Acromegaly Pashto By Dr Akhtar Totakhail

د پوهنتون لکچر نوټ

1 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail
Acromegaly
‫د‬Acromegaly‫څرګندوی‬ ‫حالت‬ ‫کلینیکی‬ ‫چی‬ .‫ده‬ ‫شوی‬ ‫اخیستل‬ ‫څخه‬ ‫ژبی‬ ‫یونانی‬ ‫د‬ ‫کلیمه‬‫د‬ .akron
‫معنی‬extremity‫او‬ ) ‫(نهایی‬megas‫معنی‬great.‫دی‬ )‫غټ‬ ‫یا‬ ‫(لوی‬‫د‬Acromegaly‫ځل‬ ‫لمړی‬ ‫کلیمه‬
‫د‬Pierre Marie‫په‬ ‫لخوا‬1886.‫شوه‬ ‫تشریح‬ ‫کی‬ ‫کال‬ ‫م‬
‫د‬ ‫ناروغی‬ ‫دا‬growth hormone-secreting pituitary tumour،‫وجی‬ ‫له‬ectopic secretion of
growth hormone-releasing hormone.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫وجی‬ ‫له‬
‫د‬GH‫د‬ ‫څخه‬ ‫انساجو‬ ‫نورو‬ ‫او‬ ‫ځکر‬ ‫د‬ ‫اطراح‬iGF- 1.‫کیږی‬ ‫تنبهه‬ ‫کبله‬ ‫له‬ ‫اطراح‬ ‫د‬Acromegaly‫تقریبا‬
‫د‬pituitary adenoma‫کیږی‬ ‫تنبهه‬ ‫کبله‬ ‫له‬‫یی‬ ‫کیدونکی‬ ‫واقع‬ ‫زیات‬ ‫چی‬ .macroadenomas‫کبله‬ ‫له‬
‫یی‬ ‫وی.(قطر‬۱)‫وی‬ ‫زیات‬ ‫څخه‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬
‫یی‬ ‫اکثره‬ ‫یعنی‬ ‫لری‬ ‫خاصیت‬ ‫ننوتی‬ ‫تومورونه‬ ‫دا‬cavernous sinus‫د‬ ‫چی‬ .‫وی‬ ‫ورننوتی‬ ‫ته‬ ‫طرف‬l%
‫یی‬ ‫کم‬ ‫څخه‬malignant‫د‬ .‫وی‬3%‫یی‬ ‫واقعات‬ ‫کم‬multiple endocrine neoplasia (MEN)‫سره‬
.‫وی‬
Acromegaly‫د‬ ٌ‫ا‬‫نادر‬GHRH‫یا‬GH‫د‬ectopic secretion‫د‬ ‫چی‬ ‫کبله‬ ‫له‬lymphoma,
hypothalamic tumor,bronchial carcinoid,‫یا‬pancreatic tumor.‫افرازیږی‬ ‫څخه‬
Clinical Findings
Symptoms and Signs
‫د‬GH‫اطراح‬ ‫زیات‬‫د‬ ‫کی‬ ‫ځوانانو‬ ‫په‬epiphyses‫او‬ ‫قد‬ ‫اوږد‬ ‫د‬ ‫شی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫که‬ ‫مخکی‬ ‫تړلو‬ ‫د‬
gigantism‫وروسته‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫سبب‬acromegaly.‫کوی‬ ‫تاسس‬
‫د‬acromegaly، ‫پراخه‬ ‫ګوتی‬ ،‫وی‬ ‫غټ‬ ‫السونه‬ ‫کی‬ ‫ناروغی‬ ‫دی‬ ‫او‬ .‫ده‬ ‫معنی‬ ‫په‬ ‫غټوالی‬ ‫نهایاتو‬ ‫د‬ ‫معنی‬
Carpal tunnel syndrome.‫وی‬ ‫عام‬ ‫کی‬ ‫په‬‫او‬ .‫وی‬ ‫خشن‬ ‫یی‬ ‫قواره‬ ‫څهری‬ ‫د‬skull‫یی‬.‫وی‬ ‫غټ‬‫د‬
mandible( ‫برجسته‬ ‫یی‬ ‫هډوکی‬prognathism‫ناروغ‬ ‫د‬ .‫وی‬ ‫پراخه‬ ‫یی‬ ‫فاصلی‬ ‫غاښونو‬ ‫د‬ .‫وی‬ )
.‫کیږی‬ ‫ثابت‬ ‫مفید‬ ‫لپاره‬ ‫مقایسی‬ ‫د‬ ‫تصویر‬ ‫پخوانی‬
( ‫غټه‬ ‫ژبه‬ ‫ناروغ‬ ‫د‬Macroglossia‫د‬ ‫او‬ . ‫وی‬ )pharyngeal‫او‬laryngeal tissue‫د‬
hypertrophy‫هم‬ ‫کله‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫وی‬ ‫خشن‬ ‫اواز‬ ‫یی‬ ‫وجی‬ ‫له‬intubation‫ورته‬ ‫مشکل‬ ‫په‬ ‫وه‬ ‫اړین‬ ‫ورته‬
‫ته‬ ‫ناروغانو‬ .‫کیږی‬ ‫تطبیق‬Obstructive sleep apnea.‫پیداکیږی‬ ‫ناکله‬ ‫کله‬ ‫هم‬goiter‫ورته‬
.‫پیداکیږی‬
Hypertension‫او‬cardiomegaly.‫وی‬ ‫عام‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬‫چی‬left ventricle‫او‬ ‫متوسع‬ ‫یی‬
ejection fractionٌ‫خصوصا‬ ‫چی‬ .‫وی‬ ‫عالمه‬ ‫وصفی‬ ‫یی‬ ‫اخیستل‬ ‫وزن‬ ‫د‬ .‫وی‬ ‫شوی‬ ‫کم‬ ‫یی‬‫او‬ ‫عضالتو‬ ‫د‬
‫د‬ ،‫هډوکو‬Insulin Resistance‫وجی‬ ‫له‬diabetes mellitus.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬Arthralgias‫او‬
degenerative arthritis‫د‬ .‫کیږی‬ ‫واقع‬vertebral bone‫د‬Overgrowth‫له‬‫کبله‬spinal
stenosis.‫وکړی‬ ‫تاسس‬ ‫به‬
‫د‬GH-secreting pituitary tumors‫د‬ ‫اندازه‬ ‫یو‬hypogonadism‫د‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫سبب‬libido
‫او‬ ‫کموالی‬erectile dysfunction‫کی‬ ‫میرمنو‬ ‫او‬ ‫کی‬ ‫نارینه‬ ‫په‬irregular menses‫یا‬
amenorrhea‫وی‬ ‫حامله‬ ‫چی‬ ‫میرمنی‬ ‫هغه‬ .‫کوی‬ ‫تاسس‬gestational diabetes‫او‬
hypertension.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫په‬Secondary hypothyroidism.‫کوی‬ ‫تاسس‬ ‫کله‬ ‫نا‬ ‫کله‬ ‫هم‬
hypoadrenalism.‫وی‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬
.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫پیښی‬ ‫متکرری‬ ‫سردردی‬ ‫د‬
2 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail
Laboratory Findings
‫لپاره‬ ‫پلټنو‬ ‫د‬serum IGF- 1‫نو‬ ‫وه‬ ‫نورمال‬ ‫تناسب‬ ‫په‬ ‫عمر‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫که‬ .‫کیږی‬ ‫اخیستل‬acromegaly‫رد‬
‫باید‬ ‫ناروغ‬ ‫لپاره‬ ‫پلټنی‬ ‫دی‬ ‫د‬ .‫کیږی‬8‫څخه‬ ‫ټسټ‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫شی‬ ‫پاتی‬ ‫وږی‬ ‫پرته‬ ‫څښلو‬ ‫اوبو‬ ‫د‬ ‫پوری‬ ‫ساعتونو‬
‫د‬ .‫کړی‬ ‫وی‬ ‫نه‬ ‫تمرین‬ ‫باید‬ ‫یی‬ ‫وړاندی‬ ‫ورځ‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغ‬serum IGF- 1‫څخه‬ ‫نورمال‬ ‫د‬
‫و‬ ‫زیات‬ ‫چنده‬ ‫پنځه‬.‫ی‬
‫د‬glucose.‫وی‬ ‫پورته‬ ‫سویه‬
