 asiakkaita oli yhteensä 1722 (laskua edellisvuodesta -2%)
• 2020 asiakkaita oli yhteensä 1 3 3 7 ( l a s k u a - 7 , 5 % )
Vantaan kuntouttavan
työtoiminnan asiakkaat 2008-
8/2020
Kuntouttava työtoiminta
• Noin 1/3 puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia
• Pääosa asiakkaista ohjautuu TYP-palveluiden ja muiden monialaisten palveluiden
kautta -> 1.3.2021kuntakokeilun omaohjaajat lähettäjinä
• Toiminta on pääosin kunnan omaa järjestämää palvelua:
• Valmennustalot Reeli, Luxi ja Koutsi
• Integroidut palvelut
• Nuorisopalveluiden työpajat
• Ostopalvelut
• Henkilöstö n 80-90 henk.
Valmennustalojen työpajat
Vantaan Luxi
Keittiö​
Kädentaidot​
Puhtauspalvelut​
Tietotekniikka (Opastin)​
Valokeila
Etkumo
Vantaan Reeli
Keittiö​
Pesula​
Logistiikka ja kalustekierrätys
Puhtauspalvelut
Remontti​
Uusioverstas​
Vantaan Koutsi
Keittiö​
Puhtauspalvelut​
Puutyö- ja kalustekunnostus​
Remontti
Tekstiili- ja kädentaidot​
Tietotekniikka (Opastin)​
Suomen kielen opetus
valmennustaloilla
Jokaisella valmennustalolla (Koutsi, Reeli ja Luxi) on suomen kielen opettaja, joka järjestää
asiakkaille sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Sen lisäksi suomen kielen opettaja on mukana
työpajoilla keskustelemassa ja aktivoimassa suomen kielen käyttämistä.
Aihepiirit ovat työelämään ja arkeen liittyviä asioita asiakkaiden osaamistaso huomioiden
Valo-valmennus ja
opinnollistaminen
valmennustaloilla
• Valo-valmennus:
Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa perus- tai ammattitukinnon osa- tai kokotutkintoja.
Oppilaitos kirjoittaa asiakkaalle todistuksen suoritetuista opinnoista, jotka näytetään arjen
ympäristössä.
• Opinnollistaminen Paikko-järjestelmässä:
On toinen tapa tunnistaa pajan osaamisia. Maksullinen palvelu, johon Vantaa on ostanut lisenssin.
Työpaikossa tunnistetaan ensin oppimisympäristö sen mukaisesti mitä asioita ko. ympäristöissä voi
tehdä.
Työyksikön puolelta kirjoitetaan osaamistodistus asiakkaalle niistä asioista, jotka hän osaa.
Integroidut
• Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua myös
integroiduissa paikoiss. Toiminta sopii henkilöille,
jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti ja
ovat lähellä avoimia työmarkkinoita.
• Kuntouttavan työtoiminnan
asiakkaat työskentelevät erilaisissa avustavissa
tehtävissä kaupungin toimialoilla sekä
erilaissa säätiöissä, yhdistyksissä, järjestöissä,
valtiolla ja seurakunnissa esim. vanhustenhuollon
palveluyksiköt, päiväkodit, hautausmaa.
• Kilpailutettuja yhteistyökumppaneita, joita tällä
hetkellä seitsemän (7)
• Yksilö- ja ryhmätoimintaa
• Toimintaa järjestetään Vantaan, Helsingin ja
Espoon alueella
• Toimintaa järjestetään erilaisilla työpajoilla mm.
Keittiö, toimisto- ja puhtauspalvelut
• Lisäksi erilaisia ryhmiä mm. Ict-maahanmuuttajille,
S2-ryhmiä, lähellä työelämää oleville henkilöille
suunnattuja ryhmiä
Ostopalvelut
Nuorisopalveluiden kuntouttava
työtoiminta
• Nuorille henkilöille järjestetään kaupungin omana toimintana (ostopalvelun lisäksi) kuntouttavaa
työtoimintaan nuorten työpajoilla. Työpajoina on keittiö-, kädentaito-, kodinkunnostus-, kulttuuri- ja
liikuntapaja.
• Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 2–3 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä.
Kuntouttava työtoiminta
etävalmennuksena 1/2
• Ajalla 3/20-7/20 ja 12/20- 4/21 järjestettiin asiakkaille kuntouttava työtoimintaa etätoimintana. Kokonaisuuteen kuului
sosiaaliohjaajan ja uravalmentajan kontaktoinnit puhelimen kautta. Lisäksi työpajat järjestivät etätehtäviä
asiakkaille.
• Kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena syksyllä 2020:
Asiakkaiden kanssa keskustellaan siitä, että kuntouttava työtoiminta voidaan tilanteesta riippuen järjestää
lähitoimintana, hybridinä tai etätoimintana.
Suurin osa asiakkaista on lähitoiminnassa. Osa asiakkaista on hybdiritoiminnassa, jossa he vuorottelevat
lähitoiminnan ja etätoiminnan välillä. Osa asiakkaista on pelkästään etätoiminnassa.
Asiakkaalle annetaan etäkuntouksen mahdollisuus tarvittaessa valmennustalolla tai ostopalveluissa, jos:
 asiakas kuuluu riskiryhmään
 asiakkaalla on sairas lapsi kotona
 asiakkaalla on omaehtoinen tai pakollinen karanteeni
 jos asiakkaalla lieviä flunssaoireita, mutta pystyt kuitenkin osallistumaan toimintaan
 jos asiakkaalla on pelkotila, tai muu perusteltu syy
Kuntouttava
työtoiminta etävalmennuksena 2/2
Integroidussa kuntouttavassa työtoiminnassa (esim. koronasulun vuoksi) asiakkaat siirtyvät
etätoimintaan tai lähitoimintaan valmennustalolle tai uuteen integroituun paikkaan
Etäkuntoutuksessa ohjaaja antaa asiakkaalle ohjeet ja/tai harjoitteet, joita tehdään kotona
työtoimintapäivänä. Asiakkaan tulee palauttaa annetut tehtävät määräajassa ja tämä katsotaan
silloin toimintapäiväksi.
Etäkuntoutuspäivälle/-päiville määritellään tavoitteet ja seuranta lähipäivän tapaan ja asiakkaan
tulee olla tavoitettavissa toimintavuoron aikana
Etäkuntoutus ei vakuutussyistä anneta fyysisiä tehtäviä.
Etäkuntoutuspäivä on sama kuin sopimukseen kirjattu toimintapäivä.
Etäkuntoutuksesta voidaan sopia vain jos asiakkaalla on siihen kotonaan tarvittavat välineet ( esim.
puhelin kontaktinpitoa varten).
Etkumo
Kuntouttavaa työtoimintaa etäpalveluna Luxissa
Etkumo Ryhmässä max. 16 kuntouttavan työtoiminnan
asiakasta, joilla kotona tietokone ja toimiva nettiyhteys.
Toimintapäiviä 3pv/vk ja 4h/pvä kolmen kuukauden
ajan.
Toiminta hybridimallilla; pääsääntöisesti etänä
tietokoneen kautta käyttäen teamsia sekä
googlen classroomia (tämä yhteinen alusta, jossa
jaetaan materiaalia, tehtäviä sekä
kommentointia) lisäksi muutamia lähipäiviä
kokonaisuuden alussa ja lopussa.
Etkumo Isossa roolissa päivittäinen ryhmäkeskustelu sekä
itsenäisissä tehtävissä omakohtainen pohdiskelu.
Tavoitteena:
1.Voimaantua, oppia tunnistamaan ja sanoittamaan
omia vahvuuksia ja jo hankittua osaamista.
2.Avata omaa ajattelua näkemään vaihtoehtoja.
Tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia.
3. Kartoittaa opiskelu- ja työllistymispolkuja
yhteistyössä uravalmennuksen kanssa.
4.Päivittää työhakemisen taitoja ja ansioluettelo.
5.Vertaistuki ryhmäläisiltä.
