Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Mais de CarmenBoadoAguinaga1(20)

Anúncio

LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf

  1. 1ª AVALIACIÓN 1ª Que foi primeiro, os números ou a letras? LCL Estándares / Instrumentos Comunicación escrita Lectura e comprensión de textos: ● Subraiado ● Esquema ● Mapa mental ● Resumo ● Texto expositivo (oral e escrito) Educación literaria ● Xéneros literarios. ● Os mitos. Comunicación oral ● Exposición oral LCLB2.4.3. Realiza esquemas e mapas, e explica por escrito o significado dos elementos visuais que poden aparecer nos textos. INEINB5.3.1. Elabora guións para estruturar os textos creados a partir da información reunida. INEINB5.1.1. Realiza esquemas, mapas conceptuais, guións, etc., para organizar a información recuperada. ● Actividade 5: esquema ● Escala de valoración LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. ● Actividade 5: texto expositivo ● Rúbrica LCLB1.4.1. Realiza presentacións orais. LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos. INEINB5.5.2. Realiza sinxelas presentacións para amosar o resultado dos seus traballos de investigación. ● Actividad 7: exposición ● Rúbrica LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar ou educativo e social, imitando textos modelo. ● Actividad 8: correo ● Escala de valoración/rúbrica 2ª Cocinando nas Ondas
  2. LCL Estándares / Instrumentos Comunicación escrita Tipoloxía textual: ● Texto instrutivo Coñecemento da lingua Categorías gramaticiais: ● Determinativos e ponomes Comunicación oral ● Podcast LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas. ● Actividad 3: texto ● Escala de valoración LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. ● Actividad 3: explicación de gráficas, mapas o fotografías... ● Escala de valoración LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. ● Actividad 3: Texto instructivo ● Escala de valoración LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. ● Actividad 3: Texto instructivo ● Rúbrica LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. ● Texto: adjetivos determinativos y pronombres ● Escala de valoración LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. ● Podcast ● Escala de valoración Libro de lectura (Escala de valoración) LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa.
  3. 2ª AVALIACIÓN 3ª Deseño de interiores LCL Estándares Comunicación escrita Tipoloxía textual: ● O texto descritivo. Coñecemento da lingua Categorías gramaticiais: ● O substantivo e o adxectivo. Educación literaria ● A descrición literaria. ● Creación de descricións literarias. LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas. ● Escala de valoración LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. ● Escala de valoración LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. ● Escala de valoración LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. ● Escala de valoración LCLB3.1.1. Recoñece e explica o uso das categorías gramaticais nos textos, e utiliza este coñecemento para corrixir erros de concordancia en textos propios e alleos. ● Texto: sustantivos, adxetivos ● Escala de valoración LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. ● Portfolio 4ª Xogo Comunicación escrita Tipoloxía textual: ● O texto narrativo. ● A narrativa do xogo. LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descritivos e instrutivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. ● Texto narrativo ● Rúbrica
  4. Coñecemento da lingua Categorías gramaticiais: ● O substantivo e o verbo. Comunicación oral ● Dramatización dun fragmento do xogo? Presentación breve do xogo? LCLB3.1.3. Coñece e utiliza adecuadamente as formas verbais nas súas producións orais e escritas. ● Texto ● Escala de valoración LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. ● Portfolio LCLB1.5.1. Dramatiza (e improvisa) situacións reais ou imaxinarias de comunicación. ● Escala de valoración 5ª Conectamos co mundo LCL Estándares Comunicación escrita Tipoloxía textual: texto expositivo Coñecemento da lingua ● Palabras invariables Comunicación oral ● Exposición oral LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. (ITI) INEINB2.2.2. Localiza documentos, en función das súas necesidades informativas, no catálogo web da biblioteca. INEINB2.4.1. Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de información. INEINB2.5.1. Establece un sistema de procura eficaz de información. ● Lista de cotexo LCLB2.2.2. Coñece e manexa habitualmente dicionarios impresos ou en versión dixital. ● Lista de cotexo LCLB2.2.3. Coñece o funcionamento de bibliotecas (escolares, locais, etc.) e de bibliotecas dixitais, e é capaz de solicitar autonomamente libros, vídeos, etc. (ITI) INEINB1.1.1. Utiliza a biblioteca do seu centro para cubrir necesidades de lectura e de información. ● Lista de cotexo LCLB3.5.1. Participa en proxectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteis, recensións sobre libros e películas, obras de teatro, etc.) nos que se utilizan varias linguas e relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posúe como persoa plurilingüe.
  5. ● Lista de cotexo LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do seu grupo, do centro docente e do seu ámbito social próximo. ● Lista de cotexo LCLB3.7.1. Utiliza os coñecementos lingüísticos de ámbito contextual, textual, oracional e da palabra, desenvolvidos no curso nunha das linguas, para mellorar a comprensión e produción dos textos traballados en calquera das outras. ● Lista de cotexo LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. ● Portfolio Libro de lectura LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. (Escala de valoración) LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa. (Escala de valoración) 3ª AVALIACIÓN 6ª Sorteo Comunicación escrita Tipoloxía textual: Coñecemento da lingua ● Propiedades textuais: coherencia, cohesión e adecuación. Comunicación oral ● Debate INEINB2.2.2. Localiza documentos, en función das súas necesidades informativas, no catálogo web da biblioteca. INEINB2.4.1. Usa internet de xeito autónomo para resolver necesidades de información. INEINB2.5.1. Establece un sistema de procura eficaz de información. ● Lista de cotexo LCLB1.1.1. Recoñece e asume as regras de interacción, intervención e cortesía que regulan os debates e calquera intercambio comunicativo oral. ● Debate ● Rúbrica LCLB2.1.1. Retén información e recoñece a idea principal e as ideas secundarias, comprendendo as relacións entre elas.
  6. ● Escala de valoración LCLB2.1.3. Interpreta, explica e deduce a información dada en diagramas, gráficas, fotografías, mapas conceptuais, esquemas, etc. ● Escala de valoración LCLB2.1.2. Entende instrucións escritas de certa complexidade que lle permiten desenvolverse en situacións da vida cotiá e nos procesos de aprendizaxe. ● Rúbrica LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función na organización do contido do texto. ● Escala de valoración 7ª Xeometría e Lírica Coñecemento da lingua Categorías gramaticais: Comunicación escrita Educación literaria ● A lírica ● Creación textos literarios poéticos.. Comunicación oral ● L de poemas. LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa. ● Rúbrica LCLB4.2.2. Dramatiza fragmentos literarios breves desenvolvendo progresivamente a expresión corporal como manifestación de sentimentos e emocións, respectando as producións das demais persoas. ● Lectura de poemas. ● Rúbrica LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. ● Portfolio Libro de lectura LCLB4.1.1. Le e comprende cun grao crecente de interese e autonomía obras literarias próximas aos seus gustos, ás súas afeccións e aos seus intereses. LCLB4.3.1. Redacta textos persoais de intención literaria a partir de modelos dados seguindo as convencións do xénero con intención lúdica e creativa. (Escala de valoración) LCLB4.2.1. Fala na clase dos libros e comparte as súas impresións cos compañeiros e coas compañeiras. LCLB4.3.2. Desenvolve o gusto pola escritura como instrumento de comunicación capaz de analizar e regular os seus propios sentimentos.
  7. (Lista de cotexo) Entre dúas realidades Unidade 0 (ITI) Bloque 1. A biblioteca, punto de acceso á cultura impresa e dixital Bloque 2. Fontes informativas. Localización e selección
Anúncio