Uran zohiolin dur

Зохиолын баатрын дүрийг
тодорхойлох нь
Багш: Д.Чимэгбаатар
З.Мөнхбаатар
Зохиолын дүр
Зохиолын дүр нь тухайн зохиолын амин
сүнс бөгөөд үүгээрээ урлагийн бусад төрлүүд,
шинжлэх ухаанаас ялгарч, уран үгийн бүтээл
туурвилын гол үүргийг гүйцэтгэж байдаг.
Зохиолын дүрийн талаар судлаачид янз
янзаар тодорхойлсон байдаг нь түүний
онцлогийг илэрхийлэхийн зэрэгцээ,
судалгааны баялаг тусагдахуун болохыг
харуулж байна.
Тухайлбал: Монголын эрдэмтэн зохиолч
Ш.Гаадамба “Уран зохиолын дүр нь ерөнхий
нийтлэг утга, чанар ба түүнийг агуулсан хувь
чанар гойд хэлбэрийн нэгдэл мөн” /Уран
зохиолын онолын үндэс, УБ /1980/ гэж дүрийн
үүрэг зориулалтын талаар дүгнэжээ.
Оросын эрдэмтэн судлаач
Л.И.Тимофеев “Ургуулан бодох бодлын хүчээр
бүтээсэн гоозүйн учир холбогдол бүхий
тодорхойн зэрэгцээгээр нийтлэг төлөөлөл
болж чадахуйц хүний аж амьдралын дүр
зургийг уран зохиолын дүр гэнэ. /Основы
теории литератури, М, 1975/ гэх мэтээр
тодорхойлсон байдаг.
Уран сайхны дүр нь гурван шинжтэй. Үүнд:
1. Объектив ба субъектив шинжтэй.
Объектив тал Субъектив тал
Дүрийн дүрслэгдэж
байгаа орчин, түүх
цаг хугацаа болох
цаад дэвсгэр тал
буюу амьдрал
бүхэлдээ орно.
Зохиолчийн ургуулан
бодох бодлын үр
дүн, дүр бүтээх арга
маяг буюу
туурвилзүйн тал
юм.
Уран сайхны дүр нь нийтлэг, түгээмэл ба
тусгай, тодорхойн диалектик харьцааг агуулдаг.
Энэ нь нэг талаасаа амьдралд түгээмэл
тохиолддог
 зан чанар
 ёс суртахуун
 амьдралын хэв загварын нийтлэг төлөөлөл
байдаг бол
нөгөө талаасаа хэзээ ч давтагдашгүй өвөрмөц
шинжийг агуулсан байдаг.
Судлаачид дүрийн зан чанарын өсөлт
хөгжилтөд тулгуурлан янз бүрээр ангилсаар
иосэн. Тухайлбал: судлаач Д.Галбаяр
OБодгаль дүр
OНийтлэг дүр
OХэв шинжит дүр гэж
ангилсан.
Бодгаль дүр гэдэг нь:
Зан чанар нь төлөвшиж, сэтгэлийн
олон өнгө аяс ялгараагүй зөвхөн бусад
дүрийг тодруулах үүрэгтэй
дүрслэгдсэнээрээ давтагдашгүй өөрийн
гэсэн шинж чанартай уран сайхны дүрийг
хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл зохиолд хамгийн
бага дүрслэгдсэн ч ямар нэг үүрэг,
зорилготой төдийгүй аль ч дүрээс өөр
өвөрмөц дүр юм.
Жишээлбэл: “Тунгалаг тамир” романы
жинчин Балдан “Мастер Маргарита
хоёр”-ын Воланд бол бодгаль дүр юм.
Нийтлэг дүр гэдэг нь
Тодорхой эрин үе, нийгмийн
хүрээний олон хүнд байдаг зан чанар,
ааш авирын ерөнхий шинж шингэсэн
уран сайхны дүр юм. Нийтлэг дүр нь
нэгтгэн дүгнэсэн шинжтэй байдгаараа
бодгаль дүрээс ялгаатай. Уран зохиолд
хамгийн түгээмэл байдаг.
Хэв шинжит дүр
Нийтлэг дүрийн дээд шат нь юм.
Өөрөөр хэлбэл уран сайхны дүрийн зан
чанар бусад дүрслэлүүдийн уялдаа
холбоог туйлд нь хүртэл ерөнхийд нь
дүрсэлж чадсан байвал хэв шинжийг
бүтээдэг. Ийм хэв шинжит дүрийг
бүтээх нь л уран зохиолын туйлын
шинж гол зорилго юм.
Зохиолын дүрийг заах тухайд
ЕБС-ийн уран зохиолын
боловсролын стандартад зохиолын
дүр нь “ Зохиолын уран сайхан” гэсэн
1-р айн мэдлэг 2-т тусгагдсан бөгөөд
энэ мэдлэгийн хүрээнд дүрийн уран
сайхны онцлог мөн чанарыг задлан
тодорхойлж сургах нь суралцагсдад
уран зохиолын боловсролыг олгох нэг
чухал зорилт болж байна.
Зохиолын дүрийг тодорхойлохдоо
зөвхөн гадаад дүр байдалд нь
тулгуурлан сайн ба эсрэг үйлээр нь
ялган өнгөц байдлаар тодорхойлох нь
дүрийн дүрслэгдсэн байдал, зохиолчийн
уран сайхны дүр бүтээх өвөрмөц арга
барил, туурвилзүйн онцлогийг ялган
тодруулах, дүрийн талаар бодит
мэдлэг олгоход учир дутагдалтай
байдаг.
O Иймээс уран дүрийг бүхий л талаас нь ялангуяа
зохиолын доторх үйл явдал, утга агуулгын
нэгдэлд нь тулгуурлан хэрхэн дүрсэлж бүтээснийг
олж тодорхойлох нь уран сайхны дүрийг задлан
шинжилж сурах аргазүйд сургаж, чадвар дадал
олгоход чухал нөлөө үзүүлнэ.
O Зохиолын баатрыг тодорхойлоход гол дүрүүд