Sosiaaliohjaus kuntouttavassa
työtoiminnassa
• Kuntouttava työtoiminta käynnistyy asiakkaan tapaamisella esim.
valmennustalolla, jossa tutustutaan työtoimintapaikkaan ja
laaditaan sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta
• Sosiaaliohjaaja on tukena kuntouttavan työtoiminnan ajan, auttaa
arjen ongelmatilanteissa ja sekä ylläpitää motivaatiota
• Auttaa pohtimaan tulevaisuuden tavoitteita, ohjaa
oikeisiin palveluihin ja laatii jatkosuunnitelmaa yhteistyössä muiden
työntekijöiden kanssa
Uravalmennus kuntouttavassa
työtoiminnassa
• Uravalmentaja antaa sekä yksilö- että ryhmävalmennusta asiakkaille
• Tavoitteena on asiakkaan työllistyminen, opintoihin siirtyminen tai muu
vaihtoehto, joka edesauttaa asiakkaan työllistymistä
• Uravalmentaja pyrkii aktiivisesti etsimään asiakkaalle
sopivia työllistymismahdollisuuksia sekä kannustaa asiakasta havaitsemaan omia
vahvuuksiaan
• Uravalmentaja tekee yhteistyötä työpaja- ja sosiaaliohjaajien sekä TE-toimiston
ja TYPin kanssa
Kuntouttavan työtoiminnan
jatkopolkuja 2020
Tulevaisuuden näkymiä
• Haasteena tuottaa monipuolista ja vetovoimaista kuntouttavaa työtoimintaa
asiakkaille lähipalveluna, hyvien kulkuyhteyksien päässä
• Vaikuttavuuden lisääminen jatkossa -> asiakkaista yhä isompi osa siirtyy työhön,
koulutukseen tai muuhun työllistämistä edistävään toimenpiteeseen
• Epidemian tuomat haasteet palveluiden tarjoamisessa
• Uuden lain tuomat vaikutukset käytäntöön- Kuka ja miten järjestetään
• Työllistymisen kuntakokeilun tuomat muutokset kuntouttavaan työtoimintaan
• Yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen
23
Tunnista, Ennaltaehkäise, Ohjaa ja Tue moniammatillisesti osatyökykyisiä
TEOT-hanke 2021-2022
budjetti on1,9 milj.€, josta valtionavustusta valtioneuvoston työkykyohjelmasta 1,6 milj.€.
TEOT-hanke haluaa tuoda palveluverkoston toimijat helpommin löydettäväksi ja lähestyttäväksi asiakkaille
sekä suunnatta rajalliset voimavarat niihin osatyökykyisten asiakasryhmiin, jotka eniten hyötyisivät
saamastaan tuesta – tavoitteena työllistyminen ja kuntoutuminen.
Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka vastaavat asiakasprosessin eri vaiheisiin. Erityisen kriittisenä
nähdään se, että alkuvaiheen palvelutarpeen tunnistaminen, kartoittaminen sekä ohjaus tehdään
yhdenmukaisesti, jotta ohjaus toimii.
LUOTTAMUKSELLINEN
24
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
Pirkko Hakkarainen
verkkopalvelupäällikkö
A-klinikkasäätiö
Ohjaajien ja asiakkaiden yhteisöä
osallistava sähköinen tuki
päihderiskien ja arjen hallintaan
Päihdepäivät 19.5.2021, osio 6:
Vaikeuksista voittoon? Sosiaalinen työllistäminen elämänvaiheena
A-klinikkasäätiö 38
A-klinikkasäätiö pähkinänkuoressa
• Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon toimija (1955-)
• Järjestötyötä säätiön nimissä http://a-klinikkasaatio.fi/
• Hoitopalvelut yhtiöitetty: A-klinikka Oy on säätiön 100 %
omistama yhteiskunnallinen yritys https://www.a-klinikka.fi/
• Päihteet ja mielenterveys, pelaaminen, muut psykososiaaliset
ongelmat
• Valtakunnallista ja alueellista toimintaa.
• Apua, tukea ja hoitoa kasvokkain ja verkossa.
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
Pirkko Hakkarainen
Verkkopalvelupäällikkö
A-klinikkasäätiö
Aiheet:
1. Taustaa
2. Yhteiskehittämistä
3. Sähköinen tukipaketti
4. Tutkittua tietoa digistä
5. Anna palautetta
A-klinikkasäätiö 40
Taustaa
• Alkoholihaitat aiheuttavat Suomessa
noin 1,6 miljardin euron välittömät
kustannukset (Stockwell ym. Finnish alcohol policy at
the crossroads. Stockwell, 2019)
• Suomessa on 564 000 alkoholin
riskikäyttäjää (THL).
• Päihteiden ja lääkkeiden samanaikainen
käyttö lisääntyy.
Alkoholikuolemat lisääntyneet +6,5 %
Huumekuolemat lisääntyneet +12,6 %
(Lähde: THL, Päihde-tilastollinen vuosikirja 2019
Opioidien käyttäjiä Suomessa v. 2017
23 500-29 500.
Lähde: duodecimlehti.fi, duo 15450
A-klinikkasäätiö 41
Taustaa
• Kannabis on suosituin huume.
• Kannabiksen käyttö kasvaa
sukupolvittain. 1980-luvulla
syntyneistä 42 % ilmoitti kokeilleensa
kannabista ainakin kerran elämässään.
(THL:n huumekysely vuodelta 2018)
• Suomalaisista lähes 80 prosenttia on
pelannut viimeisen vuoden aikana jotain
rahapeliä.
Koko väestöstä 24 % on kokeillut
kannabista.
Lähde: THL 2020
Suomen 15-74-vuotiaasta väestöstä
11 % on riskipelaajia (400 000).
Lähde: THL 2020
Noin 112 000:lla (3 %) on
rahapeliongelma. Heistä
peliriippuvaisia on noin 52 000.
Lähde: THL 2020
A-klinikkasäätiö 42
Taustaa
→ Päihteiden käytöllä on vaikutusta työ- ja toimintakykyyn.
→ Päihteiden käyttö on riski työelämästä syrjäytymiselle.
→ Päihteiden käyttöön liittyvä stigma vaikeuttaa pääsyä takaisin työmarkkinoille.
→ Mielenterveyssyyt ovat merkittävin työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä.
→ Perusoikeus: jokaisella ihmisellä on oikeus työhön.
→ Tuettu työllistäminen on tärkeä elämänvaihe, jossa tarvitaan erilaisia
tukimuotoja.
→ Työ on sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti merkityksellistä:
• työn arvostus
• hyvinvointivaltion palvelut vs. huoltosuhde
→ Yhteistyötä tarvitaan, jotta myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville
tarjotaan mahdollisuus työllistyä.
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
2. Yhteiskehittämistä
A-klinikkasäätiö 44
Yhteiskehittämistä ja strategiaa
• Vantaan kaupunki ja A-klinikkasäätiö ovat yhteiskehittäneet sosiaalisen
työllistämisen sähköistä tukipakettia
• Video: Vantaan Reelin palveluesimies Tuomo Seppänen kertoo
yhteiskehittämisestä https://www.youtube.com/watch?v=pz2FRvBOv-Y
• Videoselitys: Tuomo Seppänen kertoo, miten yhteistyö Vantaan Reelin ja
A-klinikkasäätiön kanssa käynnistyi ja mitä se merkitsee ohjaajille ja
heidän asiakkailleen.
• Yhteiskehittämisen avainsanoja:
• Osallisuus, yhdenvertaisuus, digitalisaatio, työ- ja toimintakyky,
työllistyminen, kestävä kehitys, arvot, oikeudet, elämänvaihe
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
3. Sähköinen tukipaketti
A-klinikkasäätiö 46
Mikä sähköinen tukipaketti?
Sosiaalisen työllistämisen sähköinen
tukipaketti on kaksiosainen:
1. Tuetun työllistämisen piirissä oleville
asiakkaille/kansalaisille/työntekijöille
suunnattu sivusto unto.elämänvaihe.fi
2. Tuettua työllistämistä harjoittaville
suunnattu verkkokurssi Ota puheeksi
työelämänvaihe (vielä kehitysversiona työn
alla)
A-klinikkasäätiö 47
unto.elämänvaihe.fi
• Sähköisen tukipaketin tavoitteena on integroitua osaksi
kasvokkaista työtä ja osaltaan edistää elämänhallintaa,
ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä edistää työ- ja
toimintakykyä.
• Tavoitteena on tehdä yhteistyötä erilaisten
organisaatioiden kanssa, ja arvioida sekä kehittää
integroidun tuen sisältöjä.
