HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 1

UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
UNIVERSITY FOR TEACHERS XDTeacher em UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
Disediakan oleh: Chin Han Wei

TOPIK 1: APA ITU SOSIOLOGI?
PENGENALAN

 Sosiologi merupakan kajian saintifik tentang
 tingkahlaku manusia.
 Menunjukkan kepada kita bagaimana
 manusia bertingkahlaku dan
 bertindak, apakah ciri-ciri kumpulan dan
 masyarakat, dan bagaimana semua ini
 bergabung dan mempengaruhi tingkahlaku
 manusia.
1.1 PERSPEKTIF SOSIOLOGI

 Imaginasi Sosiologi
 Sosiologi dalam Sains Sosial

 Sosiologi dan Asas Logik
1.1.1 IMAGINASI SOSIOLOGI

 Apabila ahli sosiologi mengkaji tentang
 manusia dan tingkahlakunya, mereka
 memfokus kepada bagaimana manusia
 dipengaruhi oleh manusia lain dan juga oleh
 masyarakat.
 Tidak kira apa pengalaman peribadi
 kita, pasti kita akan dipengaruhi oleh arus
 sosial masyarakat walau di mana pun kita
 berada.
 C.Wright Mills (1916-1962) menyatakan
 imaginasi sosiologi adalah keupayaan untuk kita
 melihat pengalaman dan kepayahan yang kita
 lalui sebagai mencerminkan perancangan
 struktur masyarakat dan zaman tersebut.
 Lazimnya, kita melalui kehidupan seharian kita
 dengan memikirkan tentang aktiviti yang
 berkaitan dengan pekerjaan, keluarga dan jiran
 tetangga.
 Imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk
 kita mengaitkan pengalaman kita dengan
 masyarakat serta peristiwa silam.
 Mengikut Mills, masalah peribadi dan isu
 masyarakat saling bertindih untuk
 membentuk struktur sosial dan kehidupan
 masyarakat yang lebih luas.
 Imaginasi sosiologi memberi kita ruang untuk
 memahami kehidupan masyarakat pada
 ketika itu dalam konteks faktor seperti
 persekitaran tempat kerja serta masyarakat
 keseluruhannya.
  Kesimpulannya, imaginasi sosiologi memberi
  kita peluang untuk mengenalpasti hubungan
  di antara kehidupan peribadi kita dengan
  kehidupan sosial masyarakat di sekeliling
  kita.
1.1.2 SOSIOLOGI DALAM SAIN SOSIAL
  Ahli sosiologi mengkaji tentang tingkahlaku
  manusia seiring dengan bidang sains sosial
  yang lain seperti:
   Ekonomi
   Sejarah
   Sains politik
   Psikologi
   Antropologi
   Kerja sosial
EKONOMI

 Adalah kajian tentang pengeluaran dan
 pengagihan bahan dan perkhidmatan.
 Ahli sosiologi juga berminat mengkaji
 perkara ini.
 Mereka mengkaji tentang bagaimana
 manusia bekerja dan bagaimana pekerjaan
 dan agihan bahan ekonomi mempengaruhi
 kehidupan manusia.
SEJARAH
 Sejarah adalah kajian tentang peristiwa lalu.
 Sejarawan bukan sahaja menggambarkan
 peristiwa lalu tetapi juga menerangkan
 peristiwa bersejarah berdasarkan kepada
 petunjuk sosial.
 Ahli sosiologi juga berminat mengkaji sejarah
 tetapi mereka menggunakan fakta sejarah
 untuk menerangkan tentang sikap sosial dan
 tingkahlaku masa kini.
SAINS POLITIK

 Sains politik mengkaji kuasa, ciri-ciri, dan
 operasi kerajaan dan aktiviti politik dalam
 pelbagai masyarakat.
 Ahli sosiologi lebih berminat mengkaji
 bagaimana institusi keluarga dan sistem
 pendidikan mempengaruhi sikap politik dan
 tingkahlaku pengundi.
PSIKOLOGI
 Psikologi merangkumi bidang biologi dan sains
 sosial.
 Kajian tentang proses pemikiran dan
 tingkahlaku individu.
 Perkara yang dikaji adalah fisiologi otak
 manusia dan sistem urat
 saraf, pembelajaran, perasaan, motivasi, person
 aliti dan tingkahlaku yang tidak normal.
 Mereka mengkaji masalah daripada aspek
 individu.
 Manakala ahli sosiologi memfokus kepada
 masyarakat yang moden dan kompleks.
 Akhir ini,ahli antropologi semakin berminat
 mengkaji tentang cara hidup zaman moden
 disebabkan manusia sudah mula
 berpendidikan.
ANTROPOLOGI
  Seperti psikologi adalah gabungan di antara bidang
  biologi dan sains sosial.
  Ahli antropologi fizikal mengkaji tentang evolusi
  biologikal spesis manusia serta perbezaan fizikal
  diantara kumpulan manusia seperti kaum.
  Ahli antropologi budaya pula mengkaji tentang
  budaya dan cara hidup pelbagai masyarakat.
  Manakala ahli sosiologi memfokus kepada
  masyarakat yang moden dan kompleks.
  Akhir ini, ahli antropologi semakin berminat mengkaji
  tentang cara hidup zaman moden disebabkan
  manusia sudah mula berpendidikan.
KERJA SOSIAL

 Ahli sosiologi lebih tertumpu kepada mencari
 ilmu tentang tingkahlaku manusia.
 Manakala mereka yang bergiat dalam kerja
 sosial mengkaji tentang bagaimana
 menggunakan ilmu sosiologi untuk
 membantu manusia menyelesaikan
 masalah-masalah sosial seperti keretakan
 rumahtangga dan penagihan dadah.
1.1.3 SOSIOLOGI DAN ASAS LOGIK
  Ilmu logik ada sekurang-kurangnya dua
  kelemahan:
   Ia tidak objektif. Realitinya tidak diuji secara
   sistematik tetapi secara subjektif, iaitu
   berdasarkan perasaan, kepercayaan atau
   pengalaman seseorang itu. Iajuga merupakan
   kepercayaan yang lazimnya diterima pakai oleh
   sesebuah komuniti.
   Idea logik ini memberi kita sebuah idea yang
   lapuk dan tidak konsisten.
 Pendekatan sosiologi memerlukan fakta dan
 idea yang sistematik dan diuji berdasarkan
 bukti.
 Ini akan memberi kita peluang untuk
 mempelajari sesuatu yang baru.
 Manakala ilmu logik adalah subjektif, tidak
 konsisten dan tidak semestinya diterima oleh
 masyarakat.
 Ahli sosiologi mencari sesuatu yang
 objektif, konsisten dan baru.
 Untuk mencapai hasrat ini, mereka
 menggunakan kaedah saintifik.
 Ini merupakan salah satu sebab mengapa
 sosiologi ini menarik.
 Ini menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu
 yang menjadi kebiasaan dan logik boleh
 bertukar kepada sesuatu yang tidak biasa dan
 tidak umum.
 Maka perbezaan di antara sosiologi dan perkara
 yang logik adalah ketara.
1.2 ASAL-USUL TEORI SOSIOLOGI

