O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Prezentacja wyników EGB Investments S.A. za IIQ2014 r.

950 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych firmy windykacyjnej EGB Investments S.A. za drugi kwartał 2014 r.

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Prezentacja wyników EGB Investments S.A. za IIQ2014 r.

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za II Q 2014
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014) - 2 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  50% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  26% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  29% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  26% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) 10 906 5 445 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 177 1 609 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 212 1 579 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 2 328 1 717 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014
 3. 3. - 3 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  48% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  42% Zmiana IIQ2014/ IIQ2013  39% DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014) 11 076 5 810 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 973 590 0 400 800 1 200 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014 1 207 702 0 400 800 1 200 01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014
 4. 4. - 4 - Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  44% Zmiana 2014/2013  36% Zmiana 2014/2013  37% Zmiana 2014/2013  35% Zysk ze sprzedaży (w tys. zł) DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014) 18 154 10 139 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 263 2 736 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 296 2 701 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 4 540 2 959 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014
 5. 5. - 5 - Przychody ogółem (w tys. zł) Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł) Zmiana 2014/2013  43% Zmiana 2014/2013  64% Zmiana 2014/2013  65% DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014) 18 443 10 604 0 5 000 10 000 15 000 20 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 1 723 610 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014 2 150 764 0 1 000 2 000 3 000 01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014
 6. 6. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) - 6 - Zmiana stanu w 2Q 2013 Zmiana stanu w 2Q 2014 Stan na 30.06.2013 Stan na 30.06.2014 AKTYWA AKTYWA RAZEM 4 649 1 057 90 345 101 359 AKTYWA TRWAŁE 4 935 - 6 868 11 322 7 691 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87 AKTYWA OBROTOWE - 285 7 924 79 023 93 668 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 197 109 7 045 1 027 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 4 831 7 825 69 987 91 939 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 4 649 1 057 90 345 101 359 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 973 590 41 227 47 437 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 3 676 467 49 119 53 922 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 608 - 9 765 28 252 27 228 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 13 821 10 237 18 468 23 049
 7. 7. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) - 7 - 01.04.2013 - 30.06.2013 01.04.2014 - 30.06.2014 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 906 5 445 18 154 10 139 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 177 1 609 4 263 2 736 EBIT (zysk operacyjny) 2 212 1 579 4 296 2 701 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 328 1 717 4 540 2 959 ZYSK BRUTTO 1 207 702 2 150 764 ZYSK NETTO 973 590 1 723 610
 8. 8. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 - 8 - Wskaźnik 01.01.2013 - 30.06.2013 01.01.2014 - 30.06.2014 Rentowność sprzedaży 23,48% 26,99% ROE 18,82% 14,01% ROA 8,31% 6,48% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,37% 53,20% Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 119,14% 113,67% P/E* 3,64 4,48 P/BV* 0,63 0,59 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
 9. 9. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2014 - 9 - 2014 EGB Investments S.A.  zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł (kwiecień)  wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ (kwiecień, czerwiec)  zakończenie emisji obligacji serii W (kwiecień) i Ź (czerwiec),  wykup obligacji serii L o wartości 2,1 mln zł (czerwiec),  wykup i umorzenie obligacji serii N i P (czerwiec)
 10. 10. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2014 - 10 - Branża nabyte w II Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2014 sekurytyzowane* w II Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 98.536.129 zł 86.693.740 zł - teleinformatyczna 1.045.271 zł 4.528.732 zł - usług publicznych - 1.087.069 zł - pozostałe 762.167 zł 2.599.491 zł - Razem 100.343.567 zł 94.909.032 zł - Branża nabyte w II Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w II Q 2013 sekurytyzowane* w II Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 27.824.939 zł 48.839.219 zł 9.033.468 zł teleinformatyczna 1.269.906 zł 16.355.204 zł 1.373.575 zł usług publicznych - 74.137.890 zł - pozostałe 231.273 zł 1.220.429 zł - Razem 29.326.118 zł 140.552.742 zł 10.407.043 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 11. 11. WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W DWÓCH KWARTAŁACH 2014 - 11 - Branża nabyte w I - II Q 2014 obsługiwane w ramach zlecenia w I - II Q 2014 sekurytyzowane w I - II Q 2014 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 98.739.019 zł 165.860.839 zł 488.104.055 zł teleinformatyczna 1.045.271 zł 10.116.733 zł - usług publicznych - 1.576.436 zł - pozostałe 762.167 zł 3.641.915 zł - Razem 100.546.457 zł 181.195.925 zł 488.104.055 zł Branża nabyte w I - II Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w I – II Q 2013 sekurytyzowane* w I - II Q 2013 finansowa (w tym ubezpieczeniowa) 28.197.229 zł 108.112.418 zł 9.033.468 zł teleinformatyczna 1.269.906 zł 25.939.722 zł 1.373.575 zł usług publicznych - 74.797.261 zł - pozostałe 956.431 zł 3.250.799 zł - Razem 30.423.566 zł 212.100.200 zł 10.407.043 zł * wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
 12. 12. (52) 564 30 60 inwestor@egb.pl (52) 376 76 88 pr@egb.pl KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW: www.EGB.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl

×