Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Anúncio
Lingvistička-stilistika-skripta.docx
Próximos SlideShares
Biljna tkivaBiljna tkiva
Carregando em ... 3
1 de 30
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Lingvistička-stilistika-skripta.docx(20)

Anúncio

Último(20)

Lingvistička-stilistika-skripta.docx

 1. Lingvistička stilistika
 2. 2 1. Definisanje osnovnih pojmova stilistike Stilistika je nauka u fazi uspostavljanja. Mesto stilistike u krugu filoloških disciplina ni danas se ne može jasno odrediti. Jedni smatraju da stilistika treba da se zanima za književne tekstove, odnosno na izučavanje izražajnih sredstava književnih dela, dok drugi smatraju da stilistika treba da se zanima za jezička izražajna sredstva. Međutim, stilistika je učenje o izražajnim sredstvima jezika u najširem smislu, otuda njoj pripada važno mesto u nauci o jeziku i nauci o književnosti. Stilistika razmatra jezičke pojave sa strane njihovog značenja i ekspresije, ocenjujući koliko su ona pogodna za to da bi se što tačnije, jasnije i upečatljivije izrazile misli. Predmetom stilistike javljaju se jedinice koje imaju dodatno stilističko značenje. U pojam, sadržaj i zadatke ove naučne discipline ulazi izučavanje, sistematizacija i opis jezičkih pojava, fakta jezika s pozicije izražajnih mogućnosti. Stilistika je deo nauke o jeziku čiji su zadaci: a) izučavanje ekspresivno emocionalnih svojstava različitih jezičkih sredstava; b) izučavanje raznih stilova. Stilistika se obično smatra naukom o izražajnim sredstvima, ali ona je i nauka o funkcionalnim stilovima. Stilistiku je najbolje definisala Margarita Nikolajevna Kožina. Po njenom mišljenju, stilistiku je moguće odrediti kao lingvističku nauku o sredstvima govorne izražajnosti i o zakonitostima funkcionisanja jezika uslovljenih iskorišćavanjem jezičkih jedinica u zavisnosti od sadržaja, izraza, cilja, situacije i sfere opštenja. 1.1. Grane stilistike Razvoju stilistike doprinele su brojne škole i pokreti, npr. formalizam, strukturalizam, psihologija, semiologija, fonologija itd. Stilistika kao posebna lingvistička disciplina proučava izražajna jezička sredstva, načine njihovog spajanja i razmeštaja, ali i njihova značenja. Kao deo teorije književnosti, proučava upotrebu tih sredstava, njihovo spajanje i razmeštaj, ukoliko služe nekom književniku za izražavanje njegovih misli i osećanja pri stvaranju književnog dela. Na stilistiku se gleda s jedne strane kao na nauku o jeziku i teoriju književnosti, a s druge strane kao na dve različite stilistike: a) književnu (književno-teorijsku); b) jezičku (lingvističko-stilističku). a) Književna stilistika predstavlja istorijsku nauku jezičko-književnog karaktera. Ona izučava uzajamno delovanje književnog jezika i različitih stilova umetničke literature kroz istoriju. Kniževna stilistika se bavi i pitanjem u kojoj meri književno jezik može osigurati odgovarajuća sredstva za stilistički opis raznih književnih pravaca. Proučava trope i figure, bavi se kompozicijom dela, fabulom i motivacijom. b) Lingvistička stilistika ili lingvostilistika proučava jezičke realizacije i upotrebu reči, izraza i rečenica kao i njihove maksimalne sposobnosti za prenošenje informacije. Proučava i ono što je individualno i ono što je funkcionalno. Proučava određene aspekte jezičkih fenomena, proučava stilsku diferencijaciju jezika, izbor i organizaciju jezičkih sredstava.
 3. 3 Od 20. veka pa sve do danas, ona je poznata pod različitim imenima: afektivna stilistika, stilistika izraza, deskriptivna stilistika, stilistika jezika i dr. Lingvistička stilistika se deli na: fonostilistiku, morfostilistiku, semantostilistiku, sintaksostilistiku, leksikostilistiku, grafostilistiku i stilistiku teksta. Gramatička stilistika – deli se na: morfološku i sintaksičku. Morfološka stilistika primarno proučava stilsku funkciju tvorbenih modela (tvorbene modele reči), naročito derivacione morfostileme. Morfološka stilistika posvećuje naročitu pažnju građenju reči (izvedenicama i složenicama), bavi se stilskom vrednošću svih vrsta reči, stilskom funkcijom gramatičkih kategorija (rod, broj, lice, padež…). Semantička stilistika – ograničava se na stilističke funkcije značenja reči, zatim na odnos značenja reči i njene izražajnosti. Na području semantičke stilistike razlikujemo: leksičku i semantičku stilistiku. Leksička se bavi leksikom u rečniku (rečeničkom leksikom), a semantička kontekstualnom leksikom. Sintaksička stilistika - bavi se raznim poremećajima rečenice. Ti se poremećaji ogledaju u promeni prirodnog reda reči, reč je o tzv. inverziji. (lepa devojka – devojka lepa) Sintaksička stilistika bavi se i stilskim figurama: anafora, epifora, simploha, ponavljanje, perifraza; bavi se takođe i intenziviranjem, permutacijom, parcelacijom itd. Leksička stilistika – predmet ove stilistike jeste leksička građa. Govorimo o sinonimima, antonimima, paronimima, homonimima, arhaizmima, dijalektizmima, vulgarizmima, varvarizmima itd. Grafička stilistika – osnovna jedinica grafičke stilistike jeste grafostilem. Ona se bavi figurama pisma, onomatopejama, rimama za oko, grafičkim oblikovajem teksta, upotrebom raznovrsnih grafičkih postupaka, isticanjem naslova i podnaslova, znacima interpunkcije kao nosiocima emocija itd. Komparativna stilistika – bavi se upoređivanjem raznih tipova tekstova, npr. iz različitih epoha, raznih nacionalnih jezika, jezika pisaca itd. Vrlo je značajna za teoriju prevođenja. Stilistička kritika – njeno proučavanje zasniva se na ocenjivanju književnih dela zasnovano na intuiciji. Na relaciji autor-delo-čitalac – previše je delo bilo u centru pažnje, a jezik je bio zapostavljen. Današnji teoretičar književnosti ne može pristupiti analizi književnog dela, a da ne poznaje jezik. Moderna stilistika – bavi se izražajnošću jezičkih sredstava i njihovom ekspresivno- emocionalnom stranom. Proučava sve što prevazilazi čisto komunikativni, odnosno referencijalni vid jezika. Postoje razni oblici emotivnih prizvuka u tekstu it u postoje neograničene mogućnosti za analizu. Opisna stilistika – bavi se kolektivnim jezičkim izrazom. Važna je za razvrstavanje stilova, književni stil izdvaja kao poseban stil, a analiza stilova vrši se pomoću razlikovanja između ekspresivne i impresivne vrednosti izraza.
 4. 4 Praktična stilistika – proučava razvijanje stilskog osećanja kod govornika. Bavi se preporukama o pisanju i pravilnim korišćenjem jezika. Opšta stilistika – bavi se verbalnim i neverbalnim oblicima jezika, bavi se problemima stila, ne samo u jeziku i umetnosti, nego i u oblastima drugih ljudskih delatnosti. Ona obuhvata opšte informacije o stilovima jezika, opis ekspresivno-emocionalnih sredstava. U poslednje vreme bavi se funkcionalnim stilovima. Stilistika teksta – bavi se nadrečeničnim nivoom. Naziva se još i makrolingvistika ili translingvistika. Ima dodirnih tačaka sa teorijom, analizom i problematikom diskursa. Bavi se temama, idejama i svim načinima organizacije teksta, posebno konektorima, deskripcijom, monologom, dijalogom itd. Tradicionalna stilistika – razvila se pod direktnim uticajem retorike. Pojam stila dovodi u vezu sa slobodnom i stvaralačkom realizacijom teksta. Fonostilistika – bavi se pojavama na fonetskom i fonološkom nivou. Bavi se dikcijom, intonacijom, zvukovnom imitacijom, odnosom zvuka i značenja, imitativnom harmonijom, onomatopejama itd. Funkcionalna stilistika – pitanje funkcionalnog raslojavanja jezika pokrenuto je u praškom lingvističkom krugu. Predmet njenog istraživanja jeste upotreba funkcionisanja jezika, principi izbora i kombinacije. Ona izučava zakonitosti funkcionisanja jezika u različitim sferama opštenja.
