Java laboratoriin udirdamj 2

E-Gazarchin Online University
E-Gazarchin Online UniversityE-Gazarchin Online University

Java laboratoriin udirdamj 2

JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
1
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№2
Хичээлийн зорилго:
Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан тооны факториалыг тооцоолно.
Хэрэглэгчээс алдаатай мэдээлэл оруулвал try/catch дотор шийдэх болно.
package basics;
public class FactTest {
public static void main(String[] args) {
// Факториалыг тооцоолох.
try {
int x = Integer.parseInt(args[0]);
// Факториал бодолтод Энд Факториал4 классын factorial() методыг
// хэрэглэе. Мөн өмнө үүсгэсэн Факториал, Факториал2, Факториал3
// классуудаас сонгож хэрэглэж болно.
System.out.println(x + "! = " + Факториал4.factorial(x));
}
// Хэрэв алдаа гарвал доорхи блокуудаас тухайн алдаанд
// тохирох catch ажиллана.
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
// Хэрэглэгч аргумент заахаа мартсан байна.
System.out.println("Аргументыг заана уу");
System.out.println("Хэрэглээ: java FactComputer <тоо>");
}
catch (NumberFormatException e) {
// Оруулсан аргумент нь тоо биш байна.
System.out.println("Тоон аргумент өгнө үү");
}
catch (IllegalArgumentException e) {
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
2
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
// Аргумент нь < 0. Thrown by Factorial4.factorial()
System.out.println("Буруу аргумент: " + e.getMessage());
} } }
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
3
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№3
Хичээлийн зорилго: "Fizzbuzz" тоглоомд оролцогчид ээлжлэн 100 хүртэл тоолох 5-д
хуваагдах тоон дээр "fizz", 7-д хуваагдах тоон дээр "buzz", хоёуланд хуваагдах тоон дээр
"fizzbuzz" гэж хэлэх ёстой. Хэрэв энэ дүрмийг зөрчвөл тоглоомоос хасагдах болно. Энэ
програм нь "Fizzbuzz" тоглоомыг тоглуулна. Програмд давталт, салаалах заавар,
үлдэгдэлтэй хуваах үйлдлийг хэрхэн ашиглахыг харуулсан болно.
package basics;
public class FizzBuzz {
public static void main(String[] args) {
for(int i = 1; i <= 100; i++) { // 1-100 хүртэл тоолох
if (((i % 5) == 0) && ((i % 7) == 0)) // 5 ба 7-д хуваагдах уу?
System.out.print("fizzbuzz");
else if ((i % 5) == 0) // 5-д хуваагдах уу?
System.out.print("fizz");
else if ((i % 7) == 0) // 7-д хуваагдах уу?
System.out.print("buzz");
else
System.out.print(i); // аль нь ч биш
System.out.print(" ");
}
System.out.println();
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
4
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Энэ класс нь FizzBuzz класстай ижил зорилготой, ялгаа нь switch зааврыг ашигласан.
package basics;
public class FizzBuzz2 {
public static void main(String[] args) {
for(int i = 1; i <= 100; i++) { // 1-100 хүртэл тоолох
switch(i % 35) { // 35-д хуваасны үлдэгдэл?
case 0: // 35-д хуваагдсан...
System.out.print("fizzbuzz "); // "fizzbuzz" хэвлэх.
break; // энэ зааврыг мартаж болохгүй!
case 5: case 10: case 15: // хэрэв үлдэгдэл нь эдгээрийн аль
case 20: case 25: case 30: // нэг бол 5-д хуваагдана
System.out.print("fizz "); // "fizz" хэвлэх.
break;
case 7: case 14: case 21: case 28: // 7-д хуваагдах тохиолдлууд...
System.out.print("buzz "); // "buzz" хэвлэх.
break;
default: // бусад тооны хувьд...
System.out.print(i + " "); // тоог хэвлэх.
break;
}
}
System.out.println();
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
5
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№4
Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан тооноос бага буюу
тэнцүү анхны тоог буцаана.
Алгоритм нь: Оруулсан тооноос бага бүх анхны тоонуудыг үржвэрт задлах аргаар анхны
бус тоонуудыг олох ба үлдсэн бусад нь анхны тоо болно.
* Програмыг ажиллуулах жишээ (командын мөрөөс):
java basics.АнхныТоо 121
* NetBeans-ээс ажиллуулах бол:
JavaLab проект дээр хулганы баруун товч дарж Propertis->Run сонгоно. "Main
Class" -д basics.АнхныТоо сонгоно. "Arguments"-д 121 оруулаад OK дарна.
package basics;
public class АнхныТоо {
public static void main(String[] args) {
// командын мөрөөс оруулсан утгыг шалгах
int max = 100; // командын мөрөөс утга оруулаагүй бол 100-г сонгох
try { max = Integer.parseInt(args[0]); } // утгыг тоо руу хөрвүүлэх
catch (Exception e) {} // алдаа гарсан бол өнгөрөөх
// өгсөн тоо хүртэлх тоо бүр анхны эсэхийг заах массив үүсгэх
boolean[] isprime = new boolean[max+1];
// бүх тоог анхны гэж авая.
for(int i = 0; i <= max; i++) isprime[i] = true;
// 0 ба 1 нь анхны биш гэдгийг мэдэж байгаа учраас тэмдэглэе.
isprime[0] = isprime[1] = false;
// max-аас бага бүх анхны тоог олоход үржвэрүүд бодох ба энэ үржвэр
// хамгийн ихдээ sqrt(max) байна.
int n = (int) Math.ceil(Math.sqrt(max)); // java.lang.Math класс
// Одоо, 0-ээс n хүртэлх i бүрийн хувьд:
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
6
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
// хэрэв i анхны бол түүний үржвэрт алхамууд нь анхны биш гэдгийг тэмдэглэе.