 Auguste Comte
 Harriet Martineau

 Herbert Spencer

 Emile Durkheim

 Max Weber

 Karl Marx
1.2.1 AUGUSTE COMTE
  Sosiologi melihat masyarakat daripada satu
  perspektif baru iaitu pendekatan saintifik yang
  mementingkan kaedah pemerhatian yang
  sistematik, pengujian kajian dan analisis
  perbandingan sejarah.
  Membahagikan pengajian masyarakat kepada:
    Dinamika sosial
       Melibatkan proses kehidupan sosial yang mencorakkan
       perkembangan institusi yang berkaitan dengan perubahan sosial.
    Statik sosial
       Melibatkan aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan
       peraturan, kestabilan dan organisasi sosial yang membuat
       kumpulan dan masyarakat hidup bersama dan berkekalan.
1.2.2 HARRIET MARTINEAU
 Menterjemahkan penulisan Comte daripada
 bahasa Perancis kepada BI.
 Banyak mengutarakan tentang gejala
 perhambaan dan menekankan perlunya
 undang-undang untuk menjaga pekerja
 kilang dan kedudukan kaum wanita.
 Martineau juga telah memperkenalkan satu
 disiplin baru hasil pemerhatiannya terhadap
 tinglahlaku orang di Amerika dan England.
 Kajian keatas masyarakat merupakan satu
 bidang saintifik.
 Antara sumbangan beliau adalah sebuah
 buku kaedah kajian sosial yang bertajuk How
 to Observe Manners and Morals (1838).
 Memperjuangkan kemajuan kaum wanita.
 Beliau mengkaji bagaimana asas nilai moral
 negara yang muda seperti Amerika
 mencorak penyusunan institusinya.
  Beliau juga menekankan persamaan di
  antara kedudukan wanita dalam masyarakat
  Barat dan hamba di Amerika di mana beliau
  memperjuangkan kebebasan dan keadilan
  untuk mereka.
1.2.3 HERBERT SPENCER
 Seorang ahli sosiologi Inggeris, bersependapat
 dengan Comte tentang statik sosial dan dinamik
 sosial.
 Beliau melihat masyarakat sebagai satu sistem
 biologi yang terdiri daripada bahagian yang
 saling berhubungan.
 Menurut beliau, masyarakat terdiri daripada
 institusi (keluarga, agama, pendidikan, kerajaan
 dan ekonomi) seperti sebuah badan manusia
 yang terdiri daripada pelbagai organ.
 Beliau memfokus kepada struktur dan
 sumbangan fungsi struktur ini kepada
 kewujudan sesebuah masyarakat.
 Pada masa ini, masyarakat yang berstruktur
 sedemikian disebut dalam teori fungsional-
 struktur.
 Spencer percaya bahawa dunia akan
 berkembang dengan lebih baik.
 Beliau menerangkan bahawa kerajaan tidak
 seharusnya campur tangan dalam
 perkembangan dalam masyarakat.
 Manusia dan corak masyarakat yang kukuh
 akan hidup manakala mereka yang tidak kukuh
 akan mati.
 Sekiranya prinsip dibenarkan wujud dengan
 bebas, manusia dan institusi sosial akan
 menyesuaikan diri dengan persekitaran dan
 perkembangan ke tahap yang lebih tinggi.
 Pandangan Spencer menunjukkan bahawa
 persepsi kita terhadap diri kita dan juga
 persekitaran kita dicorak oleh zaman sosial
 yang kita lalui.
1.2.4 EMILE DURKHEIM
  Menumpukan perhatian kepada cara masyarakat hidup
  bersama dan mengekalkan keharmonian.
  Sosiologi adalah konsep penyatuan sosial yang
  melibatkan perhubungan sosial yang wujud di kalangan
  sekumpulan manusia.
  Hubungan yang rapat di antara ahli kumpulan akan
  menghasilkan perasaan yang lebih kukuh serta
  bermakna.
  Penyatuan sosial penting untuk menyokong keharmonian
  dan kesejahteraan individu.
  Beliau mencadangkan bahawa untuk seseorang individu
  mengekalkan kesejahteraan hidupnya, dia perlu mencari
  sesuatu yang bermakna di luar dirinya.
 Perkara ini wujud dalam konteks penglibatannya
 dalam kumpulan masyarakat di sekelilingnya.
 Menerangkan bahawa keruntuhan hubungan
 sosial (misalnya penceraian) akan
 mengakibatkan kesan negatif.
 Dalam sesetengah keadaan, ini akan
 mendorong seseorang itu untuk membunuh diri.
 Kita perlu memfokus kepada kumpulan dan
 bukannya individu.
  Menekankan fakta sosial yang merujuk kepada aspek
  kehidupan sosial yang tidak boleh dijelaskan secara
  biologikal atau ciri-ciri mental individu tersebut.
  Manusia mengalami fakta sosial sebagai pengalaman
  luaran di mana ia menjadi sebahagian daripada
  pengamatan manusia terhadap alam sekelilingnya.
  Fakta sosial berperanan mengawal tingkahlaku yang
  melibatkan peraturan, nilai,moral, undang-undang
  serta corak tingkahlaku di sekeliling yang akan
  mempengaruhi kehidupan manusia seharian. Aspek
  peraturan sosial yang melibatkan kepercayaan
  individu.
  Seseorang individu tidak boleh lepas daripada dipandang serong
  oleh masyarakat sekiranya ia melanggar peraturan sosial ini.
  Bahan-bahan fakta sosial yang merangkumi masyarakat dan
  institusi utama (misalnya kerajaan, agama, keluarga dan
  pendidikan) dan juga beberapa bentuk yang terdapat dalam
  masyarakat (misalnya corak rumah, tahap jenayah, taburan
  populasi dan sebagainya).
  Manakala aspek-aspek yang bukannya bahan fakta sosial adalah
  seperti peraturan sosial, prinsip moraliti, pengertian kepada
  simbol dan kesedaran yang wujud daripada pengamatan kepada
  fakta sosial ini.
  Durkheim merupakan ahli sosial yang pertama yang cuba
  berdepan dengan masalah kompleks yang berkaitan dengan
  disiplin dan kepantasan kehidupan sosial manusia seharian.
1.2.5 MAX WEBER
 Pengaruh beliau boleh dilihat dalam kehidupan
 sosial yang merangkumi topik seperti
 politik, organisasi, stratifikasi
 sosial, perundangan, agama, kapitalisme, muzik
 , bandar dan perbandingan budaya.
 Weber mengkaji tentang tingkahlaku manusia
 daripada aspek seperti niat, nilai, kepercayaan
 dan sikap.
 Beliau menggunakan pendekatan “memahami”
 atau “melihat” dalam menggambarkan
 hubungan manusia dengan tingkahlakunya.
 Lazimnya, ahli sosiologi akan cuba meletakkan
 dirinya dalam keadaan orang lain dan
 mengenalpasti apakah yang difikirkan olehnya
 dan apakah perasaan mereka.
 Weber berpandangan bahawa ahli sosiologi
 perlu menyiasat lebih daripada apa yang
 terdapat dalam tingkahlaku manusia.
 Weber percaya adalah penting untuk ahli
 penting untuk ahli sosiologi mengkaji definisi
 yang digunakan oleh manusia dalam
 membentuk tingkahlaku mereka.
 Sosiologi ialah konsep “kesempurnaan”.
 Misalnya jabatan polis dan bomba mempunyai
 perbezaan dalam banyak aspek seperti
 matlamat, prosedur dan bagaimana setiap
 jabatan memberi khidmat kepada masyarakat.
 Walaubagaimanapun, kedua-dua jabatan
 mempunyai persamaan dalam aspek birokrasi.
 Konsep kesempurnaan ini mempunyai
 kepiawaian yang menjadi pengukur dalam
 menilai kes-kes sebenar.
 Sekiranya ahli sosiologi menetapkan situasi dan
 peristiwa bersejarah sebagai bukti bahawa
 kesempurnaan birokrasi mempunyai ciri-ciri
 spesifik, maka mereka boleh membuat
 perbandingan di antara kesempurnaan ini
 dengan birokrasi yang wujud dan seterusnya
 memberikan penjelasan mengapa terdapat
 perbezaan di antara kedua-dua birokrasi.
 Dengan itu, kita boleh mempelajari apakah
 perbezaan yang wujud di antara cara organisasi
 tersebut berfungsi.
1.2.6 KARL MARX

