Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.(19)

Anúncio

Mais de Dom Development S.A. Investor Relations(17)

Anúncio

Prezentacja wyniki 2018 Dom Development S.A.

 1. Dom Development S.A. Grupa Kapitałowa Prezentacja wyników za 2018 rok 7 marca 2019
 2. Najważniejsze wydarzenia 2018 roku • Sprzedaż 3 602 lokali, w tym 1 006 w IV kw. przy wysokich marżach • Start 30 projektów z 3 598 lokalami • 34 projekty z 4 406 lokalami terminowo zakończone • Zakup działek z potencjałem budowy 2 765 lokali • Dom Construction z 426 lokalami w budowie – udany start własnego generalnego wykonawstwa w Warszawie • Szybki rozwój skali działania Grupy w Trójmieście i Wrocławiu 2
 3. 3 Wyniki finansowe 2018 – podsumowanie Przekazania: 3 632 lokale +24% r/r Przychody: 1 654 mln PLN +18% r/r Marża brutto: 27,5% <0,1 p.p. r/r Zysk netto: 227 mln PLN +19% r/r Gearing 31.12.2018: 7% Terminowe zakończenie wszystkich inwestycji i silna sprzedaż przełożyły się na wzrost liczby przekazanych lokali do rekordowego poziomu. Rekordowy poziom przychodów przy przewadze segmentu popularnego w strukturze przekazywanych projektów. Bardzo satysfakcjonująca marża potwierdzająca efektywność działania Grupy; bez alokacji ceny nabycia Euro Styl S.A., obciążającej wyniki trójmiejskich projektów, marża brutto ze sprzedaży wyniosłaby 31% Rekordowy zysk netto umożliwia rekomendację 9,05 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 rok Bardzo niskie zadłużenie Grupy pomimo kontynuacji wypłaty 100% zysku w postaci dywidendy od 6 lat i akwizycji Euro Styl S.A. w 2017 roku
 4. Sytuacja rynkowa w 2018 roku 4 • Nadal przewaga popytu nad podażą i znaczący wzrost cen • Sprzyjające czynniki makroekonomiczne wspierały popyt: bardzo silny wzrost płac oraz PKB, niskie stopy procentowe, niski poziom bezrobocia • Duża konkurencja na rynku zakupu gruntów • Problemy branży budowlanej z dostępnością siły roboczej oraz wzrostem kosztów materiałów w I półroczu. Wyraźna poprawa sytuacji w II półroczu • Wysoki udział klientów „gotówkowych” – ponad 40% ogółu transakcji w Dom Development
 5. Kwartalna sprzedaż netto 5 Sprzedaż netto lokali IV kw. 2018 IV kw. 2017 Zmiana IV kw. 2018 III kw. 2018 Zmiana Warszawa 742 811 (9)% 742 706 5% Trójmiasto 184 172 7% 184 180 2% Wrocław 80 66 21% 80 60 33% Grupa Dom Development S.A. 1 006 1 049 (4)% 1 006 946 6%
 6. Roczna sprzedaż netto 1 944 2 383 2 735 3 975 3 602 2014 2015 2016 2017 2018 Wrocław Trójmiasto Warszawa +23% +45% -9% 6 Liczba lokali +15%
 7. Segmentacja sprzedaży 7 Wartość transakcji obejmuje cenę mieszkania wraz z wykończeniem, komórką lokatorską i miejscem postojowym. 37% 30% 28% 25% 21% 26% 21% 32% 38% 37% 32% 23% 29% 24% 17% 16% 18% 22% 24% 22% 24% 14% 16% 18% 21% 32% 23% 31% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 do 350 tys. 350-450 tys. 450-550 tys. pow. 550 tys. Wartość transakcji Warszawa Trójmiasto Wrocław pow. 550 tys. PLN 34% 30% 6% 450-550 tys. PLN 25% 24% 8% 350-450 tys. PLN 25% 23% 26% do 350 tys. PLN 16% 23% 60% Segmentacja sprzedaży w 2018 r. na poszczególnych rynkach: Segmentacja sprzedaży Grupy Kapitałowej
 8. Oferta 8 2 022 1 696 2 104 2 677 2 330 312 557 402 302 5662 334 2 253 2 506 2 979 2 896 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Lokale w budowie Lokale w projektach zakończonych Liczba lokali 31.12.2018 31.12.2017 Warszawa 2 156 2 233 Trójmiasto 353 562 Wrocław 387 184 Grupa Kapitałowa Dom Development 2 896 2 979 Oferta Grupy w podziale na rynkiLiczba lokali
