Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Katalog usług Certes
Próximos SlideShares
Agnieszka Biegańska - Przywództwo a budowanie współodpowiedzialnościAgnieszka Biegańska - Przywództwo a budowanie współodpowiedzialności
Carregando em ... 3
1 de 14

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Mais de Certes (18)

Katalog usług Certes

 1. „Liderem jest ten, kto widzi więcej niż inni, patrzy dalej niż inni, i kto dostrzega rzeczy, zanim zobaczą je inni.” L. EIMS Z ŁACINY OZNACZA "SOLIDNOŚĆ" I TAK REALIZUJEMY NASZE PROJEKTY CERTES ZAJMUJE SZKOLENIOWYCH W RANKINGU FIRM 4. MIEJSCE � 4 390 dni szkoleniowych przeprowadzonych przez firmę Certes w latach 2005-2015 � 23 440 osób biorących udział w szkoleniach � 96,24% uczestników szkoleń oceniło nasze szkolenia jako dobre i bardzo dobre � 276 Organizacji nam zaufało � ponad 100 000 000 PLN środków z EFS pozyskanych na roz- wój naszych Partnerów � 212 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje � 23 osobowy Zespół biura Certes realizujący swoje zadania z zaangażowaniem i profesjonalizmem � 40 stałych trenerów i konsultantów oraz kilkudziesięciu trenerów współpracujących � 30% średni roczny wzrost dochodów firmy Certes - sami stosujemy skuteczne strategie, których uczymy na naszych szkoleniach STANDARD Naszą misją jest podnoszenie skuteczności poprzez ciągłe dostar- czanie nowej wiedzy, rozwijanie umiejętności oraz inspirowanie innych do zmian i samorealizacji. Chcemy współuczestniczyć w osiąganiu sukcesów naszych Klientów oraz wspierać ich w budowaniu przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się oto- czeniu biznesowym. Wysoką jakość realizowanych usług potwierdzają liczne certyfikaty: SZKOLENIA KOMPETENCYJNE POZYSKIWANIE DOFINASNOWAŃ DORADZTWO BIZNESOWE PROGRAMY ROZWOJOWE DIGITAL LEARNING NARZĘDZIA DIAGNOST. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI IPMA COACHING SZKOLENIA INDYWIDUALNE www.certes.pl 2014
 2. 82,5 MLD Euro – nowy budżet UE na lata 2014-2020 Wyposażenie biuraMaszyny i urządzenia Szkolenia i rozwój Systemy IT Marketing i wsparcie sprzedaży Zapewniamy � Badanie potrzeb, audyt stanu obecnego, określenie luk oraz kierunku rozwoju spójnego z celami biznesowymi Klienta � Wyszukanie najkorzystniejszego źródła dofinansowania oraz opraco- wanie koncepcji projektu pozyskania środków � Przygotowanie i złożenie gotowej dokumentacji konkursowej wraz z koniecznymi załącznikami – analizami/studium wykonalności � Doradztwo w zakresie prowadzenia projektu zgodnie z przepisami unijnymi oraz stały monitoring rezulatatów projektu � Rozliczenie dotacji, przygotowanie wniosków o płatność, wyko- nywanie zadań związanych ze sprawozdawczością i bieżącym raportowaniem � Przygotowanie do kontroli unijnej oraz opracowanie strategii długo- falowego wykorzystania dotacji Doradztwo HR POZYSKIWANIE FUNDUSZY UNIJNYCH 100mlnzł pozyskane dla naszych Partnerów na rozwój z funduszy EFS Kompleksowa oferta - począwszy od analizy i dopasowania odpo- wiednich źródeł finansowania, przez opracowanie koncepcji projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, a skończywszy na zarządzaniu oraz rozliczaniu projektu � 91% skuteczności w pozyskiwaniu dofinansowań � 105 instytucjonalnych Klientów, dla których pozyskaliśmy dotacje � Doświadczenie w realizacji projektów zarówno szkoleniowych, jak i inwestycyjnych � Nasze wynagrodzenie opieramy przede wszystkim na success fee SKUTECZNE POZYSKIWANIE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA: www.certes.pl