 Melihat setiap bidang melalui cara saintifik di
 mana beliau menggunakan sains untuk
 memahami masyarakat dan juga sebagai
 alat untuk membentuk masyarakat.
 Marx ingin mengubah struktur institusi
 kapitalis dan menubuhkan institusi baru
 untuk memberi khidmat kepada masyarakat.
 Marx cuba mencari prinsip asas dalam
 sejarah.
 Marx menumpukan pencariannya ke atas
 persekitaran ekonomi masyarakat yang sedang
 membangun, terutamanya daripada aspek
 teknologi dan cara mereka merancang
 pengeluaran mereka (memburu, mengumpul
 hasil pertanian, industri).
 Pada setiap zaman dalam sejarah, aspek-aspek
 inilah yang akan mengimplakkan sesebuah
 kumpulan dalam masyarakat di mana mereka
 ini yang akan menguasai dan juga kumpulan
 yang akan dikuasai.
 Marx berpendapat bahawa sesebuah
 masyarakat dibahagikan kepada mereka yang
 mempunyai keupayaan untuk menjana
 kemewahan dan mereka yang tidak mampu
 berbuat demikian.
 Keadaan inilah yang akan menimbulkan konflik
 kelas dalam masyarakat.
 Beliau percaya bahawa sejarah dibentuk oleh
 konflik di antara kelas-kelas dalam
 masyarakat, misalnya konflik di antara
 masyarakat patricians dan plebeians dan di
 antara hamba dan tuan pada zaman Rom.
 Beliau berpandangan bahawa
 perkembangan masyarakat bergantung atas
 perkembangan pendapat yang berlainan dan
 ini mengakibatkan wujudnya struktur yang
 lebih hebat.
 Merurut beliau, dunia ini bukannya
 mengandungi struktur yang statik tetapi
 melalui proses penstrukturan yang dinamik.
1.3 APLIKASI SOSIOLOGI DALAM KEHIDUPAN
SEHARIAN KITA PADA ABAD KE-20
  Apabila sosiologi diaplikasikan dalam
  kehidupan seharian, kita akan mendapat
  manfaat-manfaat berikut:
   Menolong kita menilai kebenaran asas logik.
   Pendekatan sosiologi menggalakkan manusia
   bertanya:
     Sama  ada kepercayaan yang dianuti itu benar atau
     tidak.
     Sejauh manakah ia benar atau tidak.
     Mengapa kepercayaan tersebut diterima oleh
     masyarakat.
 Perspektifsosiologi membuat kita melihat
 sesuatu peluang atau kekangan dalam hidup kita
 secara lebih kritikal. Apabila kita melihat sesuatu
 melalui kanta sosiologi, kita dapat menyimpulkan
 bahawa dalam kehidupan kita boleh terlibat
 dalam menentukan sesuatu tetapi
 masyarakatlah yang berhak membuat penentuan
 terakhir. Maka lebih banyak kita memahami
 tentang kehidupan, semakin bijaklah kita
 mengendalikan kehidupan kita. Sosiologi
 membantu kita mencapai matlamat kita dengan
 lebih berkesan.
 Perspektif sosiologi mendorong kita melibatkan
 diri secara aktif dalam masyarakat. Sekiranya
 kita memahami bagaimana masyarakat
 berfungsi, kita mampu menjadi ahli masyarakat
 yang aktif. Kepada sesetengah pihak, ini
 bermakna mereka memberi sokongan kepada
 masyarakat, manakala yang lain pula cuba
 mengubah masyarakat atau dunia dengan
 menggunakan pelbagai cara. Dalam kita
 mengukur mana-mana aspek masyarakat, kita
 perlu mengenalpasti tekanan sosial dan menguji
 kesannya.
 Perspektif sosiologi membolehkan kita hidup
 dalam berbagai “dunia”. Setiap kaum dalam
 negara-negara didunia ini hidup dengan cara
 mereka tersendiri. Setiap masyarakat akan
 mengatakan bahawa cara hidup mereka adalah
 yang “terbaik” dan “lebih baik” daripada
 masyarakat yang lain. Perspektif sosiologi akan
 menggalakkan kita berfikir secara kritikal tentang
 kekuatan dan kelemahan semua cara hidup
 masyarakat di dunia ini termasuk masyarakat
 kita sendiri.
  Sosiologi banyak mencabar kita membuka minda kita
  untuk meneroka akan sosial yang kita lalui secara
  objektif dan kritikal.
  Dengan mendalami ilmu sosiologi, kita diperkasakan
  dengna ilmu yang boleh membantu kita memahami
  bagaimana struktur-struktur sosial dalam hidup kita
  mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku kita
  sebagai manusia.
  Pada abad ke-20 yang mencabar ini, sosiologi masih
  relevan kerana ia berupaya menjawab persoalan
  asas yang difikirkan oleh manusia: siapakah manusia
  dalam konteks masyarakat sekeliling?
RUMUSAN
 Bidang sosiologi mempunyai pertalian dengan
 bidang-bidang lain seperti
 ekonomi, sejarah, sains politikm
 psikologi, antropologi dan kerja sosial.
 Perspektif sosiologi berlainan daripada
 perspektif asas logik. Ahli sosiologi membuat
 kajian berdasarkan fakta manakala mereka
 yang berpegang kepada perspektif asas logik
 lebih tertumpu kepada kepercayaan dan
 perkara yang subjektif.
 Di antara tokoh sosiologi yang terkenal
 termasuklah Auguste Comte, Harriet
 Martineau, Herbert Spencer, Emile
 Durkheim, Max Weber dan Karl Marx.
 Mereka merupakan pengasas kepada bidang
 sosiologi.
 Pada hari ini, sosiologi merupakan bidang
 yang sangat penting kerana ia boleh
 diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.
1 de 45

