O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
PUBLIKACIJA PROJEKTA
“Improving a public policy on
employability: Project No1”
Autor: Organizacija za razvoj karijere i
om...
UVOD
Kada se osvrnem iza sebe i pogledam šta smo sve postigli projektom “Improving a
public policy on employability: Proje...
SADRŢAJ:
Uvod................................................................................................................
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"

Baixar para ler offline

U publikaciji je predstavljeno kako su Connecting i partneri doprineli da grad Pančevo postane jedinstven primer dobre prakse u Srbiji, odnosno da izvođenje projektne nastave u srednjim školama ima mogućnost da se finansira putem gradskog konkursa.

U publikaciji je predstavljeno kako su Connecting i partneri doprineli da grad Pančevo postane jedinstven primer dobre prakse u Srbiji, odnosno da izvođenje projektne nastave u srednjim školama ima mogućnost da se finansira putem gradskog konkursa.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (9)

Semelhante a Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1" (20)

Anúncio

Mais de Connecting (16)

Mais recentes (20)

Anúncio

Publikacija "Improving a public policy on employability: Project no1"

 1. 1. PUBLIKACIJA PROJEKTA “Improving a public policy on employability: Project No1” Autor: Organizacija za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting Datum: Jun 2020. godine
 2. 2. UVOD Kada se osvrnem iza sebe i pogledam šta smo sve postigli projektom “Improving a public policy on employability: Project No.1” – a u njegovu realizaciju smo investirali 10 meseci ţivota – čini mi se da bi se njegov doprinos za zajednicu najbolje mogao opisati rečima dr Fekete Ladislava, iz Sombora, učesnika završne konferencije projekta “Poslovi budućnosti”: „Ovo što ste vi uradili u Pančevu ţelimo da primenimo i u Somboru.” Sve što smo do sada uradili na polju obrazovanja bio je pokušaj da obrazovanje vratimo tamo gde mu je i mesto na vrh piramide potreba. Ali u našoj zemlji ima mnogo drugih lidera u obrazovanju koji su još više pozvani da pričaju o ovoj temi, praktičara i naučnika čije je mišljenje još vaţnije. Zašto onda o ulozi obrazovanja u Srbiji govorimo mi, omladinski radnici iz Connecting-a, kada u našoj zemlji postoji toliko stručnjaka koji znaju mnogo više od nas? Ukoliko ste nas do sada pratili verujem da ćete odgovor na ovo pitanje naći sami. Ţelim samo da istaknem da postoje prilike koje padaju u oči praktičarima omladinskog rada dok izmiču nastavnicima, projektnim menadţerima i liderima u obrazovanju. Više od 2000 polaznika naših obrazovnih programa nam daje pravo da i mi nešto kaţemo. Naš rad zasnovan je na uverenju da će nam agilno obrazovanje omogućiti da svi zajedno doţivimo dugo ţeljeno blagostanje, ali samo pod jednim uslovom – moramo da pripremimo našu decu tako da budu u prilici da upravljaju tehnologijom, a ne da tehnologija upravlja njima. Svesni smo da obrazovni sistem koji treba da stvori generaciju preduzimljivh mladih ljudi još uvek nije transformisan! Problem je u tome što naše škole i dalje „serviraju“ znanje, testirajući učenike iznova i iznova! One jednostavno ne proizvode dovoljan broj inovatora i kreativaca. Ovo nije pretnja samo za budućnost već i za sadašnjost naše zemlje. Odgovornost svih nas jeste u kreiranju obrazovnog sistema koji će dati prioritet veštinama poput kreativnosti, preduzetništva, kritičkog razmišljanja i rešavanja problema, saradnje, komunikacije i tako gotovo sigurno proizvesti inovativnije i prilagodljivije stanovništvo. Naš izbor je da se prihvatimo posla, organizujemo edukatore, omladinske radnike, profesionalce iz različitih industrija, kompanije, organizacije civilnog društva i javnu upravu, jer verujemo da samo zajedno imamo šansu da napravimo pozitivnu promenu. Stoga je fokus naše paţnje u ovom projektu bio na izgradnji zajednice profesionalaca iz oblasti obrazovanja sa ciljem uspostavljanja sistemskog modela podrške za izvođenje projekne nastave u srednjim školama sa teritorije grada Pančeva, jer verujemo da baš ovaj metod podučavanja na pravi način priprema učenike za neizvesnu budućnost koja je već ovde. Publikacija ispred vas pojašnjava zašto, kako i šta smo postigli u prethodnih 10 meseci. Hvala vam na čitanju, Deniz Hoti, društveni dizajner koji je ko-osnovao Connecting
