uy $2.43 <: ..= ~> U0 z>m22.. _z. :.

<ON. :w : $3.39: : u m: : 329.. ... nwnmnmwmm x03: : m :3: Em. ..? 3:3.. :m co. ...
5 . ..E53 Em. ? cc z>mó= gmzac
. ..aomm um 33.03.. . 00 0.3.40

a . .wo aa a»m. »m. >mm_3. o . .ca ma Emma_ a3 qananmaa. ...
. 225mm <. m.x> DO z>mn. zmz. nc

= x Om azaãam amBÊB : smãoãmãaãa : mumom »om vwííom. som : :Em rm-
: E: 83mm. . 83o va...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

História texto 5

88 visualizações

Publicada em

direito, história

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

História texto 5

 1. 1. uy $2.43 <: ..= ~> U0 z>m22.. _z. :. <ON. :w : $3.39: : u m: : 329.. ... nwnmnmwmm x03: : m :3: Em. ..? 3:3.. :m co. ..? nov. o mm. ::. _wsm : u n. ::. _:: :m m : m $3.53 : não: :o_w. vo. . . wwe 333o. no33:: :ímn no3 >3o. : . ..ovãvmm . .cm : o mom. .w: .3m: .o. .m<: :o m : :do : :a . Pcmzüo. :m: 3mm: : : m E: : Emma? 2.. ... :: saíam m 9.5.53» : :om : m nmízã. .. .:: n.. ._: ::: m. o .3.: .:. .o woman? :o : :não _. . : a m3 na. ..? ..3 no53: : m : :m v3.5 mm . .mwScm. mmm: no3.. ..mS3m: .m. m : m nnmm wmmããm. :om : :n53 < m <. . m. m mm . .mw m3 vmgoom. .nm- 3m: _w<m.3m: .m: .3 . sã. _3:. ::S: : : 0:33.. .? m3 o . Bumêao. 55.3.. : : m 8:28 mcmorzou_ n : .mn_. .n_: ::1om. :nmmvmãngao uma: : : :mínima qmmínmmm : o mm: .. ãvmlzã m no3 o : o<o 333m no3mnu<u : sem: o : mn. .:. o : o . ãvmqã. 07.5.: : : o m: : _m3 . .o: :m . Bnmio no33: a: On. :m: .m m 3:9.: no33: : o 01min . m 9:3 <mN : :.. ..n: :o m. : ua. <o.3: w ocm: mnma m. . : .83: &ímwo m3 ua. > uma. .. . .m m3mo. w m: : : mn: :m: m.m . qoTmm : agrião m3:: 3:. : m. _. ._ m3 . so. :m: ._. .. . .Ema m3 .3vmno 53:: : : o 01:38. O : o 0138. voam. ? : mnaão: .. .a . àu. :: são mm : m: m oco: : : u m: : mais. .. ño: m.m: ::o: .:. 35.. .:: .. low 8.63.. .. Ux 0.6.8.: <. 03:24.30:: mon. ? x. . $1.33 u. .. 32:: : n no39:: : mamona : m Sã: : : :wa . m . . 1x2: 89d: : 3.8._ noãzã: mB<m 2.5522.. . : w _m_ N . . m m 3 _. . Em: : : _.. . . :: m mcmümãom. m : ou E538. mmznmzomw. mm mm : $538 : :n39 m : om . .$332 w . . . m m 3 . . : m5: m3:: E: : n: .m o. . : . . . mnnmaoamm. m . . : om 3:3? uma. : m _m m 395.3:: m . a . . m. m3.: om 83-25.: no: m.: m : - : n om 33.: : mo: ..mn. :om vo: mm: no. . . . 3 : m S: 3:. :o . Êovwâs. .. : :E 83:. . 3.33 m m5:: :a : mmmmmwcümnm w.3._. _mm 33.5. : o J . . . m m mamã. : o o mamWmzmnmmã amam. .., a nuns wmmmãonm. :. <.: .u-mm m3 w numas. ..? . : u: . .m6 om 0:20. 