Recomendados

Topik 1 apa itu sosiologi por
Topik 1 apa itu sosiologiTopik 1 apa itu sosiologi
Topik 1 apa itu sosiologiNorhasyimah MohamedArip
7.1K visualizações15 slides
My presentation por
My presentationMy presentation
My presentationNur Hayati Ibrahim
16.5K visualizações30 slides
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri por
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendirifaktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri
faktor-faktor mempengaruhi Personaliti dan kendiri@f!Q@H @F!N@
22K visualizações15 slides
8.5 teori interaksionisme por
8.5 teori interaksionisme8.5 teori interaksionisme
8.5 teori interaksionismenurulhusnajaafar
30.3K visualizações5 slides
teori konflik por
teori konflikteori konflik
teori konflikSuff Fyee
36.3K visualizações48 slides
Pengumpulan data kualitatif por
Pengumpulan data kualitatifPengumpulan data kualitatif
Pengumpulan data kualitatifwmkfirdaus
51.3K visualizações46 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Kaedah penyelidikan (persampelan) por
Kaedah penyelidikan (persampelan)Kaedah penyelidikan (persampelan)
Kaedah penyelidikan (persampelan)Syahremie Teja
126K visualizações12 slides
Dasar ekonomi baru por
Dasar ekonomi baruDasar ekonomi baru
Dasar ekonomi barumunnianwar
343.8K visualizações14 slides
Kerangka konseptual kajian por
Kerangka konseptual kajianKerangka konseptual kajian
Kerangka konseptual kajianairenahmad
39.5K visualizações2 slides
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia por
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaPluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaNor Hayati Fatmi Talib
26.4K visualizações21 slides
Pertumbuhan & perkembangan por
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan Yunkz Dion
44.8K visualizações20 slides
teori struktural fungsional por
teori struktural fungsionalteori struktural fungsional
teori struktural fungsionalSuff Fyee
39.6K visualizações58 slides

Mais procurados(20)

Kaedah penyelidikan (persampelan) por Syahremie Teja
Kaedah penyelidikan (persampelan)Kaedah penyelidikan (persampelan)
Kaedah penyelidikan (persampelan)
Syahremie Teja126K visualizações
Dasar ekonomi baru por munnianwar
Dasar ekonomi baruDasar ekonomi baru
Dasar ekonomi baru
munnianwar343.8K visualizações
Kerangka konseptual kajian por airenahmad
Kerangka konseptual kajianKerangka konseptual kajian
Kerangka konseptual kajian
airenahmad39.5K visualizações
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia por Nor Hayati Fatmi Talib
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di MalaysiaPluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Pluraliti & Masyarakat Pluralistik di Malaysia
Nor Hayati Fatmi Talib26.4K visualizações
Pertumbuhan & perkembangan por Yunkz Dion
Pertumbuhan & perkembangan Pertumbuhan & perkembangan
Pertumbuhan & perkembangan
Yunkz Dion44.8K visualizações
teori struktural fungsional por Suff Fyee
teori struktural fungsionalteori struktural fungsional
teori struktural fungsional
Suff Fyee39.6K visualizações
teori pembelajaran sosial por Firdaus Zailan
teori pembelajaran sosialteori pembelajaran sosial
teori pembelajaran sosial
Firdaus Zailan82.8K visualizações
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi por Amin Upsi
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan PsikologiASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi
ASAS PSIKOLOGI Pengenalan Psikologi
Amin Upsi25.3K visualizações
Etika profesional por Nurshafinaz Shahbani
Etika profesionalEtika profesional
Etika profesional
Nurshafinaz Shahbani131.3K visualizações
Kelas sosial por aishahwan
Kelas sosialKelas sosial
Kelas sosial
aishahwan15.4K visualizações
Kaedah pengumpulan data pemerhatian por ANIS IBRAHIM
Kaedah pengumpulan data pemerhatianKaedah pengumpulan data pemerhatian
Kaedah pengumpulan data pemerhatian
ANIS IBRAHIM103.2K visualizações
Sisihan piawai por Norlina Rawina
Sisihan piawaiSisihan piawai
Sisihan piawai
Norlina Rawina44.6K visualizações
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul por wmkfirdaus
Reka bentuk Kajian Dr. KamarulReka bentuk Kajian Dr. Kamarul
Reka bentuk Kajian Dr. Kamarul
wmkfirdaus202.8K visualizações
Stratifikasi sosial por cik noorlyda
Stratifikasi sosialStratifikasi sosial
Stratifikasi sosial
cik noorlyda20.6K visualizações
Pensampelan Dr. Kamarul por wmkfirdaus
Pensampelan Dr. KamarulPensampelan Dr. Kamarul
Pensampelan Dr. Kamarul
wmkfirdaus212.9K visualizações
Tajuk 3 Falsafah Pendidikan Timur por Azizi Ahmad
Tajuk 3 Falsafah Pendidikan TimurTajuk 3 Falsafah Pendidikan Timur
Tajuk 3 Falsafah Pendidikan Timur
Azizi Ahmad17.8K visualizações
Bab 2power point por Hilmi Amri
Bab 2power pointBab 2power point
Bab 2power point
Hilmi Amri64.8K visualizações
Bab 1 sosiologi dan pembelajaran por Asyikin4996
Bab 1 sosiologi dan pembelajaranBab 1 sosiologi dan pembelajaran
Bab 1 sosiologi dan pembelajaran
Asyikin499620.8K visualizações
Model taba por Abdul Raheym Ahmad
Model taba Model taba
Model taba
Abdul Raheym Ahmad35.3K visualizações

Similar a HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 1

Apa itu sosiologi por
Apa itu sosiologiApa itu sosiologi
Apa itu sosiologiPAKLONG CIKGU
26.9K visualizações15 slides
Sociology as a science that analyses society por
Sociology as a science that analyses societySociology as a science that analyses society
Sociology as a science that analyses societyMalik Fauzi
896 visualizações42 slides
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan por
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. PasuruanI. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. PasuruanHeru Paryono
833 visualizações44 slides
Sosiologi sebagai ilmu por
Sosiologi sebagai ilmuSosiologi sebagai ilmu
Sosiologi sebagai ilmuCornelia Riasdita
996 visualizações40 slides
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013).... por
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....UciSanusi25
38 visualizações15 slides
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologi por
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologiTokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologi
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologiAkbarGhani1
12.6K visualizações92 slides

