Aan de goede kant van de eer maakt geweld van binnenuit bespreekbaar

246 visualizações

Publicada em

Erkenning van erekwesties is een ongelooflijke Himalaya.

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Aan de goede kant van de eer maakt geweld van binnenuit bespreekbaar

  1. 1. @B "Erkenning van erekwesties is een ongelooflijke Himalaya" Aan de goede kant van de eer maakü eergeweld van binnenuit bespreekbaar Allereerst moeten de mensen uit de Marokkaanse, Turkse. Koerdische en diverse Afrlkaanse gemeenscnappen herkennen welk leed zij elkaar aandoen omwille van eer. En da( moet leiden to( een grootschallge mentallteits- en gedragsveranderlng. Een gigantische ¡ngreep ln de cul- turele waarden en normen. Het project 'Aan de goede kant van de eer', ontstaan vanuit cultu- rele zelforganlsatles. doet een eerste aanzel. Tekst: Door van der Wiele Foto: Dirk-Jan Poot “Kom ]I| ons onze eer afne- njen? " ns een reacue due Karuna Ouchan soms knjgl vanunt de Marokkaans-Nederlandse ge- meenschap als ZIJ he! onder. werp erekwesties kom¡ bespre- ken. "De term eergerebateerd geweld zegt Marokkanen mels. " verklaan Ouchan, projecllerder van 'Aan de goede kant van de eer'. "Maar als uk het In het Ara¡ blSCh zeg. hchterw hun ogen 0p. 'Oh, bedoel jo daN' Dan kom het gesprek op gang. " “Wat be~ lekent ee! voor juHie7". wIl Ou- chan aan het begin van haar L j voorlnchtcngsbxjeerwkolvjste¡1 van haar toehoorders weten. Res- pect, belrouwbaarhend. venrou- wen, Ioyaluteul, rehgue. Allenjaal goede deugden. “Maar als eer voor julho honderd procenl por smeve dingen znjn, waarom ge- brurk je dan geweld om eer a! te dwungen? " Iegt Ouchan hen voor. Vaak word! het dan even su¡ nn de zaal. Ze spreekl de mensen aan op hun eigen ver- antwoordelnjkneden, zonder een oordeel te veHen "Ga na of je goed bezig ben¡ en durí jezeH daarmee te confronteren. " zo houdt Ouchan de mensevw een spnegel voor. "Wjl je zo door- gaan met je Ieven met he¡ nsjco dat je huweíljk stukloopl, da( mensen je zuIIen haten o! da( je kmderen wegjopen? " Ook vrou- wen spreekl ZI] aan op hun rol: “Moeders klagen steen en been over dat hun man zo streng os. maar ll] geven da! gedrag evengoed mee aan hun zonen " Erkerunnng van GÍGKWBSÍIGS IS een hemg preces: het draanl om toegeven dat je een foul maakt De eer van een tamme wordt bepaald door de mate van welvaan en het gedrag van de afzon- dertijke lamjlieleden. Iedereen bewaakt de eer door trouw en oprecht (e zijn. behulpzaam en gastvruj. geen mnsdnjven le plegen. met le rod- delen en zich kuis Ie gedragen. OI een persoon 01 zijn famulie eer bezit, word! uiteindelijk be- paald door de gemeenschap. De algemene tamilie~eer heen te maken mel de reputatie van de man, zijn rol als autoriten bin- nen de familne staat cemraal. De seksuele eer houdt de kuisheid van vrouwen in en voor man- nen het bewaken daanran. Bnj wangedrag, veniest nie( aIIeen de persoon zijn eer, maar ájn nele familia. Aantasting van de eer word( me! gepast geweld bestrafl. verwoord door de gemeenscnap. Bestaa! het risioo dat de