 5. 5 2. Osnovni pojmovi stilistike Centralni pojam stilistike je stil i on ima uže i šire značenje. S jedne strane, ovaj pojam obuhvata sve ljudske delatnosti i odnosi se na način na koji se nešto radi. Ranije je značilo samo pisaljku (pero). Stilemi su reči, izrazi i konstrukcije kojima se označavaju elementi stila. Stilemi sadrže dodatno ekspresivno, efektivno ili estetsko isticanje. Javljaju se kao elementi koji odudaraju od konteksta. Uspostavljaju normalnu kontekstualnu normu. Dele se na: fonostileme, grafostileme… Svaki stilem ima dva aspekta: stilematski i stilski. Stilematski se odnosi na formu stilema – na način kako je strukturirana jezička jedinica koja je nosilac stilske vrednosti – a stilska se odnosi na njegovu stilsku i upotrebnu vrednost. Ekspresivna sredstva su jedinice kojima se izražavaju ekspresivno-emocionalne nijanse (oduševljenje, razočarenje, nezadovoljstvo, laskanje, ironija). Postoje različite vrste izraza koje poseduju prirodnu ekspresivnost, npr.: onomatopeja, fonetski motivirane reči, uzvici, reči kojima se izražavaju posebna osećanja. Stilistička sredstva nazivaju se obojena jezička sredstva, npr. kada se govori nešto prilikom svečanosti, u porodici… Stilistički aktivna sredstva su stilistički markirana jezička sredstva sa stilističkom komponentom u svojoj semantičkoj strukturi. Stilistički neutralna sredstva jesu jezičke jedinice koje pored rečeničkog značenja, nemaju neku drugu semantičku komponentu. One su stilistički nemarkirane jezičke jedinice. Stilistička dominanta – svako češće ponavljanje određenog stilskog postupka postaje stilistička dominanta. Javlja se na svim nivoima, npr. na fonološkom (asocijacija, aliteracija), sintaksičkom (upotreba istih konstrukcija ili sama kompozicija – paradoks). Stilistička varijanta – onaj koji govori i piše uvek ima mogućnosti da se opredeli za jednu od dve ili više stilističkih varijanti koje znače približno isto, ali se na drugačiji način iskazuju. Pri izboru između više varijanti , nameće se ona čiji emotivni prizvuk, ritam, evokativna sposobnost više odgovara i življe ističe sadržinu. (majka: mama- mamica-mater…) Ekspresivi - su termini koji se upotrebljavaju za oznaku ekspresivnih jezičkih sredstava. Oni se nalaze u opoziciji prema terminu nominativ i terminu ekspresiv. Ekspresivi se razlikuju od nominativa. Stilske figure – u figure spadaju sve glasovne i zvučne figure kao što su: asonanca, aliteracija, onomatopeja, ponavljanje, anafora, epifora i simploha. U stilske figure spadaju figure konstrukcije ( gradacija, polisindeton, asindeton…); figure reči – tropi,
 6. 6 reči koje se upotrebljavaju u prenesenom značenju radi dobijanja veće umetničke izražajsnosti (metafora, metonimija, alegorija, personifikacija…). Stilistički postupak predstavlja stilističko sredstvo pomoću kojeg se strukturira neki stil, stilistička pojava i način izražavanja. Sve što postoji u stilistici, svaka stilistička jedinica, rezultat je primene određenog postupka. Izražajnost je osnovna osobina pesničkog jezika kojom se koristi pesnik da bi izgradio svet svoga dela. U tom smislu, pisac najveću pažnju posvećuje rečniku, kako u pogledu značenja, tako i u pogledu njihove simbolike. Razlikuje se inherentna i atherentna izražajnost. Inherentna izražajnost je ekspresivnost koja je već prisutna u datoj jezičkoj jedinici, npr. antiprotivan. Atherentna izražajnost je ekspresivnost koju dobija reč ili izraz samo u datom kontekstu, npr. komadić hleba – komadić neba. Denotacija označava direktno značenje reči ili izraza oslobođeno asocijativnog udela ili bilo kakvog ličnog sadržaja. Konotacija označava dodatne semantičke i stilističke nijanse koje se nadovezuju na osnovno značenje reči. Stilska obojenost – ovaj pojam označava dopunske nijanse koje se dodaju osnovnom (predmetno-logičkom) značenju, npr. sat – časovnih, sunčanik, peščanik.
 7. 7 3. Pojmovna i stilistička vrednost izraza U svakom izrazu razlikujemo 3 vrednosti: 1) logičku; 2) ekspresivnu; 3) impresivnu. 1) Da utvrdimo osnovno značenje – logičku vrednost, služimo se distinkstivnim obeležjima, npr. doći ću naveče – poći će ujutru – doći će danas – moći ćemo sutra. Na ovaj način dolazimo do pojmovne logičke vrednosti izraza. 2) U jeziku su prisutna nehotična fonetsko-morfološka obeležja onoga ko daje obaveštenje. To su ekspresivna obeležja izraza, npr. Nemac će reći – Toći ću naveče; dete će reći – Doci cu navece. 3) Obaveštenje možemo izraziti tako da namerno delujemo na slušaoca kako bismo izazvali određene impresije. Svako obaveštenje ima određen intenzitet, ritam, melodiju i intonaciju. Ritam i intonacija mogu se menjati u skladu sa afektivnosti onoga ko upućuje obaveštenje. Rečenicu – Doći ću naveče. - možemo izgovoriti glasno, poluglasno i šapućući, a takođe ovaj izraz može imati naglašen svaki deo. Ako naglašavamo radnju, akcenat će biti na reči – doći, ako naglašavamo vreme, akcenat će biti na reči – naveče. Između reči može stajati kraća ili duža pauza. U svakom primeru imamo novu impresivnu vrednost. Pojmovna vrednost je objektivna i prenosi logičko značenje, ekspresivna vrednost je nesvesno i nenamerno prenošenje teksta, impresivna vrednost je svesna težnja da izrazom delujemo na onoga kome poruku prenosimo etički, estetički, humoristički, satiristički itd. Pojmovna vrednost izraza spade u područje jezika, a ekspresivna i impresivna vrednost u područje stila. Stilske varijante su brojne i nalazimo ih na svim područjima lingvistike. Ekspresivna i impresivna obeležja izraza stilistička su obeležja, zato što uključuju kategoriju afektivnoga. Afektivna obeležja ekspresivne i impresivne vrednosti izraza imaju dvostuko dejstvo: a) da deluju samom svojom prirodom (ekspresijom); b) da mogu izazivati utiske (impresije). Ima nekoliko tipova jezičkih izraza koji svojom strukturom ili svojom zvučnošću čine izražajnijom misao koju oblikuju. Takvi su deminutivi, augmentativi, neki sufiksi itd. Neka afektivna obeležja izraza imaju sposobnost da evociraju nove utiske. Prema posebnim oblicima, prepoznajemo: razgovor i jezik, jezik određenih grupa, jezik u određenoj situaciji (reportaže, svadbe, sahrane…). Prema tonu, možemo dočarati govorni ili pisani stil u određenom vremenu, stil određene sredine, klase, književne epohe, vrste itd.
 8. 8 4. Fonometaplazme (fonostilemi) Fonometaplazme predstavljaju supstancijalnu modifikaciju (deformaciju, anomaliju, defektnost, opstrukciju ili strukturalno pomeranje) gramatičke structure reči na fonološkom nivou. Postupci uspostavljanja fonometaplazmi formalne su prirode, narušava se signalna komponenta, a ne semantička (značenje ostaje isto). Modifikacija gramatičkih (neutralnih) oblika vrši se dodavanjem, izostavljanjem, zamenom ili promenom mesta određenom strukturnom element. Postoje: prostiktivne, restriktivne, supstitucionalne, mutacione i transpozicione fonometaplazme. Pošto u procesima nastajanja fonometaplazme učestvuju različiti glasovni segmenti sastavljeni od vokala, konsonanata ili od vokala i konsonanata, zato razlikujemo: vokalske, konsonantske i vokalsko-konsonantske fonometaplazme. Sve vrste reči mogu dati svoj tip fonometaplazme. 1. Prostriktivne fonometaplazme => obrazuju se plus (+) postupkom, tj. dodavanjem nekog strukturnog elementa etalonu. Dodavanje se može vršiti na početku, sredini in a kraju reči. Otuda razlikujemo tri prostriktivne fonometaplazme: 1) fonološku protezu; 2) fonološku epentezu; 3) fonološku paragogu. 1) Fonološka proteza nastaje dodavanjem nekog glasovnog segmenta na početku primarnog oblika, npr. opet – jopet; elem – helem. 2) Fonološka epenteza nastaje umetanjem nekog glasovnog segmenta u sredinu primarnog oblika, npr. uđe – uniđe; bio – bijo. 3) Fonološka paragoga nastaje dodavanjem glasovnog segmenta kraju primarnog oblika, npr. tu – tuna; ovde – ovdekana; svojoj – svojojzi. Ovaj tip fonometaplazme je najčešći. 2. Restriktivne fonometaplazme => zasnivaju se na minus (-) postupku. Ove fonometaplazme slede zakonu jezičke ekonomije. Vrlo su produktivne, mogu obuhvatiti početak, sredinu ili kraj reči. Dele se na: 1) fonološku aferezu; 2) fonološku sinkopu; 3) fonološku akopu. 1) Fonološka afereza nastaje izostavljanjem glasovnog segmenta na početku primarnog oblika, npr. ptica – tica; htela – tela; gde – de; ovako – vako. 2) Fonološka sinkopa nastaje izostavljanjem glasovnog segmenta u sredini primarnog oblika, npr. bežimo – bežmo; velike – velke; gledaj – glaj. 3) Fonološka akopa nastaje izostavljanjem glasovnog segmenta na kraju primarnog oblika, npr. raditi – radit; odmah – odma; svanuti – svanut. 3. Supstitucionalne fonometaplazme => zasnivaju se na zameni jednog glasa drugim. Mogu biti na početku, ali su češće u unutrašnjosti primarnog oblika, npr. operacija – aperacija; noj – noć; tih – tija; kćer – šćer.