Similar a HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 1(20)

Apa itu sosiologi por PAKLONG CIKGU
Apa itu sosiologiApa itu sosiologi
Apa itu sosiologi
PAKLONG CIKGU26.9K visualizações
Sociology as a science that analyses society por Malik Fauzi
Sociology as a science that analyses societySociology as a science that analyses society
Sociology as a science that analyses society
Malik Fauzi896 visualizações
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan por Heru Paryono
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. PasuruanI. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan
I. sos sbg ilmu ttg masy_SMAN 1 Kejayan Kab. Pasuruan
Heru Paryono833 visualizações
Sosiologi sebagai ilmu por Cornelia Riasdita
Sosiologi sebagai ilmuSosiologi sebagai ilmu
Sosiologi sebagai ilmu
Cornelia Riasdita996 visualizações
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013).... por UciSanusi25
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....
Materi Sosiologi Kelas X. Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013)....
UciSanusi2538 visualizações
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologi por AkbarGhani1
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologiTokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologi
Tokoh-tokoh sosiologi klasik, modern, Indonesia dan macam-macam Teori sosiologi
AkbarGhani112.6K visualizações
ruang lingkup dan perkembangan sosiologi por suher lambang
 ruang lingkup dan perkembangan sosiologi ruang lingkup dan perkembangan sosiologi
ruang lingkup dan perkembangan sosiologi
suher lambang4.8K visualizações
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx por lesydeswanti
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptxfungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx
lesydeswanti70 visualizações
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx por lesydeswanti
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptxfungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx
fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat.pptx
lesydeswanti70 visualizações
Sosiologi%20 pendidikan[1] por Zubidah Naim
Sosiologi%20 pendidikan[1]Sosiologi%20 pendidikan[1]
Sosiologi%20 pendidikan[1]
Zubidah Naim8K visualizações
Nilai dan norma sosial por sman 2 mataram
Nilai dan norma sosialNilai dan norma sosial
Nilai dan norma sosial
sman 2 mataram7.7K visualizações
1. pengantar-sosiology por verry13
1. pengantar-sosiology1. pengantar-sosiology
1. pengantar-sosiology
verry13106 visualizações
Pengantar Sosiologi por Muhamad Yogi
Pengantar SosiologiPengantar Sosiologi
Pengantar Sosiologi
Muhamad Yogi1.7K visualizações
GPP1063 : Implikasi Sosiologi Pendidikan Kepada Pendidikan por Atifah Ruzana Abd Wahab
GPP1063 : Implikasi Sosiologi Pendidikan Kepada PendidikanGPP1063 : Implikasi Sosiologi Pendidikan Kepada Pendidikan
GPP1063 : Implikasi Sosiologi Pendidikan Kepada Pendidikan
Atifah Ruzana Abd Wahab9.9K visualizações
bahanklasikal soio.docx por Chorong Park
bahanklasikal soio.docxbahanklasikal soio.docx
bahanklasikal soio.docx
Chorong Park291 visualizações
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013 2)... por aswarrasyid1
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013 2)...Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013 2)...
Materi Sosiologi Kelas X Bab 1. Fungsi dan Peran Sosiologi (Kurikulum 2013 2)...
aswarrasyid155 visualizações
Ringkasan Definisi sosiologi por Naiya Naiya
Ringkasan Definisi sosiologiRingkasan Definisi sosiologi
Ringkasan Definisi sosiologi
Naiya Naiya11K visualizações
topik 1 pengenalan sekolah dan masyarakat por noraetikahsemail
topik 1 pengenalan sekolah dan masyarakattopik 1 pengenalan sekolah dan masyarakat
topik 1 pengenalan sekolah dan masyarakat
noraetikahsemail193 visualizações

Mais de UNIVERSITY FOR TEACHERS XD

Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodist por
Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodistUjian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodist
Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodistUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
13.7K visualizações4 slides
Pksr1 sivik tahun 5 (2013) by mr chin por
Pksr1 sivik tahun 5 (2013) by mr chinPksr1 sivik tahun 5 (2013) by mr chin
Pksr1 sivik tahun 5 (2013) by mr chinUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
747 visualizações10 slides
Rpt sejarah kssr thn4 sk por
Rpt sejarah kssr thn4 skRpt sejarah kssr thn4 sk
Rpt sejarah kssr thn4 skUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
9.3K visualizações13 slides
HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 2 por
HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 2HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 2
HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 2UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
1.5K visualizações53 slides
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi por
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomiHBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomiUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
2.6K visualizações40 slides
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia por
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusiaHBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusiaUNIVERSITY FOR TEACHERS XD
2.5K visualizações14 slides

Mais de UNIVERSITY FOR TEACHERS XD(20)

Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodist por UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodistUjian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodist
Ujian bulan 3 sejarah tahun 4 sk methodist
UNIVERSITY FOR TEACHERS XD13.7K visualizações
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi por UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomiHBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 2 sistem sistem ekonomi
UNIVERSITY FOR TEACHERS XD2.6K visualizações
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia por UNIVERSITY FOR TEACHERS XD
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusiaHBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia
HBSS2203 Perkembangan Ekonomi Asas Topik 1 sumber ekonomi dan kehendak manusia
UNIVERSITY FOR TEACHERS XD2.5K visualizações

Último

MATERI LHO X AYU.pptx por
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptxDelviaAndrini1
18 visualizações33 slides
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxahmadmistari
156 visualizações12 slides
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfIrawan Setyabudi
36 visualizações84 slides
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Kanaidi ken
18 visualizações70 slides
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxFitriani Nurfadillah
29 visualizações11 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
51 visualizações17 slides

Último(20)

MATERI LHO X AYU.pptx por DelviaAndrini1
MATERI LHO X AYU.pptxMATERI LHO X AYU.pptx
MATERI LHO X AYU.pptx
DelviaAndrini118 visualizações
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx por ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari156 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi36 visualizações
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ... por Kanaidi ken
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Link2 MATERI & RENCANA Training _"Effective LEADERSHIP"di OMAZAKI BSD City - ...
Kanaidi ken18 visualizações
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx por Fitriani Nurfadillah
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptxAKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
AKSI NYATA PERENCANAAN PEMBELAJARAN SMP.pptx
Fitriani Nurfadillah29 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza151 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
RAGAM BAHASA INDONESIA por AzmiMustafa4
RAGAM BAHASA INDONESIARAGAM BAHASA INDONESIA
RAGAM BAHASA INDONESIA
AzmiMustafa419 visualizações
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045". por Kanaidi ken
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
PELAKSANAAN & Link2 MATERI Workshop _"Pembangunan SDM_INDONESIA EMAS 2045".
Kanaidi ken74 visualizações
FLOWCHART.pdf por JUMADAPUTRA
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA12 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA14 visualizações
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas... por Hesan Santoso
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
4. Modul Ajar Pancasila Pertemuan 5-6 (Peluang dan tantangan Penerapan Pancas...
Hesan Santoso17 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0126 visualizações
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken11 visualizações
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini119 visualizações
Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf por DidikSupriyadi6
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdfBEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
BEST PRACTISE UNDHA USUK BASA JAWA.pdf
DidikSupriyadi645 visualizações
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx por RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria18 visualizações
Public Relations - Menentukan Masalah por AdePutraTunggali
Public Relations - Menentukan MasalahPublic Relations - Menentukan Masalah
Public Relations - Menentukan Masalah
AdePutraTunggali22 visualizações