// хэрэв i анхны биш бол өмнө тооцоолсон учраас орхих
for(int i = 0; i <= n; i++) {
if (isprime[i])
for(int j = 2*i; j <= max; j = j + i) // i-н үржвэрт алхамууд нь
isprime[j] = false; // анхны тоо биш.
}
// хамгийн их анхны тоог хайх:
int ихАнхныТоо;
for(ихАнхныТоо = max; !isprime[ихАнхныТоо]; ихАнхныТоо--) ; // биегүй хоосон
давталт
// үр дүнг хэвлэх
System.out.println(max + " -ээс бага буюу тэнцүү анхны тоо "
+ ихАнхныТоо);
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
7
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№5
Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь энгийн алгоритмаар тоонуудыг хэрхэн эрэмбэлэхийг
харуулсан
package basics;
public class ТооЭрэмбэлэх {
public static void эрэмбэл(double[] тоонууд) {
// Массивын элемент бүрээр гүйх явцдаа хамгийн бага элементийг олж
// эрэмбэлэгдээгүй хэсгийн эхэнд байрлуулах.
for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) {
int min = i; // хамгийн бага элементийн индекс
// i ба массивын төгсгөлийн хооронд хамгийн багыг олох
for(int j = i; j < тоонууд.length; j++) {
if (тоонууд[j] < тоонууд[min]) min = j;
}
// олдсон бага тоог i элементтэй солих.
// 0 ба i хоорондох бүх элемент эрэмбэлэгдсэн хэвээр үлдэнэ.
double tmp;
tmp = тоонууд[i];
тоонууд[i] = тоонууд[min];
тоонууд[min] = tmp;
}
}
public static void main(String[] args) {
double[] тоонууд = new double[10]; // тоонуудыг агуулах массив
for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) // санамсаргүй тоогоор дүүргэх
тоонууд[i] = Math.random() * 100;
эрэмбэл(тоонууд); // эрэмбэлэх
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
8
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) // хэвлэж харуулах
System.out.println(тоонууд[i]);
} }
Лабораторийн удирдамж№7
Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрнөөс дамжуулсан аргументуудыг
эсргээр нь хэвлэнэ.
package basics;
public class Урвуулах {
public static void main(String[] args) {
// аргументын массиваар эсрэг чиглэлд давтах
for(int i = args.length-1; i >= 0; i--) {
// нэг аргументын бүх тэмдэгтээр эсрэг чиглэлд давтах
for(int j=args[i].length()-1; j>=0; j--) {
// i аргументын j тэмдэгтийг хэвлэх
System.out.print(args[i].charAt(j));
}
System.out.print(" "); // аргумент бүрийн ард сул зай хэвлэх.
}
System.out.println(); // шинэ мар хэвлэх.
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
9
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№8
Хичээлийн зорилго: Хэрэглэгчийн оруулсан утгын факториалыг тооцоолно
import java.io.*; // java.io хавтасын бүх класс.
package basics;
public class ФактГараасБодогч {
public static void main(String[] args) throws IOException {
// гараас текст өгөгдлийг дараахь байдлаар уншина
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
// мөнхийн давталт
for(;;) {
// хэрэглэгчид урилга хэвлэх
System.out.print("Тоо> ");
// оруулсан текстийг унших
String мөр = in.readLine();
// хэрэв мөрийн төгсгөлд хүрсэн эсвэл
// хэрэглэгч "quit" гэж бичсэн бол гарах
if ((мөр == null) || мөр.equals("quit")) break;
// оруулсан мөрийг тоо руу хувиргаж факториал бодох
try {
int x = Integer.parseInt(мөр);
System.out.println(x + "! = " + Факториал4.factorial(x));
}
// алдаа гарсан бол ерөнхий алдааны мэдэгдэл хэвлэх
catch(Exception e) { System.out.println("оролт буруу"); }
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
10
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
11
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№9
Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь main() метод агуулаагүй учраас биеэ дааж ажиллах
програм биш юм. Харин энэ класст тодорхойлсон factorial() методыг өөр програмаас
хэрэглэх боломжтой.
1-р арга:
package basics;
public class Факториал {
/** x тооны факториал x! буцаана */
public static int factorial(int x) {
// хэрэв x < 0 бол алдаа шидэх
if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой");
int fact = 1;
for(int i = 2; i <= x; i++) // давтах
fact *= i; // fact = fact * i; бичиглэлийн товчлол
// үр дүнг буцаах
return fact;
}
}
2-р арга: Энэ класс нь факториалыг рекурсив аргаар тооцоолно. Энэ классын factorial()
метод нь n! = n * (n-1)! томъёон дээр үндэслэн өөрөө өөрийгөө давтан дуудна.
package basics;
public class Факториал2 {
public static long factorial(long x) {
if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой");
if (x <= 1) return 1; // 0 болсон үед рекурсыг зогсоох
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
12
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
else return x * factorial(x-1); // өөрийг рекурсээр дуудах
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
13
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№10
Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь факториалыг тооцоолж, тооцоолсон факториалыг
дахин хэрэглэх зорилгоор статик массивт хадгална. 20! нь масстивын дээд хязгаар болно.
Тиймээс дамжуулсан аргумент хэтэрхий том эсвэл бага бол энэ програм алдаа заах болно.
package basics;
public class Факториал3 {
