O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Go Social 2012! “Rīgas Melnā balzama” 260 gadu jubilejas etiķetes dizaina izstrāde

Sabīne Zālīte / “Rīgas Melnais balzams” komunikācijas konsultante
Rīgas Melnais balzams ir viens no senākajiem un tradīcijām bagātākajiem zīmoliem Latvijā. To ir iemīļojuši gan mūsu vecāki, gan vecvecāki, tomēr jautājums ir: kā piesaistīt jaunu auditoriju ar citām vērtībām, dzīvesstilu un skatu uz dzīvi? Vai engagements (iesaiste) sociālajos medijos ir daļa no stratēģijas, kā attīstīt zīmolu? Vai sabiedrības iesaiste zīmola attīstībā var dot pozitīvu efektu?

 • Entre para ver os comentários

Go Social 2012! “Rīgas Melnā balzama” 260 gadu jubilejas etiķetes dizaina izstrāde

 1. 1. 260 gadu jubilejas etiķ etes dizaina izstr ā de260 gadu jubilejas etiķ etes dizaina izstr ā de Sabīne Zālīte“Rīgas Melnais balzams” komunikācijas konsultante 2012. gada 21. augusts, Rīga
 2. 2. K ā das ir klienta vajadz ī bas?• “Rīgas Melnajam balzamam” nepieciešams nodrošināt 260 gadu jubilejas etiķetes dizaina konkursu• Pozicionēt “Rīgas Melno balzamu” kā unikālu, autentisku un tajā pašā laikā inovatīvu un uz attīstību vērstu zīmolu• Iesaistīt jubilejas etiķetes izveidē sabiedrību, dot iespēju ietekmēt
 3. 3. strat ēģ ija 3
 4. 4. “Labs produkts, regulāras inovācijas un pievilcīga cena - tie ir lielumi, kas piemīt daudziem uzņēmumiem. Lai piesaistītu klientu, ar šiem faktoriem vien nepietiek. Jāveido tiešas attiecības, vislabāk dialoga formā.” − Stefans Bučers
 5. 5. K ā da ir projekta “recepte”?Komunikācija sociālajos medijos Notikumu mārketings Mediju attiecības
 6. 6. PROJEKTA NORISE PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA RAŽ OŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMS APLIK Ā CIJASBR Ī FS DARBU IZVEIDE NOSLĒ GUMA IZSTR Ā DE IZST Ā DE
 7. 7. PLATFORMAS IZVEIDEBR Ī FS https://www.facebook.com/RigaBlackBalsam
 8. 8. PLATFORMAS IZVEIDEBR Ī FS APLIK Ā CIJAS IZVEIDE https://www.facebook.com/RigaBlackBalsam/app_456071827755491
 9. 9. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS IZVEIDE
 10. 10. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU IZVEIDE IZSTR Ā DE
 11. 11. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU IZVEIDE IZSTR Ā DE
 12. 12. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU IZVEIDE IZSTR Ā DE
 13. 13. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU NOSLĒ GUMA IZVEIDE IZSTR Ā DE IZST Ā DE
 14. 14. PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA RAŽ OŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU NOSLĒ GUMA IZVEIDE IZSTR Ā DE IZST Ā DE
 15. 15. K ā piesaist ī t jaunu auditoriju ar cit ā m v ē rt ī b ā m, dz ī vesstilu un skatu uz dz ī vi?Klausies Novēro Iesaisti Veido diskusiju • Izveidot saistošu aktivitāti: konkurss • Uzrunāt potenciālos dalībniekus individuāli • Radīt sekotājiem saistošu saturu: dizaina joma • Runāt sekotāju valodā, iekļaujot viņu vērtības • Protams: burkāns
 16. 16. Vai iesaiste soci ā lajos t ī klos ir da ļ a no strat ēģ ijas, k ā att ī st ī t z ī molu? • Palielināt mērķauditorijas informētību par zīmolu • Pozicionēt zīmolu lietotājam draudzīgā veidā, būt pieejamiem • Sekot līdzi mērķauditorijas viedoklim par produktu • Paplašināt komunikāciju no lokālā līdz starptautiskam mērogam PLATFORMAS ATKLĀ ŠANAS BALSOŠANA RAŽ OŠANA IZVEIDE PAS Ā KUMSBR Ī FS APLIK Ā CIJAS DARBU NOSLĒ GUMA IZVEIDE IZSTR Ā DE IZST Ā DE
 17. 17. Vai sabiedr ī bas iesaiste z ī mola att ī st ī b ā var dot pozit ī vu efektu?• “Rīgas Melnais balzams” kā atbildīgs uzņēmums, kas dod iespēju jaunajiem dizaneriem• Sajūta “es piedalos Latvijas tēla veidošanā” 820 sekotāji 625 man patīk 1265 pētīja iepriekšējo saturu169 komentāri 3640 skatījās bildes
 18. 18. Paldies par uzmanību!

×