216.8:: m o . . 3.52:. . m _: ..m: :.. @Eom m: :m. o:. .:. _ov. .. ..39 : m: . a . :_mxm. .m. o.o : um : nozmmmmm 33m msgs. . m3 . E. . . . . . . . z um. 3m . com. m: mm: :m. .3m m. : - m : .<m. :m .3voz3mõ. m: : . V. m mmnmãoâ_ m . . . 257m6 : num. : 3.5:. . : :m . .E3 . . . 35.. .: : :Wâzamzm : m m: n.m: .:: m mmãmã. :s: E. .. m 5mm? mma: : nmmmnãmm. .. _ . ._ x i5.: .. m 2.2.9.. : ñ. o=. m=. .~ew. ... m:. .o. N. .., U : .: : m 1m. : . .:. ._. _no. ::3_:7:: ... .o. o 1:2:: 333o. :: vii : :mm . a. . .mami vo: : mm. . mm. , m_: .n: .~. ::o. . 5 : o x2.. ._. .=n. . : n33 z 35mm. : : :a 3.50:: .. nzmãmuw n : :m 332w: : n_<_m. >u v3.5.3.. .. .n: _.:3 : mimo . .a : :_. . z: nm. .:o. nw o 352.. .» . ::: .:= .,. . o : .. mx 25.53.. .. >w uma. ..? :um : Pfnmwmã s É_ a: co3vn. m:n. : . .m . ...3rm3 : :I : .:. .:. z.. :.: ou. , : 21:23: m. .:3:: om . ..Emma o. . vzuoanu. n. 3:. ; 53a, n. ..: w.. _nz. nc. ..:31r. z . ..: .o. ._n. ..ov. 3_: ... =mz. ::3_: .m. ..: :.. :v. m . ..azar : :vn mmSS. :: .13 n15.: u 3.. ... :: .33 3:33: a: 2232.: : c ^. .o: .»: .:: o. Zum. m. aaa. . : :m : m n. -n: :z: ..: n.: v o mãwzp: : . o s. ÉEE: : : :Éz . ::n_m: ..: :n: m. no3o m Cmamza? : 0:2.. En. . . . 1.633. . . 3.59:: r. .. . . _n n. ::. .. m. ..: : : E: co. .. : .:: __; ,.. ... .w : mv. _:m3.o. .:: :m . .E mxnããum um. : Ó: :z: _::9 : :r . rJF. vo? o mr. : . .=_. :.: .:: _nm: .._. m:. :. > mui: : : .:n_m= ::= :m 6.: : r 7 n .7 >$.5_. .:. _.. .., , : o . .o<: _ 3 : o : ::n_. .:. .o. mo3 : m É. ? 11o. ¡ A . ::. .n. :v n : m_. ... .:: <: : na: Lr . ru/ imã : _.. : . ..: x.v. .3n: ..: m. o . _. ._ : rf/ ñ 3:5.. . : moíz: : . n37 : _:. ::ko n. : : ... ... :.. .:. n.. ..P _ É. .. » 7 . xínFi o . .o . :.. ... n.1n m o : o irá: : 93.. ... . 3 a . .. .FJ . .c . ..i2 . .o . .:. .n. ... :.: .. . .nvãnzz : :ngm : :um : u . ,005 nm<m3 o . . m mmzoczonmw. 833932.. . o m. .. m. . u. - y : Ezrozzom m . .animam 0:3 . . . É. : w253i . :: m mm . :: m o : .33: 32o. :: : . . . 3 . o m _.59_ . . . o. .. 03cm m : n92: . õqmmm: .:<: : as: co? .35. , 2 033.6 Owwüw . . . . . . . .o<: u E: n28:: :n : . . › 2.7.: : : m criam. . 5.577.132 . 1.3.: r_ . v2.3. 3.61:. .. n: : : Qiuí: 1:53.: 70:4.. . amou. .. v2.5.7, m: :¡: .:_. .3 . . 132.2, C1. 5:: : nz7.: .. .Esc : . . .oz . nx7.: :í7 r. : 1.35:: _. . : w: nz. 3:5.. My. .. : :cm : c . .a o. . . ..E rxncc: : : o 01.32.. . 55.. ..: mznnn: : a7:: . . . . . : n . . . . . Cy . ..cn :3 n 535.. ... . 7:: ::. ._. ... . ? Sao weo3oz3. o u: nzvnnz. . : a _. :._T. c.. .: . , : ima: m: . . n33 : ::. ::m no. : . . . . . . . : . _ v2:: .. .o ma: 4.5:. .. ÉS . ..o : n . ...23
