Anúncio

سلایدهای روش تحقیق

14 de Sep de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a سلایدهای روش تحقیق (20)

Último(20)

Anúncio

سلایدهای روش تحقیق

  1. ‫اجتماعی‬ ‫علوم‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ ‫اصول‬ ‫مضمون‬ ‫استاد‬ : ‫صدیقی‬ ‫گیتی‬
  2. ‫شناخت‬ ‫های‬ ‫روش‬ ‫عرفانی‬ ‫شناخت‬ ‫روش‬ ‫فلسفی‬ ‫شناخت‬ ‫روش‬ ‫علمی‬ ‫شناخت‬ ‫روش‬ ▪ ‫تجربه‬ : ‫دارد‬ ‫محدویت‬ ▪ ‫شهود‬ : ‫است‬ ‫فردی‬ ‫و‬ ‫ذهنی‬ ▪ ‫صا‬ ‫و‬ ‫مهم‬ ‫افراد‬ ‫ی‬ ‫نظر‬ ‫ب‬ : ‫هستند‬ ‫خطا‬ ‫دارای‬ – ‫جنبه‬ ‫دارد‬ ‫شخصی‬ ‫و‬ ‫فردی‬ . ▪ ‫علمی‬ ‫روش‬ : ‫داروین‬ ‫توسط‬ / ‫استق‬ ‫و‬ ‫قیاس‬ ‫ترکیب‬ ‫را‬ ‫فرضیه‬ ‫و‬ ‫مشاهده‬ > ‫اطالعات‬ ‫آوری‬‫جمع‬ > ‫قبول‬ ‫یا‬ ‫رد‬ ‫فرضیه‬ ‫شناخت‬ ‫روش‬ ‫انواع‬
  3. ‫علم‬ ‫معنی‬ • . ‫ا‬ ‫های‬ ‫دانستنی‬ ‫به‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫ط‬ ‫حسی‬ ‫مستقیم‬ ‫تجربه‬ ‫از‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫الق‬ - ‫باشد‬ ‫شده‬ ‫حاصل‬ ‫تجربی‬ . ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫جهل‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫علم‬ ‫آزمایشی‬ ‫تجربه‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫گیرد‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫هایی‬ ‫دانستنی‬ ‫تمام‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫بلکه‬ ‫هستند‬ ‫پذیر‬ ‫ابطال‬ ‫دیگر‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫نشده‬ ‫اثبات‬ . ،‫منطق‬ ،‫اخالق‬ ،‫الهیات‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫فقه‬ ... ‫گیرند‬ ‫می‬ ‫قرار‬ ‫دوم‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫علم‬ ‫دایره‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫همه‬ ‫علم‬ ‫نخستین‬ ‫و‬ ‫اصلی‬ ‫معنای‬ " ‫دانستن‬ " ‫براب‬ ‫در‬ ‫ر‬ " ‫ندانستن‬ " ‫است‬ . ‫علم‬ knowle dge ‫علم‬ science
  4. ‫چیست؟‬ ‫علم‬ ✓ ‫است‬ ‫آدمی‬ ‫اطراف‬ ‫دنیای‬ ‫شناسایی‬ ‫علوم‬ ‫تمام‬ ‫هدف‬ ً‫ا‬‫اساس‬ . ‫دار‬ ‫وجود‬ ‫عمده‬ ‫جز‬ ‫سه‬ ‫فعالیت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫د‬ : ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظریه‬ ‫بندی‬ ‫صورت‬ ‫و‬ ،‫نظم‬ ‫کشف‬ ،‫توصیف‬ ➢ ‫شی‬ ‫یک‬ ‫گیری‬ ‫اندازه‬ ‫و‬ ‫توصیف‬ . ‫م‬ ‫هدایت‬ ‫است‬ ‫مترتب‬ ‫آنها‬ ‫بر‬ ‫که‬ ‫هدفی‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫توصف‬ ‫این‬ ‫شود‬ ‫ی‬ . ➢ ‫پ‬ ‫در‬ ‫اوقات‬ ‫گاهی‬ ‫که‬ ‫را‬ ‫هایی‬ ‫نظمی‬ ‫بی‬ ‫چنین‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫ترتیب‬ ‫و‬ ‫نظم‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫پژوهشگر‬ ،‫دوم‬ ‫دیده‬ ‫نماید‬ ‫کشف‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫بررسی‬ ‫مورد‬ . ‫ا‬ ‫به‬ ‫هوا‬ ‫فشار‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫متوجه‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫ترتیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫رتفاع‬ ‫دارد‬ ‫بستگی‬ . ➢ ‫سر‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫تعمیم‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫بندی‬ ‫صورت‬ ‫را‬ ‫شده‬ ‫کشف‬ ‫نظام‬ ‫کند‬ ‫می‬ ‫سعی‬ ‫او‬ ،‫اینکه‬ ‫سوم‬ ‫انجام‬ ‫سازد‬ ‫تبدل‬ ‫نظریه‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫به‬ . ‫نسبی‬ ‫نظریه‬ ‫و‬ ‫نیوتن‬ ‫جذب‬ ‫قانون‬ ‫از‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫مثل‬ ‫برای‬ ‫انسشتین‬ ‫ت‬ ‫برد‬ ‫نام‬ . ❖ ‫مخ‬ ‫رویدادهای‬ ‫و‬ ‫ها‬‫ویژگی‬ ‫بین‬ ‫همبستگی‬ ‫که‬ ‫هستند‬ ‫منطقی‬ ‫و‬ ‫کلی‬ ‫عباراتی‬ ‫قوانین‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫نظریه‬ ‫را‬ ‫تلف‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫مشخص‬ .
  5. ✓ ‫لغت‬ ‫در‬ ‫تحقیق‬ : ‫رسی‬ ،‫کردن‬ ‫بازجویی‬ ،‫کردن‬ ‫جستجو‬ ،‫کردن‬ ‫درست‬ ،‫راست‬ ‫دگی‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ... ‫گوید‬ ‫را‬ . ‫جست‬ ،‫پژوهش‬ ‫معنای‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫انگلیسی‬ ‫ریسرچ‬ ‫واژه‬ ‫معادل‬ ،‫جو‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫علمی‬ ‫های‬ ‫بررسی‬ ‫انجام‬ ‫و‬ ‫تتبع‬ . ‫معن‬ ‫نیز‬ ‫شدن‬ ‫جویا‬ ‫و‬ ‫کردن‬ ‫طلب‬ ،‫خواستن‬ ،‫عمید‬ ‫فرهنگ‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ . ‫چیست؟‬ ‫پژوهش‬ ‫یا‬ ‫تحقیق‬
  6. ‫پژوهش‬ ‫یا‬ ‫تحقیق‬ ‫از‬ ‫تعریف‬ ‫یک‬ : ‫ب‬ ‫اعتماد‬ ‫قابل‬ ‫و‬ ‫مند‬‫نظام‬ ،‫آگاهانه‬ ،‫شده‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫فرایندی‬ ‫رای‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫ها‬‫مساله‬ ‫عمیق‬ ‫دانستن‬ ‫یا‬ ‫ها‬ ‫واقیعت‬ ‫یافتن‬ .
  7. ‫پژوهش‬ ✓ ‫روابط‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫ها‬ ‫پدیده‬ ‫بین‬ ‫روابط‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫انتقادی‬ ‫و‬ ‫تجربی‬ ‫کنترل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫مند‬‫نظام‬ ‫فعالیت‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اند‬ ‫شده‬ ‫مشخص‬ ‫ها‬ ‫فرضیه‬ . ✓ ‫قوان‬ ‫ارائه‬ ‫به‬ ‫نهایت‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫هاست‬ ‫داده‬ ‫مند‬‫نظام‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ،‫عینی‬ ‫ثبت‬ ‫فرایند‬ ‫تحقیق‬ ،‫کلی‬ ‫ین‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫منجر‬ ‫ها‬‫پدیده‬ ‫نهایی‬ ‫کنترل‬ ‫و‬ ‫بینی‬‫پیش‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫نظریه‬ ،‫اصول‬ . • ‫پویاست‬ ‫فعالیت‬ . • ‫است‬ ‫مراحل‬ ‫دارای‬ ‫و‬ ‫مند‬‫نظام‬ . • ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫اشکل‬ ‫دارای‬ ( ‫تجربی‬ ،‫توصیفی‬ )... • ‫است‬ ‫اعتبار‬ ‫دارای‬ ( ‫بیرونی‬ ‫و‬ ‫درونی‬ ) • ‫پایایی‬ ‫دارای‬ ( ‫اعتماد‬ ‫قابلیت‬ ) ‫است‬ . ‫نداشت‬ ‫چندانی‬ ‫اختالف‬ ‫جمعیت‬ ‫یک‬ ‫در‬ ‫مختلف‬ ‫زمان‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫باشه‬ ‫ه‬ • ‫کنترل‬ : ‫گر‬ ‫مداخله‬ ‫متغیرهای‬ ‫مانع‬ – ‫نسبی‬ ‫و‬ ‫دقیق‬ ‫نوع‬ ‫دو‬ • ‫صحیح‬ ‫گیری‬ ‫نمونه‬ : ‫شود‬ ‫می‬ ‫بیرونی‬ ‫اعتبار‬ ‫افزایش‬ ‫موجب‬ . • ‫عینیت‬ : ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تجزیه‬ ‫و‬ ‫تحلیل‬ ‫بر‬ ‫مبتینی‬ • ‫دقت‬ : ‫ها‬ ‫داده‬ ‫تحلیل‬ ‫و‬ ‫گرداوری‬ ‫در‬ ‫صحت‬ • ‫پذیری‬ ‫تکرار‬ : ‫کامل‬ ‫پذیری‬ ‫تکرار‬ ( ‫ببریم‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫روش‬ ‫همان‬ ) ‫مفهومی‬ ‫و‬ ( ‫متحوایی‬ ‫شباهت‬ ) ‫های‬ ‫ویژگی‬ ‫پژوهش‬ ‫اساسی‬ ‫شروط‬ ‫پژوهش‬ ‫نتایج‬ ‫ویژگی‬ ‫پژوهش‬ ‫پژوهش‬
  8. ‫علمی‬ ‫سوال‬ ‫یک‬ ‫جمعیت‬ ‫نمونه‬ ‫علمی‬ ‫پاسخ‬ ‫یک‬
  9. ▪ ‫است‬ ‫گیر‬‫وقت‬ ‫خیلی‬ ‫تحقیق‬ . ‫سرگر‬ ‫و‬ ‫جالب‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫اما‬ ،‫است‬ ‫آور‬ ‫کسالت‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫خسته‬ ‫تحقیق‬ ‫م‬ ‫باشد‬ ‫هم‬ ‫کننده‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫تداوم‬ ‫محقق‬ ‫زندگی‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممکن‬ ‫تحقیق‬ . ‫باشد‬ ‫آن‬ ‫نتایج‬ ‫از‬ ‫تر‬ ‫جالب‬ ‫بسیار‬ ‫ممکن‬ ‫تحقیق‬ ‫فرایند‬ . ‫داد‬ ‫انجام‬ ‫گوناگون‬ ‫های‬ ‫راه‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫تحقیق‬ . ‫شود‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ ‫محقق‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫در‬ . ‫تحقیق‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫نکته‬ ‫چند‬
  10. ‫تحقیق‬ ‫بندی‬ ‫دسته‬ ❑ ‫هدف‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫گونه‬ : ‫عملی‬ ‫تحقیق‬ ‫و‬ ‫کابردی‬ ‫تحقیق‬ ،‫بنیادی‬ ‫تحقیق‬ ❑ ‫روش‬ ‫و‬ ‫ماهیت‬ ‫نگاه‬ ‫از‬ ‫تحقیق‬ ‫های‬ ‫گونه‬ : ‫علت‬ ‫تحقیق‬ ،‫همبستگی‬ ‫تحقیق‬ ،‫توصیفی‬ ‫تحقیق‬
Anúncio