 9. 1 960 2 403 2 887 3 743 I kw.: 1 079 II kw.: 1 312 III kw.: 281 IV kw.: 926 2014 2015 2016 2017 2018 Starty projektów Liczba lokali 12 projektów 29 projektów13 projektów 19 projektów Starty budów w IV kw. 2018: Warszawa: Apartamenty Marina Mokotów 2/1 (222) Apartamenty Marina Mokotów 2/2 (225) Wilno III etap 4 (116) Wilno III etap 5 (46) Trójmiasto: Idea budynek 9 (58) Locus budynek 1 (59) Wrocław: Piękna 21 (200) 9 3 598 lokali w 30 projektach
 10. Lokale w budowie 2 927 2 958 3 543 5 221 4 413 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Wrocław Trójmiasto Warszawa Liczba lokali 10 Lokale w budowie 31.12.2018 Własne generalne wykonawstwo Zewnętrzni generalni wykonawcy
 11. Bank ziemi – tylko grunty kupione 11 4 672 6 504 6 450 8 447 7 609 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Wrocław Trójmiasto Warszawa Liczba lokali
 12. 1 996 2 062 2 482 2 929 I kw.: 416 II kw.: 1 025 III kw.: 587 IV kw.: 1 604 2014 2015 2016 2017 2018 Przekazania Liczba lokali 12 3 632 Liczba lokali 2018 2017 Zmiana Warszawa 2 599 2 570 1% Trójmiasto 857 295 191% Wrocław 176 64 175% Grupa Kapitałowa Dom Development 3 632 2 929 24% Przekazania w podziale na rynki +3% +20% +18% +24%
 13. Skumulowana sprzedaż netto do rozpoznania w wyniku 13 0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2013 2014 2015 2016 2017 2018 mln PLN Lokale sprzedane i nieprzekazane Wartość 31.12.2017 3 213 lokali 1 372 mln PLN 31.12.2018 3 183 lokale, w tym: 1 488 mln PLN • 939 lokali gotowych; • 2 244 lokali w budowie, z czego 1 571 kończy się w 2019
 14. Wyniki finansowe: Rachunek zysków i strat 14 IAS 18, dane w mln PLN Rachunek zysków i strat IV kw. 2018 IV kw. 2017 Zmiana 2018 2017 Zmiana Przychody ze sprzedaży 749,0 724,0 3% 1 653,9 1 404,7 18% Przekazane lokale (szt.) 1 604 1 472 9% 3 632 2 929 24% Przychody na lokal (tys. PLN) 466,9 491,8 (5)% 455,4 479,6 (5)% Zysk brutto ze sprzedaży 208,6 201,8 3% 455,1 385,7 18% Marża brutto 27,8% 27,9% (0,1) p.p. 27,5% 27,5% - Zysk operacyjny (EBIT) 158,5 145,7 9% 282,0 235,4 20% Marża EBIT 21,2% 20,1% 1,1 p.p. 17,1% 16,8% 0,3 p.p. Zysk brutto 159,0 146,1 9% 282,6 236,2 20% Marża zysku brutto 21,2% 20,2% 1,0 p.p. 17,1% 16,8% 0,3 p.p. Zysk netto 128,8 116,8 10% 227,0 190,8 19% Marża zysku netto 17,2% 16,1% 1,1 p.p. 13,7% 13,6% 0,1 p.p. Zysk na akcję (PLN) 5,16 4,70 10% 9,10 7,67 19%
 15. Wyniki finansowe: Bilans 15 Skonsolidowany bilans 31.12.2018 31.12.2017 Zmiana Kapitał własny 1 046,5 1 002,3 4,4% Dług netto / (gotówka netto)* 77,6 63,8 21,6% Gearing (dług netto/kapitały własne) 7,4% 6,4% 1,0 p.p. Aktywa netto na akcję (PLN) 41,91 40,31 4,0% Ilość akcji (mln szt.) 25,0 24,9 0,4% ROE (12M) 22,6% 20,5% 2,1 p.p. ROCE (12M) 20,3% 18,1% 2,2 p.p. *suma kredytów i obligacji pomniejszona o gotówkę (w tym środki na rachunkach powierniczych) IAS 18, dane w mln PLN
 16. Gearing (dług odsetkowy netto / kapitały własne) 38,5% 5,6% 12,8% 2,2% 14,2% 4,8% 16,4% -6,1% 6,4% 7,4% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 16