• Yhteistyökumppaneiksi toivotaan kuntia, järjestöjä ja
valtion sektorilaitoksia sekä kaikkia työnantajia, joilla on
henkilöstöä tuetussa työssä.
• Unto-sivusto on vapaasti hyödynnettävissä itsenäisesti tai
ohjatusti yhteisenä käyttöliittymänä.
A-klinikkasäätiö 48
unto.elämänvaihe.fi
• Tukipaketin kehittämiseen Reelin
kanssa on osallistunut myös säätiön
Paikka auki -työntekijöitä:
• Mikko Laukonsuon mukaan
unelmat ovat kuntoutumisen
tiellä tärkeitä – hän kehitti
erityisesti Itsetuntemus-osiota.
• Tarmo Rouhiainen on erityisesti
kuvannut videoita – ja hän on
täällä tänään mukanamme.
A-klinikkasäätiö 49
unto.elämänvaihe.fi sivuston aihealueet
A-klinikkasäätiö 50
Esimerkki sisällöstä: yksinäisyys
A-klinikkasäätiö 51
Esimerkki sisällöstä: päihdehaitat ja -riskit
A-klinikkasäätiö 52
Esimerkki sisällöstä: toimintakyky
A-klinikkasäätiö 53
Toimintakyvyn mittaaminen
Muutos toimintakyvyn yhdellä osa-alueella
vaikuttaa muiden osa-alueiden
kehitykseen. Toimintakyky paranee
tutkitusti päihdehoidon aikana.
Paradise24fin-lomake sopii erinomaisesti
myös tuetun työllistämisen piirissä oleville.
• Lomakkeen voi ohjata tekemään
itsenäisesti tai avustettuna.
Lisätietoa lomakkeen taustasta:
Lisätietoa Tietopuussa
Paradise24fin lomake sähköisenä
Päihdelinkissä
Paradise24fin lomake pdf muodossa
Päihdelinkissä
A-klinikkasäätiö 54
Esimerkki sisällöstä: pohdintatehtävät
Unto-palvelu sisältää teemaan
liittyviä pohdintatehtäviä, joista
osa on itsenäisesti tehtäviä, osa
työyhteisössä tehtäviä. Joissakin
pohdintatehtävissä kehotetaan
keskustelemaan asiasta oman
tukihenkilön kanssa.
A-klinikkasäätiö 55
Verkkokurssi tuetun työn osaajille
Tuetun työllistämisen piirissä on ammattilaisia hyvin monenlaisista taustoista.
Sähköisen tukipaketin toinen osa tähtää ammattilaisten oman osaamisen
lisäämiseen tavoitteisiin pääsemiseksi.
Tuetun työllistämisen erilaiset toimijat voivat tarvita tietoa ja vinkkejä siihen,
miten verkkoa ja erityisesti Unto-verkkosivustoa voisi hyödyntää osallistavana
työkaluna työ- ja toimintakyvyn kehittämisessä.
Ota puheeksi työelämänvaihe -verkkokurssi on vielä kehitysvaiheessa, ja sen
valmistumisesta tiedotetaan mm. otapuheeksi.fi sivulla.
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
4. Tutkittua tietoa digistä
A-klinikkasäätiö 57
Syrjäyttääkö digi?
THL:n FinSotekysely: kohderyhmänä 20 vuotta täyttäneet. Otos: 10 000, n= 45 %
Koettuja esteitä sote-verkkopalvelujen käytössä:
• Henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla (yli 60
% vastanneista samaa mieltä).
• Käyttöehdot ovat liian hankalat (46 % samaa mieltä).
• Viidennes koki, ettei omannut riittäviä taitoja sähköisten palveluiden
käyttämiseen.
• 15 % ei ollut käytössä tietokonetta ja internetyhteyttä.
• Ikä selitti voimakkaasti esteiden kokemista, myös maakunnittain eroja.
Lähde: Hyppönen, H. ym. Kansalainen – pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä
palveluista kansalaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 2, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos, Helsinki
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135932/URN_ISBN_978-952-343-040-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
A-klinikkasäätiö 58
Verkkopalvelujen käyttö väestössä
Selvästi parhaimpana sähköisten
palvelujen hyödyntämistapana pidetään
niiden käyttämistä kasvokkaisten
palvelujen tukena.
Tästä väittämästä oli samaa mieltä 46 %
(v. 2017 luku oli 44 %).
A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä
(2013, 2015, 2017, 2019). Kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online-paneeli)
Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys
Taloustutkimus 2013, n=1195
Taloustutkimus 2015, n=1089
Kantar TNS 2017, n=1011
Kantar TNS, 2019, n=1008
A-klinikkasäätiö 59
Väestön valmius käyttää verkkoapua
A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä
(2013, 2015, 2017, 2019). Kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online-
paneeli) Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys
• Yli puolet (57 %) olisi itse valmis kokeilemaan
internetistä löytyviä itsehoito- tai oma-
apupalveluja omaan ongelmaan liittyen (kasvanut
vuodesta 2017).
• 68 % olisi valmis hakemaan tietoa, tukea tai apua
sähköisistä palveluista, jos läheisellä olisi
ongelmia (kasvanut vuodesta 2017).
Suomen Gallup 2013, n=1195
Suomen Gallup 2015, n=1089
Kantar TNS 2017, n=1011
Kantar TNS, 2019, n=1008
A-klinikkasäätiö 60
Asiakastyö ja digitalisaatio
Tuetun työllistämisen piirissä olevien kansalaisten tukemisessa kannattaa hyödyntää
digitalisaatiota.
→ Unto palvelee ammattilaisen ja tuetusti työllistetyn yhteisenä käyttöliittymänä
elämänvaiheen tukemisessa
Esimerkkejä hyödyistä:
• vahvistaa tuetun työntekijän digi-taitoja ja oma-apua
• kiinnittää asiakkaan toimintaan/palveluihin kohtaamisten välillä (voi antaa
tehtävänantoja, hyödyntää sisältöjä ja pohdintatehtäviä)
• tukee työ- ja toimintakyvyn edistämistä
A-klinikkasäätiö
A-klinikkasäätiö
5. Anna palautetta
A-klinikkasäätiö 62
Pyydämme palautetta Untosta
Tehdään yhdessä unelmista totta.
Tuetaan ihmisiä heidän pyrkiessään
kohti toivomaansa työ- ja toimintakykyä.
Unto kasvaa ja kehittyy.
Meille voi lähettää ruusuja ja risuja,
kehittämisideoita ja yhteistyötoiveita
sähköpostilla
otapuheeksi@a-klinikka.fi
A-klinikkasäätiö 63
Kiitos mielenkiinnosta!
Lisätietoja:
Pirkko Hakkarainen
verkkopalvelupäällikkö
A-klinikkasäätiö
pirkko.hakkarainen@a-klinikka.fi
050 5780 806
6. seminaari vaikeuksista voittoon  sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena
1 de 63

Recomendados

Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021 por
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021
Miniseminaarit 1 10 paihdepaivat 2021EHYT
111 visualizações123 slides
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai... por
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...
10. seminaari paihdepalvelujen saatavuus ja yhteistyo eri puolilla suomea pai...EHYT
113 visualizações52 slides
11. seminaari nuorille suunnattu kannabistyo paihdepaivat 2021 por
11. seminaari nuorille suunnattu kannabistyo paihdepaivat 202111. seminaari nuorille suunnattu kannabistyo paihdepaivat 2021
11. seminaari nuorille suunnattu kannabistyo paihdepaivat 2021EHYT
127 visualizações77 slides
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021 por
2. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 20212. seminaari  puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021
2. seminaari puheeksiotto kannattaa paihdepaivat 2021EHYT
72 visualizações52 slides
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla por
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimallaAnna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimalla
Anna Keto-Tokoi ym: Hyvinvointia ja terveyttä yhdessä toimimallaTHL
92 visualizações19 slides
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla por
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avullaSessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avulla
Sessio: Mitä jos kertoisit tavoitetilastasi tarinan avullaTHL
200 visualizações40 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Esittelymuistio kehittämisrahat por
Esittelymuistio kehittämisrahatEsittelymuistio kehittämisrahat
Esittelymuistio kehittämisrahat´State Administrative Agency Southwestern Finland
324 visualizações5 slides
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä por
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä THL
255 visualizações17 slides
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros por
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosTHL
652 visualizações29 slides
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa por
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTHL
80 visualizações3 slides
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,... por
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Celkee Oy
330 visualizações15 slides
Kuopio por
KuopioKuopio
KuopioSitra the Finnish Innovation Fund
175 visualizações17 slides

Mais procurados(20)

Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä por THL
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
Neuvolapäivät 2016 Neuvolan perhetyö madaltaa perheisen tuen saannin kynnystä
THL255 visualizações
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros por THL
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierrosSari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
Sari Kehusmaa: Uudenmaan alueprofiili - I&O-kärkihankkeen aluekierros
THL652 visualizações
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa por THL
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissaTapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
Tapani Kauppinen: Hyvinvointikertomustyö kunnissa
THL80 visualizações
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,... por Celkee Oy
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen kannustamalla,...
