Jwara vivechana

Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,PuneAaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune
D R . V E E N A R . P I S A L
M . D . S C H O L A R A Y U R V A D A S A M H I T A S I D D H A N T
G U I D E – D R . V A N D A N A D . B H U S A R I
ज्वर वववेचन
 च.नन.१ आणि च.चच.3 - ज्वरननदान आणि
ज्वरचचकित्सा
 अ.हृ.नन.२ आणि अ.हृ.चच.2 - ज्वरननदान आणि
ज्वरचचकित्सा
 सु.उ.३९ - ज्वरप्रनिषेध
उत्पत्त्ि –
 क्रोधोदक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोध्ववनयनोद्भवः॥ अ.हृ.नन.२/१
 रुद्रिोपात्ननसम्भूिः ..... ॥ सु. उ. ३९/९
 रोगपनि - अ.हृ.नन. २/१
 रोगानीिराट् - सु.उ.३९/८
 सज्वरा एव जायन्िे सज्वरा एव म्रियन्िे
प्राणिनः ॥
 सुश्रुिाने व्रिाच्या १६ उपद्रवांपैिी ज्वर एि सांचगिला
आहे. जो िृ छ्रसाध्य सांचगिला आहे.
 चरि सुश्रुि आणि वानभट नुसार ज्वर फ़क्ि मानवा
मध्ये न होिा इिर प्राणि योनन मध्ये पि होिो. हेच
नाहह िर भूमी जल याि पि ज्वर होिो.
ज्वराचे पयावय
ज्वरो वविारो रोगश्च व्याचधरािङ्ि एव च ।
एिोऽर्थो नामपयावयैवववववधैरम्रभधीयिे ॥
च.चच. ३/१२
S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत
1 वमनववरेचनाहद िमाांचा म्रमथ्यायोग शोधनिमवचा म्रमथ्यायोग
2 रुक्ष लघु शीि आहारववहार ववववधाम्रभघाि
3 व्यायाम प्रपाििः
4 वेगसंधारि श्रमाि्
5 उष्िाम्लक्षारिटुरस सेवन क्षयाि्
6 अजीिव अजीिावि्
7 िीक्ष्िािप, अत्ननसंिाप ववषाि्
8 पररश्रम सात्म्य ऋिु पररविवन
9 क्रोध ववषौषचध पुष्प गन्ध
10 ववषमाहार शोिाि्
हेिु
चरक वाग्भट सुश्रुत
11 त्नननधगुरुमधुरवपत्च्िललवि
सेवन
नक्षत्रपीडा
12 हदवानवाप प्रसृि नत्री म्रमथ्या आहारववहार
13 अनिहषव
14 अव्यायाम
ज्वराचे पुववरूपS.No. चरक वाग्भट सुश्रुत
1 मुखवैरनय आनयवैरनय वैरनय
2 गुरुगात्रत्वम् गात्रगौरव गुरुिा
3 अनन्नाम्रभलाषा िृट् भृषम्
4 चक्षुशोरािु लत्वम् वपत्डडिोद्वेष्टन ववविवत्व
5 अश्र्वागमन सास्रािु लाक्षिा नयनप्लव
6 ननद्राचधक्य बहुननद्रिा अप्रहषवश्च
7 अरनि अरनि अरनि
8 जृम्भा जृम्भा जृम्भा
9 ववनाम ववनमन शीि
10 वेपर्थु
11 श्रम श्रम
12 भ्रम क्लम
13 प्रलाप िम
S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत
14 जागरि
15 रोमहषव रोमहषव रोमहषव
16 दंिहषव
17 शब्द शीि वािािप
सहत्वासहत्वम ्
शीि वाि आिप मुहुश्चऽवप
इच्िाद्वेष
18 अरोचि अरुचच अरुचच
19 अववपाि अववपाि
20 दौबवल्य
21 अङ्गमदव अङ्गमदव अङ्गमदव
22 सदनम्
23 अल्पप्राििा अल्पप्राििा
24 दीघवसूत्रिा
25 आलनय आलनय
26 उचचिनय िमविो हानन
27 प्रिीपिा नविायेषु
28 गुरुिांवाक्येष्वभ्यसूया हहिोपदेशेष्वक्षात्न्ि
S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत
29 बालेभ्यः प्रद्वेषः द्वेष बालेषु
30 अम्ललवििटुिवप्रयिा प्रीनिरम्लपटूषिे
31 नवधमेष्वचचन्िा
32 माल्यानुलेपन भोजनपररक्लेशन
33 मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेषः द्वेष नवादुषु भक्ष्येषु
प्रत्यात्त्मि लक्षि
ज्वरनत्वेि एव सन्िापलक्षिः ।
च.नन.१/३२
ज्वरप्रत्यात्त्मिं म्रलङ्ग सन्िापो देहमानसः ।
च.चच.३/३१
नवेदावरोधः सन्िापः सवावङ्गग्रहिं िर्था ।
वविारा युगपद्यत्नमन् ज्वरः स पररिीनिविः ॥
सु.उ.३९/११
स्वेदावरोध व सवव शरीर सन्ताप
सम्प्राप्तत
वातादद दोष रकोप
दुष्ट दोष आमाशयात
पाचकाप्ग्ि दुप्ष्ट (अप्ग्िमाांद्य) आणि जाठराप्ग्ि
बदिर्वमि
रसवि व स्वेदवि स्रोतसावरोध
ज्वर
दोष = वािाहद
दूष्य = िोष्ठात्नन , रस
अचधष्ठान = आमाशय , सववशरीर
द्ववववध ज्वर
प्रिार
अचधष्ठानानुसार
शारीररि
मानम्रसि
दोषानुसार
चचकित्सानुसार
सौम्य
आननेय
वेगानुसार
अन्िवेग
बहहवेग
िारिानुसार
प्रािृ ि
वैिृ ि
चचकित्सानुसार
साध्य
असाध्य
सन्िि
सिि
अन्येद्युष्ि
िृिीयि
चिुर्थवि
दोषाच्या काल आणि बलािुसार
धातुांच्या आश्रयभेदािे
रसज
रक्िज
मांसज
मेदोज
अत्नर्थज
मज्जागि
शुक्रगि
कारि भेदािे
वािज
वपत्िज
िफ़ज
वािवपत्िज
वाििफ़ज
वपत्ििफ़ज
सात्न्नपानिि
आगन्िुज
आर्न्तुज
१. अम्रभघािज
२. अम्रभषंग
३. अम्रभषाप
४. अम्रभचार
द्ववववध ज्वर रकाराचे ववस्तारािे विवि
 ज्वर - सामान्य ज्वराची शरीराच्या हठिािी
असिारी लक्षिे.
 मानम्रसि ज्वर - वैचचत्य, अरनि, नलानन, मननिाप.
इत्न्द्रय वविृ नि
 सौम्य - वाि + िफ़ -- उष्िाम्रभलाषा
 आननेय – वाि + वपत्ि -- शीिाम्रभलाषा
 व्याम्रमश्रलक्षि
 अन्िवेगी ज्वर - अन्िदावह, िृष्िाचधक्य, प्रलाप, श्वसन,
भ्रम, सत्न्ध अत्नर्थ शूल, अनवेद, दोष वचो ववननग्रह.
 बहहवेगी ज्वर - सन्िापोऽभ्यचधिोबाह्य, िृष्िा मादवव,
सुखसाध्य.
प्रािृ ि ज्वर -
शरद ऋिु वसन्ि ऋिु वषाव ऋिु
वपत्ि प्रिोप िफ़ प्रिोप वाि प्रिोप
वपत्िज ज्वर िफ़ज ज्वर वािज ज्वर
प्रायेिाननलजो दुःखः
वविृ ि ज्वर - िालेष्वन्येषु वैिृ िः । - िृ च्छ्रसाध्य
 साध्य ज्वर- बलवान रोगी, अल्प दोष, उपद्रव रहहि.
 असाध्य ज्वर- अनेि हेिु, बहु लक्षि, शीघ्र इन्द्रीयनाशि
प्रािघािि.
 वाि प्रिोप - प्रलाप - ७ हद. मारि.
 वपत्ि प्रिोप - भ्रम - १० हद. मारि.
 िफ़ दोष - िीक्ष्ि श्वास - १२ हद. मारि
 रोगी क्षीि, शोर्थ, गम्भीर, दीघविालीन, िे शसीमन्ििृ ज्ज्वर.
च.चच.३/५०-५२
ववषम ज्वर
ज्वर रकार कालावधी धात्वाश्रय
संिि ज्वर ७, १०, १२ हद. रस आचश्रि.
सिि ज्वर हदवसािून दोनदा रक्ि आचश्रि
अन्येद्युष्ि ज्वर हदवसािून एिदा मेद आचश्रि
(सु.- मांसगि)
िृिीयि ज्वर निसर्या हदवशी अत्नर्थ आचश्रि.
चिुर्थवि ज्वर चवथ्या हदवशी मज्जा आचश्रि
सन्िि ज्वर
 दुःसह्य
 िालदूष्यप्रिृ निम्रभदोषनिुल्यो हह सन्ििम ् ॥
 १२ आश्रय - ३ दोष, ७ धािु, मल, मूत्र.
 वाि प्रिोप - ७ हद. अल्प प्र्िोप अनल्यावर
 वपत्ि प्रिोप - १० हद. शान्ि अन्यर्था मारि
 िफ़ प्रिोप - १२ हद.
 सन्िि ज्वर १२ व्या हद. बरा न झाल्यास १३ व्या हद. परि ज्वर येऊन
दीघविाल राहिो.
 -प्रायः प्रागपिपवि ।
 चिुर्थव ववपयवय - अत्नर्थ + मज्जा आचश्रि
 मधले २ हदवस रहिो.
 सात्न्नपानिि ज्वर
 चरि - १३ प्रिार - दोषांच्या िरिमाने
ज्वर चचककत्सा
 सवव प्रर्थम लङ्घन प्रयोग-
ज्वरे लङ्घनमेवादावुपहदष्टमृिे ज्वराि् ॥१३९॥
क्षयाननलभयक्रोधिामशोिश्रमोद्भवाि् ।
 वज्यव - क्षय ,
अननल ,
भय ,
क्रोध ,
िाम ,
शोि ,
श्रम जन्य.
लङ्घिां नियम
प्रािाववरोचधना चैनं लङ्घनेनोपपादयेि् ॥१४१॥
बलाचधष्ठानमारोनयं यदर्थोऽयं कक्रयाक्रमः ।
लङ्घनाचे पररिाम
लङ्घनेन क्षयं नीिे दोषे संधुक्षक्षिेऽनले ॥१४०॥
ववज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुच्चैवानयोपजायिे ।
 दोष क्षय
 अत्ननदीपन
 ज्वरनाश
 लघुत्व
 क्षुधा
नवज्वर (िरुिज्वर) मध्ये चचकित्सा
लङ्घनं नवेदनं िालो यवानवत्निक्ििो रसः ॥१४२॥
पाचनान्यववपक्वानां दोषािां िरुिे ज्वरे ।
 लङ्घन - उपवास
 िाल - अष्ट हदन
 "भेषजं ह्यामदोषनय भूयो ज्वलयनि ज्वरम् " ।
जल प्रयोग
च.चच. ३/१४३-१४४
 ऊष्िोदि - वाि, िफ़ , वाििफ़ जन्य ज्वर मध्ये िृष्िा
अनल्यास
 शीिोदि (निक्ि द्रव्य म्रसद्ध शृि) - मद्यजन्य, पैत्त्िि
ज्वरामध्ये
 लाभ - दीपन
पाचन
ज्वरघ्न
स्रोिसां शोधनं
बल्य
रुचच आणि नवेदिर
म्रशवम्
षडङ्गपानीय
मुनिपपवटिोशीरचन्दनोदीच्यनागरैः ॥१४५॥
शृिशीिं जलं दद्याि ् वपपासाज्वरशान्िये ।
वमि लङ्घि
िफ़ प्रधान अनुपत्नर्थि दोष िरुिे ज्वरे
आमाशय त्नर्थि
उत्त्क्लष्ट दोष
च.चच.३/१४६-१४८
वमनाचे उपद्रव -
ह्रद्रोग
श्वास
आनाह
मोह.
ज्वरामध्ये यवागु प्रयोग
वम्रमिं लङ्नघिं िाले यवागूम्रभरूपाचरेि् ॥१४९॥
यर्थानवौषधम्रसद्धाम्रभमवडडपूवावम्रभराहदिः ।
यावज्ज्वरमृदूभावाि् षडहं वा ववचक्षिः ॥१५०॥
िनयात्ननदीप्यिे िाम्रभः सम्रमनद्भररव पाविः ।
यवागू चे गुि / लाभ
च.चच.३/१५१/१५२
•औषचध म्रसद्ध - लघु, अत्ननदीपन
•दोष आणि मलाचे अनुलोमन
•द्रव, ऊष्ि गुि युक्ि - नवेद जनन
•द्रव गुि युक्ि - िृष्िा शमन
•आहार भाव असल्यामुळे - प्राि हहििर
•सरत्व गुिामुळे - शरीर लघुिा
•सात्म्य आणि ज्वर नाशि
यवागू च्या अयोनय रोग व रोगी –
 मद्योत्र्थ ज्वर,
 मदात्यय,
 ननत्य मद्यपान िरिारे,
 वपत्ि िफ़ अचधििा मधे,
 ग्रीष्म ऋिु
 ऊध्ववग रक्िवपत्ि मध्ये.
तपवि रयोर्
ित्र िपविमेवाग्रे प्रयोज्यं लाजसक्िुम्रभः ॥१५५॥
ज्वरापहैः फ़लरसैयुवक्िं समधुशिव रम् ।
 िपवि पश्चाि िमव-
o िपविाचे सम्यि् जीिव झाल्यावर आिुराचे बल आणि सात्म्य
चा ववचार िरुन-
• िनु मुद्ग यूष
• जाङ्गल पशु पक्षी मांस रस+ ओदन सेवन.
 दन्िधावन् - मुख वैशद्य, रुचच, रस ज्ञान
o दन्िधावन पश्चाि - मनिु, इक्षु रस, मद्य इत्याहद सह आहार
सेवन्.