 9. 9 4. Mutacione fonometaplazme => zasnivaju se na menjanju jednog strukturnog elementa drugim. Radi se o: 1) fonološkoj asimilaciji; 2) fonološkoj disimilacijji. 1) Fonološka asimilacija nastaje fonetskim procesom u toku kojeg dolazi do jednačenja glasova jednih prema drugima, gde oni dobijaju zajedničke karakteristike i postaju identični, npr. kao – ko; rekao – reko; posao – poso. 2) Fonološka disimilacija nastaje razjednačavanjem dva ista ili slična glasa, npr. mnogo – mlogo; tamno – tavno; znamenje – zlamenje. 5. Transpozicione fonometaplazme => podrazumevaju promenu mesta određenog strukturnog elementa, npr. manastir – namastir; infarkt – infrakt; sav – vas. Ove fonometaplazme nisu posebno produktivne. Fonometaplazme kao forme formi u poetskom jeziku, predstavljaju svesno narušavanje standardne jezičke norme i kad dolaze iz narodnih govora, i kad su dijalekatskog porekla, i kad čine elemente stare jezičke norme. Fonometaplazme kao destrukcije ne povećavaju diskurzivnu, već samo stilističku informaciju. Deformacijom standardnog jezičkog oblika, koncentriše se recipijentova pažnja na formalni deo iskaza, usporava se tempo percepcije, jer nam je potrebno vreme da ga uporedimo sa standardnim jezikom. Tako se fonometaplazme aktualizuju i stilski markiraju. Pored stilističke funkcije, dobijaju i zvukovnu (eufonijsku) funkciju, zato što vidno menjaju zvukovni sloj. Stilistička funkcija fonometaplazmi zasniva se na odstupanju od standardne jezičke norme. Svaka metaplazma unosi u kontekst stilističko-semantičku vrednost. Stilistika kao integrarna funkcija prisutna je u svakoj fonometaplazmi. Fonometaplazme se koriste za usresređivanje čitaočeve pažnje na detalj, na stvaranje posebne atmosfere, za imenovanje likova, slika, za opis mentaliteta i kulture ličnosti, za lokalni govor, odnosno, za karakterizaciju i individualizaciju govora pojedinca. Ritmičku funkciju dobija veliki broj fonometaplazmi koje nastaju iz različitih dijalekatskih oblika, elizijom, redukcijom. Ritmičku funkciju mogu steći one fonometaplazme u kojima dolazi do promene slogovne structure u odnosu na primarni oblik.
 10. 10 5. Evokacija Evokacija je stilski postupak kada jezičkim sredstvima približimo svet dela. Zbog bolje analize junaka (lika), uz pomoć jezičkih sredstava možemo odrediti dijalekatsko područje, mesto, vreme, mentalitet, starosnu dob i nivo obrazovanja junaka dela. Naš književni jezik ima osnovicu narodnog jezika, ali je to viši tip tog jezika, to je jezik književnih dela. U književnom jeziku se javljaju jezički elementi socijalne sredine koji se mešaju i sa regularnim elementima, pa se otuda javljaju: dijalektizmi, arhaizmi, žargonizmi, vulgarizmi, varvarizmi, neologizmi, pravopisne greške, gramatičke greške i pogrešna artikulacija. 1. Dijalektizmi su jezički elementi koji se upotrebljavaju u jednoj dijalekatskoj govornoj zoni. Njihova rasprostranjenost je ograničena na samo jednu jezičku teritoriju. Dijalektizmi su najčešća evokativna jezička sredstva kojim se pisci sluze za slikanje sredine i njoj po nečemu odgovarajućih likova. Primeri: merdevine - stube; šest - šes; snaha - snaa. 2. Arhaizmi su stare jezičke, morfološke i leksičke kategorije koje se u savremenom književnom jeziku ne upotrebljavaju, osim u religijskom kontekstu (crkveni jezik). Primeri: carstvije; puljka; puterka. 3. Žargonizmi su leksički delovi jezika koji potiču iz određenih sredina, društvenih slojeva i grupa. Najveći njihov broj čine FRAJERIZMI koji odražavaju specifični mentalitet i ponašanje određenih grupa. Neki se žargonizmi svojom izrazajnošću približavaju vulgarizmima, dok drugi označavaju svežinu uma i snalažljivost. Primeri: drpiti; riba; ucmekati; tebra. 4. Vulgarizmi su obično psovke lokalne, regionalne, staleške i druge, šire upotrebe. Oni služe za karakterizaciju i tipizaciju ličnosti. Vulgarizmi predstavljaju primitivne, kulturno zaostale i brutalne likove društvenih sredina. 5. Varvarizmi su strane reči, rečenice i izrazi koji se u našem književnom jeziku, posebno u jeziku književnog dela, upotrebljavaju u izvornom ili našem jeziku adaptiranom obliku. Primeri: nobles; vikend; babo; lajk. 6. Neologizmi su reči koje se u govoru ili književnom delu prvi put jave u datom obliku ili s novim značenjem. Primeri: pletisanka; ojeseniti; čovetina; bloger.
 11. 11 7. Pravopisne greške - pored leksičkih sredstava evociranja, pesnici se često služe i pravopisnim greškama pri pisanju reči kao sredstava evokacije. Namerno učinjenim pravopisnim greškama stvara se tipicna crta neke ličnosti koja predstavlja asocijaciju ili grupu ljudi kojom se karakterizuje društvo, vreme, socijalna atmosfera ili mentalitet jedne ličnosti, tipicnu za određenu socijalnu sredinu. Postupak se sastoji u tome što se reči, suprotno pravopisnim pravilima, pišu malim ili velikim slovima. Ličnosti se tako predstavljaju nepismenim i zaostalim, predstavljajući svoju društvenu kategoriju, a gramatički neopravdano pisanje velikog slova otkriva mentalitet jedne ličnosti i njegove generacije i društvene klase. 8. Gramatičke greške - imaju istu funkciju i istu izražajnu vrednost koju imaju i pravopisne greške. Gramatičke greške mogu biti: fonetske, morfološke i sintaksičke prirode. Nalaze se u tekstu upravnog govora, pa se njima otkrivaju crte ličnosti koje potiču iz neobrazovanog društvenog sloja ili iz druge nacije koja ne govori naš književni jezik. 9. Pogrešna artikulacija - evokativnim izražajnim sredstvima pripada i pogrešna artikulacija suglasnika. Pogrešna artikulacija se može javiti u govoru kao posledica prirodne navike stranca na svoj jezik pod čijim uticajem izgovara neke naše suglasnike. Ponekad se u tekstu pogrešna artikulacija javlja kao posledica govorne mane defektološke prirode govornih organa, što je piscu potrebno za ironizaciju likova.