 3. Nie wierzymy w to, że przywódcą trzeba się urodzić. Z naszych doświadczeń wynika, że bycie liderem z prawdziwego zdarzenia wymaga odwagi, pokory, determinacji i wysiłku, by rozwijać własne kompetencje. Towarz ysz ymy menedżerom na drodze odkrywania ich zasobów i potencjału, umacniania ich w przejściu od typowego zarządzania do autentycznego przywództwa. Rozwijamy liderów, którzy będą potrafili dostosować styl funkcjonowania do zróżnicowanych potrzeb pracowników i rynku, na którym działają - liderów, którzy będą prawdziwie skuteczni. SZKOLENIA ZARZĄDZANIE I PRZYWÓDZTWO � Zarządzanie strategiczne � Zarządzanie projektami � Zarządzanie przez cele � Zarządzanie przez wartości � Zarządzanie zmianą � Zarządzanie wiedzą � Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym � Budowanie kultury organizacyjnej � Przywództwo a budowanie współodpowiedzialności/ empowerment � Warsztat rozwijający potencjał menedżerski wg MBTI � Świadomość biznesowa i przedsiębiorczość � Strategiczne przywództwo charyzmatyczne � Skrzynka narzędzi menedżerskich � Civility – kultura szacunku w miejscu pracy � Zarządzanie zaufaniem w organizacji � Zarządzanie zespołem projektowym � Budowanie autorytetu menedżera � Zarządzanie zespołem � Przywództwo � Komunikacja menedżerska � Planowanie, delegowanie i organizacja czasu pracy � Motywowanie zespołu � Udzielanie informacji zwrotnej � Ocena i rozwój pracowników � Coaching liderski � Rozwiązywanie konfliktów � Prezentacje danych, wystąpienia publiczne i prowadzenie zebrań � Rekrutacja i selekcja � Kreatywność a efektywność SPRZEDAŻ, NEGOCJACJE I OBSŁUGA KLIENTA � Zarządzanie sprzedażą � Zarzadzanie rentownością sprzedaży � Zarządzanie portfelem Klientów � Zwiększanie efektywności sprzedaży � Key Account Management � Techniki sprzedaży � Komunikacja i budowanie relacji � Sztuka prezentacji handlowej � Radzenie sobie z obiekcjami � Techniki zamknięć sprzedaży � Sprzedaż wiązana i uzupełniająca � Social Media Sales � Negocjacje handlowe � Negocjacje kupieckie � Retoryka negocjacyjna � Techniki perswazji i wywierania wpływu � Profesjonalna obsługa Klienta � Telesprzedaż � Strategiczne zarządzanie relacjami z Klientem � Merchandising � Programy lojalnościowe � E-commerce � Etykieta w zawodzie sprzedawcy � Zarządzanie relacjami / Budowanie długofalowych relacji www.certes.pl
 4. Każda firma to suma relacji i kompetencji wszystkich jej pra- cowników, bo to ludzie niosą idee i realizują misje; wyznaczają sobie cele i ustalają, jak chcą
je realizować. Proponowane szkolenia dla pracowników to swoiste- go rodzaju„przybornik”, który ma wyposażać w narzę- dzia, służące nie tylko efektywnej pracy, ale przede wszystkim wpływać na jakość funkcjonowania całej organizacji. Budowanie efektywnego zespołu to nieustające wyzwanie dla jego członków i menedżera. Proponowane szkolenia mają konfrontować członków zespołów z aktualną sytuacją, wydobywać potencjał każdego członka zespołu, inspirować do zmian i je wspierać, budować poczucie sprawstwa oraz współodpowiedzialności za efekty podejmowanych wspólnie działań. EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU � Człowiek w działaniu � Zarządzanie sobą w czasie � Komunikacja interpersonalna � Autoprezentacja � Automotywacja � Radzenie sobie ze stresem/ wypaleniem zawodowym � Work-life balance � Etykieta w biznesie � Inteligencja emocjonalna � Prezentacje/wystąpienia publiczne � Teambuilding � Komunikacja w zespole � Wespół w zespół � Potencjał w zespole � Twórcze myślenie i poszukiwanie innowacji � Trening asertywności � Rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych � Zaangażowanie i odpowiedzialność w zespole � W drodze na szczyt � Sztuka argumentowania i przekonywania SZKOLENIA TWARDE FINANSOWE � Finanse dla niefinansistów � Finanse – analizy i zarządzanie PRAWNE � Prawo pracy dla menedżerów � Mobbing i równe traktowanie � Zabezpieczenie w obrocie gospodarczym � Prawo Zamówień Publicznych � Kodeks Postępowania Administracyjnego INFORMATYCZNE � MS Word, MS Exel, MS Power Point � MARKETINGOWE www.certes.pl SZKOLENIA
