O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Go Social 2012! Mobilais internets un tendences Latvijā

Vīgants Radziņš / LMT Biznesa vadības dienesta direktors.
Ik rītu izejot pa mājas durvīm, gluži kā naudasmaku un atslēgas, mēs automātiski paņemam līdzi internetu. Esam pie tā tik ļoti pieraduši, ka nevaram ilgi iztikt, ilgojamies pēc tikšanās ar tīmekli pat guļot zvilnī. To ļoti labi redzam vasarā, kad strauji pieaug mobilā interneta patēriņš pie ūdeņiem. Un arī uz Olimpisko spēļu pārraidēm šovasar daudzi vairs nesteidzās mājās – tās tīri labi varēja skatīties mobilajā telefonā vai planšetdatorā.

 • Entre para ver os comentários

Go Social 2012! Mobilais internets un tendences Latvijā

 1. 1. MOBILAIS INTERNETS. TENDENCESV ī gants Radziņ š, LMT Biznesa vad ī bas dienestadirektors
 2. 2. ŠODIEN01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ SEKOJĀM LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM?02 MOBIL Ā VASAR AKĀ LIETOJAM MOBILĀS IERĪCES VASARĀ?03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIKĀ MOBILĀS IERĪCES MAINA IEPIRKŠANĀS PARADUMUS?04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ MOBILĀS IERĪCES PALĪDZ SKOLĒNAM, UN KO PAR TO DOMĀ VECĀKI?
 3. 3. ŠODIEN01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ SEKOJĀM LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM?02 MOBIL Ā VASAR AKĀ LIETOJAM MOBILĀS IERĪCES VASARĀ?03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIKĀ MOBILĀS IERĪCES MAINA IEPIRKŠANĀS PARADUMUS?04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ MOBILĀS IERĪCES PALĪDZ SKOLĒNAM, UN KO PAR TO DOMĀ VECĀKI?
 4. 4. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESVĒLĒTOS SEKOT MOBILAJĀS IERĪCĒS 60% 45% 56% 30% 15% 27% 0% 14% Vasaras Olimpiskās spēles Eiropas futbola čempionāts Eirovī zijas dziesmu konkurss Latvija, n=1338
 5. 5. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ IZMANTOS MOBILĀS IERĪCES, LAI SEKOTU LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM Sekošu rezultātiem un ziņām lasot portālus 64% Skatī šos sacensī bu apskatus 30% Skatī šos tiešraides 29% Neizmantošu mobilās ierī ces 10% Nesekošu Olimpiskajām spēlēm 16% 0% 17.5% 35% 52.5% 70% Latvija, n=1338
 6. 6. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESOFICIĀLĀ OLIMPIĀDES WEB LAPA Nav at ļ aujas video transl ā cijā m. T ā d ēļ pied ā v ā : •Rezult ā tus no 7000 daž ā diem notikumiem •205 valstu mā jas lapas •Profila lapas 10 490 sportistiem •5000 bildes un 100 raksti dienā •15 000 ā rpus sporta aktualit ā tes
 7. 7. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LES milj.OFICIĀLĀ OLIMPIĀDES STATISTIKA 30• 432m kopē jie apmekl ē jumi, ko veidojuši 20 109 miljoni unik ā lo apmekl ē t ā ju• 60% no visiem 10 apmekl ē jumiem no mobilaj ā m ier ī c ē m 0 01.07 08.07 15.07 22.07 29.07 05.08 12.08 Visi apmeklējumi Mobilās ierīces
 8. 8. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LES OFICIĀLĀ OLIMPIĀDES STATISTIKAtūkst.800 •Dienas vid ū lielā ko da ļ u MOBILĀ LAPA apmeklē jumu veidoja datori - ofisa darbinieki sekoja olimpiā dei sav ā darba viet ā400 •Vakarpus ē vair ā k domin ē WEB LAPA mobilā s ier ī ces, bet v ē lu vakar ā nov ē rojama200 planšetdatoru aktiviz ē šan ā s MOBILĀ APLIKĀCIJA •Arī brī vdienā s vair ā k apmeklē jumu caur mobilaj ā m APLIKĀCIJA PLANŠETDATORIEM ier ī cē m 0 03 06 09 12 15 18 21 00
 9. 9. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESOLIMPIĀDES OFICIĀLĀS MOBILĀS APLIKĀCIJASTrīs oficiālās Londonasolimpisko spēļu aplikācijastika lejupielādētas 15 miljonureižu Join in Rezultātu Mobilā spēle aplikācija
 10. 10. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESBBC OLIMPISKĀ PLATFORMA IP video stream“Š ī s patiesi bija 3% 8% daudzplatformu Olimpisk ā s sp ē les, kur ā s Dators cilv ē ki notikumiem sekoja Viedtelefons 33% 56% Planšetdators lī dzi TV, datora, TV viedt ā lru ņ a un ā O’Riordan, planšetdatora ekrCaitnos. ”BBC
 11. 11. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESSKATĪŠANĀS LMT MOBILAJĀ TV x1.6 vidējais x17 LMT klienti
 12. 12. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESSOCIĀLIE MEDIJI UN TV 35% 31%26.25% 28% 27% 26% 26% 23% 17.5% 20% 18% 17% 15% 14% 16% 14% 13% 11% 12% 8.75% 10% 9% 5% 6% 0% Ziemeļvalstis Igaunija Lietuva Latvija Sekošana diskusijām par TV šovu sociālajos medijos, vienlaikus skatoties pašu šovu televī zijā, uzlabo skatī šanās pieredzi TV šovs mani ieinteresē vairāk, ja tas tiek piesaukts sociālajos medijos Esmu pārslēdzis kanālus, lai skatī tos TV šovu, kad esmu pamanī jis ziņas par to sociālajos tī klos. Esmu tvī tojis vai mainī jis savu Facebook statusu par to, ko skatos TV Būt aktī vam sociālajos medijos ir svarī ga daļa no manas TV lietotāja pieredzes
 13. 13. 01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESOFICIĀLĀ OLIMPIĀDES STATISTIKA • 17 dienā s interneta vietnē s public ē tas 300 miljardi zi ņ as par olimpiskajā m sp ē l ē m • T ā s ir 208 333 ziņ as sekundē • Useinam Boltam veicot 100 metru distanci, tika public ē ti 2 miljoni zi ņ u
 14. 14. ŠODIEN01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ SEKOJĀM LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM?02 MOBIL Ā VASAR AKĀ LIETOJAM MOBILĀS IERĪCES VASARĀ?03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIKĀ MOBILĀS IERĪCES MAINA IEPIRKŠANĀS PARADUMUS?04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ MOBILĀS IERĪCES PALĪDZ SKOLĒNAM, UN KO PAR TO DOMĀ VECĀKI?
 15. 15. 02 MOBILĀ VASAR AMOBILĀS IERĪCES BRĪVĀ DABĀ INTERNETS EPASTS NAVIGĀCIJA SOC. TĪKLI TV, VIDEO E-GRĀMATAS AUDIOGRĀMATAS 82% 82% 79% 68% 33% 18% 11% Latvija, n=1338
 16. 16. 02 MOBIL Ā VASAR AMOBILĀ DATU PATĒRIŅA IZMAIŅAS Datu apjoms
 17. 17. 02 MOBIL Ā VASAR AMOBILO DATU PIEAUGUMS VASARAS LAIKĀ x2.3 SAULKRASTU NOVADS CARNIKAVAS x2.2 NOVADS x2.3 x3 x2.1 PĻAVIŅU JŪRMALA LUBĀNAS PĀVILOSTAS NOVADS NOVADS x2.1 NOVADS x1.8 SALAS NOVADS
 18. 18. 02 MOBIL Ā VASAR ĀOKARTES DATU PATĒRIŅŠ 2011. GADA LAIKĀ Datu apjoms VASARAS SEZONA +35%
 19. 19. 02 MOBIL Ā VASAR ALATVIJASGIDS.LV
 20. 20. ŠODIEN01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ SEKOJĀM LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM?02 MOBIL Ā VASAR AKĀ LIETOJAM MOBILĀS IERĪCES VASARĀ?03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIKĀ MOBILĀS IERĪCES MAINA IEPIRKŠANĀS PARADUMUS?04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ MOBILĀS IERĪCES PALĪDZ SKOLĒNAM, UN KO PAR TO DOMĀ VECĀKI?
 21. 21. 03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIIESPĒJAS, KO IZMANTO ŠOBRĪD 100% 87% 75% 82% 62% 50% 54% 45% 41% 41% 33% 33% 34% 34% 25% 29% 24% 25% 24% 24% 25% 22% 22% 14% 0% Ziemeļvalstis Igaunija Lietuva Latvija Pirms eju iepirkties, mājās internetā salī dzinu cenas Esmu izmantojis GPS/karti, lai ātrāk atrastu veikalu Esmu filmējis vai fotografējis produktus veikalā, lai pirms pirkšanas pajautātu kādam padomu Esmu pieradis salī dzināt cenas mobilajā telefonā, kad jau esmu veikalā Esmu veikalos ņēmis produkta attēlus vai informāciju par to, lai vēlāk nopirktu internetā
 22. 22. 03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIVĒLĒTOS IZMANTOT NĀKOTNĒ 100% 75% 72% 50% 58% 56% 46% 48% 46% 45% 40% 38% 33% 25% 30% 30% 0% Lietuva Ziemeļvalstis Igaunija Latvija Svarī gas informācijas iegūšana, skenējot QR kodus ar mobilo tālruni Izmantot mobilos maksājumus veikalos Saņemt piedāvājumus mobilajā telefonā, balstoties uz atrašanās vietu
 23. 23. ŠODIEN01 OLIM PISK Ā S SP Ē LESKĀ SEKOJĀM LĪDZI OLIMPISKAJĀM SPĒLĒM?02 MOBIL Ā VASAR AKĀ LIETOJAM MOBILĀS IERĪCES VASARĀ?03 IEPIRKŠAN Ā S PARADUMIKĀ MOBILĀS IERĪCES MAINA IEPIRKŠANĀS PARADUMUS?04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ MOBILĀS IERĪCES PALĪDZ SKOLĒNAM, UN KO PAR TO DOMĀ VECĀKI?
 24. 24. 04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀ VIEDTĀLRUNIS VAR PALĪDZĒT MĀCĪBU PROCESĀ? Valodu vārdnī cas 46% Kalkulators 42% Pieeja interneta mācī bu materiāliem 36% Kalendārs un organizators 31% Pieeja interneta uzziņām 23% Attī stošās un izglī tojošās spēles 23% Pierakstu iespējas un diktofons 23% Grūti teikt nezinu 28% 0% 12.5% 25% 37.5% 50%
 25. 25. 04 VIEDT Ā LRUNIS SKOL Ē NAMKĀDAS VIEDTĀLRUŅA FUNKCIJAS VĒLĒTOS IZMANTOT, LAI SEKOTU BĒRNA GAITĀM Redzēt bērna atrašanās vietu 66% Sekot lī dzi bērna sekmēm 55% Sazināties ar bērnu video zvanā 24% Lasī t bērna ierakstus sociālajos tī klos 19% Redzēt bērna plānus viņa kalendārā 18% 0% 17.5% 35% 52.5% 70%
 26. 26. Paldies!

×