HBSS3203 Pengenalan Sosiologi Topik 1

 • 1. Disediakan oleh: Chin Han Wei TOPIK 1: APA ITU SOSIOLOGI?
 • 2. PENGENALAN  Sosiologi merupakan kajian saintifik tentang tingkahlaku manusia.  Menunjukkan kepada kita bagaimana manusia bertingkahlaku dan bertindak, apakah ciri-ciri kumpulan dan masyarakat, dan bagaimana semua ini bergabung dan mempengaruhi tingkahlaku manusia.
 • 3. 1.1 PERSPEKTIF SOSIOLOGI  Imaginasi Sosiologi  Sosiologi dalam Sains Sosial  Sosiologi dan Asas Logik
 • 4. 1.1.1 IMAGINASI SOSIOLOGI  Apabila ahli sosiologi mengkaji tentang manusia dan tingkahlakunya, mereka memfokus kepada bagaimana manusia dipengaruhi oleh manusia lain dan juga oleh masyarakat.  Tidak kira apa pengalaman peribadi kita, pasti kita akan dipengaruhi oleh arus sosial masyarakat walau di mana pun kita berada.
 • 5.  C.Wright Mills (1916-1962) menyatakan imaginasi sosiologi adalah keupayaan untuk kita melihat pengalaman dan kepayahan yang kita lalui sebagai mencerminkan perancangan struktur masyarakat dan zaman tersebut.  Lazimnya, kita melalui kehidupan seharian kita dengan memikirkan tentang aktiviti yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga dan jiran tetangga.  Imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk kita mengaitkan pengalaman kita dengan masyarakat serta peristiwa silam.
 • 6.  Mengikut Mills, masalah peribadi dan isu masyarakat saling bertindih untuk membentuk struktur sosial dan kehidupan masyarakat yang lebih luas.  Imaginasi sosiologi memberi kita ruang untuk memahami kehidupan masyarakat pada ketika itu dalam konteks faktor seperti persekitaran tempat kerja serta masyarakat keseluruhannya.
 • 7. Kesimpulannya, imaginasi sosiologi memberi kita peluang untuk mengenalpasti hubungan di antara kehidupan peribadi kita dengan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling kita.
 • 8. 1.1.2 SOSIOLOGI DALAM SAIN SOSIAL  Ahli sosiologi mengkaji tentang tingkahlaku manusia seiring dengan bidang sains sosial yang lain seperti:  Ekonomi  Sejarah  Sains politik  Psikologi  Antropologi  Kerja sosial
 • 9. EKONOMI  Adalah kajian tentang pengeluaran dan pengagihan bahan dan perkhidmatan.  Ahli sosiologi juga berminat mengkaji perkara ini.  Mereka mengkaji tentang bagaimana manusia bekerja dan bagaimana pekerjaan dan agihan bahan ekonomi mempengaruhi kehidupan manusia.
 • 10. SEJARAH  Sejarah adalah kajian tentang peristiwa lalu.  Sejarawan bukan sahaja menggambarkan peristiwa lalu tetapi juga menerangkan peristiwa bersejarah berdasarkan kepada petunjuk sosial.  Ahli sosiologi juga berminat mengkaji sejarah tetapi mereka menggunakan fakta sejarah untuk menerangkan tentang sikap sosial dan tingkahlaku masa kini.
 • 11. SAINS POLITIK  Sains politik mengkaji kuasa, ciri-ciri, dan operasi kerajaan dan aktiviti politik dalam pelbagai masyarakat.  Ahli sosiologi lebih berminat mengkaji bagaimana institusi keluarga dan sistem pendidikan mempengaruhi sikap politik dan tingkahlaku pengundi.
 • 12. PSIKOLOGI  Psikologi merangkumi bidang biologi dan sains sosial.  Kajian tentang proses pemikiran dan tingkahlaku individu.  Perkara yang dikaji adalah fisiologi otak manusia dan sistem urat saraf, pembelajaran, perasaan, motivasi, person aliti dan tingkahlaku yang tidak normal.  Mereka mengkaji masalah daripada aspek individu.
 • 13.  Manakala ahli sosiologi memfokus kepada masyarakat yang moden dan kompleks.  Akhir ini,ahli antropologi semakin berminat mengkaji tentang cara hidup zaman moden disebabkan manusia sudah mula berpendidikan.
 • 14. ANTROPOLOGI  Seperti psikologi adalah gabungan di antara bidang biologi dan sains sosial.  Ahli antropologi fizikal mengkaji tentang evolusi biologikal spesis manusia serta perbezaan fizikal diantara kumpulan manusia seperti kaum.  Ahli antropologi budaya pula mengkaji tentang budaya dan cara hidup pelbagai masyarakat.  Manakala ahli sosiologi memfokus kepada masyarakat yang moden dan kompleks.  Akhir ini, ahli antropologi semakin berminat mengkaji tentang cara hidup zaman moden disebabkan manusia sudah mula berpendidikan.
 • 15. KERJA SOSIAL  Ahli sosiologi lebih tertumpu kepada mencari ilmu tentang tingkahlaku manusia.  Manakala mereka yang bergiat dalam kerja sosial mengkaji tentang bagaimana menggunakan ilmu sosiologi untuk membantu manusia menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti keretakan rumahtangga dan penagihan dadah.
 • 16. 1.1.3 SOSIOLOGI DAN ASAS LOGIK  Ilmu logik ada sekurang-kurangnya dua kelemahan:  Ia tidak objektif. Realitinya tidak diuji secara sistematik tetapi secara subjektif, iaitu berdasarkan perasaan, kepercayaan atau pengalaman seseorang itu. Iajuga merupakan kepercayaan yang lazimnya diterima pakai oleh sesebuah komuniti.  Idea logik ini memberi kita sebuah idea yang lapuk dan tidak konsisten.
 • 17.  Pendekatan sosiologi memerlukan fakta dan idea yang sistematik dan diuji berdasarkan bukti.  Ini akan memberi kita peluang untuk mempelajari sesuatu yang baru.  Manakala ilmu logik adalah subjektif, tidak konsisten dan tidak semestinya diterima oleh masyarakat.  Ahli sosiologi mencari sesuatu yang objektif, konsisten dan baru.
 • 18.  Untuk mencapai hasrat ini, mereka menggunakan kaedah saintifik.  Ini merupakan salah satu sebab mengapa sosiologi ini menarik.  Ini menunjukkan kepada kita bahawa sesuatu yang menjadi kebiasaan dan logik boleh bertukar kepada sesuatu yang tidak biasa dan tidak umum.  Maka perbezaan di antara sosiologi dan perkara yang logik adalah ketara.
 • 19. 1.2 ASAL-USUL TEORI SOSIOLOGI  Auguste Comte  Harriet Martineau  Herbert Spencer  Emile Durkheim  Max Weber  Karl Marx