 5. Przykład programu rozwoju Długofalowe działania dają większą gwarancję założonych rezultatów na poziomie reakcji, wiedzy, postaw, umiejętności i efektów biznesowych. PROGRAMY ROZWOJOWE Filozofia naszego działania opiera się na trzech podstawowych filarach – pracy projektowej, podejściu procesowym i systemowym. Zamiast realizowania samych szkoleń, wyrwanych z kontekstu funkcjonowa- nia całej organizacji i różnych pozaszkoleniowych uwarunkowań do- tyczących uczestników, realizujemy Projekty Rozwojowe. Aby program był „rzeczywiście szyty na miarę potrzeb” olbrzymią wagę przywiązujemy do analizy nie tylko potrzeb związanych z rozwo- jem kompetencji ludzi ale i funkcjonowania Organizacji. Patrzymy na Organizację jako całość, dostrzegając również jej otoczenie rynko- we. Równolegle do realizowanych szkoleń, prowadzimy wiele dzia- łań mających na celu wsparcie wdrażania wiedzy i umiejętności w miejscu pracy, zmian w myśleniu, podejściu do realizowanych zadań, zachowaniach. Analiza potrzeb rozwojowych Warsztat 1 coaching sesja follow-up zadanie wdrożeniowe Warsztat 2 coaching zadanie projektowe kurs e-learningowy Warsztat 3 coaching gra symulacyjna Podsumowanie procesu www.certes.pl
 6. Sprawne i nowoczesne zarządzanie bardzo często wymaga dogłębnej analizy różnych aspektów działalności organizacji. Dlatego stworzyliśmy ofertę dostosowaną do tego rodzaju potrzeb, w czym wsparła nas interdyscyplinarna wiedza oraz doświadczenie naszych konsultantów. DORADZTWO KULTURA SZACUNKU Zakres oferowanych przez Nas usług consultingowych dotyczy nie tylko środowiska wewnętrznego firm (pracownicy), ale także otoczenia biznesowego
(klienci, partnerzy biznesowi). Dlaczego warto wdrażać kulturę szacunku? � Idealny projekt w trakcie zmian, fuzji, gdy tworzy się nowa kultura organizacyjna. Wspomaga zmiany strukturalne, proceso- we i organizacyjne. Praca na tym co nas łączy / podobieństwach, a nie na tym co nas dzieli / różnicach � Możliwość stworzenia standardów efektywnej komunikacji i współpracy. Zabezpieczenie przed konfliktami i barierami w relacjach międzyludzkich � Kształtowanie atmosfery szacunku i zaufania w pracy � Zabezpieczenie przed kryzysem przywództwa w organizacji. Pomoc dla managerów w budowaniu autorytetu wśród załogi � Kształtowanie pracy zespołowej, obniżanie negatywnej rywalizacji w zespole � Doskonalenie satysfakcji pracowników, partnerów biznesowych oraz klientów z obsługi � Podnoszenie poziomu zaangażowania pracowników i identyfikacji z firmą � Usprawnia procesu wymiany wiedzy i doświadczeń, kreowania innowacji, rozwiązań � Możliwość swobodnego prezentowania poglądów � Wzbudzenie poczucie odpowiedzialności za jakość i rezultaty swoich działań � Przyspieszenie akceptacji zmian przez pracowników ROZWÓJ ORGANIZACJI � Projekt zarządzania wiedzą "organizacji uczącej się" � Zmiana – projektowanie i wdrażanie � Systemy komunikacji i przepływu informacji w firmie � Strategia firmy � Analiza finansowa � Pozyskanie zewnętrznych źródeł inansowania � Projektowanie i wprowadzanie nowych produktów, technologii � Zarządzanie jakością w produkcji � Doskonalenie jakości procesów i procedur � Badania zaangażowania pracowników � Badania satysfakcji i opinii Klientów � Mystery Client � Doradztwo marketingowe ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH � Civility – kultura szacunku w miejscu pracy � Modele kompetencji � Systemy ocen okresowych � Assesment Center / Development Center � Szkolenia i rozwój pracowników � Systemy rekrutacji � Systemy motywacyjne, wynagrodzenia i premiowania � ProgramyTalent � Programy Sukcesji � Wartościowanie stanowisk pracy � Badanie kultury organizacyjnej � Mentoring – kaskadowanie wiedzy � Projekt Peer to Peer - Coaching � Strategiczne ZZL www.certes.pl Rozwój kultury szacunku (civility) jest naturalną ramą dla osadzania WARTOŚCI oraz rozwinięcia, wdrożenia i promowania zachowań: � przejrzystą komunikacja i współpraca � szacunek przełożony - współpracownik – podwładny – klient – firma – otoczenie biznesowe � przyjmowania odpowiedzialności za wykonana pracę i osiągane rezultaty � poszanowania odmienności zdania
