Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a HALA TUJU PENGAJIAN ISLAM.pptx(20)

Anúncio

HALA TUJU PENGAJIAN ISLAM.pptx

  1. HALA TUJU PENGAJIAN ISLAM
  2. • 8.1.4 Jumlah Enrolmen • Dari aspek enrolmen pelajar di peringkat Sarjanamuda, hasil analisis dapatan kajian daripada • 2006-2010 menunjukkan Akademi pengajian Islam Universiti Malaya (UM) telah telah • mencapai bilangan enrolmen yang tertinggi iaitu 7607 orang (purata 1521.4 orang setahun), • diikuti Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 6346 (purata 1269.2 orang setahun), Universiti • Kebangsaan Malaysia (UKM) 5757 orang (purata 1151.4 orang setahun), Universiti Islam • Antarabangsa Malaysia (UIAM) 5428 orang (purata 1085.6 orang setahun) dan akhir sekali • Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) iaitu 3911(purata 782.2 orang setahun). Jelasnya, • keseluruhan dapatan kajian menunjukkan UM telah menunjukkan jumlah enrolmen yang • tertinggi di peringkat Sarjanamuda manakala UniSZA adalah yang paling rendah.
  3. • 8.1.5 Jumlah Graduasi • Melihat dari aspek jumlah graduasi pelajar di peringkat Sarjanamudapula, hasil analisis dapatan • kajian daripada 2006-2010 menunjukkan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) memiliki jumlah • graduan tertinggi dari pelbagai fakulti yang menawarkan pengajian Islam iaitu 2253 orang • 17 • pelajar (purata 450.6 orang setahun) , diikuti Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 1926 • orang pelajar (purata 385.2 orang setahun), Akademi pengajian Islam Universiti Malaya (UM) • 1753 orang pelajar (purata 350.6 orang setahun), Universiti Islam Antarabangsa Malaysia • (UIAM) 1987 oang pelajar (purata 397.4 orang setahun) dan akhir sekali Universiti Sultan Zainal • Abidin (UniSZA) iaitu 536 (purata 107.2 orang setahun). Jelasnya, keseluruhan dapatan kajian • menunjukkan Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) telah menunjukkan jumlah graduasi yang • tertinggi di peringkat sarjanamudamanakala UniSZA adalah yang paling rendah. Perincian • kepada keseluruhan analisis dapatan kajian di atas dapat dilihat pada rajah 1 di bawah
  4. • Akhir sekali, dapatan kajian terhadap jumlah graduasi Doktor Falsafah Pengajian Islam yang • ditawarkan IPTA mengikut universiti-universiti yang menawarkan pengajian Islam mendapati • Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya (UM), iaitu 121 orang pelajar (purata 58.4 orang • setahun)24.2, diikuti Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) 70 orang (purata 14 orang • setahun), Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) 60 orang (purata 12 orang setahun) dan • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) 3 orang (purata 0.6 orang setahun). Manakala Universiti • Sultan Zainal Abidin (UniSZA) belum lagi mengeluarkan graduan bagi tempoh berkenaan. • Perincian kepada keseluruhan analisis dapatan kajian di atas dapat dilihat pada rajah 3 di • bawah;
  5. • UNIVERSITI ISLAM • Untuk konteks dunia moden ini, Universiti Islam merupakan institut pengajian tinggi Islam yang • berbeza dengan yang lain kerana ianya lebih menekankan kepada teras keagamaan dan bertujuan • untuk melahirkan siswazah Muslim yang beraliran pengajian Islam seperti tauhid, syariah serta akhlak. • Berhadapan dengan pandangan konvensional ini, pencapaian semasa jika dibandingkan dengan • siswazah bukan pengajian Islam yang dilaporkan telah menghadapi sindrom penyakit sahsiah dan • nilaian pencapaian akademik yang sederhana berbeza dengan produk bermutu yang dihasilkan oleh • IPTA atau IPTS aliran Islam yang berjaya melahirkan graduan bukan sahaja cemerlang akademik • bahkan baik akhlaknya (Abdul Rahim dan Awang, 2003). • Dalam soal institusi pengajian tinggi Islam di Malaysia, Akademi Pengajian Islam Universiti • Malaya (APIUM) di Universiti Malaya agak bertepatan dengan ciri-ciri keilmuan dan keIslaman yang • ada. APIUM telah berjaya menjadi salah sebuah fakulti yang memiliki pakej pengajian Islam yang • lengkap dengan tujuan untuk melahirkan ahli ilmuan Islam dan teknokrat Islam kontemporari yang • mantap dari semua aspek. Pada asalnya, APIUM dikenali sebagai Yayasan Pengajian Tinggi Islam • Kelantan (YPTIK) telah mengalami beberapa transformasi pembentukan sehinggalah berperanan besar • dalam menyebarluaskan kerelevanan dan kebolehpasaran siswazah Muslim di peringkat global • (Ruzman Md Noor et al., 2013) • Menurut Md Noor, et al (2013) lagi, fasa pertama APIUM telah menubuhkan akademi Islam • dengan dua buah fakulti iaitu Usuluddin dan Syariah Islamiah serta memperkenalkan kursus • pendidikan Islam di peringkat ijazah sarjana muda. Seterusnya bagi fasa kedua, fakulti-fakulti yang • ada di bawah Akademi Islam telah bergabung dengan fakulti sastera dan sains sosial di bawah Jabatan • Pengajian Islam lalu membentuk Akademik Pengajian Islam. Fasa ini telah berjaya mewujudkan • beberapa buah jabatan dan program pengajian seperti Jabatan Fiqh dan Usul, Jabatan Syariah dan • Undang-undang, Jabatan Syariah dan Ekonomi, Jabatan Syariah dan Pengurusan, Jabatan Siasah • Syari’yyah, Jabatan Akidah dan Pemikiran islam, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadith, Jabatan Sejarah • dan Tamadun Islam, Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan, Program Pendidikan Islam, Program • Sains Gunaan Dengan Pengajian Islam dan Program Pengajian Islam. Akhir sekali bagi fasa ketiga • ialah melakukan pemantapan di antara fakulti dengan kursus pengajian yang lain. Contohnya, Fakulti
Anúncio