कषाय पाि
पाचनं शमनीयं वा िषायं पाययेनद्भषि् ॥१६०॥
ज्वररिं षडहेऽिीिे लघ्वन्नप्रनिभोत्जिम् ।
 नव ज्वर मध्ये िषाय पानाचा ननषेध
निभ्यन्िे न ववपच्यन्िे िु ववत्न्ि ववषमज्वरम ्॥१६१॥
दोषा बद्धा िषायेि नित्म्भत्वात्िरुिे ज्वरे ।
न िु िल्पनमुहिश्य िषायः प्रनिवषध्यिे ॥१६२॥
यः िषायिषायः नयाि् स वज्यवनिरुिज्वरे ।
 यवागु पान पश्चाि
यूषैरम्लैरनम्लैवाव जाङ्गलैवाव रसैहहविैः ॥१६३॥
दशाहं यावदश्नीयाल्लघ्वन्नं ज्वरशान्िये ।
 ज्वरा मध्ये घृतपाि
अि ऊध्वं िफ़े मन्दे वािवपत्िोत्िरे ज्वरे ॥१६४॥
पररपक्वेषु दोषेषु सवपवष्पानं यर्थाऽमृिम् ।
घृिपान मध्ये अपवाद
ननदवशाहमवप ज्ञात्वा िफ़ोत्िरमलङ्नघिम् ॥१६५॥
न सवपवः पाययेद्वैद्यः िषायैनिमुपाचरेि् ।
यावल्लघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेन च ॥१६६॥
बलं ह्यलं ननग्रहाय दोषािां, बलिृ च्च िि् ।
ज्वरा मध्ये दुनध प्रयोग
दाहिृष्िापरीिनय वािवपत्िोत्िरं ज्वरम् ॥१६७॥
बद्धप्रच्युिदोषं वा ननरामं पयसा जयेि्।
ज्वरामध्ये संशोधन चचकित्सा
कक्रयाम्रभराम्रभः प्रशमं न प्रयानि यदा ज्वरः ॥१६८॥
अक्षीिबलमांसाननेः शमयेत्िं ववरेचनैः ।
 ज्वरामध्ये ननरूहबत्नि
 रोगी क्षीि/दुबवल - ववरेचन प्रयोग अहहििर - दुनध
पान / ननरूह बत्नि द्वारा दोष ननहवरि.
 लाभ -
बल, अत्नन वृवद्ध
ज्वर शात्न्ि
मानम्रसि प्रसन्निा
रुचच उत्पन्न.
च.चच.३/१७१-१७२
 ववरेचन - वपत्ि, िफ़वपत्ि, वपत्िशयगि दोषांचे ननहवरि.
 बत्नि - पक्वाशय त्नर्थि िीन दोषांचे ननहवरि
 अनुवासन बत्नि प्रयोग -
 जीिव ज्वरामध्ये िफ़वपत्ि क्षीि झाल्यावर
 जाठरात्नन प्रबल असिाना, मल रुक्षिा व बद्धिा असिाना.
 जीिव ज्वरामध्ये ननय प्रयोग-
गौरवे म्रशरसः शूले ववबद्धेत्ष्वत्न्द्रयेषु च ॥१७३॥
जीिव ज्वरे रुचचिरं िु यावन्मूधवववरेचनम ् ।
 म्रशर गौरव
 म्रशरः शूल
 ववबद्ध इत्न्द्रय
बदिपवररमाजवि
 च.चच.३/१७४-१७५ , 256
 ज्वर नवभावानुसार शीि वा ऊष्ि -
 अभ्यङ्ग
 प्रदेह
 पररषेि
 अवगाह
 लाभ-
 सुख प्रात्प्ि
 बलवृवद्ध
 विववृवद्ध
जीिव ज्वराि धूपन –
धूपनाञ्जनयोगैश्च यात्न्ि जीिव ज्वरा शमम् ॥१७६॥
त्वङ्मात्रशेषा येषां च भवत्यागन्िुरन्वयः ।
दश प्रिार ज्वरनाशि यवागु
क्र. द्रव्य अवस्था
१. (वपप्पली+शुडठी) क्वार्थ + लाजपेया क्षुधा व मंदात्नन
२. अम्ल दाडडम + नागर साचधि पूवव
पेया
अम्लाम्रभलाषी
३. अम्ल दाडडम साचधि पूवोक्ि पेया
(शीि) + मधु
वपत्िज ज्वर ,
अनिसार
४. गोक्षूर + िडटिारी द्वारा साचधि
रक्िशाली ची पेया
पाश्ववशूल, बत्निशूल,
म्रशरःशूल युक्ि ज्वर.
५. (पृत्श्नपिी+बला+बबल्व+शुडठी+उत्पल+
धान्यि) च्या क्वार्थने ननम्रमवि पेया +
दाडडम नवरस
ज्वरानिसार
क्र. द्रव्य अवस्था
६. ववदारीगन्धाहदगि द्रव्य
द्वारा म्रसद्ध यवागू
अत्ननदीपि व नवेदजनि -
िास, श्वास, हहक्िा युक्ि
ज्वर.
७. वपप्पली व आमलिी ने
बनलेली यवाची पेया +
अत्यचधि मात्रा मध्ये घृि
मलबद्धिा सह ज्वर
(दोषानुलोमि)
८. (मृद्वीिा + वपप्पलीमूल +
चव्य + आमलिी + शुडठी )
क्वार्थ ननम्रमवि पेया
मलबद्धिा व िोष्ठशूल सह
ज्वर.
९. (बला + वृक्षाम्ल + िोल +
िलशी + धावनी) क्वार्थ
ननम्रमवि पेया + बबल्व
पररिनिविा सह ज्वर.
१०. शुडठी + आमलिी म्रसद्ध पेया
घृिभृष्ट िरुन + शिव रा
अनवेद, िृष्िा, अननद्रा
असिारा ज्वरी.
ज्वरा मध्ये युष प्रयोग
च.चच.३/१८८
 मुद्ग
 मसूर
 चिि
 िु लत्र्थ
 मिु ष्ठ
ज्वरा मध्ये शाि प्रयोग
च.चच.३/१८९
 पटोलपत्र
 पटोलफ़ल
 िु लि
 पापचेम्रलिा
 ििोटि
 िहठल्लि
ज्वरामध्ये उपयोगी मांस
च.चच.३/१९०-१९३
 मांस सात्म्य
 लावपक्षी िवपञ्जल
 एि चिोर
 उपचक्रि िु रङ्ग
 िालपुच्ि पृषि्
 शश मांस रस
 िु क्िु टांश्च मयूरांश्च नित्त्िररक्रौञ्चविविान् ॥१९२
 गुरुष्ित्वान्न शंसत्न्ि ज्वरे िे चचत्च्चकित्सिाः ।
 लङ्घनेनाननलबलं ज्वरे यद्यचधिं भवेि् ॥१९३॥
 म्रभषङ्मात्रावविल्पज्ञो दद्यात्िानवप िालववि्|
 िृष्िा युक्ि ज्वरी मध्ये ऊष्िाम्बु
 मद्य सात्म्य असल्यास मद्यपान
 ( बलाचा ववचार िरुन )
नव ज्वरामध्ये ननवषद्ध आहार
 गुरूष्ित्नननधमधुरान् िषायांश्च नवज्वरे ॥१९५॥
 आहारान् दोषपक्त्यर्थां प्रायशः पररवजवयेि् ।
 अन्नपानक्रमः म्रसद्धो ज्वरघ्नः संप्रिाम्रशिः ॥१९६॥
ज्वरिाशक कषाय
 १. मुनिा + पपवटि क्वार्थ वा शीििषाय
 २. शुडठी + पपवटि क्वार्थ
 ३. पपवटि + दुरालभा क्वार्थ
 ४. किरािनिक्िि + मुनिा + गुडुचच + ववश्वभेषज
क्वार्थ वा शीििषाय
 ५. पाठा + उशीर + उदीच्य क्वार्थ वा शीििषाय
 फ़लश्रुनि-
 ज्वरघ्न, अत्ननदीपि, दोषपाचि, िृष्िा, अरुचच नाशि
ववषम ज्वरिाशक पञ्च रकार कषाय
िम्रलङ्गिाः पटोलनय पत्रं िटुिरोहहिी ॥२००।
पटोलः साररवा मुनिं पाठा िटुिरोहहिी ।
ननम्बः पटोलत्नत्रफ़ला मृद्वविा मुनिवत्सिौ॥२०१॥
किरािनिक्िममृिा चन्दनं ववश्वभेषजम ् ।
गुडूच्यामलिं मुनिमधवश्लोिसमापनाः ॥२०२॥
िषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चववधाज्वरान् ।
संििं सििान्येद्युनिृिीयिचिुर्थविान् ॥२०३॥
वत्सकादद कषाय
च.चच.३/२०४-२०५
 वत्सि पटोल
 आरनवध धन्वयास
 पाठा वचा
 षड्ग्ग्रन्र्था मुनिा शीििषाय वा क्वार्थ
 िटुरोहहिी उशीर प्रयोग
 मूवाव यत्ष्टमधु
 अनिववषा बत्रफ़ला
 ननम्ब बला
ज्वर नाशि
मधूिाहद शीििषाय
च.चच.३/२०६
 मधूि मुनिि
 मृद्वीिा िाश्मरी
 परूषि त्रायमाि शीििषाय
 उशीर बत्रफ़ला
 िटुरोहहिी
 ज्वर नाशि
जात्याहद क्वार्थ
च.चच.३/२०७
 जानि
 आमलि
 मुनिा क्वार्थ + गुड = दोष ववबद्धिा दूर िरिे
 धन्वयास
बत्रफ़लाहद क्वार्थ
च.चच.३/२०८-२०९
 बत्रफ़ला
 त्रायमाि क्वार्थ = वपत्ि व िफ़ नाशि
 मृद्वीिा अनुलोमि
 िटुरोहहिी
+
 बत्रवृि शिव रा = वपत्ि िफ़ ज्वर नष्ट
बृहत्याहद िषाय
 बृहत्यौ
( वनभडटा व िडटिारी)
 वत्सि
 मुनिा क्वार्थ = सात्न्नपानिि ज्वर
 देवदारु नाशि
 महौषध
 िोलवल्ली
शट्याहद वगव
 शटी पुष्िरमूल
 व्याघ्री शृङ्गी
 दुरालभा गुडुची क्वार्थ
 नागर पाठा
 किरािनिक्ि िटुरोहहिी
फ़लश्रुनि
 िास ह्रद्ग्रह पाश्ववशूल श्वास िन्द्रा सात्न्नपािि
ज्वर नाशि.
बृहत्याहद गि
बृहत्यौ पुष्िरमूल
भागी शटी
श्रृंगी दुरालभा
वत्सिबीज पटोलपत्र
िु टिी
फ़लश्रुनि
 सत्न्नपाि ज्वर नाशि
 िासाहद सवव प्रिारच्या उपद्रवांमध्ये उपयोगी
घृि प्रयोग
ज्वराः िषायैववमनैलवङ्घनैलवघुभोजनैः ।
रुक्षनय ये न शाम्यत्न्ि सवपवनिेषां म्रभषत्नजिम् ॥२१६॥
रुक्षं िेजो ज्वरिरं िेजसा रुक्षक्षिनय च ।
यः नयादनुबलो धािुः ननेहवध्यः स चाननलः ॥२१७॥
जीिवज्वरात घृत रयोर्
वपप्पल्याहद घृि
च.चच.३/२१९-२२१
वपप्पली चन्दन
मुनिि उशीर
िटुरोहहिी िम्रलङ्गि
िामलिी साररवा क्वार्थ व िल्ि म्रसद्ध घृि
अनिववषा त्नर्थरा
द्राक्षा आमलिी
बबल्व त्रायमािा
ननहदत्नधिा(िडटिारी)
फ़लश्रुनि
 जीिवज्वराची शीघ्र शात्न्ि
 क्षय िास म्रशःरशूल पाश्ववशूल हलीमि अंसाम्रभिाप ववषमात्नन
दूर िरिो.
वासाहद घृि
 च.चच.३/२२२-२२३
 वासा गुडुची
 बत्रफ़ला त्रायमािा समान मात्रा मध्ये क्वार्थ
 यवासा
 घृि १ भाग + क्वार्थ २ भाग + दुनध २ भाग
+
 वपप्पली मुनिि मृद्वीिा चन्दन उत्पल नागर
(सम मात्रेि िल्ि िरुन)
 िल्ि + क्वार्थ + गोदुनधा ने घृि म्रसद्ध िरावे
 जीिवज्वरनाशि
बलाहद घृि
च. चच.३/२२४-२२६
 बला गोक्षुर
 बृहिी िलसी(शालीपिी)
 धावनी(पृत्श्नपिी) त्नर्थरा क्वार्थ
 ननम्बत्वि पपवटि
 मुनिि त्रायमािा
 दुरालभा
 िामलिी शटी
 द्राक्षा पुष्िरमूल िल्ि
 मेदा आमलिी
 क्वार्थ + िल्ि + गोदुनध म्रसद्ध घृि

 फ़लश्रुनि
 ज्वरघ्न क्षयनाशि िासनाशि म्रशरःशूलनाशि पाश्ववशूलनाशि संिापनाशि
euÉUÉqÉkrÉå xÉÇzÉÉåkÉlÉ ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/227-229
uÉqÉlÉMüÉUMü SìurÉ
( qÉSlÉ ÄTüsÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ/ClSìrÉuÉ/rɹÏqÉkÉÑ cÉÔhÉï )
EwhÉ eÉsÉ xÉWû
uÉqÉlÉÉjÉï
AlÉÑmÉÉlÉ = ¤ÉÉæSìÉqoÉÑ , C¤ÉÑUxÉ , sÉuÉhÉÉqoÉÑ , qɱ , iÉmÉïhÉ SìurÉ.
ÌuÉUåcÉlÉ MüÉUMü SìurÉ cÉ.ÍcÉ.3/230-233
 1. qÉײÏMüÉ + AÉqÉsÉMüÐ UxÉ xÉqÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ.
 2. bÉ×iÉpÉ×¹ AÉqÉsÉMüÐ UxÉ.