 7. Internetowa platforma B2B to innowacyjne narzędzie wspierające organizację i jej pracowników w procesach: � diagnozy potrzeb rozwojowych np. ankiety potrzeb szkoleniowych, testów wiedzy, diagnozy potrzeb organizacji � badania kompetencji i pomiar efektywności działań rozwojowych np. kwestionariuszy wskaźników zmian zachowań, testów wiedzy i umiejętności � follow-up – wsparcie efektywności działań np. zadania wdrożeniowe, Indywidualne Plany Działań System służacy do tworzenia szkoleń on-line w formie e-learning oraz blended learning. Platforma integrująca procesy zarówno zarządzania pro- dukcją jak i realizacją e-szkoleń. Umożliwia również streaming wideo oraz zarządzanie mediami w formacie wideo. Partnerzy biznesowi otrzymują dostęp do szerokiej biblioteki zasobów do samodzielnej produkcji, która z wykorzystaniem narzędzi platformy Digital Learning Creator umożliwia szybkie i łatwe opracowanie własnego e-learingu/blended learningu na potrzeby organizacji. Internetowa platforma integrująca procesy szkoleń e-learningowych w organizacji. Obecnie dostosowana do specyfiki branży ubezpieczeniowej – umożliwia realizację procesów badania potrzeb szkoleniowych, wdrożenia specjalistycznej wiedzy, testów i i weryfikacji tej wiedzy, a także zarządzanie certyfikatami. W bibliotece cyfrowych szkoleń Certes znajduje się również wiele pozycji uniwersalnych jak np. Teambulding, Inteligencja Emocjonalna, Efektywne Przywództwo czy Rozwiązywanie Konfliktów – gotowych do wdro- żenia niezależnie od branży, w której funkcjonuje przedsiębiorstwo. AC-DC Digital Learning Creator DIGITAL LEARNING e-Learning www.certes.pl
 8. „Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiąganiu celu, a także ułatwienia im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole." Robert Dilts COACHING / SZKOLENIA INDYWIDUALNE www.certes.pl Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie poszukiwaniu przyc- zyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania. Esencją coachingu jest zadawanie pytań. Nie sztuką jest narzucić dru- giej osobie swój punkt widzenia i tak naprawdę jednorazowo podjąć za nią decyzję. Sztuką jest natomiast wskazać właściwą drogę i wydobyć potencjał tej drugiej osoby do samodzielnego podążania wyznaczoną przez siebie ścieżką. Coaching skierowany jest do wszystkich. Proponujemy zarówno sesje coachingu biznesowego, z których najwięcej skorzystają osoby chcące zwiększyć efektywność wykonywanych zadań, poprzez udoskonalenie swoich umiejętności zawodowych, jak również sesje life coachingu, które są skierowane do osób poszukujących równowagi pomiędzy życiem pry- watnym, a karierą oraz chcących podnieść jakość swojego życia. Efekty coachingu widać zwłaszcza w organizacjach korzystających z coachingu kadry menedżerskiej. KORZYŚCI JAKIE PŁYNĄ Z COACHINGU: � prawidłowe wyznaczanie celów � wyzwolenie swojego potencjału � nauka korzystania z własnych umiejętności � wzrost efektywności działań � osiągnięcie równowagi SZKOLENIA INDYWIDUALNE Efektywną formą nauki jest praca indywidualna z osobą np. z menedżerem lub specjalistą. Dobrze sprawdza się forma szkolenia indywidualnego lub praca w procesie, np. cyklu spotkań indywidualnych / sesji pracy z konsultantem / trenerem skoncentrowanych na realizacji indywidualnych celów danej osoby. Biorąc pod uwagę wysoką skuteczność takiej