 12. 12 6. Inverzija Inverzija jeste zamena mesta gramatičkog reda reči u rečenici. Postoje sve vrste reda reči u rečenici: a) gramatički; b) stilistički. a) Gramatički: SUBJEKAT PREDIKAT atribut priloške odredbe objekat b) Stilistički red podrazumeva svako odstupanje od svog reda reči u rečenici. Inverzivni mogu biti: subjekat, predikat, atribut, priloške odredbe i objekat. Inverzivni subjekat => gramatičko mesto subjekta je prvo mesto u rečenici. Ako govorniku ovaj član rečenice postane najvažniji, ta njegova afektivnost postaje izbor njegove stilističke vrednosti i dolazi do zamene mesta, tj. inverzije. Primer: Brzo su pisala pametna deca. Inverzivni predikat => gramatičko mesto predikata he drugo mesto u rečenici. Ako govorniku ovaj član rečenice postane najvažniji, ta njegova afektivnost postaje izbor njegove stilističke vrednosti i dolazi do zamene mesta, tj. inverzije. Primer: Pisala su brzo pametna deca. Inverzivni atribut => gramatičko mesto atributa je ispred subjekta, jer s njim čini sintagmu kojom se označava jedan jedinstveni pojam. Zbog afektivnog stava govornog lica, dolazi do inverzije atributa, iza subjekta. Primer: Deca pametna su pisala brzo. Inverzivne priloške odredbe => javlja se kao posledica težnje govornika ili pisca da inverzijom istakne značenje reči u funkciji priloške odredbe (vremenske, načinske, mesne, uzročne, namenske, količinske). Primer: Brzo su pisala pametna deca. Inverzivni objekat => gramatičko mesto objekta je iza predikata, jer je vezan s njime zato što se predikatska radnja neposredno vrši na objektu. Objekat se takođe može naći u inverziji, jer govorno lice želi da istakne njegovo značenje. Primer: Knjigu su brzo pisala pametna deca.
 13. 13 7. Elizija Gramatička struktura rečenice sastoji se od izrečenih svih njenih članova. Proste i proširene rečenice mogu da budu izrečene tako da jedan ili više članova ostanu neizrečeni. Tako se od proste rečenice izriče samo subjekat ili samo predikat, a od proširene rečenice izriču se samo po jedan ili po dva člana. Uzrok nastajanja elizije jeste afektivno stanje govornog lica. Eliptične rečenice predstavljaju razbijanje gramatičke strukture rečenice. Prema tome od koliko se članova sastoji, eliptične rečenice se dele na: a) jednočlane (monoreme); b) dvočlane (direme); c) višečlane (polireme). Monorema je eliptična rečenica koja se sastoji od subjekta ili od predikata, objekta ili priloške odredbe. Direma je eliptična rečenica svedena na dva člana. Direne ne mogu imati predikat, tj. ne mogu biti svedene na predikat, dok na druge članove mogu. One mogu biti u inverziji. Polireme su eliptične rečenice koje se sastoje od tri člana, ali ne mogu sadržati predikat, npr. Čemu sve to? Zašto to tako? MONOREME: Eliptični subjekat => govorno lice izriče samo subjekatsku reč i time se značenje čitave rečenice prenosi na subjekat. Primer: Deca. (pametna su pisala brzo) Eliptični predikat => kada glagolska reč postane najvažnija za govornika, onda se izriče samo predikat. Primer: Pisala su. (brzo pametna deca) Eliptični atribut => kada osobina bića i predmeta za govornika predstavljaju najbitniji element rečeničnog značenja, onda se upotrebljava samo atribut. Primer: Pametna. (deca su brzo pisala) Eliptični objekat => objekat proširene rečenice može da postane vršilac funkcije čitave rečenice, kada on za govornika predstavlja najbitniji element. Primer: Knjigu. (su pisala brzo pametna deca) Eliptične priloške odredbe => proširena rečenica može da bude svedena i na prilošku odredbu, kada ona za govornika predstavlja najbitniji element. Primer: Brzo. (su pisala pametna deca)
 14. 14 DIREME: Atribut i subjekat (A+S) => kada imaju poseban značaj za govorno lice i omogućavaju izbijanje afektivnosti govornika. Primer: Pametna deca. (su pisala brzo) Subjekat i objekat (S+O) => diremska rečenička konstrukcija može se sastojati od subjekta i objekta, kada su postali najvažniji elementi za govorno lice. Primer: Jasmina mobilni. (zaboravila si mobilni) Subjekat i priloška odredba (S+ADV) => direma može postati od subjekta i neke priloške odredbe, time govorno lice želi da istakne subjekatsku i prilošku reč. Primer: Deca brzo. (su pisala pametna) Priloška odredba i priloška odredba (ADV+ADV) => direma može nastati i od dve priloške odredbe. Primer: Jutros pola litra. (Koliko si vode popio?)
 15. 15 8. Repeticija Neki teoretičari književnosti repeticiju smatraju figurom, pa je poznata pod nazivima: anafora, epifora, simploha... Opšti uzrok upotrebe repeticije nalazi se u afektivnom stanju govornog lica, gde se ona javlja kao ponavljanje člana rečenice, dela složene rečenice ili čitave rečenice. Svi članovi u rečenici mogu biti ponovljene. Mogu biti ponovljeni inverzivni i eliptični subjekat i ostali članovi rečenice, ali ne mogu biti ponovljeni eliptični i inverzivni u isto vreme. 1. Ponovljeni subjekat => kada govorno lice svoj član smatra najvažnijim, dolazi do repeticije. Primer: Brzo su pisala pametna deca, deca. 2. Ponovljeni predikat => kada govorno lice svoj član smatra najvažnijim, dolazi do repeticije. Primer: Pisala su, pisala su brzo pametna deca. 3. Ponovljeni atribut => kada govorno lice svoj član smatra najvažnijim, dolazi do repeticije. Primer: Brzo su pisala pametna, pametna deca. 4. Ponovljeni objekat => kada govorno lice svoj član smatra najvažnijim, dolazi do repeticije. Primer: Knjigu, knjigu su pisala brzo pametna deca. 5. Ponovljene priloške odredbe => kada govorno lice svoj član smatra najvažnijim, dolazi do repeticije. Primer: Pametna deca su pisala brzo, brzo.
 16. 16 9. Intenzifikacija Intenzifikacija je intencionalno pojašnjavanje izgovora, tj. namerno izricanje neke jezičke jedinice. Postoje četiri vrste intenzifikacije: 1) tonska; 2) leksička; 3) jukstapozitivna; 4) retardacija. 1) Tonska intenzifikacija je način izricanja rečeničnog člana uz pomoć tona koji najčešće bude visok, a može biti i nizak. Svi rečenični članovi mogu biti tonski intenzivirani i u govoru to prepoznajemo uz pomoć tona, a u tekstu uz pomoć konteksta. Rečenični član možemo tonski intenzivirati i ujedno u njihovom inverzivnom, eliptičnom ili ponovljenom obliku. Intenzivirani subjekat => Deca su pisala brzo. Intenzivirani predikat => Deca su pisala brzo. Intenzivirani atribut => Pametna deca su pisala brzo. Intenzivirani objekat => Knjigu su pisala brzo pametna deca. Intenzivirana priloška odredba => Pametna deca su pisala brzo. 2) Leksička (veznička) intenzifikacija je način intenzifikacije koji se vrši uz pomoć veznika. Najčešće se koriste sastavni veznici i rečce baš i zaista. Upotrebom veznika ispred člana kojeg želimo naglasiti, dobijamo visok ton u izgovoru. Svi rečenični članovi mogu se naglasiti na ovaj način. Intenzivirani subjekat => I deca su pisala brzo. Intenzivirani predikat => Deca su i pisala brzo. Intenzivirani atribut => I pametna deca su pisala brzo. Intenzivirani objekat => I knjigu su deca pisala brzo. Intenzivirana priloška odredba => I brzo su pisala pametna deca. 3) Jukstapozitivna intenzifikacija - ovakva stilistička kategorija javlja se pri intenziviranju samo nekih nezavisnih i zavisnih rečenica. Osnovni uzrok jukstapozicije se nalazi u tome da govorno lice nastoji da složenu rečenicu iskaže što pre, ne elidirajući rečenične članove. Elidirajući samo veznik, dobijamo nevezničke rečenice koje brže izgovaramo i na taj način su naglašene. Samo sastavne i suprotne rečenice od nezavisnih možemo intenzivirati, a od zavisnih posledične i uzročne. Nezavisne rečenice => 1. Čekam da nešto odgovori, on ćuti. (suprotna) 2. Videla sam psa, mačku, brojne druge životinje. (sastavna) Zavisne rečenice => 1. Nisi položio ispit, jer nisi ni učio. (uzročna) 2. Skliznuli su u dolinu, više se ne čuju. (posledična)
 17. 17 4. Retardacija - javlja se kao posledica psihološke potrebe govornog lica za posebnim naglašavanjem nekog rečeničnog člana. Retardacija se manifestuje u obliku klauze kojom zadržavamo visok ton prethodnog člana i onog ispred kojeg sr nalazi pauza. Svi rečenični članovi mogu biti na ovaj način naglašeni. Intenzivirani subjekat => Pisala su - deca. Intenzivirani predikat => Deca - su pisala. Intenzivirani atribut => Deca su pisala - pametna. Intenzivirani objekat => Deca su pisala - knjigu. Intenzivirana priloška odredba => Deca su pisala - brzo.
