O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

2__a_nregistrarea_contractului_privind_stagiul_profesional_ain_avocatur___ain_condi__iile_prevederilor_art__19_alin___6__din_legea_nr__1260_2002__stagiu_prof__repetat__1727058 (1).docx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 6 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (20)

Anúncio

2__a_nregistrarea_contractului_privind_stagiul_profesional_ain_avocatur___ain_condi__iile_prevederilor_art__19_alin___6__din_legea_nr__1260_2002__stagiu_prof__repetat__1727058 (1).docx

  1. 1. 1 Consiliul Uniunii Avocaților din Republica Moldova de la _______________________________ domiciliat:___________________________ ____________________________________ tel:_________________________________ Email: ______________________________ CERERE Prin prezenta în temeiul art.19 alin.(6) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură cu modificările ulterioare, solicit înregistrarea contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură. Anexez la cerere următoarele acte: 1. copia buletinului de identitate (autentificată de solicitant); 2. copia carnetului de muncă, după caz (autentificată de solicitant); 3. copia contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură (autentificată de solicitant); 4. copia legitimației de avocat stagiar (autentificată de solicitant); 5. declarația pe proprie răspundere, că în perioada efectuării stagiului profesional în avocatură nu va desfășura nici o activitate incompatibilă cu profesia de avocat (vezi pag.5); 6. trei exemplare al contractului privind efectuarea stagiului profesional în avocatură (vezi pag.2-4); 7. o poză 3x4; 8. certificatul de confirmare a vechimii în profesia de avocat (vezi pag.6); 9. confirmarea lipsei datoriilor avocatului îndrumător la contribuțiile de membru ale Uniunii Avocaților (se confirmă de contabilitatea Uniunii); 10. confirmarea spațiului suficient al oficiului avocatului îndrumător (exemplu: copia contractului de locațiune/ arendă/ vânzare-cumpărare etc.), cu indicarea în mod obligatoriu a mărimii suprafeței spațiului; 11. confirmarea lipsei sancțiunilor disciplinare a avocatului îndrumător (se eliberează de Comisia pentru etică și disciplină); 12. dovada înregistrării formei de organizare a activității de avocat a avocatului îndrumător (Extras din Registrul cabinetelor avocaților și birourilor asociate de avocați); 13. certificatele medicale: narcologic (eliberat de Dispensarul Republican de Narcologie mun. Chişinău, str. Petru Rareş, 32) și psihiatric (eliberat de Centrul Comunitar de Sănătate Mintală corespunzător vizei de reședință); 14. certificat de cazier judiciar detaliat, 15. dovada achitării taxei. data _________ semnătura___________ NOTĂ INFORMATIVĂ: În conformitate cu art. 37, lit. f) al Legii cu privire la avocatură, Congresul Avocaţilor din Republica Moldova prin Hotărârea din 05.10.2018 a stabilit cuantumul taxei pentru efectuarea stagiului profesional în avocatură în mărime de – 3 000 lei, care se achită 3000 lei Uniunii Avocaţilor din RM, C/F 39753014 prin intermediul BC Victoriabank conform contractului nr. 087-VB-15 din 05.08.15 cu privire la recepționarea plăților. Destinația plății: 3. Taxele pentru efectuarea stagiului profesional
  2. 2. 2 Înregistrat Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova nr. _______ din ______________ 201_ CONTRACT PRIVIND EFECTUAREA STAGIULUI PROFESIONAL ÎN AVOCATURĂ „____” ______________ 201_ I. PĂRŢILE CONTRACTULUI Subsemnaţii: 1.1. Avocatul _________________________din Biroul asociat de avocaţi / Cabinetul avocatului____________________________ cu sediul ____________________________________________________, în calitate de avocat îndrumător al stagiului, numit în continuare „Avocat” şi dl/dna ______________________________, posesor al buletinului de identitate seria, _______________ eliberat de oficiul nr. ____ la data de __________, în calitate de stagiar, numit în continuare “Avocat stagiar”, am încheiat prezentul contract de efectuare a stagiului profesional în avocatură, în continuare „Contract”, în următoarele condiţii asupra cărora am convenit. II. TERMENUL CONTRACTULUI 2.1. Prezentul Contract este încheiat pe un termen de 24 (douăzeci și patru) luni, care începe din data înregistrării Contractului de către Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. 2.2. Rezilierea contractului se poate efectua din iniţiativa uneia sau ambelor părţi, ori din iniţiativa Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova în cazurile prevăzute de Lege şi în baza Hotărârii Comisiei pentru etică şi disciplină a Uniunii Avocaţilor. 2.3. Contractul de stagiu profesional poate fi reziliat la fel în cazul în care avocatul stagiar a comis încălcări grave, şi anume: a) neîndeplinirea obligaţiunilor de avocat stagiar; b) neîndeplinirea planului individual de stagiu; c) neîndeplinirea indicaţiilor avocatului îndrumător; d) divulgarea secretului profesional; e) încălcarea cerinţelor Legii cu privire la avocatură şi Statutului profesiei de avocat. III. OBIECTUL CONTRACTULUI 3.1. Obiectul Contractului îl reprezintă raporturile de stagiu în profesia de avocat, apărute între Avocat şi Avocatul stagiar. 3.2. Efectuarea stagiului nu garantează obţinerea licenţei. 3.3. Stagiul se desfăşoară în conformitate cu programul de activitate a Biroului de avocaţi / Cabinetului avocatului. 3.4. Stagiul se efectuează cu titlu gratuit sau oneros. IV. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. Avocatul este obligat: a) să întocmească planul individual de stagiu;