‫د‬liver enzymes‫او‬serum creatinine‫یا‬blood urea nitrogen (BUN)‫یعنی‬liver
failure‫یا‬kidney disease‫چی‬ ‫معنی‬ ‫دی‬ ‫په‬ ‫کوی‬ ‫راهنمایی‬ ‫غلطه‬GH‫لوړوي.د‬ ‫سویه‬serum free
T4,‫او‬TSH‫توګه‬ ‫ثانوی‬ ‫یی‬hypothyroidism.‫ښیی‬
3 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail
‫د‬ ‫ته‬ ‫ناروغ‬Glucose‫شربت‬(100 g)‫د‬ ‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬ ‫د‬serum GH‫یی‬ ‫اندازه‬60
minutes.‫کیږی‬ ‫اندازه‬ ‫وروسته‬acromegaly‫سیروم‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫رد‬ ‫وخت‬ ‫هغه‬ ‫ته‬GH‫د‬ ‫اندازه‬
1ng/mL.‫وی‬ ‫کم‬ ‫څخه‬
Imaging
‫د‬MRI‫د‬ ‫واسطه‬ ‫په‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫په‬pituitary tumor‫نو‬ .‫معلومیږی‬MRI‫د‬
CT scan‫د‬ .‫ده‬ ‫معاینه‬ ‫بهتره‬ ‫څخه‬skull‫په‬Radiographs‫کی‬thickened skull.‫کیږی‬ ‫لیدل‬
Radiographs‫د‬ ‫واسطه‬ ‫په‬‫ګوتو‬ ‫د‬ ‫پښو‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫السونو‬terminal phalanges‫ګیډی‬.‫وی‬ ‫شکله‬
Differential Diagnosis
‫فعال‬acromegaly.‫وی‬ ‫همداسی‬ ‫یی‬ ‫بنیه‬ ‫کرنی‬ ‫چی‬ ‫وشی‬ ‫فرق‬ ‫څخه‬ ‫قواری‬ ‫خشن‬ ‫اشخاصو‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬
‫همدارنګه‬acromegaly‫چی‬ ‫وشی‬ ‫فرق‬ ‫سره‬ ‫حالت‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬pituitary adenoma‫بنفسهی‬ ‫یی‬
)‫(پخپله‬infarction.‫وکړی‬
‫د‬GH-induced gigantism‫ک‬ ‫چی‬ ‫شی‬ ‫تشخیص‬ ‫تفریقی‬ ‫څخه‬ ‫قد‬ ‫دنګ‬ ‫د‬ ‫اشخاصو‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬‫و‬‫رن‬‫یی‬ ‫ی‬
.‫ولری‬ ‫قد‬ ‫جګ‬
‫د‬GH levels‫وشی‬ ‫توجه‬ ‫ورته‬ ‫باید‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫ښودل‬ ‫جګ‬ ‫کی‬ ‫حالتونو‬ ‫الندی‬ ‫په‬
‫خوړل‬ ‫ډوډی‬ ‫وړاندی‬ ‫څخه‬ ‫ټسټ‬ ‫د‬
‫یا‬ ‫ناروغی‬ ‫حاده‬agitation
liver failure‫یا‬kidney disease
malnourishment
diabetes mellitus
‫د‬beta-blockers,clonidine‫او‬estrogens‫کی‬ ‫جریان‬ ‫تداوی‬ ‫سره‬
Acromegaly‫د‬pregnancy‫چی‬ ‫ځکه‬ ‫دا‬ .‫کیږی‬ ‫تشخیص‬ ‫سره‬ ‫مشکل‬ ‫په‬ ‫کی‬ ‫دوران‬ ‫په‬placenta‫یی‬
GH‫چی‬ ‫نلری‬ ‫وړتیا‬ ‫دی‬ ‫د‬ ‫پلټنه‬ ‫تجارتی‬ ‫او‬ ‫تولیدوی‬pituitary‫او‬placental GH.‫وکړی‬ ‫فرق‬ ‫مینځ‬ ‫تر‬
Complications
Hypopituitarism
Hypertension
glucose intolerance‫یا‬ ‫او‬‫څرګند‬ ‫هم‬diabetes mellitus
cardiac enlargement‫او‬heart failure
Carpal tunnel syndrome‫د‬ ‫ممکن‬thumb weakness‫کړی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬
Arthritis of hips, knees, and spine
Cord compression
Visual field defects
Acute loss of vision or cranial nerve palsy
spontaneous hemorrhage
Colon polyps
Treatment
4 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail
Pituitary Microsurgery
Transsphenoidal pituitary microsurgery‫واسطه‬ ‫په‬adenoma‫کی‬ ‫حال‬ ‫داسی‬ ‫په‬ ‫کیږی‬ ‫لری‬
anterior pituitary function‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ .‫کیږی‬ ‫پاتی‬ ‫حال‬ ‫خپل‬ ‫په‬GH levels‫او‬ ‫کمیږی‬ ‫یودم‬
‫د‬diaphoresis‫او‬carpal tunnel syndrome.‫کوی‬ ‫پیدا‬ ‫بهبودی‬ ‫پوری‬ ‫ورځی‬ ‫یوی‬ ‫تر‬ ‫یی‬ ‫اعراض‬
‫یی‬ ‫اختالطات‬ ‫خو‬ .‫کیږی‬ ‫تحمل‬ ‫ښه‬ ‫عملیات‬ ‫دا‬12%.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬‫یی‬ ‫اختالطات‬
infection,cerebrospinal fluid (CSF) leak,‫او‬hypopituitarism‫څخ‬. ‫دی‬ ‫عبارت‬ ‫ه‬
‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬Fluid‫او‬electrolyte disturbances‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫اکثره‬ ‫په‬
Diabetes insipidus‫ښه‬ ‫خپله‬ ‫او‬ ‫خفیف‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ورځو‬ ‫دوه‬ ‫په‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬
.‫کیږی‬Hyponatremia4- 13‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ورځو‬‫یی‬ ‫اعراض‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫ته‬nausea,vomiting
,headache,malaise,‫هم‬ ‫او‬seizure.‫دی‬‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ ‫چی‬serum sodium levels
.‫شی‬ ‫کړل‬ ‫اصالح‬ ‫او‬ ‫شی‬ ‫وکتل‬
Corticosteroids‫باید‬ ‫ناروغان‬ .‫راکمیږی‬ ‫توګه‬ ‫تدریجی‬ ‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬
secondary hypothyroidism‫او‬secondary hypogonadism.‫وشی‬ ‫توجه‬ ‫ته‬
Medications
‫د‬Acromegaly‫ناروغان‬pituitary surgery‫سره‬‫هم‬ ‫بیا‬ ‫سره‬ ‫حالت‬ ‫بیوشمیک‬ ‫مکمل‬ ‫نا‬ ‫د‬‫د‬medical
therapy‫د‬dopamine agonists,somatostatin analogs,tamoxifen,pegvisomant
.‫ده‬ ‫ښه‬ ‫څخه‬
Cabergoline‫چی‬dopamine agonist.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫چی‬ .‫ده‬Cabergoline‫سره‬
‫چی‬ ‫لپاره‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫تومور‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫تداوی‬PRL‫او‬GH‫هغو‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫ده‬ ‫تداوی‬ ‫کامیاب‬ ‫افرازوی‬ ‫دواړه‬
‫نارمل‬ ‫چی‬ ‫لپاره‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫ناروغانو‬serum PRL levels.‫ده‬ ‫موثر‬ ‫ولری‬‫د‬cabergoline‫د‬ ‫تداوی‬ ‫سره‬
acromegaly‫وجی‬ ‫له‬pituitary tumors‫برخه‬ ‫دریمه‬shrink‫استعمال‬ ‫درملو‬ ‫دی‬ ‫د‬ .‫کوی‬ )‫(غونج‬
‫یی‬ ‫دوز‬ ‫ابتدای‬ .‫وی‬ ‫محفوظ‬ ‫کی‬ ‫وخت‬ ‫په‬ ‫حاملګی‬ ‫د‬0.25 mg orally‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ځلی‬ ‫دوه‬ ‫کی‬ ‫اونی‬
.‫لوړیږی‬ ‫دوز‬ ‫یی‬ ‫تدریجی‬ ‫چی‬‫یی‬ ‫دوز‬ ‫اعظمی‬ ‫چی‬1 mg‫د‬ .‫دی‬ ‫ځلی‬ ‫دوه‬ ‫اونی‬ ‫د‬cabergoline‫جانبی‬
‫له‬ ‫دی‬ ‫عبارت‬ ‫عوارض‬nausea,fatigue,constipation,abdominal pain,‫او‬dizziness
.‫دی‬
Octreotide and lanreotide‫چی‬somatostatin analogs‫یو‬ ‫کی‬ ‫میاشت‬ ‫الندی‬ ‫پوستکی‬ ‫د‬ .‫دی‬
‫سره‬ ‫درملو‬ ‫ددی‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ځل‬serum GH levels‫د‬2 ng/mL‫ک‬ ‫څخه‬‫کی‬ ‫سیروم‬ ‫م‬
‫سیروم‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫حاصلیږی‬IGF- 1 levels.‫رسیږی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫نورمال‬ ‫یی‬
Tamoxifen‫انتخابی‬ ‫چی‬estrogen receptor modulator‫د‬ .‫دی‬acromegaly‫ناروغانو‬ ‫نارینه‬
‫او‬postmenopausal‫چی‬ ‫کی‬ ‫تداوی‬ ‫په‬ ‫ناروغانو‬ ‫ښځینه‬breast cancer.‫دی‬ ‫موثر‬ ‫ولری‬
Tamoxifen‫د‬20-40 mg‫د‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬serum GH levels‫سیروم‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫راکموی‬ ‫نه‬serum
IGF- 1 levels‫د‬ ‫کی‬ ‫نارینه‬ ‫او‬ .‫راکموی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬testosterone.‫زیاتوی‬ ‫اندازه‬
Pegvisomant‫د‬ ‫چی‬GH receptor antagonist‫جلدی‬ ‫تحت‬ ‫روزانه‬ ‫چی‬ ‫دی‬injection‫شکل‬ ‫په‬
‫درمل‬ ‫دا‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬hepatic IGF- 1‫خو‬ .‫کوی‬ ‫نهی‬ ‫تولید‬GH -secreting tumors‫نه‬
.‫کوی‬ ‫غونج‬
‫د‬pituitary tumor‫د‬ ‫باید‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬visual field‫معاینه‬,GH levels,‫د‬ ‫او‬pituitary‫غدی‬
MRI scanning.‫شی‬ ‫ترسره‬‫د‬Pegvisomant therapy‫سروم‬ ‫او‬ ‫والی‬ ‫ښه‬ ‫اعراضی‬ ‫سره‬IGF- 1
.‫راځی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫نورمال‬ ‫یی‬ ‫اندازه‬
5 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail
StereotacticRadiosurgery
‫د‬Acromegaly‫د‬ ‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬transsphenoidal surgery‫یا‬medical therapyْ‫ال‬‫کام‬ ‫سره‬
‫د‬ ‫کړی‬ ‫نه‬ ‫السه‬ ‫تر‬ ‫بهبودی‬stereotactic radiosurgery‫استفاده‬ ‫څخه‬ ‫پروسیجرونو‬ ‫واړه‬ ‫دری‬ ‫یا‬ ‫یو‬
.‫کیږی‬
1.Linear accelerator machines‫لکه‬Cyberknife‫ته‬ ‫تومور‬ ‫چی‬x-rays‫ورکول‬ ‫شعاع‬
.‫کیږی‬
2.Gamma knife radiosurgery‫واسطه‬ ‫په‬gamma.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ته‬ ‫تومور‬ ‫وړانګی‬
3.Proton beam therapy‫ته‬ ‫تومور‬ ‫واسطه‬ ‫په‬charged particles.‫کیږی‬ ‫ورکول‬
‫د‬Stereotactic radiosurgery‫د‬ ‫سره‬serum IGF- 1‫اندازی‬ ‫نورمال‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬ ‫په‬ ‫اندازه‬
‫یی‬ ‫تعقیب‬ ‫په‬ ‫چی‬ .‫رسیږی‬ ‫ته‬pituitary radiation therapy.‫کیږی‬ ‫ورکول‬
‫پوری‬ ‫اخیره‬ ‫عمر‬ ‫تر‬ ‫باید‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬ ‫سره‬ ‫پروسیجر‬ ‫دی‬ ‫د‬aspirin‫چی‬ ‫ځکه‬ ‫دا‬ .‫شی‬ ‫ورکړل‬
smallvessel stroke‫همدارنګه‬ .‫وی‬ ‫زیات‬ ‫کی‬ ‫په‬ ‫خطر‬anterior hypopituitarism‫اندازه‬ ‫یو‬ ‫هم‬
‫د‬ ‫منظم‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬ ‫کبله‬ ‫همدی‬ ‫له‬ ‫نو‬ ‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬pituitary function‫پلټنه‬
.‫وشی‬
Prognosis
‫د‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغانو‬morbidity‫او‬mortality‫د‬ ‫زیاتوالی‬cardiovascular disorders
‫او‬acromegalic‫وی‬ ‫وجی‬ ‫له‬ ‫اعراضو‬‫یی‬ ‫ورسته‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫وی‬ ‫شوی‬ ‫تداوی‬ ‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬ .
serum GH‫د‬ ‫یی‬ ‫اندازه‬1.0 ng/mL.‫وی‬ ‫کمه‬ ‫څخه‬morbidity‫او‬mortality.‫وی‬ ‫کمه‬ ‫یی‬
‫د‬Transsphenoidal pituitary surgery‫تر‬ ‫بهبودی‬ ‫سره‬3‫پوری‬ ‫کالونو‬70%‫ناروغانو‬ ‫په‬ ‫پوری‬
.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬
‫د‬ ‫تومور‬ ‫چی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫هغه‬ ‫په‬2‫د‬ ‫او‬ .‫وی‬ ‫کوچنی‬ ‫څخه‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬GH levels‫یی‬50 ng/mL‫څخه‬
‫وی‬ ‫کم‬transsphenoidal pituitary surgery‫تر‬80%.‫وی‬ ‫کامیابه‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬
‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬pituitary surgery‫شی‬ ‫نه‬ ‫یاب‬ ‫صحت‬ ْ‫ال‬‫کام‬ ‫سره‬medical therapy‫ورسره‬
‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ ‫چی‬ .‫تمامیږی‬ ‫ګټوره‬pituitary fnction.‫وی‬ ‫خوندی‬
‫ورسته‬ ‫تداوی‬ ‫له‬Soft tissue swelling‫خپل‬ ‫په‬ ْ‫ا‬‫دایم‬ ‫یی‬ ‫غټوالی‬ ‫هډوکو‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫راګرځی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫عادی‬
.‫کیږی‬ ‫پاتی‬ ‫حال‬
‫هم‬ ‫بیا‬ ‫سره‬ ‫عملیاتو‬ ‫کامیابه‬ ‫د‬Hypertension‫مروجه‬ ‫خو‬ .‫کوی‬ ‫پیدا‬ ‫دوام‬radiation therapy‫سره‬
40%‫تر‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬2‫او‬ ‫پوری‬ ‫کالونو‬75%‫تر‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬5‫شوی‬ ‫حاصله‬ ‫بهبودی‬ ‫پوری‬ ‫کالونو‬
.‫ده‬Gamma knife radiosurgery‫سره‬GH levels.‫کمیږی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬
‫د‬Radiation therapy‫اندازه‬ ‫یو‬ ‫سره‬hypopituitarism‫کی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬ ‫په‬‫او‬ .‫ږی‬
‫مروجه‬radiation therapy‫د‬small strokes‫عمر‬ ‫ټول‬ ‫باید‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬ ‫د‬ .‫ده‬ ‫هم‬ ‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫لپاره‬
‫لپاره‬fol-low-up‫د‬ ‫او‬ .‫وشی‬serum GH‫او‬IGF- 1 levels‫د‬ .‫شی‬ ‫وځارل‬ ‫یی‬Serum GH
levels‫د‬ ‫چی‬5 ng/mL‫د‬ ‫او‬ ‫شی‬ ‫زیات‬ ‫څخه‬IGF- 1 levels‫د‬ ‫لوړوالی‬recurrent tumor‫ښودنه‬
‫چی‬ ‫میرمنی‬ ‫حامله‬ ‫زیاتره‬ .‫کوی‬acromegaly‫د‬ ‫ولری‬pituitary tumor‫په‬ ‫او‬ ‫کوی‬ ‫نه‬ ‫زیاتوالی‬ ‫یی‬
.‫وی‬ ‫نه‬ ‫تاثیر‬ ‫کوم‬ ‫یی‬ ‫نوزاد‬

Recomendados

Hypothyroidism Pashto By Dr Akhtar por
Hypothyroidism Pashto By Dr AkhtarHypothyroidism Pashto By Dr Akhtar
Hypothyroidism Pashto By Dr AkhtarDrAkhtarMohammadTota
32 visualizações9 slides
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail por
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar TotakhailCushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar Totakhail
Cushing syndrome Pashto ‌Dr Akhtar TotakhailDrAkhtarMohammadTota
8 visualizações8 slides
Addison's diseases دادرینال غدې عدم کفایــه por
Addison's diseases  دادرینال غدې عدم کفایــه Addison's diseases  دادرینال غدې عدم کفایــه
Addison's diseases دادرینال غدې عدم کفایــه Asmatullah Sapand
733 visualizações50 slides
Addison disease Pashto ‌By Dr Akhtar Totakhail por
Addison disease Pashto ‌By Dr Akhtar TotakhailAddison disease Pashto ‌By Dr Akhtar Totakhail
Addison disease Pashto ‌By Dr Akhtar TotakhailDrAkhtarMohammadTota
19 visualizações7 slides
Question and answers- webinar HTN por
Question and answers- webinar HTNQuestion and answers- webinar HTN
Question and answers- webinar HTNPediatric Nephrology
81 visualizações5 slides
Gout Pashto Dr Akhtar Totakhail por
Gout Pashto Dr Akhtar TotakhailGout Pashto Dr Akhtar Totakhail
Gout Pashto Dr Akhtar TotakhailDrAkhtarMohammadTota
7 visualizações5 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Acromegaly Pashto By Dr Akhtar Totakhail

DM2.pdf por
DM2.pdfDM2.pdf
DM2.pdfafghanzai
8 visualizações54 slides
د حجراتو مرضي تغییرات.pdf por
د حجراتو مرضي تغییرات.pdfد حجراتو مرضي تغییرات.pdf
د حجراتو مرضي تغییرات.pdfHaqmal1
7 visualizações38 slides
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah Sapand por
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah SapandThyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah Sapand
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah SapandAsmatullah Sapand
316 visualizações15 slides
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ... por
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...Kalimullah Wardak
121 visualizações3 slides
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptx por
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptxدیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptx
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptxssuser7fd2a9
20 visualizações105 slides
Gut ( سل ادراری - تناسلی ) por
Gut ( سل ادراری - تناسلی )Gut ( سل ادراری - تناسلی )
Gut ( سل ادراری - تناسلی )Amin Behnam
1.2K visualizações18 slides

Similar a Acromegaly Pashto By Dr Akhtar Totakhail(15)

DM2.pdf por afghanzai
DM2.pdfDM2.pdf
DM2.pdf
afghanzai8 visualizações
د حجراتو مرضي تغییرات.pdf por Haqmal1
د حجراتو مرضي تغییرات.pdfد حجراتو مرضي تغییرات.pdf
د حجراتو مرضي تغییرات.pdf
Haqmal17 visualizações
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah Sapand por Asmatullah Sapand
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah SapandThyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah Sapand
Thyroid storm in pashto presented by Dr. Asmatullah Sapand
Asmatullah Sapand316 visualizações
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ... por Kalimullah Wardak
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...
(Gyne obs) thyroid and pregnancy in persian-farsi language by Dr. Kalimullah ...
Kalimullah Wardak121 visualizações
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptx por ssuser7fd2a9
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptxدیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptx
دیابت_ملیتوس_1398_مراقبت_پرستار.pptx
ssuser7fd2a920 visualizações
Gut ( سل ادراری - تناسلی ) por Amin Behnam
Gut ( سل ادراری - تناسلی )Gut ( سل ادراری - تناسلی )
Gut ( سل ادراری - تناسلی )
Amin Behnam1.2K visualizações
1478330784-endometriosis2.ppt por rezaeehamidreza77
1478330784-endometriosis2.ppt1478330784-endometriosis2.ppt
1478330784-endometriosis2.ppt
rezaeehamidreza772 visualizações
Ten cancer causing foods por Naim Khalid
Ten cancer causing foodsTen cancer causing foods
Ten cancer causing foods
Naim Khalid61 visualizações
(Hematology) alpha and beta thalassemias in pashto language by dr. kalimullah... por Kalimullah Wardak
(Hematology) alpha and beta thalassemias in pashto language by dr. kalimullah...(Hematology) alpha and beta thalassemias in pashto language by dr. kalimullah...
(Hematology) alpha and beta thalassemias in pashto language by dr. kalimullah...
Kalimullah Wardak161 visualizações
Www.nozadteb.ir por nozadteb
Www.nozadteb.irWww.nozadteb.ir
Www.nozadteb.ir
nozadteb84 visualizações
diabet.ppt por ssuser7fd2a9
diabet.pptdiabet.ppt
diabet.ppt
ssuser7fd2a930 visualizações
مصاحبه با خانم جهانگیری، شفایافته از بیماری لوپوس por Farid Kamali
مصاحبه با خانم جهانگیری، شفایافته از بیماری لوپوسمصاحبه با خانم جهانگیری، شفایافته از بیماری لوپوس
مصاحبه با خانم جهانگیری، شفایافته از بیماری لوپوس
Farid Kamali1.2K visualizações
Anticoagulation in pregnancy por Maryam Dehghan
Anticoagulation in pregnancyAnticoagulation in pregnancy
Anticoagulation in pregnancy
Maryam Dehghan2.1K visualizações
ques por guestbfe9e7
quesques
ques
guestbfe9e71.5K visualizações
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید por Mohammad Baghaei
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید
!مهار کننده های جانوس کیناز ماموریتهای جدید
Mohammad Baghaei359 visualizações

Mais de DrAkhtarMohammadTota

Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptx por
Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptxMortality statistics by Akhtar Totakhail.pptx
Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptxDrAkhtarMohammadTota
18 visualizações54 slides
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptx por
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptxPleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptx
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptxDrAkhtarMohammadTota
14 visualizações40 slides
Complications of MI.pptx por
Complications of MI.pptxComplications of MI.pptx
Complications of MI.pptxDrAkhtarMohammadTota
14 visualizações31 slides
Acute coronary syndrome.pptx por
Acute coronary syndrome.pptxAcute coronary syndrome.pptx
Acute coronary syndrome.pptxDrAkhtarMohammadTota
31 visualizações34 slides
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdf por
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdfEcho Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdf
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdfDrAkhtarMohammadTota
5 visualizações11 slides
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdf por
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdfEcho lecture 1 Akhtar Totakhail.pdf
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdfDrAkhtarMohammadTota
5 visualizações17 slides

Mais de DrAkhtarMohammadTota(11)

Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptxMortality statistics by Akhtar Totakhail.pptx
Mortality statistics by Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota18 visualizações
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptxPleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptx
Pleural Effusion By Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota14 visualizações
Acute coronary syndrome.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Acute coronary syndrome.pptxAcute coronary syndrome.pptx
Acute coronary syndrome.pptx
DrAkhtarMohammadTota31 visualizações
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdf por DrAkhtarMohammadTota
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdfEcho Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdf
Echo Pashto lecture 2 Akhtar Totakhail.pdf
DrAkhtarMohammadTota5 visualizações
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdf por DrAkhtarMohammadTota
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdfEcho lecture 1 Akhtar Totakhail.pdf
Echo lecture 1 Akhtar Totakhail.pdf
DrAkhtarMohammadTota5 visualizações
Echo ppt3 Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Echo ppt3 Akhtar Totakhail.pptxEcho ppt3 Akhtar Totakhail.pptx
Echo ppt3 Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota11 visualizações
Echo ppt2 Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Echo ppt2 Akhtar Totakhail.pptxEcho ppt2 Akhtar Totakhail.pptx
Echo ppt2 Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota12 visualizações
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptxEcho ppt1 Akhtar Totakhail.pptx
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota22 visualizações
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptx por DrAkhtarMohammadTota
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptxEcho ppt1 Akhtar Totakhail.pptx
Echo ppt1 Akhtar Totakhail.pptx
DrAkhtarMohammadTota16 visualizações
IHD and CRF by Dr akhtar Totakhail اخترمحمد طوطاخیل por DrAkhtarMohammadTota
IHD and CRF by Dr akhtar Totakhail اخترمحمد طوطاخیلIHD and CRF by Dr akhtar Totakhail اخترمحمد طوطاخیل
IHD and CRF by Dr akhtar Totakhail اخترمحمد طوطاخیل
DrAkhtarMohammadTota24 visualizações

Acromegaly Pashto By Dr Akhtar Totakhail

 • 1. 1 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail Acromegaly ‫د‬Acromegaly‫څرګندوی‬ ‫حالت‬ ‫کلینیکی‬ ‫چی‬ .‫ده‬ ‫شوی‬ ‫اخیستل‬ ‫څخه‬ ‫ژبی‬ ‫یونانی‬ ‫د‬ ‫کلیمه‬‫د‬ .akron ‫معنی‬extremity‫او‬ ) ‫(نهایی‬megas‫معنی‬great.‫دی‬ )‫غټ‬ ‫یا‬ ‫(لوی‬‫د‬Acromegaly‫ځل‬ ‫لمړی‬ ‫کلیمه‬ ‫د‬Pierre Marie‫په‬ ‫لخوا‬1886.‫شوه‬ ‫تشریح‬ ‫کی‬ ‫کال‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ناروغی‬ ‫دا‬growth hormone-secreting pituitary tumour،‫وجی‬ ‫له‬ectopic secretion of growth hormone-releasing hormone.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫وجی‬ ‫له‬ ‫د‬GH‫د‬ ‫څخه‬ ‫انساجو‬ ‫نورو‬ ‫او‬ ‫ځکر‬ ‫د‬ ‫اطراح‬iGF- 1.‫کیږی‬ ‫تنبهه‬ ‫کبله‬ ‫له‬ ‫اطراح‬ ‫د‬Acromegaly‫تقریبا‬ ‫د‬pituitary adenoma‫کیږی‬ ‫تنبهه‬ ‫کبله‬ ‫له‬‫یی‬ ‫کیدونکی‬ ‫واقع‬ ‫زیات‬ ‫چی‬ .macroadenomas‫کبله‬ ‫له‬ ‫یی‬ ‫وی.(قطر‬۱)‫وی‬ ‫زیات‬ ‫څخه‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬ ‫یی‬ ‫اکثره‬ ‫یعنی‬ ‫لری‬ ‫خاصیت‬ ‫ننوتی‬ ‫تومورونه‬ ‫دا‬cavernous sinus‫د‬ ‫چی‬ .‫وی‬ ‫ورننوتی‬ ‫ته‬ ‫طرف‬l% ‫یی‬ ‫کم‬ ‫څخه‬malignant‫د‬ .‫وی‬3%‫یی‬ ‫واقعات‬ ‫کم‬multiple endocrine neoplasia (MEN)‫سره‬ .‫وی‬ Acromegaly‫د‬ ٌ‫ا‬‫نادر‬GHRH‫یا‬GH‫د‬ectopic secretion‫د‬ ‫چی‬ ‫کبله‬ ‫له‬lymphoma, hypothalamic tumor,bronchial carcinoid,‫یا‬pancreatic tumor.‫افرازیږی‬ ‫څخه‬ Clinical Findings Symptoms and Signs ‫د‬GH‫اطراح‬ ‫زیات‬‫د‬ ‫کی‬ ‫ځوانانو‬ ‫په‬epiphyses‫او‬ ‫قد‬ ‫اوږد‬ ‫د‬ ‫شی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫که‬ ‫مخکی‬ ‫تړلو‬ ‫د‬ gigantism‫وروسته‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫سبب‬acromegaly.‫کوی‬ ‫تاسس‬ ‫د‬acromegaly، ‫پراخه‬ ‫ګوتی‬ ،‫وی‬ ‫غټ‬ ‫السونه‬ ‫کی‬ ‫ناروغی‬ ‫دی‬ ‫او‬ .‫ده‬ ‫معنی‬ ‫په‬ ‫غټوالی‬ ‫نهایاتو‬ ‫د‬ ‫معنی‬ Carpal tunnel syndrome.‫وی‬ ‫عام‬ ‫کی‬ ‫په‬‫او‬ .‫وی‬ ‫خشن‬ ‫یی‬ ‫قواره‬ ‫څهری‬ ‫د‬skull‫یی‬.‫وی‬ ‫غټ‬‫د‬ mandible( ‫برجسته‬ ‫یی‬ ‫هډوکی‬prognathism‫ناروغ‬ ‫د‬ .‫وی‬ ‫پراخه‬ ‫یی‬ ‫فاصلی‬ ‫غاښونو‬ ‫د‬ .‫وی‬ ) .‫کیږی‬ ‫ثابت‬ ‫مفید‬ ‫لپاره‬ ‫مقایسی‬ ‫د‬ ‫تصویر‬ ‫پخوانی‬ ( ‫غټه‬ ‫ژبه‬ ‫ناروغ‬ ‫د‬Macroglossia‫د‬ ‫او‬ . ‫وی‬ )pharyngeal‫او‬laryngeal tissue‫د‬ hypertrophy‫هم‬ ‫کله‬ ‫که‬ ‫او‬ .‫وی‬ ‫خشن‬ ‫اواز‬ ‫یی‬ ‫وجی‬ ‫له‬intubation‫ورته‬ ‫مشکل‬ ‫په‬ ‫وه‬ ‫اړین‬ ‫ورته‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬ .‫کیږی‬ ‫تطبیق‬Obstructive sleep apnea.‫پیداکیږی‬ ‫ناکله‬ ‫کله‬ ‫هم‬goiter‫ورته‬ .‫پیداکیږی‬ Hypertension‫او‬cardiomegaly.‫وی‬ ‫عام‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬‫چی‬left ventricle‫او‬ ‫متوسع‬ ‫یی‬ ejection fractionٌ‫خصوصا‬ ‫چی‬ .‫وی‬ ‫عالمه‬ ‫وصفی‬ ‫یی‬ ‫اخیستل‬ ‫وزن‬ ‫د‬ .‫وی‬ ‫شوی‬ ‫کم‬ ‫یی‬‫او‬ ‫عضالتو‬ ‫د‬ ‫د‬ ،‫هډوکو‬Insulin Resistance‫وجی‬ ‫له‬diabetes mellitus.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬Arthralgias‫او‬ degenerative arthritis‫د‬ .‫کیږی‬ ‫واقع‬vertebral bone‫د‬Overgrowth‫له‬‫کبله‬spinal stenosis.‫وکړی‬ ‫تاسس‬ ‫به‬ ‫د‬GH-secreting pituitary tumors‫د‬ ‫اندازه‬ ‫یو‬hypogonadism‫د‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫سبب‬libido ‫او‬ ‫کموالی‬erectile dysfunction‫کی‬ ‫میرمنو‬ ‫او‬ ‫کی‬ ‫نارینه‬ ‫په‬irregular menses‫یا‬ amenorrhea‫وی‬ ‫حامله‬ ‫چی‬ ‫میرمنی‬ ‫هغه‬ .‫کوی‬ ‫تاسس‬gestational diabetes‫او‬ hypertension.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫په‬Secondary hypothyroidism.‫کوی‬ ‫تاسس‬ ‫کله‬ ‫نا‬ ‫کله‬ ‫هم‬ hypoadrenalism.‫وی‬ ‫معمول‬ ‫غیر‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫پیښی‬ ‫متکرری‬ ‫سردردی‬ ‫د‬
 • 2. 2 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail Laboratory Findings ‫لپاره‬ ‫پلټنو‬ ‫د‬serum IGF- 1‫نو‬ ‫وه‬ ‫نورمال‬ ‫تناسب‬ ‫په‬ ‫عمر‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫که‬ .‫کیږی‬ ‫اخیستل‬acromegaly‫رد‬ ‫باید‬ ‫ناروغ‬ ‫لپاره‬ ‫پلټنی‬ ‫دی‬ ‫د‬ .‫کیږی‬8‫څخه‬ ‫ټسټ‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫شی‬ ‫پاتی‬ ‫وږی‬ ‫پرته‬ ‫څښلو‬ ‫اوبو‬ ‫د‬ ‫پوری‬ ‫ساعتونو‬ ‫د‬ .‫کړی‬ ‫وی‬ ‫نه‬ ‫تمرین‬ ‫باید‬ ‫یی‬ ‫وړاندی‬ ‫ورځ‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغ‬serum IGF- 1‫څخه‬ ‫نورمال‬ ‫د‬ ‫و‬ ‫زیات‬ ‫چنده‬ ‫پنځه‬.‫ی‬ ‫د‬glucose.‫وی‬ ‫پورته‬ ‫سویه‬ ‫د‬liver enzymes‫او‬serum creatinine‫یا‬blood urea nitrogen (BUN)‫یعنی‬liver failure‫یا‬kidney disease‫چی‬ ‫معنی‬ ‫دی‬ ‫په‬ ‫کوی‬ ‫راهنمایی‬ ‫غلطه‬GH‫لوړوي.د‬ ‫سویه‬serum free T4,‫او‬TSH‫توګه‬ ‫ثانوی‬ ‫یی‬hypothyroidism.‫ښیی‬
 • 3. 3 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail ‫د‬ ‫ته‬ ‫ناروغ‬Glucose‫شربت‬(100 g)‫د‬ ‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬ ‫د‬serum GH‫یی‬ ‫اندازه‬60 minutes.‫کیږی‬ ‫اندازه‬ ‫وروسته‬acromegaly‫سیروم‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫رد‬ ‫وخت‬ ‫هغه‬ ‫ته‬GH‫د‬ ‫اندازه‬ 1ng/mL.‫وی‬ ‫کم‬ ‫څخه‬ Imaging ‫د‬MRI‫د‬ ‫واسطه‬ ‫په‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫په‬pituitary tumor‫نو‬ .‫معلومیږی‬MRI‫د‬ CT scan‫د‬ .‫ده‬ ‫معاینه‬ ‫بهتره‬ ‫څخه‬skull‫په‬Radiographs‫کی‬thickened skull.‫کیږی‬ ‫لیدل‬ Radiographs‫د‬ ‫واسطه‬ ‫په‬‫ګوتو‬ ‫د‬ ‫پښو‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫السونو‬terminal phalanges‫ګیډی‬.‫وی‬ ‫شکله‬ Differential Diagnosis ‫فعال‬acromegaly.‫وی‬ ‫همداسی‬ ‫یی‬ ‫بنیه‬ ‫کرنی‬ ‫چی‬ ‫وشی‬ ‫فرق‬ ‫څخه‬ ‫قواری‬ ‫خشن‬ ‫اشخاصو‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬ ‫همدارنګه‬acromegaly‫چی‬ ‫وشی‬ ‫فرق‬ ‫سره‬ ‫حالت‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬pituitary adenoma‫بنفسهی‬ ‫یی‬ )‫(پخپله‬infarction.‫وکړی‬ ‫د‬GH-induced gigantism‫ک‬ ‫چی‬ ‫شی‬ ‫تشخیص‬ ‫تفریقی‬ ‫څخه‬ ‫قد‬ ‫دنګ‬ ‫د‬ ‫اشخاصو‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫باید‬‫و‬‫رن‬‫یی‬ ‫ی‬ .‫ولری‬ ‫قد‬ ‫جګ‬ ‫د‬GH levels‫وشی‬ ‫توجه‬ ‫ورته‬ ‫باید‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫ښودل‬ ‫جګ‬ ‫کی‬ ‫حالتونو‬ ‫الندی‬ ‫په‬ ‫خوړل‬ ‫ډوډی‬ ‫وړاندی‬ ‫څخه‬ ‫ټسټ‬ ‫د‬ ‫یا‬ ‫ناروغی‬ ‫حاده‬agitation liver failure‫یا‬kidney disease malnourishment diabetes mellitus ‫د‬beta-blockers,clonidine‫او‬estrogens‫کی‬ ‫جریان‬ ‫تداوی‬ ‫سره‬ Acromegaly‫د‬pregnancy‫چی‬ ‫ځکه‬ ‫دا‬ .‫کیږی‬ ‫تشخیص‬ ‫سره‬ ‫مشکل‬ ‫په‬ ‫کی‬ ‫دوران‬ ‫په‬placenta‫یی‬ GH‫چی‬ ‫نلری‬ ‫وړتیا‬ ‫دی‬ ‫د‬ ‫پلټنه‬ ‫تجارتی‬ ‫او‬ ‫تولیدوی‬pituitary‫او‬placental GH.‫وکړی‬ ‫فرق‬ ‫مینځ‬ ‫تر‬ Complications Hypopituitarism Hypertension glucose intolerance‫یا‬ ‫او‬‫څرګند‬ ‫هم‬diabetes mellitus cardiac enlargement‫او‬heart failure Carpal tunnel syndrome‫د‬ ‫ممکن‬thumb weakness‫کړی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ Arthritis of hips, knees, and spine Cord compression Visual field defects Acute loss of vision or cranial nerve palsy spontaneous hemorrhage Colon polyps Treatment
 • 4. 4 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail Pituitary Microsurgery Transsphenoidal pituitary microsurgery‫واسطه‬ ‫په‬adenoma‫کی‬ ‫حال‬ ‫داسی‬ ‫په‬ ‫کیږی‬ ‫لری‬ anterior pituitary function‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ .‫کیږی‬ ‫پاتی‬ ‫حال‬ ‫خپل‬ ‫په‬GH levels‫او‬ ‫کمیږی‬ ‫یودم‬ ‫د‬diaphoresis‫او‬carpal tunnel syndrome.‫کوی‬ ‫پیدا‬ ‫بهبودی‬ ‫پوری‬ ‫ورځی‬ ‫یوی‬ ‫تر‬ ‫یی‬ ‫اعراض‬ ‫یی‬ ‫اختالطات‬ ‫خو‬ .‫کیږی‬ ‫تحمل‬ ‫ښه‬ ‫عملیات‬ ‫دا‬12%.‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬‫یی‬ ‫اختالطات‬ infection,cerebrospinal fluid (CSF) leak,‫او‬hypopituitarism‫څخ‬. ‫دی‬ ‫عبارت‬ ‫ه‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬Fluid‫او‬electrolyte disturbances‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫اکثره‬ ‫په‬ Diabetes insipidus‫ښه‬ ‫خپله‬ ‫او‬ ‫خفیف‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ورځو‬ ‫دوه‬ ‫په‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ .‫کیږی‬Hyponatremia4- 13‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ورځو‬‫یی‬ ‫اعراض‬ ‫چی‬ ‫کیږی‬ ‫ته‬nausea,vomiting ,headache,malaise,‫هم‬ ‫او‬seizure.‫دی‬‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ ‫چی‬serum sodium levels .‫شی‬ ‫کړل‬ ‫اصالح‬ ‫او‬ ‫شی‬ ‫وکتل‬ Corticosteroids‫باید‬ ‫ناروغان‬ .‫راکمیږی‬ ‫توګه‬ ‫تدریجی‬ ‫او‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ secondary hypothyroidism‫او‬secondary hypogonadism.‫وشی‬ ‫توجه‬ ‫ته‬ Medications ‫د‬Acromegaly‫ناروغان‬pituitary surgery‫سره‬‫هم‬ ‫بیا‬ ‫سره‬ ‫حالت‬ ‫بیوشمیک‬ ‫مکمل‬ ‫نا‬ ‫د‬‫د‬medical therapy‫د‬dopamine agonists,somatostatin analogs,tamoxifen,pegvisomant .‫ده‬ ‫ښه‬ ‫څخه‬ Cabergoline‫چی‬dopamine agonist.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬ ‫د‬ ‫دا‬ ‫چی‬ .‫ده‬Cabergoline‫سره‬ ‫چی‬ ‫لپاره‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫تومور‬ ‫هغه‬ ‫د‬ ‫تداوی‬PRL‫او‬GH‫هغو‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫ده‬ ‫تداوی‬ ‫کامیاب‬ ‫افرازوی‬ ‫دواړه‬ ‫نارمل‬ ‫چی‬ ‫لپاره‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫ناروغانو‬serum PRL levels.‫ده‬ ‫موثر‬ ‫ولری‬‫د‬cabergoline‫د‬ ‫تداوی‬ ‫سره‬ acromegaly‫وجی‬ ‫له‬pituitary tumors‫برخه‬ ‫دریمه‬shrink‫استعمال‬ ‫درملو‬ ‫دی‬ ‫د‬ .‫کوی‬ )‫(غونج‬ ‫یی‬ ‫دوز‬ ‫ابتدای‬ .‫وی‬ ‫محفوظ‬ ‫کی‬ ‫وخت‬ ‫په‬ ‫حاملګی‬ ‫د‬0.25 mg orally‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ځلی‬ ‫دوه‬ ‫کی‬ ‫اونی‬ .‫لوړیږی‬ ‫دوز‬ ‫یی‬ ‫تدریجی‬ ‫چی‬‫یی‬ ‫دوز‬ ‫اعظمی‬ ‫چی‬1 mg‫د‬ .‫دی‬ ‫ځلی‬ ‫دوه‬ ‫اونی‬ ‫د‬cabergoline‫جانبی‬ ‫له‬ ‫دی‬ ‫عبارت‬ ‫عوارض‬nausea,fatigue,constipation,abdominal pain,‫او‬dizziness .‫دی‬ Octreotide and lanreotide‫چی‬somatostatin analogs‫یو‬ ‫کی‬ ‫میاشت‬ ‫الندی‬ ‫پوستکی‬ ‫د‬ .