Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021(20)

Anúncio

Programacion sos terra actuamos aqui e agora 202021

 1. IDENTIFICACIÓN CEIP CONDESA DE FENOSA CURSO 20-21 Título da tarefa: SOS TERRA... ACTUAMOS AQUÍ E AGORA! Profesorado: Manuela Alvarez Lana (Titora 3º A) M.ª Carmen García Fdez (Titora 4ºA) Xoaquín Freixeiro Álvarez (Esp. Música) Natalia Longo González (Orientadora) Breve descrición da tarefa: Con esta iniciativa pretendemos dar resposta ás necesidades detectadas respecto ao coidado do medio ambiente máis próximo: na casa, no colexio, no pobo a través dun proxecto de dinamización e coidado da terra que pisamos. Contamos cun horto e un xardín escolar que será o noso comezo na tarefa de concienciación sobre a importancia de implicarnos na transformación destes espazos en lugares de lecer e aprendizaxe. Participaremos dos coidados e cambios que se producen no horto e no xardín escolar para comprender que a colaboración de todos e todas é o único xeito de coidar o noso planeta. En referencia ao currículo partimos a nosa investigación dos temas de CC SS: A paisaxe que nos rodea (3º EP) e: A transformación do medio natural (4ºEP) para recoller información e a través das diferentes tarefas. O alumnado elixirá un dos temas propostos na programación inicial relacionado co título do proxecto para afondar nos diferentes as- pectos do coñecemento e coidado do noso medio, tendo presente que a nosa mellor defensa contra os virus é coñecer, coidar e apo- iarnos nos nosos ecosistemas. Como produto final presentaremos de xeito telemático, na radio escolar e nos medios de comunicación locais a recollida dos produtos do horto escolar,e o novo deseño dos xardíns. Se as condicións actuais o permiten faremos unha degustación no comedor escolar dos produtos do horto. Curso: 3º EP a 4º EP Área(s) ou Materia(s): CC. Sociais CC. Naturais Lingua castelá Lingua galega Etapa: PRIMARIA 1
 2. Temporalización: Todo o curso 20-21 CONCRECIÓN CURRICULAR 3ºEP CC. Sociais 3º E.P Contidos (CC.SS) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.4.Iniciativa emprendedora. Planifica- ción, xestión e presentación dos proxectos co fin de acadar obxectivo B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organización de infor- mación sobre a área (empregando as TIC e outras fontes), a realización dun produto, a documentación do proceso (a través do uso do cartafol) e a comuni- cación do resultados, valorando o esforzo e amosando actitudes de cooperación, participación e respecto CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selecciona a relevante, a organiza, analiza, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas coidando a súa presentación, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilidades CCL CAA CSC B2.13.A intervención humana no medio próximo. A contaminación atmosférica e o cambio climático. Desenvolvemento sos- tible e consumo responsable. B2.15. Explicar a importancia e as conse- cuencias da intervención humana no me- dio próximo valorando a necesidade dun desenvolvemento sostible CSB2.15.1.Explica o impacto e as consecuencias negativas que a acción humana ten sobre o me- dio máis próximo. CSB2.15.3 Propón algunhas medidas para o de- senvolvemento sostible e un consumo responsa- ble. CCL CSC B1.7.Utilización da terminoloxía propia da área e do uso de textos de carácter so- cial, xeográfico e histórico. B1.3.Coñecer a terminoloxía propia da área e achegarse a comprender textos sin- xelos de carácter social, xeográfico e his- tórico. CSB1.3.1.Identifica a terminoloxía propia da área e comprende textos sinxelos de carácter so- cial, xeográfico e histórico. CCL CD CAA CSC CSIE 2
 3. CC. Naturais 3º E.P Contidos (CC.NN) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.1. Realización de proxectos e presen- tación de resultados. B1.2. Busca guiada de información en in- ternet e noutros soportes. B1.3. Utiliza- ción básica de tratamento de textos para a presentación de traballos. B1.1. Realizar un proxecto para a obten- ción dun produto como resultado dun pro- blema formulado, elaborando con certa autonomía documentación sobre o proce- so. CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a infor- mación importante, obtén conclusións e comu- nica o resultado de forma oral e escrita de ma- neira ordenada, clara e limpa, en diferentes so- portes. CNB1.1.2. Manifesta certa autonomía na ob- servación, planificación e execución de accións e tarefas e ten iniciativa na toma de decisións CCL CAA CSC B3.8. Valoración da biodiversidade e inte- rese pola súa conservación. B3.2. Observar e rexistrar de forma coo- perativa, algún proceso asociado ao ciclo vital dun ser vivo, no seu medio ou na aula. CNB3.2.2. Rexistra e comunica de xeito oral e escrito os resultados da observación do ciclo vi- tal previamente planificado. CCL CSC B4.4. A produción de residuos, a contami- nación e o impacto ambiental. B4.5. De- senvolvemento de actitudes individuais e colectivas fronte a determinados proble- mas medioambientais. B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e consecuencias dun uso inadecuado facen- do fincapé no aforro enerxético e no im- pacto medioambiental. CNB4.1.2. Emprega actitudes responsables de aforro enerxético e de recollida de residuos na escola. CCL CD CAA CSC CSIE Lingua castelá 3º EP Contidos (LC) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.1. Estratexias e normas para o in- tercambio comunicativo: participación; es- coita; respecto á quenda de palabra; respec- to polos sentimentos dos e das demais B1.1. Participar en situacións de comuni- cación, dirixidas ou espontáneas, respec- tando o quenda de palabra LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimen- tos, vivencias e emocións propias LCB1.1.2. Aplica as normas socio comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras CCL CAA CSC B1.2. Comprensión e expresión de mensa- xes verbais e non verbais, especialmente B1.2. Recoñecer a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos básicos verbais e non verbais para comunicarse CCL CSC 3