 18. 18 10. Akumulacija Akumulacija se javlja onda kada govorno lice ili pripovedač u datoj govornoj situaciji predstavlja burne situacije, pomoću većeg broja rečeničnih članova iste vrste ili pomoću velikog broja rečenica iste vrste. Poseban vid akumulacije predstavljaju: a) koncentracija; b) disperzija (rastavljanje). Svi članovi rečenice mogu biti akumulirani u jednoj rečenici. Tako se u njoj može naći veliki broj subjekata - koji vrše istu radnju, atributa, objekata - nad kojima se vrši jedna ista radnja i veliki broj odredbi istih ili raznih vrsta. 1. Akumulirani subjekat => Dolazili su učitelji, ratnici, sveštenici... 2. Akumulirani atribut => Izgrebena, prljava, čupava - takva budućnost nas čeka. 3. Akumulirani objekat => I kaput je zaboravio i šešir, kopije, otpusnicu... 4. Akumulirana priloška odredba => I zbog rana, i zbog umora, i zbog drugova što su izginuli. Kada dođe do akumulacije predikata, to je u stvari akumulacija rečenica (prostih ili proširenih). Primer: Guraju se, gaze, brate, viču, prete. Gradacija - najčešći oblik gradacije je akumulacija rečenica kojima se kazuje da se radnje odvijaju tako da dovode do vrhunaca i eksplozije zbivanja ili osećanja.
 19. 19 11. Imitacija Imitacija je stilistički postupak kojim se određenim elementima nekih glasova stvara akustična slika jednog dela prirode ili njenih pojava. Fonemi sa imitativnom funkcijom imaju ekspresivnu i slikovitu vrednost. Akustična priroda nekih glasova može imati funkciju zvukova iz prirode ili zvukova životinja. Imitacija uz pomoć glasova se može vršiti na tri načina: alonžmanom, onomatopejom i imitativnom harmonijom. Alonžman je fonološko sredstvo izražavanja koje nastaje produžavanjem glasova i vrši se radi posebnog naglašavanja značenja reči. Za alonžman je karakterističan usporen ritam, dug i visok ton. Najčešće se mogu produžavati vokali, kao i sonant R i afrikati Primer: Eeej! Ljudii! Čujtee! Onomatopeja je ekspresivni izraz koji nastaje imitacijom prirodnih zvukova. Njime se slikaju zbivanja u prirodi i najčešće su imeničke i glagoslke onomatopeje. Primer: Slušao sam kako vetar duva - fiju, fiju. Imitativna harmonija je fonostilistički postupak kojim se imitiraju raznovrsni procesi upotrebom reči u rečenicama u kojima se upotrebljavaju isti ili slični fonemi čiji je cilj akustički efekat približno sličan ili isti samim procesima. Primer: Fisni, fisni; Cvrči, cvrči cvrčak.
 20. 20 12. Transpozicija Transpozicija je stilistička kategorija koja nastaje promenom semantičkog i sintaksičkog osnovnog elementa gramatičke kategorije. Njen glavni uzrok je afektivan stav pisca prema nečemu. Ona može da bude: 1) semantička; 2) sintaksička. TRANSPOZICIJA Semantička Sintaksička - leksičke figure; - padežna transpozicija; - leksika; - veznička transpozicija. - gramatičke kategorije; - vrste reči; - vremenska transpozicija. 12.1. Semantička transpozicija Semantička transpozicija se javlja u obliku transponovanja značenja leksike i značenja gramatičkih kategorija. Semantička transpozicija leksike daje leksičke figure, odnosno, figurativna značenja reči. Transpozicija značenja gramatičkih kategorija javlja se kao promena značenja roda, broja i lica i kao promena značenja vrsta reči. Semantička transpozicija obuhvata: a) leksičke figure (metafora, personifikacija, metonimija, hiperbola, epitet); b) leksiku (augmentativi, deminutivi, hipokoristici); c) gramatičke kategorije (interverzija, rod, broj, lice, glagolska rekcija); d) vrste reči (prisvojne, pokazne, neodređene i upitne zamenice, brojevi, nepromenjive reči, uzvici); e) vremensku transpoziciju (pripovedačka vremena i načini, gnomska vremena i načini, futurska vremena, imperativna vremena i načini, optativna vremena i načini). a) Leksičke figure – u leksičke figure spadaju: metafora, personifikacija, metonimija, hiperbola i epitet. - Metafora je afektivna kategorija izraza koja nastaje prenošenjem značenja jednog predmeta na značenje drugog predmeta, koje se vrši na principu identičnosti realizovanog dominantnim atributom predmeta. Metafora može biti: imenička i glagolska. Imenička metafora nastaje prenošenjem značenja jedne imenice na značenje druge imenice, npr. Plavi zumbul i zelena kada – momak i devojka. Glagolska metafora nastaje prenošenjem značenja jednog glagola na značenje drugog glagola, npr. Ujeo me je za srce – slomio mi je srce.
 21. 21 - Personifikacija je vrsta metafore koja nastaje pripisivanjem osobina bića predmetima ili osobina lica predmetima i životinjama. Kada se predmetima daju osobine ljudi i obrnuto, to je vivifikacija; kada se predmetima daju osobine životinja i obrnuto, to je animalizacija. Naziv personifikacija se obično koristi za sve ove vrste prenošenja. Personifikacija može biti: imenička (jecanje) i glagolska (brčkati). - Metonimija – metonimijske veze predmeta i pojava manifestuju se u različitim vidovima, i to: deo umesto celine ili sadržalac umesto sadržine, npr. Kasarna još spava. - Hiperbola je leksički izraz pun intenziteta i aktivnosti. Pri nastanku hiperbole, sličnost se javlja na pojmu broja i veličine, odnosno količine kao dominantnog atributa poređenog predmeta ili pojma koji se preterano uveličava. Hiperbola može biti: imenička (svet mi se oko glave vrti) i glagolska (ruka mi planu). - Epitet je afektivna leksička kategorija izražavanja koja nastaje prenošenjem dominantnog atributa bića ili predmeta na drugo biće ili predmet. Epitet može biti: metaforski (slatki zvuci), personifikacioni (neljubazna šuma), metonimijski (glasna gužva) i hiperbolični epitet. b) Leksika – u leksiku spadaju: augmentativi, deminutivi i hipokoristici. - Augmentativi su izvedenice kojima se označavaju predmeti i pojave koji se svojom veličinom i značenjem ističu među predmetima i pojavama srodne vrste. Augmentativi mogu biti: pejorativni i meliorativni. Pejorativni augmentativi su reči kojima se predmetima, bićima i pojavama pripisuje veličina koja im daje negativnu vrednost, npr. jezičina. Meliorativni augmentativi su reči čijim se značenjem vrednost bića i predmeta predstavlja pozitivnijim nego što u stvari jeste, npr. junačino. - Deminutivi su izvedenice koje označavaju mlado biće ili mali predmet. Deminutivi mogu biti: pejorativni i meliorativni. Pejorativni deminutivi izražavaju izrazito negativan stav prema nekome ili nečemu putem umanjnivanja veličine ili značaja, npr. lepotančiću. Meliorativni deminutivi su slični hipokorističnom značenju, oni kazuju jaku vezu intimnosti i postaju izrazi osećanja prema biću i predmetu., npr. zubići. - Hipokoristici su reči za izražavanje posebnih osećanja u vidu tepanja i milovanja. Hipokoristici mogu biti: pejorativni i meliorativni. Pejorativni hipokoristici su oni čije je osnovno značenje izraz odvratnosti i ruganja, npr. baja. (zavisi od konteksta rečenice) Meliorativni hipokoristici su obično lirski izrazi intimnosti i prijateljskih odnosa među ljudima, npr. Nidžo. (nadimci) c) Gramatičke kategorije – mogu imati gramatička i stilistička značenja, odnosno vrednosti. Gramatička značenja pojedinih vrsta reči su osnovna značenja, a stilistička značenja su ona značenja koja nastaju transpozicijom osnovnih značenja u afektivna.