 3. ̧ÉuÉ×iÉ cÉÔhÉï + qÉkÉÑ xÉÌmÉï xÉÉåoÉiÉ sÉåWûlÉ.
 4. ̧ÉÄTüsÉÉ YuÉÉjÉ + qÉkÉÑ +xÉÌmÉï bÉÉsÉÑlÉ mÉÉlÉ MüUå.
 5. AÉUauÉkÉ + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.
 6. AÉUauÉkÉ + qÉײÏMüÉ UxÉ xÉÉåoÉiÉ.
 7. ̧ÉuÉ×iÉ cÉÔhÉï + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.
 8. §ÉÉrÉqÉÉhÉ cÉÔhÉï + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.
 9. qÉײÏMüÉ YuÉÉjÉ + WûËUiÉMüÐ.
 10. qÉײÏMüÉ UxÉ FwhÉ mÉrÉ AlÉÑmÉÉlÉ xÉWû.
eÉÏhÉï euÉUÉqÉkrÉå ¤ÉÏUmÉÉMü mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ. 3/234-239
¢ü. rÉÉåaÉ ÄTüsÉ´ÉÑÌiÉ
1 mÉgcÉqÉÔsÉ YuÉÉjÉ ÍxÉ® ¤ÉÏU MüÉxÉ, µÉÉxÉ, ÍzÉUÈzÉÔsÉ, mÉɵÉïzÉÔsÉ, euÉU.
2 LUhQû qÉÔsÉ / ÌoÉsuÉ zÉsÉÉOÒû YuÉÉjÉ ÍxÉ®
¤ÉÏU
euÉUrÉÑ£ü mÉËUMüÌiÉïMüÉ.
3 ̧ÉMühOûMü+oÉsÉÉ+urÉÉbÉëÏ+aÉÑQû+zÉÑhPûÏ ÍxÉ®
¤ÉÏU
euÉU, qÉsÉoÉ®iÉÉ, qÉÔ§ÉÉuÉUÉåkÉ, zÉÉåÄTü.
4 zÉÑhPûÏ+qÉ×̲MüÉ+ZÉeÉÔïU YuÉÉjÉ ÍxÉ® ¤ÉÏU +
bÉ×iÉ, zÉMïüUÉ, qÉkÉÑ
euÉUrÉÑ£ü ÌmÉmÉÉxÉÉ.
5 cÉiÉÑaÉÑïhÉ eÉsÉ xÉÉÍkÉiÉ ¤ÉÏU euÉUlÉÉzÉMü.
6 kÉÉUÉåwhÉ aÉÉåSÒakÉ uÉÉiÉÌmɨÉeuÉU lÉÉzÉMü
euÉUlÉÉzÉMü ÌlÉÃWû oÉÎxiÉ cÉ.ÍcÉ.3/240-249
mÉOûÉåsÉÉÌS ÌlÉÂWû oÉÎxiÉü
mÉOûÉåsÉ + ÌlÉqoÉ mÉ§É + EzÉÏU + cÉiÉÑUÇaÉÑsÉ + ¾ûÏoÉåU + UÉåÌWûhÉÏ +
ÌiÉ£üÉ + µÉSÇ·íÉ + qÉSlÉÄTüsÉ + ÎxjÉUÉ + oÉsÉÉ ( xÉqÉ pÉÉaÉ
mÉëqÉÉhÉÉiÉ)
eÉsÉ + SÒakÉ xÉqÉpÉÉaÉ ÍxÉ® ¤ÉÏUmÉÉMü
bÉ×iÉ + qÉkÉÑ , qÉSlÉÄTüsÉ + qÉÑxiÉMü +ÌmÉmmÉsÉÏ +
rÉ̹qÉkÉÑ + ClSìrÉuÉ MüsMü
ÄTüsÉ´ÉÑÌiÉ = euÉUzÉÉÎliÉ, xÉëÉåiÉÉuÉUÉåkÉ SÕU, zÉUÏU zÉÑ®Ï, kÉÉiÉÑ mÉÑ̹, xÉuÉÉïÇaÉ
zÉÔsÉ zÉÉÎliÉ, sÉbÉÑiÉÉ.
 AÉUauÉkÉÉÌS ÌlÉÂWûoÉÎxiÉ
AÉUauÉkÉ + EzÉÏU + qÉSlÉÄTüsÉ + cÉiÉxÉë mÉÍhÉïlÉÏ
( xÉqÉpÉÉaÉ mÉëqÉÉhÉ ) YuÉÉjÉ
+
ÌmÉërÉÇaÉÑ + qÉSlÉÄTüsÉ + qÉÑxiÉMü + zÉiÉÉuWûÉ + rÉ̹qÉkÉÑ
( xÉqÉpÉÉaÉ ) MüsMü
+
mÉÑUÉhÉ aÉÑQû, bÉ×iÉ, qÉkÉÑ
euÉU lÉÉzÉMü ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ
qÉÉÇxÉUxÉ rÉÑ£ü ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ
aÉÑQÒûÍcÉ + §ÉÉrÉqÉÉhÉÉ + cÉlSlÉ + qÉkÉÑMü + uÉ×wÉ + ÎxjÉUÉ + oÉsÉÉqÉÔsÉ
+ qÉSlÉÄTüsÉ ( xÉqÉpÉÉaÉ ) YuÉÉjÉ
+
eÉÉ…¡ûsÉ mÉzÉÑ mɤÉÏ qÉÉÇxÉ UxÉ ÍqÉÍ´ÉiÉ YuÉÉjÉ
+
ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉSlÉTüsÉ + qÉÑxiÉMü + rÉ̹qÉkÉÑ ( MüsMü )
+
(AsmÉ qÉɧÉåiÉ ) xÉæÇkÉuÉ + qÉkÉÑ + bÉ×iÉ
ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ = euÉU mÉëzÉqÉMü, oÉsÉuÉkÉïMü, xuÉåSeÉlÉMü, ÂÍcÉ EimÉÉSMü
euÉUlÉÉzÉMü AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
 eÉÏuÉlirÉÉÌS AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
eÉÏuÉliÉÏ + rɹÏqÉkÉÑ + qÉåSÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉSlÉTüsÉ + uÉcÉÉ +
Gή + UÉxlÉÉ + oÉsÉÉqÉÔsÉ + ÌuÉµÉ + zÉiÉmÉÑwmÉÉ + zÉiÉÉuÉUÏ
( xÉqÉpÉÉaÉ ) MüsMü
+
SÒakÉ + eÉsÉ + bÉ×iÉ + iÉæsÉ ( mÉÉMü ÌlÉÍqÉïÌiÉ )
euÉU lÉÉzÉMü
 mÉOûÉåsÉÉÌS AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
mÉOûÉåsÉ mÉ§É + ÌlÉqoÉ mÉ§É + aÉÑQÒûÍcÉ + rÉ̹qÉkÉÑ + qÉSlÉÄTüsÉ
YuÉÉjÉ
rÉÉlÉå bÉ×iÉ uÉÉ iÉæsÉ ÍxÉ® MüUÉuÉå
euÉU lÉÉzÉMü AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
 cÉlSlÉÉÌS xlÉåWûoÉÎxiÉ
sÉÉsÉ cÉlSlÉ + AaÉ + MüÉzqÉrÉï + mÉOûÉåsÉ mÉ§É + rÉ̹qÉkÉÑ
MüsMü
rÉÉlÉå ÍxÉ® xlÉåWû
xlÉåWû oÉÎxiÉ
ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ
• pÉåwÉeÉÉkrÉÉrÉ ( AmÉÉqÉÉaÉïiÉhQÒûsÉÏrÉÉkrÉÉrÉ )
ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÏrÉ SìurÉå – cÉ.xÉÔ.2/3-6
• UÉåaÉÍpÉwaÉÎeÉiÉÏrÉ AkrÉÉrÉ – cÉ.ÌuÉ.8 / 151
ÍzÉUÉåuÉåUåcÉlÉÏrÉ SìurÉ
• qÉɧÉÉÍzÉiÉÏrÉÉkrÉ – cÉ.xÉÔ. 5
AhÉÑiÉæsÉ
kÉÔqÉuÉÌiÉï
SÉWûeuÉU mÉëzÉqÉlÉÉjÉï
 xÉWûxÉëkÉÉæiÉ bÉ×iÉ – AprÉ…¡ûÉjÉï
 cÉlSlÉÉÌS iÉæsÉ - AprÉ…¡ûÉjÉ
cÉlSlÉÉÌS iÉæsÉ cÉ.ÍcÉ.3/258
1 pÉÉaÉ zÉÏiÉ SìurÉ YuÉÉjÉ + 2 pÉÉaÉ aÉÉåSÒakÉ +
1/2 pÉÉaÉ xlÉåWû + rÉjÉÉuÉzrÉMü MüsMü
ÍxÉ® iÉæsÉ
SÉWû rÉÑ£ü euÉUÏ qÉkrÉå zÉrÉlÉ ÌuÉkÉÉlÉ
• mÉÑwMüU, mÉ©, EimÉsÉ, MüSsÉÏ mÉ§É uÉÉ cÉlSlÉÉåSMü ÍxÉÇÍcÉiÉ UåzÉqÉÏ uÉx§É
²ÉUÉ zÉÏiÉsÉ kÉÉUÉaÉ×Wû.
• WåûqÉ, zÉÇ„¡û, mÉëuÉÉsÉ, qÉÍhÉ cÉlSlÉÉåSMü zÉÏiÉÉlÉÉÇ zÉÏiÉ xmÉzÉï
• lÉÏsÉÉåimÉsÉ, mÉ© mÉÑwmÉ qÉÉsÉÉ kÉÉUhÉ
• AuÉaÉÉWûlÉ
zÉÏiÉeÉlrÉ euÉU
 AaÉÑuÉÉïÌS iÉæsÉ cÉ.ÍcÉ.3/267
AaÉ + MÑü¸ + iÉaÉU + .....+UÉåaÉÍpÉwÉÎaeÉiÉÏrÉ AkrÉÉrÉÉå£ü FwhÉ
SìurÉ ÍxÉ® YuÉÉjÉ
+
EmÉrÉÑï£ü AÉæwÉkÉÉÇcÉÉ MüsMü + xÉÑUÉ + xÉÉæuÉÏU + iÉÑwÉÉåSMü + qÉæUårÉ +
qÉåSMü + SÍkÉqÉhQû + AÉUlÉÉsÉ + MüOèuÉU
+
iÉæsÉ (xlÉåWû)
AaÉÑuÉÉïÌS iÉæsÉ
xuÉåSlÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉ.ÍcÉ. 3/268-271
• §ÉrÉÉåSzÉ xuÉåS – MÑüÌOû, AÉcNûÉSlÉ, FwhÉ zÉrÉlÉ.
• AaÉÂ cÉÉ bÉlÉ kÉÔmÉ.
• EmÉÍcÉiÉ aÉɧÉ, rÉÉæuÉlÉÉåwqÉÉ, mÉëqÉSÉ, iÉÂhÉ x§ÉÏ AÉÍsÉ…¡ûlÉ.
• xuÉåSÉåimÉÉSMü AÉÍhÉ uÉÉiÉzsÉåwqÉ WûU A³ÉmÉÉlÉ.
xÉÇxÉ×¹ uÉ xÉͳÉmÉÉiÉ euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/285-286
xÉÇxÉ×¹ÉlÉç xÉͳÉmÉÉÌiÉiÉÉlÉç oÉÑk²É iÉUiÉqÉæÈ xÉqÉæÈ ||285||
euÉUÉlÉç SÉåwÉ¢üqÉÉmÉå¤ÉÏ rÉjÉÉå£æüUÉæwÉkÉæeÉïrÉåiÉç |
uÉkÉïlÉålÉæMüSÉåwÉxrÉ ¤ÉmÉhÉålÉÉåÎcNíûiÉxrÉ cÉ ||286||
MüÄTüxjÉÉlÉÉlÉÑmÉÔurÉÉï uÉÉ xÉͳÉmÉÉiÉeuÉUÇ eÉrÉåiÉç |
MühÉïqÉÔsÉzÉÉåjÉ ( EmÉSìuÉÃmÉ )
xÉͳÉmÉÉiÉeuÉUxrÉÉliÉå MühÉïqÉÔsÉå xÉÑSÉÂhÉÈ ||287||
zÉÉåjÉÈ xÉÇeÉÉrÉiÉå iÉålÉ MüͶÉSåuÉ mÉëqÉÑcrÉiÉå |
U£üÉuÉxÉåcÉlÉæÈ zÉÏbÉëÇ xÉÌmÉïwmÉÉlÉæ¶É iÉÇ eÉrÉåiÉç ||288||
mÉëSåWæûÈ MüÄTüÌmɨÉblÉælÉÉïuÉlÉæÈ MüuÉsÉaÉëWæûÈ |
ÍcÉÌMüixÉÉ – U£üqÉÉå¤ÉhÉ
bÉ×iÉmÉÉlÉ
MüÄTüÌmɨÉlÉÉzÉMü mÉëSåWû
lÉÉuÉlÉ
MüuÉsÉ aÉëWû
U£üqÉÉå¤ÉhÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/289
zÉÏiÉÉåwhÉÎxlÉakɤÉɱæeuÉïUÉå rÉxrÉ lÉ zÉÉqrÉÌiÉ ||289||
zÉÉZÉÉlÉÑxÉÉUÏ U£üxrÉ xÉÉåÅuÉxÉåMüÉiÉç mÉëzÉÉqrÉÌiÉ |
“ zÉÉZÉÉlÉÑxÉÉUÏ iÉxrÉÉzÉÑ qÉÑgcÉå¯ÉÀûÉåÈ ¢üqÉÉiÉç ÍxÉUÉÈ”
bÉ×iÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/290
• ÌuÉxÉmÉï
• AÍpÉbÉÉiÉ
• ÌuÉxÄTüÉåOû
• MüÄTü ÌmÉ¨É mÉëÉoÉsrÉ lÉxÉhÉå
eÉÏhÉï euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ
SÉæoÉïsrÉɬåWûkÉÉiÉÔlÉÉÇ euÉUÉå eÉÏhÉÉåï AlÉÑuÉiÉïiÉå ||291||
oÉsrÉæÈ xÉÇoÉ×WûhÉæxiÉqÉÉSÉWûÉUæxiÉqÉÑmÉÉcÉUåiÉç |
iÉ×iÉÏrÉMü cÉiÉÑjÉïMü euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ xÉ賈 cÉ.ÍcÉ.3/292-295
MüqÉï xÉÉkÉÉUhÉÇ eɽɨÉ×iÉÏrÉMücÉiÉÑjÉïMüÉæ ||
AÉaÉliÉÑUlÉÑoÉlkÉÉå ÌWû mÉëÉrÉzÉÉå ÌuÉwÉqÉeuÉUå|
uÉÉiÉ mÉëkÉÉlÉ
xÉÌmÉï
oÉÎxiÉ
AlÉÑuÉÉxÉlÉ
ÎxlÉakÉÉåwhÉ A³ÉmÉÉlÉ
ÌmÉ¨É mÉëkÉÉlÉ
ÌuÉUåcÉlÉ
ÌiÉ£ü zÉÏiÉ
uÉÏrÉï
²ÉUÉ xÉÉÍkÉiÉ
SÒakÉ AÉÍhÉ
bÉ×iÉ
mÉërÉÉåaÉ
MüÄTü mÉëkÉÉlÉ
uÉqÉlÉ
mÉÉcÉlÉ
Â¤É A³ÉmÉÉlÉ
sɆ¡ûlÉ
MüwÉÉrÉ mÉÉlÉ
FwhÉ ÍcÉÌMüixÉÉ
 ÌuÉwÉqÉ euÉUÉiÉ AgeÉlÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/306
xÉæÇkÉuÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉlÉÈÍzÉsÉÉ + iÉæsÉÌmɹ = AgeÉlÉ
 kÉÔmÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/307
mÉsɃ¡ûwÉÉ + ÌlÉqoÉ mÉ§É + uÉcÉÉ + MÑü¸ + WûËUiÉMüÐ + xÉwÉïmÉ +
rÉuÉ = kÉÔmÉlÉ
qÉlÉÉåÌuÉMüÉU ( ElqÉÉS AmÉxqÉÉU ) qÉkÉsrÉÉ kÉÔmÉ, kÉÔqÉ, lÉxrÉ, AgeÉlÉ
rÉÉÇcÉÉ mÉërÉÉåaÉ
SæuÉurÉmÉÉ´ÉrÉ ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/309
 qÉÍhÉ
 AÉæwÉÍkÉ
qÉÉÇaÉÍsÉMü kÉÉUhÉ uÉÉ xÉåuÉlÉ
 ÌuÉwÉ
 AaÉS
 mÉÉuÉïÌiÉ ÍzÉuÉ mÉÔeÉÉ AcÉïlÉÉ.
 ÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëÉlÉÉqÉ.
 oÉëqWûÉ, AµÉÏlÉÏMÑüqÉÉU, ClSì, AÎalÉ, ÌWûqÉÉcÉsÉ, aÉ…¡ûÉ,
qɪhÉ rÉÉÇcÉÏ rÉ¥ÉÉ ²ÉUå EmÉÉxÉlÉÉ.
 qÉÉiÉÉ, ÌmÉiÉÉ, aÉÑÂ AÉSUmÉÔuÉïMü xÉqqÉÉlÉ.
 oÉëqWûcÉrÉï mÉÉsÉlÉ, iÉmÉ.
 xÉirÉ AÉÍhÉ ÌlÉrÉqÉmÉÔuÉïMü UÉÌWûsrÉÉlÉå.
 eÉmÉ, WûÉåqÉ, SÉlÉ, uÉåS ´ÉuÉhÉ, xÉ‹lÉmÉÑÂwÉ SzÉïlÉ.
kÉÉiÉÑaÉiÉ euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ
¢ü. kÉÉiÉÑ ÍcÉÌMüixÉÉ
1. UxÉ uÉqÉlÉ uÉ EmÉuÉÉxÉ
2. U£ü mÉËUwÉåMü, mÉëSåWû, zÉÉqÉMü
ÍcÉÌMüixÉÉ
3. qÉÉÇxÉ uÉ qÉåS ÌuÉUåcÉlÉ uÉ EmÉuÉÉxÉ
4. AÎxjÉ uÉ qÉ‹É ÌlÉÂWû uÉ AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
AÉaÉliÉÑeÉ WåûiÉÑ EimÉ³É euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/318-322
¢ü. AÉaÉliÉÑeÉ WåûiÉÑ ÍcÉÌMüixÉÉ
1. zÉÉmÉ, AÍpÉcÉÉU, pÉÔiÉ, AÍpÉwÉ…¡û SæuÉurÉmÉÉ´ÉrÉ ÍcÉÌMüixÉÉ
2. AÍpÉbÉÉiÉeÉ bÉ×iÉmÉÉlÉ, bÉ×iÉÉlÉå AprÉ…¡û, U£üqÉÉå¤ÉhÉ, xÉÉiqrÉ
qɱ xÉåuÉlÉ, qÉÉÇxÉUxÉ AÉåSlÉ.
3. ¤ÉiÉ uÉëhÉ eÉlrÉ ¤ÉiÉ uÉëhÉÉcÉÏ ÍcÉÌMüixÉÉ
4. MüÉqÉ, zÉÉåMü, pÉrÉ eÉlrÉ euÉU AɵÉÉxÉlÉ, C¹sÉÉpÉ, uÉÉiÉ zÉqÉlÉ, WûwÉïhÉ.
5. ¢üÉåkÉeÉlrÉ MüÉqÉ
6. MüÉqÉ ¢üÉåkÉ
7. pÉrÉ, zÉÉåMüeÉ MüÉqÉ uÉ ¢üÉåkÉ ²ÉUÉ
xÉͳÉmÉÉiÉeuÉU mÉëqÉÉå¤É sɤÉhÉ cÉ.ÍcÉ.3/324-328
 MÔüeÉlÉ xÉÌWûiÉ uÉqÉlÉ
 cÉå¹É
 µÉxÉlÉ aÉÌiÉ uÉÉRûlÉå
 uÉæuÉhrÉï
 ÎxuɳÉiÉÉ
 uÉåmÉlÉ
 qÉÔcNûÉï, mÉësÉÉmÉ
 EwhÉÉ…¡û uÉÉ zÉÏiÉÉ…¡û
 ÌuÉxÉÇ¥ÉÉ
 SÉåwÉ rÉÑ£ü, zÉoS rÉÑ£ü mÉÑUÏwÉ SìuÉ ÂmÉ
mÉëzÉÉliÉ euÉU sɤÉhÉå
ÌuÉaÉiÉYsÉqÉxÉÇiÉÉmÉqÉurÉjÉÇ ÌuÉqÉsÉåÎlSìrÉqÉç |
rÉÑ£Çü mÉëM×üÌiÉxɨuÉålÉ ÌuɱÉiÉç mÉÑÂwÉqÉeuÉUqÉ ||329||
euÉU uÉ euÉUqÉÑÌ£ü mɶÉÉiÉ AmÉjrÉ
 aÉÑÂ, ÌuÉSÉWûÏ, AxÉÉiqrÉ, ÌuÉ®ɳÉ.
 urÉuÉÉrÉ
 AÌiÉcÉå¹É
 xlÉÉlÉ
 AirÉÍkÉMü pÉÉåeÉlÉ.
mÉÑlÉUÉuÉiÉïMü euÉU
AxÉÇeÉÉiÉoÉsÉÉå rÉxiÉÑ euÉUqÉÑ£üÉå ÌlÉwÉåuÉiÉå |
uÉerÉïqÉåiɳÉUxiÉxrÉ mÉÑlÉUÉuÉiÉïiÉå euÉUÈ ||333||
SÒWØïûiÉåwÉÑ cÉ SÉåwÉåwÉÑ rÉxrÉ uÉÉ ÌuÉÌlÉuÉiÉïiÉå |
xuÉsmÉålÉÉmrÉmÉcÉÉUåhÉ iÉxrÉ urÉÉuÉiÉïiÉå mÉÑlÉÈ ||334||
sɤÉhÉå
 SÏlÉiÉÉ
 µÉrÉjÉÑ
 asÉÉÌlÉ
 mÉÉhQÒûiÉÉ
 lÉɳÉMüÉqÉiÉÉ
 MühQÕû
 EiMüÉåPû
 ÌmÉQûMüÉ
 AÎalÉqÉÉDZ
ÍcÉÌMüixÉÉ
 qÉ×SÒ SìurÉ ²ÉUÉ zÉÉåkÉlÉ.
 rÉÉmÉlÉ oÉÎxiÉ mÉërÉÉåaÉ.
 WûiÉMüU A³É.
 sÉbÉÑ AÉWûÉU SìurÉ ÌlÉÍqÉïiÉ rÉÑwÉ.
 eÉÉ…¡ûsÉ mÉzÉÑ mɤÉÏ qÉÉÇxÉ UxÉ.
 AprÉ…¡û, E²iÉïlÉ, xlÉÉlÉ, kÉÔmÉ, AgeÉlÉ, ÌiÉ£ü bÉ×iÉ mÉërÉÉåaÉ.
 aÉÑÂ, AÍpÉwrÉÇÌS, AxÉÉiqrÉ pÉÉåeÉlÉ – mÉÔuÉï ÌlÉÌSï¹ sɆ¡ûlÉ uÉ FwhÉ
EmÉcÉÉU.
 ( ÌMüUÉiÉÌiÉ£üMü + ÌiÉ£üÉ + qÉÑxiÉMü + mÉmÉïOûMü + aÉÑQÕûcÉÏ ) YuÉÉjÉ
THANK YOU
1 de 98

Recomendados

Prameha (Rogavastha)Prameha (Rogavastha)
Prameha (Rogavastha)Nischay Bidada
8.9K visualizações27 slides
Introduction to jwaraIntroduction to jwara
Introduction to jwaraAkshay Shetty
2.2K visualizações16 slides
Roga margaRoga marga
Roga margaShafi M S
6.3K visualizações26 slides
Nidana panchaka by Dr.SwatikaNidana panchaka by Dr.Swatika
Nidana panchaka by Dr.SwatikaDr.Swatika Sharma
11.9K visualizações63 slides
Vatarakta Chikitsa.pptxVatarakta Chikitsa.pptx
Vatarakta Chikitsa.pptxAyurvedaSamhithaandS
527 visualizações85 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

1.importance of rogi roga pareeksha in panchakarma1.importance of rogi roga pareeksha in panchakarma
1.importance of rogi roga pareeksha in panchakarma
Dr.Sudeesh Shetty4.7K visualizações
Vajikarana ksrVajikarana ksr
Vajikarana ksr
Ayurmitra Dr.KSR Prasad9.2K visualizações
Comparative Study on Samprapti of RaktapittaComparative Study on Samprapti of Raktapitta
Comparative Study on Samprapti of Raktapitta
AyurvedaSamhithaandS731 visualizações
Jvara pptJvara ppt
Jvara ppt
DR SHITAL SHAMARAV PATIL3K visualizações
Sandhigata vata (osteoarthritis)Sandhigata vata (osteoarthritis)
Sandhigata vata (osteoarthritis)
Medical office State Ayurvedic dispensary Bharatganj prayagraj 13.1K visualizações
ViryaVirya
Virya
MrunalAkre1.5K visualizações
PrabhavaPrabhava
Prabhava
MrunalAkre1.5K visualizações
Concept of agni & ama seminarConcept of agni & ama seminar
Concept of agni & ama seminar
Thejaswini Ramachandra11.9K visualizações
Medhya rasayanMedhya rasayan
Medhya rasayan
vidhu mahehswari4.6K visualizações
Sapta Dhatugata jwaraSapta Dhatugata jwara
Sapta Dhatugata jwara
Akshay Shetty511 visualizações
Concept of swabhavoparam vadaConcept of swabhavoparam vada
Concept of swabhavoparam vada
vidhu mahehswari5.3K visualizações
Visarp chikitsaVisarp chikitsa
Visarp chikitsa
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune1.5K visualizações
Virechana KarmukataVirechana Karmukata
Virechana Karmukata
Panchakarma Sdmcahhassan9.4K visualizações
SrothasSrothas
Srothas
Ayurmitra Dr.KSR Prasad24K visualizações
Pandu RogaPandu Roga
Pandu Roga
Akshay Shetty4.8K visualizações
Trividha chikitsa in manasa roga by Dr soumya patil.pptxTrividha chikitsa in manasa roga by Dr soumya patil.pptx
Trividha chikitsa in manasa roga by Dr soumya patil.pptx
Dr Soumya Patil 329 visualizações
Swasa roga.Swasa roga.
Swasa roga.