 3. 3. SADRŢAJ: Uvod........................................................................................................................................... 2 Osnovni podaci o projektu..................................................................................................... 4 Status quo.............................................................................................................................. 4 Opšti cilj.................................................................................................................................. 5 Aktivnosti ................................................................................................................................... 6 Faza pripreme....................................................................................................................... 6 Faza realizacije ..................................................................................................................... 7 Istraţivanje ......................................................................................................................... 7 Formiranje tematske radne grupe “Projektna nastava”...........................................11 Faza širenja ostvarenih rezultata – obuhvatala je sledeće aktivnosti: ..................................14
 4. 4. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU STATUS QUO Jedan od najvećih izazovima sa kojima se suočava region Juţnog Banata je visoka stopa nezaposlenih mladih kao i izuzetno niska stopa aktivnosti mladih na trţištu rada. Među najznačajnijim uzrocima ovog problema prepoznata je nedovoljna konkurentnost mladih na trţištu rada koja iz godine u godinu biva sve izraţenija. Takođe veliki broj analiza ukazuju da neusklađenost znanja koja se stiču u formalnom sistemu obrazovanja sa potrebama privrede i poslodavaca sa jedne strane, proces brze privatizacije i ekonomska kriza sa druge strane rezultirali su promenama na trţištu rada, velikom nezaposlenošću mladih i odlivu mozgova. Danas u Juţnom Banatu više od 22 000 ljudi svakodnevno traţi posao, od toga 4464 mladih (15-29), odnosno svaka 5 osoba koja traţi posao je mlada!1 U kojoj meri obrazovni sistem ne priprema mlade za trţište rada ukazuje i istraţivanje „Bolji uslovi u zapošljavanju mladih2 “, tek nešto više od 4% mladih u Srbiji smatra da je stečeno znanje kroz formalni obrazovni sistem u skladu sa potrebama „prakse“. Na osnovu Evropskog okvira ključnih kompetencija za celoţivotno učenje3 koje su usvojene 2007, a revidirane 2018 godine, Srbija je pokrenula reviziju obrazovanja uvođenjem standarda obrazovanja, što uključuje i Standarde opštih međupredmetnih kompetencija4 . Uvođenjem ovih standarda posebno su naznačene potrebe za razvoj kompetencija za celoţivotno obrazovanje, digitalnih kompetencija, rešavanje problema, komunikacija, preduzetništvo i drugih kompetencija kod učenika. Sa druge strane nije jasno definisano na koji način i kroz koje nastavne programe će se razviti ove kompetencije, već u potpunosti zavise nastavnika. Ako pretpostavimo da je kurikulum kvalitetan i prikladan, onda se nameće očigledan zaključak – uspeh učenika direktno zavisi od kompetencija nastavnika, metoda ili, drugim rečima, kvaliteta nastave. Kvalitet nastave sa druge strane takođe zavisi i od uslova rada, odnosno nastavnih sredstava za njeno sprovođenje. Tokom konsultacija sa predstavnicima gradske uprave Pančevo (Suzana Jovanović – ex članica gradskog veća zaduţena za zapošljavanje, stručne sluţbe), ustanovljeno je da je grad Pančevo kroz „Program za unapređenje konkurentnosti srednjih škola putem poboljšanja uslova za izvođenje praktične nastave“ do sada (od 2011. zaključno sa 2019. godina) uloţio oko 25 miliona dinara (1,4 do 4 miliona dinara godišnje) za opremanje škola na teritoriji Pančeva. Ovo je jedinstven konkurs u lokalnim samoupravama u Srbiji. 