 22. 22 Zbog transpozicije značenja, ekspresivnu vrednost mogu imati i zamenice, brojevi, glagolski oblici, prilozi, predlozi, veznici i gramatičke kategorije kakve su rod, broj i lice. Ovakve stilističke kategorije javljaju se u obliku interverzije i vremenske transpozicije. - Semantička interverzija je stilistička pojava kad jedna gramatička kategorija dobije značenje neke druge kategorije, jer na taj način govorno lice posebno ističe neki pojam. Dakle, interverzija je specifična transpozicija značenja koju mogu dobiti pojedine vrste gramatičkih kategorija kao što su rod, broj, lice i neke vrste reči. - Rod je gramatička kategorija koja označava prirodnu ili gramatičku pripadnost bića ili predmeta muškog, ženskog ili srednjeg roda označenih posebnim morfemama. Interverzija roda se javlja kad se oblikom jednog roda izrazi ono što bi logički i gramatički trebalo označiti drugim rodom. Primer: Ono što je počelo da ujeda, ja ću prebiti. (ona; je počela;) – zamena ženskog roda srednjim. Primer: Sine moj. – a misli se na ćerku. - Broj je gramatička kategorija kojom se označava broj bića i predmeta uzetih kao jedinke ili u većem broju neke vrste. Interverzija broja javlja se kao upotreba oblika jednine za označavanje više jedinki, javlja se pri upotrebi vlastitih imenica u obliku množine i pri upotrebi nekih apstraktnih i gradivnih imenica u obliku množine. Primer: Mi imamo puno Miloša. Primer: Amerikanac želi da vlada svetom. - Lice je gramatička kategorija kojom se označavaju trovrsni učesnici u govoru. Oni mogu biti: govorno lice, prisutno lice i neprisutno lice. Interverzija lica se javlja kao zamena oblika drugog i trećeg lica oblikom prvog lica itd. Primer: Oni našli mene. (umesto drugog lica množine – vi) - Glagolska rekcija je mogućnost glagola da se veže sa drugim glagolima. Interverzija glagolske rekcije predstavlja u savremenom književnom jeziku odstupanje od gramatičkih sistema u domenu rekcije. Interverzija neprelaznih glagola je upotreba neprelaznih glagola u značenju prelaznih. Primer: On ćuti istinu. (oseća) Primer: On zastajkuje devojke. (zaustavlja) Promena glagolske rekcije nastaje kao posledica težnje govornog lica ili pisca da eksresivno istakne vršenje određene glagolske radnje. Interverzija povratnih glagola – pojedine vrste povratnih glagola, kao što su pravi, nepravi i medijalni povratni glagoli interesuju semantiku i sintaksu. Ovom domenu pripadaju samo oni povratni glagoli koji imaju značenje prelaznih glagola i koji se svrstavaju u pasivni glagolski red. To su povratni glagoli čiji subjekat predstavlja objekat i zbog toga prividno izgleda da subjekat vrši radnju na samom sebi. Primer: Otvaraju se vrata. Primer: Oseća se miris.
 23. 23 d) Vrste reči – semantičku transpoziciju nalazimo i pri promeni značenja pojedinih vrsta reči. Transpozicija značenja izazvana stilističkim uzrocima i efektima svojstvena je svim vrstama reči. - Prisvojne zamenice označavaju pripadnost bića ili predmeta jednom ili većem broju vlasnika. Prisvojne zamenice mogu imati transponovano značenje i zamenjivati prideve, odnosno neku pridevsku reč. Pored toga, prisvojna zamenica svoj može imati raznovrsna značenja što zavisi od značenja rečenice u kojoj se upotrebljava. U svim tim značenjima, ona dobije značenje nekog konkretnog prideva. Transpozicija značenja prisvojnih zamenica nastaje onda kad se njome iskazuje toplina osećanja prema nekome, kao što je slučaj sa ličnom zamenicom prvog lica - moj i kao što je slučaj sa zamenicom svoj. Primer: Sine moj. Primer: On je svoj čovek. - Pokazne zamenice označavaju upućivanje na prostorni i vremenski položaj bića i predmeta prema govornom licu i na kakvoću i količinu bića i predmeta. Pokazna zamenica trećeg lica jednine može imati značenje upućivanja na već poznatu osobinu bića ili predmeta. U tom slučaju zamenica dobije značenje prideva, tako da se značenje pokazivanja tranformira u značenje istaknute osobine bića ili predmeta. Primer: Ono osećanje ponosa je bilo dominantno. (jako) Primer: Neće ta daleko stići. (takva) - Neodređene zamenice – njihovo osnovno značenje sastoji se u njihovom upućivanju na nepoznata bića i predmete. Semantičku transpoziciju mogu imati neodređene zamenice za lice – neko, i za predmete - nešto. Takođe, zamenica za lice može služiti i za isticanje značaja koje ima lice. Primer: Treba da znaš da je on neko. Neodređena zamenica za predmete može dobiti značenje količine, tj. zamenjivati prilog za količinu. Primer: Dobila sam nešto novca. - Upitne zamenice – imeničke i pridevske upitne zamenice – ko, šta, što, koji, čiji, kakav – imaju upitno značenje i upotrebljavaju se na početku upitnih rečenica. Upitno značenje im je osnovno, gramatičko značenje. One mogu imati transponovana značenja i tada mogu zamenjivati neodređene zamenice. Primer: Dođe li ko od vas ranije? (neko) Primer: Ako vidiš koju jabuku, donesi mi. (neku) - Brojevi označavaju koliko čega ima na broju. Oni mogu biti osnovni, redni i zbirni. Transponovano značenje mogu imati osnovni broj (jedan) i redni broj (drugi). Broj jedan može se upotrebljavati umesto neodređene zamenice, a može biti upotrebljen i da označi nepoznata bića i predmete i dobije oblik množine, iako ga formalno ne može imati. Broj jedan može dobiti i značenje prideva isti i jednak. Primer: Jedni su se svađali, drugi su ih mirili.
 24. 24 - Nepromenjive vrste reči – od nepromenjivih vrsta reči, prilozi, predlozi i veznici mogu postati ekspresivni izrazi transpozicijom značenja. Semantičkom transpozicijom prilozi postaju figurativni izrazi metafore i personifikacije. Semantička transpozicija predloga i veznika uslovljena je njihovom sintaksičkom funkcijom, pa im je transpozicija značenja vezana za sintaksičku transpoziciju. - Uzvici su reči kojima se izražava neko osećanje. Oni su sastavljeni od jednog glasa ili od skupa glasova kojima se iskazuju lična raspoloženja. To su uzvici: ah, oh, uh. Uzvici čijim se glasovima imitiraju zbivanja u prirodi, predstavljaju onomatopejske reči: gr-gr, dum-dum. e) Vremenska transpozicija – semantičkoj transpoziciji stilističke vrednosti pripada i transpozicija značenja glagolskih vremena i značenja. Oblici glagolskih vremena i načina imaju svoja osnovna i prenesena značenja. Njihova osnovna značenja su vezana za vršenje radnje ili postojanje stanja u stvarnom smislu, a takođe postoje i značenja stilističke vrednosti. Glagolska vremena označavaju vreme vršenja radnje, a načini označavaju subjektivan odnos prema onome što se njima kazuje, ali i kazuju vreme tog odnosa. Stilistička vrednost glagolskih vremena proističe iz njihovih prenesenih značenja. Postoje tri vremena: sadašnjost, prošlost i budućnost: Neograničenom pravom AC označen je vremenski tok koji se prostire neograničeno u prošlost -A, i u budućnost -C. Tačka B predstavlja sadašnjost. Sva prošla glagolska vremena se nalaze na liniji AB, a sva buduća na liniji BC. Kada su u pitanju transpozicije značenja glagolskih vremena i načina, slika bi bila drugačija - buduća vremena bi se našla na liniji AB, a prošla na liniji BC. Sva prenesena značenja možemo podeliti na: pripovedačka vremena i pripovedačke načine, gnomska vremena i gnomske načine, futurska vremena, imperativna vremena i imperativne načine, optativna vremena i optativne načine. - Pripovedačka vremena su glagolska vremena koja imaju stilističku vrednost u pripovedanju. Njima se gramatički ne označavaju prošle radnje, ali transpozicijom značenja služe za pripovedanje prošlih radnji. • Prezent označava radnju koja se vrši u vreme kada se o njoj govori. Kada se radi o prenesenom značenju prezenta, ne radi se o periodu govorenja. Kod transpozicije značenja, prezent dobija značenje nekog drugog vremena. Ova transpozicija nastaje kao posledica afektivnog stava govornog lica prema vremenu u kojem se radnja vrši iz potrebe da se ekspresivno izrazi to vreme. Pripovedački prezent kazuje radnju koja se dogodila u prošlosti, upotrebljava se umesto perfekta ili imperfekta. Primer: Sećam se, čim sunce zađe, on peva i udara u saz. Primer: A zimi, kad napada sneg, oni sede i seckaju pršutu. A B C AB BC
