O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

นักจัดการสาธารณสุขศตวรรษที่ 21 พิษณุโลก

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

นักจัดการสาธารณสุขศตวรรษที่ 21 พิษณุโลก

Baixar para ler offline

นักจัดการสาธารณสุขแห่งศตวรรษที่ 21 มีบริบทและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากจาก เมื่อประกาศ อมา อต้า

นักจัดการสาธารณสุขแห่งศตวรรษที่ 21 มีบริบทและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมากจาก เมื่อประกาศ อมา อต้า

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a นักจัดการสาธารณสุขศตวรรษที่ 21 พิษณุโลก (20)

Mais de Chuchai Sornchumni (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

นักจัดการสาธารณสุขศตวรรษที่ 21 พิษณุโลก

 1. 1. นักจัดการสุขภาพสา หรับศตวรรษที่ 21 HEALTH STRATEGIC MANAGEMENT นายแพทย์ ชูชัย ศรชานิ chuchai.s@nhso.go.th
 2. 2. กทม. & ปริมณฑล VS ต่างจังหวัด คนพุทธ : คนมุสลิม : คริสตศาสนิกชน : กลุ่มความเชื่อ พ้นืที่พิเศษ พ้นืที่ชายแดน, พ้นืที่ ประชากรบางเบา แรงงานต่างด้าว
 3. 3. Fertility Rate สังคมผู้สูงอายุ คน Generation ต่าง
 4. 4. What is “public health” ? ตามร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ 2545 ให้ความหมายของคา ว่า สุขภาพ คือ  ภาวะที่มีความพร้อมสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย คือ ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง คล่องแคล่ว มีกา ลัง ไม่เป็นโรค ไม่พิการ ไม่มีอุบัติเหตุอันตราย มีสิ่งแวดล้อมที่ ส่งเสริมสุขภาพ ทางจิตใจ คือ มีจิตใจที่มีความสุข รื่นเริง ไม่ติดขัด มีเมตตา มีสติ มีสมาิิ ทางสังคม คือ มีการอย่รู่วมกันด้วยดี มีครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมมี ความยุติิรรม และทางจิตวิญญาณ คือ ความสุขที่เกิดขึ้นเมื่อทา ความดีหรือจิตใจ ได้สัมผัสสิ่งที่มีคุณค่าอันสูงส่ง โดยทั้ง 4 ด้านนี้ จะต้องเกิดขึ้นจากการจัดการทาง สุขภาพในระดับต่างๆทั้งสุขภาพในระดับของปัจเจกบุคคล (Individual Health) สุขภาพของครอบครัว (Family Health) อนามัยชุมชน (Community Health) และสุขภาพของสาิารณะ (Public Health)
 5. 5. How does public health do its work? Vaccination of children Restaurant inspections Outbreak investigation Birth/death certificates Care for indigents Notifiable disease reporting Clean water/air & environmental monitoring Injury control and prevention / safe roads Protected food supply Proper disposal of solid and liquid waste Rat control and mosquito abatement Disease surveillance Prevention and prepareness research Broad invisible aspects of public health
 6. 6. Different goals….. Medicine Individual Health Public Health Population Health Best outcome for individual Healthy community – Balance of individual autonomy vs. limitations on individual – Balance in allocation of resources – Focus on prevention – Encourage healthy behaviors Saving lives ‘1’ at a time Saving lives ‘millions’ at a time
 7. 7. Different diagnostic tools… Medicine Individual Health Public Health Population Health –Thermometer, Stethoscope –CT, MRI, PET scan – Individual data, medical history – Vital statistics –Epidemiology –Surveillance Epidemiology: The study of the distribution and determinants of disease in populations, to seek the causes of both health and disease.