Dr.Narendra Prasad Giri (Ayurveda)12.4K visualizações
4. importance and knowledge of dashavidha pariksha4. importance and knowledge of dashavidha pariksha
4. importance and knowledge of dashavidha pariksha
Dr.Sudeesh Shetty2.3K visualizações
Uttara basti Indications & ContraindicationsUttara basti Indications & Contraindications
Uttara basti Indications & Contraindications
Akshay Shetty2.4K visualizações
Kriya kalaKriya kala
Kriya kala
Mayank Parashar8K visualizações

Similar a Jwara vivechana

Sharangdhar samhita (review)Sharangdhar samhita (review)
Sharangdhar samhita (review)SangeetaIndoria
893 visualizações41 slides
Gunsthan 1-2Gunsthan 1-2
Gunsthan 1-2Jainkosh
147 visualizações78 slides
Paryaptti PrarupnaParyaptti Prarupna
Paryaptti PrarupnaJainkosh
82 visualizações40 slides

Similar a Jwara vivechana(20)

Adharaniya vegaAdharaniya vega
Adharaniya vega
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune2.2K visualizações
Sharangdhar samhita (review)Sharangdhar samhita (review)
Sharangdhar samhita (review)
SangeetaIndoria893 visualizações
Gunsthan 1-2Gunsthan 1-2
Gunsthan 1-2
Jainkosh147 visualizações
Hikka shwasHikka shwas
Hikka shwas
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune1.1K visualizações
Rajayakshma chikitsa - Charak SamhitaRajayakshma chikitsa - Charak Samhita
Rajayakshma chikitsa - Charak Samhita
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune1.2K visualizações
Paryaptti PrarupnaParyaptti Prarupna
Paryaptti Prarupna
Jainkosh82 visualizações
Pran PrarupnaPran Prarupna
Pran Prarupna
Jainkosh52 visualizações
Leshaya MargnaLeshaya Margna
Leshaya Margna
Jainkosh105 visualizações
Sutra 8-35Sutra 8-35
Sutra 8-35
Jainkosh119 visualizações
Yonivyapd chikitsa ch chiYonivyapd chikitsa ch chi
Yonivyapd chikitsa ch chi
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune274 visualizações
Indriya MargnaIndriya Margna
Indriya Margna
Jainkosh141 visualizações
Gunsthan 1 - 2Gunsthan 1 - 2
Gunsthan 1 - 2
Jainkosh110 visualizações
Sanskrit - Testament of Asher.pdfSanskrit - Testament of Asher.pdf
Sanskrit - Testament of Asher.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.3 visualizações
सर्प विष (Sarp visha)सर्प विष (Sarp visha)
सर्प विष (Sarp visha)
DR. SUNIL KUMAR1.8K visualizações
Gati MargnaGati Margna
Gati Margna
Jainkosh101 visualizações
Sodhana in swasa kasa.pptxSodhana in swasa kasa.pptx
Sodhana in swasa kasa.pptx
e-MAP95 visualizações
ArogyanidhiArogyanidhi
Arogyanidhi
Sant Shri Asaram Ji Bapu Ashram2.4K visualizações
Qualitative utility of ghrat tail vasa majjaQualitative utility of ghrat tail vasa majja
Qualitative utility of ghrat tail vasa majja
Dr Ajit Ojha HOD Panchakarma Dept ,Govt.Ashtang Ayurved College , INDORE517 visualizações
Qualitative utility of ghrat tail vasa majjaQualitative utility of ghrat tail vasa majja
Qualitative utility of ghrat tail vasa majja
Dr Ajit Ojha HOD Panchakarma Dept ,Govt.Ashtang Ayurved College , INDORE240 visualizações

Mais de Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune(20)

Hybridization & mahapralayaHybridization & mahapralaya
Hybridization & mahapralaya
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune110 visualizações
Chavanprash Nirman - Dr saurabh kadam)Chavanprash Nirman - Dr saurabh kadam)
Chavanprash Nirman - Dr saurabh kadam)
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune86 visualizações
MCQ POINT - 1 PG CET AyurvedaMCQ POINT - 1 PG CET Ayurveda
MCQ POINT - 1 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune181 visualizações
Sushruta Sharir Sthansa - PG CET AyurvedaSushruta Sharir Sthansa - PG CET Ayurveda
Sushruta Sharir Sthansa - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune420 visualizações
Sharangdhar Samhita - PG CET AyurvedaSharangdhar Samhita - PG CET Ayurveda
Sharangdhar Samhita - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune185 visualizações
Kashyap Samhita -PG CET AyurvedaKashyap Samhita -PG CET Ayurveda
Kashyap Samhita -PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune397 visualizações
Charak Samhita - Shariir,Nidan,Indriya,Viman - PG CET AyurvedaCharak Samhita - Shariir,Nidan,Indriya,Viman - PG CET Ayurveda
Charak Samhita - Shariir,Nidan,Indriya,Viman - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune152 visualizações
Strirog prasuti Tantra 2 PG CET AyurvedaStrirog prasuti Tantra 2 PG CET Ayurveda
Strirog prasuti Tantra 2 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune64 visualizações
Strirog prasuti Tantra 1 PG CET AyurvedaStrirog prasuti Tantra 1 PG CET Ayurveda
Strirog prasuti Tantra 1 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune74 visualizações
Stanya Balgraha - PG CET AyurvedaStanya Balgraha - PG CET Ayurveda
Stanya Balgraha - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune265 visualizações
Shalakya MukhaRoga - PG CET AyurvedaShalakya MukhaRoga - PG CET Ayurveda
Shalakya MukhaRoga - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune1.2K visualizações
KC Vatvyadhi -2 PG CET AyurvedaKC Vatvyadhi -2 PG CET Ayurveda
KC Vatvyadhi -2 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune59 visualizações
KC Vatavyadhi 1 - PG CET AyurvedaKC Vatavyadhi 1 - PG CET Ayurveda
KC Vatavyadhi 1 - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune446 visualizações
Kayachikitsa Panchkarma - PG CET AyurvedaKayachikitsa Panchkarma - PG CET Ayurveda
Kayachikitsa Panchkarma - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune56 visualizações
Balrog - 1 PG CET AyurvedaBalrog - 1 PG CET Ayurveda
Balrog - 1 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune122 visualizações
Swasthavritta -2 PG CET AyurvedaSwasthavritta -2 PG CET Ayurveda
Swasthavritta -2 PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune145 visualizações
Rognidan - PG CET AyurvedaRognidan - PG CET Ayurveda
Rognidan - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune86 visualizações
Rasa shastra - PG CET AyurvedaRasa shastra - PG CET Ayurveda
Rasa shastra - PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune157 visualizações
Guidelines for insurance coverage to ayurvedic treatmentGuidelines for insurance coverage to ayurvedic treatment
Guidelines for insurance coverage to ayurvedic treatment
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune82 visualizações
Swasthavrutta Psm PG CET AyurvedaSwasthavrutta Psm PG CET Ayurveda
Swasthavrutta Psm PG CET Ayurveda
Aaptashri Ayurved & Panchakarma Clinic,Pune53 visualizações

Jwara vivechana

 • 1. D R . V E E N A R . P I S A L M . D . S C H O L A R A Y U R V A D A S A M H I T A S I D D H A N T G U I D E – D R . V A N D A N A D . B H U S A R I ज्वर वववेचन
 • 2.  च.नन.१ आणि च.चच.3 - ज्वरननदान आणि ज्वरचचकित्सा  अ.हृ.नन.२ आणि अ.हृ.चच.2 - ज्वरननदान आणि ज्वरचचकित्सा  सु.उ.३९ - ज्वरप्रनिषेध
 • 3. उत्पत्त्ि –  क्रोधोदक्षाध्वरध्वंसी रुद्रोध्ववनयनोद्भवः॥ अ.हृ.नन.२/१  रुद्रिोपात्ननसम्भूिः ..... ॥ सु. उ. ३९/९  रोगपनि - अ.हृ.नन. २/१  रोगानीिराट् - सु.उ.३९/८  सज्वरा एव जायन्िे सज्वरा एव म्रियन्िे प्राणिनः ॥
 • 4.  सुश्रुिाने व्रिाच्या १६ उपद्रवांपैिी ज्वर एि सांचगिला आहे. जो िृ छ्रसाध्य सांचगिला आहे.  चरि सुश्रुि आणि वानभट नुसार ज्वर फ़क्ि मानवा मध्ये न होिा इिर प्राणि योनन मध्ये पि होिो. हेच नाहह िर भूमी जल याि पि ज्वर होिो.
 • 5. ज्वराचे पयावय ज्वरो वविारो रोगश्च व्याचधरािङ्ि एव च । एिोऽर्थो नामपयावयैवववववधैरम्रभधीयिे ॥ च.चच. ३/१२
 • 6. S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत 1 वमनववरेचनाहद िमाांचा म्रमथ्यायोग शोधनिमवचा म्रमथ्यायोग 2 रुक्ष लघु शीि आहारववहार ववववधाम्रभघाि 3 व्यायाम प्रपाििः 4 वेगसंधारि श्रमाि् 5 उष्िाम्लक्षारिटुरस सेवन क्षयाि् 6 अजीिव अजीिावि् 7 िीक्ष्िािप, अत्ननसंिाप ववषाि् 8 पररश्रम सात्म्य ऋिु पररविवन 9 क्रोध ववषौषचध पुष्प गन्ध 10 ववषमाहार शोिाि् हेिु
 • 7. चरक वाग्भट सुश्रुत 11 त्नननधगुरुमधुरवपत्च्िललवि सेवन नक्षत्रपीडा 12 हदवानवाप प्रसृि नत्री म्रमथ्या आहारववहार 13 अनिहषव 14 अव्यायाम
 • 8. ज्वराचे पुववरूपS.No. चरक वाग्भट सुश्रुत 1 मुखवैरनय आनयवैरनय वैरनय 2 गुरुगात्रत्वम् गात्रगौरव गुरुिा 3 अनन्नाम्रभलाषा िृट् भृषम् 4 चक्षुशोरािु लत्वम् वपत्डडिोद्वेष्टन ववविवत्व 5 अश्र्वागमन सास्रािु लाक्षिा नयनप्लव 6 ननद्राचधक्य बहुननद्रिा अप्रहषवश्च 7 अरनि अरनि अरनि 8 जृम्भा जृम्भा जृम्भा 9 ववनाम ववनमन शीि 10 वेपर्थु 11 श्रम श्रम 12 भ्रम क्लम 13 प्रलाप िम
 • 9. S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत 14 जागरि 15 रोमहषव रोमहषव रोमहषव 16 दंिहषव 17 शब्द शीि वािािप सहत्वासहत्वम ् शीि वाि आिप मुहुश्चऽवप इच्िाद्वेष 18 अरोचि अरुचच अरुचच 19 अववपाि अववपाि 20 दौबवल्य 21 अङ्गमदव अङ्गमदव अङ्गमदव 22 सदनम् 23 अल्पप्राििा अल्पप्राििा 24 दीघवसूत्रिा 25 आलनय आलनय 26 उचचिनय िमविो हानन 27 प्रिीपिा नविायेषु 28 गुरुिांवाक्येष्वभ्यसूया हहिोपदेशेष्वक्षात्न्ि
 • 10. S.No. चरक वाग्भट सुश्रुत 29 बालेभ्यः प्रद्वेषः द्वेष बालेषु 30 अम्ललवििटुिवप्रयिा प्रीनिरम्लपटूषिे 31 नवधमेष्वचचन्िा 32 माल्यानुलेपन भोजनपररक्लेशन 33 मधुरेभ्यश्च भक्षेभ्यः प्रद्वेषः द्वेष नवादुषु भक्ष्येषु
 • 11. प्रत्यात्त्मि लक्षि ज्वरनत्वेि एव सन्िापलक्षिः । च.नन.१/३२ ज्वरप्रत्यात्त्मिं म्रलङ्ग सन्िापो देहमानसः । च.चच.३/३१ नवेदावरोधः सन्िापः सवावङ्गग्रहिं िर्था । वविारा युगपद्यत्नमन् ज्वरः स पररिीनिविः ॥ सु.उ.३९/११
 • 12. स्वेदावरोध व सवव शरीर सन्ताप सम्प्राप्तत वातादद दोष रकोप दुष्ट दोष आमाशयात पाचकाप्ग्ि दुप्ष्ट (अप्ग्िमाांद्य) आणि जाठराप्ग्ि बदिर्वमि रसवि व स्वेदवि स्रोतसावरोध ज्वर
 • 13. दोष = वािाहद दूष्य = िोष्ठात्नन , रस अचधष्ठान = आमाशय , सववशरीर
 • 18. द्ववववध ज्वर रकाराचे ववस्तारािे विवि  ज्वर - सामान्य ज्वराची शरीराच्या हठिािी असिारी लक्षिे.  मानम्रसि ज्वर - वैचचत्य, अरनि, नलानन, मननिाप. इत्न्द्रय वविृ नि
 • 19.  सौम्य - वाि + िफ़ -- उष्िाम्रभलाषा  आननेय – वाि + वपत्ि -- शीिाम्रभलाषा  व्याम्रमश्रलक्षि  अन्िवेगी ज्वर - अन्िदावह, िृष्िाचधक्य, प्रलाप, श्वसन, भ्रम, सत्न्ध अत्नर्थ शूल, अनवेद, दोष वचो ववननग्रह.  बहहवेगी ज्वर - सन्िापोऽभ्यचधिोबाह्य, िृष्िा मादवव, सुखसाध्य.
 • 20. प्रािृ ि ज्वर - शरद ऋिु वसन्ि ऋिु वषाव ऋिु वपत्ि प्रिोप िफ़ प्रिोप वाि प्रिोप वपत्िज ज्वर िफ़ज ज्वर वािज ज्वर प्रायेिाननलजो दुःखः वविृ ि ज्वर - िालेष्वन्येषु वैिृ िः । - िृ च्छ्रसाध्य
 • 21.  साध्य ज्वर- बलवान रोगी, अल्प दोष, उपद्रव रहहि.  असाध्य ज्वर- अनेि हेिु, बहु लक्षि, शीघ्र इन्द्रीयनाशि प्रािघािि.  वाि प्रिोप - प्रलाप - ७ हद. मारि.  वपत्ि प्रिोप - भ्रम - १० हद. मारि.  िफ़ दोष - िीक्ष्ि श्वास - १२ हद. मारि  रोगी क्षीि, शोर्थ, गम्भीर, दीघविालीन, िे शसीमन्ििृ ज्ज्वर. च.चच.३/५०-५२
 • 22. ववषम ज्वर ज्वर रकार कालावधी धात्वाश्रय संिि ज्वर ७, १०, १२ हद. रस आचश्रि. सिि ज्वर हदवसािून दोनदा रक्ि आचश्रि अन्येद्युष्ि ज्वर हदवसािून एिदा मेद आचश्रि (सु.- मांसगि) िृिीयि ज्वर निसर्या हदवशी अत्नर्थ आचश्रि. चिुर्थवि ज्वर चवथ्या हदवशी मज्जा आचश्रि
 • 23. सन्िि ज्वर  दुःसह्य  िालदूष्यप्रिृ निम्रभदोषनिुल्यो हह सन्ििम ् ॥  १२ आश्रय - ३ दोष, ७ धािु, मल, मूत्र.  वाि प्रिोप - ७ हद. अल्प प्र्िोप अनल्यावर  वपत्ि प्रिोप - १० हद. शान्ि अन्यर्था मारि  िफ़ प्रिोप - १२ हद.  सन्िि ज्वर १२ व्या हद. बरा न झाल्यास १३ व्या हद. परि ज्वर येऊन दीघविाल राहिो.  -प्रायः प्रागपिपवि ।  चिुर्थव ववपयवय - अत्नर्थ + मज्जा आचश्रि  मधले २ हदवस रहिो.