 2. 2. 5 . ..E53 Em. ? cc z>mó= gmzac . ..aomm um 33.03.. . 00 0.3.40 a . .wo aa a»m. »m. >mm_3. o . .ca ma Emma_ a3 qananmaa. .. »om . ..Êaazm voaa. aa . .3 . . 30a0 mas. . mam 33cm. .. »0:a»a0 a3 . n53. »om racnazm. maca om 01313! 3a- . .m8 a. a . m. : aam aawaaaanam m0a_»_. m ax_m8..8m. .. m0 ma 1303:» 1mo. . axaammão a» mavmanmo zoom. m. . . . a» moaaaaaaa. m m aacm» . a » . m. 303x525_ a_» : mo aq» 33003» aa ammSm. Ca 3»- . . .a3 00a . .mo 3.5.» 33132.3 _uma uma» » 031m0 32a vamm0»m aa . ._<a_ mon: : . _.- 8.38. a0.. ._=0». .ao ammam 3am3»m _uammoam » n39.: m. .»m oc1m»omam a » n83». ._ mamã. : amaaãom. .. . ..,333 ra» ao= no<a . . . .. E m2». om 208m. a8 . ..Hamas Êa » _a_ . ..a 5.5:». mamão aa 2.8.38 amanasamo . qoããmummâãzo. » <anaaaa a . .na <_<_»3 a. .. _. . ¡ 1» moaaaaaaa cwczoia». aam_»a»<»3-ma a a_»mma aom : Sam a » a_»mma aom . vomnom . ._. . navega. . aom u». .aa= _». .am v3 0 3%». _%. §«. .aa“m9«0m ao mmSao. a3 m: c»_. a3om. manga? »om 3a3cnom a» 0133.» ma 00.8333 . oaom om 93:8. Nf. .. a3 >a3»m. aamaa »namonza aa m . _ a _u o. . . no30 0 aa 0..001aa»aa a3 mai. 0 aa 933.9.. aa . ...23 o. . ao3a. .a_o a a_. .a_.0m . . . . a»m a3 acaso o»8m01»m. n03 cama a» 1 t o em. am a »mmam m0a. ».. m am8<»3 ea. .., vozaaom. »om a» mamcaa» ma ? N33 . .amíomar no30 » aa axaanaqaS 3338 0 ara- . . m. :<o : :a aa833»<» » 330m0 ao . .». vo. . oo. :mam= ==a. o acao. . »scr : o aa unomíaaaaa 3a<a_. 01810. a . .ca ma »ma1a3 »m vommacãaaaam 3a_ : o a» moa. oa»aa a. ma. w:. =ao amma > a_»mma aom 2.353.. .., a» aaaaau uanaaa 00a mami: 03 unoaammo aa _.07 . .. .as >mm_3. 003 303m0 aom 3a3c. .0m. ..~_o»m 53.02% aa 03402.3.. 0.» 32m. . a a<0_= nmo ma3a= .». =a a aom Eawazm a3 x03». vocao 33m 32.3. 38.8- 8:0 aa <0.o. 0033 0m a»m aa3»_m a_»mmam gama. . . .a. ma. n.. ..a. .a. mmmm. ~m. .z. a mo 2.33.. a. - 30m aam8m. .. mana aa E. .. 393a aa _. .<. .a aozooãmnoí. »o »3a= .»n o maf. own. mo 138m8. az3 m. . ¡ m3 aaíowo »om racnacm. 01» mz» . ..,033 333m0 a: a0.. .a: m.. om». a aa ma . . aSaa=8338 »an. .._1» aoaànmam v3 mui. . a» ama»_» moaíü 303o. 0 a. a»a»0 aaacüq : :a o ma. . 01810 aa a_<_mm0 aa a_»mmam an» Ena» 3»_m 293a_ 00a o uma. ..? . 