 8. 8. 3 Major Functions & 10 Essential Services of Public Health Assessment 1. Monitor health status to ID community health problem 2. Diagnose and investigate health problems and hazards  Policy development 3. Inform, educate people about health issues 4. Mobilize community partnerships to solve health problems 5. Develop policies and plans  Assurance 6. Enforce laws and regulations that protect health and ensure safety 7. Link people to health services and assure care 8. Assure a competent public health and health care work force 9. Evaluate effectiveness of programs  Serving all functions 10.Research for new, innovative solutions to health problems IOM, The Future of the Public’s Health, 2002 1 2 3
 9. 9. Focusing on the Future Define the Current Horizon – where are we now? How To Begin: 10
 10. 10. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายนอก The Future Environment : TO Changing demographic characteristics : สังคมผู้สูงวัย มนุษย์ป้า ชนชั้น กลางในเมือง ชนบท (การขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วง ยี่สิบปีที่ผ่านมาได้สร้างชนชั้นกลางขึ้นเป็นคนกลุ่มใหม่ที่มี บทบาทมากในสังคม)  Public and consumer sophistication : การคุ้มครองผู้บริโภค การเดินทางและธุรกิจการท่องเที่ยว กระแสเศรษฐกิจข้ามพรมแดน
 11. 11. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายนอก The Future Environment : TO Range of services provided outside tradition : ความหมายของ บริการสาธารณสุขที่เปลี่ยนแปลง Ambulatory care programs, home care, long-term care, community health centers, etc.  Growing involvement with the community to address underlying health issues Teenage pregnancy, substance abuse, and violence
 12. 12. The world health report 2007 - A safer future: global public health security in the 21st century  Risk of disease outbreaks  Epidemics  Industrial accidents  Natural disasters and other health emergencies
 13. 13. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายนอก The Future Environment : TO  Involvement in community to address underlying health issues : ความหมายใหม่ที่กว้างขวางของ “ชุมชนมี ส่วนร่วม” สมรสกับชาวต่างชาติ  Increasing regulatory pressures : กฎหมายที่เกี่ยวกับ สุขภาพและการสาธารณสุข
 14. 14. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายนอก The Future Environment : TO  Changing reimbursement systems : ระบบการเงิน การคลัง และ “เงินแห้ง”  Expanding private sector involvement : เอกชน กับ บทบาทการพัฒนา กับการควบคุม  Involvement of professions, physicians, and other health professionals in strategic planning : การเข้ามีส่วนร่วมของวิชาชีพหลากหลาย  External standards for professional conduct : มาตรฐานแห่งวิชาชีพ
 15. 15. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายนอก The Future Environment : Threat Opportunity Demand for accountability and value : อุปสงค์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้คนในศตวรรษที่ 21  Focus safety and quality : คุณภาพและ ความปลอดภัย Rapidly developing technologies : เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการสื่อสาร  Information demands , Development of information systems , Artificial intelligence : ข้อมูล สารสนเทศ ง่าย สะดวก ราคาต่อหน่วยลด ประสิทธิภาพ