1 Mesečni statistički bilten NSZ http://www.nsz.gov.rs/live/digitalAssets/12/12517_bilten_nsz_04_2019_-_broj_200.pdf 2 Unija poslodavaca Srbije: „Bolji uslovi u zapošljavanju mladih“, str 40, pretposlednji pasus http://www.poslodavci.rs/wp- content/uploads/2015/11/brosura_bolji_uslovi_za_zaposljavanje_mladih1.pdf 3 European Reference Framework of Key Competences for Lifelong Learning, The Council of the European Union, 2006 4http://www.ceo.edu.rs/images/stories/obrazovni_standardi/Opsti_standardi_postignuca/ME DJUPREDMETNE%20KOMPETENCIJE.pdf
 5. 5. Međutim tokom javnih konkursa, koji su sprovođeni svake godine, do sada nije ulagano u konkretne programe/projektnu nastavu koja direktno treba da unapredi kvalitet sprovođenja nastavnog programa. Takođe, tokom konsultacija je izraţena ţelja lokalne samouprave da inovira postojeći konkurs, uvođenjem učenja zasnovanog na projektima u sam konkurs, odnosno kreiranjem prilike da se samo izvođenje projektne nastave podrţi putem konkursa. Zbog prethodno predočenih problema i potreba Connecting je inicirao i realizovao projekat “Improving a public policy on employability: Project No.1”. Centralni deo projekta je kampanja javnog zagovaranja koja je trajala od 15. septembra 2019. godine do 15. maja 2020. godine. Connecting je kampanju osmislio i realizovano u saradnji sa Grupom za analizu i kreiranje javnih politika, Aktivom direktora srednjih škola u Pančevu, Beogradskom otvorenem školom i predstavnicima grada Pančeva. U nastavku publikacije predstavićemo kako su Connecting i partneri doprineli da grad Pančevo postane jedinstven primer dobre prakse u Srbiji, odnosno da izvođenje projektne nastave u srednjim školama ima mogućnost da se finansira putem gradskog konkursa. OPŠTI CILJ Opšti cilj kampanje javnog zagovaranja ogleda se u tome da dugoročno doprinese povećanju zapošljivosti mladih osoba, učenika/ca srednjih škola u Pančevu, putem unapređenja postojećeg modela podrške Grada Pančeva srednjim školama, odnosno kroz integraciju učenja zasnovanog na projektima u taj model.
 6. 6. AKTIVNOSTI Proces javnog zagovaranja bio je podeljen u 3 faze: Faza pripreme - obuhvatala je sastanke projektnog tima, kreiranje akcionog plana, potom kontakte sa direktorima srednjih škola, redovnu komunikaciju sa predstavnicima Gradske uprave grada Pančeva i pripremu istraţivanja. U ovoj fazi odrţan je sastanak sa aktivom direktora srednjih škola u Pančevu na kome su svi direktori upoznati sa ciljevima kampanje, potom konceptom istraţivanja i vremenskim okvirom aktivnosti predviđenih projektom. Sastanak je bio izuzetno konstruktivan i interaktivan, direktori škola su istakli vaţnost konkursa i ţelju da se nastavi sa njegovom praksom i u narednim godinama, jer kako su istakli “predstavlja dobar način da škole iz godine u godinu prate trendove i kupuju savremenu opremu”. Slika1 Prezentacija projekta “Improving a public policy on employability: Project No.1” aktivu direktora srednjih škola u Pančevu, 2. oktobar 2019. godine Sastanak se odrţao 2. oktobra 2019. godine u prostorijama Gimnazije “Uroš Predić” u Pančevu. Sastanku su prisustvovali direktori svih srednjih škola u Pančevu. Kako je izgledala prezentacija projekta moţete saznati na linku: https://bit.ly/prezentacijaaktivudirektora. Potom su o ovoj fazi odrţani i informativni sastanci sa predstavnicima Gradske uprave grada Pančeva, na prvom mestu sa Milenkom Ĉučkovićem većnikom zaduţenim za područle rada, zapošljavanja i socijalne politike i sa Tatjanom Boţić većnicom zaduţenom za oblast obrazovanja. Paralelno sa gore spomenutim aktivnostima Connecting i Grupa za analizu i kreiraje javnih politika (GAJP) radili su na pripremi istraţivanja, odnosno definisanju ciljeva, vremenskog okvira, veličine uzorka, kriterijuma za odabir reprezentativnog uzorka, instrumenata i tehnika za reaizaciju istraţivanja.