  3. 3. 3 b) să coordoneze şi să verifice efectuarea stagiului; c) să creeze condiţii necesare şi să contribuie la îndeplinirea planului individual al stagiului profesional; d) să contribuie la crearea deprinderilor profesionale; e) să acorde ajutor avocatului stagiar şi să-l consulte în cazul participării în instanţe; f) să contribuie la perfecţionarea nivelului profesional al Avocatului stagiar prin participarea acestuia la seminare şi cursuri de perfecţionare organizate în domeniu de către organele de resort. 4.2. În baza rezultatelor stagiului profesional, avocatul îndrumător eliberează o referinţă cu privire la stagiul efectuat de stagiar. 4.3. Avocatul stagiar este obligat: a) să efectueze activitatea stagiului profesional sub supravegherea avocatului; b) Să-şi perfecţioneze cunoştinţele prin autodidact şi prin frecventarea cursurilor de formare iniţială. Durata cursurilor de formare iniţială nu poate fi mai mică de 80 de ore; c) să studieze şi să însuşească: i. normele naţionale şi internaţionale ce vizează activitatea avocaturii; ii. legislaţia în vigoare în domeniul penal, civil, administrativ, al muncii, familiei, financiar, drepturile procedurale şi în alte domenii ale dreptului; iii. Hotărârile Curţii Supreme de Justiţie şi Hotărârile Curţii Europene pentru Apărarea Drepturilor Omului; iv. practica judiciară în domeniile de drept; d) să acorde asistență juridică clientului în baza contractului de asistenţă juridică, încheiat în modul stabilit şi validat de avocatul îndrumător; e) să păstreze secretul profesional; f) să respecte Constituţia, actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, Legea, Codul deontologic şi Statutul profesiei de avocat; g) să ţină evidenţa dosarelor de asistenţă juridică în cauzele la care a participat; h) să respecte şi să conformeze programul de muncă stabilit pentru Biroul de avocaţi / Cabinetul avocatului; i) pe parcursul stagiului să reprezinte numai Biroul de avocaţi / Cabinetul avocatului în care îşi efectuează stagiul; j) să achite taxa pentru efectuarea stagiului profesional. 4.4. Avocatul stagiar poate acorda, contra plată, asistenţă juridică clientului în cadrul judecătoriilor, curţilor de apel şi autorităților publice, cu excepţia asistenţei pe cauzele penale şi contravenţionale. 4.5. Activitatea Avocatului stagiar se remunerează sub formă de onorariu în conformitate cu regulile stabilite pentru avocaţi numai după primirea legitimaţiei de avocat stagiar. 4.6. Avocatul stagiar se bazează pe aceleaşi principii de care se călăuzeşte avocatul. 4.7. Avocatul stagiar poartă răspundere disciplinară pentru acţiunile prin care a încălcat prevederile Legii, normele Codului deontologic al avocatului, normele Statutului şi prevederile altor acte normative ce reglementează activitatea avocaturii. 4.8. Avocatul stagiar poartă răspundere personală pentru calitatea asistenţei juridice acordate şi răspunde disciplinar în modul prevăzut la capitolul IX al Statutului profesiei de avocat.
  4. 4. 4 V. DISPOZIŢIILE FINALE 5.1. Nerespectarea obligaţiilor stipulate în prezentul contract atrage responsabilitatea părţilor în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare. 5.2. Litigiile apărute în urma executării contractului se oferă spre soluţionarea Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. 5.3. Prezentul contract s-a încheiat în trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar cel de-al treilea s-a predat şi s-a înregistrat la Consiliul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova. A V O C A T AVOCAT STAGIAR _______________ __________________
  5. 5. 5 Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova de la________________________ domiciliat(ă)__________________ ____________________________ DECLARAŢIE Declar pe propria răspundere că în perioada efectuării stagiului profesional în avocatură nu voi desfăşura nici o activitate incompatibilă cu profesia de avocat în conformitate cu art. 11 din Legea nr. 1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură cu modificările ulterioare. Semnătura declarantului______________________ Data______________________________________
  6. 6. 6 Consiliului Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova CERTIFICAT de CONFIRMARE a vechimii în profesia de avocat Prin prezentul, subsemnatul avocatul _____________________________________ deținătorul licenței pentru exercitarea profesiei de avocat nr. ______ din _________, Biroul Asociat de Avocați/Cabinetul Avocatului ____________________________ cu sediul___________________________________________________________, declar pe propria răspundere că am o vechime în profesia de avocat de _______ ani și întrunesc condiția pentru a fi avocat îndrumător, prevăzută la art. 19, alin. (4) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură cu modificările ulterioare. Semnătura avocatului ____________________ Data__________________________________

×