O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
FIFA WORLD CUP 
HISTORY 
เสนอ
จัดทำำโดย... 
• นำงสำวกมลฉัตร มทีรัพย์ ชั้นม.6/6 เลขที่ 1 
• นำยกฤษฎำ พเิดช ชั้นม.6/6 เลขที่ 2 
• นำงสำวกัญญำ บุญสวัสดิ์ชั...
ความหมาย 
ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup) 
เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยมีชุดทีมชาติชาย 
ร่วมเข้าแข่...
การจัดการแข่งขัน 
ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 19 ครั้ง มีชาติทชี่นะในการแข่งขัน 8 
ชาติ ทมีชาติบราซิลชนะ 5 ครั้ง และเป็นทมีเดียว...
วันแข่งขัน การแข่งขันครั้งนจี้ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มถิุนายน ถึง 
13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นสปัดาหห์ลังจากทกี่ารแข่ง...
ตามกฎของฟีฟ่า ห้ามมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนาม และจำานวนของเมืองเจา้ภาพต้องอยู่ระหว่าง 8–10 
เมือง โดยสมาพันธ์ฟุตบอลบรา...
ตามกฎของฟีฟ่า ห้ามมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนาม และจำานวนของเมืองเจา้ภาพต้องอยู่ระหว่าง 8–10 
เมือง โดยสมาพันธ์ฟุตบอลบรา...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

de

Fifa world cup history Slide 1 Fifa world cup history Slide 2 Fifa world cup history Slide 3 Fifa world cup history Slide 4 Fifa world cup history Slide 5 Fifa world cup history Slide 6 Fifa world cup history Slide 7
Próximos SlideShares
Fifa world cup history [finish] !
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0 gostaram

Compartilhar

Baixar para ler offline

Fifa world cup history

Baixar para ler offline

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Fifa world cup history

  1. 1. FIFA WORLD CUP HISTORY เสนอ
  2. 2. จัดทำำโดย... • นำงสำวกมลฉัตร มทีรัพย์ ชั้นม.6/6 เลขที่ 1 • นำยกฤษฎำ พเิดช ชั้นม.6/6 เลขที่ 2 • นำงสำวกัญญำ บุญสวัสดิ์ชั้นม.6/6 เลขที่ 3 • นำยยูยะ โตโดะ ชั้นม.6/6 เลขที่ 4 • นำงสำวจำมร เหมทุัย ชั้นม.6/6 เลขที่ 5 • นำงสำวเจติยำพร ศรีพันธะบุตร ชั้นม.6/6 เลขที่ 6 • นำงสำวชนำภำ ชีวะคำำนวณ ชั้นม.6/6 เลขที่ 7 • นำงสำวชลันดำ โสรินทร์ ชั้นม.6/6 เลขที่ 8 • นำงสำวชลิตตำ เจริญคุณวิวัฏ ชั้นม.6/6 เลขที่ 9
  3. 3. ความหมาย ฟุตบอลโลก หรือ ฟุตบอลโลกฟีฟ่า (FIFA World Cup) เป็นการแข่งขันฟุตบอลระหว่างประเทศโดยมีชุดทีมชาติชาย ร่วมเข้าแข่งในกลุ่มสมาชิกสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างประเทศ (ฟีฟ่า) การแข่งขันจัดขึ้นทุก ๆ 4 ปี เริ่มครั้งแรกในปี ค.ศ. 1930 ใน ฟุตบอลโลก 1930 ยกเว้นในปี ค.ศ. 1942 และ 1946 ที่งดเว้นไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ทีมชนะเลิศ การแข่งขันครั้งล่าสุดคือทีมชาติเยอรมนี ที่ชนะในการ แข่งขัน ฟุตบอลโลก 2014 และจะเข้ารักษาแชมป์ เข้าสู่รอบ
  4. 4. การจัดการแข่งขัน ในการแข่งขันฟุตบอลโลก 19 ครั้ง มีชาติทชี่นะในการแข่งขัน 8 ชาติ ทมีชาติบราซิลชนะ 5 ครั้ง และเป็นทมีเดียวทเี่ข้าร่วมการแข่งขัน ในทุกครั้ง ส่วนทีมชาติอื่นทชี่นะการแข่งขันคือ ทีมชาติอิตาลี และ ทมีชาติเยอรมนี ชนะ 4 ครั้ง, ทมีชาติอาร์เจนตินาและทมีชาติอุรุกวัย ชนะ 2 ครั้ง และ ทมีชาติอังกฤษ ทมีชาติฝรั่งเศส และทีมชาติสเปน ชนะ 1 ครั้ง การแข่งขันฟุตบอลโลกถือเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดใน โลก มผีู้ชมราว 715.1 ล้านคนในการแข่งขันนัดตัดสินการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2006 ที่จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนี โดยมีการเตรียมการ
  5. 5. วันแข่งขัน การแข่งขันครั้งนจี้ะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 มถิุนายน ถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นสปัดาหห์ลังจากทกี่ารแข่งขันฟุตบอลลีก ในทวีปยุโรปปิดฤดูกาลลง และยังตรงกับช่วงฤดูหนาวของประเทศในเขตกึ่ง ร้อนอย่างบราซิลอีกด้วย สถานที่แข่งขัน เมอืง 17 เมอืงที่สนใจจะเข้ารับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ การแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ ได้แก่ เบเลง, เบโลโอรีซอนตี, บราซีเลีย, กัมปูกรันดี,กุยาบา, กูรีตีบา, โฟลเรียนอโปลิส, ฟอร์ตาเลซา, โกยาเนีย, มาเนาส์, นาตาล, โปร์ตูอาเลเกร, เรซีฟี, โอลิงดา (สนามจะเป็นสนามที่ใช้ ร่วมกนั 2 เมอืง), รีโอบรังโก, รีโอเดจาเนโร, ซลัวาดอร์ และเซาเปาลู ส่วน มาเซโอได้ถอนตัวไปในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552
  6. 6. ตามกฎของฟีฟ่า ห้ามมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนาม และจำานวนของเมืองเจา้ภาพต้องอยู่ระหว่าง 8–10 เมือง โดยสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิล (เซเบเอฟี) ได้ยนื่คำาขอที่จะใช้เมืองเจ้าภาพ 12 เมืองในการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ยครั้งนี้ ต่อมาในวันที่26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ฟฟี่าได้อนุมัติแผนการใช้เมืองเจา้ภาพที่มาก ถึง 12 เมือง
  7. 7. ตามกฎของฟีฟ่า ห้ามมีเมืองที่ใช้แข่งขันเกิน 1 สนาม และจำานวนของเมืองเจา้ภาพต้องอยู่ระหว่าง 8–10 เมือง โดยสมาพันธ์ฟุตบอลบราซิล (เซเบเอฟี) ได้ยนื่คำาขอที่จะใช้เมืองเจ้าภาพ 12 เมืองในการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลกรอบสุดทา้ยครั้งนี้ ต่อมาในวันที่26 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ฟฟี่าได้อนุมัติแผนการใช้เมืองเจา้ภาพที่มาก ถึง 12 เมือง

Vistos

Vistos totais

161

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

1

Ações

Baixados

4

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×