 25. 25 • Aorist označava vršenje prošle radnje neposredno pre trenutka govorenja. Gramatičari su o svim značenjima aorista dali razna mišljenja. Postavlja se pitanje da li aorist uopšte ima neekspresivno značenje. Čim se radnja vrši neposredno pre trenutka govora, ona ne može biti neekspresivna. Stilistička vrednost pripovedačkog aorista vidi se u svim situacijama gde aorist menja perfekat, tada imamo stilistički aorist. Pripovedanje pomoću aorista je ekspresivnije nego pomoću perfekta kojim se daje samo vremenska odrednica. Primer: U njenoj avliji je pukla puška, zasvira muzika i zanjištaše konji. • Perfekat služi za označavanje radnje koja se vršila u neodređenoj prošlosti. Ekspresivnu vrednost može imati pre svega krnji perfekat, koji skraćuje pripovedački tok i ubrzava pripovedanje. On je elidiran pomoćni glagol, a ta elizija nastaje iz potrebe življeg pripovedanja. Vremensko značenje mu je "nastavljeno vršenje radnje" do trenutka sadašnjosti i on je vremenski blizu vremenskom trenutku aorista. Primer: Stizali meštani u džamiju, jedan po jedan. U džamiji bilo ugodno i toplo. • Imperfekat označava radnju koja se vršila u prošlosti istovremeno sa nekom drugom prošlom radnjom. Ekspresivnost je iskazana istovremenošću dve radnje. Imperfekat nema transpoziciju svoga značenja, već je on samo oblik transpozicije perfekta. Primer: Pucaše puška, a onda zastade. • Futur I je glagolsko vreme koje kazuje radnju koja će se vršiti u budućnosti, ali se futur I u pripovedanju upotrebljava kad se njime iskazuje radnja koja se vršila u prošlosti, ali predstavlja budućnost prema nekoj drugoj prošloj radnji posle koje je vršena. Tada futur I zamenjuje perfekat, jer označava prošlu radnju i to je prava transpozicija futurskog značenja, ali se takođe može upotrebiti i umesto prezenta. Primer: U mladosti je puno vežbao violinu, pa će često nastupati do osamdesetih godina. - Pripovedački načini - glagolski načini označavaju subjektivan stav prema nerealizovanim zbivanjima. Načini sami po sebi imaju stilističku prirodu, međutim, modalnost (stav govornika) je bitna osobina načina. Modalna vrednost načina je njihova osnovna funkcija. Glagolski načini se mogu upotrebiti i u funkciji i značenju glagolskih vremena. • Potencijal (kondicional) prezenta se upotrebljava kao zamena perfekta pri pripovedanju prošlih radnji. U osnovi, ovde se radi o transpoziciji modalnosti (lični stav govornika) i temporalnosti (oznaka vremena). Odatle proističe ekspresivnost potencijala. Primer: Ona bi tiho zapevala, a zatim nastavila svoj vez. • Imperativ se često upotrebljava za pripovedanje prošlih radnji i on tada zamenjuje perfekat. Tada se dešava posebna transpozicija - sticanje vremenskog značenja od strane imperativa. Transpozicija mogusa u vreme, modalnosti u temporalnost je izvor ekspresivnosti pripovedačkog imperativa. Ovakav imperativ se upotrebljava samo za prvo i treće lice. Primer: Ja noću šetaj i pevaj, a ujutru prvi na poslu. (upotrebljena zamenica prvog lica)
 26. 26 - Gnomska vremena - semantička transpozicija glagola se javlja i kad se oni upotrebljavaju u poslovicama. Za poslovice je karakteristična svevremenost da se jednim glagolom (glagolskim vremenom) obuhvataju i druga dva vremena. • Gnomski prezent služi za iskazivanje radnji koje se stalno vrše, koje su se vršile u prošlosti i koje će se vršiti u budućnosti. Primer: Ko rano rani, dve sreće grabi. Elementi modalnosti (ličnog stava) i prenošenje prezentovog značenja na prošlost i budućnost čini ekspresivnost gnomskog prezenta. Prezenti rani i grabi odnose se na sva vremena, jer je to svevremena istina. • Gnomski aorist se koristi u polovicama za označavanje radnji koje se mogu vršiti u svim vremenima. Prezent se prenosi na prošlost i budućnost, a aorist na sadašnjost i budućnost. Transpozicija aorista na sadašnjost je isto kao da se radi o budućnosti, jer je pojam sadašnjosti za aorist u stvari budućnost. Pošto aoristom iskazujemo već doživljenu radnju, to dodatno doprinosi ekspresivnosti. Primer: Ko se dima ne nadimi, taj se vatre ne ugreje. • Gnomski perfekat predstavlja knji perfekat, jer se od njegovog oblika upotrebljava samo radni pridev. Kao eliptični oblik, perfekat omogućava brži tempo i sažetiji izraz. Transpozicija značenja je na sadašnjost i budućnost, kao i kod aorista. Ove dve karakteristike čine da gnomski perfekat dobije ekspresivnu vrednost. Primer: Ni luk jeo, ni luk mirisao. • Gnomski futur I se koristi u poslovicama i za razliku od perfekta, on ima pun oblik, nikada eliptičan. Značenje mu je mnogo šire nego u drugim prilikama. Njime se iskazuje radnja iz prošlosti i sadašnjosti. Primer: Podmuklo pseto najpre će ujesti. - Gnomski načini - od glagolskih načina u poslovicama možemo naći samo imperativ. • Imperativ u poslovicama sličan je upotrebi vremena, i to gnomska vremena gube samo osnovno značenje, ali ne i vremensko, a gnomski imperativ takođe gubi imperativno značenje, ali ne i načinsko. U tome je i razlika između pripovedačke i gnomske upotrebe načina. Transpozicija značenja javlja se ovde kao prelaz značenja zapovesti u značenje uslova. Primer: Pusti muvu na bradu, ona uleti u usta. - Futurska vremena - neka glagolska vremena koja označavaju prošlost i sadašnjost mogu imati i značenje budućnosti, tada ta vremena preuzimaju značenja futura I. Ovakva značenja nefuturskih vremena pokazuju transpoziciju njihovih osnovnih značenja, ali transpozicija se ne vrši kao kod pripovedačkih vremena. Ona je uslovljena modalnim elementom njihovog značenja, znači licnog shvatanja govornog lica o realizaciji radnje u budućnosti. Transpozicija se javlja kao prenošenje značenja prezenta, aorista i perfekta na period bliske budućnosti.
 27. 27 • Futurni prezent kazuje radnju koja će se vršiti u jednom trenutku u budućnosti, on tada ima značenje futura i menja ga. Primer: Sutra ću da idem na more. Ovi prezenti su upotrebljeni da se iskaže buduća radnja, a to saznajemo iz konteksta. Prenesena prezentska značenja imaju ekspresivnu vrednost. • Futurni aorist kazuje radnju koja će se vršiti u budućnosti. Preneseno značenje aorista uslovljeno je modalnim elementom njegovog značenja. Samo prezentsko značenje kao rezultat ličnog stava govornog lica da će se radnja označena aoristom realizovati, čini njegovu stilističku vrednost. Primer: Nastavi li ova kiša padati, okisnuh do gole kože. • Futurni perfekat nalazimo u slučaju kada govorno lice iskazuje svoje lično uverenje da će se radnja ostvariti (kao kod futurnog aorista), zato se radnja predstavlja kao da je već izvršena i označava se perfektom. Transpoziciju perfektovog značenja i ekspresivnost njegove upotrebe u značenju futura uslovljava modalnost. Primer: Ako nastaviš sa učenjem, položio si ispit. - Imperativna vremena - glagolska vremena mogu promeniti svoja značenja i služiti za izricanje strože ili blaže zapovesti, pritom se javljaju dva elementa njihovog značenja. Jedan je transpozicija, a drugi modalnost koja izvire iz njihovog novog značenja. Modalnost je tada, u stvari, uzrok transpoziciji značenja. Ta se modalnost vidi u težnji govornog lica da zapovest izriče strože ili blaže od normalnog. To znači da se transpozicija javlja u vidu zamene vremenskog pojma pojmom zapovedanja. Imperativnu vrednost mogu dobiti prezent, perfekat i futur I. • Prezent - kad se prezent upotrebi umesto imperativa, on ne gubi vremensko značenje, već dobija novo, modalno značenje. To je modalnost koja treba da se realizuje u budućnosti. Tu imamo potpunu vremensku transpoziciju i delimičnu transpoziciju temporalnosti u modalnosti. Prezent zato postaje ublažen izraz zapovedanja, blaga zapovest, što čini suštinu njegove stilističke vrednosti. Primer: Da ćutiš i da poslušaš tu pesmu. Ovaj prezent je prošao kroz transpoziciju značenja sticanjem modalnosti kao oblik stilističke vrednosti čija je osnovna nit ublažena zapovest. • Perfekat - zamenjujući imperativ, perfekat preuzima njegovo značenje. To znači da perfekat dobija modalni karakter. Primer: Da se niko nije pomakao s mesta. Perfekat ovde ima imperativno značenje i on je sa vremenskog prešao na područje modalnosti. Vremensko značenje nije sasvim nestalo, ali je perfekat prešao u futur. • Futur - slično prezentu, i futur se upotrebljava za izricanje blage zapovesti. Vremensko značenje se ne gubi sasvim, ali se velikim delom transformira u modalno. Imperativni futur služi za izricanje zapovedi koja treba da se izvrši u budućnosti, a može da predstavlja i deo perioda govorenja. Takav futur izražava blagu zapovest i kroz nju se realozuje vremenska transpozicija. Primer: Doći ćeš tad i donećeš knjige.