 16. 16. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization : WS Greater emphasis on teamwork : ทีม ไม่มีพระเอกขี่ม้า ขาว  Social contract accountability for governance : สัญญาประชาคม  Corporatization of health services organizations : บริหารสาธารณะ กับการบริหารแบบหน่วยธุรกิจ Demands to improve the quality of care : อุปสงค์ ต่อคุณภาพ
 17. 17. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization : WS Demands to control costs, efficiency, productivity, and value : ต้นทุน ประสิทธิผล ผลิตภาพ คุณ ค่าที่ได้รับ Comprehensive and integrated clinical and financial information systems : ข้อมูลผลลัพธ์ทางคลินิก ข้อมูลการเงิน  Constrained financial resources : การบริหาร งบประมาณและแหล่งเงินทุน
 18. 18. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization : WS Changing working relationships : ความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน  Increasing use of information technology : หน่วยงานไร้พิมพ์ดีด ดีและเสี่ยง  Increasing need to coordinate activities internally : วัฒนธรรมย่อยในองค์กร
 19. 19. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization : WS Managing conflict creatively : จัดการกับความคิดนอก กรอบ  Collaboration among public and private organizations to address preventable diseases : โรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้า โรคไม่ติดต่อเรื้อรังทา โดยภาครัฐ หรือร่วมเอกชน
 20. 20. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization Culture : Weakness or Strength  Focus on "customer" and people-centered : คาที่ใช้ บ่อยแต่ปฏิบัติไม่บ่อย  Patient satisfaction surveys to modify practices : ถามประชาชน ทาประชาคมเพื่อ?  Broad sets of performance indicators : หมออนามัย หน้าจอ  Community-based care : สุขภาพชุมชน โดยประชาชน เพื่อ ประชาชนด้วยกันสามารถจัดการสุขภาพตนเองได้
 21. 21. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization Culture : Weakness or Strength Value of nonhierarchical leaders who can lead change processes : ทางานแนวราบ กับความเป็นจริงของการ ปฏิบัติ Emphasis on teamwork and collaboration with nontraditional partners : ทีมที่ไม่คุ้นเคย
 22. 22. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน The Organization Culture : Weakness or Strength  Integrating functions and processes : บูรณาการกัน? Trust development : ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน  Promoting ethical work practices : จรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ
 23. 23. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน Human Resources : Weakness or Strength Emphasis on horizontal teams and collaborative practices : การพัฒนาความร่วมมือทีมอาเภอที่ หลากหลาย  Pressure to substitute "cheaper" health care workers for more expensive health professionals : ผู้ปฏิบัติงานที่มาจากประเทศ CLMV
 24. 24. SWOT Analysis ปัจจัยอันจะมีอิทิิพลต่อการบริหารกลยุทิ์สู่อนาคต  ปัจจัยภายใน Human Resources : Weakness or Strength  Increasing knowledge, Gen Y workers : หน่วยงานด้านสาธารณสุข และ บริการสุขภาพปัจจุบัน แตกต่างจากเมื่อ 20 ปีที่ แล้วอย่างสิ้นเชิง