хэнтэй хэрхэн харьцаж байна, юу хэлж байна, юу
бодож байна, бодож санасан, хэлсэн зүйл нь
хэрхэн биелэлээ олж байна гэдгийг тодорхойлох
нь хамгийн чухал юм. Өөрөөр хэлбэл бусадтай
хэрхэн харьцаж байна вэ? гэдэг нь л дүрийг
тодорхойлох гол шалгуур болдог. Өөрөөр хэлбэл
зохиолын баатар нь бусадтай харилцаанд орж
байж л сая уран сайхны дүр бүтдэг..
Аливаа дүрийг бүтээхэд үг хэл
маш чухал гэдгийг анзаарах хэрэгтэй.
Жишээлбэл: “Тунгалаг Тамир” романд
“Тамирын голын мөсийг долоохоос
бусдыг хийж байж олсон хөрөнгийг
нэгийг гаргаад арвыг олохгүй юманд
зарцуулаад хэрэггүй.” гэсэн Итгэлтийн
үг нь түүний хэн болохыг нь тодорхойлж
байна.
Түүнчлэн зохиол дахь бусад
дүрслэлүүдийн уялдаа холбоо их
нөлөөтэй.
Жишээлбэл: И.А.Гончаровын
“Обломов” романд Обломовын залхуу
хойрог, хөдөлж ядсан байдлыг нарийн
жижиг зүйлсийн дүр дүрслэлтэй
уялдуулж энэ дүрийг бүтээсэн байдаг.
Энэ дүрслэлүүд нь түүний хиртэй дээл,
тоос шороо дарсан толь, дотроос нь
ялаа нисэх бэхийн сав зэрэг юм.
Иймд зохиолын баатрын дүрийг
тодорхойлохдоо баатруудын зан
байдал, өвөрмөц онцлогийг
илэрхийлсэн дүрслэлийг зохиолоос
олох, баатруудын ижил ба ялгаатай
талыг харьцуулах, дүрд задлан
шинжлэл хийж тайлбарлах, сайн ба
муу талыг нь харьцуулж үнэлгээ өгөх
хэрэгтэй болдог.
Дүрийг тодорхойлохдоо
Зохиолын баатруудын гадаад шинж, зан
байдал, дотоод сэтгэлийн өвөрмөц онцлогийг
илэрхийлсэн дүрслэлийг зохиолоос олж үүнээс
үндэслэн дараах байдлаар задалж болно.
/Зохиолын дүрүүдийн гадаад болон дотоод
шинж, зан чанар, үзэл бодол нь баатруудын хэл
яриа, эдэлж хэрэглэж байгаа зүйл, амьдарч
байгаа орчин зэргээр, үг яриа, үйл хөдлөл
зэргээр нь дамжин илэрч байдаг./
O Дүрийн гадаад шинжийг тодорхойлох
O Зохиолын баатруудын ахуй амьдрал, зан
чанар, дотоод сэтгэл, үзэл бодлыг
тодорхойлох.
O Зохиолын баатруудын гадаад шинж, дотоод
сэтгэлийн ижил болон ялгаатай талыг
харьцуулан дүгнэх
O Тухайн дүрийн сайн, муу талыг сөргүүлэн
дүгнэх
O Зохиолын баатар болон уран дүрийн харьцаа
холбоог тодорхойлох /Тухайн баатрыг
зохиолч уран дүрслэлийн ямар арга
хэрэглүүрийг ашиглан дүрсэлсэн байна
гэдгээр тодорхойлогдоно./
Энэ бүхэнд тулгуурлан ЕБС-ийн бүрэн
дунд боловсролын уран зохиолын
стандартад орсон Д.Батбаярын “Цахилж
яваа гөрөөс” туужийн гол дүрүүдэд задлал
хийж үзлээ.
Туужийн гол дүрүүдийн гадаад шинж
Дамба
Туужийн гол дүр
Дамба бол
малчин удамт
монгол эр хүний
хэв шинжийг
хадгалсан дүр
бөгөөд үүнийг
зохиолд
дүрслэхдээ:
“...Дамба явсаар хоймроо гарч завилан суув.
Хол ойр юманд явж ирээд ямагт энд суун
малгайгаа авч хоймрын авдар дээрх жаазтай
зурагны өмнөх өрөөсөн хөлөө жийн хэвтэж
байгаа хүрэл гөрөөсний хажууд тавиад өврөө
уудлан дурангаа гаргаж “Май, миний хүү
үүнийг тэр жаазны араар тавьчих гээд хүүдээ
өгдөг заншилтай аж.”
Энд баатрын гадаад шинжийг түүний үйл
хөдлөл, үг яриагаар илэрхийлж, монгол эр
хүний уужуу тайван зан байдлын нийтлэг
шинжийг шингээн дүрсэлжээ.
Дэжид
Дэжид бол мөн л малчин
заяат монгол бүсгүйн
нийтлэг хэв шинжийг
хадгалсан дүр юм.
Тэрээр эр нөхөр, үр
хүүхдэдээ хайртай, айл
гэрийн эзэгтэйн эрхэм
шинжийг хадгалахын
зэрэгцээ сэтгэлийн их
зөрчилдөөн тэмцэл дунд
хатуужил сууж байгаа
эмэгтэйн дүр юм.
Нөхөр Дамба нь“Анхиагүй гэдэг нь.
Ядаж чи наад үс гэзгээ өөдтэйхэн
самначихад яадаг юм... гуч хүрчихсэн
хүүхэн орон гэр, хувцас хунараа өөд нь
татаад явж чадахгүй... залхуу, залхуу
гэхэд дэндүү юм” хэмээн бодож байдаг.
Эндээс Дэжид өөртөө хэрхэн ханддаг,
иймэрхүү байдал нь аажимдаа нөхөр нь
өөр эмэгтэйд сэтгэл татагдахын үндэс
болсон гэдгийг харж болно..
Туужийн өөр нэгэн
дүр нь Тогоохүү юм. Тэрээр
гуч гаран настай эгэл
даруухан ажилч хичээнгүй,
жирийн эмэгтэйн дүр бөгөөд
зохиолын гол дүр Дамбад
хайртай болсноор нэгэн гэр
бүлийн амьдрал хувь заяанд