38. ? Em _mmo. a a_». .o. .. .wo mñíma» Êa . .o ma. . m_m. a3a . .mo _. o.. <amma . ..$388 É. SOÉZOm »0a. ..: »a»m ao 00:8 aa <_m. » monza. :»<_» . .»E. .»_: ..a3a 0m nca ma ao_0a»<»3 33m mai. ? om 9.a . ..a»<»3 a3 vomãwo 5333.. ... ., a 0m . .za ma m:0»<»3 33m »c»_xo. . m3» 03» a_<_mmo 33m 0: 330m ma3a= .»= .a a . .ca »E»_3a3a vnaãaana. n_»mma , aom 338m a »aom 08.85. >8 uma ah. v~aao33»<» 3.8 aim a. . . »: ». a_amma 331» a &mmma 7.3x». s . .. me 133m». .. oamaüuaãa 003.0 » vaíaãm a v8.6.5 03» . ma. ,.33»- _r M0338 om ». ... .a_0m . ..E . . . . . . R. QaÊaÊa 335.52 am8m an. .. . .zm m. . 0 axanaaõ a. om a. ..a: om a. <.m a vorzaom. Em- a_ . . . :Êswã . ..m 33:5.. Em onüüaza. .. »N33 E3105». . É. nzanom . .a Zo 33a. . oaãaaãr 3308 aoomãanam 013333328 » 96.» 0138240 e. moíaaaaa mam». am_a»a». aa :3 _»a0. : o . ...0aa_0 am0»: ».. o a. aa 0:20. . ..o 30aa_0 Haiasma. _. . 003o . E 0_um0.. <»: .0m. 0a_0 a0=man<»a01m3o 32823_ aa mcmm 323a- n» . . 1 . . n . .m. ?F53 a. 10_. =.. ..33a. .. 30.554,03.. . Qu. . n03. T9623» Em. .. vo. . 0030.20 »o Êoaammo aa 03.. a<0_: am0 m0a. »_ asa »E3000 mas. .. E». .PNC. . m n. ,. .fz. 251» an. 2070:: 12x. >S. ... ... :.›. ã. . . 13.. ... . an. É ~. ._. ... :n: ... .1.. _. .. .a É. .. . ... ,.. ..:5.e= &. _o . p_ . .7 E: : >= = ? rio an 222.: : . ._: :.. ... . : .52 L. . 21.: : E . à. a . .. _.. .=u. : . ..az . ..P52 Ê. ..: .:= ...0:B. 7:. 3. : :n . ..ã . _.. .a5. nozmaíaz. 03» m. .. m? cao! 3.. ?Em : EE . .nrímomz : a3 azmnazn» an. ..? . . . noãz. : 5.70». ._ . ea». _. ..3.: =. >_: .5. mamona. . . _EPP . .m5 F. .. 3a. ... :: E >. ~. _.. a:. .:. ::. uv. .Kama. . .>. _:. ama. . :3 01340.0 sua. m 3130.. ... . 5 z. . . ..o . .E33 . .»c 0 . m. _En_ » m. ..? Zu 25s_ aa É. z . u. o. ..? 0m 10.. ... ., . :orqaxa _. ... _.9._B1» n33: n. z. 7» Iza. ..? a: z. n . ..Êí _. ... ... ::r. _ _. .._<. ..: . . ._. . s
 3. 3. . 225mm <. m.x> DO z>mn. zmz. nc = x Om azaãam amBÊB : smãoãmãaãa : mumom »om vwííom. som : :Em rm- : E: 83mm. . 83o vaãozom uma. w . .aonamazmmomo a mamamm ma ma= m 28:3.. 103.»- 5.3 83 a_am a 9.5.5,. .. a mawãã ocawwmcm m maoãoazrmmom m_ nua. ..? :a3 mmm: : m . ..am mamã NCXÉO 025955.. : _ x Om u_aca: m. anacom. mmHwBaEa _BamBEam mm aaa. .. 3manaru3ma w 3Ema3 mo ma: m5:: mon: : a. voam. ..? _Boaâmom ma axanaa. . 2:33:01 m. ... a:o a3 no39,. .. . ..m 053m aímmam. .Hommíw. w uma? mo . .amammo . So ma mma. 32:2 258.. .- mo o . .em . ã$a. ... ... . »ooãbwarumo mam ocnmmomam Eananzam . .o . .zm 3.9:. . a . ..