 7. 7. Faza realizacije – počela je sa implementacijom istraţivanja. ISTRAŢIVANJE Cilj istraživanja – Connecting i GAJP su u okviru projekta “Improving a public policy on employability: Project No.1” sproveli istraţivanje o ispitivanju ostvarenih efekata javnog poziva grada Pančeva “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” i stavova o učenju zasnovanom na projektima kako bi na osnovu dobijenih rezultata kreirali set preporuka za unapređenje prethodno spomenutog javnog poziva. Istraţivanje je obuhvatilo:  Pregled aktivnih politika na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou koje se bave projektnom nastavom i ključnim veštinama za 21. Vek  Kvantitativno istraţivanje (upitnik sa srednjoškolcima)  Kvalitativno istraţivanje (fokus grupe sa nastavnicima) Pregled aktivnih politika Metodologija istraživanja - za potrebe pregleda/analize aktivnih politika korišćena je tehnika istraţivanja „external desk research“ koja je podrazumevala prikupljanje i analizu relevantnih podataka iz sledećih izvora:  Objavljeni vladini podaci  Internet – relevantni podaci Analiza je urađena tokom oktobra meseca 2019. godine i na njoj je radio projektni tim Connecting-a. Rezultati istraživanja aktivnih politika Analizom je utvđeno da je Vlada Republike Srbije u okviru kurikularne reforme, koja je započela 2017. godine, donela novi ZOSOV i Pravilnik o planu nastave. Programi u osnovnim školama i gimnazijama od tog trenutka akcenat stavljaju na ishode učenja i razvoj kompetencija, umesto na testiranje i repetitvno znanje5 . Projektna nastava je prepoznata od strane eksperata u obrazovanju, kako u svetu tako i u Srbiji, kao izuzetno efikasan metod podučavanja koji moţe da doprinese ostvarivanju prethodno spomenutih ishoda i kompetencija za 21. vek. Sistemska podrška izvođenju projektne nastave Međutim za izvođenje projektne nastave su neophodni i resursi/oprema i tu na nacionalnom nivou nije bilo značajnih pomaka. Još uvek u Srbiji nije pronađeno rešenje koje bi sistemski obezbedilo opremanje srednjih škola za izvođenje projektne nastave. Opremanje srednjih škola je prepušteno individualnim inicijativama direktora, nastavnika i lokalnih samouprava. 5 ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ОБРАЗОВАЊА У СРБИЈИ ДО 2020. ГОДИНЕ
 8. 8. Zaključak Imajući gore spomenute nalaze u vidu Connecting je prepoznao izuzetan potencijal za inoviranjem konkursa “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave”, odnosno uvođenjem mogućnosti da se izvođenje projektne nastave podrţi putem prethodno spomenutog konkursa. Uvođenjem mogućnosti da se podrţi izvođenje projektne nastave putem konkursa “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” grad Pančevo bi postao primer dobre prakse na nivou cele Srbije, model po kome ostale jedinice lokalne samouprave mogle da izađu u susret kurikularnoj reformi Vlade Republike Srbije u pogledu izvođenja projektne nastave. Kvantitativno istraživanje (upitnik sa srednjoškolcima) Metodologija istraživanja - uzorak je kreiran na osnovu škole koju srednoškolci pohađaju, potom stepena obrazovnog profila i na kraju godine školovanja. Sačinjavali su ga učenici sledećih srednjih škola u Pančeva:  ETŠ “Nikola Tesla”  Tehnička škola “23. maj”  Ekonomska-trgovinska škola “Paja Marganović”  Mašinska škola  Gimnazija “Uroš Predić” Veličina uzorka je 393 ispitanika, od toga su 47% uzorka činile učenice, dok su 53% od ukupnog uzorka činili učenici gore spomenutih srednjih škola u Pančevu. U “kvantitativnom” delu istraţivanja korišćen je istraţivački instrument upitnik, dok su istraţivačke tehnike za prikupljanje podataka bile: popunjavanje upitnika na papiru u okviru časova u školi i popunjavanje elektronskog putnika u okviru časova u školi. Ciljanu populaciju predstavljali su srednjoškolci u gradu Pančevu. Upitnik se sastoji od 37 pitanja, koja su podeljena na četiri celine. 1. Prva celina sastoji se od pitanja koja su u vezi osnovnim podacima o ispitaniku, naziv škole, smer, godine, pol. 2. Druga celina sastavljena je od pitanja koja se odnose na procenu efekata dobijenih sredstava, odnosno kupljene opreme putem javnog poziva grada Pančeva “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave”. 3. Treća celina odnosi se na stavove učenika o preduzetništvu i zapošljavanju, kompetencijama i vrednostima. 4. Ĉetvrta celina bavi se ispitivanjem stavova učenika o učenju zasnovanom na projektima. Naglašamo da je u opisu ovog dela upitnika jednostavna i kratko pojašnjen ovaj metod podučavanja. Pitanja su postavljana kroz skale koje su kreirane za potrebe ovog istraţivanja i dihotomna pitanja sa ponuđenim odgovorima DA/NE. Samo jedno pitanje je bilo otvorenog tipa.