саад учруулж байгаа боловч
үнэн хэрэгтээ хүнийг хайрлах
хүсэл, бүсгүй хүний
сэтгэлийн сайхан нь түүнийг
буруутгах аргагүйд хүргэдэг.
Тогоохүү
Зохиолын баатруудын зан чанар, дотоод
сэтгэл, үзэл бодлыг тодорхойлох.
Энэхүү туужид хүний сэтгэлийн өнгө
аяс сэтгэлзүйн дотоод хувирлыг
зохиолын гол дүрүүдийн сэтгэлийн
догдлол, баяр хөөр, уйтгар гунигийн
олон өнгө аяс, хувирлыг хайр
сэтгэлийн асуудалтай холбон
чадварлаг илэрхийлэн гаргасан
байна.
Зохиолын гол дүр болох Дамбыг
өнгөц харвал өөр хүнд сэтгэл алдарч,
өрх гэрийнхээ элэг бүтэн амьдралыг
үрж байгаагаараа эсрэг дүрийн
шинжтэй боловч өөрийн авааль эхнэр
Дэжид болон хүү Цэдэн-Иш нараа хэзээ
ч мартаж чадахгүй үргэлж тэднийхээ
төлөө санаа зовинон сэтгэлийн
зовлон эдэлж яваа хүн юм.
Үүнийг зохиолд дүрслэхдээ “Тогоохүү
Дамбаас чи ямар хүүхэд гараасай гэж боддог
вэ?... яагаад дуугүй байна вэ? гэж асуухад
Дамба юу хэлэх яахаа мэдэхгүй таг дуугүй
мэлрэх тэрхэн агшинд орчлон яасан
хяслантай вэ? хэмээн өөртөө шүүрс алдан
шууд давхиад харьчихъя гэсэндээ л явчихдаг
байж гэж харамсан бодов...” гэсэн хэсгээс
Дамба эхнэр Дэжид болон хүү Цэдэн-Иш
хоёроо үргэлж хайрлаж явдаг сэтгэлийн
нандин хэлхээтэй хүн болох нь харагдаж
байна.
O Дамбыг айн бэргэсээр хүрч ирэхэд нь Дэжидийн
санаандгүй хэлсэн үг нь түүнийг өөрөөсөө
бүрмөсөн холдуулах шалтаг болсон ч тэрээр
үүний буруутан болох учиргүй юм. Эр нөхөр
Дамбын орхин одох үед Дэжидийн сэтгэл хэрхэн
хямарч байгааг
O “...Дэжид шанаганыхаа шороог ч арчилгүй
эргэнэг дээр тавих зуураа түүний харц өөрийн
эрхгүй тогоотой сүүн дээр туслаа. Өрмийг нь
цоолчихсон тогоотой сүү сэтгэлийг нь улам
гутраан энэ ертөнц дээр бүтэн юм ер байхгүй
болсон мэт санагдана...” гэж орчин тойрных нь
юмсын шинжээр сэтгэлийн их зовлонг нь
товойлгон дүрсэлжээ.
O Мөн Дэжидийн дүрийг
тодотгох нэг зүйл нь
түүний авдар дээр байх
гөрөөсний хүрэл
баримал юм. Дамба,
Дэжид хоёрыг гэр бүл
болоход Дамбын өвөг
эцгийнх нь өгсөн хүрэл
гөрөөсийг Дэжид ихэд
хайрлан нандигнах
бөгөөд энэ нь үнэндээ
гал голомт, гэр бүл,
амьдралаа гэсэн гэрийн
эзэгтэй эрхэм сэтгэл
байдаг.
Харин Дэжид хүрэл гөрөөсийг хайрладаг
шигээ амьдралдаа мөн тийм хандаж байна гэж
санадаг боловч хүрэл гөрөөсийг унтаж байна гэж
андуурч хардаг шигээ амьдралынхаа хамаг эрхэм
зүйлст ч , өөртөө ч хайхрамжгүй хандсаар
нэгэнт бутарсан хойно нь ухаарч хүрэл гөрөөсийг
ч мөн цахилж яваа болохыг нь анзаарах болсон ч
цаг хугацаа өнгөрсөн тул эргэж буцааж болохгүйг
ойлгодог. Эцэст нь “Гөрөөс байх ёстой газраа
байх ёстой” хэмээн Дамба, Тогоохүү хоёрт авчирч
өгч байгаа нь түүний амьдралын мөн чанарыг
ухаарч хатуу амьдралын хувь заяатай нэгэнт
эвлэрч байгаа сэтгэлийн тэнхээг гэрчилж байна.
Зохиолын дүрүүдийн сайн, муу талыг сөргүүлэн дүгнэх нь
Дамба Дэжид Тогоохүү
Эхнэр хүүхэд,
гэр бүлээ
орхисноороо эсрэг
талын баатар юм уу
гол буруутан болж
болох ч тэднийхээ
төлөө сэтгэл нь
байнга анхаарч, зовж
шаналж, амьдралын
явцад ухаан сууж буй
эр хүний дүр юм.
Элэг бүтэн
амьдрал, эр нөхөр, үр
хүүхдийнхээ төлөө
гэсээр яваад
өөрийгөө умартаж,
нөхөртөө гологдох
болсон хэдий ч энэ
бүхний эцэст
амьдралын мөн
чанарыг ухаарч
хатуужсан эмэгтэй
юм.
Хүний гэр бүл,
тогтсон амьдралд
толбо суулган
Дамбын эхнэртэй
гэрлэснээрээ эсрэг
дүр боловч үнэндээ
тэднийг салгаж сууна
гэсэн атгаг санаа
агуулаагүй, жирийн
нэг монгол эмэгтэй
хайр сэтгэлийн
асуудлыг хөндөн
тавьсан дүр юм.
Дүгнэлт
Зохиолч энэ тууждаа хүний
амьдралыг тэр дундаа хүний
тайлагдаж танигдашгүй сэтгэлийн
ертөнцийг зохиолын баатруудын
сэтгэлийн их хямрал зөрчлийг жирийн
амьдрал дундах залуусын хайр сэтгэл,
ахуй амьдрал, зан харилцаа, үйл
хөдлөл, үг яриа зэрэг хүний үйлийн
өргөн талбарт дүрслэн гаргажээ.
Анхаарал хандуулсанд баярлалаа!
1 de 32