// 0!-ээс 20! хүртэлх утга хадгалах статик массив
static long[] table = new long[21];
// массивын эхний утгыг оноох статик байгуулагч
static { table[0] = 1; } // 0! = 1.
// хамгийн сүүлд тооцоолсон утгын массив дахь индексийг санах
static int last = 0;
public static long factorial(int x) throws IllegalArgumentException {
// Хэрэв x хэтэрхий том эсвэл бага бол алдаа шидэх.
if (x >= table.length) // ".length" нь массивын уртыг өгнө
throw new IllegalArgumentException("x хэтэрхий том байна.");
if (x < 0)
throw new IllegalArgumentException("x сөрөг байж болохгүй.");
// x нь өмнө тооцоолоогүй утга бол тооцоолж массивт хадгалах.
while(last < x) {
table[last + 1] = table[last] * (last + 1);
last++;
}
// x! -г массиваас уншиж буцаах.
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
14
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
return table[x];
}
}
Лабораторийн удирдамж№11
Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь Factorial3-тай төстэй боловч төгсгөлгүй хэмжээст
ArrayList массив хэрэглэнэ. ArrayList нь массивтай төстэй боловч хэмжээ нь
шаардлагатай хэмжээгээр автоматаар өсдөг.factorial() метод нь "synchronized" гэж
тодорхойлогдсон байгаа нь олон трийд хандах үед аюулгүй болно. Энд хэрэглэсэн
java.math.BigInteger классыг бие даан судлаарай.
package basics;
import java.math.BigInteger; // java.math хавтасаас BigInteger класс
import java.util.*; // java.util хавтасаас бүх класс (ArrayList хэрэглэгдэнэ)
public class Факториал4 {
protected static ArrayList table = new ArrayList(); // массив үүсгэх
static {
// !0 = 1 утгыг хадгалах
table.add(BigInteger.valueOf(1));
}
/** BigIntegers ба ArrayList хэрэглэн факториал бодох */
public static synchronized BigInteger factorial(int x) {
if (x<0) throw new IllegalArgumentException("x нь сөрөг байж болохгүй.");
for(int size = table.size(); size <= x; size++) {
BigInteger lastfact = (BigInteger)table.get(size-1);
BigInteger nextfact = lastfact.multiply(BigInteger.valueOf(size));
table.add(nextfact);
}
return (BigInteger) table.get(x);
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
15
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
}
public static void main(String[] args) {
for(int i = 0; i <= 50; i++)
System.out.println(i + "! = " + factorial(i));
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
16
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№13
Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь эхний 20 Фибаночийн тоог хэвлэнэ. Дарааллыг
тооцохдоо 1, 1 -ээс эхлэн өмнөх хоёр элементээ нэмж дараагийн элементийг гарган авна.
package basics;
public class Фибоначи {
public static void main(String[] args) {
int n0 = 1, n1 = 1, n2; // хувьсагчдыг зарлах
// дарааллын эхний 2 утгыг хэвлэх
System.out.print(n0 + " " + n1 + " ");
for(int i = 0; i < 18; i++) { // дараагийн 18 элемент
n2 = n1 + n0; // шинэ элемент нь өмнөх 2-н нийлбэр
System.out.print(n2 + " "); // хэвлэж харуулах
n0 = n1; // өмнөх тоо өмнөхийн өмнөх болно
n1 = n2; // одоогийн тоо өмнөх болно
}
System.out.println(); // шинэ мөр
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
17
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
Лабораторийн удирдамж№14
Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан бүх
аргументуудыг хэвлэн харуулна.
* Програмыг ажиллуулах жишээ (командын мөрөөс):
java basics.Цуурай Сайн байна уу Жава!
* NetBeans-ээс ажиллуулах бол:
JavaLab проект дээр хулганы баруун товч дарж Propertis->Run сонгоно. "Main
Class" -д basics.Цуурай сонгоно. "Arguments"-д "Сайн байна уу Жава!" текстийг заана.
Ингээд OK дарна.
package basics;
public class Цуурай {
public static void main(String[] args) {
int i = 0; // давтах хувьсагч
while (i < args.length) { // массивын төгсгөл хүртэл давтах
System.out.println(args[i]); // аргумент бүрийг хэвлэх
i++; // давталтын тоолуурыг нэмэгдүүлэх
}
System.out.println(); // шинэ мөр хэвлэх
}
}
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
18
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
package hi;
public class FactTest {
public static int factorial(int x) {
// хэрэв x < 0 бол алдаа шидэх
if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой");
int fact = 1;
for(int i = 2; i <= x; i++) // давтах
fact *= i; // fact = fact * i; бичиглэлийн товчлол
// үр дүнг буцаах
return fact;
}
public static void main(String[] args) {
try {
int x = Integer.parseInt(args[0]);
System.out.println(x + "! = " + factorial(x));
}
catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) {
System.out.println("Аргументыг заана уу");
System.out.println("Хэрэглээ: java FactComputer <тоо>");
}
catch (NumberFormatException e) {
// Оруулсан аргумент нь тоо биш байна.
System.out.println("Тоон аргумент өгнө үү");
} catch (IllegalArgumentException e) {
JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж
19
Боловсруулсан багш:
ММЗТ-н багш Б.Болормаа
// Аргумент нь < 0. Thrown by Factorial4.factorial()
System.out.println("Буруу аргумент: " + e.getMessage());
} }