 25. 25. No Strategic Alignment Other Public Agencies Health Dept Hospitals Nonprofits Schools Community Groups Sub Communities Families & Individuals
 26. 26. Conceptual Framework of DHS Development Specialist Provincial Hospital Unity of District Health Teams (รพ.ชุมชน–สสอ.–รพ.สต.–อปท.–ชุมชน ) Essential Cares Self Care Clinical Outcomes • Morbidity • Mortality • Quality of Life Psychosocial Outcomes • Value • Satisfaction • Happiness CBL Common Goal Common Action Common Learning Other Sectors SR M Action Research / R2R
 27. 27. ระบบบริการ คุณภาพ 1. หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 2. มะเร็ง 3. อุบัติเหตุ 3. อุบัตเิหตุ 4.ทารกแรกเกิด 4.ทารกแรกเกดิ 5. จิตเวช 5. จิตเวช 6. ตาและไต 6. ตาและไต 7. 5 สาขา 7. 5 สาขา 8. ทันตกรรม 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุตยิภูมิและสุขภาพองค์รวม 10. NCD 1. การพัฒนาตามเกณฑ์ขีดความสามารถ 2. การพัฒนาเพอื่แกปั้ญหาโรค/ภาวะ ทเี่ป็นปัญหาสุขภาพ 3. การพัฒนาบริหารจัดการประสทิธิภาพ 4. ระบบการสนับสนุนทรัพยากร นโย บาย สบรส. กรม ต่างๆ นอก สธ. การ เมือง บรรลุ KPI เป้ าหมายของ กระทรวง10 สาขา 1. หัวใจและหลอดเลือด บริการปฐมภูมิทุติยภูมิและสุขภาพองค์รวม 10. NCD
 28. 28. 1.Service Achievement Plan 10 สาขา รายเขต รายจังหวัด ราย รพ. 1.1 10สาขา +Area Problem (เช่นมะเร็งท่อนาดีอีสาน) + Special (โครงการพระราชดาริ +สาธารณสุขชายแดน + ยาเสพตดิ) 1.2 Refer System 1.3 การแพทย์ฉุกเฉิน/อุบัติภัย 1.4 ร่วมกับเอกชน,รพ.กระทรวงอนื่ๆ 1.5 แผนพัฒนาคุณภาพบริการ 1.6 ฯลฯ 2. Administrative Plan 2.1 เงินบารุง 2.2 จัดซื้อยาร่วม 2.3 ซื้อวัสดุ Lab. ร่วม 2.4 ซื้อวัสดุการแพทย์ร่วม 2.5 แผนบุคลากร Purchaser (สปสช. ปกส. กรมบัญชีกลาง,อปท., รัฐวสิาหกิจ) AREA HEALTH BOARD (เขตสุขภาพ สธ) 4. แผนส่งเสริมป้องกันโรค และร่วมภาคีเครือข่าย 4.1 กลมุ่วัยต่างๆ (ทารก,0-2ปี,3-5ปี,นักเรียน,วัยรนุ่+BS)ดูแลเฝ้าระวังสตรีไทย, ส่งเสริมสุขภาพผูสู้งอายุและผูพิ้การ 4.2 ป้องกันโรคไม่ติดต่อตามปัญหาของพนื้ท(ี่เช่น อาชีวอนามัย COPD มะเร็งในพนื้ท)ี่ 4.3 ควบคุมป้องกันโรคติดต่อ 4.4 อาหารปลอดภัย ,สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาพ,ส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคส่วนต่างๆ 4.5 สงิ่แวดลอ้มและระบบที่เอื้อต่อสุขภาพ(เหลา้ บุหรี่Road Safety 4.6 DHS 4.7 ตัง้ครรภ์ในวัยรนุ่ 4.8 ลดตาย อุบัตเิหตุเด็กจมน้าตาย ฯลฯ 3. Investment Plan เขต (PROVIDER BOARD)
 29. 29. Purpose 1. Better Service 1) Accessibility - เข้าถึงบริการทุกมิติ 2) Faster -คิวสัน้ลง 3) Safer –ตายน้อยลง - โรคแทรกซ้อนน้อยลง 2. More Efficiency 1) Management Efficiency CFO , แผนเงินบารุง , เงินลงทุน UC ระดับต่างๆ , จัดซือ้ร่วม 2) Clinical Efficiency 3) Operational Efficiency -Outsource -ไม่ซา้ซ้อน Key Success Factor 1. Service delivery Model 2. HRM , HCW Development 3. Financing 4. Health Information 5. Medical Equipment and Medical Material supply ,Technology Assessment 6. Governance SERVICE ACHIEVEMENT PLAN SERVICE ACHIEVEMENT PLAN ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership กลไกการขับเคลื่อน 1.Leadership -กระทรวง –สป+กรม +สวรส+สปสช+สพร+ฯลฯ -M&E -แก้ปัญหา 2.