‫دی‬ ‫سره‬ ‫درملو‬ ‫ددی‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ځل‬serum GH levels‫د‬2 ng/mL‫ک‬ ‫څخه‬‫کی‬ ‫سیروم‬ ‫م‬ ‫سیروم‬ ‫د‬ ‫او‬ .‫حاصلیږی‬IGF- 1 levels.‫رسیږی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫نورمال‬ ‫یی‬ Tamoxifen‫انتخابی‬ ‫چی‬estrogen receptor modulator‫د‬ .‫دی‬acromegaly‫ناروغانو‬ ‫نارینه‬ ‫او‬postmenopausal‫چی‬ ‫کی‬ ‫تداوی‬ ‫په‬ ‫ناروغانو‬ ‫ښځینه‬breast cancer.‫دی‬ ‫موثر‬ ‫ولری‬ Tamoxifen‫د‬20-40 mg‫د‬ ‫الری‬ ‫د‬ ‫خولی‬serum GH levels‫سیروم‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫راکموی‬ ‫نه‬serum IGF- 1 levels‫د‬ ‫کی‬ ‫نارینه‬ ‫او‬ .‫راکموی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬testosterone.‫زیاتوی‬ ‫اندازه‬ Pegvisomant‫د‬ ‫چی‬GH receptor antagonist‫جلدی‬ ‫تحت‬ ‫روزانه‬ ‫چی‬ ‫دی‬injection‫شکل‬ ‫په‬ ‫درمل‬ ‫دا‬ ‫چی‬ .‫کیږی‬ ‫ورکول‬hepatic IGF- 1‫خو‬ .‫کوی‬ ‫نهی‬ ‫تولید‬GH -secreting tumors‫نه‬ .‫کوی‬ ‫غونج‬ ‫د‬pituitary tumor‫د‬ ‫باید‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬visual field‫معاینه‬,GH levels,‫د‬ ‫او‬pituitary‫غدی‬ MRI scanning.‫شی‬ ‫ترسره‬‫د‬Pegvisomant therapy‫سروم‬ ‫او‬ ‫والی‬ ‫ښه‬ ‫اعراضی‬ ‫سره‬IGF- 1 .‫راځی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫نورمال‬ ‫یی‬ ‫اندازه‬
 • 5. 5 Lecture Acromegaly By Dr Akhtar Totakhail StereotacticRadiosurgery ‫د‬Acromegaly‫د‬ ‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬transsphenoidal surgery‫یا‬medical therapyْ‫ال‬‫کام‬ ‫سره‬ ‫د‬ ‫کړی‬ ‫نه‬ ‫السه‬ ‫تر‬ ‫بهبودی‬stereotactic radiosurgery‫استفاده‬ ‫څخه‬ ‫پروسیجرونو‬ ‫واړه‬ ‫دری‬ ‫یا‬ ‫یو‬ .‫کیږی‬ 1.Linear accelerator machines‫لکه‬Cyberknife‫ته‬ ‫تومور‬ ‫چی‬x-rays‫ورکول‬ ‫شعاع‬ .‫کیږی‬ 2.Gamma knife radiosurgery‫واسطه‬ ‫په‬gamma.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫ته‬ ‫تومور‬ ‫وړانګی‬ 3.Proton beam therapy‫ته‬ ‫تومور‬ ‫واسطه‬ ‫په‬charged particles.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫د‬Stereotactic radiosurgery‫د‬ ‫سره‬serum IGF- 1‫اندازی‬ ‫نورمال‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬ ‫په‬ ‫اندازه‬ ‫یی‬ ‫تعقیب‬ ‫په‬ ‫چی‬ .‫رسیږی‬ ‫ته‬pituitary radiation therapy.‫کیږی‬ ‫ورکول‬ ‫پوری‬ ‫اخیره‬ ‫عمر‬ ‫تر‬ ‫باید‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬ ‫سره‬ ‫پروسیجر‬ ‫دی‬ ‫د‬aspirin‫چی‬ ‫ځکه‬ ‫دا‬ .‫شی‬ ‫ورکړل‬ smallvessel stroke‫همدارنګه‬ .‫وی‬ ‫زیات‬ ‫کی‬ ‫په‬ ‫خطر‬anterior hypopituitarism‫اندازه‬ ‫یو‬ ‫هم‬ ‫د‬ ‫منظم‬ ‫ته‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬ ‫کبله‬ ‫همدی‬ ‫له‬ ‫نو‬ ‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬pituitary function‫پلټنه‬ .‫وشی‬ Prognosis ‫د‬acromegaly‫کی‬ ‫ناروغانو‬morbidity‫او‬mortality‫د‬ ‫زیاتوالی‬cardiovascular disorders ‫او‬acromegalic‫وی‬ ‫وجی‬ ‫له‬ ‫اعراضو‬‫یی‬ ‫ورسته‬ ‫تداوی‬ ‫د‬ ‫او‬ ‫وی‬ ‫شوی‬ ‫تداوی‬ ‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬ . serum GH‫د‬ ‫یی‬ ‫اندازه‬1.0 ng/mL.‫وی‬ ‫کمه‬ ‫څخه‬morbidity‫او‬mortality.‫وی‬ ‫کمه‬ ‫یی‬ ‫د‬Transsphenoidal pituitary surgery‫تر‬ ‫بهبودی‬ ‫سره‬3‫پوری‬ ‫کالونو‬70%‫ناروغانو‬ ‫په‬ ‫پوری‬ .‫کیږی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫د‬ ‫تومور‬ ‫چی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫هغه‬ ‫په‬2‫د‬ ‫او‬ .‫وی‬ ‫کوچنی‬ ‫څخه‬ ‫متر‬ ‫سانتی‬GH levels‫یی‬50 ng/mL‫څخه‬ ‫وی‬ ‫کم‬transsphenoidal pituitary surgery‫تر‬80%.‫وی‬ ‫کامیابه‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫چی‬ ‫ناروغان‬ ‫هغه‬pituitary surgery‫شی‬ ‫نه‬ ‫یاب‬ ‫صحت‬ ْ‫ال‬‫کام‬ ‫سره‬medical therapy‫ورسره‬ ‫ورسته‬ ‫عملیاتو‬ ‫د‬ ‫چی‬ .‫تمامیږی‬ ‫ګټوره‬pituitary fnction.‫وی‬ ‫خوندی‬ ‫ورسته‬ ‫تداوی‬ ‫له‬Soft tissue swelling‫خپل‬ ‫په‬ ْ‫ا‬‫دایم‬ ‫یی‬ ‫غټوالی‬ ‫هډوکو‬ ‫د‬ ‫خو‬ ‫راګرځی‬ ‫ته‬ ‫حالت‬ ‫عادی‬ .‫کیږی‬ ‫پاتی‬ ‫حال‬ ‫هم‬ ‫بیا‬ ‫سره‬ ‫عملیاتو‬ ‫کامیابه‬ ‫د‬Hypertension‫مروجه‬ ‫خو‬ .‫کوی‬ ‫پیدا‬ ‫دوام‬radiation therapy‫سره‬ 40%‫تر‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬2‫او‬ ‫پوری‬ ‫کالونو‬75%‫تر‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬5‫شوی‬ ‫حاصله‬ ‫بهبودی‬ ‫پوری‬ ‫کالونو‬ .‫ده‬Gamma knife radiosurgery‫سره‬GH levels.‫کمیږی‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬ ‫د‬Radiation therapy‫اندازه‬ ‫یو‬ ‫سره‬hypopituitarism‫کی‬ ‫ته‬ ‫رامینځ‬ ‫کی‬ ‫ناروغانو‬ ‫زیاتره‬ ‫په‬‫او‬ .‫ږی‬ ‫مروجه‬radiation therapy‫د‬small strokes‫عمر‬ ‫ټول‬ ‫باید‬ ‫ناروغانو‬ ‫داسی‬ ‫د‬ .‫ده‬ ‫هم‬ ‫ساز‬ ‫زمینه‬ ‫لپاره‬ ‫لپاره‬fol-low-up‫د‬ ‫او‬ .‫وشی‬serum GH‫او‬IGF- 1 levels‫د‬ .‫شی‬ ‫وځارل‬ ‫یی‬Serum GH levels‫د‬ ‫چی‬5 ng/mL‫د‬ ‫او‬ ‫شی‬ ‫زیات‬ ‫څخه‬IGF- 1 levels‫د‬ ‫لوړوالی‬recurrent tumor‫ښودنه‬ ‫چی‬ ‫میرمنی‬ ‫حامله‬ ‫زیاتره‬ .‫کوی‬acromegaly‫د‬ ‫ولری‬pituitary tumor‫په‬ ‫او‬ ‫کوی‬ ‫نه‬ ‫زیاتوالی‬ ‫یی‬ .‫وی‬ ‫نه‬ ‫تاثیر‬ ‫کوم‬ ‫یی‬ ‫نوزاد‬