Celkee Oy330 visualizações
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen por THL
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminenLotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
Lotta Hämeen-Anttila; Mielenterveys- ja päihdelainsäädännön uudistaminen
THL1.4K visualizações
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta por THL
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
Neuvolapäivät 2016 Pienin kokeiluin kohti perhekeskusta
THL461 visualizações
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa por THL
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen EksotessaNeuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa
Neuvolapäivät 2016 Varhaisen moniammatillisen tuen tehostaminen Eksotessa
THL313 visualizações
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise... por THL
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
Penttilä Maija: Esimerkkejä kuntien hyvinvointikertomus prosesseista: Ehkäise...
THL105 visualizações
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely por THL
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittelyToimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
Toimiva arki lapsille ja perheille - Pohjois-Pohjanmaan LAPE-hankkeen esittely
THL1.2K visualizações
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke por THL
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hankeMutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
Mutanen Susanna: Ehkäisevän päihdetyön tiedolla johtamisen hanke
THL178 visualizações
20.4.2017 Koostetta päivästä por Työterveyslaitos
20.4.2017 Koostetta päivästä20.4.2017 Koostetta päivästä
20.4.2017 Koostetta päivästä
Työterveyslaitos148 visualizações
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio por EHYT
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: TainioPäihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
Päihdepäivät 2018, seminaari 20: Tainio
EHYT 172 visualizações
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ... por THL
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
Sinikka Salo; Sote- ja maakuntauudistus - Hallituksen esityksen (HE 15/2017 ...
THL737 visualizações
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää por THL
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
Aki Tetri: OTE-hankkeesta keinoja kohti työelämää
THL251 visualizações
Neuvolapäivät 2016 Ryhmäneuvola varhaisen tuen mahdollistajana por THL
Neuvolapäivät 2016 Ryhmäneuvola varhaisen tuen mahdollistajanaNeuvolapäivät 2016 Ryhmäneuvola varhaisen tuen mahdollistajana
Neuvolapäivät 2016 Ryhmäneuvola varhaisen tuen mahdollistajana
THL465 visualizações
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4... por THL
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...
Jukka Kärkkäinen; Tervetuloa! Psykiatrian alojen johtajien neuvottelupäivät 4...
THL371 visualizações
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris... por THL
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
LAPE-muutosohjelman 10.10. työpajan tuotokset, teema 1: Vanhemmuuden ja paris...
THL204 visualizações

Similar a 6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena

5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa por
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaaTyöterveyslaitos
316 visualizações29 slides
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli por
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliTyötön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalli
Työtön ansaitsee luottamuksen – SAK:n kannustava työllistymismalliSuomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
2.6K visualizações5 slides
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet por
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteetTyöterveyslaitos
153 visualizações19 slides
Vastaamo sipoo esitys02042012 por
Vastaamo sipoo esitys02042012Vastaamo sipoo esitys02042012
Vastaamo sipoo esitys02042012Olli Marjalaakso
273 visualizações35 slides
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k... por
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Työterveyslaitos
658 visualizações15 slides
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali por
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaaliTyöterveyslaitos
148 visualizações16 slides

Similar a 6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena(20)

5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa por Työterveyslaitos
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
5.5.2017 Eri-ikäiset osana työhyvinvointiohjelmaa
Työterveyslaitos316 visualizações
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet por Työterveyslaitos
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
21.9. ja 11.10. 2016 työhyvinvointiosaamisten ideariihikoosteet
Työterveyslaitos153 visualizações
Vastaamo sipoo esitys02042012 por Olli Marjalaakso
Vastaamo sipoo esitys02042012Vastaamo sipoo esitys02042012
Vastaamo sipoo esitys02042012
Olli Marjalaakso273 visualizações
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k... por Työterveyslaitos
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Mika Itänen: Muutoksessa onnistuminen innovatiivisuuteen ja osallistumiseen k...
Työterveyslaitos658 visualizações
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali por Työterveyslaitos
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
27.4.2017 Yrittäjien aamukahvien esitysmateriaali
Työterveyslaitos148 visualizações
Kouvola 06092012 esitys por Olli Marjalaakso
Kouvola 06092012 esitysKouvola 06092012 esitys
Kouvola 06092012 esitys
Olli Marjalaakso305 visualizações
Vastaamo ylojarvi esitys22032012 por Olli Marjalaakso
Vastaamo ylojarvi esitys22032012Vastaamo ylojarvi esitys22032012
Vastaamo ylojarvi esitys22032012
Olli Marjalaakso295 visualizações
Pori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittely por Kimmo Parhiala
Pori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittelyPori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittely
Pori 24.1.2012 Vastaamo.fi-esittely
Kimmo Parhiala274 visualizações
Työkykyjohtaminen por Työterveyslaitos
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
Työterveyslaitos2.8K visualizações
Lastensuojelun tulevaisuus por SOS-Lapsikyla
Lastensuojelun tulevaisuusLastensuojelun tulevaisuus
Lastensuojelun tulevaisuus
SOS-Lapsikyla562 visualizações
Turku 12032012 diaesitys por Olli Marjalaakso
Turku 12032012 diaesitysTurku 12032012 diaesitys
Turku 12032012 diaesitys
Olli Marjalaakso248 visualizações
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho... por THL
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
Birgitta Pekkanen, Tiina Ranta ja hankekehittäjät:Työpaja 7 polkuja korvausho...
THL173 visualizações
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset por THL
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tuloksetOsallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset
Osallistavan sosiaaliturvan kuntakokeilun tulokset
THL569 visualizações
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta por Vates-saatio
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toimintaVammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta
Vammaisjärjestöt työllistymistä tukemassa – vammaisfoorumin toiminta
Vates-saatio73 visualizações
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014 por Työeläkeyhtiö Varma
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Varman_työeläkekuntoutus_tänään_2014
Työeläkeyhtiö Varma1.1K visualizações
Vastaamo.fi-esittely Keuruulla 12.3.2012 por Kimmo Parhiala
Vastaamo.fi-esittely Keuruulla 12.3.2012Vastaamo.fi-esittely Keuruulla 12.3.2012
Vastaamo.fi-esittely Keuruulla 12.3.2012
Kimmo Parhiala282 visualizações
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1... por Socca_osaamiskeskus
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Vanhustyo uudistuu - kaikki mukaan Geriatrian professori Jaakko Valvanne 19.1...
Socca_osaamiskeskus1.1K visualizações
Paijat hame 15.8.2012 por Kimmo Parhiala
Paijat hame 15.8.2012Paijat hame 15.8.2012
Paijat hame 15.8.2012
Kimmo Parhiala291 visualizações

Mais de EHYT

Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptx por
Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptxPäihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptx
Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptxEHYT
109 visualizações98 slides
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv... por
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...EHYT
52 visualizações47 slides
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde... por
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...EHYT
56 visualizações8 slides
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt... por
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...EHYT
67 visualizações41 slides
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä por
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä EHYT
31 visualizações34 slides
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina... por
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...EHYT
108 visualizações81 slides

Mais de EHYT (20)

Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptx por EHYT
Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptxPäihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptx
Päihdepäivät 2023: 17. Huumekuolemien ehkäisyn Suomen malli.pptx
EHYT 109 visualizações
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv... por EHYT
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
Päihdepäivät 2023: 16. Päiväkeskustoiminta - näkökulmina kävijäprofiilit, hyv...
EHYT 52 visualizações
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde... por EHYT
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
Päihdepäivät 2023: 15. Käytännön läheisiä menetelmiä arjen ehkäisevään päihde...
EHYT 56 visualizações
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt... por EHYT
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...
Päihdepäivät 2023 14. Tietoisuus ja muutostaidot mielenterveys- ja päihdetyöt...
EHYT 67 visualizações
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä por EHYT
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
Päihdepäivät 2023: Lapset puheeksi -työ ylisukupolvisten ongelmien ehkäisyssä
EHYT 31 visualizações
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina... por EHYT
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...
Päihdepäivät 2023: 12. Suomalainen, ruotsalainen ja norjalainen menivät viina...
EHYT 108 visualizações
Päihdepäivät 2023: seminaari 11. Yrtitä edes: Kohtaamisia ja kannabiskeskuste... por EHYT
Päihdepäivät 2023: seminaari 11. Yrtitä edes: Kohtaamisia ja kannabiskeskuste...Päihdepäivät 2023: seminaari 11. Yrtitä edes: Kohtaamisia ja kannabiskeskuste...
Päihdepäivät 2023: seminaari 11. Yrtitä edes: Kohtaamisia ja kannabiskeskuste...
EHYT 34 visualizações
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo... por EHYT
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
Päihdepäivät 2023 seminaari 8. Talousvaikeudet haastavat koko perheen hyvinvo...
EHYT 74 visualizações
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik... por EHYT
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
Päihdepäivät 2023 seminaari 7. Hyvän mielen kunta- ja MIVA (Mielenterveysvaik...
EHYT 23 visualizações
6. Alkoholinkäyttö ja alkoholihaitat suomalaisten elämässä por EHYT
6. Alkoholinkäyttö ja alkoholihaitat suomalaisten elämässä6. Alkoholinkäyttö ja alkoholihaitat suomalaisten elämässä
6. Alkoholinkäyttö ja alkoholihaitat suomalaisten elämässä
EHYT 41 visualizações
5. ”Ei meidän palveluissa näy ihmiskaupan uhrit” por EHYT
5. ”Ei meidän palveluissa näy ihmiskaupan uhrit”5. ”Ei meidän palveluissa näy ihmiskaupan uhrit”
5. ”Ei meidän palveluissa näy ihmiskaupan uhrit”
EHYT 17 visualizações
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön... por EHYT
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
Päihdepäivät 2023 seminaari 3 3. Järjestämisvastuun muutoksen ja lainäädännön...
EHYT 96 visualizações
Päihdepäivät 2023 Seminaari 2. Helppo Raha - Slideshare.pdf por EHYT
Päihdepäivät 2023 Seminaari 2. Helppo Raha - Slideshare.pdfPäihdepäivät 2023 Seminaari 2. Helppo Raha - Slideshare.pdf
Päihdepäivät 2023 Seminaari 2. Helppo Raha - Slideshare.pdf
EHYT 67 visualizações
Työpaja Aidon kohtaamisen rakennusaineet.pdf por EHYT
Työpaja Aidon kohtaamisen rakennusaineet.pdfTyöpaja Aidon kohtaamisen rakennusaineet.pdf
Työpaja Aidon kohtaamisen rakennusaineet.pdf
EHYT 36 visualizações
Drinking Like the Nordics – A Comparative Study on Attitudes to Alcohol por EHYT
Drinking Like the Nordics – A Comparative Study on Attitudes to AlcoholDrinking Like the Nordics – A Comparative Study on Attitudes to Alcohol
Drinking Like the Nordics – A Comparative Study on Attitudes to Alcohol
EHYT 113 visualizações
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen por EHYT
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminenOpioidikorvaushoidosta irrottautuminen
Opioidikorvaushoidosta irrottautuminen
EHYT 184 visualizações
Päihdepäivät 2022: Harrastustoiminta ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edist... por EHYT
Päihdepäivät 2022: Harrastustoiminta ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edist...Päihdepäivät 2022: Harrastustoiminta ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edist...
Päihdepäivät 2022: Harrastustoiminta ehkäisevän päihdetyön ja terveyden edist...
EHYT 56 visualizações
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat por EHYT
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvatPäihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat
EHYT 121 visualizações
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat Inari Viskari por EHYT
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat Inari ViskariPäihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat Inari Viskari
Päihdepäivät 2022: Stigmaa purkavat sanat ja kuvat Inari Viskari
EHYT 128 visualizações
Päihdepäivät 2022: Mitä mä teen tän asiakkaan kanssa – ilmoitusvelvollisuudes... por EHYT
Päihdepäivät 2022: Mitä mä teen tän asiakkaan kanssa – ilmoitusvelvollisuudes...Päihdepäivät 2022: Mitä mä teen tän asiakkaan kanssa – ilmoitusvelvollisuudes...
Päihdepäivät 2022: Mitä mä teen tän asiakkaan kanssa – ilmoitusvelvollisuudes...
EHYT 84 visualizações

6. seminaari vaikeuksista voittoon sosiaalinen tyollistaminen elamanvaiheena

 • 2. Tuettu työllistäminen Työkykyohjelmassa Kehittämispäällikkö Leena Normia-Ahlsten Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • 3. Työkykyohjelmaa toteutetaan yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kesken TEM:n toimenpiteet STM:n toimenpiteet Tulevaisuuden Sote-keskus Työn ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelma 1. Työkyvyn tuki 2. Tuetun työllistymisen menetelmät 3. Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen 4. Palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen 1. TE-palveluiden uudelleen muotoilu 2. Hankinnoilla työllistämisen vauhdittaminen 3. Yhteiskunnallisten yritysten strategian valmistelu 4. Työkykykoordinaattori- resurssien vahvistaminen YHDYSPINNAT Mielenterveys- strategia Ikäohjelma Kuntoutus- uudistus Sosiaaliturvan uudistus Työkykyohjelma Kuntien työllisyys- kokeilut YHDYSPINNAT TYP- monialainen yhteispalvelu Ohjaamot STM TEM
 • 4. • Lisätä osatyökykyisten työttömien työllistymisen edellytyksiä, työ- ja toimintakykyä ja yhteiskunnallista osallisuutta • Luoda monialainen palvelukokonaisuus, jossa osatyökykyisten työttömien työkyvyn tuen tarve tunnistetaan ja jossa palvelut ja palvelupolut toimivat asiakaslähtöisesti • Kehittää ammattilaisten osaamista siten, että he tuntevat työkyvyn tuen palvelukokonaisuuden ja osaavat hyödyntää sitä asiakkaan parhaaksi • Tuottaa tietoa osatyökykyisten työttömien palveluiden ja etuuksien yhteensovittamiseksi sekä lainsäädännön kehittämisen tueksi. • → 22 kuntaa ja kuntayhtymää toteuttaa kehittämishankkeita STM:n hallinnonalan Työkykyohjelman tavoitteet
 • 7. 1. Vahvistetaan ja selkeytetään sosiaalihuollon työllistymistä tukevaa palvelupolkua TE-hallinnon palvelujen rinnalla. 2. Otetaan käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus ja arvioidaan sen toimeenpanoa, soveltuvuutta ja vaikuttavuutta. 3. Kokeillaan ns. alihankintamallia vammaisten henkilöiden työllistymistä tukevassa toiminnassa ja työtoiminnassa. Tuettu työllistyminen – toimenpidekokonaisuuden tavoitteet
 • 8. • Työhön sijoittumista edistävien toimien käytön lisäämistä sosiaalihuollossa • Työllistymistä tukevien sosiaalipalvelujen selkeyttäminen • Sosiaalihuollon, Kelan, TE-palvelujen, kunnan työllisyyspalvelujen, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun ja ohjaamojen yhdyspinnan ja työnjaon selkeyttämistä ja mallintamista, yhteistyöstä ja sen rakenteista sopimista Sosiaalihuollon työllistymistä tukevan palvelupolun vahvistaminen
 • 9. Sosiaalihuollon työllistymistä tukevat palvelut Useita oikeudellisia epäkohtia, kuten mm. keitä palveluun ohjautuu, millä perusteella. Palvelun sisällössä paljon vaihtelua Edellytykset palveluihin pääsyssä monimutkaiset, palvelut myös sekoittuvat keskenään. Lainsäätäjän tarkoitus avoimille työmarkkinoille etenevästä polusta ei ole käytännössä täyttynyt. Pääosa siirtymistä tapahtuu työtoiminnasta muuhun virikkeitä antavaan toimintaa, palkkatyöhön ohjaavaa yksilöllistä tukea on harvoin tarjolla
 • 15. Kuntouttava työtoiminta Vantaalla • Kuntouttavalla työtoiminnalla parannetaan pitkään jatkuneen työttömyyden perusteella työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saavan henkilön edellytyksiä työllistyä avoimilla työmarkkinoilla sekä edistetään hänen mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen ja työ- ja elinkeinoviranomaisen tarjoamaan julkiseen työvoimapalveluun (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta) • Maksimiaika yleensä 12kk per paja (integroidussa kuntouttavassa työtoiminnassa 24kk samassa toiminnassa). Valmennustaloissa voidaan tarvittaessa asiakaslähtöisistä perusteista joustaa yli 12kk samalla pajalla esim. osatutkintojen suorittamisen tai muun perustellun syyn vuoksi. • Työtoimintajaksosta sopimus yleensä 3 kk kerrallaan (ensimmäinen jakso aina 3 kk), max. 2 vuotta lain mukaan • Työtoimintaa vähintään 4 t/pv, 1-4 päivänä viikossa max 178 pvää vuosi. • Työvuorot ovat pääsääntöisesti ma – pe klo 8 - 12 tai ma – to iltapäivällä klo 11 - 15
 • 16. Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät • 2014 asiakkaita oli yhteensä 952 (kasvua edellisvuodesta 22,5 %) • 2015 asiakkaita oli yhteensä 1249 (kasvua edellisvuodesta 28,4%) • 2016 asiakkaita oli yhteensä 1293 (kasvua edellisvuodesta 3,52%) • 2017 asiakkaita oli yhteensä 1503 (kasvua edellisvuodesta 16,24%) • 2018 asiakkaita oli yhteensä 1761 (kasvua edellisvuodesta 17,16%) • 2019 asiakkaita oli yhteensä 1722 (laskua edellisvuodesta -2%) • 2020 asiakkaita oli yhteensä 1 3 3 7 ( l a s k u a - 7 , 5 % )
 • 18. Kuntouttava työtoiminta • Noin 1/3 puhuu äidinkielenä muuta kuin suomea tai ruotsia • Pääosa asiakkaista ohjautuu TYP-palveluiden ja muiden monialaisten palveluiden kautta -> 1.3.2021kuntakokeilun omaohjaajat lähettäjinä • Toiminta on pääosin kunnan omaa järjestämää palvelua: • Valmennustalot Reeli, Luxi ja Koutsi • Integroidut palvelut • Nuorisopalveluiden työpajat • Ostopalvelut • Henkilöstö n 80-90 henk.
 • 19. Valmennustalojen työpajat Vantaan Luxi Keittiö​ Kädentaidot​ Puhtauspalvelut​ Tietotekniikka (Opastin)​ Valokeila Etkumo Vantaan Reeli Keittiö​ Pesula​ Logistiikka ja kalustekierrätys Puhtauspalvelut Remontti​ Uusioverstas​ Vantaan Koutsi Keittiö​ Puhtauspalvelut​ Puutyö- ja kalustekunnostus​ Remontti Tekstiili- ja kädentaidot​ Tietotekniikka (Opastin)​
 • 20. Suomen kielen opetus valmennustaloilla Jokaisella valmennustalolla (Koutsi, Reeli ja Luxi) on suomen kielen opettaja, joka järjestää asiakkaille sekä ryhmä- että yksilöopetusta. Sen lisäksi suomen kielen opettaja on mukana työpajoilla keskustelemassa ja aktivoimassa suomen kielen käyttämistä. Aihepiirit ovat työelämään ja arkeen liittyviä asioita asiakkaiden osaamistaso huomioiden
 • 21. Valo-valmennus ja opinnollistaminen valmennustaloilla • Valo-valmennus: Asiakkaalla on mahdollisuus suorittaa perus- tai ammattitukinnon osa- tai kokotutkintoja. Oppilaitos kirjoittaa asiakkaalle todistuksen suoritetuista opinnoista, jotka näytetään arjen ympäristössä. • Opinnollistaminen Paikko-järjestelmässä: On toinen tapa tunnistaa pajan osaamisia. Maksullinen palvelu, johon Vantaa on ostanut lisenssin. Työpaikossa tunnistetaan ensin oppimisympäristö sen mukaisesti mitä asioita ko. ympäristöissä voi tehdä. Työyksikön puolelta kirjoitetaan osaamistodistus asiakkaalle niistä asioista, jotka hän osaa.
 • 22. Integroidut • Kuntouttavaan työtoimintaan voi osallistua myös integroiduissa paikoiss. Toiminta sopii henkilöille, jotka kykenevät työskentelemään itsenäisesti ja ovat lähellä avoimia työmarkkinoita. • Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat työskentelevät erilaisissa avustavissa tehtävissä kaupungin toimialoilla sekä erilaissa säätiöissä, yhdistyksissä, järjestöissä, valtiolla ja seurakunnissa esim. vanhustenhuollon palveluyksiköt, päiväkodit, hautausmaa. • Kilpailutettuja yhteistyökumppaneita, joita tällä hetkellä seitsemän (7) • Yksilö- ja ryhmätoimintaa • Toimintaa järjestetään Vantaan, Helsingin ja Espoon alueella • Toimintaa järjestetään erilaisilla työpajoilla mm. Keittiö, toimisto- ja puhtauspalvelut • Lisäksi erilaisia ryhmiä mm. Ict-maahanmuuttajille, S2-ryhmiä, lähellä työelämää oleville henkilöille suunnattuja ryhmiä Ostopalvelut
 • 23. Nuorisopalveluiden kuntouttava työtoiminta • Nuorille henkilöille järjestetään kaupungin omana toimintana (ostopalvelun lisäksi) kuntouttavaa työtoimintaan nuorten työpajoilla. Työpajoina on keittiö-, kädentaito-, kodinkunnostus-, kulttuuri- ja liikuntapaja. • Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään 2–3 päivänä viikossa, 6 tuntia päivässä.
 • 24. Kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena 1/2 • Ajalla 3/20-7/20 ja 12/20- 4/21 järjestettiin asiakkaille kuntouttava työtoimintaa etätoimintana. Kokonaisuuteen kuului sosiaaliohjaajan ja uravalmentajan kontaktoinnit puhelimen kautta. Lisäksi työpajat järjestivät etätehtäviä asiakkaille. • Kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena syksyllä 2020: Asiakkaiden kanssa keskustellaan siitä, että kuntouttava työtoiminta voidaan tilanteesta riippuen järjestää lähitoimintana, hybridinä tai etätoimintana. Suurin osa asiakkaista on lähitoiminnassa. Osa asiakkaista on hybdiritoiminnassa, jossa he vuorottelevat lähitoiminnan ja etätoiminnan välillä. Osa asiakkaista on pelkästään etätoiminnassa. Asiakkaalle annetaan etäkuntouksen mahdollisuus tarvittaessa valmennustalolla tai ostopalveluissa, jos:  asiakas kuuluu riskiryhmään  asiakkaalla on sairas lapsi kotona  asiakkaalla on omaehtoinen tai pakollinen karanteeni  jos asiakkaalla lieviä flunssaoireita, mutta pystyt kuitenkin osallistumaan toimintaan  jos asiakkaalla on pelkotila, tai muu perusteltu syy
 • 25. Kuntouttava työtoiminta etävalmennuksena 2/2 Integroidussa kuntouttavassa työtoiminnassa (esim. koronasulun vuoksi) asiakkaat siirtyvät etätoimintaan tai lähitoimintaan valmennustalolle tai uuteen integroituun paikkaan Etäkuntoutuksessa ohjaaja antaa asiakkaalle ohjeet ja/tai harjoitteet, joita tehdään kotona työtoimintapäivänä. Asiakkaan tulee palauttaa annetut tehtävät määräajassa ja tämä katsotaan silloin toimintapäiväksi. Etäkuntoutuspäivälle/-päiville määritellään tavoitteet ja seuranta lähipäivän tapaan ja asiakkaan tulee olla tavoitettavissa toimintavuoron aikana Etäkuntoutus ei vakuutussyistä anneta fyysisiä tehtäviä. Etäkuntoutuspäivä on sama kuin sopimukseen kirjattu toimintapäivä. Etäkuntoutuksesta voidaan sopia vain jos asiakkaalla on siihen kotonaan tarvittavat välineet ( esim. puhelin kontaktinpitoa varten).
 • 27. Etkumo Ryhmässä max. 16 kuntouttavan työtoiminnan asiakasta, joilla kotona tietokone ja toimiva nettiyhteys. Toimintapäiviä 3pv/vk ja 4h/pvä kolmen kuukauden ajan. Toiminta hybridimallilla; pääsääntöisesti etänä tietokoneen kautta käyttäen teamsia sekä googlen classroomia (tämä yhteinen alusta, jossa jaetaan materiaalia, tehtäviä sekä kommentointia) lisäksi muutamia lähipäiviä kokonaisuuden alussa ja lopussa.
 • 28. Etkumo Isossa roolissa päivittäinen ryhmäkeskustelu sekä itsenäisissä tehtävissä omakohtainen pohdiskelu. Tavoitteena: 1.Voimaantua, oppia tunnistamaan ja sanoittamaan omia vahvuuksia ja jo hankittua osaamista. 2.Avata omaa ajattelua näkemään vaihtoehtoja. Tukea kokonaisvaltaista hyvinvointia. 3. Kartoittaa opiskelu- ja työllistymispolkuja yhteistyössä uravalmennuksen kanssa. 4.Päivittää työhakemisen taitoja ja ansioluettelo. 5.Vertaistuki ryhmäläisiltä.
 • 29. Sosiaaliohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa • Kuntouttava työtoiminta käynnistyy asiakkaan tapaamisella esim. valmennustalolla, jossa tutustutaan työtoimintapaikkaan ja laaditaan sopimus kuntouttavasta työtoiminnasta • Sosiaaliohjaaja on tukena kuntouttavan työtoiminnan ajan, auttaa arjen ongelmatilanteissa ja sekä ylläpitää motivaatiota • Auttaa pohtimaan tulevaisuuden tavoitteita, ohjaa oikeisiin palveluihin ja laatii jatkosuunnitelmaa yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa
 • 30. Uravalmennus kuntouttavassa työtoiminnassa • Uravalmentaja antaa sekä yksilö- että ryhmävalmennusta asiakkaille • Tavoitteena on asiakkaan työllistyminen, opintoihin siirtyminen tai muu vaihtoehto, joka edesauttaa asiakkaan työllistymistä • Uravalmentaja pyrkii aktiivisesti etsimään asiakkaalle sopivia työllistymismahdollisuuksia sekä kannustaa asiakasta havaitsemaan omia vahvuuksiaan • Uravalmentaja tekee yhteistyötä työpaja- ja sosiaaliohjaajien sekä TE-toimiston ja TYPin kanssa
 • 32. Tulevaisuuden näkymiä • Haasteena tuottaa monipuolista ja vetovoimaista kuntouttavaa työtoimintaa asiakkaille lähipalveluna, hyvien kulkuyhteyksien päässä • Vaikuttavuuden lisääminen jatkossa -> asiakkaista yhä isompi osa siirtyy työhön, koulutukseen tai muuhun työllistämistä edistävään toimenpiteeseen • Epidemian tuomat haasteet palveluiden tarjoamisessa • Uuden lain tuomat vaikutukset käytäntöön- Kuka ja miten järjestetään • Työllistymisen kuntakokeilun tuomat muutokset kuntouttavaan työtoimintaan • Yritysten ja oppilaitosten kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen
 • 33. 23 Tunnista, Ennaltaehkäise, Ohjaa ja Tue moniammatillisesti osatyökykyisiä TEOT-hanke 2021-2022 budjetti on1,9 milj.€, josta valtionavustusta valtioneuvoston työkykyohjelmasta 1,6 milj.€. TEOT-hanke haluaa tuoda palveluverkoston toimijat helpommin löydettäväksi ja lähestyttäväksi asiakkaille sekä suunnatta rajalliset voimavarat niihin osatyökykyisten asiakasryhmiin, jotka eniten hyötyisivät saamastaan tuesta – tavoitteena työllistyminen ja kuntoutuminen. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka vastaavat asiakasprosessin eri vaiheisiin. Erityisen kriittisenä nähdään se, että alkuvaiheen palvelutarpeen tunnistaminen, kartoittaminen sekä ohjaus tehdään yhdenmukaisesti, jotta ohjaus toimii.
 • 36. A-klinikkasäätiö A-klinikkasäätiö Pirkko Hakkarainen verkkopalvelupäällikkö A-klinikkasäätiö Ohjaajien ja asiakkaiden yhteisöä osallistava sähköinen tuki päihderiskien ja arjen hallintaan Päihdepäivät 19.5.2021, osio 6: Vaikeuksista voittoon? Sosiaalinen työllistäminen elämänvaiheena
 • 37. A-klinikkasäätiö 38 A-klinikkasäätiö pähkinänkuoressa • Yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon toimija (1955-) • Järjestötyötä säätiön nimissä http://a-klinikkasaatio.fi/ • Hoitopalvelut yhtiöitetty: A-klinikka Oy on säätiön 100 % omistama yhteiskunnallinen yritys https://www.a-klinikka.fi/ • Päihteet ja mielenterveys, pelaaminen, muut psykososiaaliset ongelmat • Valtakunnallista ja alueellista toimintaa. • Apua, tukea ja hoitoa kasvokkain ja verkossa.
 • 38. A-klinikkasäätiö A-klinikkasäätiö Pirkko Hakkarainen Verkkopalvelupäällikkö A-klinikkasäätiö Aiheet: 1. Taustaa 2. Yhteiskehittämistä 3. Sähköinen tukipaketti 4. Tutkittua tietoa digistä 5. Anna palautetta
 • 39. A-klinikkasäätiö 40 Taustaa • Alkoholihaitat aiheuttavat Suomessa noin 1,6 miljardin euron välittömät kustannukset (Stockwell ym. Finnish alcohol policy at the crossroads. Stockwell, 2019) • Suomessa on 564 000 alkoholin riskikäyttäjää (THL). • Päihteiden ja lääkkeiden samanaikainen käyttö lisääntyy. Alkoholikuolemat lisääntyneet +6,5 % Huumekuolemat lisääntyneet +12,6 % (Lähde: THL, Päihde-tilastollinen vuosikirja 2019 Opioidien käyttäjiä Suomessa v. 2017 23 500-29 500. Lähde: duodecimlehti.fi, duo 15450
 • 40. A-klinikkasäätiö 41 Taustaa • Kannabis on suosituin huume. • Kannabiksen käyttö kasvaa sukupolvittain. 1980-luvulla syntyneistä 42 % ilmoitti kokeilleensa kannabista ainakin kerran elämässään. (THL:n huumekysely vuodelta 2018) • Suomalaisista lähes 80 prosenttia on pelannut viimeisen vuoden aikana jotain rahapeliä. Koko väestöstä 24 % on kokeillut kannabista. Lähde: THL 2020 Suomen 15-74-vuotiaasta väestöstä 11 % on riskipelaajia (400 000). Lähde: THL 2020 Noin 112 000:lla (3 %) on rahapeliongelma. Heistä peliriippuvaisia on noin 52 000. Lähde: THL 2020
 • 41. A-klinikkasäätiö 42 Taustaa → Päihteiden käytöllä on vaikutusta työ- ja toimintakykyyn. → Päihteiden käyttö on riski työelämästä syrjäytymiselle. → Päihteiden käyttöön liittyvä stigma vaikeuttaa pääsyä takaisin työmarkkinoille. → Mielenterveyssyyt ovat merkittävin työkyvyttömyyttä aiheuttava tekijä. → Perusoikeus: jokaisella ihmisellä on oikeus työhön. → Tuettu työllistäminen on tärkeä elämänvaihe, jossa tarvitaan erilaisia tukimuotoja. → Työ on sekä inhimillisesti että yhteiskunnallisesti merkityksellistä: • työn arvostus • hyvinvointivaltion palvelut vs. huoltosuhde → Yhteistyötä tarvitaan, jotta myös heikommassa työmarkkina-asemassa oleville tarjotaan mahdollisuus työllistyä.
 • 43. A-klinikkasäätiö 44 Yhteiskehittämistä ja strategiaa • Vantaan kaupunki ja A-klinikkasäätiö ovat yhteiskehittäneet sosiaalisen työllistämisen sähköistä tukipakettia • Video: Vantaan Reelin palveluesimies Tuomo Seppänen kertoo yhteiskehittämisestä https://www.youtube.com/watch?v=pz2FRvBOv-Y • Videoselitys: Tuomo Seppänen kertoo, miten yhteistyö Vantaan Reelin ja A-klinikkasäätiön kanssa käynnistyi ja mitä se merkitsee ohjaajille ja heidän asiakkailleen. • Yhteiskehittämisen avainsanoja: • Osallisuus, yhdenvertaisuus, digitalisaatio, työ- ja toimintakyky, työllistyminen, kestävä kehitys, arvot, oikeudet, elämänvaihe
 • 45. A-klinikkasäätiö 46 Mikä sähköinen tukipaketti? Sosiaalisen työllistämisen sähköinen tukipaketti on kaksiosainen: 1. Tuetun työllistämisen piirissä oleville asiakkaille/kansalaisille/työntekijöille suunnattu sivusto unto.elämänvaihe.fi 2. Tuettua työllistämistä harjoittaville suunnattu verkkokurssi Ota puheeksi työelämänvaihe (vielä kehitysversiona työn alla)
 • 46. A-klinikkasäätiö 47 unto.elämänvaihe.fi • Sähköisen tukipaketin tavoitteena on integroitua osaksi kasvokkaista työtä ja osaltaan edistää elämänhallintaa, ehkäistä ja vähentää päihdehaittoja sekä edistää työ- ja toimintakykyä. • Tavoitteena on tehdä yhteistyötä erilaisten organisaatioiden kanssa, ja arvioida sekä kehittää integroidun tuen sisältöjä. • Yhteistyökumppaneiksi toivotaan kuntia, järjestöjä ja valtion sektorilaitoksia sekä kaikkia työnantajia, joilla on henkilöstöä tuetussa työssä. • Unto-sivusto on vapaasti hyödynnettävissä itsenäisesti tai ohjatusti yhteisenä käyttöliittymänä.
 • 47. A-klinikkasäätiö 48 unto.elämänvaihe.fi • Tukipaketin kehittämiseen Reelin kanssa on osallistunut myös säätiön Paikka auki -työntekijöitä: • Mikko Laukonsuon mukaan unelmat ovat kuntoutumisen tiellä tärkeitä – hän kehitti erityisesti Itsetuntemus-osiota. • Tarmo Rouhiainen on erityisesti kuvannut videoita – ja hän on täällä tänään mukanamme.
 • 52. A-klinikkasäätiö 53 Toimintakyvyn mittaaminen Muutos toimintakyvyn yhdellä osa-alueella vaikuttaa muiden osa-alueiden kehitykseen. Toimintakyky paranee tutkitusti päihdehoidon aikana. Paradise24fin-lomake sopii erinomaisesti myös tuetun työllistämisen piirissä oleville. • Lomakkeen voi ohjata tekemään itsenäisesti tai avustettuna. Lisätietoa lomakkeen taustasta: Lisätietoa Tietopuussa Paradise24fin lomake sähköisenä Päihdelinkissä Paradise24fin lomake pdf muodossa Päihdelinkissä
 • 53. A-klinikkasäätiö 54 Esimerkki sisällöstä: pohdintatehtävät Unto-palvelu sisältää teemaan liittyviä pohdintatehtäviä, joista osa on itsenäisesti tehtäviä, osa työyhteisössä tehtäviä. Joissakin pohdintatehtävissä kehotetaan keskustelemaan asiasta oman tukihenkilön kanssa.
 • 54. A-klinikkasäätiö 55 Verkkokurssi tuetun työn osaajille Tuetun työllistämisen piirissä on ammattilaisia hyvin monenlaisista taustoista. Sähköisen tukipaketin toinen osa tähtää ammattilaisten oman osaamisen lisäämiseen tavoitteisiin pääsemiseksi. Tuetun työllistämisen erilaiset toimijat voivat tarvita tietoa ja vinkkejä siihen, miten verkkoa ja erityisesti Unto-verkkosivustoa voisi hyödyntää osallistavana työkaluna työ- ja toimintakyvyn kehittämisessä. Ota puheeksi työelämänvaihe -verkkokurssi on vielä kehitysvaiheessa, ja sen valmistumisesta tiedotetaan mm. otapuheeksi.fi sivulla.
 • 56. A-klinikkasäätiö 57 Syrjäyttääkö digi? THL:n FinSotekysely: kohderyhmänä 20 vuotta täyttäneet. Otos: 10 000, n= 45 % Koettuja esteitä sote-verkkopalvelujen käytössä: • Henkilökohtaista tapaamista ei voi korvata sähköisellä yhteydenotolla (yli 60 % vastanneista samaa mieltä). • Käyttöehdot ovat liian hankalat (46 % samaa mieltä). • Viidennes koki, ettei omannut riittäviä taitoja sähköisten palveluiden käyttämiseen. • 15 % ei ollut käytössä tietokonetta ja internetyhteyttä. • Ikä selitti voimakkaasti esteiden kokemista, myös maakunnittain eroja. Lähde: Hyppönen, H. ym. Kansalainen – pystyn itse? Kokemuksia sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisistä palveluista kansalaisille. Tutkimuksesta tiiviisti 2, tammikuu 2018. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsinki http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/135932/URN_ISBN_978-952-343-040-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • 57. A-klinikkasäätiö 58 Verkkopalvelujen käyttö väestössä Selvästi parhaimpana sähköisten palvelujen hyödyntämistapana pidetään niiden käyttämistä kasvokkaisten palvelujen tukena. Tästä väittämästä oli samaa mieltä 46 % (v. 2017 luku oli 44 %). A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä (2013, 2015, 2017, 2019). Kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online-paneeli) Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys Taloustutkimus 2013, n=1195 Taloustutkimus 2015, n=1089 Kantar TNS 2017, n=1011 Kantar TNS, 2019, n=1008
 • 58. A-klinikkasäätiö 59 Väestön valmius käyttää verkkoapua A-klinikkasäätiön tutkimussarja verkkopalvelujen käytöstä (2013, 2015, 2017, 2019). Kohderyhmä: 18-79-vuotiaat (online- paneeli) Teemana päihteet, muut riippuvuudet ja mielenterveys • Yli puolet (57 %) olisi itse valmis kokeilemaan internetistä löytyviä itsehoito- tai oma- apupalveluja omaan ongelmaan liittyen (kasvanut vuodesta 2017). • 68 % olisi valmis hakemaan tietoa, tukea tai apua sähköisistä palveluista, jos läheisellä olisi ongelmia (kasvanut vuodesta 2017). Suomen Gallup 2013, n=1195 Suomen Gallup 2015, n=1089 Kantar TNS 2017, n=1011 Kantar TNS, 2019, n=1008
 • 59. A-klinikkasäätiö 60 Asiakastyö ja digitalisaatio Tuetun työllistämisen piirissä olevien kansalaisten tukemisessa kannattaa hyödyntää digitalisaatiota. → Unto palvelee ammattilaisen ja tuetusti työllistetyn yhteisenä käyttöliittymänä elämänvaiheen tukemisessa Esimerkkejä hyödyistä: • vahvistaa tuetun työntekijän digi-taitoja ja oma-apua • kiinnittää asiakkaan toimintaan/palveluihin kohtaamisten välillä (voi antaa tehtävänantoja, hyödyntää sisältöjä ja pohdintatehtäviä) • tukee työ- ja toimintakyvyn edistämistä
 • 61. A-klinikkasäätiö 62 Pyydämme palautetta Untosta Tehdään yhdessä unelmista totta. Tuetaan ihmisiä heidän pyrkiessään kohti toivomaansa työ- ja toimintakykyä. Unto kasvaa ja kehittyy. Meille voi lähettää ruusuja ja risuja, kehittämisideoita ja yhteistyötoiveita sähköpostilla otapuheeksi@a-klinikka.fi
 • 62. A-klinikkasäätiö 63 Kiitos mielenkiinnosta! Lisätietoja: Pirkko Hakkarainen verkkopalvelupäällikkö A-klinikkasäätiö pirkko.hakkarainen@a-klinikka.fi 050 5780 806