Recomendados

Ood lesson9 activity por
Ood lesson9 activityOod lesson9 activity
Ood lesson9 activityInternational Ulaanbaatar University
569 visualizações22 slides
U.cs101 алгоритм программчлал-7 por
U.cs101  алгоритм программчлал-7U.cs101  алгоритм программчлал-7
U.cs101 алгоритм программчлал-7Badral Khurelbaatar
6K visualizações20 slides
U.cs101 алгоритм программчлал-5 por
U.cs101  алгоритм программчлал-5U.cs101  алгоритм программчлал-5
U.cs101 алгоритм программчлал-5Badral Khurelbaatar
1K visualizações14 slides
U.cs101 алгоритм программчлал-15 por
U.cs101  алгоритм программчлал-15U.cs101  алгоритм программчлал-15
U.cs101 алгоритм программчлал-15Badral Khurelbaatar
3K visualizações26 slides
U.cs101 алгоритм программчлал-10 por
U.cs101  алгоритм программчлал-10U.cs101  алгоритм программчлал-10
U.cs101 алгоритм программчлал-10Badral Khurelbaatar
4.4K visualizações41 slides
Лекц 9(Заагч) por
Лекц 9(Заагч)Лекц 9(Заагч)
Лекц 9(Заагч)Мөнхбаярын Цэцэнцэнгэл
3.4K visualizações21 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Лекц 10: (Рекурс) por
Лекц 10: (Рекурс)Лекц 10: (Рекурс)
Лекц 10: (Рекурс)Мөнхбаярын Цэцэнцэнгэл
2.8K visualizações20 slides
It101 lab11 use case por
It101 lab11 use caseIt101 lab11 use case
It101 lab11 use caseBPurev
4.7K visualizações2 slides
Sw203 Lecture5 Class Acess Modifiers por
Sw203 Lecture5 Class Acess ModifiersSw203 Lecture5 Class Acess Modifiers
Sw203 Lecture5 Class Acess ModifiersJargalsaikhan Alyeksandr
2.4K visualizações20 slides
Давталттай алгоритмын бодлогууд por
Давталттай алгоритмын бодлогуудДавталттай алгоритмын бодлогууд
Давталттай алгоритмын бодлогуудБаярсайхан Л
24K visualizações10 slides
U.cs101 lection-8 por
U.cs101 lection-8 U.cs101 lection-8
U.cs101 lection-8 Badral Khurelbaatar
1.9K visualizações20 slides
Лекц 6 - 7 por
Лекц 6 - 7Лекц 6 - 7
Лекц 6 - 7Chinzorig Undarmaa
3.6K visualizações38 slides

Mais procurados(20)

It101 lab11 use case por BPurev
It101 lab11 use caseIt101 lab11 use case
It101 lab11 use case
BPurev4.7K visualizações
Давталттай алгоритмын бодлогууд por Баярсайхан Л
Давталттай алгоритмын бодлогуудДавталттай алгоритмын бодлогууд
Давталттай алгоритмын бодлогууд
Баярсайхан Л24K visualizações
U.cs101 lection-8 por Badral Khurelbaatar
U.cs101 lection-8 U.cs101 lection-8
U.cs101 lection-8
Badral Khurelbaatar1.9K visualizações
Лекц 6 - 7 por Chinzorig Undarmaa
Лекц 6 - 7Лекц 6 - 7
Лекц 6 - 7
Chinzorig Undarmaa3.6K visualizações
User requirements por Usukhuu Galaa
User requirementsUser requirements
User requirements
Usukhuu Galaa10.5K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-12 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-12U.cs101  алгоритм программчлал-12
U.cs101 алгоритм программчлал-12
Badral Khurelbaatar4K visualizações
U.cs101 lecture 6 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  lecture 6U.cs101  lecture 6
U.cs101 lecture 6
Badral Khurelbaatar3.1K visualizações
цахилгаан por Erdenekhuu Eko
цахилгаанцахилгаан
цахилгаан
Erdenekhuu Eko65.9K visualizações
user requirement 2 DB por Usukhuu Galaa
user requirement 2 DBuser requirement 2 DB
user requirement 2 DB
Usukhuu Galaa2.1K visualizações
Lab15. wbs por BPurev
Lab15. wbsLab15. wbs
Lab15. wbs
BPurev19K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-13 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-13U.cs101  алгоритм программчлал-13
U.cs101 алгоритм программчлал-13
Badral Khurelbaatar2.9K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-14 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-14U.cs101  алгоритм программчлал-14
U.cs101 алгоритм программчлал-14
Badral Khurelbaatar3.2K visualizações
U.cs101 алгоритм программчлал-2 por Badral Khurelbaatar
U.cs101  алгоритм программчлал-2U.cs101  алгоритм программчлал-2
U.cs101 алгоритм программчлал-2
Badral Khurelbaatar10.6K visualizações
HTML5 por Singleton
HTML5HTML5
HTML5
Singleton2.5K visualizações
Lekts 5 por Anhaa8941
Lekts 5Lekts 5
Lekts 5
Anhaa8941391 visualizações
алгоритм por Ichinnorov Ganbat
алгоритмалгоритм
алгоритм
Ichinnorov Ganbat1.4K visualizações

