O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za 2012 rok

465 visualizações

Publicada em

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za 2012 rok

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Grupa Kapitałowa EGB Investments - prezentacja wyników finansowych za 2012 rok

 1. 1. Grupa Kapitałowa EGB InvestmentsWyniki finansowe 2012
 2. 2. EGB Investments S.A.(spółka dominująca)EGB Finanse Sp. z o.o.(spółka zależna)EGB Nieruchomości Sp. z o.o.(spółka zależna)Akcjonariat/Udziałowcy 25,77% - K. Matela 25,04% - J. M. Niewiarowska 23,56% - Donovan Worldwide S.A* 6,97% - Lonstrom InvestmentsLimited 18,65% - Pozostali akcjonariusze 98% -EGB Investments S.A. 1% - K. Matela 1% - J. M. Niewiarowska 100% - EGB Investments S.A.GłównyprzedmiotdziałalnościKompleksowa obsługa wierzytelnościmasowych, w tym: Kupno portfeli należności Sekurytyzacja Windykacja na zlecenie Windykacja sądowa Skip tracing (poszukiwanie dłużników) Monitoring płatności Nabywanie wierzytelności przedterminem wymagalności(wysokocennych) Obsługa sektora MSP poprzezElektroniczny System Windykacji(www.EGBFinanse.pl), w tym:monitoring płatności, windykacja nazlecenie, kupno niewymagalnychnależności wynikających z faktur Obsługa wierzytelnościzabezpieczonych hipotecznie, w tymrównież sekurytyzowanych Nabywanie nieruchomości w tokuegzekucji komorniczych i działańwindykacyjnych, obrót tyminieruchomościami, ichzagospodarowanie i komercjalizacjaGrupadocelowa Podmioty generujące masoweportfele wierzytelności, m.in. banki,instytucje finansowe, firmyteleinformatyczne, towarzystwaubezpieczeniowe, operatorzy płatnejtelewizji Małe i średnie przedsiębiorstwa (takżete oferujące pojedyncze wierzytelnościo niewielkich wartościachnominalnych) oraz inne podmioty,poszukujące alternatywnych źródełfinansowania Zbywcy wierzytelnościzabezpieczonych hipotecznie Nabywcy nieruchomościINFORMACJE O SPÓŁKACH W GRUPIE- 2 - * Wraz z podmiotami powiązanymi
 3. 3. DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK- 3 -Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)Zmiana2012/2011 108%Zmiana2012/2011 25%Zmiana2012/2011 30%Zmiana2012/2011 29%Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)5 6717 11701 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0002011 20125 5127 18001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0002011 20126 1067 88201 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0002011 201226 09054 138010 00020 00030 00040 00050 00060 0002011 2012
 4. 4. DANE FINANSOWE ZA 2012 ROK- 4 -Przychody ogółem (w tys. zł)Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)Zmiana2012/2011 100%Zmiana2012/2011 13%Zmiana2012/2011 14%30 04660 110010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 0002011 20125 5636 36901 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0002011 20127 0287 94701 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0002011 2012
 5. 5. WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)- 5 -2011 2012AKTYWAAKTYWA RAZEM 70 117 88 244AKTYWA TRWAŁE 3 983 3 234w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87AKTYWA OBROTOWE 66 135 85 010w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 838 1 092w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 64 151 82 086PASYWAPASYWA OGÓŁEM 70 117 88 244KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 719 39 783w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 397 48 435w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 10 819w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 658 35 464
 6. 6. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)- 6 -2011 2012PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 26 090 54 138ZYSK ZE SPRZEDAŻY 5 671 7 117EBIT (zysk operacyjny) 5 512 7 180EBITDA (EBIT + amortyzacja) 6 106 7 882ZYSK BRUTTO 7 028 7 947ZYSK NETTO 5 563 6 369
 7. 7. WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA 2012 R.- 7 -Wskaźnik 2011 2012Rentowność sprzedaży 21,74% 13,15%ROE 17,42% 17,10%ROA 10,11% 8,04%Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,48% 54,89%Wskaźnik zadłużenia kapitałuwłasnego101,95% 121,75%P/E* 6,19 3,85P/BV* 0,99 0,62FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik zesprzedaży / przychody ze sprzedażyFORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan kapitału własnego**FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto/ średni stan aktywów***FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywaogółem – kapitał własny / pasywaogółemFORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitałobcy / kapitał własny** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2* do obliczenia wskaźnika przyjęto zysk netto za 4 ostatnie zamkniętekwartały (QI;QII; QIII, QIV 2012/2011)
 8. 8. LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIKSTYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPADNAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU- 8 -2012Wydzielenie częściprocesówspecjalistycznych doEGB NieruchomościSp. z o.o.(II.2012)Objęcie udziałów wpodwyższonym kapitalezakładowym EGB Finanse Sp. z o.o.(II.2012)Podwyższenie do 40 mlnProgramu Emisji Obligacji(III .2012)Emisja obligacjiserii G przez EGBInvestments(IV.2012)Emisja obligacjiserii H przez EGBInvestments(V.2012)Objęcie certyfikatów serii A wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VI.2012)Wpisanie funduszu MEGA DEBT NSFIZdo rejestru funduszy inwestycyjnychpod pozycją RFI: 758(VI.2012)Emisja obligacjiserii A i B przezEGB Finanse(IV.2012)Objęcie certyfikatów serii B wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(VII.2012)Umowa cesjiz MEGA DEBT(IX.2012)Podwyższeniekapitału w EGBFinanse sp. z o.o.(VII.2012)Spłata obligacji seriiA i B przez EGBFinanse sp. z o.o.(VII.2012)Podwyższenie do60 mln ProgramuEmisji Obligacji(VII.2012)Wypłatadywidendyprzez EGBInvestments(VII.2012)Emisja obligacjiserii C przez EGBFinanse(VII.2012)Objęcie certyfikatów serii C wfunduszu MEGA DEBT NSFIZ(XI.2012)Nabycieprzez spółkędominującą portfelawierzytelności z sektorafinansowego,wartość: 60,5 mln zł(XII.2012)Emisja obligacjiserii D przez EGBFinanse(X.2012)Terminowy wykupobligacji serii Cprzez EGB Finanse(XII.2012)
 9. 9. PORTFEL POZYSKANYCH WIERZYTELNOŚCI- 9 -Wartość wierzytelności nabytych01.01.2012 – 31.12.2012Wartość wierzytelności zleconych01.01.2012 – 31.12.2012EGB Investments S.A. 89.880.701 zł 382.947.398 złEGB Finanse Sp. z o.o. 29.663.355 zł 3.587.085 złrazem 119.544.056 zł 386.534.483 zł
 10. 10. (52) 564 30 60inwestor@egb.pl(52) 376 76 88pr@egb.plKONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:www.EGB.pl/relacje-inwestorskiem.egb.pl

×