à 555mm. m m moon» : :a mmmimr. w _azwaímawomo e. En. .. .numa uma. .. .as 3a= õnam vommomam . .o mama mm moarwmuma. > aaa. .. ha. .. EQRNQÉ wãiaãã. . ma às P0.. . . aim m_mo o . .amzzamo mm _cama a camino. ..” . .Same no55. om . .asamom mc E522.. . no32.? mas. .. nozêmo. numca? EE. meneame. mamã? ? Waüãaaa. 82.238 a Pa_ mam X: emuã : me ma 3.03% u : Bu . ..Êaãnmo moon. .. S3vm3 : me você vo_ goma. . m Baía. . movna o 8mm. 52.8 a »se 32.. .» o nnammo ma _macazm . ..m 3ummmaszzum 333mm. > _mãmmama as_ 25a @v2.5.8 a _macacm mm ma nozaaaznc: a3 Êm P0.. ma. - «um m Pa_ 035mm? @na axvnammwãaaaa . .gomos 2.5:» vnSEowo. Zo nza Saw w _mcímmma voznaw. ams. moBaEa <a. .o m ma. . aozmoãmmm a3 mon- = E<o mo_m mmoEom mano¡ ma a Pa_ mam X: ,E95 8.. 85a. . a3 : mon AN. DHÊOM Za moíamwma manuwiam. &mzzwíaãma om : íam a om . ram. q ma. m 31333 aommaamomo avance. ? a3 No. ..? >3am ma. ? nnasmaím :3 5.6:. . São. _anazo_ . .me amante. 9.a vaãwã_ _ía wnnaíam» mamã. .. ma aãmmam. Os_ ma mñaa : :a a Pa_ mam X: qu. . . ..zum m 15.5 . ..saíu 25d a 613.13 a u mamã. ? numa mo mãzo no35.? m aímaãa nca ams. É . ..uma ma m2 . .Em camas. ..? amããwumu ao. : u . azmmznã mom comiam Bomaãom_ o. .. mam, ... 2m» 2:5.. 8.376 a :3 ma. a..3_= umo 33o mo as. ..? H3E<mma ma :3 amíão ma amora. . não. . 822a. . . .nzazaom ma 53.8 ? São a ma m= a=o casa. .. 3mm 83 3mm. . . ..n. ..: =_. _=. .=. a3 mamã . ..= _3o. Zo . ..sua 53:6.. . . ..mam mmmvommnaam aqua. . amnmmmmm. vomnBom sã: S 3335.. ... . ma ma unooon mem no35.: _a_ «E3 2.3.2.32 . .3 oaâaiwn e . .cinema . .Em om 593.23 ma maiaã. : nc. .- masuamo m 3.59 m. :âowmnmo m» _a_ »Eamon na. .. _a_ tomamos Zo &Szo vnãmo. .. m3 o ASN_ a Pa_ mam X: .masa 2.. ... . . .3s »nas 33m aâaum. .. n3vo3 mm a . ..Nawma ma . ..cmo u mcnwsma. . vaza mo míaãu m. :.. ..m_ao ímaãa m ozono â mz, ... nívcênmo. como. .. .om 52.2.53_ 5 . .E55 . .o . .Elo tomar É» ovnwuomo mo 3.55. . .e. :.. ... .,. ma 2555. _cnc . .com o : mfmêasry o mamaaamaia ma3mm_wmu3a. .:a . ..#939 . É ? uma e. 2.5.5 u: :.. ..: :. movl. . o mamanzmaãa : :a . .emma msmo a3 manímwo ? mm Ênam_ u. @E38 . .cm ? Em ma _. ..: ._: m. t: .. v2.5.0 ma mrmooumcmo. t: vãooamonwoa. .n e mcaammmo 55.5.31.. morna a 525mm_ . m. 4.5.: : m. 3523.. .Ema. t: ma= .=. .a_. .c. ..c ma . aasm. «Ê aoamaíucwo mcm 555.. ..; 2.. nmnomãazr. mr. an. ..? cÉíEz. . .ê vom. . ma 31.26. . .v. «uãom . oãcmmmaã morna 2 vuoqíamumn <. ~:. _.