 • 24.  सात्न्नपानिि ज्वर  चरि - १३ प्रिार - दोषांच्या िरिमाने
 • 25. ज्वर चचककत्सा  सवव प्रर्थम लङ्घन प्रयोग- ज्वरे लङ्घनमेवादावुपहदष्टमृिे ज्वराि् ॥१३९॥ क्षयाननलभयक्रोधिामशोिश्रमोद्भवाि् ।  वज्यव - क्षय , अननल , भय , क्रोध , िाम , शोि , श्रम जन्य.
 • 26. लङ्घिां नियम प्रािाववरोचधना चैनं लङ्घनेनोपपादयेि् ॥१४१॥ बलाचधष्ठानमारोनयं यदर्थोऽयं कक्रयाक्रमः ।
 • 27. लङ्घनाचे पररिाम लङ्घनेन क्षयं नीिे दोषे संधुक्षक्षिेऽनले ॥१४०॥ ववज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुच्चैवानयोपजायिे ।  दोष क्षय  अत्ननदीपन  ज्वरनाश  लघुत्व  क्षुधा
 • 28. नवज्वर (िरुिज्वर) मध्ये चचकित्सा लङ्घनं नवेदनं िालो यवानवत्निक्ििो रसः ॥१४२॥ पाचनान्यववपक्वानां दोषािां िरुिे ज्वरे ।  लङ्घन - उपवास  िाल - अष्ट हदन  "भेषजं ह्यामदोषनय भूयो ज्वलयनि ज्वरम् " ।
 • 29. जल प्रयोग च.चच. ३/१४३-१४४  ऊष्िोदि - वाि, िफ़ , वाििफ़ जन्य ज्वर मध्ये िृष्िा अनल्यास  शीिोदि (निक्ि द्रव्य म्रसद्ध शृि) - मद्यजन्य, पैत्त्िि ज्वरामध्ये  लाभ - दीपन पाचन ज्वरघ्न स्रोिसां शोधनं बल्य रुचच आणि नवेदिर म्रशवम्
 • 31. वमि लङ्घि िफ़ प्रधान अनुपत्नर्थि दोष िरुिे ज्वरे आमाशय त्नर्थि उत्त्क्लष्ट दोष च.चच.३/१४६-१४८ वमनाचे उपद्रव - ह्रद्रोग श्वास आनाह मोह.
 • 32. ज्वरामध्ये यवागु प्रयोग वम्रमिं लङ्नघिं िाले यवागूम्रभरूपाचरेि् ॥१४९॥ यर्थानवौषधम्रसद्धाम्रभमवडडपूवावम्रभराहदिः । यावज्ज्वरमृदूभावाि् षडहं वा ववचक्षिः ॥१५०॥ िनयात्ननदीप्यिे िाम्रभः सम्रमनद्भररव पाविः ।
 • 33. यवागू चे गुि / लाभ च.चच.३/१५१/१५२ •औषचध म्रसद्ध - लघु, अत्ननदीपन •दोष आणि मलाचे अनुलोमन •द्रव, ऊष्ि गुि युक्ि - नवेद जनन •द्रव गुि युक्ि - िृष्िा शमन •आहार भाव असल्यामुळे - प्राि हहििर •सरत्व गुिामुळे - शरीर लघुिा •सात्म्य आणि ज्वर नाशि
 • 34. यवागू च्या अयोनय रोग व रोगी –  मद्योत्र्थ ज्वर,  मदात्यय,  ननत्य मद्यपान िरिारे,  वपत्ि िफ़ अचधििा मधे,  ग्रीष्म ऋिु  ऊध्ववग रक्िवपत्ि मध्ये.
 • 35. तपवि रयोर् ित्र िपविमेवाग्रे प्रयोज्यं लाजसक्िुम्रभः ॥१५५॥ ज्वरापहैः फ़लरसैयुवक्िं समधुशिव रम् ।  िपवि पश्चाि िमव- o िपविाचे सम्यि् जीिव झाल्यावर आिुराचे बल आणि सात्म्य चा ववचार िरुन- • िनु मुद्ग यूष • जाङ्गल पशु पक्षी मांस रस+ ओदन सेवन.  दन्िधावन् - मुख वैशद्य, रुचच, रस ज्ञान o दन्िधावन पश्चाि - मनिु, इक्षु रस, मद्य इत्याहद सह आहार सेवन्.
 • 36. कषाय पाि पाचनं शमनीयं वा िषायं पाययेनद्भषि् ॥१६०॥ ज्वररिं षडहेऽिीिे लघ्वन्नप्रनिभोत्जिम् ।  नव ज्वर मध्ये िषाय पानाचा ननषेध निभ्यन्िे न ववपच्यन्िे िु ववत्न्ि ववषमज्वरम ्॥१६१॥ दोषा बद्धा िषायेि नित्म्भत्वात्िरुिे ज्वरे । न िु िल्पनमुहिश्य िषायः प्रनिवषध्यिे ॥१६२॥ यः िषायिषायः नयाि् स वज्यवनिरुिज्वरे ।
 • 37.  यवागु पान पश्चाि यूषैरम्लैरनम्लैवाव जाङ्गलैवाव रसैहहविैः ॥१६३॥ दशाहं यावदश्नीयाल्लघ्वन्नं ज्वरशान्िये ।
 • 38.  ज्वरा मध्ये घृतपाि अि ऊध्वं िफ़े मन्दे वािवपत्िोत्िरे ज्वरे ॥१६४॥ पररपक्वेषु दोषेषु सवपवष्पानं यर्थाऽमृिम् । घृिपान मध्ये अपवाद ननदवशाहमवप ज्ञात्वा िफ़ोत्िरमलङ्नघिम् ॥१६५॥ न सवपवः पाययेद्वैद्यः िषायैनिमुपाचरेि् । यावल्लघुत्वादशनं दद्यान्मांसरसेन च ॥१६६॥ बलं ह्यलं ननग्रहाय दोषािां, बलिृ च्च िि् ।
 • 39. ज्वरा मध्ये दुनध प्रयोग दाहिृष्िापरीिनय वािवपत्िोत्िरं ज्वरम् ॥१६७॥ बद्धप्रच्युिदोषं वा ननरामं पयसा जयेि्।
 • 40. ज्वरामध्ये संशोधन चचकित्सा कक्रयाम्रभराम्रभः प्रशमं न प्रयानि यदा ज्वरः ॥१६८॥ अक्षीिबलमांसाननेः शमयेत्िं ववरेचनैः ।  ज्वरामध्ये ननरूहबत्नि  रोगी क्षीि/दुबवल - ववरेचन प्रयोग अहहििर - दुनध पान / ननरूह बत्नि द्वारा दोष ननहवरि.  लाभ - बल, अत्नन वृवद्ध ज्वर शात्न्ि मानम्रसि प्रसन्निा रुचच उत्पन्न.
 • 41. च.चच.३/१७१-१७२  ववरेचन - वपत्ि, िफ़वपत्ि, वपत्िशयगि दोषांचे ननहवरि.  बत्नि - पक्वाशय त्नर्थि िीन दोषांचे ननहवरि  अनुवासन बत्नि प्रयोग -  जीिव ज्वरामध्ये िफ़वपत्ि क्षीि झाल्यावर  जाठरात्नन प्रबल असिाना, मल रुक्षिा व बद्धिा असिाना.
 • 42.  जीिव ज्वरामध्ये ननय प्रयोग- गौरवे म्रशरसः शूले ववबद्धेत्ष्वत्न्द्रयेषु च ॥१७३॥ जीिव ज्वरे रुचचिरं िु यावन्मूधवववरेचनम ् ।  म्रशर गौरव  म्रशरः शूल  ववबद्ध इत्न्द्रय
 • 43. बदिपवररमाजवि  च.चच.३/१७४-१७५ , 256  ज्वर नवभावानुसार शीि वा ऊष्ि -  अभ्यङ्ग  प्रदेह  पररषेि  अवगाह  लाभ-  सुख प्रात्प्ि  बलवृवद्ध  विववृवद्ध
 • 44. जीिव ज्वराि धूपन – धूपनाञ्जनयोगैश्च यात्न्ि जीिव ज्वरा शमम् ॥१७६॥ त्वङ्मात्रशेषा येषां च भवत्यागन्िुरन्वयः ।
 • 45. दश प्रिार ज्वरनाशि यवागु क्र. द्रव्य अवस्था १. (वपप्पली+शुडठी) क्वार्थ + लाजपेया क्षुधा व मंदात्नन २. अम्ल दाडडम + नागर साचधि पूवव पेया अम्लाम्रभलाषी ३. अम्ल दाडडम साचधि पूवोक्ि पेया (शीि) + मधु वपत्िज ज्वर , अनिसार ४. गोक्षूर + िडटिारी द्वारा साचधि रक्िशाली ची पेया पाश्ववशूल, बत्निशूल, म्रशरःशूल युक्ि ज्वर. ५. (पृत्श्नपिी+बला+बबल्व+शुडठी+उत्पल+ धान्यि) च्या क्वार्थने ननम्रमवि पेया + दाडडम नवरस ज्वरानिसार
 • 46. क्र. द्रव्य अवस्था ६. ववदारीगन्धाहदगि द्रव्य द्वारा म्रसद्ध यवागू अत्ननदीपि व नवेदजनि - िास, श्वास, हहक्िा युक्ि ज्वर. ७. वपप्पली व आमलिी ने बनलेली यवाची पेया + अत्यचधि मात्रा मध्ये घृि मलबद्धिा सह ज्वर (दोषानुलोमि) ८. (मृद्वीिा + वपप्पलीमूल + चव्य + आमलिी + शुडठी ) क्वार्थ ननम्रमवि पेया मलबद्धिा व िोष्ठशूल सह ज्वर. ९. (बला + वृक्षाम्ल + िोल + िलशी + धावनी) क्वार्थ ननम्रमवि पेया + बबल्व पररिनिविा सह ज्वर. १०. शुडठी + आमलिी म्रसद्ध पेया घृिभृष्ट िरुन + शिव रा अनवेद, िृष्िा, अननद्रा असिारा ज्वरी.
 • 47. ज्वरा मध्ये युष प्रयोग च.चच.३/१८८  मुद्ग  मसूर  चिि  िु लत्र्थ  मिु ष्ठ
 • 48. ज्वरा मध्ये शाि प्रयोग च.चच.३/१८९  पटोलपत्र  पटोलफ़ल  िु लि  पापचेम्रलिा  ििोटि  िहठल्लि
 • 49. ज्वरामध्ये उपयोगी मांस च.चच.३/१९०-१९३  मांस सात्म्य  लावपक्षी िवपञ्जल  एि चिोर  उपचक्रि िु रङ्ग  िालपुच्ि पृषि्  शश मांस रस
 • 50.  िु क्िु टांश्च मयूरांश्च नित्त्िररक्रौञ्चविविान् ॥१९२  गुरुष्ित्वान्न शंसत्न्ि ज्वरे िे चचत्च्चकित्सिाः ।  लङ्घनेनाननलबलं ज्वरे यद्यचधिं भवेि् ॥१९३॥  म्रभषङ्मात्रावविल्पज्ञो दद्यात्िानवप िालववि्|
 • 51.  िृष्िा युक्ि ज्वरी मध्ये ऊष्िाम्बु  मद्य सात्म्य असल्यास मद्यपान  ( बलाचा ववचार िरुन )
 • 52. नव ज्वरामध्ये ननवषद्ध आहार  गुरूष्ित्नननधमधुरान् िषायांश्च नवज्वरे ॥१९५॥  आहारान् दोषपक्त्यर्थां प्रायशः पररवजवयेि् ।  अन्नपानक्रमः म्रसद्धो ज्वरघ्नः संप्रिाम्रशिः ॥१९६॥
 • 53. ज्वरिाशक कषाय  १. मुनिा + पपवटि क्वार्थ वा शीििषाय  २. शुडठी + पपवटि क्वार्थ  ३. पपवटि + दुरालभा क्वार्थ  ४. किरािनिक्िि + मुनिा + गुडुचच + ववश्वभेषज क्वार्थ वा शीििषाय  ५. पाठा + उशीर + उदीच्य क्वार्थ वा शीििषाय  फ़लश्रुनि-  ज्वरघ्न, अत्ननदीपि, दोषपाचि, िृष्िा, अरुचच नाशि
 • 54. ववषम ज्वरिाशक पञ्च रकार कषाय िम्रलङ्गिाः पटोलनय पत्रं िटुिरोहहिी ॥२००। पटोलः साररवा मुनिं पाठा िटुिरोहहिी । ननम्बः पटोलत्नत्रफ़ला मृद्वविा मुनिवत्सिौ॥२०१॥ किरािनिक्िममृिा चन्दनं ववश्वभेषजम ् । गुडूच्यामलिं मुनिमधवश्लोिसमापनाः ॥२०२॥ िषायाः शमयन्त्याशु पञ्च पञ्चववधाज्वरान् । संििं सििान्येद्युनिृिीयिचिुर्थविान् ॥२०३॥
 • 55. वत्सकादद कषाय च.चच.३/२०४-२०५  वत्सि पटोल  आरनवध धन्वयास  पाठा वचा  षड्ग्ग्रन्र्था मुनिा शीििषाय वा क्वार्थ  िटुरोहहिी उशीर प्रयोग  मूवाव यत्ष्टमधु  अनिववषा बत्रफ़ला  ननम्ब बला ज्वर नाशि
 • 56. मधूिाहद शीििषाय च.चच.३/२०६  मधूि मुनिि  मृद्वीिा िाश्मरी  परूषि त्रायमाि शीििषाय  उशीर बत्रफ़ला  िटुरोहहिी  ज्वर नाशि
 • 57. जात्याहद क्वार्थ च.चच.३/२०७  जानि  आमलि  मुनिा क्वार्थ + गुड = दोष ववबद्धिा दूर िरिे  धन्वयास
 • 58. बत्रफ़लाहद क्वार्थ च.चच.३/२०८-२०९  बत्रफ़ला  त्रायमाि क्वार्थ = वपत्ि व िफ़ नाशि  मृद्वीिा अनुलोमि  िटुरोहहिी +  बत्रवृि शिव रा = वपत्ि िफ़ ज्वर नष्ट
 • 59. बृहत्याहद िषाय  बृहत्यौ ( वनभडटा व िडटिारी)  वत्सि  मुनिा क्वार्थ = सात्न्नपानिि ज्वर  देवदारु नाशि  महौषध  िोलवल्ली
 • 60. शट्याहद वगव  शटी पुष्िरमूल  व्याघ्री शृङ्गी  दुरालभा गुडुची क्वार्थ  नागर पाठा  किरािनिक्ि िटुरोहहिी फ़लश्रुनि  िास ह्रद्ग्रह पाश्ववशूल श्वास िन्द्रा सात्न्नपािि ज्वर नाशि.