 28. 28 - Optativni perfekat (želja) - glagolsko vreme može da posluži za izražavanje želje, a ta mogućnost je svedena samo na perfekat. Najčešće se s tim značenjem upotrebljava krnji perfekat i kao takav on ima modalni karakter. Da bi jaka želja bila ostvarena, iskazuje se radni pridev, a elidira se pomoćni glagol. Optativni perfekat se najčešće upotrebljava u kletvama i zakletvama. Primer: Kad voda u brdo okrenula, onda se vi povratili. Primer: Živeo predsednik! 12.2. Sintaksička transpozicija Pored semantičke transpozicije (prenošenje značenja jedne kategorije na drugu), postoji i sintaksička transpozicija. Sintaksička transpozicija je pojava pri kojoj jedna gramatička kategorija preuzima sintaksičku funkciju druge gramatičke kategorije. Postoje: a) padežna; b) veznička transpozicija. a) Padežna transpozicija - svaki padež ima određenu sintaksičku funkciju: nominativ vrši funkciju gramatičkog subjekta, genitiv funkciju mesne odredbe, dativ funkciju namenske odredbe, akuzatif funkciju gramatičkog subjekta, instrumental funkciju načinske odredbe, lokativ funkciju odredbe za mesto. Ekspresivne padežne funkcije su one koje padežnom značenju pružaju mogućnost da sačuva opštu nit značenja i da dobije novo značenje koje je ekspresivno. - Genitivni subjekat - ako vrši ekspresivnu funkciju, upotrebljava se bez predloga. Genitivni subjekat se javlja s glagolima: imati, biti, nestati, trebati. Tada genitiv ima partitivno značenje koje mu i daje ekspresivnost. Ako genitiv upotrebimo u obliku nominativa, onda on vrši subjekatsku funkciju. Primer: Imanja nestaje, pola je prodao. (partitivni genitiv može biti zamenjen nominativom - imanje) Primer: Eno brestova kraj puta. (genitiv množine uz pokaznu rečcu eno zamenjuje nominativ) - Dativni subjekat se upotrebljava kada se nekome ili nečemu pripisuje stanje ili osobina koji deluju istinito ili korisno ili je onaj sa ovom osobinom slobodan od istinitog ili korisnog delovanja stanja. Umesto dativa može se upotrebiti i nominativ, a da se značenje rečenice promeni. Primer: Drema mu se. (dativ lične zamenice trećeg lica može biti zamenjen nominativom i on predstavlja subjekat. Rečenica sa nomimativnim oblikom ne bi imala ekspresivni karakter: On drema.) - Vokativni subjekat - vokativ inače ima visok stepen afektivnosti, ali se on u rečenici može naći i u ulozi nominativa. Nalazimo ga u narodnim pesmama gde se upotrebljava radi postizanja potrebnog broja slogova u stihu. Primer: Vino pije Kraljeviću Marko. (sama gramatička neprirodnost vokativnog oblika subjekta daje ekspresivni sadržaj vokativnom subjektu)
 29. 29 - Pridevski subjekat - pridevi su reči koje vršr sintaksičku funkciju atributa, ali se oni mogu upotrebiti i u funkciji subjekta. Transpozicija subjekta s imenice na pridev služi za subjekatsko isticanje pridevskog značenja. Primer: Zeleni i plavi su počeli igrati. (pridevi imaju funkciju subjekta umesto reči fudbaleri) - Zamenički subjekat - imeničke zamenice normalno vrše subjekatsku funkciju, ali i pridevske zamenice se često upotrebljavaju kao subjekat. Primer: Naši su se okupili. Neki su već otišli na spavanje, a ta je otišla prva. (i prisvojna, i neodređena i pokazna zamenica imaju funkciju subjekta) - Brojni subjekat - i brojevi se mogu upotrebiti kao subjekti. Primer: Jedan ode u Tursku, drugi osta ovde. - Dativni atribut - od padeža koji imaju ekspresivnu funkciju atributa, uzimamo samo dativni atribut, zato što drugi padeži nemaju ekspresivnu funkciju atributa. Primer: Kosa joj je plava. - Genitivni atribut - pored akuzativa kao gramatičkog objekta i drugi padeži mogu vršiti tu funkciju i to su nepravi objekti. Jedan od njih je i partitivni genitiv. Primer: Imam i ja prava da znam. - Slovenski genitiv - se upotrebljava sa prelaznim glagolima u odričnom obliku. Ekspresivnost imamo kad se genitivna funkcija sintaksički transponuje u akuzativnu. Primer: Imena mu ne znam, ali bih ga prepoznao. - Dativni objekat - se javlja kao dopuna akuzativnom obliku objekta i kao zamena akuzativa posle glagola pomoći, pomagati, smetati. Prvi slučaj nema ekspresivnosti, a drugi ima nešto malo. Primer: Toj porodičnoj zalutaloj ovci ne smeta njena šuga. b) Veznička transpozicija - gramatički, veznici su reči koje služe za označavanje odnosa među rečenicama i rečima. Stilistički, veznici imaju raznovrsne stilističke funkcije. Funkcije i značenja veznika zavise od gramatičkog i stilističkog sadržaja rečenice i od sintaksičke prirode rečenice, zato se veznici klasifikuju prema vrstama rečenica u kojima se nalaze. Tako imamo veznike zavisnosti i nezavisnosti. Veznici zavisnosti se dele na: izrične, vremenske, uzročne, posledične, dopunske, pogodbene, namerne i načinske. Veznici nezavisnosti se dele na: sastavne, rastavne i suprotne. - Posledični veznici - neki sastavni veznici se pored sastavnih rečenica mogu upotrebiti i u zavisnim rečenicama koje su posledične. To su veznici: i, pa, te. Primer: Potrošio sam sav novac, te sada nemam dovoljno. (veznik te bi mogao biti zamenjen posledičnim veznikom tako da)
 30. 30 - Izrični veznik da - izrični veznik da se upotrebljava na početku izričnih rečenica koje govore šta se glagolima govorenja, mišljenja i osećanja iznosi. Ovaj veznik se koristi i za označavanje zavisnog odnosa drugih vrsta zavisnih rečenica: namerne, kondicionalne, željne... - Namerni veznik da - veznik da u namernoj rečenici dobija namerno značenje (značenje namere) preko nijanse značenja namerne rečenice. Namerno značenje ima dominantno značenje veznika u namernoj rečenici, pa kao preneseno značenje ima ekspresivnu vrednost. Primer: Krenuo sam biciklom da bih što pre stigao. (veznik da uvodi namernu rečenicu i postaje namerni veznik ekspresivnog značenja. Posledičnom rečenicom se kazuje da je krenuo biciklom radi bržeg dolaska) - Željni veznik da - željne rečenice se upotrebljavaju iza glagola želje i nastojanja u glavnoj rečenici. Veznik da i ovde čuva nijansu značenja, ali je pretvara u željnu nijansu i postaje željni veznik. Ekspresivnost je u ovoj promeni. Primer: On je snažno poželeo da se ona vrati. - Pogodbeni (uslovni) veznik da - pogodbene rečenice kazuju pogodbu, uslov vršenja radnje glavne rečenice. Njihov odnos prema glavnim rečenicama označava se, pored ostalih, i veznikom da. Primer: Da nije oca, napustio bi fakultet. - Uzročni veznici - pravi uzročni veznik je samo veznik jer. Veznici pošto, čim, kad, kako, što su veznici čihe je osnovno značenje drugačije. Transpozicija se dešava kad neki od ovih veznika bude upotrebljen umesto veznika jer. Primer: Pokajah se što ne završih na vreme. - Izrični veznici kako, gde - načinski veznici kako i gde mogu da vežu izričnu rečenicu za glavnu. Tada se upotrebljavaju umesto veznika da. Primer: Vidim je kako vesela trčkara. Primer: Čujem ga gde peva onu pesmu. - Suprotni veznik dok - vremenski veznik dok se upotrebljava i za izražavanje suprotnosti, pa se koristi u suprotnim rečenicama. Primer: Jedni su otišli napred, dok su se drugi vratili. (umesto ovog veznika mogli bi se upotrebiti suprotni veznici ali i a) Primer: Dok si rekla da ćeš otić, onda idi. (zato što) Primer: Pošto ti najbolje znaš, ti nam reci. (zato što) Veznik nije upotrebljen u vremenskom značenju, već u uzročnom i ovo je veznička transpozicija.
Anúncio