seksuele eer wordt aangetast. dan neem( de familia op voorhand maatregelen. Bijvoorbeeld door meísjes en jonge vrouwen kon (e houden. Als de eer »s aangetast, moel eerherstel piaals- vinden. Dat gaat Vaak gepaard me! emsug rrjentaal o! fysnek geweld. Een eerloze famihe kan wtgestoten o! sociaal doodverkleard wor- den. Daardoor kan eerherstel ernstjge vormen aannernen zoals uithuwelijknng, lerugsturen naar het ! and van herkomst o! zelfs moord. Bron: Wegwjjzer eergerelateerd wwe/ d. Forum (2006) en. erger nog. erkennen da! je gelaald hebt. Ouchan: "Hei js een ongelooflnjke I-hnaalaya waar je dan overheejn moer. " Overwlnnlng Een van haar Inoonste succes- sen van het atgelopen jaar was me! een groep Marokkaanso mannen van de eerste generav ne. Om hen te kunnen berenken plaalsle ZI] eer un een rehgjous perspeclnef: wa¡ zegl de Koran over eergerelateerd geweld? Hoe gnng de proleel Moham- med om me! zjjn vrouw en dochter? “Ik kan wel aankomen me! een vernaal over mensen- rechlen DI¡ sommnge groepen. maar dan kjjkl nedereen me gla~ : Ig aan. Ik wa¡ de nmenser¡ com berejkenf' aldus Ouchan. Na het eerste gesprek me: de njannerj. had ZI] het gevoel dat ze hen mel kon berenken me! haar verhaa! over eer. Toch kwannen znj naar een lweede bujeevjkomst, maar 00k toen en/ oer Ouchan njet dat de boodschap aankwazn. "Maar aan hel ennde van (Je derde DI]- eenkomsx wnden a1 due 33 man- nen trajner worden om andere Marokkanen jnznclw! le geven
  2. 2. ›, *.'/ r:Fj(jC: S DO¡ Jüj Mb . Us ›, jj_jjj ; Ju/ ju uxejvjjjjjjjjjgj. ' : agr Ujjj ! jan straje 'cj Trouw toch! ¡Nonjejjjejj rmndjrr- en' wnrrxf-«j ! Wjjjrjnjjj j1I. ›N(. -jI4;jI_jj-:1;; fvkmjk knzjjw. : j_1rfj"j^; :j': j“txtHdlJ VIÍEYV» jjjet : ils . wjtdsjjjjrj jjjvLr-jw-'í Drjjjk ; mn jjjujhjfj; -_; jj jzbjchjsuje under jPjndxv' . Hjéjls. k-: j›. j<j<jjjjé: -e1j! hm ; F›rl'jj': j'1 j_ jrjj Pjújnjtat» nn ; mu HU* j_. ~jj= jm nel Llurlker lxjrlejj : e _çjjjj Da' wjjjjj -:1«Tjj, jj'j; ;1rjjj<; jjjt~ V ijjfjjs 1.j; ~:. j_rjv. ,-jjjjjjjj, _jxuuut . rjj LIUJN gexuav juujjt_ YHHCV : j : me . jmm nm mn de eer ujajj jj. j;jj Hidljlwjjjkt* ljjqscnejvjjcjs. .fLj. |jS^. dl1(*V_ ljrjjjçj jjlnjan Ow when “Djw VHHHHPH ; vjjjézjj jn «Ben : me u¡ jsj : JL: IHLJLwNJL' jjjul nun een ; jjnjer ! e jaoren kjjjrjerj (iai hu'. jtj ("mm 7m, já? uj 'jpg-x na m: dtjjjkvsj Hj' 51mm j: gesjejj X', mjljíí AHHJHS¡ joken Or; hun m! fm nun j' Ijujzüí; i3" Ijun . reune-rj jj j , n eevtmar ! my EW* er Prmzjjzejjj me! ›_-Io_kj. '.j: _~tj<:5 js m. : jzjjjuljujjcjc Liwejrjg un njjxjerjjjzvjtezj nn¡ jnet jejjjrjjjrj u» : juuwen pa! jjvoju¡ jjzcj gujcjj ; ij-s gev/ elu. jjjj-jjjj : ie (Nuk kan nnag opin- nígjj 'jk ? jm ? Cj grain] jnjjjj klejjjr kjjjj IUYUH wjjjL-: j _Her acordar jk amejjjjri Trouw me¡ rlje en (ije. .'. "."1V7? "jat «S Y-Jnjjlje en : Jju kun dan kan jk gejukv ~. j›~. jj' D! ¡cg! een ; Ivjare jjjjjk jjjij _: «,jjjg›. ›jj›jj_ . tuuwj Incj jiejj dj: jongejjs HH NLNNEÍHk js ; an Ljjjjnj hülüüg) xonr de fanwj ! ju eu Acrtwrjujjjjj) j: : uuk een íêt>j'(_)í“. 't': ?jC1 Njet ze# wjHH VIH! , jun jjlízl' jDEWIUHb (zen pejjor 'ic 'jjj; jj'): Jg,1L-*. j74;^jl «JUOI . .wjjljs jH 'vijmjkkij nas xjj ; jjjn jvj NVÚFY' 'w 1 «ICyFIjS Ijjjn _jLI: .Íi! ':; Hely 51W H lilQHjkLpWi Praat met elkaar . Jnrjg-_jjcwj *. 'j: ›j: j2¡ejj een uzaljjjjjjjjj- M» jjjrhew , Iar'jjjj; j7:j_›r«; jj . _ '› kw Huj. '~. 'jj: j2-H›dj_1r jjmktj' js -mlj . jjjjj iv : jjjujrejtejj mn jjjg? jjujnrí ln Âq' rnzgjrjc-jir: kant »ajjn jan l . ' HLÉIHUH ; lj UCL Star 'jLiuUCÍ jjve! j: _jj: _-¡-~' r/ jj jn 411.» n a. : ~J›-j-~ . Rj fjjfefj 3 j-, jrj ujr . Mukv ' jus tj: - (ÍQUYUH: ktjjj m: : jlj jm! jjjjejjwjrjj jjnj >jjj: jIjj. j'-jj“(:7jr: 'u”›'-Il›j'; j'1.i; jj dm In 1999kwamhetbodUNooügeschrevenbdefaanmünvadwuüwaañnKartnaOudnnhaaxei- gmvuhaaluüdedoekandeedNsopgmeiemMamwmammeisjelnNedenammmweuezn eeneigenwilenhaarvaderzagzijnautomeitaangelast. Onderrjetmovnvaneenvakmtienaar MarokkoIoktehijhaarweguüNedalajwmmeldhaarvaslhhaargeboondarjaTwaalíjaarlang werdzijweggestoptheenklelndorp. voordatzljweerlerugkonnaarNededanaomhaarwilte bcekemwerdzijmishandelden vemederd. Hear vastberadenheidheeftcucmn behouden. Haar boek heett veel medla-aandacht opgeleverd en vanat dat moment ls Ouchan het land rond getroklwnombeketjdheidlegeverjaaneergerelateerdgeweld. NuiszljpwojecuebdervanAande goede kant van de eer vanult de Marokkaanse gemeenschap. -jj xcjak jjjtjj j. '.j. j.jj'j -jjz nun kjjjdejejj : :ju-. vrjg jm ! tujj : uun (Jeljjjkkejjj t» -n jj, jj. :jjw _uj- kun cj 'mjn (J : :jjluj jvjijjg Ijjjjjjt (de een Jc¡ " -ijjjmjajj Ljjutjjeorl jgjjjk Ij_- V714JkLÁÍ| jLjI -jp j, j;jr_jgjjjj_; jj j_ jjj j . jn jjpj-wja j)"H1Í1v? jÍ! .j¡-:5íÍ, 'jjT~IfjjjldT/ F v' n' :1;jk. ,j. _jj (, j. j": ."1¡: Êgjj ¡jwxljgjj Sleutelfiguren (J, L'Í1Ll'j . íugkt j_. _jjjjjjjj: j'^pj; , jjj 1-~Nvjltajiaj~:1:«Iv1jjjj3~›xj-. .um»- -junjjn j: .j 'tjjj *. j'. 'j». '-L. jj.1jjj: HM. [Híijuf I wjjj jj"jj›'. Ií: j(*'j 'n' m! F jjçjjjjjjx: ,WH Lxjníjgh; rMjUUkk-. IIWLH j. .j , jn jjzjjjjj Ij- kunrwn jzeujv: Uçjo- jjjw: : 'ct-'j ; '.: f1jjur›: jjj, jj um) kjjj jujzj-jjjqLj . '.j. :ukcj! j<1j: jj ujjjqjjjj mn . jm jjjjj jjcr : ÍU jjjwjjsuju ; no «zkmarr n 15
  3. 3. ?c-Itrertzannt te rnakcn. De vuorlrcttters en tralners werken op Wllwllllqe basts vanult de ZQlÍOIQCIHISSCiIICS met (tc achterr Luan. "Drt ls een underwerrl dat een heel tange adam nodrg heeft, ctus do blztrokkunheld van alle partuen ls ontzetterlrl betangruk. Hob le er onvol doendo llld voor vru. begtn er dan rrret aan" waarschuwt Ou chan mensen (tm znch als vn¡- wrlllgor alanrrtelden. Alle prolectlerders van de _qe ntoerwacltapperw dle mccdoerl aan het protect zoeken de sleutelllguren op_ mensen met aanzlen br¡ hun alchteruan, Dre sleutelllgtlrerl gaan om de tatel zltten met de gemeenten en kotc-npartrwers, orn door te sprekert wat de dlverse partuen voor elkaar kunnen betckertert, Met als doe! eergerelateerd ge- welrt op de agenda te houden. ook rtartnt het pro¡ect IS algelor pen. elnd 2010. lectereen moet de kennls met elkaar gaan der Ien. dat us tvaar het om draact Het doe! van Aan de goede kant van de eer ls het voorkomen van uitwassen van eergeteta- teerd geweld. zoals mlsharwdeluwg en eerwraak. Het lnltlatlel is genomen vanuit de culturele ge meensrzhappen zelf naar aanleictlng van eerge- weldsxnctdertterw. ln 2007 IS het protect van start gegaan onder mlnrster Vogelaar. Het project ts een sarnenwertdng tussen de landeluke Delan- genorgamsatres Samenwerkxngsverband van Marokkaanse Nededanders (SMN). Vluchtelin- gen Organisatie Nederland (VON). lnspraak Or gaan Turken (ICD en Samenwerkende Turkse Organlsatles in Overlysset (STO), Iedere belan genorganisatre pakt problemen rond eergereta' teerd geweld aan in de eigen achterban. Hat protect wordt untgerold ln tlen ganeenten waar eerproblemen spelen: Amsterdam. Dem. Den Haag. Ftotterdam. Elndnoven. Amhem. Deven- ter. Enschede. Hengelo en Almelo. De belangena organisaties ondemoucten contact met de ge- meenten en de achterbanorganlsatles ln dse gemeenten. Hel begínt mel erkenntng en herkennnng in de gemeenschappen van probtemen voorkomend uit erekwesties. Vanurt due ÔGWUSÍWOÍUIHQ rich¡ het protect óch op weerbaameíd en zeltred- @ zaamheid van n1annen, vrouwen en jongeren. Het tuterndelllke doel rs rnentalrrelts en gedrags- veranderlng blnnen de gemeerxscmppen. Het preventreprolect ncht ZlCh op rntormeren van po- tentnele slachtoflers en daders. maar net betrekt ook mensen due er a1 van overtuugd zijn dat eer- gerelateerd geweld moet worden aangepakt. Deze aanjagers worden getraind om de acnter- ban te rntomweren en eventueel te trannen om mensen weerbaar te rnaken. Op deze mania! moet het project uiterndelijk gedragen worden door mensen url de gemeenschappert (tre het onderwerp eer oo de agenda houden binnen de achterban en bl] de gemeenten, Na atlooo van het proect. eínd 2010, mostar de axchterbartorgantsatirzs un de nen gemeenten sa~ rmnwerkert met de regionais keterxxganxsatles. Er moeten vqthondad achtabanoroganlsatles ac- tlet betrokkert 2110 bu de aanpak van eergeweld. De betangermorganrsates SMN. VON. lOT en STO nmoeten leder vljttlgdulzend nxensen uit hun ge- meemcttapperw bekend tnebbert gemaakt met gedragsalterrvateven rom eergerelateerd geweld. waarvan vuthoncierct personen actlcl zln als aan¡a› gere van de mmtallterts- en gedragsverandenrxg. De Kleine Gíds Signalering Kíndermíshandeling rldvífflídtlli- ' De Kleine Gidsen van Kluwer 17 Doze Kleme Crds gcelt de baslskennns over klndvrntts- hundvllng, welke vormen zqn er” Hoe hcrken ll de sngnatenv' En wülk bPlüld word¡ er gevoerd? Daarnaast geult (tem Xleme Crds aan hoc om to gaan met ver- moedens van krnrtermnsharadmmg_ hqvoorbeeld welke stappen lemand kan ondemcmen en hoe een gesprvk me( ouders en kmderen kan worden opgcpakt -vtcnllllltu : :tiram unuxutu: Imgdlqgn* U kunt de Klennc Cldsen gemakkelrlk bestellen wa www kluwer nl/ klennogrdson Atltnur Dra Unln. ; Hrrltzn-I . -4.21nwedol-¡nrkuugtulnDn Bm Rt-rwwn (Jmnrt IMS) Dvs Purina (Attlxvrw (PAAK) vn _ Dr'. f'. mlH. u~t: -n(At›1KHatuzlartzb-rr) - ' _ , Í Kluwer r. A/ olters Kluwer busmesx www_kluwennuklíànegkjsen

×