Recomendados

лабугайн нулимс por
лабугайн нулимслабугайн нулимс
лабугайн нулимсOtgontungalag Moodoi
25.3K visualizações19 slides
хэлний дүрслэх хэрэглүүр por
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.6K visualizações29 slides
хуучин хүү por
хуучин хүүхуучин хүү
хуучин хүүjunesun
14K visualizações10 slides
Тууль por
Тууль Тууль
Тууль Buyanaa Chuluunbaatar
23.1K visualizações15 slides
Zadlal hiih argachilal por
Zadlal hiih argachilalZadlal hiih argachilal
Zadlal hiih argachilalNational University Of Mongolia
10.3K visualizações38 slides
ж.л эвэр өгүүллэг por
ж.л эвэр өгүүллэг ж.л эвэр өгүүллэг
ж.л эвэр өгүүллэг Бямбууш Бямбаа
5.3K visualizações16 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Ugzuin zadlal por
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlallxagvaochir_sh
28.3K visualizações12 slides
эхийн хувиргал. por
эхийн хувиргал.эхийн хувиргал.
эхийн хувиргал.Tserensonom Nyamsvren
13K visualizações10 slides
б.ринчен монгол хэл por
б.ринчен монгол хэл б.ринчен монгол хэл
б.ринчен монгол хэл sainaa88
12.4K visualizações14 slides
Багш сурагчдын харилцаа por
Багш сурагчдын харилцааБагш сурагчдын харилцаа
Багш сурагчдын харилцааСэтгэмж Цогцолбор Сургууль
67.3K visualizações21 slides
монголын нууц товчоо por
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчооnayna-1
20.8K visualizações20 slides
илтгэл бичих арга por
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих аргаtulga_11e
155.2K visualizações2 slides

Mais procurados(20)

Ugzuin zadlal por lxagvaochir_sh
Ugzuin zadlalUgzuin zadlal
Ugzuin zadlal
lxagvaochir_sh28.3K visualizações
эхийн хувиргал. por Tserensonom Nyamsvren
эхийн хувиргал.эхийн хувиргал.
эхийн хувиргал.
Tserensonom Nyamsvren13K visualizações
б.ринчен монгол хэл por sainaa88
б.ринчен монгол хэл б.ринчен монгол хэл
б.ринчен монгол хэл
sainaa8812.4K visualizações
монголын нууц товчоо por nayna-1
монголын нууц товчоомонголын нууц товчоо
монголын нууц товчоо
nayna-120.8K visualizações
илтгэл бичих арга por tulga_11e
илтгэл бичих аргаилтгэл бичих арга
илтгэл бичих арга
tulga_11e155.2K visualizações
Utga shiljuuleh ur 6 por oyunaadorj
Utga shiljuuleh ur 6Utga shiljuuleh ur 6
Utga shiljuuleh ur 6
oyunaadorj14.6K visualizações
эсрэг ба ойролцоо үг por pvsa_8990
эсрэг ба ойролцоо үгэсрэг ба ойролцоо үг
эсрэг ба ойролцоо үг
pvsa_899041K visualizações
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил por Batbaatar Everlastinghero
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншилМонголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Монголчуудын байгаль хамгаалах уламжлалт ёс заншил
Batbaatar Everlastinghero57K visualizações
найруулгын төрөл por sainaa88
найруулгын төрөлнайруулгын төрөл
найруулгын төрөл
sainaa8840.5K visualizações
монгол ардын зүйр цэцэн үгс por euuganaa
монгол ардын зүйр цэцэн үгсмонгол ардын зүйр цэцэн үгс
монгол ардын зүйр цэцэн үгс
euuganaa58.2K visualizações
9. хүүрнэмж эх por oogii553
9. хүүрнэмж эх9. хүүрнэмж эх
9. хүүрнэмж эх
oogii55313.9K visualizações
өгүүлбэрийн гишүүд por Tsengelmaa Dovchindorj
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
Tsengelmaa Dovchindorj49.9K visualizações
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэр por Temuulen Nyamdorj
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэрЭх орондоо оруулах миний хувь нэмэр
Эх орондоо оруулах миний хувь нэмэр
Temuulen Nyamdorj14.4K visualizações
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга por TergelOchir1
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулгаЧингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
Чингис хааны есөн өрлөгийн товч танилцуулга
TergelOchir15.6K visualizações
тунгалаг тамир por Khishighuu Myanganbuu
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
Khishighuu Myanganbuu31.1K visualizações

Destaque

Оюуны зураглал por
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглалBurnee Naran
26.2K visualizações14 slides
багшийн ёс зүйн дүрэм por
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэмuunaa1991
45.4K visualizações22 slides
дэлхийн уран зохиол 11 р анги por
дэлхийн уран зохиол 11 р ангидэлхийн уран зохиол 11 р анги
дэлхийн уран зохиол 11 р ангиBolopchimeg Bolopoo
9.7K visualizações20 slides
өрнө дахины уран зохиол por
өрнө дахины уран зохиолөрнө дахины уран зохиол
өрнө дахины уран зохиолTserensonom Nyamsvren
6.7K visualizações20 slides
Байгууллагын хөгжил por
Байгууллагын хөгжилБайгууллагын хөгжил
Байгууллагын хөгжилErdenezul Purevnanzad
15.8K visualizações16 slides
цахилж яваа гөрөөс por
цахилж яваа гөрөөсцахилж яваа гөрөөс
цахилж яваа гөрөөсtuv_library
17.3K visualizações27 slides