พลังทางปัญญา -การทา ข้อมูลโดยสร้างการมีส่วนร่วมระดับต่างๆทาง Horizontal จากเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญต่างๆ โดยเฉพาะด้านจัดการบริการ,วิชาการ การบริหารระบบบริการ พลังทางการสื่อสาร -จาก Data Information ความรู้ การปฏิบัติ 3.เครือข่ายวิชาชีพ ในระดับชาติ พวง จังหวัด 4.เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 10Care จิตเวช หัวใจ อุบัติเหตุ ไต ตา CFO ฯลฯ 5. วัฒนธรรมการทางานร่วมกัน “พบส. ยุคใหม่” “พี่น้องช่วยกัน” Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership 6.สานักงานเครือข่ายบริการ (Strong Secretariat Office) 7. งบประมาณผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่ายบริการ ละ5 ล้านบาท และปรับเปลี่ยนระเบียบที่เป็นอุปสรรค Purpose 1. Better Service 1) Accessibility - เขา้ถึงบริการทุกมติิ 2) Faster - คิวสัน้ลง 3) Safer - ตายนอ้ยลง - โรคแทรกซอ้นนอ้ยลง 2. More Efficiency 1) Management Efficiency CFO , แผนเงินบารุง , เงิน ลงทุน UC ระดับต่างๆ , จัดซื้อร่วม 2) Clinical Efficiency 3) Operational Efficiency - Outsource - ไม่ซ้า ซอ้น Key Success Factor 1. Service delivery Model 2. HRM , HCW Development 3. Financing 4. Health Information 5. Medical Equipment and Medical Material supply ,Technology Assessment 6. Governance ยุทธศาสตร์บริการ 1.Satellite OP & Outreach OP 2.Centralize IP 3. One Province same Hospital One Region One Ownership กลไกการขับเคลื่อน -M&E -แก้ปัญหา 2.พลังทางปัญญา -การทา ข้อมูลโดยสร้างการมีส่วนร่วมระดับต่างๆทาง Horizontal จากเครือข่ายวิชาชีพ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญต่างๆ โดยเฉพาะด้านจัดการบริการ,วิชาการ การบริหารระบริการ พลังทางการสื่อสาร -จาก Data Information ความรู้ การปฏิบัติ 3.เครือข่ายวิชาชีพ ในระดับชาติ พวง จังหวัด 4.เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญ 10Care จิตเวช หัวใจ อุบัติเหตุ ไต ตา CFO ฯลฯ 5. วัฒนธรรมการทางานร่วมกัน “พบส. ยุคใหม่” “พี่น้องช่วยกัน” Seamless & Lean Service One Province Same Hospital One Region One Ownership 6.สานักงานเครือข่ายบริการ (Strong Secretariat Office) 7. งบประมาณผลักดันและขับเคลื่อนเครือข่ายบริการ ละ5 ล้านบาท และปรับเปลี่ยนระเบียบที่เป็นอุปสรรค นายแพทย์โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
 30. 30. สิ Service Plan สธ และ สปสช สปสช 1. หัวใจและหลอดเลือด 2. มะเร็ง 3. อุบัตเิหตุ 4.ทารกแรกเกดิ 5. จิตเวช 6. ตาและไต 7. 5 สาขา สูตฯิ ศัลย์ อายุฯ กุมาร ออโธ 8. ทันตกรรม 9. บริการปฐมภูมิทุตยิภูมิ และสุขภาพองค์รวม 10. NCD DM HT Asthma COPD 1. หัวใจและหลอดเลือดสมอง 2. มะเร็ง 3. อุบัตเิหตุ( EMCO) 4.ทารกแรกเกดิ 5. จิตเวช Depression Autistic 6. ตาและไต 7. 5 สาขา สูตฯิ ศัลย์ อายุฯ กุมาร ออโธ 8. ทันตกรรม ( C3 ) 9. บริการปฐมภูมิทุตยิภูมิ และสุขภาพองค์รวม ( C3) 10. NCD DM HT Asthma COPD
 31. 31. การทางานของเขตสุขภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน กลไกสนับสนุนการบริหารเขต บทบาท Regulator ในพื้นที่ ปรับก ลไกข อง คปสข . ใ นปัจจุบันใ ห้ สามารถทางานในรูปเขตสุขภาพ สถานพยาบาลสังกัด กสธ. สถานพยาบาลรัฐ นอก กสธ. สถานพยาบาล เอกชน อปท. สานักงานเขตสุขภาพ ศูนย์วิชาการ สุขภาพ อปสข. (สปสช.) สนง. ประกันสังคม จังหวัด อปท. ระบบความคุ้มครอง ด้านสุขภาพอื่น ๆ (ในอนาคต) สวัสดิการ รักษาพยาบาล ข้าราชการ คณะกรรมการเขตสุขภาพ Service Provider Service Purchaser System Governance + System Supporter ระดับเขต ระดับจังหวัด (สสจ.) ระดับอาเภอ (สสอ.) นายแพทย์ สสจ. เป็น ที่ปรึกษา ท ำ ห น้ำ ที่เ ป็น ผู้แทนในกำรตก ลงเกี่ยวกับกำร ซื้อบริกำรกับผู้ ให้บริกำร