 17. Wyniki finansowe: Cash Flow Cash flow 31.12.2018 31.12.2017 Zysk (strata) przed opodatkowaniem 282,6 236,2 Zmiany stanu zapasów (124,3) (163,8) Zmiany stanu rozliczeń międzyokresowych i przychodów przyszłych okresów 70,7 131,0 Zmiany innych elementów 'operacyjnych' 83,6 42,1 Środki pieniężne wygenerowane z działalności operacyjnej 312,6 245,6 Odsetki zapłacone i otrzymane (10,6) (11,5) Zapłacony podatek dochodowy (69,3) (35,9) Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 232,8 198,1 Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (43,3) (212,9) Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności finansowej (186,6) (119,9) Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2,8 (134,7) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu 279,7 414,3 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 282,5 279,7 17
 18. 0,15 2,04 0,80 0,80 0,90 1,50 3,68 2,20 2,25 3,25 5,05 7,60 9,05* 0,1% 3,3% 2,5% 1,5% 1,9% 4,9% 8,5% 4,4%4,5% 6,3%6,4% 8,9% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* Stopa dywidendy wg kursu zamknięcia z ostatniego dnia z prawem do dywidendy 18 Dywidenda na akcję (PLN) 3% 25% 14% 23% 56% 45% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 % zysku netto *Rekomendacja Zarządu
 19. Struktura zapadalności długu 19 100 110 50 5050 35 0 20 40 60 80 100 120 140 160 do 31.12.2019 do 31.12.2020 do 31.12.2021 do 31.12.2022 do 31.12.2023 Obligacje Kredyty mln PLN Gotówka (w tym środki na rachunkach powierniczych) na dzień 31/12/2018 317 mln PLN Zadłużenie z tytułu obligacji na dzień 31/12/2018 310 mln PLN Dostępne linie kredytowe na dzień 31/12/2018 150 mln PLN
 20. Podsumowanie: 2018 rok 20  Bardzo silny popyt w Warszawie, Trójmieście i Wrocławiu  Nowe grunty na ponad 2 750 lokali  3 602 lokale sprzedane z wysoką marżą  2 896 lokali w ofercie  Rozpoczęcie budowy 3 598 lokali w 30 projektach  4 413 lokali w budowie w ramach 37 projektów  Skonsolidowany zysk netto za 2018 rok: 227 mln zł, wzrost o 19% r/r  Wskaźnik zadłużenia netto: 7%; 78 mln zł długu netto
 21. 21
 22. Załącznik 1: Rozpoczęcie przekazań w 2019 Początek przekazań: zgodnie z harmonogramem / przyśpieszony / opóźniony 22 Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań Projekt Lokalizacja Liczba lokali Start przekazań I kw. Port Żerań etap 1 Warszawa 362 sty 19 IV kw. Zielony Południk B2 Trójmiasto 26 paź 19 Scena Apartamenty Trójmiasto 61 sty 19 Zielony Południk B3 Trójmiasto 26 paź 19 Amsterdam etap 2 Warszawa 314 lut 19 Księże Nowe Wrocław 132 paź 19 Regaty faza 1 Warszawa 72 lut 19 Amsterdam etap 3 Warszawa 202 lis 19 Wilno VI etap 2 Warszawa 211 mar 19 Port Żerań etap 2 Warszawa 330 lis 19 II kw. Osiedle Beauforta B1 Trójmiasto 26 kwi 19 Osiedle Beauforta B4 Trójmiasto 21 lis 19 Idea B6 Trójmiasto 42 cze 19 Osiedle Beauforta B5 Trójmiasto 36 lis 19 III kw. Regaty faza 2 Warszawa 200 lip 19 Zielony Południk B1 Trójmiasto 24 lis 19 Forma etap 2 faza 2 Warszawa 213 lip 19 Idea B8 Trójmiasto 38 lis 19 Idea B7 Trójmiasto 27 sie 19 Żoliborz Artystyczny etap 10 Warszawa 273 gru 19 Cybernetyki 17 etap 3 Warszawa 240 wrz 19 Apartamenty Dolny Mokotów Warszawa 153 gru 19 Studio Arte Wrocław 52 wrz 19 Osiedle Beauforta B6 Trójmiasto 27 gru 19 Osiedle Beauforta B7 Trójmiasto 27 gru 19 Zielony Południk B4 Trójmiasto 21 gru 19 Spektrum bud. C Trójmiasto 75 gru 19