 • 61. बृहत्याहद गि बृहत्यौ पुष्िरमूल भागी शटी श्रृंगी दुरालभा वत्सिबीज पटोलपत्र िु टिी फ़लश्रुनि  सत्न्नपाि ज्वर नाशि  िासाहद सवव प्रिारच्या उपद्रवांमध्ये उपयोगी
 • 62. घृि प्रयोग ज्वराः िषायैववमनैलवङ्घनैलवघुभोजनैः । रुक्षनय ये न शाम्यत्न्ि सवपवनिेषां म्रभषत्नजिम् ॥२१६॥ रुक्षं िेजो ज्वरिरं िेजसा रुक्षक्षिनय च । यः नयादनुबलो धािुः ननेहवध्यः स चाननलः ॥२१७॥
 • 64. वपप्पल्याहद घृि च.चच.३/२१९-२२१ वपप्पली चन्दन मुनिि उशीर िटुरोहहिी िम्रलङ्गि िामलिी साररवा क्वार्थ व िल्ि म्रसद्ध घृि अनिववषा त्नर्थरा द्राक्षा आमलिी बबल्व त्रायमािा ननहदत्नधिा(िडटिारी) फ़लश्रुनि  जीिवज्वराची शीघ्र शात्न्ि  क्षय िास म्रशःरशूल पाश्ववशूल हलीमि अंसाम्रभिाप ववषमात्नन दूर िरिो.
 • 65. वासाहद घृि  च.चच.३/२२२-२२३  वासा गुडुची  बत्रफ़ला त्रायमािा समान मात्रा मध्ये क्वार्थ  यवासा  घृि १ भाग + क्वार्थ २ भाग + दुनध २ भाग +  वपप्पली मुनिि मृद्वीिा चन्दन उत्पल नागर (सम मात्रेि िल्ि िरुन)  िल्ि + क्वार्थ + गोदुनधा ने घृि म्रसद्ध िरावे  जीिवज्वरनाशि
 • 66. बलाहद घृि च. चच.३/२२४-२२६  बला गोक्षुर  बृहिी िलसी(शालीपिी)  धावनी(पृत्श्नपिी) त्नर्थरा क्वार्थ  ननम्बत्वि पपवटि  मुनिि त्रायमािा  दुरालभा  िामलिी शटी  द्राक्षा पुष्िरमूल िल्ि  मेदा आमलिी  क्वार्थ + िल्ि + गोदुनध म्रसद्ध घृि   फ़लश्रुनि  ज्वरघ्न क्षयनाशि िासनाशि म्रशरःशूलनाशि पाश्ववशूलनाशि संिापनाशि
 • 67. euÉUÉqÉkrÉå xÉÇzÉÉåkÉlÉ ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/227-229 uÉqÉlÉMüÉUMü SìurÉ ( qÉSlÉ ÄTüsÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ/ClSìrÉuÉ/rɹÏqÉkÉÑ cÉÔhÉï ) EwhÉ eÉsÉ xÉWû uÉqÉlÉÉjÉï AlÉÑmÉÉlÉ = ¤ÉÉæSìÉqoÉÑ , C¤ÉÑUxÉ , sÉuÉhÉÉqoÉÑ , qɱ , iÉmÉïhÉ SìurÉ.
 • 68. ÌuÉUåcÉlÉ MüÉUMü SìurÉ cÉ.ÍcÉ.3/230-233  1. qÉײÏMüÉ + AÉqÉsÉMüÐ UxÉ xÉqÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ.  2. bÉ×iÉpÉ×¹ AÉqÉsÉMüÐ UxÉ.  3. ̧ÉuÉ×iÉ cÉÔhÉï + qÉkÉÑ xÉÌmÉï xÉÉåoÉiÉ sÉåWûlÉ.  4. ̧ÉÄTüsÉÉ YuÉÉjÉ + qÉkÉÑ +xÉÌmÉï bÉÉsÉÑlÉ mÉÉlÉ MüUå.  5. AÉUauÉkÉ + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.  6. AÉUauÉkÉ + qÉײÏMüÉ UxÉ xÉÉåoÉiÉ.  7. ̧ÉuÉ×iÉ cÉÔhÉï + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.  8. §ÉÉrÉqÉÉhÉ cÉÔhÉï + mÉrÉxÉÉ xÉÉåoÉiÉ.  9. qÉײÏMüÉ YuÉÉjÉ + WûËUiÉMüÐ.  10. qÉײÏMüÉ UxÉ FwhÉ mÉrÉ AlÉÑmÉÉlÉ xÉWû.
 • 69. eÉÏhÉï euÉUÉqÉkrÉå ¤ÉÏUmÉÉMü mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ. 3/234-239 ¢ü. rÉÉåaÉ ÄTüsÉ´ÉÑÌiÉ 1 mÉgcÉqÉÔsÉ YuÉÉjÉ ÍxÉ® ¤ÉÏU MüÉxÉ, µÉÉxÉ, ÍzÉUÈzÉÔsÉ, mÉɵÉïzÉÔsÉ, euÉU. 2 LUhQû qÉÔsÉ / ÌoÉsuÉ zÉsÉÉOÒû YuÉÉjÉ ÍxÉ® ¤ÉÏU euÉUrÉÑ£ü mÉËUMüÌiÉïMüÉ. 3 ̧ÉMühOûMü+oÉsÉÉ+urÉÉbÉëÏ+aÉÑQû+zÉÑhPûÏ ÍxÉ® ¤ÉÏU euÉU, qÉsÉoÉ®iÉÉ, qÉÔ§ÉÉuÉUÉåkÉ, zÉÉåÄTü. 4 zÉÑhPûÏ+qÉ×̲MüÉ+ZÉeÉÔïU YuÉÉjÉ ÍxÉ® ¤ÉÏU + bÉ×iÉ, zÉMïüUÉ, qÉkÉÑ euÉUrÉÑ£ü ÌmÉmÉÉxÉÉ. 5 cÉiÉÑaÉÑïhÉ eÉsÉ xÉÉÍkÉiÉ ¤ÉÏU euÉUlÉÉzÉMü. 6 kÉÉUÉåwhÉ aÉÉåSÒakÉ uÉÉiÉÌmɨÉeuÉU lÉÉzÉMü
 • 70. euÉUlÉÉzÉMü ÌlÉÃWû oÉÎxiÉ cÉ.ÍcÉ.3/240-249 mÉOûÉåsÉÉÌS ÌlÉÂWû oÉÎxiÉü mÉOûÉåsÉ + ÌlÉqoÉ mÉ§É + EzÉÏU + cÉiÉÑUÇaÉÑsÉ + ¾ûÏoÉåU + UÉåÌWûhÉÏ + ÌiÉ£üÉ + µÉSÇ·íÉ + qÉSlÉÄTüsÉ + ÎxjÉUÉ + oÉsÉÉ ( xÉqÉ pÉÉaÉ mÉëqÉÉhÉÉiÉ) eÉsÉ + SÒakÉ xÉqÉpÉÉaÉ ÍxÉ® ¤ÉÏUmÉÉMü bÉ×iÉ + qÉkÉÑ , qÉSlÉÄTüsÉ + qÉÑxiÉMü +ÌmÉmmÉsÉÏ + rÉ̹qÉkÉÑ + ClSìrÉuÉ MüsMü ÄTüsÉ´ÉÑÌiÉ = euÉUzÉÉÎliÉ, xÉëÉåiÉÉuÉUÉåkÉ SÕU, zÉUÏU zÉÑ®Ï, kÉÉiÉÑ mÉÑ̹, xÉuÉÉïÇaÉ zÉÔsÉ zÉÉÎliÉ, sÉbÉÑiÉÉ.
 • 71.  AÉUauÉkÉÉÌS ÌlÉÂWûoÉÎxiÉ AÉUauÉkÉ + EzÉÏU + qÉSlÉÄTüsÉ + cÉiÉxÉë mÉÍhÉïlÉÏ ( xÉqÉpÉÉaÉ mÉëqÉÉhÉ ) YuÉÉjÉ + ÌmÉërÉÇaÉÑ + qÉSlÉÄTüsÉ + qÉÑxiÉMü + zÉiÉÉuWûÉ + rÉ̹qÉkÉÑ ( xÉqÉpÉÉaÉ ) MüsMü + mÉÑUÉhÉ aÉÑQû, bÉ×iÉ, qÉkÉÑ euÉU lÉÉzÉMü ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ
 • 72. qÉÉÇxÉUxÉ rÉÑ£ü ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ aÉÑQÒûÍcÉ + §ÉÉrÉqÉÉhÉÉ + cÉlSlÉ + qÉkÉÑMü + uÉ×wÉ + ÎxjÉUÉ + oÉsÉÉqÉÔsÉ + qÉSlÉÄTüsÉ ( xÉqÉpÉÉaÉ ) YuÉÉjÉ + eÉÉ…¡ûsÉ mÉzÉÑ mɤÉÏ qÉÉÇxÉ UxÉ ÍqÉÍ´ÉiÉ YuÉÉjÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉSlÉTüsÉ + qÉÑxiÉMü + rÉ̹qÉkÉÑ ( MüsMü ) + (AsmÉ qÉɧÉåiÉ ) xÉæÇkÉuÉ + qÉkÉÑ + bÉ×iÉ ÌlÉÂWû oÉÎxiÉ = euÉU mÉëzÉqÉMü, oÉsÉuÉkÉïMü, xuÉåSeÉlÉMü, ÂÍcÉ EimÉÉSMü
 • 73. euÉUlÉÉzÉMü AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ  eÉÏuÉlirÉÉÌS AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ eÉÏuÉliÉÏ + rɹÏqÉkÉÑ + qÉåSÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉSlÉTüsÉ + uÉcÉÉ + Gή + UÉxlÉÉ + oÉsÉÉqÉÔsÉ + ÌuÉµÉ + zÉiÉmÉÑwmÉÉ + zÉiÉÉuÉUÏ ( xÉqÉpÉÉaÉ ) MüsMü + SÒakÉ + eÉsÉ + bÉ×iÉ + iÉæsÉ ( mÉÉMü ÌlÉÍqÉïÌiÉ ) euÉU lÉÉzÉMü
 • 74.  mÉOûÉåsÉÉÌS AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ mÉOûÉåsÉ mÉ§É + ÌlÉqoÉ mÉ§É + aÉÑQÒûÍcÉ + rÉ̹qÉkÉÑ + qÉSlÉÄTüsÉ YuÉÉjÉ rÉÉlÉå bÉ×iÉ uÉÉ iÉæsÉ ÍxÉ® MüUÉuÉå euÉU lÉÉzÉMü AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
 • 75.  cÉlSlÉÉÌS xlÉåWûoÉÎxiÉ sÉÉsÉ cÉlSlÉ + AaÉ + MüÉzqÉrÉï + mÉOûÉåsÉ mÉ§É + rÉ̹qÉkÉÑ MüsMü rÉÉlÉå ÍxÉ® xlÉåWû xlÉåWû oÉÎxiÉ
 • 76. ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉ • pÉåwÉeÉÉkrÉÉrÉ ( AmÉÉqÉÉaÉïiÉhQÒûsÉÏrÉÉkrÉÉrÉ ) ÍzÉUÉåÌuÉUåcÉlÉÏrÉ SìurÉå – cÉ.xÉÔ.2/3-6 • UÉåaÉÍpÉwaÉÎeÉiÉÏrÉ AkrÉÉrÉ – cÉ.ÌuÉ.8 / 151 ÍzÉUÉåuÉåUåcÉlÉÏrÉ SìurÉ • qÉɧÉÉÍzÉiÉÏrÉÉkrÉ – cÉ.xÉÔ. 5 AhÉÑiÉæsÉ kÉÔqÉuÉÌiÉï
 • 77. SÉWûeuÉU mÉëzÉqÉlÉÉjÉï  xÉWûxÉëkÉÉæiÉ bÉ×iÉ – AprÉ…¡ûÉjÉï  cÉlSlÉÉÌS iÉæsÉ - AprÉ…¡ûÉjÉ cÉlSlÉÉÌS iÉæsÉ cÉ.ÍcÉ.3/258 1 pÉÉaÉ zÉÏiÉ SìurÉ YuÉÉjÉ + 2 pÉÉaÉ aÉÉåSÒakÉ + 1/2 pÉÉaÉ xlÉåWû + rÉjÉÉuÉzrÉMü MüsMü ÍxÉ® iÉæsÉ
 • 78. SÉWû rÉÑ£ü euÉUÏ qÉkrÉå zÉrÉlÉ ÌuÉkÉÉlÉ • mÉÑwMüU, mÉ©, EimÉsÉ, MüSsÉÏ mÉ§É uÉÉ cÉlSlÉÉåSMü ÍxÉÇÍcÉiÉ UåzÉqÉÏ uÉx§É ²ÉUÉ zÉÏiÉsÉ kÉÉUÉaÉ×Wû. • WåûqÉ, zÉÇ„¡û, mÉëuÉÉsÉ, qÉÍhÉ cÉlSlÉÉåSMü zÉÏiÉÉlÉÉÇ zÉÏiÉ xmÉzÉï • lÉÏsÉÉåimÉsÉ, mÉ© mÉÑwmÉ qÉÉsÉÉ kÉÉUhÉ • AuÉaÉÉWûlÉ
 • 79. zÉÏiÉeÉlrÉ euÉU  AaÉÑuÉÉïÌS iÉæsÉ cÉ.ÍcÉ.3/267 AaÉ + MÑü¸ + iÉaÉU + .....+UÉåaÉÍpÉwÉÎaeÉiÉÏrÉ AkrÉÉrÉÉå£ü FwhÉ SìurÉ ÍxÉ® YuÉÉjÉ + EmÉrÉÑï£ü AÉæwÉkÉÉÇcÉÉ MüsMü + xÉÑUÉ + xÉÉæuÉÏU + iÉÑwÉÉåSMü + qÉæUårÉ + qÉåSMü + SÍkÉqÉhQû + AÉUlÉÉsÉ + MüOèuÉU + iÉæsÉ (xlÉåWû) AaÉÑuÉÉïÌS iÉæsÉ
 • 80. xuÉåSlÉ ÌuÉkÉÉlÉ cÉ.ÍcÉ. 3/268-271 • §ÉrÉÉåSzÉ xuÉåS – MÑüÌOû, AÉcNûÉSlÉ, FwhÉ zÉrÉlÉ. • AaÉ cÉÉ bÉlÉ kÉÔmÉ. • EmÉÍcÉiÉ aÉɧÉ, rÉÉæuÉlÉÉåwqÉÉ, mÉëqÉSÉ, iÉÂhÉ x§ÉÏ AÉÍsÉ…¡ûlÉ. • xuÉåSÉåimÉÉSMü AÉÍhÉ uÉÉiÉzsÉåwqÉ WûU A³ÉmÉÉlÉ.