Destaque

SW203 Lab9 por
SW203 Lab9SW203 Lab9
SW203 Lab9Jargalsaikhan Alyeksandr
831 visualizações15 slides
Лекц-3 por
Лекц-3Лекц-3
Лекц-3bsuren_bn
5.5K visualizações31 slides
Лабораторийн ажил № 2 por
Лабораторийн ажил № 2Лабораторийн ажил № 2
Лабораторийн ажил № 2bsuren_bn
1.3K visualizações7 slides
Java programchlal s.uuganbayr por
Java programchlal s.uuganbayrJava programchlal s.uuganbayr
Java programchlal s.uuganbayrE-Gazarchin Online University
5.3K visualizações90 slides
PL Lecture3 por
PL Lecture3PL Lecture3
PL Lecture3ganzorigb
2K visualizações64 slides
Lec04 por
Lec04Lec04
Lec04ganzorigb
1.4K visualizações20 slides

Destaque(20)

Лекц-3 por bsuren_bn
Лекц-3Лекц-3
Лекц-3
bsuren_bn5.5K visualizações
Лабораторийн ажил № 2 por bsuren_bn
Лабораторийн ажил № 2Лабораторийн ажил № 2
Лабораторийн ажил № 2
bsuren_bn1.3K visualizações
PL Lecture3 por ganzorigb
PL Lecture3PL Lecture3
PL Lecture3
ganzorigb2K visualizações
Lec04 por ganzorigb
Lec04Lec04
Lec04
ganzorigb1.4K visualizações
Dsi lec3 por ggmo86
Dsi lec3Dsi lec3
Dsi lec3
ggmo862.7K visualizações
Tutorial of python por sodbilego
Tutorial of pythonTutorial of python
Tutorial of python
sodbilego2.7K visualizações
Dynamic web 9 por Usukhuu Galaa
Dynamic web 9Dynamic web 9
Dynamic web 9
Usukhuu Galaa2.1K visualizações
web basic 10 por Usukhuu Galaa
web basic 10web basic 10
web basic 10
Usukhuu Galaa954 visualizações
Video lab1-web por bsuren_bn
Video lab1-webVideo lab1-web
Video lab1-web
bsuren_bn467 visualizações
Лабораторийн ажил № 1 por bsuren_bn
Лабораторийн ажил № 1Лабораторийн ажил № 1
Лабораторийн ажил № 1
bsuren_bn914 visualizações
Laboratory 14 por Nergui Batjargal
Laboratory 14Laboratory 14
Laboratory 14
Nergui Batjargal669 visualizações

Similar a Java laboratoriin udirdamj 2

Лаборатор-3 por
Лаборатор-3Лаборатор-3
Лаборатор-3bsuren_bn
1.4K visualizações8 slides
Лекц №7 por
Лекц №7Лекц №7
Лекц №7Amarsaikhan Tuvshinbayar
191 visualizações20 slides
CS202 Lab2 por
CS202 Lab2CS202 Lab2
CS202 Lab2Д. Сүх-Очир
1.2K visualizações10 slides
Java lecture4 por
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4Onobold Odgerel
3.3K visualizações41 slides
Java lecture4 por
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4Onobold Odgerel
528 visualizações41 slides
Lecture por
LectureLecture
LectureLucy Mep
493 visualizações24 slides

Similar a Java laboratoriin udirdamj 2(15)

Лаборатор-3 por bsuren_bn
Лаборатор-3Лаборатор-3
Лаборатор-3
bsuren_bn1.4K visualizações
Java lecture4 por Onobold Odgerel
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4
Onobold Odgerel3.3K visualizações
Java lecture4 por Onobold Odgerel
Java lecture4Java lecture4
Java lecture4
Onobold Odgerel528 visualizações
Lecture por Lucy Mep
LectureLecture
Lecture
Lucy Mep493 visualizações
Lecture3 por orgil
Lecture3Lecture3
Lecture3
orgil434 visualizações
Lecture2 por orgil
Lecture2Lecture2
Lecture2
orgil277 visualizações
Lecture4 por orgil
Lecture4Lecture4
Lecture4
orgil582 visualizações
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx por Altansukh Mainbayar
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptxMathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Mathematica Анхны тойм мэдэгдэхүүн.pptx
Altansukh Mainbayar11 visualizações
Java lecture5 por Onobold Odgerel
Java lecture5Java lecture5
Java lecture5
Onobold Odgerel2.8K visualizações
Pl lecture8 por ganzorigb
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8
ganzorigb455 visualizações
Pl lecture8 por ganzorigb
Pl lecture8Pl lecture8
Pl lecture8
ganzorigb435 visualizações

Mais de E-Gazarchin Online University

ESON101-Хичээл 11 /20190325/ por
ESON101-Хичээл 11 /20190325/ESON101-Хичээл 11 /20190325/
ESON101-Хичээл 11 /20190325/E-Gazarchin Online University
8.6K visualizações30 slides
ECON302-хичээл 10 /20190319/ por
ECON302-хичээл 10 /20190319/ECON302-хичээл 10 /20190319/
ECON302-хичээл 10 /20190319/E-Gazarchin Online University
2.5K visualizações26 slides
ECON302-хичээл 9 /20190312/ por
ECON302-хичээл 9 /20190312/ECON302-хичээл 9 /20190312/
ECON302-хичээл 9 /20190312/E-Gazarchin Online University
2.3K visualizações32 slides
ESON101-Хичээл 8 /20190306/ por
ESON101-Хичээл 8 /20190306/ESON101-Хичээл 8 /20190306/
ESON101-Хичээл 8 /20190306/E-Gazarchin Online University
945 visualizações23 slides
ESON101-Хичээл 9 /20190313/ por
ESON101-Хичээл 9 /20190313/ESON101-Хичээл 9 /20190313/
ESON101-Хичээл 9 /20190313/E-Gazarchin Online University
775 visualizações27 slides
ECON303-Хичээл 9 /20190311/ por
ECON303-Хичээл 9 /20190311/ECON303-Хичээл 9 /20190311/
ECON303-Хичээл 9 /20190311/E-Gazarchin Online University
1.2K visualizações24 slides

Mais de E-Gazarchin Online University(20)

Java laboratoriin udirdamj 2

 • 1. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 1 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№2 Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан тооны факториалыг тооцоолно. Хэрэглэгчээс алдаатай мэдээлэл оруулвал try/catch дотор шийдэх болно. package basics; public class FactTest { public static void main(String[] args) { // Факториалыг тооцоолох. try { int x = Integer.parseInt(args[0]); // Факториал бодолтод Энд Факториал4 классын factorial() методыг // хэрэглэе. Мөн өмнө үүсгэсэн Факториал, Факториал2, Факториал3 // классуудаас сонгож хэрэглэж болно. System.out.println(x + "! = " + Факториал4.factorial(x)); } // Хэрэв алдаа гарвал доорхи блокуудаас тухайн алдаанд // тохирох catch ажиллана. catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { // Хэрэглэгч аргумент заахаа мартсан байна. System.out.println("Аргументыг заана уу"); System.out.println("Хэрэглээ: java FactComputer <тоо>"); } catch (NumberFormatException e) { // Оруулсан аргумент нь тоо биш байна. System.out.println("Тоон аргумент өгнө үү"); } catch (IllegalArgumentException e) {
 • 2. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 2 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа // Аргумент нь < 0. Thrown by Factorial4.factorial() System.out.println("Буруу аргумент: " + e.getMessage()); } } }
 • 3. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 3 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№3 Хичээлийн зорилго: "Fizzbuzz" тоглоомд оролцогчид ээлжлэн 100 хүртэл тоолох 5-д хуваагдах тоон дээр "fizz", 7-д хуваагдах тоон дээр "buzz", хоёуланд хуваагдах тоон дээр "fizzbuzz" гэж хэлэх ёстой. Хэрэв энэ дүрмийг зөрчвөл тоглоомоос хасагдах болно. Энэ програм нь "Fizzbuzz" тоглоомыг тоглуулна. Програмд давталт, салаалах заавар, үлдэгдэлтэй хуваах үйлдлийг хэрхэн ашиглахыг харуулсан болно. package basics; public class FizzBuzz { public static void main(String[] args) { for(int i = 1; i <= 100; i++) { // 1-100 хүртэл тоолох if (((i % 5) == 0) && ((i % 7) == 0)) // 5 ба 7-д хуваагдах уу? System.out.print("fizzbuzz"); else if ((i % 5) == 0) // 5-д хуваагдах уу? System.out.print("fizz"); else if ((i % 7) == 0) // 7-д хуваагдах уу? System.out.print("buzz"); else System.out.print(i); // аль нь ч биш System.out.print(" "); } System.out.println(); } }
 • 4. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 4 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Энэ класс нь FizzBuzz класстай ижил зорилготой, ялгаа нь switch зааврыг ашигласан. package basics; public class FizzBuzz2 { public static void main(String[] args) { for(int i = 1; i <= 100; i++) { // 1-100 хүртэл тоолох switch(i % 35) { // 35-д хуваасны үлдэгдэл? case 0: // 35-д хуваагдсан... System.out.print("fizzbuzz "); // "fizzbuzz" хэвлэх. break; // энэ зааврыг мартаж болохгүй! case 5: case 10: case 15: // хэрэв үлдэгдэл нь эдгээрийн аль case 20: case 25: case 30: // нэг бол 5-д хуваагдана System.out.print("fizz "); // "fizz" хэвлэх. break; case 7: case 14: case 21: case 28: // 7-д хуваагдах тохиолдлууд... System.out.print("buzz "); // "buzz" хэвлэх. break; default: // бусад тооны хувьд... System.out.print(i + " "); // тоог хэвлэх. break; } } System.out.println(); } }
 • 5. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 5 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№4 Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан тооноос бага буюу тэнцүү анхны тоог буцаана. Алгоритм нь: Оруулсан тооноос бага бүх анхны тоонуудыг үржвэрт задлах аргаар анхны бус тоонуудыг олох ба үлдсэн бусад нь анхны тоо болно. * Програмыг ажиллуулах жишээ (командын мөрөөс): java basics.АнхныТоо 121 * NetBeans-ээс ажиллуулах бол: JavaLab проект дээр хулганы баруун товч дарж Propertis->Run сонгоно. "Main Class" -д basics.АнхныТоо сонгоно. "Arguments"-д 121 оруулаад OK дарна. package basics; public class АнхныТоо { public static void main(String[] args) { // командын мөрөөс оруулсан утгыг шалгах int max = 100; // командын мөрөөс утга оруулаагүй бол 100-г сонгох try { max = Integer.parseInt(args[0]); } // утгыг тоо руу хөрвүүлэх catch (Exception e) {} // алдаа гарсан бол өнгөрөөх // өгсөн тоо хүртэлх тоо бүр анхны эсэхийг заах массив үүсгэх boolean[] isprime = new boolean[max+1]; // бүх тоог анхны гэж авая. for(int i = 0; i <= max; i++) isprime[i] = true; // 0 ба 1 нь анхны биш гэдгийг мэдэж байгаа учраас тэмдэглэе. isprime[0] = isprime[1] = false; // max-аас бага бүх анхны тоог олоход үржвэрүүд бодох ба энэ үржвэр // хамгийн ихдээ sqrt(max) байна. int n = (int) Math.ceil(Math.sqrt(max)); // java.lang.Math класс // Одоо, 0-ээс n хүртэлх i бүрийн хувьд:
 • 6. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 6 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа // хэрэв i анхны бол түүний үржвэрт алхамууд нь анхны биш гэдгийг тэмдэглэе. // хэрэв i анхны биш бол өмнө тооцоолсон учраас орхих for(int i = 0; i <= n; i++) { if (isprime[i]) for(int j = 2*i; j <= max; j = j + i) // i-н үржвэрт алхамууд нь isprime[j] = false; // анхны тоо биш. } // хамгийн их анхны тоог хайх: int ихАнхныТоо; for(ихАнхныТоо = max; !isprime[ихАнхныТоо]; ихАнхныТоо--) ; // биегүй хоосон давталт // үр дүнг хэвлэх System.out.println(max + " -ээс бага буюу тэнцүү анхны тоо " + ихАнхныТоо); } }
 • 7. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 7 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№5 Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь энгийн алгоритмаар тоонуудыг хэрхэн эрэмбэлэхийг харуулсан package basics; public class ТооЭрэмбэлэх { public static void эрэмбэл(double[] тоонууд) { // Массивын элемент бүрээр гүйх явцдаа хамгийн бага элементийг олж // эрэмбэлэгдээгүй хэсгийн эхэнд байрлуулах. for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) { int min = i; // хамгийн бага элементийн индекс // i ба массивын төгсгөлийн хооронд хамгийн багыг олох for(int j = i; j < тоонууд.length; j++) { if (тоонууд[j] < тоонууд[min]) min = j; } // олдсон бага тоог i элементтэй солих. // 0 ба i хоорондох бүх элемент эрэмбэлэгдсэн хэвээр үлдэнэ. double tmp; tmp = тоонууд[i]; тоонууд[i] = тоонууд[min]; тоонууд[min] = tmp; } } public static void main(String[] args) { double[] тоонууд = new double[10]; // тоонуудыг агуулах массив for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) // санамсаргүй тоогоор дүүргэх тоонууд[i] = Math.random() * 100; эрэмбэл(тоонууд); // эрэмбэлэх
 • 8. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 8 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа for(int i = 0; i < тоонууд.length; i++) // хэвлэж харуулах System.out.println(тоонууд[i]); } } Лабораторийн удирдамж№7 Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрнөөс дамжуулсан аргументуудыг эсргээр нь хэвлэнэ. package basics; public class Урвуулах { public static void main(String[] args) { // аргументын массиваар эсрэг чиглэлд давтах for(int i = args.length-1; i >= 0; i--) { // нэг аргументын бүх тэмдэгтээр эсрэг чиглэлд давтах for(int j=args[i].length()-1; j>=0; j--) { // i аргументын j тэмдэгтийг хэвлэх System.out.print(args[i].charAt(j)); } System.out.print(" "); // аргумент бүрийн ард сул зай хэвлэх. } System.out.println(); // шинэ мар хэвлэх. } }
 • 9. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 9 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№8 Хичээлийн зорилго: Хэрэглэгчийн оруулсан утгын факториалыг тооцоолно import java.io.*; // java.io хавтасын бүх класс. package basics; public class ФактГараасБодогч { public static void main(String[] args) throws IOException { // гараас текст өгөгдлийг дараахь байдлаар уншина BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in)); // мөнхийн давталт for(;;) { // хэрэглэгчид урилга хэвлэх System.out.print("Тоо> "); // оруулсан текстийг унших String мөр = in.readLine(); // хэрэв мөрийн төгсгөлд хүрсэн эсвэл // хэрэглэгч "quit" гэж бичсэн бол гарах if ((мөр == null) || мөр.equals("quit")) break; // оруулсан мөрийг тоо руу хувиргаж факториал бодох try { int x = Integer.parseInt(мөр); System.out.println(x + "! = " + Факториал4.factorial(x)); } // алдаа гарсан бол ерөнхий алдааны мэдэгдэл хэвлэх catch(Exception e) { System.out.println("оролт буруу"); } }
 • 10. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 10 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа } }
 • 11. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 11 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№9 Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь main() метод агуулаагүй учраас биеэ дааж ажиллах програм биш юм. Харин энэ класст тодорхойлсон factorial() методыг өөр програмаас хэрэглэх боломжтой. 1-р арга: package basics; public class Факториал { /** x тооны факториал x! буцаана */ public static int factorial(int x) { // хэрэв x < 0 бол алдаа шидэх if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой"); int fact = 1; for(int i = 2; i <= x; i++) // давтах fact *= i; // fact = fact * i; бичиглэлийн товчлол // үр дүнг буцаах return fact; } } 2-р арга: Энэ класс нь факториалыг рекурсив аргаар тооцоолно. Энэ классын factorial() метод нь n! = n * (n-1)! томъёон дээр үндэслэн өөрөө өөрийгөө давтан дуудна. package basics; public class Факториал2 { public static long factorial(long x) { if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой"); if (x <= 1) return 1; // 0 болсон үед рекурсыг зогсоох
 • 12. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 12 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа else return x * factorial(x-1); // өөрийг рекурсээр дуудах } }