formy pracy, może być ona również efektywna kosz- towo dla Organizacji. Menedżerowie zaopatrzeni w pewnego rodzaju „skrzynkę metod i narzędzi menedżerskich” zyskują pewność siebie, łatwiej adaptują się do nowej rzeczywistości, szybciej zjednują sobie ludzi a przez to mogą osiągać wyższą efektywność indywidualną i zespołową. Praca indywidualna daje komfort skupienia się na konkretnych przykładach danej osoby, sprzyja potrzebnej do własnego rozwoju autorefleksji, zwiększaniu świadomości własnych, mocnych stron i obszarów deficytowych. Menedżerowie, z którymi pracujemy często cenią sobie również możliwość poznania i korzystania z narzędzi w obszarach efektywności zadaniowej, kompetencji, sposobów optymalizowania korzystania z potencjału w zespole.
 9. AUTORYZOWANA JEDNOSTKA SZKOLENIOWA www.certes.pl Analiza kompetencji i potrzeb szkoleniowych jaką proponujemy � Wywiady z HR i bezpośrednimi menedżerami � Wywiady z wybranym i Uczestnikami � Diagnoza aktualnego stanu kompetencji menedżerów w formie ankiet, wywiadów, testów kompetencji, testów wiedzy. � Zidentyfikowanie luk kompetencyjnych � Arkusz pożądanych zachowań (wskaźniki behawioralne) � Zadanie domowe przed szkoleniem � Zaproponowanie ścieżek rozwoju IPMA Level C lub IPMA Level D Procesowe podejście do zarządzania projektem � Wprowadzenie do zarządzania projektami � Zarządzanie projektem w różnych strukturach organizacyjnych � Cykl życia projektu � Definiowanie celów projektu � Zarządzanie interesariuszami projektu Planowanie projektów � Metody planowania sieciowego � Przygotowanie harmonogramu projektu � Planowanie zasobów do projektu � Planowanie kosztów w projekcie Zarządzanie zespołem projektowym � Kryteria doboru członków zespołu projektowego � Role w zespole projektowym � Motywacja członków zespołu projektowego � Komunikacja w zespole projektowym � Zarządzanie konfliktem w zespole Budżetowanie i analiza kosztów w projekcie � Finansowanie projektu � Techniki monitorowania projektu � Wykorzystanie metody Earned Value � Ocena wyników realizacji projektu Aspekty prawne � Zarządzanie kontraktem � Zarządzanie dostawami � Zarządzanie roszczeniami � Prawne aspekty kierowania pracą zespołową � Zarządzanie dokumentacją projektową Zarządzanie ryzykiem i jakością � Pojęcie ryzyka � Klasyfikacja ryzyka � Metody oceny ryzyka w projekcie � Strategie zarządzania ryzykiem � Planowanie jakości � Zapewnienie jakości � Kontrolowanie jakości � Systemy zapewnienia jakości Przygotowanie do egzaminu � Przygotowanie do egzaminu próbnego � Przeprowadzenie egzaminu próbnego � Dostosowanie metod i technik zarządzania projektem do wymogów organizacji � Podsumowanie kursu Certyfikat Zarządzania Projektami Kursy przygotowujące do certyfikacji IPMA International Project Management Association jest międzynarodową organizacją non-profit zrzeszającą stowarzyszenia narodowe z dziedziny zarządzania projektami w 57 krajach na całym świecie. IPMA® odgrywa wiodącą rolę w rozwoju i promocji zawodu kierownika projektów, wyznacza standardy i wytyczne dla pracy wielu ekspertów zarządzania projektami. � IPMA realizuje czteropoziomowy system certyfikacji – system oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności kierownika projektu. Certyfikaty IPMA® uzyskało ponad 150.000 osób na całym świecie. � W oparciu o standardy IPMA®, jako Akredytowana Jednostka Szkoleniowa prowadzimy szkolenia przygotowujące do certyfikacji IPMA Level D i Level C � Certyfikacja IPMA® obejmuje dwa obszary: wiedzę i umiejętności w zakresie kompetencji technicznych, behawioralnych i kontekstowych. Kilkudniowy kurs obejmuje przygotowanie uczestników kursu do egzaminu na jeden z poziomów C lub D. Metody szkoleniowe obejmują zarówno elementy wykładu (wiedza) jak i warsztatów (umiejętności).