 9. 9. Podaci su prikupljani putem upitnika koji je anoniman i poverljiv. Učenicima je objašnjeno na koji način treba da se popunjava upitnik. Na pitanja je odgovarano otvoreno i iskreno, a učesnici u istraţivanju mogli su da preskoče pitanje na koje ne ţele da daju odgovor, kao i da pitaju ako bi se pojavila neka nedoumica. Svi podaci u ovom istraţivanju su obrađivani u SPSS-u putem deskriptinih statističkih metoda (Pie diagram, tabele sa procentima i drugo.. ) Slika 2 Fotografija sa istraţivanja sprovedenog u ETŠ “Nikola Tesla”, 16. oktobar 2019. godine Rezultati kvantitativnog istraživanja (izbor) Zabrinjava odsustvo znanja među učenicima da postoji program unapređenja konkurentnosti srednjih škola kroz opremanje kabineta i učionica. Sa druge strane, učenici relativno pozitivno ocenjuju opremu i tehniku koju škole poseduju (zadovoljno je blizu polovine učenika), a statistika nam je pokazala da postoje značajne razlike u odnosu na škole koje učenici pohađaju. Nešto manji broj ispitanika navodi da su oprema i tehnika doprineli razvoju škole i svih učenika (41,9%), sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na godinu školovanja koju pohađaju učenici – oni koji su četvrta godina značajno bolje ocenjuju doprinos. Sličan procenat učenika (42,2%) smatra da je oprema doprinela unapređenju njihovih ličnih znanja i veština sa značajnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju idu (gde učenici Gimnazije i Ekonomsko-trgovinske škole više vrednuju doprinos). Više od 4/5 učenika (81,1%) smatra da je neophodno dodatno osavremenjivanje opreme, tehnike i kabineta u kojima se odvija nastava. Gotovo 2/3 ispitanika (63,5%) smatra da će rad sa novom opremom i tehnikom doprineti da se lakše zaposle nakon školovanja sa znajačnim razlikama u odgovorima u odnosu na školu u koju učenici idu (učenici iz tehničkih/stručnih škola imaju pozitivniji stav). Da je neophodno unapređenje metoda odvijanja nastave smatra 78,2% ispitanika. Ĉak 63,6% učenika nije znalo šta je projektno učenje i postoje značajne veze između škole koju pohađaju i znanja o projektnom učenju (učenici Mašinske škole i Gimnazije znaju više). Nakon opisa šta je projektno učenje i kako ono funkcioniše, odgovori koje smo dobili o tome da li bi projektno učenje doprinelo razvoju funkcionalnih znanja i veština – 4/5 učenika (80,2%) je odgovorilo sa da bi.
 10. 10. Pitali smo i učenike šta je od kompetencija vaţno za kasnije zapošljavanje – za 82,2% učenika je timski rad vaţna kompetenca, za 87,9% je vaţna veština komunikacije, za 84,1% je vaţna kreativnost, a za 81,8% su vaţne istraţivačke veštine. Ispitali smo učenike koliko su neki procesi vaţni u formalnom obrazovanju – za 63,5% ispitanika je vaţno učešće učenika u kreiranju nastave (za razlikama u odnosu na školu koju pohađaju – posebno za Tehničku, Mašinsku i Ekonomsko-trgovinsku školu), za 64,6% je značajno učešće učenika u izboru tema za učenje (sa značajnim razlikama kod učenika Tehničke i Mašinske škole), za 80,2% učenika je značajan odnos između nastavnika i učenika i za 78,3% je značajna uloga nastavnika u razvijanju učenika. Zaključak kvantitativnog istraživanja Zaključak istraţivanja jeste da učenici prepoznaju projektno učenje kao model koji bi mogao unaprediti njihova znanja, veštine i funkcionalnost njihovog znanja, kao i da formalni obrazovni sistem ne čini dovoljno da mlade podstakne i obuči za pokretanje sopstvenog posla. U tom smislu, ovo istraţivanje i podaci koje smo dobili treba da bude podsticaj donosiocima odluka da rade na promociji preduzetnišva, na kreiranju programa i pre svega projektnog učenja koje bi za cilj imalo unapređenje veština učenika u svim školama koje su obuhvaćene istraţivanjem. Celokupno istraţivanje je dostupno putem linka: http://obrazovanje4revoluciju.rs/istrazivanje-stavova-srednjoskolaca-nastavnika-direktora- srednjih-skola-u-pancevu/ Kvalitativno istraživanje (fokus grupe sa nastavnicima) Metodologija istraživanja - fokus grupa je metoda kvalitativnog istrazivanja kroz strukturirani i vođeni razgovor sa unapred izabranim ucesnicima prema određenim socijalnim karakteristikama. Razgovor se vodi sa 6-10 ucesnika po fokus grupi. Fokus grupe su realizovane u periodu oktobar-novembar 2019. godine sa nastavnicima srednjih škola u Pančevu. Realizovane su tri fokus grupe, po jedna u ETŠ Nikola Tesla, Tehnička škola 23. Maj i Ekonosko-trgovinskoj školi Paja Marganović, sa ciljem da saznamo kako profesori vide program unapređenja nastave, konkurse i projekte grada Pančeva, opremu i tehniku koja je nabavljena, metode i načine učenja, kao i njihove stavove prema projektnom učenju.