 • 13. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 13 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№10 Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь факториалыг тооцоолж, тооцоолсон факториалыг дахин хэрэглэх зорилгоор статик массивт хадгална. 20! нь масстивын дээд хязгаар болно. Тиймээс дамжуулсан аргумент хэтэрхий том эсвэл бага бол энэ програм алдаа заах болно. package basics; public class Факториал3 { // 0!-ээс 20! хүртэлх утга хадгалах статик массив static long[] table = new long[21]; // массивын эхний утгыг оноох статик байгуулагч static { table[0] = 1; } // 0! = 1. // хамгийн сүүлд тооцоолсон утгын массив дахь индексийг санах static int last = 0; public static long factorial(int x) throws IllegalArgumentException { // Хэрэв x хэтэрхий том эсвэл бага бол алдаа шидэх. if (x >= table.length) // ".length" нь массивын уртыг өгнө throw new IllegalArgumentException("x хэтэрхий том байна."); if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x сөрөг байж болохгүй."); // x нь өмнө тооцоолоогүй утга бол тооцоолж массивт хадгалах. while(last < x) { table[last + 1] = table[last] * (last + 1); last++; } // x! -г массиваас уншиж буцаах.
 • 14. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 14 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа return table[x]; } } Лабораторийн удирдамж№11 Хичээлийн зорилго: Энэ класс нь Factorial3-тай төстэй боловч төгсгөлгүй хэмжээст ArrayList массив хэрэглэнэ. ArrayList нь массивтай төстэй боловч хэмжээ нь шаардлагатай хэмжээгээр автоматаар өсдөг.factorial() метод нь "synchronized" гэж тодорхойлогдсон байгаа нь олон трийд хандах үед аюулгүй болно. Энд хэрэглэсэн java.math.BigInteger классыг бие даан судлаарай. package basics; import java.math.BigInteger; // java.math хавтасаас BigInteger класс import java.util.*; // java.util хавтасаас бүх класс (ArrayList хэрэглэгдэнэ) public class Факториал4 { protected static ArrayList table = new ArrayList(); // массив үүсгэх static { // !0 = 1 утгыг хадгалах table.add(BigInteger.valueOf(1)); } /** BigIntegers ба ArrayList хэрэглэн факториал бодох */ public static synchronized BigInteger factorial(int x) { if (x<0) throw new IllegalArgumentException("x нь сөрөг байж болохгүй."); for(int size = table.size(); size <= x; size++) { BigInteger lastfact = (BigInteger)table.get(size-1); BigInteger nextfact = lastfact.multiply(BigInteger.valueOf(size)); table.add(nextfact); } return (BigInteger) table.get(x);
 • 15. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 15 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа } public static void main(String[] args) { for(int i = 0; i <= 50; i++) System.out.println(i + "! = " + factorial(i)); } }
 • 16. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 16 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№13 Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь эхний 20 Фибаночийн тоог хэвлэнэ. Дарааллыг тооцохдоо 1, 1 -ээс эхлэн өмнөх хоёр элементээ нэмж дараагийн элементийг гарган авна. package basics; public class Фибоначи { public static void main(String[] args) { int n0 = 1, n1 = 1, n2; // хувьсагчдыг зарлах // дарааллын эхний 2 утгыг хэвлэх System.out.print(n0 + " " + n1 + " "); for(int i = 0; i < 18; i++) { // дараагийн 18 элемент n2 = n1 + n0; // шинэ элемент нь өмнөх 2-н нийлбэр System.out.print(n2 + " "); // хэвлэж харуулах n0 = n1; // өмнөх тоо өмнөхийн өмнөх болно n1 = n2; // одоогийн тоо өмнөх болно } System.out.println(); // шинэ мөр } }
 • 17. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 17 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа Лабораторийн удирдамж№14 Хичээлийн зорилго: Энэ програм нь командын мөрөөс дамжуулсан бүх аргументуудыг хэвлэн харуулна. * Програмыг ажиллуулах жишээ (командын мөрөөс): java basics.Цуурай Сайн байна уу Жава! * NetBeans-ээс ажиллуулах бол: JavaLab проект дээр хулганы баруун товч дарж Propertis->Run сонгоно. "Main Class" -д basics.Цуурай сонгоно. "Arguments"-д "Сайн байна уу Жава!" текстийг заана. Ингээд OK дарна. package basics; public class Цуурай { public static void main(String[] args) { int i = 0; // давтах хувьсагч while (i < args.length) { // массивын төгсгөл хүртэл давтах System.out.println(args[i]); // аргумент бүрийг хэвлэх i++; // давталтын тоолуурыг нэмэгдүүлэх } System.out.println(); // шинэ мөр хэвлэх } }
 • 18. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 18 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа package hi; public class FactTest { public static int factorial(int x) { // хэрэв x < 0 бол алдаа шидэх if (x < 0) throw new IllegalArgumentException("x >= 0 байх ёстой"); int fact = 1; for(int i = 2; i <= x; i++) // давтах fact *= i; // fact = fact * i; бичиглэлийн товчлол // үр дүнг буцаах return fact; } public static void main(String[] args) { try { int x = Integer.parseInt(args[0]); System.out.println(x + "! = " + factorial(x)); } catch (ArrayIndexOutOfBoundsException e) { System.out.println("Аргументыг заана уу"); System.out.println("Хэрэглээ: java FactComputer <тоо>"); } catch (NumberFormatException e) { // Оруулсан аргумент нь тоо биш байна. System.out.println("Тоон аргумент өгнө үү"); } catch (IllegalArgumentException e) {
 • 19. JAVA програмчлалын лабораторийн удирдамж 19 Боловсруулсан багш: ММЗТ-н багш Б.Болормаа // Аргумент нь < 0. Thrown by Factorial4.factorial() System.out.println("Буруу аргумент: " + e.getMessage()); } }