 23. 23 Załącznik 2a: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Warszawa liczba lokali, stan na 31/12/2018 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 ŻOLIBORZ ARTYSTYCZNY 273 983 2 LUDWIKI (NOWY) --- 419 3 APARTAMENTY OGRODOWA --- 160 4 WŁODARZEWSKA 70/72 --- 102 5 MARINA MOKOTÓW 766 --- 6 CYBERNETYKI 17 240 --- 7 WILLE TANECZNA 81 --- 8 APARTAMENTY DOLNY MOKOTÓW (SOBIESKIEGO) 153 --- RAZEM LEWA STRONA 1 513 1 664 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 9 REGATY 200 --- 10 PALLADIUM (AKACJE) --- 566 11 PORT ŻERAŃ (KOWALCZYKA) 330 152 12 AMSTERDAM (SAMARYTANKA) 516 --- 13 WILNO 162 1 220 14 STACJA GROCHÓW (SIENNICKA) 148 409 15 FORMA (MOTOROWA) 213 --- RAZEM PRAWA STRONA 1 569 2 347 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 10 12 3 8 13 1 2 5 6 9 4 11 15 7 14
 24. 24 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI Załącznik 2b: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Trójmiasto liczba lokali, stan na 31/12/2018 1 2 4 3 7 5 8 6 9 10 11 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 IDEA 165 87 2 SPEKTRUM 232 --- 3 OSIEDLE BEAUFORTA 137 471 4 SCENA APARTAMENTY 61 --- 5 MEZZO 158 --- 6 ZIELONY POŁUDNIK 52 662 7 POLANKI APARTAMENTY --- 9 8 LOCUS 59 212 9 OSIEDLE CIS (GDYNIA MORSKA) --- 156 10 OSIEDLE PRZY BŁONIACH (RUMIA DĘBOGÓRSKA) --- 308 11 DAWNA POCZTA (GDAŃSK MICKIEWICZA) --- 97 12 POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH (NOWY) --- 584 RAZEM TRÓJMIASTO 864 2 586 12
 25. 25 NR INWESTYCJA W REALIZACJI W PRZYGOTOWANIU 1 KSIĘŻE NOWE (RYBNICKA) 132 --- 2 IDYLLA (STABŁOWICKA) 83 144 3 STUDIO ARTE 52 --- 4 KSIĘCIA WITOLDA --- 138 5 PIĘKNA 21 200 ---- 6 KURKOWA --- 115 7 BUFOROWA --- 553 8 GRABISZYŃSKA (NOWY) --- 62 RAZEM WROCŁAW 467 1 012 PROJEKT W PRZYGOTOWANIU PROJEKT W REALIZACJI 1 2 5 3 4 6 Załącznik 2c: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Wrocław liczba lokali, stan na 31/12/2018 7 8
 26. 26 LOKALIZACJA LICZBA PROJEKTÓW W REALIZACJI LICZBA LOKALI W REALIZACJI LICZBA LOKALI W PRZYGOTOWANIU LICZBA LOKALI RAZEM WARSZAWA 16 3 082 4 011 7 093 TRÓJMIASTO 17 864 2 586 3 450 WROCŁAW 4 467 1 012 1 479 RAZEM 37 4 413 7 609 12 022 Załącznik 2d: Projekty w realizacji i przygotowaniu: Podsumowanie stan na 31/12/2018
 27. 27 Załącznik 3: Wpływ alokacji ceny nabycia Euro Styl S.A. na wyniki Grupy 2018 2017 Zmiana Zysk brutto ze sprzedaży przed alokacją ceny nabycia Euro Styl S.A. 506,7 400,1 27% Marża brutto przed alokacją 30,6% 28,5% 2.1 p.p. Alokacja ceny nabycia Euro Styl S.A. (51,6) (14,4) 258% Zysk brutto ze sprzedaży 455,1 385,7 18% Marża brutto ze sprzedaży 27,5% 27,5% - Dane w mln PLN
 28. 28 Dom Development S.A. dokłada wszelkich starań, aby prezentowane dane były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych, w szczególności za szkody powstałe w wyniku korzystania z nich przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Dane publikowane w niniejszej prezentacji pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Dom Development S.A. mogą być uznane za rzetelne. Kontakt dla inwestorów: Adam Jarzębowski tel. +48 22 351 68 49 e-mail: adam.jarzebowski@domd.pl www.inwestor.domd.pl Zasady ujmowania wyników Euro Styl S.A.: • Wolumen sprzedaży – od II kw. 2017 r. • Inwestycje wprowadzone do realizacji – cały 2017 rok • Przekazania i wyniki finansowe – od 8 czerwca 2017 r., t.j. od dnia akwizycji
Anúncio