 32. 32. การทางานของกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน กลไกการบริหาร: คปสข. สานักงานเขตสุขภาพ บทบาท Regulator ในพื้นที่ ศูนย์วิชาการ กลุ่มผู้ให้บริการ รูปแบบโครงสร้างของ คปสข. คณะกรรมการ: ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 9-10) ที่ ทาหน้าที่บริหาร กากับติดตามของเขต นายแพทย์ ส ส จ . ข อ ง ทุก จัง ห วัด ใ น เ ข ต ป ร ะ ธ า น คณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ และผู้อานวยการ สานักงานเขตสุขภาพ (เลขานุการ) ทางเลือกของหัวหน้ากลุ่มผู้ให้บริการ ผู้บริหารระดับสูง ผอ. โรงพยาบาลที่มีอาวุโส และเป็นที่ยอมรับ
 33. 33. ข้อเสนอการทางานภายในเขตสุขภาพ: โครงข่ายการจัดการด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพ • กำรบริหำรโดยคณะกรรมกำรเขตสุขภำพ สนับสนุนโดยสำนักงำนเขตสุขภำพ • แยกบทบำทกำรทำ งำนตำมแนวคิด Purchaser-Provider Split ที่ชัดเจน (มีกลุ่มงำนที่ทำ งำนในฐำนะ Regulator ดูแลทงั้เขต ทงั้เขตสุขภำพ มีคณะอนุกรรมกำรบริกำร (Provider) และมีกลไกผูซ้ื้อบริกำร (Purchaser) ที่แยกกำรทำ งำนออกจำกกันอย่ำง กันอย่ำงชัดเจน) จังหวัด • สำ นักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) ทำ หน้ำที่เป็น สำขำของเขตสุขภำพ รับนโยบำย และเป้ำหมำยจำกเขตสุขภำพมำ มำบริหำรให้เป็นไปไดใ้นกลไกระดับจังหวัด รวมทงั้ทำ บทบำท Regulator ในจังหวัด • ปัจจุบัน ตอ้งทำ หน้ำที่ดูแลและเป็นผูแ้ทนของโรงพยำบำลชุมชนในจังหวัด (บทบำทของ Provider Consortium) และทำ หน้ำที่ ทำ หน้ำที่เป็นสำ นักงำนสำขำของผูซ้ื้อบริกำร (Purchaser) ดว้ย (สนง. สปสช. สำขำจังหวัด) • ระยะเปลี่ยนผ่ำน: ทำ เหมือนปัจจุบัน • ระยะยำว: ควรเหลือแค่บทบำทเดียว คือ กำรทำ งำนในฐำนะ Regulator (และกำรเป็นที่ปรึกษำเกี่ยวกับกำรทำ งำนให้บริกำร ให้บริกำรภำยในจังหวัด สนับสนุนกำรทำ งำนของ Providers ภำยในจังหวัด) อาเภอ • สำ นักงำนสำธำรณสุขอำ เภอ (สสอ.) ทำ หน้ำที่สำขำย่อยของเขตสุขภำพ ดูแลประสำนงำน สนับสนุนงำนดำ้นสำธำรณสุขใน สำธำรณสุขในระดับอำ เภอ ร่วมกับสถำนบริกำรในพื้นที่ (รพช. รพ. สต. และ สอ.) • สนับสนุนกำรทำ งำนในฐำนะ Regulator ในพื้นที่ทงั้ระยะเปลี่ยนผ่ำน และระยะยำว
 34. 34. Public Health in the 21st Century
 35. 35. The strategic triangle ข้อสรุปสา หรับการบริหารการสาิารณสุขในอนาคต A new approach to strategic management in the public sector: The strategic triangle (adapted from Moore, 1995) Three three main management dimensions Political management Political support as “… an axiomatic principle of public sector management.” (Managing outward) (Managing down) Cooperation management Collaboration, coproduction and networking between social actors (Managing up) Operations Management Maximizing efficiency and effectiveness Key person: Head of department responsible for all three dimensions of strategic management Key persons: Middle management main responsibility for cooperation and operations management Key persons: Staff Strategic Management in the Public Sector main responsibility for operations
 36. 36. ขอบคุณครับ E – mail chuchai.s@nhso.go.th facebook, twitter, line : Morchuchai

×