 11. 11. Rezultati kvalitativnog istraživanja (izbor) Učenje zasnovano na projektima je koncept koji nije poznat većini profesora, ali kada se objasne njegovi sastavni delovi učesnici fokus grupa govore kako su nekoliko puta primenili projektno učenje i da je pokazalo dobre rezultate. Pre svega, rad na projektima je pomoglo učenicima da bolje razumeju i razviju svoje veštine, da teorije primene u praksi, te da razmišljaju i delaju intersektorski, odnosno da moraju da uključuju znanja iz više različitih predmeta. Treba napomenuti da su profesori naveli da oni samo daju predloge i objasne koji su koraci, dok đaci realizuju ceo tok projekta uz eventualnu pomoć i sugestiju profesora, premda uglavnom učenici međusobno prilaze jedno drugom, sami pomaţu drugim učenicima, dele znanja, iskustva i razmišljanja. Koliko je interesovanje za takav način rada najbolje ilustruju reči jedne profesorke da je jedna učenica iz drugog odeljenja došla sa drugog časa na njen čas kako bi prisustvovala radu na jednom projektu. Zaključak kvalitativnog istraživanja Svi nastavnici koji su učestvovali u fokus grupama, istakli su da učenje zasnovano na projektima ima smisla i da je potrebno da se uvede u značajnom obimu, da se, komparirajući sa tradicionalnim vidovima nastave, kroz projekte razvijaju mnogobrojne veštine, pre ostalih kritičko mišljenje, kreativnost, saradnja i samospoznaja, budući da profesori uvek napomenu učenicima da nema gotovih rešenja, tako da se više fokusiraju na navedene veštine. Celokupno istraţivanje je dostupno putem linka: http://obrazovanje4revoluciju.rs/istrazivanje-stavova-srednjoskolaca-nastavnika-direktora- srednjih-skola-u-pancevu/ Formiranje tematske radne grupe “Projektna nastava” Nakon uspešno realizovanog istraţivanja Connecting je 10. februara 2020. godine započeo formiranje tematske radne grupe “Projektna nastava”.
 12. 12. Cilj formiranje tematske radne grupe ogledao se o uspostavljanje dijaloga o temi Projektne nastave – afirmisanju i unapređenju sistemske podrške u uzvođenju projektne nastave na teritoriji grada Pančeva. Dalje, kroz Tematsku radnu grupu i aktivnu saradnju između organa javne uprave, organizacija civilnog društva i privrede, razmatraće se potrebne reforme i organizovane kampanje edukovanja javnosti o vaţnosti projektne nastave i insitucionalnoj/sistemskoj podršci za njeno izvođenje. Imajući to u vidu Connecting je 10. februara 2020. godine uputio pozive za saradnju Gradu Pančevu i organizacijama Grupa za analizu i kreiranje javnih politika i Beogradska otvorena škola. Ispred grada Pančeva u tematsku radnu grupu delegirana je Marija Ćurčin, samostalna savetnica za stručne poslove upravljanja ljudskim resursima; delegirani predstavnik Beogradske otvorene škole bio je Ivan Topalović, koordinator projekata unapređivanje zapošljivosti; dok je Grupu za analizu i kreiranje javnih politika predstavljao Miloš Hrkalović, generalni sekretar i istraţivač; na kraju predstavnik Connecting-a bio je Deniz Hoti, izvršni direktor. Dopisi za saradnju koji su prethodili formiranju radne grupe dostupni su na linku: https://bit.ly/dopisiradnagrupa. Tematska radna grupa formirana je krajem februara i svoj prvi i jedini sastanak uţivo odrţala je 9. marta 2020. godine u Sinhro habu u Pančevu. Izveštaj sa sastanka dostupan je na linku: https://bit.ly/izvestajsastanakradnagrupa. Na sastanku je predočeno da se raspisivanje konkursa “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave“ očekuje u drugoj polovini maja 2020. godine. Potom da je Gordana Ćirić, iz nadleţnog sekretarijata za zapošljavanje, upoznata sa projektom i da očekuje zaključke radne grupe „Projektna nastava“ do 1. maja 2020. godine. Tokom sastanka je posebno naglašeno da je u toku javna rasprava o nacrtu Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje grada Pančeva za 2020. godinu i da bi bilo poţenjo da se javimo na poziv sa komentarima na LAP i preporukama za unapređenje. Radna grupa je tačno 16. marta poslala komentare na LAP za zapošljavanje. Dokument je dostupan na sledećem linku: https://bit.ly/komentariLAPzaposljavanje Savet za zapošljavanje grada Pančeva je na drugoj elektronskoj sednici u 2020. godini, odrţanoj 19. marta 2020. godine dao pozitivno mišljenje na podnet komentar Tematske radne grupe “Projektna nastava” na nacrt Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje za 2020. godinu. Zaključak Gradske uprave grada Pančeva sa predlogom izmene prenosimo u celosti na linku: https://bit.ly/zakljucaklap
 13. 13. Tokom aprila meseca Radna tematska grupa “Projektna nastava” se interno dogovorila da je vaţno da isprati process usvajanja predloga na LAP i da je stoga neophodno da se zvanično obrati predstavnicima grada Pančeva. Connecting se 4. maja u ime radne grupe obratio gradu Pančevu, gde se u svom obraćanju radna grupa pozvala na doneti zaključak i na osnovu njega je kreirala dva dokumenta, prečišćen tekst javnog poziva i prečišćen tekst obrasca za javljanje na poziv. Kako je izgledao predlog prečišćenih tekstova moţete pogledati na linku: https://bit.ly/novitekstjavnogkonkursa. Poziv, sa usvojenim promenama, raspisan je 15. juna i biće otvoren do 15. jula 2020. godine. Koristimo priliku da pozovemo sve direktore i nastavnike srednjih škola u Pančevu da se jave sa svojim projektnim idejama na konkurs. Sve informacije o konkursu dostupne su na linku https://bit.ly/3konkurszaizvodjenjeprojektnenastave. Raspisom poziva uspešno je završen mandat tematske radne grupe “Projektna nastava”.
 14. 14. Faza širenja ostvarenih rezultata – obuhvatala je sledeće aktivnosti: - Onlajn obuka o učenju zasnovanom na projektima sa ciljem da se učesnici obuke, zaposleni iz srednjih škola, pripreme za javljanje na poziv. - Promocija konkursa putem kampanje na društvenim mreţama - Završna konferencija “Poslovi budućnosti”, predstavljanje sistemskog rešenja podrške izvođenju projekne nastave Onlajn obuka o učenju zasnovanom na projektima Onlajn obuka je počela pripremnim sastankom sa trenerima u martu mesecu 2020. godine, tokom koga su obavljene završne konsultacije sa trenerskim timom i definisani ciljevi i tok onlajn obuke. Ciljevi obuke: - Da svi učesnici obuke unaprede svoja znanja u pogledu projektne nastave - Međusobno povezivanje izrvsnih nastavnika i direktora - Informisanje učesnika obuke o mogućnostima koje pruţa javni konkurs “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” - Onlajn obuke se desila u periodu od 22. aprila do 18. maja putem platfome kursevi.obrazovanje4revoluciju.rs. Program onlajn obuke: Obuku su vodile: Nataša Ćirić, master pedagog i profesor razredne nastave, sa zvanjem pedagoškog savetnika. Zaposlena u OŠ ,,Ĉegar” u Nišu, sa radnim iskustvom od 29 godina. Od 2008. god. je autor i realizator 5 akreditovanih seminara MPNTR i ZUOV-a za zaposlene u osnovnim i srednjim školama. Bavi se naučno-istraţivačkim radom i autor i koautor je 15 naučnih i stručnih radova objavljenih u domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim časopisima. Učestvovala i odrţala predavanja na više naučnih skupova i simpozijuma. Autor je više projekata podrţanih od Centra za promociju nauke, Beograd, i učesnik u više međunarodnih obrazovnih projekata. Rešenjem Ministarstva prosvete je na listi ocenjivača udţbenika i komisijama za polaganje licence u prosveti. Rešenjem ZUOV-a je u komisijama za odobravanje programa stalnog stručnog usavršavanja, odobravanje udţbenika pri ZUOV-u”. Rešenjem ZVKOV-a je na Listi spoljnih saradnika. Rešenjem Nacionalne akademije za javnu upravu je na stalnoj listi realizatora u oblastima Trening trenera i Lični razvoj i veštine.