 • 81. xÉÇxÉ×¹ uÉ xÉͳÉmÉÉiÉ euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/285-286 xÉÇxÉ×¹ÉlÉç xÉͳÉmÉÉÌiÉiÉÉlÉç oÉÑk²É iÉUiÉqÉæÈ xÉqÉæÈ ||285|| euÉUÉlÉç SÉåwÉ¢üqÉÉmÉå¤ÉÏ rÉjÉÉå£æüUÉæwÉkÉæeÉïrÉåiÉç | uÉkÉïlÉålÉæMüSÉåwÉxrÉ ¤ÉmÉhÉålÉÉåÎcNíûiÉxrÉ cÉ ||286|| MüÄTüxjÉÉlÉÉlÉÑmÉÔurÉÉï uÉÉ xÉͳÉmÉÉiÉeuÉUÇ eÉrÉåiÉç |
 • 82. MühÉïqÉÔsÉzÉÉåjÉ ( EmÉSìuÉÃmÉ ) xÉͳÉmÉÉiÉeuÉUxrÉÉliÉå MühÉïqÉÔsÉå xÉÑSÉÂhÉÈ ||287|| zÉÉåjÉÈ xÉÇeÉÉrÉiÉå iÉålÉ MüͶÉSåuÉ mÉëqÉÑcrÉiÉå | U£üÉuÉxÉåcÉlÉæÈ zÉÏbÉëÇ xÉÌmÉïwmÉÉlÉæ¶É iÉÇ eÉrÉåiÉç ||288|| mÉëSåWæûÈ MüÄTüÌmɨÉblÉælÉÉïuÉlÉæÈ MüuÉsÉaÉëWæûÈ | ÍcÉÌMüixÉÉ – U£üqÉÉå¤ÉhÉ bÉ×iÉmÉÉlÉ MüÄTüÌmɨÉlÉÉzÉMü mÉëSåWû lÉÉuÉlÉ MüuÉsÉ aÉëWû
 • 83. U£üqÉÉå¤ÉhÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/289 zÉÏiÉÉåwhÉÎxlÉakɤÉɱæeuÉïUÉå rÉxrÉ lÉ zÉÉqrÉÌiÉ ||289|| zÉÉZÉÉlÉÑxÉÉUÏ U£üxrÉ xÉÉåÅuÉxÉåMüÉiÉç mÉëzÉÉqrÉÌiÉ | “ zÉÉZÉÉlÉÑxÉÉUÏ iÉxrÉÉzÉÑ qÉÑgcÉå¯ÉÀûÉåÈ ¢üqÉÉiÉç ÍxÉUÉÈ”
 • 84. bÉ×iÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/290 • ÌuÉxÉmÉï • AÍpÉbÉÉiÉ • ÌuÉxÄTüÉåOû • MüÄTü ÌmÉ¨É mÉëÉoÉsrÉ lÉxÉhÉå
 • 85. eÉÏhÉï euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ SÉæoÉïsrÉɬåWûkÉÉiÉÔlÉÉÇ euÉUÉå eÉÏhÉÉåï AlÉÑuÉiÉïiÉå ||291|| oÉsrÉæÈ xÉÇoÉ×WûhÉæxiÉqÉÉSÉWûÉUæxiÉqÉÑmÉÉcÉUåiÉç |
 • 86. iÉ×iÉÏrÉMü cÉiÉÑjÉïMü euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ xÉ賈 cÉ.ÍcÉ.3/292-295 MüqÉï xÉÉkÉÉUhÉÇ eɽɨÉ×iÉÏrÉMücÉiÉÑjÉïMüÉæ || AÉaÉliÉÑUlÉÑoÉlkÉÉå ÌWû mÉëÉrÉzÉÉå ÌuÉwÉqÉeuÉUå| uÉÉiÉ mÉëkÉÉlÉ xÉÌmÉï oÉÎxiÉ AlÉÑuÉÉxÉlÉ ÎxlÉakÉÉåwhÉ A³ÉmÉÉlÉ ÌmÉ¨É mÉëkÉÉlÉ ÌuÉUåcÉlÉ ÌiÉ£ü zÉÏiÉ uÉÏrÉï ²ÉUÉ xÉÉÍkÉiÉ SÒakÉ AÉÍhÉ bÉ×iÉ mÉërÉÉåaÉ MüÄTü mÉëkÉÉlÉ uÉqÉlÉ mÉÉcÉlÉ Â¤É A³ÉmÉÉlÉ sɆ¡ûlÉ MüwÉÉrÉ mÉÉlÉ FwhÉ ÍcÉÌMüixÉÉ
 • 87.  ÌuÉwÉqÉ euÉUÉiÉ AgeÉlÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/306 xÉæÇkÉuÉ + ÌmÉmmÉsÉÏ + qÉlÉÈÍzÉsÉÉ + iÉæsÉÌmɹ = AgeÉlÉ  kÉÔmÉ mÉërÉÉåaÉ cÉ.ÍcÉ.3/307 mÉsɃ¡ûwÉÉ + ÌlÉqoÉ mÉ§É + uÉcÉÉ + MÑü¸ + WûËUiÉMüÐ + xÉwÉïmÉ + rÉuÉ = kÉÔmÉlÉ qÉlÉÉåÌuÉMüÉU ( ElqÉÉS AmÉxqÉÉU ) qÉkÉsrÉÉ kÉÔmÉ, kÉÔqÉ, lÉxrÉ, AgeÉlÉ rÉÉÇcÉÉ mÉërÉÉåaÉ
 • 88. SæuÉurÉmÉÉ´ÉrÉ ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/309  qÉÍhÉ  AÉæwÉÍkÉ qÉÉÇaÉÍsÉMü kÉÉUhÉ uÉÉ xÉåuÉlÉ  ÌuÉwÉ  AaÉS
 • 89.  mÉÉuÉïÌiÉ ÍzÉuÉ mÉÔeÉÉ AcÉïlÉÉ.  ÌuÉwhÉÑxÉWûxÉëÉlÉÉqÉ.  oÉëqWûÉ, AµÉÏlÉÏMÑüqÉÉU, ClSì, AÎalÉ, ÌWûqÉÉcÉsÉ, aÉ…¡ûÉ, qɪhÉ rÉÉÇcÉÏ rÉ¥ÉÉ ²ÉUå EmÉÉxÉlÉÉ.  qÉÉiÉÉ, ÌmÉiÉÉ, aÉÑ AÉSUmÉÔuÉïMü xÉqqÉÉlÉ.  oÉëqWûcÉrÉï mÉÉsÉlÉ, iÉmÉ.  xÉirÉ AÉÍhÉ ÌlÉrÉqÉmÉÔuÉïMü UÉÌWûsrÉÉlÉå.  eÉmÉ, WûÉåqÉ, SÉlÉ, uÉåS ´ÉuÉhÉ, xÉ‹lÉmÉÑÂwÉ SzÉïlÉ.
 • 90. kÉÉiÉÑaÉiÉ euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ ¢ü. kÉÉiÉÑ ÍcÉÌMüixÉÉ 1. UxÉ uÉqÉlÉ uÉ EmÉuÉÉxÉ 2. U£ü mÉËUwÉåMü, mÉëSåWû, zÉÉqÉMü ÍcÉÌMüixÉÉ 3. qÉÉÇxÉ uÉ qÉåS ÌuÉUåcÉlÉ uÉ EmÉuÉÉxÉ 4. AÎxjÉ uÉ qÉ‹É ÌlÉÂWû uÉ AlÉÑuÉÉxÉlÉ oÉÎxiÉ
 • 91. AÉaÉliÉÑeÉ WåûiÉÑ EimÉ³É euÉU ÍcÉÌMüixÉÉ cÉ.ÍcÉ.3/318-322 ¢ü. AÉaÉliÉÑeÉ WåûiÉÑ ÍcÉÌMüixÉÉ 1. zÉÉmÉ, AÍpÉcÉÉU, pÉÔiÉ, AÍpÉwÉ…¡û SæuÉurÉmÉÉ´ÉrÉ ÍcÉÌMüixÉÉ 2. AÍpÉbÉÉiÉeÉ bÉ×iÉmÉÉlÉ, bÉ×iÉÉlÉå AprÉ…¡û, U£üqÉÉå¤ÉhÉ, xÉÉiqrÉ qɱ xÉåuÉlÉ, qÉÉÇxÉUxÉ AÉåSlÉ. 3. ¤ÉiÉ uÉëhÉ eÉlrÉ ¤ÉiÉ uÉëhÉÉcÉÏ ÍcÉÌMüixÉÉ 4. MüÉqÉ, zÉÉåMü, pÉrÉ eÉlrÉ euÉU AɵÉÉxÉlÉ, C¹sÉÉpÉ, uÉÉiÉ zÉqÉlÉ, WûwÉïhÉ. 5. ¢üÉåkÉeÉlrÉ MüÉqÉ 6. MüÉqÉ ¢üÉåkÉ 7. pÉrÉ, zÉÉåMüeÉ MüÉqÉ uÉ ¢üÉåkÉ ²ÉUÉ
 • 92. xÉͳÉmÉÉiÉeuÉU mÉëqÉÉå¤É sɤÉhÉ cÉ.ÍcÉ.3/324-328  MÔüeÉlÉ xÉÌWûiÉ uÉqÉlÉ  cÉå¹É  µÉxÉlÉ aÉÌiÉ uÉÉRûlÉå  uÉæuÉhrÉï  ÎxuɳÉiÉÉ  uÉåmÉlÉ  qÉÔcNûÉï, mÉësÉÉmÉ  EwhÉÉ…¡û uÉÉ zÉÏiÉÉ…¡û  ÌuÉxÉÇ¥ÉÉ  SÉåwÉ rÉÑ£ü, zÉoS rÉÑ£ü mÉÑUÏwÉ SìuÉ ÂmÉ
 • 93. mÉëzÉÉliÉ euÉU sɤÉhÉå ÌuÉaÉiÉYsÉqÉxÉÇiÉÉmÉqÉurÉjÉÇ ÌuÉqÉsÉåÎlSìrÉqÉç | rÉÑ£Çü mÉëM×üÌiÉxɨuÉålÉ ÌuɱÉiÉç mÉÑÂwÉqÉeuÉUqÉ ||329||
 • 94. euÉU uÉ euÉUqÉÑÌ£ü mɶÉÉiÉ AmÉjrÉ  aÉÑÂ, ÌuÉSÉWûÏ, AxÉÉiqrÉ, ÌuÉ®ɳÉ.  urÉuÉÉrÉ  AÌiÉcÉå¹É  xlÉÉlÉ  AirÉÍkÉMü pÉÉåeÉlÉ.
 • 95. mÉÑlÉUÉuÉiÉïMü euÉU AxÉÇeÉÉiÉoÉsÉÉå rÉxiÉÑ euÉUqÉÑ£üÉå ÌlÉwÉåuÉiÉå | uÉerÉïqÉåiɳÉUxiÉxrÉ mÉÑlÉUÉuÉiÉïiÉå euÉUÈ ||333|| SÒWØïûiÉåwÉÑ cÉ SÉåwÉåwÉÑ rÉxrÉ uÉÉ ÌuÉÌlÉuÉiÉïiÉå | xuÉsmÉålÉÉmrÉmÉcÉÉUåhÉ iÉxrÉ urÉÉuÉiÉïiÉå mÉÑlÉÈ ||334||
 • 96. sɤÉhÉå  SÏlÉiÉÉ  µÉrÉjÉÑ  asÉÉÌlÉ  mÉÉhQÒûiÉÉ  lÉɳÉMüÉqÉiÉÉ  MühQÕû  EiMüÉåPû  ÌmÉQûMüÉ  AÎalÉqÉÉDZ
 • 97. ÍcÉÌMüixÉÉ  qÉ×SÒ SìurÉ ²ÉUÉ zÉÉåkÉlÉ.  rÉÉmÉlÉ oÉÎxiÉ mÉërÉÉåaÉ.  WûiÉMüU A³É.  sÉbÉÑ AÉWûÉU SìurÉ ÌlÉÍqÉïiÉ rÉÑwÉ.  eÉÉ…¡ûsÉ mÉzÉÑ mɤÉÏ qÉÉÇxÉ UxÉ.  AprÉ…¡û, E²iÉïlÉ, xlÉÉlÉ, kÉÔmÉ, AgeÉlÉ, ÌiÉ£ü bÉ×iÉ mÉërÉÉåaÉ.  aÉÑÂ, AÍpÉwrÉÇÌS, AxÉÉiqrÉ pÉÉåeÉlÉ – mÉÔuÉï ÌlÉÌSï¹ sɆ¡ûlÉ uÉ FwhÉ EmÉcÉÉU.  ( ÌMüUÉiÉÌiÉ£üMü + ÌiÉ£üÉ + qÉÑxiÉMü + mÉmÉïOûMü + aÉÑQÕûcÉÏ ) YuÉÉjÉ