Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Radiation units.ppt

  1. Radiation Units M. Shafiei Yasuj university of medical sciences School of paramedicine
  2. Electromagnetic Spectrum
  3. ‫يكاهاي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫كميت‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫با‬ ‫آشنايي‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫حفاظت‬ ‫مورد‬ ‫در‬ ‫استفاده‬ ‫مورد‬ ‫اشعه‬ 1 - ‫شده‬ ‫دزجذب‬ : ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫انرژي‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كميتي‬ ‫شده‬ ‫جذب‬ ‫دز‬ ‫واحد‬ ‫در‬ ‫پرتوها‬ ‫كليه‬ ‫از‬ ‫كند‬ ‫مي‬ ‫گيري‬ ‫اندازه‬ ‫را‬ ‫ماده‬ ‫جرم‬ . ‫باشد‬ ‫می‬ ‫راد‬ ‫و‬ ‫گری‬ ‫آن‬ ‫گيری‬ ‫اندازه‬ ‫واحد‬
  4. 2 - ‫دزمعادل‬ ‫از‬‫ناشي‬ ‫يكي‬‫ژ‬‫بيولو‬‫ات‬‫ر‬‫اث‬ ‫كه‬‫است‬ ‫كميتي‬‫دز‬‫معادل‬ ‫توها‬‫ر‬‫پ‬‫انواع‬ ‫می‬‫ر‬‫منظو‬‫بافت‬ ‫در‬‫ا‬‫ر‬ ‫نماید‬ . ‫واقع‬ ‫در‬ ‫شده‬ ‫جذب‬‫دز‬‫به‬‫بافت‬‫تاثیرحساسیت‬ ( ‫نی‬‫ز‬‫و‬‫ر‬‫تو‬‫فاک‬ ) ‫م‬‫محاسبه‬‫دز‬‫این‬ ‫در‬‫نیز‬ ‫شود‬ ‫ی‬ . H= D * WR WR=Radiation Weighting Factor 1Sv = 100Rem
  5. 3 - ‫دز‬ ‫موثر‬ ‫اثرات‬ ‫كه‬ ‫اين‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫كميتي‬ ‫موثر‬ ‫دز‬ ‫ناشي‬ ‫بيولوژيكي‬ ، ‫دارد‬ ‫مي‬ ‫رامنظور‬ ‫پرتوها‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫اثرات‬ ‫بافت‬ ‫انواع‬ ‫بيولوژيكي‬ ‫گيرد‬ ‫مي‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ . E= H * WT
  6. ‫دز‬ ‫حد‬ ‫از‬ ‫نبايد‬ ‫عضو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫دز‬ ‫معادل‬ ‫يا‬ ‫موثر‬ ‫دز‬ ‫مجموع‬ ‫مربوطه‬ ‫حدهاي‬ ‫کند‬ ‫تجاوز‬ . ‫ندارد‬ ‫وجود‬ ‫پزشكي‬ ‫پرتوگيري‬ ‫ي‬ . ‫يك‬ ‫در‬ ،‫سال‬ ‫در‬ ‫رادن‬ ‫گاز‬ ‫غلظت‬ ‫ميانگين‬ ‫اگر‬ ‫از‬ ‫بيشتر‬ ‫كار‬ ‫محل‬ ۱۰۰۰ ‫باشد‬ ‫مترمكعب‬ ‫در‬ ‫بكرل‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫گرفته‬ ‫درنظر‬ ‫شغلي‬ ‫پرتوگيري‬ .
  7. Occupational Public Effective dose 20 mSv/yr averaged* 1 mSv in a yr over 5 yrs. Annual equivalent dose to  Lens of eye 150 mSv 15 mSv  Skin 500 mSv 50 mSv  Hands & Feet 500 mSv • with further provision that dose in any single yr > 30 mSv (AERB) and =50 mSv (ICRP) N.B.: M.P.D. 1931 = 500 mSv, 1947=150 mSv, 1977=50 mSv & in 1990=20 mSv ‫مردم‬‫ای‬‫ر‬‫ب‬‫دز‬ ‫وحد‬‫شغلي‬‫ي‬‫توگير‬‫ر‬‫پ‬‫اي‬‫ر‬‫ب‬‫دز‬ ‫حد‬ :
  8. ‫نه‬ ‫خسته‬ ....
Anúncio