O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
คุณครูศุภณัฐ รัตนปกรณ์
จัดทำ โดย... 
• นำงสำวกมลฉัตร มีทรัพย์ ชั้นม.6/6 เลขที่ 1 
• นำยกฤษฎำ พเิดช ชัน้ม.6/6 เลขที่ 2 
• นำงสำวกัญญำ บุญสวัสด์ิ ช...
ควำมหมำย 
ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่ำ (FIFA World Cup) เป็นกำรแข่งขันฟุตบอลระหว่ำง 
ประเทศโดยมีชุดทีมชำติชำยร่วมเข้ำแข่ง...
กำรจัดกำรแข่งขัน 
ในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 19 ครั้ง มีชำติที่ชนะในกำรแข่งขัน 8 ชำติทีมชำติบรำซิลชนะ 5 ครั้ง และ 
เป็นทีมเดียว...
วันแข่งขัน กำรแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 12 มิถุนำยน ถึง 13 กรกฎำคม พ.ศ .2557 ซึ่งเป็นสัปดำห์ 
หลังจำกที่กำรแข่...
ตำมกฎของฟีฟ่ำ ห้ำมมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนำม และจำ นวนของเมืองเจ้ำภำพต้องอยู่ระหว่ำง 8–10 
เมือง โดยสมำพันธ์ฟุตบอลบรำ...
เมือง 12 เมืองที่จะเป็นเจ้ำภำพในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ได้รับกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 31 
พฤษภำคม พ.ศ. 2552 เมือ...
12 เมือง และ 12 สนามกีฬาสาหรับการแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL
การแข่งขันฟุตบอลนานาชาติยุคก่อน 
ในปี ค.ศ. 1914 ฟีฟ่ำได้จำ แนกกำรแข่งขันฟุตบอลในกีฬำโอลิมปิกว่ำเป็น "กำรแข่งขันชิงแชมป์สำ ...
2 นัดแรกของกำรแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก จัดขึ้นในวันเดียวกันเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม ค.ศ. 1930 ผู้ชนะคือทีม 
ฝรั่งเศส และทีมส...
การแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง 
หลังจำกที่เกิดกำรแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นแล้ว ในกีฬำโอลิมปิกฤดูร้อน 1932 ที่จัดขึ...
การแข่งขันฟุตบอลโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง 
ศึกฟุตบอลโลก กลับมำจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจำกที่ต้องหยุดพักยำวถึง 12 ปี เพรำ...
การแข่งขันอื่นของฟีฟ่า 
ในกำรแข่งขันของฟุตบอลสำ หรับผู้หญิง คือ ฟุตบอลโลกหญิง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ที่ประเทศจี...
ถ้วยรำงวัล 
ในปัจจุบัน สมำชิกทุกคน )ทั้งผู้เล่นและโค้ช) ของทีมใน 3 อันดับแรกจะได้รับเหรียญตรำรูปถ้วยฟุตบอลโลก ผู้ชนะได้ 
เ...
รูปแบบการแข่งขัน 
รอบคัดเลือก 
กระบวนกำรคัดเลือก จะเริ่มในเกือบ 3 ปีก่อนที่จะแข่ง 
รอบสุดท้ำยและจะสิ้นสุดในช่วง 2 ปีก่อนกำ...
เจ้าภาพ 
กำรคัดเลือกประเทศเจ้ำภำพจะผ่ำนกำรลงคะแนนจำกคณะผู้บริหำรระดับสูงของฟีฟ่ำ โดยกำรทำ บัตร 
ลงคะแนนที่รัดกุม สมำคมฟุตบ...
ผลการแข่งขันของเจ้าภาพ 
ผู้ชนะในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 6 ทีม จำก 8 ทีมที่ได้รับตำ แหน่งชนะเลิศในกำรเป็นเจ้ำภำพ ยกเว้นทีม 
บรำ...
การจัดการและสื่อครอบคลุม 
ฟุตบอลโลกเผยแพร่ภำพทำงโทรทัศน์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1954 และปัจจุบันถือเป็นรำยกำรโทรทัศน์งำนแข่งขันกีฬ...
รางวัลฟุตบอลโลก 
เมื่อจบกำรแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยในแต่ละปี จะมีกำรจัดรำงวัลให้กับทีมและผู้เล่นในด้ำนต่ำง ๆ ในปัจจุบันม...
ฟุตบอลโลกกับสถิติน่ำรู้ 
สถิติ ประเทศ ปี ค.ศ. 
ชนะมากนัดที่สุด 7 นัด 2002 
ทาประตูได้มากที่สุด 27 ประตู 1954 
เสียประตูน้อ...
แหล่งอ้ำงอิง 
www.2010.7.msport.com/yu/th/history 
Th.wikipedia 
www.Worldcupfigures.com 
www.Fhm.in.h 
www.Football.kapoo...
Fifa world cup history [finish] !