 • 20. 1.2.1 AUGUSTE COMTE  Sosiologi melihat masyarakat daripada satu perspektif baru iaitu pendekatan saintifik yang mementingkan kaedah pemerhatian yang sistematik, pengujian kajian dan analisis perbandingan sejarah.  Membahagikan pengajian masyarakat kepada:  Dinamika sosial  Melibatkan proses kehidupan sosial yang mencorakkan perkembangan institusi yang berkaitan dengan perubahan sosial.  Statik sosial  Melibatkan aspek kehidupan sosial yang berkaitan dengan peraturan, kestabilan dan organisasi sosial yang membuat kumpulan dan masyarakat hidup bersama dan berkekalan.
 • 21. 1.2.2 HARRIET MARTINEAU  Menterjemahkan penulisan Comte daripada bahasa Perancis kepada BI.  Banyak mengutarakan tentang gejala perhambaan dan menekankan perlunya undang-undang untuk menjaga pekerja kilang dan kedudukan kaum wanita.  Martineau juga telah memperkenalkan satu disiplin baru hasil pemerhatiannya terhadap tinglahlaku orang di Amerika dan England.
 • 22.  Kajian keatas masyarakat merupakan satu bidang saintifik.  Antara sumbangan beliau adalah sebuah buku kaedah kajian sosial yang bertajuk How to Observe Manners and Morals (1838).  Memperjuangkan kemajuan kaum wanita.  Beliau mengkaji bagaimana asas nilai moral negara yang muda seperti Amerika mencorak penyusunan institusinya.
 • 23. Beliau juga menekankan persamaan di antara kedudukan wanita dalam masyarakat Barat dan hamba di Amerika di mana beliau memperjuangkan kebebasan dan keadilan untuk mereka.
 • 24. 1.2.3 HERBERT SPENCER  Seorang ahli sosiologi Inggeris, bersependapat dengan Comte tentang statik sosial dan dinamik sosial.  Beliau melihat masyarakat sebagai satu sistem biologi yang terdiri daripada bahagian yang saling berhubungan.  Menurut beliau, masyarakat terdiri daripada institusi (keluarga, agama, pendidikan, kerajaan dan ekonomi) seperti sebuah badan manusia yang terdiri daripada pelbagai organ.
 • 25.  Beliau memfokus kepada struktur dan sumbangan fungsi struktur ini kepada kewujudan sesebuah masyarakat.  Pada masa ini, masyarakat yang berstruktur sedemikian disebut dalam teori fungsional- struktur.  Spencer percaya bahawa dunia akan berkembang dengan lebih baik.  Beliau menerangkan bahawa kerajaan tidak seharusnya campur tangan dalam perkembangan dalam masyarakat.
 • 26.  Manusia dan corak masyarakat yang kukuh akan hidup manakala mereka yang tidak kukuh akan mati.  Sekiranya prinsip dibenarkan wujud dengan bebas, manusia dan institusi sosial akan menyesuaikan diri dengan persekitaran dan perkembangan ke tahap yang lebih tinggi.  Pandangan Spencer menunjukkan bahawa persepsi kita terhadap diri kita dan juga persekitaran kita dicorak oleh zaman sosial yang kita lalui.
 • 27. 1.2.4 EMILE DURKHEIM  Menumpukan perhatian kepada cara masyarakat hidup bersama dan mengekalkan keharmonian.  Sosiologi adalah konsep penyatuan sosial yang melibatkan perhubungan sosial yang wujud di kalangan sekumpulan manusia.  Hubungan yang rapat di antara ahli kumpulan akan menghasilkan perasaan yang lebih kukuh serta bermakna.  Penyatuan sosial penting untuk menyokong keharmonian dan kesejahteraan individu.  Beliau mencadangkan bahawa untuk seseorang individu mengekalkan kesejahteraan hidupnya, dia perlu mencari sesuatu yang bermakna di luar dirinya.
 • 28.  Perkara ini wujud dalam konteks penglibatannya dalam kumpulan masyarakat di sekelilingnya.  Menerangkan bahawa keruntuhan hubungan sosial (misalnya penceraian) akan mengakibatkan kesan negatif.  Dalam sesetengah keadaan, ini akan mendorong seseorang itu untuk membunuh diri.  Kita perlu memfokus kepada kumpulan dan bukannya individu.
 • 29. Menekankan fakta sosial yang merujuk kepada aspek kehidupan sosial yang tidak boleh dijelaskan secara biologikal atau ciri-ciri mental individu tersebut.  Manusia mengalami fakta sosial sebagai pengalaman luaran di mana ia menjadi sebahagian daripada pengamatan manusia terhadap alam sekelilingnya.  Fakta sosial berperanan mengawal tingkahlaku yang melibatkan peraturan, nilai,moral, undang-undang serta corak tingkahlaku di sekeliling yang akan mempengaruhi kehidupan manusia seharian. Aspek peraturan sosial yang melibatkan kepercayaan individu.
 • 30. Seseorang individu tidak boleh lepas daripada dipandang serong oleh masyarakat sekiranya ia melanggar peraturan sosial ini.  Bahan-bahan fakta sosial yang merangkumi masyarakat dan institusi utama (misalnya kerajaan, agama, keluarga dan pendidikan) dan juga beberapa bentuk yang terdapat dalam masyarakat (misalnya corak rumah, tahap jenayah, taburan populasi dan sebagainya).  Manakala aspek-aspek yang bukannya bahan fakta sosial adalah seperti peraturan sosial, prinsip moraliti, pengertian kepada simbol dan kesedaran yang wujud daripada pengamatan kepada fakta sosial ini.  Durkheim merupakan ahli sosial yang pertama yang cuba berdepan dengan masalah kompleks yang berkaitan dengan disiplin dan kepantasan kehidupan sosial manusia seharian.
 • 31. 1.2.5 MAX WEBER  Pengaruh beliau boleh dilihat dalam kehidupan sosial yang merangkumi topik seperti politik, organisasi, stratifikasi sosial, perundangan, agama, kapitalisme, muzik , bandar dan perbandingan budaya.  Weber mengkaji tentang tingkahlaku manusia daripada aspek seperti niat, nilai, kepercayaan dan sikap.  Beliau menggunakan pendekatan “memahami” atau “melihat” dalam menggambarkan hubungan manusia dengan tingkahlakunya.
 • 32.  Lazimnya, ahli sosiologi akan cuba meletakkan dirinya dalam keadaan orang lain dan mengenalpasti apakah yang difikirkan olehnya dan apakah perasaan mereka.  Weber berpandangan bahawa ahli sosiologi perlu menyiasat lebih daripada apa yang terdapat dalam tingkahlaku manusia.  Weber percaya adalah penting untuk ahli penting untuk ahli sosiologi mengkaji definisi yang digunakan oleh manusia dalam membentuk tingkahlaku mereka.