 10. www.certes.pl ADMINISTRACJA PUBLICZNA � Wysoka skuteczność w konkursach unijnych � Średnia ocen naszych projektów – 107,25 pkt � Ponad 30 zrealizowanych projektów � Wszystkie kontrole prowadzonych projektów przeprowadzone przez MAiC zakończone statusem„bez zastrzeżeń” � Przygotowujemy projekty kompleksowo – zdejmujemy z Państwa większość obowiązków związanych z przygotowaniem projektu i pozys- kaniem dofinansowania � Prowadzimy projekty kompleksowo – realizujemy działania, rozliczamy projekt, prowadzimy sprawozdawczość – głównym zadaniem naszych partnerów jest korzystanie z dofinasowania – pozostałe działania bierzemy na siebie � Wspieramy naszych partnerów – nasza wiedza i doświadczenie jest do dyspozycji naszych partnerów PROJEKTY ZREALIZOWANE I TRWAJĄCE � UM Częstochowy "Profesjonalny urząd" – 3,7 mln zł � UM Ostrów Mazowiecka "Urząd na miarę oczekiwań" - 1,8 mln zł � UM Giżycko "Sprawny urząd" - 0,8 mln zł � Powiat Ostrowski, "Sprawny Powiat" - 1,6 mln zł � Gmina Orzysz i Powiat Pisz, "Sprawne kadry" - 1,8 mln zł � UMiG Siemiatycze i Powiat Siemiatycki, "Siemiatycze na drodze rozwoju" - 1,8 mln zł � Gmina Barczewo i Stawiguda, "Sprawne samorządy Warmii i Mazur" - 1,5 mln zł � Powiat Bielsko-Biała, "Sprawny samorząd - kompetentny urzędnik" - 1,5 mln zł � Gmina Łochów, "Rozwój Kadr Gminy Łochów" - 1,2 mln zł � Powiat Żywiec, "Akademia Dobrego Rządzenia" - 1,1 mln zł � Partnerstwo "Razem dla rozwoju – Liderzy z Podkarpacia" – 2 mln � Partnerstwo "Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolskich" – 2 mln � Partnerstwo "Świętokrzyscy Liderzy Administracji - nowa jakość dla mieszkańców" – 2 mln � Partnerstwo "Partnerzy dla rozwoju" – 2 mln � Partnerstwo "Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju JST" – 2mln � Partnerstwo "Wzrost kompetencji urzędników dla poprawy jakości świadczonych usług " - 2 mln � Partnerstwo "Pomorscy Partnerzy e-Rozwoju" - 2,9 mln � Partnerstwo "Akcelerator e-Administracji" - 1,95 mln � oraz wiele innych Wspieramy proces rozwoju zawodowego pracowników administracji publicznej ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI � Profesjonalna obsługa Klienta/Interesanta � Asertywność w kontakcie z trudnym Klientem/Interesantem � Zarządzanie zespołem. Współpraca w zespole � Przywództwo � Negocjacje � Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów � Zarządzanie sobą w czasie � NLP jako metodyka argumentacji i perswazji � Automotywacja i radzenie sobie ze stresem � Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym ROZWÓJ WIEDZY I NARZĘDZI � Kodeks Postępowania Administracyjnego � Instrukcja kancelaryjna. Obieg dokumentów � Prawo zamówień publicznych � Zarządzanie bezpieczeństwem informacji � Ochrona danych osobowych � Prawo ochrony środowiska � Prawo budowlane � Komunikacja i drogownictwo � Partnerstwo Publiczno-Prywatne � Współpraca z NGO � Konsultacje społeczne � Komunikacja społeczna � Finanse w administracji publicznej � Rachunkowość w projektach dofinansowanych z UE � Budżetowanie zadaniowe � Kontrola zarządcza � Audyt i kontrola w JST � Strategie JST � Systemy zarządzania jakością ISO 9001 � Metody oceny jakości pracy organizacji � Marketing terytorialny � PR w urzędzie � Budowanie wizerunku urzędnika - protokół dyplomatyczny � Promocja i marketing w turystyce � Zarządzanie projektami w instytucji publicznej � Wartościowanie stanowisk pracy � MS Office (Word, Excel, Powerpoint)
 11. TRENERZY / KONSULTANCI BIZNESU www.certes.pl Zarządzanie i przywództwo Sprzedaż, negocjacje i obsługa Klienta Efektywność osobista / zespołu Szkolenia twarde Doradztwo HR Coaching
 12. PKO Bank Polski NASI KLIENCI Wirtualna Polska Storck dystrybutor marek m.in. Merci, Nimm2, Toffifee, Mamba, Knoppers, Werther's Original BP Europa SE SpołemGrupa Orlen Levi Strauss Poland Lactalis Polska Sp. z o.o. dystrybutor marek President i Galbani Erbud PORR Polska/Bilfinger Infrastructure Whirlpool Tchibo Saint-Gobain Glass Polska www.certes.pl Pandora Kolporter Holding Sp. z o.o. Kazar Footwear Unilever dystrybutor marek Lipton, Algida, Dove, Hellmann's, Knorr, Rexona, Cif, Domestos, Axe Nestle Polska Energa Opec Grupa NEUCA Genexo Strabag Wienerberger Super-Pharm Intermarché Bricomarché GE Aviation PZU Lafarge Cement Osram Astellas Pharma Polimex Mostostal Apteki drZdrowie Bakoma Toyota Motor Company
 13. Agros Nova dystrybutor marek Łowicz, Garden, Dr Witt, Fortuna, Pysio, Karotka, Krakus, Tarczyn Bakalland Olsen Fashion BASF Mieszko Rotherberger Peklimar ZPAS Group HDS Polska Paul Hartmann PZ Cussons Alstom Interhandler Polska Agencja Żeglugi Powietrznej Ambra Śnieżka Bank Gospodarstwa Krajowego DHL Polo Market Tytanium Rental Learning Systems Poland Roche Diagnostics Polska Emitel Soraya Sealed AirPolska Wytwórnia Papierów Wartościowych PGNiG TERMIKA Castorama Grupa Ergis Zbyszko Eniro Wyborowa Pernod Ricard Bols Sp.z.o.o. | CEDC Mahia dystrybutor marki Quiksilver www.certes.pl Feu Vert
 14. NASI KLIENCI Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce Urząd Gminy GórnoUrząd Gminy GibyStarostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej Urząd Gminy Kobiele Wielkie Urząd Miasta Krosno Urząd Miasta w Ostrowi Mazowieckiej Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Miasta ŁodziUrząd Miasta Częstochowa Urząd Gminy Byczyna Urząd Gminy Ryczywół Urząd Gminy Radków Urząd Gminy Gać Urząd Gminy Ryglice Urząd Gminy Bieliny Urząd Gminy Gidle Urząd Gminy Kluczewsko Urząd Gminy Raków Urząd Gminy Korfantów Urząd Gminy Pokój Urząd Gminy Stryszów Urząd Gminy Rozprza Urząd Gminy Stubno Urząd Gminy Secemin Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Urząd Marszałkowski w Łodzi Urząd Gminy OrłyUrząd Miasta i Gminy Szadek Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ADMINISTRACJA PUBLICZNA www.certes.pl