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Fifa world cup history [finish] ! Slide 1 Fifa world cup history [finish] ! Slide 2 Fifa world cup history [finish] ! Slide 3 Fifa world cup history [finish] ! Slide 4 Fifa world cup history [finish] ! Slide 5 Fifa world cup history [finish] ! Slide 6 Fifa world cup history [finish] ! Slide 7 Fifa world cup history [finish] ! Slide 8 Fifa world cup history [finish] ! Slide 9 Fifa world cup history [finish] ! Slide 10 Fifa world cup history [finish] ! Slide 11 Fifa world cup history [finish] ! Slide 12 Fifa world cup history [finish] ! Slide 13 Fifa world cup history [finish] ! Slide 14 Fifa world cup history [finish] ! Slide 15 Fifa world cup history [finish] ! Slide 16 Fifa world cup history [finish] ! Slide 17 Fifa world cup history [finish] ! Slide 18 Fifa world cup history [finish] ! Slide 19 Fifa world cup history [finish] ! Slide 20 Fifa world cup history [finish] ! Slide 21 Fifa world cup history [finish] ! Slide 22
Próximos SlideShares
FIFA World Cup Pevious History | FIFA World Cup 2014 News
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Fifa world cup history [finish] !

Baixar para ler offline

my report that must send to my beloved teacher.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fifa world cup history [finish] !

 1. 1. คุณครูศุภณัฐ รัตนปกรณ์
 2. 2. จัดทำ โดย... • นำงสำวกมลฉัตร มีทรัพย์ ชั้นม.6/6 เลขที่ 1 • นำยกฤษฎำ พเิดช ชัน้ม.6/6 เลขที่ 2 • นำงสำวกัญญำ บุญสวัสด์ิ ชัน้ม.6/6 เลขที่ 3 • นำยยูยะ โตโดะ ชัน้ม.6/6 เลขที่ 4 • นำงสำวจำมร เหมุทัย ชัน้ม.6/6 เลขที่ 5 • นำงสำวเจติยำพร ศรีพันธะบุตร ชัน้ม.6/6 เลขที่ 6 • นำงสำวชนำภำ ชีวะคำ นวณ ชัน้ม.6/6 เลขที่ 7 • นำงสำวชลันดำ โสรินทร์ชัน้ม.6/6 เลขที่ 8 • นำงสำวชลิตตำ เจริญคุณวิวัฏ ชัน้ม.6/6 เลขที่ 9
 3. 3. ควำมหมำย ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่ำ (FIFA World Cup) เป็นกำรแข่งขันฟุตบอลระหว่ำง ประเทศโดยมีชุดทีมชำติชำยร่วมเข้ำแข่งในกลุ่มสมำชิกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่ำงประเทศ (ฟี ฟ่ำ) กำรแข่งขันจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี เริ่มครั้งแรกในปีค.ศ. 1930 ใน ฟุตบอลโลก 1930 ยกเว้นใน ปี ค.ศ. 1942 และ 1946 ที่งดเว้นไปในช่วงสงครำมโลกครั้งที่สอง ทีมชนะเลิศกำรแข่งขัน ครั้งล่ำสุดคือทีมชำติเยอรมนีที่ชนะในกำรแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014 และจะเข้ำรักษำแชมป์ เข้ำสู่รอบสุดท้ำย ในกำรแข่งขันครั้งต่อไป ที่จะจัดขึ้นในประเทศรัสเซีย
 4. 4. กำรจัดกำรแข่งขัน ในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 19 ครั้ง มีชำติที่ชนะในกำรแข่งขัน 8 ชำติทีมชำติบรำซิลชนะ 5 ครั้ง และ เป็นทีมเดียวที่เข้ำร่วมกำรแข่งขันในทุกครั้ง ส่วนทีมชำติอื่นที่ชนะกำรแข่งขันคือ ทีมชำติอิตำลีและ ทีมชำติ เยอรมนีชนะ 4 ครั้ง, ทีมชำติอำร์เจนตินำและทีมชำติอุรุกวัย ชนะ 2 ครั้ง และ ทีมชำติอังกฤษ ทีมชำติ ฝรั่งเศส และทีมชำติสเปน ชนะ 1 ครั้ง กำรแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นกำรแข่งขันกีฬำที่มีผู้ชมมำกที่สุดในโลก มีผู้ชมรำว 715.1 ล้ำนคนในกำร แข่งขันนัดตัดสินกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2006 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีโดยมีกำรเตรียมกำรแข่งขัน ดังนี้
 5. 5. วันแข่งขัน กำรแข่งขันครั้งนี้จะจัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 12 มิถุนำยน ถึง 13 กรกฎำคม พ.ศ .2557 ซึ่งเป็นสัปดำห์ หลังจำกที่กำรแข่งขันฟุตบอลลีกในทวีปยุโรปปิดฤดูกำลลง และยังตรงกับช่วงฤดูหนำวของประเทศในเขตกึ่งร้อน อย่ำงบรำซิลอีกด้วย สถานทแี่ข่งขัน เมือง 17 เมืองที่สนใจจะเข้ำรับคัดเลือกเป็นเจ้ำภำพกำรแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ ได้แก่เบเลง, เบโลโอรีซอนตี, บรำซีเลีย, กัมปูกรันดี,กุยำบำ, กูรีตีบำ, โฟลเรียนอโปลิส, ฟอร์ตำเลซำ, โกยำเนีย , มำเนำส์, นำตำล, โปร์ตูอำเลเกร, เรซีฟี, โอลิงดำ (สนำมจะเป็นสนำมที่ใช้ร่วมกัน 2 เมือง), รีโอบรังโก, รีโอเด จำเนโร, ซัลวำดอร์และเซำเปำลูส่วนมำเซโอได้ถอนตัวไปในเดือนมกรำคม พ.ศ. 2552
 6. 6. ตำมกฎของฟีฟ่ำ ห้ำมมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนำม และจำ นวนของเมืองเจ้ำภำพต้องอยู่ระหว่ำง 8–10 เมือง โดยสมำพันธ์ฟุตบอลบรำซิล (เซเบเอฟี )ได้ยนื่คำ ขอที่จะใช้เมืองเจ้ำภำพ 12 เมืองในกำรจัดกำรแข่งขัน ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยครั้งนี้ต่อมำในวันที่ 26 ธันวำคม พ.ศ .2551 ฟีฟ่ำได้อนุมัติแผนกำรใช้เมืองเจ้ำภำพที่ มำกถึง 12 เมือง ก่อนหน้ำที่จะมีกำรคัดเลือกตัดสินเมืองที่จะเป็นเจ้ำภำพ มีกำรสงสัยกันว่ำ สนำมที่จะได้จัดกำรแข่งขันนัดชิงชนะเลิศ คงเป็นสนำมมำรำกำนังในเมืองรีโอเดจำเนโร ซึ่งเคยเป็นสนำมแข่งขันนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก 1950 ระหว่ำงอุรุกวัย กับบรำซิลมำแล้ว แต่เดิมสมำพันธ์ฟุตบอลบรำซิลตั้งใจจะจัดกำรแข่งขันนัดเปิดสนำมที่สนำมโมรุงบีในเมืองเซำเปำลซูึ่ง เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของบรำซิล อย่ำงไรก็ตำม วันที่ 14 มิถุนำยน พ.ศ. 2553 สนำมโมรุงบีถูกตัดชื่อออกเนื่องจำกไม่ สำมำรถวำงเงินประกันกำรปรับปรุงสนำมให้เป็นไปตำมมำตรฐำนได้ ต่อมำในปลำยเดือนสิงหำคม พ.ศ. 2553 สมำคม ฟุตบอลบรำซิลได้ประกำศให้ใช้อำเรนำโกริงชังส์จัดกำรแข่งขันในเซำเปำลู
 7. 7. เมือง 12 เมืองที่จะเป็นเจ้ำภำพในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2014 ได้รับกำรประกำศอย่ำงเป็นทำงกำรในวันที่ 31 พฤษภำคม พ.ศ. 2552 เมืองเบเลง, กัมปูกรันดี, โฟลเรียนอโปลิส, โกยำเนีย และรีโอบรังโกถูกตัดออก เกินครึ่งของ เมืองที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะต้องปรับปรุงสนำมหรือสร้ำงสนำมขึ้นมำใหม่เพื่อใช้ในกำรแข่งขันครั้งนี้ ในขณะที่สนำม ในกรุงบรำซีเลียจะถูกทุบและสร้ำงขึ้นใหม่ ส่วนอีกห้ำเมืองก็กำ ลังปรับปรุงสนำมของตนเอง 5 สนำมบอลโลก 2014 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Arena Amazonia - เมือง Manaus Arena Pantanal - เมือง Cuiaba Arena Pernambuco - เมือง Recife Estadio Mineirao - เมือง Belo Horizonte Estadio Nacional - เมือง Brasilia
 8. 8. 12 เมือง และ 12 สนามกีฬาสาหรับการแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2014 BRAZIL
 9. 9. การแข่งขันฟุตบอลนานาชาติยุคก่อน ในปี ค.ศ. 1914 ฟีฟ่ำได้จำ แนกกำรแข่งขันฟุตบอลในกีฬำโอลิมปิกว่ำเป็น "กำรแข่งขันชิงแชมป์สำ หรับมือสมัครเล่น" และลงรับผิดชอบในกำรจัดกำรกำรแข่งและนี่เป็นกำรปูทำงให้กับกำรแข่งขันฟุตบอลระหว่ำงทวีปเป็นครั้งแรก โดยใน โอลิมปิกฤดูร้อน 1920 ที่มีทีมแข่งขันอย่ำงอียิปต์และทีมจำกยุโรปอีก 13 ทีม มีผู้ชนะคือทีมเบลเยยี่ม ต่อมำทีมอุรุกวัย ชนะ ในกำรแข่งขันฟุตบอลในโอลิมปิกในอีก 2 ครั้งถัดไปคือในปี ค.ศ. 1924 และ 1928 และในปี ค.ศ. 1924 ถือเป็นยุคที่ฟีฟ่ำ ก้ำวสู่ระดับมืออำชีพ จำกควำมสำ เร็จในกำรแข่งขันฟุตบอลในโอลิมปิก ฟีฟ่ำพร้อมด้วยประธำนที่ชื่อ ชูล รีเม ได้ผลักดันอีกครั้งโดยเริ่มมอง หำหนทำงในกำรจัดกำรแข่งขันนอกเหนือกำรแข่งขันโอลิมปิก ในวันที่ 28 พฤษภำคม ค.ศ. 1928 ที่ประชุมฟีฟ่ำใน อัมสเตอร์ดัมตัดสินใจที่จะจัดกำรแข่งขันด้วยตัวเองกับอุรุกวัย ที่เป็นแชมเปียนโลกอย่ำงเป็นทำงกำร 2 ครั้ง และเพื่อเฉลิม ฉลอง 1 ศตวรรษแห่งอิสรภำพของอุรุกวัยในปี ค.ศ. 1930 ฟีฟ่ำได้ประกำศว่ำอุรุกวัยเป็นประเทศเจ้ำภำพในกำรแข่งขัน ฟุตบอลโลกครั้งแรก
 10. 10. 2 นัดแรกของกำรแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งแรก จัดขึ้นในวันเดียวกันเมื่อวันที่ 13 กรกฎำคม ค.ศ. 1930 ผู้ชนะคือทีม ฝรั่งเศส และทีมสหรัฐอเมริกำ ชนะเม็กซิโก 4–1 และเบลเยยี่ม 3–0 ตำมลำ ดับ โดยผู้ทำ ประตแูรกในฟุตบอลโลกมำจำกลุก แซง โลร็องต์จำกฝรั่งเศสในนัดตัดสินทีมชำติอุรุกวัยชนะทีมชำติอำร์เจนตินำ 4–2 ต่อหน้ำผู้ชม 93,000 คนที่เมือง มอนเตวเิดโอ ทีมอุรุกวัยจึงเป็นชำติแรกที่ชนะกำรแข่งขันฟุตบอลโลก
 11. 11. การแข่งขันฟุตบอลโลกก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจำกที่เกิดกำรแข่งขันฟุตบอลโลกขึ้นแล้ว ในกีฬำโอลิมปิกฤดูร้อน 1932 ที่จัดขึ้นที่เมืองลอสแอนเจลิส ก็ ไม่ได้รวมกำรแข่งขันฟุตบอลเข้ำไปด้วย เนื่องจำกควำมไม่ได้รับควำมนิยมในกีฬำฟุตบอลในสหรัฐอเมริกำ ในขณะ ที่อเมริกันฟุตบอลได้รับควำมนิยมมำกขึ้น ทำงฟีฟ่ำและคณะกรรมกำรโอลิมปิกสำกล ที่มีควำมคิดเห็นต่ำงกันใน เรื่องผู้เล่นในฐำนะมือสมัครเล่น ดังนั้นจึงไม่มีกำรแข่งขันฟุตบอลในเกมนี้ แต่ต่อมำฟุตบอลได้กลับมำในกีฬำ โอลิมปิกใน โอลิมปิกฤดูร้อน 1936 แต่ถูกลดควำมสำคัญลง เพรำะควำมมีชื่อเสียงของฟุตบอลโลก ประเด็นในกำรจัดกำรแข่งขันในช่วงแรกของฟุตบอลโลกที่เป็นควำมยำกลำ บำกในกำรเดินทำงข้ำมทวีปและ สงครำมนั้น มีทีมจำกอเมริกำใต้บำงทีมยินดีที่จะเดินทำงไปยุโรปในกำรแข่งขันในปี 1934 และ 1938 โดยทีม บรำซิลเป็นทีมเดียวในอเมริกำใต้ที่เข้ำแข่งขันทั้ง 2 ครั้งนี้ ส่วนกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 1942 และ 1946 ได้มีกำร ยกเลิกไปเนื่องจำกสงครำมโลกครั้งที่สองและพักจำกผลกระทบของสงครำมโลก
 12. 12. การแข่งขันฟุตบอลโลกหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ศึกฟุตบอลโลก กลับมำจัดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจำกที่ต้องหยุดพักยำวถึง 12 ปี เพรำะภัยพิบัติจำกมหำสงครำมโลก ครั้งที่ 2 และเป็น บรำซิล ที่เสนอตัวมำรับหน้ำเสื่อเป็นเจ้ำภำพได้อย่ำงเหมำะเจำะที่สุด เนื่องจำก บรรดำชำติต่ำงๆ ในยุโรป ซึ่งพอจะมีควำมสำมำรถจัด งำนระดับนี้ได้ ต่ำงก็บอบช้ำ จำกพิษภัยของสงครำมแทบทั้งสิ้น ในที่สุด บรำซิล ก็ได้รับเลือกให้เป็นเจ้ำภำพไปตำมควำมคำดหมำย แต่กลับมีปัญหำเกี่ยวกับระบบกำรแข่งขันจนได้ ต้องเดือดร้อนถึง จูลส์ริเม่ต์ผู้ให้กำ เนิดมหกรรมกีฬำที่ยิ่งใหญ่ชนิดนี้ ต้องยื่นมือเข้ำมำไกล่เกลี่ยเอง ก่อนที่ในที่สุดจะตกลงกันได้ว่ำ 16 ทีมสุดท้ำย จะ แบ่งเป็น 4 กลุ่ม โดยมีตัวยืนเอำไว้ 1 ทีมในแต่ละกลุ่ม ส่วน อีกสำมทีมที่เหลือ ใช้วิธีจับสลำก เหตุกำรณ์ในรอบชิงชนะเลิศครั้งนี้ ไม่เกินเลยไปนักหำกจะพูดว่ำ ทีมแซมบ้ำตกอยู่ในสภำพเสียขวัญ หลังจำกที่โดนลูกยิงนี้เข้ำไป ทำ ให้เพลงแข้งแซมบ้ำอันน่ำเกรงขำมเริ่มอ่อนล้ำลงน้อยๆ และในที่สุดสนำมมำรำคำน่ำ ก็เงียบสนิทรำวกับป่ำช้ำร้อยปี เพรำะเมื่อเหลือ เวลำอีก 11 นำทีจะหมดเวลำกำรแข่งขัน อุรุกวัยกำ ลังบุกหนัก ฮูลิโอ เปเรซ จับบอลได้แล้วปำดไปให้ อัลซิเดส จิ๊กเจีย กองหน้ำตัวกลั่น ตะบันสุดชีวิตส่งลูกหนังเข้ำไปตุงตำข่ำย เหตุกำรณ์ในวินำทีนั้น คือควำมมหัศจรรย์อันเหลือเชื่อที่แม้แต่นักเตะอุรุกวัยเองยังไม่นึกฝันว่ำ จะสำมำรถบุกมำโค่นทีมบรำซิลได้ถึง ถิ่น พร้อมกับคว้ำแชมป์โลกสมัยที่ 2 ไปครองได้อย่ำงยิ่งใหญ่สมศักด์ิศรี ท่ำมกลำงควำมตกตะลึงและหยำดน้ำ ตำของชำวบรำซิลทั้ง ประเทศ
 13. 13. การแข่งขันอื่นของฟีฟ่า ในกำรแข่งขันของฟุตบอลสำ หรับผู้หญิง คือ ฟุตบอลโลกหญิง จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1991 ที่ประเทศจีนฟุตบอลโลก หญิงจะมีกำรแข่งขันที่เล็กกว่ำฟุตบอลของผู้ชำย แต่กำ ลังเติบโตอยู่เรื่อย ๆ มีทีมเข้ำร่วมแข่งขันในปี ค.ศ. 2007 อยู่ 120 ทีม มำกกว่ำ 2 เท่ำของในปี ค.ศ. 1991 คอนเฟเดอเรชันส์คัพ เป็นกำรแข่งขันที่จัดขึ้นก่อน 1 ปีที่จะมีกำรแข่งขันฟุตบอลโลก ในประเทศเจ้ำภำพที่จะแข่งขัน เหมือนเป็นกำรอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกที่จะมำถึง เป็นกำรแข่งขันระหว่ำงผู้ชนะเลิศจำกแต่ละภูมิภำคทั่วโลก )เอเชียนคัพ แอฟริกันคัพโกลด์คัพโคปำอเมริกำเนชันส์คัพ และ ฟุตบอลยูโร) พร้อมทั้งทีมที่ชนะฟุตบอลโลกครั้งล่ำสุดและทีม เจ้ำภำพ ฟีฟ่ำจะจัดกำรแข่งขันฟุตบอลเยำวชนระดับนำนำชำติ )ฟุตบอลโลกเยำวชนอำยุไม่เกิน 20 ปี,ฟุตบอลโลก เยำวชนอำยุไม่เกิน 17 ปี,ฟุตบอลโลกหญิงอำยุไม่เกิน 20 ปี,ฟุตบอลโลกหญิงอำยุไม่เกิน 17 ปี, กำรแข่งขันฟุตบอล ระหว่ำงสโมสร )ฟีฟ่ำคลับเวิลด์คัพ), และกำรแข่งขันฟุตบอลอื่นเช่น ฟุตซอล )ฟุตซอลชิงแชมป์โลก) และฟุตบอล ชำยหำด )ฟุตบอลชำยหำดชิงแชมป์โลก)
 14. 14. ถ้วยรำงวัล ในปัจจุบัน สมำชิกทุกคน )ทั้งผู้เล่นและโค้ช) ของทีมใน 3 อันดับแรกจะได้รับเหรียญตรำรูปถ้วยฟุตบอลโลก ผู้ชนะได้ เหรียญทอง รองชนะเลิศได้เหรียญเงิน และที่ 3 ได้เหรียญทองแดง นอกจำกนั้นในปี ค.ศ. 2002 มีกำรมอบเหรียญที่ 4 ให้ ประเทศเจ้ำภำพคือเกำหลีใต้ ก่อนหน้ำกำรแข่งขันปี ค.ศ. 1978 จะมอบเหรียญให้กับ ผู้เล่นเพียง 11 คน ในนัดสุดท้ำย ของกำรแข่งขันรวมถึงนัดกำรแข่งขันชิงที่ 3 ในเดือนพฤศจิกำยน ค.ศ. 2007 ฟีฟ่ำประกำศว่ำสมำชิกทุกคนของทีมผู้ชนะ ในกำรแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่ำงปี ค.ศ. 1930 และ 1974 จะได้รับรำงวัลย้อนหลังเป็นเหรียญตรำ
 15. 15. รูปแบบการแข่งขัน รอบคัดเลือก กระบวนกำรคัดเลือก จะเริ่มในเกือบ 3 ปีก่อนที่จะแข่ง รอบสุดท้ำยและจะสิ้นสุดในช่วง 2 ปีก่อนกำรแข่งขัน รูป ของกำรแข่งขันรอบคัดเลือกจะแตกต่ำงกันไปขึ้นอยู่กับ สมำพันธ์ โดยปกติแล้ว ที่ 1 หรือ 2 อันดับแรกที่ชนะเพลย์ ออฟระหว่ำงทวีป ตัวอย่ำงเช่น ผู้ชนะของเขตโอเชียเนีย และที่ 5 ของทีมในโซนเอเชีย จะแข่งรอบเพลย์ออฟใน ฟุตบอลโลก 2010 และจำกฟุตบอลโลก 1938 เป็นต้นมำ ประเทศเจ้ำภำพจะเข้ำสู่รอบสุดท้ำยโดยทันที และทีม แชมป์จะเข้ำรอบสุดท้ำยเพื่อป้องกันตำ แหน่งในระหว่ำงปี 1938 และ 2002 แต่ในปี 2006 ได้งดไป ทีมบรำซิลที่ชนะ ในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 2002 เป็นทีมแรกที่แข่งขัน รอบคัดเลือกเพื่อป้องกันตำ แหน่ง รอบสุดท้าย กำรแข่งขันรอบสุดท้ำยปัจจุบัน มีทีมเข้ำแข่งขัน 32 ชำติ ที่จะแข่งขันนำน ร่วม 1 เดือน ในประเทศเจ้ำภำพกำรแข่งขัน โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบแรก )แบ่งกลุ่ม) และรอบแพ้คัดออก ในรอบแบ่งกลุ่ม จะแบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม แต่ละกลุ่มมี 4 ทีม โดยมี 8 ทีม )รวมถึงประเทศเจ้ำภำพด้วย) ที่จะถูกเลือกออกมำจำกอันดับโลกฟีฟ่ำ และ/ หรือ ผลกำรแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งที่ผ่ำนมำ ทั้ง 8 ทีมจะถูกแยกออกไปใน แต่ละกลุ่มส่วนทีมที่เหลือจะใส่ลงโถ โดยมำกเป็นแบ่งจำกเขตทำง ภูมิศำสตร์ แต่ละทีมในโถจะจับสลำกกลุ่มที่อยู่ และตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1998 มี ข้อบังคับว่ำในแต่ละกลุ่มจะไม่มีทีมจำกยุโรปมำกกว่ำ 2 ทีม และมำกกว่ำ 1 ทีม จำกสมำพันธ์ฟุตบอลของแต่ละทวีปอื่น
 16. 16. เจ้าภาพ กำรคัดเลือกประเทศเจ้ำภำพจะผ่ำนกำรลงคะแนนจำกคณะผู้บริหำรระดับสูงของฟีฟ่ำ โดยกำรทำ บัตร ลงคะแนนที่รัดกุม สมำคมฟุตบอลแห่งชำติของแต่ละประเทศที่ต้องกำรเสนอตนเป็นเจ้ำภำพ จะได้รับ หนังสือ "ข้อตกลงกำรเป็นประเทศเจ้ำภำพ" จำกฟีฟ่ำ ที่อธิบำยถึงขั้นตอนและสิ่งที่ต้องกำรและคำดหวังจำก กำรประมูล สมำคมที่ประมูลก็ได้รับแบบฟอร์ม เรื่องกำรยอมรับเงื่อนไขต่ำง ๆ ในกำรยืนยันอย่ำงเป็นทำงกำร ในกำรเป็นผู้เสนอตัวเป็นประเทศเจ้ำภำพ หลังจำกนั้นฟีฟ่ำจะแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบเดินทำงไปประเทศที่ เสนอตัว เพื่อตรวจสอบสิ่งที่ต้องกำรต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรแข่งขันและรำยงำนที่ประเทศนั้นอำ นวยกำรสร้ำง โดยกำรตัดสินใจคัดเลือกว่ำประเทศใดเป็นประเทศเจ้ำภำพนั้น โดยมำกจะตัดสินใจล่วงหน้ำ 6-7 ปีก่อนปีที่ จัด อย่ำงไรก็ตำม มีบำงครั้งที่มีกำรประกำศประเทศเจ้ำภำพหลำยเจ้ำภำพในเวลำเดียวกัน เช่นในกรณี ฟุตบอล โลก 2018 และ 2022
 17. 17. ผลการแข่งขันของเจ้าภาพ ผู้ชนะในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 6 ทีม จำก 8 ทีมที่ได้รับตำ แหน่งชนะเลิศในกำรเป็นเจ้ำภำพ ยกเว้นทีม บรำซิล ที่แพ้ในนัดชิงชนะเลิศในนัดที่บ้ำนเกิดในปี ค.ศ. 1950 และสเปน ที่ได้ที่ 2 ในบ้ำนเกิดในปี ค.ศ. 1982 ส่วนอังกฤษ )ค.ศ. 1966) และฝรั่งเศส )ค.ศ. 1998) ได้รับตำ แหน่งชนะเลิศเพียงครั้งเดียวในครั้งที่ ประเทศของตนเป็นประเทศเจ้ำภำพ ในขณะที่อุรุกวัย )ค.ศ. 1930), อิตำลี )ค.ศ. 1934) และอำร์เจนตินำ )ค.ศ. 1978) ชนะครั้งแรกในกำรเป็นประเทศเจ้ำภำพ แต่ในปีถัดมำก็ได้รับตำ แหน่งชนะเลิศอีก ขณะที่ เยอรมนี )ค.ศ. 1974) ชนะเลิศครั้งที่ 2 ในครั้งที่เป็นประเทศเจ้ำภำพ ส่วนชำติอื่นที่ประสบควำมสำ เร็จในครั้งที่เป็นประเทศเจ้ำภำพ เช่น สวีเดน )ที่ 2 ในปี ค.ศ. 1958),ชิลี)ที่ 3 ในปี ค.ศ. 1962),เกำหลีใต้)ที่ 4 ในปี ค.ศ. 2002) และเม็กซิโก )รอบ 8 ทีมสุดท้ำยทั้งในปี1970 และ 1986) ทุกทีมที่เป็นเจ้ำภำพ มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในกำรแข่งขัน เว้นแต่ แอฟริกำใต้)ค.ศ. 2010) ที่เป็น ประเทศเจ้ำภำพประเทศเดียวที่ตกรอบตั้งแต่รอบแรก
 18. 18. การจัดการและสื่อครอบคลุม ฟุตบอลโลกเผยแพร่ภำพทำงโทรทัศน์ครั้งแรกใน ค.ศ. 1954 และปัจจุบันถือเป็นรำยกำรโทรทัศน์งำนแข่งขันกีฬำที่มี ผู้ชมมำกที่สุดในโลก มำกกว่ำงำนแข่งขันโอลิมปิกเสียอีก โดยมีผู้ชมรวมในทุกนัดกำรแข่งขันของฟตุบอลโลก 2006 มี รำว 26.29 พันล้ำนคนมีผู้ชม 715.1 ล้ำนคนเฉพำะในนัดตัดสิน )1 ใน 9 ของประชำกรโลก) ส่วนในรอบคัดเลือกในรอบ แบ่งกลุ่ม มีผู้ชม 300 ล้ำนคน กำรแข่งขันฟุตบอลโลกในแต่ละครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1966 เป็นต้นมำจะมีสิ่งนำ โชค )มำสคอต) หรือโลโก้ประจำ ของกำร แข่งขัน ซึ่งสิ่งนำ โชคตัวแรกของฟุตบอลโลกคือ วิลลี สำ หรับกำรแข่งขันฟุตบอลโลก 1966 ส่วนในกำรแข่งขันฟุตบอล ครั้งล่ำสุด )2010) มีกำรออกแบบลูกฟุตบอล เป็นพิเศษสำ หรับกำรแข่งขัน
 19. 19. รางวัลฟุตบอลโลก เมื่อจบกำรแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยในแต่ละปี จะมีกำรจัดรำงวัลให้กับทีมและผู้เล่นในด้ำนต่ำง ๆ ในปัจจุบันมี 6 รำงวัล •รำงวัลบอลทองคำ สำ หรับผู้เล่นยอดเยี่ยม พิจำรณำจำกกำรลงคะแนนของสมำชิกสื่อมวลชน (เริ่มมีกำรมอบครั้งแรกในปี ค.ศ1982 .) และรำงวัลบอล เงินและบอลทองแดง ให้กับผู้เล่นยอดเยี่ยมอันดับ 2 และ 3 ตำมลำ ดับ •รำงวัลรองเท้ำทองคำ สำ หรับผู้ทำ ประตูสูงสุดในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยในแต่ละปี (เริ่มมีกำรมอบรำงวัลครั้งแรกในปี ค.ศ1982 . แต่ก็มีผลย้อนหลังใน ทุกกำรแข่งขันตั้งแต่ปี ค.ศ1930 .) ส่วนรำงวัลรองเท้ำเงิน และรองเท้ำทองแดง มอบให้กับผู้ทำ ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ำยอันดับ 2 และอันดับ 3 ตำมลำ ดับ •รำงวัลถุงมือทองคำ (แต่เดิมใช้ชื่อรำงวัลยำชิน) มอบให้กับผู้รักษำประตูยอดเยี่ยม ตัดสินโดยกลุ่มศึกษำด้ำนเทคนิคฟีฟ่ำ (เริ่มมีกำรมอบครั้งแรกในปี ค.ศ . 1994) •รำงวัลดำวรุ่งยอดเยี่ยม สำ หรับดำวรุ่งยอดเยี่ยม ที่อำยุไม่เกิน 21 ปี นับจำกปีเกิด ตัดสินโดยกลุ่มศึกษำด้ำนเทคนิคฟีฟ่ำ (เริ่มมีกำรมอบครั้งแรกในปี ค.ศ . 2006) •รำงวัลทีมที่เล่นขำวสะอำด สำ หรับทีมเล่นที่มีสถิติกำรเล่นขำวสะอำดที่สุด นับจำกระบบกำรให้คะแนนและเกณฑ์ของคณะกรรมกำรกำรเล่นอย่ำงขำวสะอำด ของฟีฟ่ำ (FIFA Fair Play Committee) (เริ่มมีกำรมอบครั้งแรกในปี ค.ศ1978 .) •รำงวัลทีมที่น่ำสนใจ หรือทีมที่เล่นได้สนุกที่สุด สำ หรับทีมที่ให้ควำมบันเทิงกับผู้ชมมำกที่สุดในกำรแข่งขันฟุตบอลโลก ตัดสินจำกแบบสำ รวจจำกผู้ชม (เริ่มมีกำรมอบครั้งแรกในปี ค.ศ1994 .) ทีมรวมดำรำ เป็นทีมที่รวบรวมรำยชื่อนักฟุตบอลยอดเยยี่ม 23 คนจำกนักฟุตบอลทั้งหมด ของกำรแข่งขันแต่ละครั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1998
 20. 20. ฟุตบอลโลกกับสถิติน่ำรู้ สถิติ ประเทศ ปี ค.ศ. ชนะมากนัดที่สุด 7 นัด 2002 ทาประตูได้มากที่สุด 27 ประตู 1954 เสียประตูน้อยที่สุด 0 ประตู 2006 เสียประตูมากที่สุด 16 ประตู 1954 ไม่เสียประตูนานที่สุด 517 นาที 1990 แชมป์โลกที่ทาประตูได้มากที่สุด 25 ประตู 1954 แชมป์โลกที่ทาประตูได้น้อยที่สุด 11 ประตู 1938, 1966, 1994 แชมป์โลกที่เสียประตูน้อยที่สุด 2 ประตู 1996, 2006 ไม่เสียประตูนานที่สุด 14 ประตู 1954 สถิติ ประเทศ ปี ค.ศ. ร่วมแข่งขันฟุตบอลโลกมากสมัยที่สุด และ Antonio Carbajal Lothar MatthAus 5 สมัย 1950 - 1966 1982 - 1998 ครองแชมป์ฟุตบอลโลกมากที่สุด PELE 3 สมัย 1958, 1962 และ 1970 ลงเตะนัดชิงชนะเลิศมากครั้งที่สุด CAFU 3 นัด 1994 - 2002 นักเตะอายุน้อยที่สุดที่ลงเตะฟุตบอล NORMAN WHITESIDE 17 ปี 41 วัน 1982 โลก นักเตะอายุมากที่สุดที่ลงเตะฟุตบอล โลก ROGER MILLA 42 ปี 39 วัน 1994 เป็นกัปตันทีมมากนัดที่สุด DIEGO MARADONA 16 นัด 1986 - 1994 ทาประตูรวมมากที่สุดในการแข่งขัน ฟุตบอลโลกทุกสมัย RONALDO 15 ประตู 1998 - 2006 เป็นกัปตันทีมมากนัดที่สุด JUST FONTAINE 13 ประตู 1958
 21. 21. แหล่งอ้ำงอิง www.2010.7.msport.com/yu/th/history Th.wikipedia www.Worldcupfigures.com www.Fhm.in.h www.Football.kapook.com www.krobkruakao.com www.news.springnewstv.tv

my report that must send to my beloved teacher.

Vistos

Vistos totais

216

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

2

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×