Destaque(9)

Оюуны зураглал por Burnee Naran
Оюуны зураглалОюуны зураглал
Оюуны зураглал
Burnee Naran26.2K visualizações
багшийн ёс зүйн дүрэм por uunaa1991
багшийн ёс зүйн дүрэмбагшийн ёс зүйн дүрэм
багшийн ёс зүйн дүрэм
uunaa199145.4K visualizações
дэлхийн уран зохиол 11 р анги por Bolopchimeg Bolopoo
дэлхийн уран зохиол 11 р ангидэлхийн уран зохиол 11 р анги
дэлхийн уран зохиол 11 р анги
Bolopchimeg Bolopoo9.7K visualizações
өрнө дахины уран зохиол por Tserensonom Nyamsvren
өрнө дахины уран зохиолөрнө дахины уран зохиол
өрнө дахины уран зохиол
Tserensonom Nyamsvren6.7K visualizações
Байгууллагын хөгжил por Erdenezul Purevnanzad
Байгууллагын хөгжилБайгууллагын хөгжил
Байгууллагын хөгжил
Erdenezul Purevnanzad15.8K visualizações
цахилж яваа гөрөөс por tuv_library
цахилж яваа гөрөөсцахилж яваа гөрөөс
цахилж яваа гөрөөс
tuv_library17.3K visualizações
байгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй Copy por Erdenezul Purevnanzad
байгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй  Copyбайгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй  Copy
байгууллагын хөгжил үнэт зүйлс ба ёс зүй Copy
Erdenezul Purevnanzad12.1K visualizações
үнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамж por Tserendulam Gan-Erdene
үнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамжүнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамж
үнэт зүйл, хандлага ба ажлын ханамж
Tserendulam Gan-Erdene8.5K visualizações
ёс суртахууны дээд үнэт зүйлс буюу por tnavka
ёс суртахууны дээд үнэт зүйлс буюуёс суртахууны дээд үнэт зүйлс буюу
ёс суртахууны дээд үнэт зүйлс буюу
tnavka10.1K visualizações

Similar a Uran zohiolin dur

өнчин янзага (хуулбар) por
өнчин янзага (хуулбар)өнчин янзага (хуулбар)
өнчин янзага (хуулбар)puujee123456
2.8K visualizações20 slides
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санаа por
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санааУран зохиолд ТХБ-ын үзэл санаа
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санааDer Lehrer Studenten
3.3K visualizações37 slides
өнчин янзага (хуулбар) por
өнчин янзага (хуулбар)өнчин янзага (хуулбар)
өнчин янзага (хуулбар)Duugii
2.1K visualizações20 slides
Tv eh hel hicheel 4 por
Tv eh hel hicheel 4Tv eh hel hicheel 4
Tv eh hel hicheel 4batuur
4.2K visualizações33 slides
Hugaraagui noyon nuruu por
Hugaraagui noyon nuruuHugaraagui noyon nuruu
Hugaraagui noyon nuruubaagii92
2.6K visualizações8 slides
Hugaraagui noyon nuruu por
Hugaraagui noyon nuruuHugaraagui noyon nuruu
Hugaraagui noyon nuruubaagii92
4.3K visualizações8 slides

Similar a Uran zohiolin dur(20)

өнчин янзага (хуулбар) por puujee123456
өнчин янзага (хуулбар)өнчин янзага (хуулбар)
өнчин янзага (хуулбар)
puujee1234562.8K visualizações
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санаа por Der Lehrer Studenten
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санааУран зохиолд ТХБ-ын үзэл санаа
Уран зохиолд ТХБ-ын үзэл санаа
Der Lehrer Studenten3.3K visualizações
өнчин янзага (хуулбар) por Duugii
өнчин янзага (хуулбар)өнчин янзага (хуулбар)
өнчин янзага (хуулбар)
Duugii2.1K visualizações
Tv eh hel hicheel 4 por batuur
Tv eh hel hicheel 4Tv eh hel hicheel 4
Tv eh hel hicheel 4
batuur4.2K visualizações
Hugaraagui noyon nuruu por baagii92
Hugaraagui noyon nuruuHugaraagui noyon nuruu
Hugaraagui noyon nuruu
baagii922.6K visualizações
Hugaraagui noyon nuruu por baagii92
Hugaraagui noyon nuruuHugaraagui noyon nuruu
Hugaraagui noyon nuruu
baagii924.3K visualizações
Hugaraagui noyon nuruu por baagii92
Hugaraagui noyon nuruuHugaraagui noyon nuruu
Hugaraagui noyon nuruu
baagii92470 visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel001.1K visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel00624 visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel00394 visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel00560 visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel00431 visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel004.9K visualizações
тунгалаг тамир por tsengel00
тунгалаг тамиртунгалаг тамир
тунгалаг тамир
tsengel002.6K visualizações
найрын ширээний ууц por Khishighuu Myanganbuu
найрын ширээний ууцнайрын ширээний ууц
найрын ширээний ууц
Khishighuu Myanganbuu5.3K visualizações
д.намдаг por anhaa23
д.намдагд.намдаг
д.намдаг
anhaa231.1K visualizações
буурал ижий минь por Отгоо Т.Ж
буурал ижий миньбуурал ижий минь
буурал ижий минь
Отгоо Т.Ж1.5K visualizações
д.намдаг por BurneeB
д.намдагд.намдаг
д.намдаг
BurneeB457 visualizações
Nom900 por Munkh Orgil
Nom900Nom900
Nom900
Munkh Orgil11K visualizações