 • 33.  Sosiologi ialah konsep “kesempurnaan”.  Misalnya jabatan polis dan bomba mempunyai perbezaan dalam banyak aspek seperti matlamat, prosedur dan bagaimana setiap jabatan memberi khidmat kepada masyarakat.  Walaubagaimanapun, kedua-dua jabatan mempunyai persamaan dalam aspek birokrasi.  Konsep kesempurnaan ini mempunyai kepiawaian yang menjadi pengukur dalam menilai kes-kes sebenar.
 • 34.  Sekiranya ahli sosiologi menetapkan situasi dan peristiwa bersejarah sebagai bukti bahawa kesempurnaan birokrasi mempunyai ciri-ciri spesifik, maka mereka boleh membuat perbandingan di antara kesempurnaan ini dengan birokrasi yang wujud dan seterusnya memberikan penjelasan mengapa terdapat perbezaan di antara kedua-dua birokrasi.  Dengan itu, kita boleh mempelajari apakah perbezaan yang wujud di antara cara organisasi tersebut berfungsi.
 • 35. 1.2.6 KARL MARX  Melihat setiap bidang melalui cara saintifik di mana beliau menggunakan sains untuk memahami masyarakat dan juga sebagai alat untuk membentuk masyarakat.  Marx ingin mengubah struktur institusi kapitalis dan menubuhkan institusi baru untuk memberi khidmat kepada masyarakat.  Marx cuba mencari prinsip asas dalam sejarah.
 • 36.  Marx menumpukan pencariannya ke atas persekitaran ekonomi masyarakat yang sedang membangun, terutamanya daripada aspek teknologi dan cara mereka merancang pengeluaran mereka (memburu, mengumpul hasil pertanian, industri).  Pada setiap zaman dalam sejarah, aspek-aspek inilah yang akan mengimplakkan sesebuah kumpulan dalam masyarakat di mana mereka ini yang akan menguasai dan juga kumpulan yang akan dikuasai.
 • 37.  Marx berpendapat bahawa sesebuah masyarakat dibahagikan kepada mereka yang mempunyai keupayaan untuk menjana kemewahan dan mereka yang tidak mampu berbuat demikian.  Keadaan inilah yang akan menimbulkan konflik kelas dalam masyarakat.  Beliau percaya bahawa sejarah dibentuk oleh konflik di antara kelas-kelas dalam masyarakat, misalnya konflik di antara masyarakat patricians dan plebeians dan di antara hamba dan tuan pada zaman Rom.
 • 38.  Beliau berpandangan bahawa perkembangan masyarakat bergantung atas perkembangan pendapat yang berlainan dan ini mengakibatkan wujudnya struktur yang lebih hebat.  Merurut beliau, dunia ini bukannya mengandungi struktur yang statik tetapi melalui proses penstrukturan yang dinamik.
 • 39. 1.3 APLIKASI SOSIOLOGI DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN KITA PADA ABAD KE-20  Apabila sosiologi diaplikasikan dalam kehidupan seharian, kita akan mendapat manfaat-manfaat berikut:  Menolong kita menilai kebenaran asas logik. Pendekatan sosiologi menggalakkan manusia bertanya:  Sama ada kepercayaan yang dianuti itu benar atau tidak.  Sejauh manakah ia benar atau tidak.  Mengapa kepercayaan tersebut diterima oleh masyarakat.
 • 40.  Perspektifsosiologi membuat kita melihat sesuatu peluang atau kekangan dalam hidup kita secara lebih kritikal. Apabila kita melihat sesuatu melalui kanta sosiologi, kita dapat menyimpulkan bahawa dalam kehidupan kita boleh terlibat dalam menentukan sesuatu tetapi masyarakatlah yang berhak membuat penentuan terakhir. Maka lebih banyak kita memahami tentang kehidupan, semakin bijaklah kita mengendalikan kehidupan kita. Sosiologi membantu kita mencapai matlamat kita dengan lebih berkesan.
 • 41.  Perspektif sosiologi mendorong kita melibatkan diri secara aktif dalam masyarakat. Sekiranya kita memahami bagaimana masyarakat berfungsi, kita mampu menjadi ahli masyarakat yang aktif. Kepada sesetengah pihak, ini bermakna mereka memberi sokongan kepada masyarakat, manakala yang lain pula cuba mengubah masyarakat atau dunia dengan menggunakan pelbagai cara. Dalam kita mengukur mana-mana aspek masyarakat, kita perlu mengenalpasti tekanan sosial dan menguji kesannya.
 • 42.  Perspektif sosiologi membolehkan kita hidup dalam berbagai “dunia”. Setiap kaum dalam negara-negara didunia ini hidup dengan cara mereka tersendiri. Setiap masyarakat akan mengatakan bahawa cara hidup mereka adalah yang “terbaik” dan “lebih baik” daripada masyarakat yang lain. Perspektif sosiologi akan menggalakkan kita berfikir secara kritikal tentang kekuatan dan kelemahan semua cara hidup masyarakat di dunia ini termasuk masyarakat kita sendiri.
 • 43. Sosiologi banyak mencabar kita membuka minda kita untuk meneroka akan sosial yang kita lalui secara objektif dan kritikal.  Dengan mendalami ilmu sosiologi, kita diperkasakan dengna ilmu yang boleh membantu kita memahami bagaimana struktur-struktur sosial dalam hidup kita mempengaruhi dan menentukan tingkahlaku kita sebagai manusia.  Pada abad ke-20 yang mencabar ini, sosiologi masih relevan kerana ia berupaya menjawab persoalan asas yang difikirkan oleh manusia: siapakah manusia dalam konteks masyarakat sekeliling?
 • 44. RUMUSAN  Bidang sosiologi mempunyai pertalian dengan bidang-bidang lain seperti ekonomi, sejarah, sains politikm psikologi, antropologi dan kerja sosial.  Perspektif sosiologi berlainan daripada perspektif asas logik. Ahli sosiologi membuat kajian berdasarkan fakta manakala mereka yang berpegang kepada perspektif asas logik lebih tertumpu kepada kepercayaan dan perkara yang subjektif.
 • 45.  Di antara tokoh sosiologi yang terkenal termasuklah Auguste Comte, Harriet Martineau, Herbert Spencer, Emile Durkheim, Max Weber dan Karl Marx. Mereka merupakan pengasas kepada bidang sosiologi.  Pada hari ini, sosiologi merupakan bidang yang sangat penting kerana ia boleh diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita.