O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA ((LL33)) 
““AARRTTEE”” 
oouu 
““CCIIÊÊNNCCIIAA”” 
1
OORRIIGGEEMM EE DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO 
• VVeemm ddoo tteerrmmoo ggrreeggoo ““HHoommiilleettiikkooss””,, ddee 
““HHoommiilloos...
DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS -- HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA ((II)) 
• DDiissccuurrssoo;; 
• OOrraattóórriiaa;; 
• PPrreeggaaççããoo;; 
• R...
CCOONNCCEEIITTOO ((II)) 
11.. CCiiêênncciiaa qquuee eessttaabbeelleeccee rreeggrraass bbáássiiccaass 
ppaarraa uummaa eexx...
• Assim, eemm ssee ttrraattaannddoo ddee uummaa 
pprreeggaaççããoo,, oo qquuee mmaaiiss uummaa bbooaa 
hhoommiilliiaa ((ddi...
IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 
11.. EEXXEEMMPPLLOO EE PPAALLAAVVRRAA –– RRmm 1100::1177;; EEff 
22::...
IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 
22.. OO PPOODDEERR DDAA PPAALLAAVVRRAA -- nnããoo éé aa 
hhaabbiilliid...
IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 
8 
33.. ÉÉ SSUUAA VVEEZZ DDEE FFAALLAARR –– EExx 44::1122;; GGll 44::...
SSOOMMOOSS AAPPEENNAASS IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS 
• DDeevveemmooss tteerr uummaa vviiddaa ddeevvoottaaddaa àà lleeiittuurr...
OO SSEERRMMÃÃOO EEMM SSII:: 
• PPaarrttee 11:: TTÍÍTTUULLOO 
• DDeevvee ddeessppeerrttaarr iinntteerreessssee,, ccuurriioo...
HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 
11.. EExxeemmppllooss AAttuuaaiiss 
OO CCrriissttiiaanniissmmoo éé rr...
HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 
22.. EExxeemmppllooss BBííbblliiccooss 
• MMooiissééss –– EExx 44::11...
HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 
33.. JJeessuuss,, oo mmaaiioorr eexxeemmpplloo 
• EExxpplliiccaavvaa ...
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO PPEESSSSOOAALL 
TTooddoo ccrriissttããoo ppooddee sseerr pprreeppaarraaddoo ee ccaappaacciittaaddoo 
ppa...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

L3 homiletica o que isso

Apresentação resumida do que é a homilética

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

L3 homiletica o que isso

 1. 1. HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA ((LL33)) ““AARRTTEE”” oouu ““CCIIÊÊNNCCIIAA”” 1
 2. 2. OORRIIGGEEMM EE DDEEFFIINNIIÇÇÃÃOO • VVeemm ddoo tteerrmmoo ggrreeggoo ““HHoommiilleettiikkooss””,, ddee ““HHoommiillooss”” ((mmoonnttaarr eemm ccoonnjjuunnttoo,, mmuullttiiddããoo,, aasssseemmbbllééiiaa ddoo ppoovvoo)),, qquuee ddeerriivvaa ttaammbbéémm oouuttrroo tteerrmmoo:: ““HHoommiilliiaa”” ((ppeeqquueennoo ddiissccuurrssoo)),, ddoo vveerrbboo ““OOmmiilleeuu”” ((ccoonnvveerrssaarr));; • ““HHoommiilliiaa”” ssiiggnniiffiiccaa ddiissccuurrssoo ccoomm aa ffiinnaalliiddaaddee ddee ccoonnvveenncceerr ee aaggrraaddaarr,, aassssiimm:: • QQuuee ddeeffiinniiççõõeess eennccoonnttrraammooss nnaa hhoommiillééttiiccaa ee qquuaaiiss aass ccaarraacctteerrííssttiiccaass ddee uummaa bbooaa ccoonnvveerrssaa?? 2
 3. 3. DDEEFFIINNIIÇÇÕÕEESS -- HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA ((II)) • DDiissccuurrssoo;; • OOrraattóórriiaa;; • PPrreeggaaççããoo;; • RReettóórriiccaa;; ee,, • SSeerrmmããoo.. CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS –– CCOONNVVEERRSSAA ((II)) • AAggrraaddáávveell;; • AAssssuunnttoo ddee IInntteerreessssee;; • LLiinngguuaaggeemm CCoommpprreeeennssiivvaa;; • IInntteerraaççããoo;; • RReelleevvâânncciiaa;; ee,, • PPrrááttiiccaa.. 3
 4. 4. CCOONNCCEEIITTOO ((II)) 11.. CCiiêênncciiaa qquuee eessttaabbeelleeccee rreeggrraass bbáássiiccaass ppaarraa uummaa eexxppoossiiççããoo ee aa aapplliiccaaççããoo ddooss pprriinnccííppiiooss ggeerraaiiss ddaa rreettóórriiccaa ((sseerrmmããoo oouu pprreeggaaççããoo eemm nnoossssoo ccoonntteexxttoo tteeoollóóggiiccoo)).. 22.. AArrttee ddee ffaallaarr eemm ppúúbblliiccoo ((rreettóórriiccaa)) ccoomm oobbjjeettiivvoo ddee aaggrraaddaarr ee ccoonnvveenncceerr aa qquueemm eessttáá sseennddoo ddiirreecciioonnaaddoo oo ddiissccuurrssoo.. 33.. TTaannttoo nnaa cciiêênncciiaa ccoommoo nnaa aarrttee oo eelleemmeennttoo eennvvoollvviiddoo éé aa PPrreeggaaççããoo ((““KKéérryyggmmaa”” –– pprrooccllaammaaççããoo,, aaqquuiilloo qquuee éé bbrraaddaaddoo ppoorr uumm aarraauuttoo)).. 4
 5. 5. • Assim, eemm ssee ttrraattaannddoo ddee uummaa pprreeggaaççããoo,, oo qquuee mmaaiiss uummaa bbooaa hhoommiilliiaa ((ddiissccuurrssoo)) ddeevvee tteerr:: •BBaassee bbííbblliiccaa;; • IInntteerrpprreettaaççããoo bbííbblliiccaa ccoorrrreettaa;; •CCoonntteemmppoorraanneeiiddaaddee;; ee,, •AApplliiccaaççããoo pprrááttiiccaa.. 5
 6. 6. IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 11.. EEXXEEMMPPLLOO EE PPAALLAAVVRRAA –– RRmm 1100::1177;; EEff 22::88,,99;; TTgg 22::1199::2266 “ 6 Pregue o Evangelho em todo tempo. Se necessário, use ” (Francisco de Assis) ““DDee ssoorrttee qquuee fféé éé ppeelloo oouuvviirr,, ee oo oouuvviirr ppeellaa PPaallaavvrraa ddee DDeeuuss..”” ((RRmm 1100::1177)) ““BBeemm vvêêss qquuee aa fféé ccooooppeerroouu ccoomm aass ssuuaass oobbrraass,, ee qquuee ppeellaass oobbrraass aa fféé ffooii aappeerrffeeiiççooaaddaa.. PPoorrqquuee,, aassssiimm ccoommoo oo ccoorrppoo sseemm oo eessppíírriittoo eessttáá mmoorrttoo,, aassssiimm ttaammbbéémm aa fféé sseemm oobbrraass éé mmoorrttaa..”” ((TTgg 22::2222,,2266))
 7. 7. IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 22.. OO PPOODDEERR DDAA PPAALLAAVVRRAA -- nnããoo éé aa hhaabbiilliiddaaddee ddoo pprreeggaaddoorr qquuee aallççaannççaa ooss ccoorraaççõõeess,, mmaass oo ppooddeerr ddaa pprrooccllaammaaççããoo ddaass EEssccrriittuurraass .. AA PPaallaavvrraa ppeerrssuuaaddee,, aattrraavvééss ddoo EEssppíírriittoo SSaannttoo –– JJrr 2233::2288--2299;; IIss 5555::1100--1111,, FFll 11::1188 II CCoorriinnttiiooss 22::44--77 44 -- AA mmiinnhhaa ppaallaavvrraa,, ee aa mmiinnhhaa pprreeggaaççããoo,, nnããoo ccoonnssiissttiirraamm eemm ppaallaavvrraass ppeerrssuuaassiivvaass ddee ssaabbeeddoorriiaa hhuummaannaa,, mmaass eemm ddeemmoonnssttrraaççããoo ddee EEssppíírriittoo ee ddee ppooddeerr;; 55 -- PPaarraa qquuee aa vvoossssaa fféé nnããoo ssee aappooiiaassssee eemm ssaabbeeddoorriiaa ddooss hhoommeennss,, mmaass nnoo ppooddeerr ddee DDeeuuss.. 66 -- TTooddaavviiaa ffaallaammooss ssaabbeeddoorriiaa eennttrree ooss ppeerrffeeiittooss;; nnããoo,, ppoorréémm,, aa ssaabbeeddoorriiaa ddeessttee mmuunnddoo,, nneemm ddooss pprríínncciippeess ddeessttee mmuunnddoo,, qquuee ssee aanniiqquuiillaamm;; 77 -- MMaass ffaallaammooss aa ssaabbeeddoorriiaa ddee DDeeuuss,, ooccuullttaa eemm mmiissttéérriioo,, aa qquuaall DDeeuuss oorrddeennoouu aanntteess ddooss ssééccuullooss ppaarraa nnoossssaa ggllóórriiaa;; 7
 8. 8. IIMMPPOORRTTÂÂNNCCIIAA –– HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA (II) 8 33.. ÉÉ SSUUAA VVEEZZ DDEE FFAALLAARR –– EExx 44::1122;; GGll 44::1199;; SSll 112266::66 • CCoonnhheecciimmeennttoo ssee aaddqquuiirree LLeennddoo,, EEssttuuddaannddoo ((aattrraavvééss ddaa OObbsseerrvvaaççããoo ee IInntteerrpprreettaaççããoo)),, CCoommpprreeeennddeennddoo,, MMeemmoorriizzaannddoo ee AApplliiccaannddoo ((vviiddaa ppeessssooaall ee ccrriissttãã)).. • NNããoo ssee rreettéémm oo EEvvaannggeellhhoo,, mmaass ssee PPRROOCCLLAAMMAA!!!!!! • DDeessssaa ffoorrmmaa,, oo pprroocceessssoo ppooddee sseerr:: – TTRRAABBAALLHHOOSSOO;; – DDOOLLOORROOSSOO;; – SSAACCRRIIFFIICCAANNTTEE;; ppoorréémm,, – MMAARRAAVVIILLHHOOSSOO..
 9. 9. SSOOMMOOSS AAPPEENNAASS IINNSSTTRRUUMMEENNTTOOSS • DDeevveemmooss tteerr uummaa vviiddaa ddeevvoottaaddaa àà lleeiittuurraa bbííbblliiccaa ee oorraaççããoo ((ccuuiiddaaddoo ppaarraa nnããoo sseerr uumm ““pprrooffiissssiioonnaall”” ddaa pprreeggaaççããoo)).. • DDeevveemmooss eessttuuddaarr oo((ss)) tteexxttoo((ss)).. CCoommoo?? DDiiccaass:: - LLeennddoo eemm vváárriiaass vveerrssõõeess,, ssee ppoossssíívveell eessttuuddee ooss ““oorriiggiinnaaiiss””;; - LLeennddoo aass rreeffeerrêênncciiaass ee tteexxttooss ppaarraalleellooss;; - DDeessccoobbrriinnddoo oo ccoonntteexxttoo iimmeeddiiaattoo ((aanntteess ee ddeeppooiiss)) ee oo ccoonntteexxttoo hhiissttóórriiccoo;; ee,, - DDeessccoobbrriinnddoo aass pprriinncciippaaiiss ppaallaavvrraass ee tteerrmmooss ddoo tteexxttoo.. 9
 10. 10. OO SSEERRMMÃÃOO EEMM SSII:: • PPaarrttee 11:: TTÍÍTTUULLOO • DDeevvee ddeessppeerrttaarr iinntteerreessssee,, ccuurriioossiiddaaddee • DDeevvee ddee ffaattoo tteerr aa vveerr ccoomm aaqquuiilloo qquuee vvooccêê ffaallaarráá • DDeevvee sseerr uummaa ffrraassee • AAqquuii oo sseeuu tteemmaa ee tteexxttoo bbííbblliiccoo jjáá ddeevveemm eessttaarr ddeeffiinniiddooss • EEXXEERRCCÍÍCCIIOO:: ccoomm bbaassee eemm tteexxttooss bbííbblliiccooss bbeemm ccoonnhheecciiddooss vvaammooss ppeennssaarr eemm ppoossssíívveeiiss ttííttuullooss ccoorrrreettooss ee iinnccoorrrreettooss 10
 11. 11. HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 11.. EExxeemmppllooss AAttuuaaiiss OO CCrriissttiiaanniissmmoo éé rreepplleettoo ddee ppeessssooaass ccoonnhheecciiddaass oouu nnããoo qquuee ssee ddeeddiiccaarraamm eemm pprrooll ddaa pprreeggaaççããoo ddaa PPaallaavvrraa,, mmaass aappeessaarr ddooss pprroobblleemmaass,, ddiiffiiccuullddaaddeess,, oobbssttááccuullooss ee lliimmiittaaççõõeess,, ...... AA ffoorrççaa eessttáá ee vveemm ddoo SSeennhhoorr!!!!!! 11..DDwwiigghhtt LL.. MMooooddyy ((ccoonnssiiddeerraaddoo oo mmaaiioorr eevvaannggeelliissttaa ddeeppooiiss ddoo aappóóssttoolloo PPaauulloo)) 22..BBiillllyy GGrraahhaamm ((jjáá pprreeggoouu ppeessssooaallmmeennttee ppaarraa mmaaiiss ppeessssooaass qquuee qquuaallqquueerr ppeessssooaa aaoo rreeddoorr ddoo mmuunnddoo)) 33..DDaanniieell BBeerrgg ((eevvaannggeelliizzoouu oo ttrreecchhoo ddaa eessttrraaddaa ddee ffeerrrroo BBeelléémm-BBrraaggaannççaa)) 11
 12. 12. HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 22.. EExxeemmppllooss BBííbblliiccooss • MMooiissééss –– EExx 44::1100 ((aattéé oo 1122)) • Jeerreemmiiaass –– Jrr 11::44-66 ((aattéé oo 99)) • GGiiddeeããoo –– Jzz 66::1166 • SSaauull –– II SSmm 1100::2200-2244 • Joossuuéé –– Jss 11::99 ((ddeessddee oo 77)) • AAppoolloo –– AAtt 1188::2244;; II CCoo 11::1100-1177 • AA eessccrraavvaa ddee NNaaaammãã - IIII RRss 55::11-44 • PPeeddrroo –– AAtt 22::4411 • FFeelliippee –– AAtt 88::2266-3344 • PPaauulloo –– AAtt 1177::1155-3344 12
 13. 13. HHOOMMIILLÉÉTTIICCAA PPAARRAA TTOODDOOSS ((IIIIII)) 33.. JJeessuuss,, oo mmaaiioorr eexxeemmpplloo • EExxpplliiccaavvaa ee aapplliiccaavvaa ooss pprriinnccííppiiooss bbííbblliiccooss eemm ssuuaa vviiddaa ee nnaass vviiddaass ddaass ppeessssooaass –– LLiivvrrooss SSiinnóóppttiiccooss • PPrreeggaavvaa ee iilluussttrraavvaa aattrraavvééss ddee ppaarráábboollaass ee tteesstteemmuunnhhooss -- LLcc 2211::2288,,3333 • RReepprreeeennddiiaa ddeemmôônniiooss –– LLcc 4::3333--335 • PPrreeggaavvaa ppaarraa uumm,, ppaarraa ppoouuccooss ee ppaarraa mmuullttiiddõõeess -- JJoo 4::11--3300;; MMtt 4::1166--1188;; 4::2233 –– ccaapp..77.. 13
 14. 14. AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO PPEESSSSOOAALL TTooddoo ccrriissttããoo ppooddee sseerr pprreeppaarraaddoo ee ccaappaacciittaaddoo ppaarraa ffaallaarr ddaa PPaallaavvrraa ddee DDeeuuss,, ppooiiss tteemmooss oo CCoonnssoollaaddoorr ee IInnssttrruuttoorr ((EEssppíírriittoo SSaannttoo)) ee aa HHoommiillééttiiccaa nnooss iinnssttrruummeennttaalliizzaa ee aauuxxiilliiaa ppaarraa eessttaa mmiissssããoo ddee eevvaannggeelliissmmoo ((JJeerruussaalléémm ee JJuuddééiiaa,, SSaammaarriiaa aattéé ooss ccoonnffiinnss ddaa tteerrrraa)).. 14

×