Uran zohiolin dur

 • 1. Зохиолын баатрын дүрийг тодорхойлох нь Багш: Д.Чимэгбаатар З.Мөнхбаатар
 • 2. Зохиолын дүр Зохиолын дүр нь тухайн зохиолын амин сүнс бөгөөд үүгээрээ урлагийн бусад төрлүүд, шинжлэх ухаанаас ялгарч, уран үгийн бүтээл туурвилын гол үүргийг гүйцэтгэж байдаг. Зохиолын дүрийн талаар судлаачид янз янзаар тодорхойлсон байдаг нь түүний онцлогийг илэрхийлэхийн зэрэгцээ, судалгааны баялаг тусагдахуун болохыг харуулж байна.
 • 3. Тухайлбал: Монголын эрдэмтэн зохиолч Ш.Гаадамба “Уран зохиолын дүр нь ерөнхий нийтлэг утга, чанар ба түүнийг агуулсан хувь чанар гойд хэлбэрийн нэгдэл мөн” /Уран зохиолын онолын үндэс, УБ /1980/ гэж дүрийн үүрэг зориулалтын талаар дүгнэжээ. Оросын эрдэмтэн судлаач Л.И.Тимофеев “Ургуулан бодох бодлын хүчээр бүтээсэн гоозүйн учир холбогдол бүхий тодорхойн зэрэгцээгээр нийтлэг төлөөлөл болж чадахуйц хүний аж амьдралын дүр зургийг уран зохиолын дүр гэнэ. /Основы теории литератури, М, 1975/ гэх мэтээр тодорхойлсон байдаг.
 • 4. Уран сайхны дүр нь гурван шинжтэй. Үүнд: 1. Объектив ба субъектив шинжтэй. Объектив тал Субъектив тал Дүрийн дүрслэгдэж байгаа орчин, түүх цаг хугацаа болох цаад дэвсгэр тал буюу амьдрал бүхэлдээ орно. Зохиолчийн ургуулан бодох бодлын үр дүн, дүр бүтээх арга маяг буюу туурвилзүйн тал юм.
 • 5. Уран сайхны дүр нь нийтлэг, түгээмэл ба тусгай, тодорхойн диалектик харьцааг агуулдаг. Энэ нь нэг талаасаа амьдралд түгээмэл тохиолддог  зан чанар  ёс суртахуун  амьдралын хэв загварын нийтлэг төлөөлөл байдаг бол нөгөө талаасаа хэзээ ч давтагдашгүй өвөрмөц шинжийг агуулсан байдаг.
 • 6. Судлаачид дүрийн зан чанарын өсөлт хөгжилтөд тулгуурлан янз бүрээр ангилсаар иосэн. Тухайлбал: судлаач Д.Галбаяр OБодгаль дүр OНийтлэг дүр OХэв шинжит дүр гэж ангилсан.
 • 7. Бодгаль дүр гэдэг нь: Зан чанар нь төлөвшиж, сэтгэлийн олон өнгө аяс ялгараагүй зөвхөн бусад дүрийг тодруулах үүрэгтэй дүрслэгдсэнээрээ давтагдашгүй өөрийн гэсэн шинж чанартай уран сайхны дүрийг хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл зохиолд хамгийн бага дүрслэгдсэн ч ямар нэг үүрэг, зорилготой төдийгүй аль ч дүрээс өөр өвөрмөц дүр юм. Жишээлбэл: “Тунгалаг тамир” романы жинчин Балдан “Мастер Маргарита хоёр”-ын Воланд бол бодгаль дүр юм.
 • 8. Нийтлэг дүр гэдэг нь Тодорхой эрин үе, нийгмийн хүрээний олон хүнд байдаг зан чанар, ааш авирын ерөнхий шинж шингэсэн уран сайхны дүр юм. Нийтлэг дүр нь нэгтгэн дүгнэсэн шинжтэй байдгаараа бодгаль дүрээс ялгаатай. Уран зохиолд хамгийн түгээмэл байдаг.
 • 9. Хэв шинжит дүр Нийтлэг дүрийн дээд шат нь юм. Өөрөөр хэлбэл уран сайхны дүрийн зан чанар бусад дүрслэлүүдийн уялдаа холбоог туйлд нь хүртэл ерөнхийд нь дүрсэлж чадсан байвал хэв шинжийг бүтээдэг. Ийм хэв шинжит дүрийг бүтээх нь л уран зохиолын туйлын шинж гол зорилго юм.
 • 10. Зохиолын дүрийг заах тухайд ЕБС-ийн уран зохиолын боловсролын стандартад зохиолын дүр нь “ Зохиолын уран сайхан” гэсэн 1-р айн мэдлэг 2-т тусгагдсан бөгөөд энэ мэдлэгийн хүрээнд дүрийн уран сайхны онцлог мөн чанарыг задлан тодорхойлж сургах нь суралцагсдад уран зохиолын боловсролыг олгох нэг чухал зорилт болж байна.
 • 11. Зохиолын дүрийг тодорхойлохдоо зөвхөн гадаад дүр байдалд нь тулгуурлан сайн ба эсрэг үйлээр нь ялган өнгөц байдлаар тодорхойлох нь дүрийн дүрслэгдсэн байдал, зохиолчийн уран сайхны дүр бүтээх өвөрмөц арга барил, туурвилзүйн онцлогийг ялган тодруулах, дүрийн талаар бодит мэдлэг олгоход учир дутагдалтай байдаг.