 15. 15. Rešenjem Ministarstva javne uprave Crne Gore je na listi nezavisnih procjenjivača programa. Realizator je obuka ,,Škole za 21. vek” za British Council i MPNTR. Realizator je više obuka sa Liste koju donosi Ministar. Ana Veljković, dipl. geograf, radi u Gimnaziji “Bora Stanković” i Pravno-poslovnoj školi u Nišu. Njeni učenici su postizali zapaţene rezultate na takmičenjima iz geografije (drţavnim, balkanskim i svetskim olimpijadama), kao i na takmičenima iz oblasti učeničkog preduzetništva (kompanija Green Grafitti je bila drţavni prvak i predstavnik Srbije na evropskom takmičenju 2015.godine u Berlinu). 2015. godine je proglašena za najboljeg nastavnika iz oblasti đačkog preduzetništva i dobila priznanje “Preduzetnikus “ za tu godinu. Ona je sertifikovan trener Dostignuća mladih i voditelj obuke British Council-a u programu ”Škola za 21.vek”. Obuka je bila organizovana modularno. U svakom modulu učesnike obuke su očekivali Materijal, Video materijal, Zadatak i Dodatni materijali. Od polaznika se očekivalo da obavezno pročitaju dokument Materijal i odgledaju Video materijal, jer ih je taj obavezni sadrţaj pripremao za rešavanje Zadatka Tek kada su polaznici uspešno predali prvi zadatak stekli su mogućnost da pristupe narednom Modulu. Pored obaveznog sadrţaja za polaznike je bio pripremljen i set relavantne dodatne dokumentacije, odnosno odgovarajućeg sadrţaja, za temu koja je bila obrađivana na svakom od Modula. Više od 90 nastavnika, direktora škola i stručnog osoblja se prijavilo na obuku. Connecting je odabrao tačno 44 polaznika obuke. S obzirom na ograničene kapacitete 20 polaznika je bilo u status polaznika, dok je još 24 učesnika bilo u status posmatrača – mogli su da prate obuku i rade zadatke, ali im tim trenera nije davao povratne informacije na njihov rad. Više od 20 nastavnika je uspešno završilo obuku, kako je izgledao poslednji zoom susret na kome su nastavnici podeljeni u timove predstavljali svoje projekne ideje moţete pogledati na linku: https://bit.ly/predstavljanjeprojekata.
 16. 16. U nastavku se nalaze i rezultati post-testa koji je urađen tokom juna meseca sa polaznicima obuke.
 17. 17. PROMOCIJA KONKURSA PUTEM KAMPANJE NA DRUŠTVENIM MREŢAMA Connecting je realizovao i intenzivnu kampanju na društvenim mreţama sa ciljem da popularizuje konkurs “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” i samu projeknu nastavu. U nastavku prikazujemo print screen objava na instagramu. Prateći sadrţaj postova za gore spomenute vizuale moţete pronaći na linku: https://bit.ly/planpostova. Takođe delimo sa vama i izveštaj agencije Fanky marketing o rezultatima kampanje na društvenim mreţama: https://bit.ly/funkymarketingreport.
 18. 18. PLANOVI Connecting, GAJP, Beogradska otvorena škola i grad Pančevo su zajedno doprineli da Pančevo psotane izuzetan primer dobre prakse u pogledu pruţanja podrške za izvođenje projektne nastave. Sistemsko rešenje koje grad Pančevo primenjuje unazad 10 godina zaista zasluţuje više prostora u medijima i unutar same zajednice profesionalaca iz oblasti javnih politika i obrazovanja. Jednostavnim modelovanjem konkursa “Unapređenje konkurentnosti srednjih škola, putem poboljšanja uslova za izvođenje nastave” jedinice lokalne samouprave širom Srbije bi na jedan dobar način doprinele da se unutar školskih učionica dese mnoge inovacije. Stoga ohrabrujemo sve zaintereovane da nas kontaktiraju putem mejla office@connecting.org.rs kako bismo podelili našu dobru lokalnu praksu i ubrzali process sistemske pdorške školama u vašim lokalnim zajednicama. Naš plan je da putem ove publikacije učinimo dostupnim ovaj diban primer dobre prakse u nadi da ćemo neke od vas inspirisati na akciju.
 19. 19. HVALA NA PAŢNJI!

×