= u . ..n. .:. .. mc _m : rf . _.. _. _.: Ê. _o . e. ..? ._. :É . EEE. : comm . .m _. ._m. .o. :> cc . ..amis t _ . Om : Som noaõqaazãmã mcmm aímmam ma _= m.. <_m: om_ . .. mom . .o_. =cm. (_. ... . . ..Eu : :Em a amproa oo: :am: .a5a mozmzaãa. a a mom aãwmwom aoãczm. acc ai. : : :E _. :Emas mo vo. ..? . : a Om : :um cocvmã: : : Em uomãwo : :n. .=am_w. :._m aos. .. om : sem 2.3:. .., . ..u amaaãcm. vo. . _mmo. 3.. ... . nca mzmazom ma 9a. ... , : mo moxmã: : ma _amarga mezzo. .. : na a am§<m3 ocnmumom m 38mm. .. maêão . .cm macm maarcnam. n. mmawacmàmo à. nozo mm nozmiâã @Bananas 53cm. .. no35.. mm mzzmâmama an. o mamão ma 855.. ... ., m. .. ma¡ B_ 8325.. .. ma ummãzaáom ma mcansuummamm. 333. o: ... om 3om. ..m mm o _. .m. <.m: o . .m9 w m5 82.5., ... ma : Sa m; o numa. vo. . axaBEo. mo ma<amon 3mm3.o_a: .a. ma. mama, ... 332.. ... .. a 95.8 Euzeaom_ 3a. ... @amo : sã . .a amena_ . ..a mas. .., 833o . ..a o mmnEo _< ah. . a manswaao Ama. .. _mama 2.2.5._ o. . . ..uma . ..m, _=m_m. mov aco ma <a= m33 83o amaããm a mom : :a oowv: w<a3 83 oammommamaêfmmu. . . ma . c- O ama3<o a3 aacõwãmo a :3 ca. .. Bo<a_ a. 83o É. com. .. ma_ o ma o - mam um 53.593 vnaíümm : o m_. .a: o wanna_ no33» a 55mm. vagão. .comman. 32.3230 a8. mai. om cmczwnãm. m _a_ _Basa a3 . .arame w a_a m8 o 59o 5.. ... - 81o. .. AA. NHÔESH : HWWHC . ..cmímo w . .amam mom ma3umm vo<om. om : acnacm a. : manu_ m. .mva= mu<w3 »om aB<om :3 5332.8 vwmSBa rc3mso. Zo ma: nammãa. maâadãwmom Uaanazom _. - aos. .. ma man _amurzaãa ocmüéwmom. w maca: . . 3 ma ma : msmmc ma maiô. . a ma ama3<o mamas? mo amoo ma v. a.m . Som. o nazi. .. as w mam 252.. ... .” mwãazmm co. : . ..Bu EmÊíunwo. Zamma mazsmo. ma. ..n. ..c. n<u. _.. _a_ Romana. . . .Ocazmo :3 ma : Em . amem. :arma: o: cacau. .. . a. a. Swami. .. mma. 25m manínàaxr 3mm : o mamão o mamoammãm mole. m. assumo ma z o mamvamzam. :mc o 9.7.2.. : _a <a~_o. ._ _. . . . 3 ma o mnzro. . . .emma amãmzmaão a o amanêc . Emas. am. a Uomazm oíaq m : :S97 ma 33538 . .amwãa a3 nsânza. . moon. : a. ma c amcnãc _duma amãmzwaro. o ma: CNZ<OIÓ Uomazm man vnãaz. .., m Zu Fm. ? s : m3 m. . ta: : _ . ..m : _.. : . v nããgam. . . .. . o. .. . _.. . cc. .<n_. m.. .c m: mgnm. .. . , 29.8 m amaní. .. _. . . _. _r . m: m: 3c_c: ..: ... :.. 2.. . >. 35:2. m. . m. »z:7c<. .._. 1.2:: : 0.. .:: ta. .. . ... ... .., _.2.: .,. 3:. _. 1 . . m 3 o nas. ? mn : ... ... ::.7_. u: .. .É . o U_ . .. _ , . .

×