 • 12. O Иймээс уран дүрийг бүхий л талаас нь ялангуяа зохиолын доторх үйл явдал, утга агуулгын нэгдэлд нь тулгуурлан хэрхэн дүрсэлж бүтээснийг олж тодорхойлох нь уран сайхны дүрийг задлан шинжилж сурах аргазүйд сургаж, чадвар дадал олгоход чухал нөлөө үзүүлнэ. O Зохиолын баатрыг тодорхойлоход гол дүрүүд хэнтэй хэрхэн харьцаж байна, юу хэлж байна, юу бодож байна, бодож санасан, хэлсэн зүйл нь хэрхэн биелэлээ олж байна гэдгийг тодорхойлох нь хамгийн чухал юм. Өөрөөр хэлбэл бусадтай хэрхэн харьцаж байна вэ? гэдэг нь л дүрийг тодорхойлох гол шалгуур болдог. Өөрөөр хэлбэл зохиолын баатар нь бусадтай харилцаанд орж байж л сая уран сайхны дүр бүтдэг..
 • 13. Аливаа дүрийг бүтээхэд үг хэл маш чухал гэдгийг анзаарах хэрэгтэй. Жишээлбэл: “Тунгалаг Тамир” романд “Тамирын голын мөсийг долоохоос бусдыг хийж байж олсон хөрөнгийг нэгийг гаргаад арвыг олохгүй юманд зарцуулаад хэрэггүй.” гэсэн Итгэлтийн үг нь түүний хэн болохыг нь тодорхойлж байна.
 • 14. Түүнчлэн зохиол дахь бусад дүрслэлүүдийн уялдаа холбоо их нөлөөтэй. Жишээлбэл: И.А.Гончаровын “Обломов” романд Обломовын залхуу хойрог, хөдөлж ядсан байдлыг нарийн жижиг зүйлсийн дүр дүрслэлтэй уялдуулж энэ дүрийг бүтээсэн байдаг. Энэ дүрслэлүүд нь түүний хиртэй дээл, тоос шороо дарсан толь, дотроос нь ялаа нисэх бэхийн сав зэрэг юм.
 • 15. Иймд зохиолын баатрын дүрийг тодорхойлохдоо баатруудын зан байдал, өвөрмөц онцлогийг илэрхийлсэн дүрслэлийг зохиолоос олох, баатруудын ижил ба ялгаатай талыг харьцуулах, дүрд задлан шинжлэл хийж тайлбарлах, сайн ба муу талыг нь харьцуулж үнэлгээ өгөх хэрэгтэй болдог.
 • 16. Дүрийг тодорхойлохдоо Зохиолын баатруудын гадаад шинж, зан байдал, дотоод сэтгэлийн өвөрмөц онцлогийг илэрхийлсэн дүрслэлийг зохиолоос олж үүнээс үндэслэн дараах байдлаар задалж болно. /Зохиолын дүрүүдийн гадаад болон дотоод шинж, зан чанар, үзэл бодол нь баатруудын хэл яриа, эдэлж хэрэглэж байгаа зүйл, амьдарч байгаа орчин зэргээр, үг яриа, үйл хөдлөл зэргээр нь дамжин илэрч байдаг./
 • 17. O Дүрийн гадаад шинжийг тодорхойлох O Зохиолын баатруудын ахуй амьдрал, зан чанар, дотоод сэтгэл, үзэл бодлыг тодорхойлох. O Зохиолын баатруудын гадаад шинж, дотоод сэтгэлийн ижил болон ялгаатай талыг харьцуулан дүгнэх O Тухайн дүрийн сайн, муу талыг сөргүүлэн дүгнэх O Зохиолын баатар болон уран дүрийн харьцаа холбоог тодорхойлох /Тухайн баатрыг зохиолч уран дүрслэлийн ямар арга хэрэглүүрийг ашиглан дүрсэлсэн байна гэдгээр тодорхойлогдоно./
 • 18. Энэ бүхэнд тулгуурлан ЕБС-ийн бүрэн дунд боловсролын уран зохиолын стандартад орсон Д.Батбаярын “Цахилж яваа гөрөөс” туужийн гол дүрүүдэд задлал хийж үзлээ.
 • 19. Туужийн гол дүрүүдийн гадаад шинж Дамба Туужийн гол дүр Дамба бол малчин удамт монгол эр хүний хэв шинжийг хадгалсан дүр бөгөөд үүнийг зохиолд дүрслэхдээ:
 • 20. “...Дамба явсаар хоймроо гарч завилан суув. Хол ойр юманд явж ирээд ямагт энд суун малгайгаа авч хоймрын авдар дээрх жаазтай зурагны өмнөх өрөөсөн хөлөө жийн хэвтэж байгаа хүрэл гөрөөсний хажууд тавиад өврөө уудлан дурангаа гаргаж “Май, миний хүү үүнийг тэр жаазны араар тавьчих гээд хүүдээ өгдөг заншилтай аж.” Энд баатрын гадаад шинжийг түүний үйл хөдлөл, үг яриагаар илэрхийлж, монгол эр хүний уужуу тайван зан байдлын нийтлэг шинжийг шингээн дүрсэлжээ.
 • 21. Дэжид Дэжид бол мөн л малчин заяат монгол бүсгүйн нийтлэг хэв шинжийг хадгалсан дүр юм. Тэрээр эр нөхөр, үр хүүхдэдээ хайртай, айл гэрийн эзэгтэйн эрхэм шинжийг хадгалахын зэрэгцээ сэтгэлийн их зөрчилдөөн тэмцэл дунд хатуужил сууж байгаа эмэгтэйн дүр юм.
 • 22. Нөхөр Дамба нь“Анхиагүй гэдэг нь. Ядаж чи наад үс гэзгээ өөдтэйхэн самначихад яадаг юм... гуч хүрчихсэн хүүхэн орон гэр, хувцас хунараа өөд нь татаад явж чадахгүй... залхуу, залхуу гэхэд дэндүү юм” хэмээн бодож байдаг. Эндээс Дэжид өөртөө хэрхэн ханддаг, иймэрхүү байдал нь аажимдаа нөхөр нь өөр эмэгтэйд сэтгэл татагдахын үндэс болсон гэдгийг харж болно..
