O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

EGB Investments S.A. - wyniki finansowe za IQ2011

2.011 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2011 roku wraz z prezentacją najważniejszych wydarzeń korporacyjnych.

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

EGB Investments S.A. - wyniki finansowe za IQ2011

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za I Q 2011 Bydgoszcz, 09.05.2011
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA I Q 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 6 000 700 Zmiana 5 000 600 Zmiana 2011/2010 500 2011/2010 4 000 400  50% 3 000 4 879 300 616  255% 2 000 3 252 200 1 000 100 174 - - 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 1 200 900 800 1 000 700 Zmiana 800 600 Zmiana 2011/2010 500 2011/2010 600 855 998 400 400 300  160% 200 383 200  256% 100 240 - - 31.03.2010 31.03.2011 31.03.2010 31.03.2011-2-
 3. 3. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) 31.03.2011 31.03.2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 41 084 24 126 AKTYWA TRWAŁE 3 162 2 936 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 37 922 21 189 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 375 1 014 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 36 491 20 121 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 41 084 24 126 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 27 777 20 401 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 105 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 13 307 3 724 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 1 663 431 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 11 479 3 272-3-
 4. 4. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) I Q 2011 I Q 2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 4 879 3 252 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 854 164 EBIT (zysk operacyjny) 855 240 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 998 383 ZYSK (STRATA) BRUTTO 767 214 ZYSK (STRATA) NETTO 616 174-4-
 5. 5. PŁYNNOŚD FINANSOWA Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik udziału inwestycji inne inwestycje krótkoterminowe x 100/ wartośd majątku krótkoterminowych 95,7% 89,6% obrotowego (nabytych wierzytelności) FORMUŁA WSKAŹNIKA: (kapitał własny + zobowiązania Wskaźnik udziału kapitału stałego długoterminowe) x 100/kapitał 71,7% 86,3% całkowity w kapitale całkowitym FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik relacji kapitał własny/kapitał obcy 2,09 5,48 (samofinansowania) FORMUŁA WSKAŹNIKA: aktywa obrotowe Wskaźnik płynności (1) 3,30 6,48 ogółem/zobowiązania obrotowe* FORMUŁA WSKAŹNIKA: (aktywa obrotowe ogółem – nabyte wierzytelności o Wskaźnik płynności (2) 1,22% 2,50% charakterze długoterminowym)/zobowiązania obrotowe* * Bez należności krótkoterminowych i zobowiązań krótkoterminowych powyżej 12 miesięcy-5-
 6. 6. WSKAŹNIKI FINANSOWE Wskaźnik I Q 2011 I Q 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży/przychody ze Rentownośd sprzedaży 8,24% 12,22% sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: aktywa bieżące/zobowiązania Wskaźnik ogólnego zadłużenia 26,40% 15,82% bieżące FORMUŁA WSKAŹNIKA: Wskaźnik rentowności majątku 1,67% 0,72% zysk netto/aktywa ogółem na (ROA) początek okresu Wskaźnik rentowności kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: 2,27% 0,86% zysk netto/kapitał własny na własnego (ROE) początek okresu-6-
 7. 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE – c.d. Wskaźnik I Q 2011 FORMUŁA WSKAŹNIKA: P/E* 9,40 kurs akcji na 31.03.2010/zysk na 1 akcję FORMUŁA WSKAŹNIKA: P/BV* kurs akcji na 31.03.2010/zysk 1,22 na 1 akcję Kurs akcji na 31.03.2010 2,60 Średni kurs akcji 2,64 * wskaźnik uwzględniający średioważoną liczbę akcji z 4 ostatnich kwartałów-7-
 8. 8. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I Q 2011 Otrzymanie tytułu Lider Rynku 2010 (III.2011)Nominacja do tytułu Zawarcie warunkowejSolidny Pracodawca umowy cesji o 2010 wartości 465 mln zł (I.2011) (III.2011) LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO PAŹDZIERNIK GRUDZIEO STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD 2011 Przyjęcie do grona członków SEG (I .2011) Emisja obligacji serii A (i - III.2011)-8-
 9. 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI Wartośd wierzytelności Wartośd wierzytelności Branża przyjętych w I Q 2011 r. przyjętych w I Q 2010 r. finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 23 515 975,43 zł 84 042 382,60 zł teleinformatyczna 6 042 247,56 zł 2 889 958,27zł usług publicznych 810 946,15 zł 714 143,08 zł pozostałe 7 642,27 zł 2 053 859,07 zł Razem 30 376 811,41 zł 2 768 002,15 zł-9-
 10. 10. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem: http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie Zapraszamy www.egb.pl

×