 • 23. Туужийн өөр нэгэн дүр нь Тогоохүү юм. Тэрээр гуч гаран настай эгэл даруухан ажилч хичээнгүй, жирийн эмэгтэйн дүр бөгөөд зохиолын гол дүр Дамбад хайртай болсноор нэгэн гэр бүлийн амьдрал хувь заяанд саад учруулж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ хүнийг хайрлах хүсэл, бүсгүй хүний сэтгэлийн сайхан нь түүнийг буруутгах аргагүйд хүргэдэг. Тогоохүү
 • 24. Зохиолын баатруудын зан чанар, дотоод сэтгэл, үзэл бодлыг тодорхойлох. Энэхүү туужид хүний сэтгэлийн өнгө аяс сэтгэлзүйн дотоод хувирлыг зохиолын гол дүрүүдийн сэтгэлийн догдлол, баяр хөөр, уйтгар гунигийн олон өнгө аяс, хувирлыг хайр сэтгэлийн асуудалтай холбон чадварлаг илэрхийлэн гаргасан байна.
 • 25. Зохиолын гол дүр болох Дамбыг өнгөц харвал өөр хүнд сэтгэл алдарч, өрх гэрийнхээ элэг бүтэн амьдралыг үрж байгаагаараа эсрэг дүрийн шинжтэй боловч өөрийн авааль эхнэр Дэжид болон хүү Цэдэн-Иш нараа хэзээ ч мартаж чадахгүй үргэлж тэднийхээ төлөө санаа зовинон сэтгэлийн зовлон эдэлж яваа хүн юм.
 • 26. Үүнийг зохиолд дүрслэхдээ “Тогоохүү Дамбаас чи ямар хүүхэд гараасай гэж боддог вэ?... яагаад дуугүй байна вэ? гэж асуухад Дамба юу хэлэх яахаа мэдэхгүй таг дуугүй мэлрэх тэрхэн агшинд орчлон яасан хяслантай вэ? хэмээн өөртөө шүүрс алдан шууд давхиад харьчихъя гэсэндээ л явчихдаг байж гэж харамсан бодов...” гэсэн хэсгээс Дамба эхнэр Дэжид болон хүү Цэдэн-Иш хоёроо үргэлж хайрлаж явдаг сэтгэлийн нандин хэлхээтэй хүн болох нь харагдаж байна.
 • 27. O Дамбыг айн бэргэсээр хүрч ирэхэд нь Дэжидийн санаандгүй хэлсэн үг нь түүнийг өөрөөсөө бүрмөсөн холдуулах шалтаг болсон ч тэрээр үүний буруутан болох учиргүй юм. Эр нөхөр Дамбын орхин одох үед Дэжидийн сэтгэл хэрхэн хямарч байгааг O “...Дэжид шанаганыхаа шороог ч арчилгүй эргэнэг дээр тавих зуураа түүний харц өөрийн эрхгүй тогоотой сүүн дээр туслаа. Өрмийг нь цоолчихсон тогоотой сүү сэтгэлийг нь улам гутраан энэ ертөнц дээр бүтэн юм ер байхгүй болсон мэт санагдана...” гэж орчин тойрных нь юмсын шинжээр сэтгэлийн их зовлонг нь товойлгон дүрсэлжээ.
 • 28. O Мөн Дэжидийн дүрийг тодотгох нэг зүйл нь түүний авдар дээр байх гөрөөсний хүрэл баримал юм. Дамба, Дэжид хоёрыг гэр бүл болоход Дамбын өвөг эцгийнх нь өгсөн хүрэл гөрөөсийг Дэжид ихэд хайрлан нандигнах бөгөөд энэ нь үнэндээ гал голомт, гэр бүл, амьдралаа гэсэн гэрийн эзэгтэй эрхэм сэтгэл байдаг.
 • 29. Харин Дэжид хүрэл гөрөөсийг хайрладаг шигээ амьдралдаа мөн тийм хандаж байна гэж санадаг боловч хүрэл гөрөөсийг унтаж байна гэж андуурч хардаг шигээ амьдралынхаа хамаг эрхэм зүйлст ч , өөртөө ч хайхрамжгүй хандсаар нэгэнт бутарсан хойно нь ухаарч хүрэл гөрөөсийг ч мөн цахилж яваа болохыг нь анзаарах болсон ч цаг хугацаа өнгөрсөн тул эргэж буцааж болохгүйг ойлгодог. Эцэст нь “Гөрөөс байх ёстой газраа байх ёстой” хэмээн Дамба, Тогоохүү хоёрт авчирч өгч байгаа нь түүний амьдралын мөн чанарыг ухаарч хатуу амьдралын хувь заяатай нэгэнт эвлэрч байгаа сэтгэлийн тэнхээг гэрчилж байна.
 • 30. Зохиолын дүрүүдийн сайн, муу талыг сөргүүлэн дүгнэх нь Дамба Дэжид Тогоохүү Эхнэр хүүхэд, гэр бүлээ орхисноороо эсрэг талын баатар юм уу гол буруутан болж болох ч тэднийхээ төлөө сэтгэл нь байнга анхаарч, зовж шаналж, амьдралын явцад ухаан сууж буй эр хүний дүр юм. Элэг бүтэн амьдрал, эр нөхөр, үр хүүхдийнхээ төлөө гэсээр яваад өөрийгөө умартаж, нөхөртөө гологдох болсон хэдий ч энэ бүхний эцэст амьдралын мөн чанарыг ухаарч хатуужсан эмэгтэй юм. Хүний гэр бүл, тогтсон амьдралд толбо суулган Дамбын эхнэртэй гэрлэснээрээ эсрэг дүр боловч үнэндээ тэднийг салгаж сууна гэсэн атгаг санаа агуулаагүй, жирийн нэг монгол эмэгтэй хайр сэтгэлийн асуудлыг хөндөн тавьсан дүр юм.
 • 31. Дүгнэлт Зохиолч энэ тууждаа хүний амьдралыг тэр дундаа хүний тайлагдаж танигдашгүй сэтгэлийн ертөнцийг зохиолын баатруудын сэтгэлийн их хямрал зөрчлийг жирийн амьдрал дундах залуусын хайр сэтгэл, ахуй амьдрал, зан харилцаа, үйл хөдлөл, үг яриа зэрэг хүний үйлийн өргөн талбарт дүрслэн гаргажээ.