 4. xestos e ton de voz que complementen o significado da mensaxe na produción propia. oralmente B1.3. Participación en situación de comu- nicación de aula, espontáneas ou dirixidas, organizando, de forma xeral, o discurso. B1.3. Expresarse e comunicarse de forma oral e con certa coherencia para satisfacer as necesidades de comunicación en dife- rentes situacións de aula. LCB1.3.1. Participa activamente en diversas si- tuacións de comunicación: diálogos, exposi- cións orais moi guiadas, con axuda, cando cum- pra, de tecnoloxías da información e a comuni- cación. CCL CD CAA CSC CSIE Lingua galega 3º Contidos (LG) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.2. Comprensión global e específica de informacións audiovisuais moi sinxelas procedentes de diferentes soporte B1.2. Comprender informacións audiovi- suais sinxelas de carácter específico pro- cedentes de diferentes soportes. LCB1.1.1. Expresa de forma global sentimen- tos, vivencias e emocións propias LCB1.1.2. Aplica as normas socio comunicativas: escoita e respecta a quenda de palabras CCL CD CAA CSC B1.3. Comprensión e produción de textos orais moi sinxelos para aprender e para in- formarse, tanto os producidos con finalida- de didáctica como os de uso cotián (breves exposicións ante a clase, conversas sobre contidos de aprendizaxe e explicación so- bre a organización do traballo B1.3. Comprender e producir textos orais sinxelos, propios do uso cotián ou do ám- bito académico LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e contestando se é preciso LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais moi breves e sinxelos ante a clase. LGB1.3.4. Participa no traballlo en pequeno grupo. CCL CSIE CAA B1.4. Actitude de escoita adecuada nas di- ferentes situacións comunicativas cotiás (conversas e exposicións orais) e respecto polas opinións de quen fala, sen interru- pcións inadecuadas B1.4. Manter unha adecuada actitude de escoita, ante situacións comunicativas co- tiás, respectando as intervencións dos e das demais. LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais, en conversas e exposicións, sen inte- rromper. LGB1.4.2. Respecta as opinións da persoa que fala, en situacións CCL CSC B1.5. Participación e cooperación nas si- tuacións comunicativas da aula (peticións, anuncios, ordes, explicacións sinxelas, avi- B1.5. Participar nas diversas situacións de interacción oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas LGB1.5.1. Respecta as quendas de palabra nos intercambios orais. LGB1.5.2. Respecta as opinións das persoas CCL CSC CCEC 4
 5. sos, instrucións, conversas ou pequenas na- rracións), con respecto das normas que re- xen a interacción oral (quendas de palabra, mantemento do tema, mostra de interese, mirar a quen fala e actitude receptiva de es- coita) normas que rexen a interacción oral. participantes nos intercambios orais. LGB1.5.5. Mantén o tema nun intercambio co- municativo oral, mostra interese e unha actitude receptiva de escoita. CAA Educación Artística 3º Contidos (E. ARTÍSTICA) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.11. Exploración de distancias, percorri- dos e situacións de obxectos e persoas en relación co espazo. B1.5. Identificar diferentes formas de re- presentación do espazo. EPB1.5.1. Observa diferentes formas de pre- sentar o espazo. CCEC CAA CMCCT B1.12. Observación de diferentes maneiras de representar o espazo (fotografía aérea, planos de vivendas, maquetas, mapas etc.). B1.5. Identificar diferentes formas de re- presentación do espazo. EPB1.5.1. Observa diferentes formas de pre- sentar o espazo. CCEC CAA CMCCT B2.4. Exploración de recursos dixitais para a creación de obras. B2.2. Realizar composicións plásticas que representen o mundo imaxinario, afectivo e social EPB2.2.4. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. CCEC CAA Valores sociais e cívicos 3º Contidos (VCeS) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.4. A responsabilidade. A realización responsable das tarefas. As consecuencias das accións. A motivación extrínseca B1.4. Desenvolver actitudes para actuar con motivación e responsabilidade. VSCB1.4.1.Realiza as tarefas seguindo as pau- tas acordadas CSIEE B2.1. Habilidades de comunicación: A im- portancia de pensar o que se vai expresar. Compoñentes da comunicación non verbal: postura, xestos, expresión facial B2.1. Expresar opinións, emocións e esta- dos de ánimo empregando coordinada- mente a linguaxe verbal e non verbal VSCB2.1.2. Responde preguntas relacionadas con situacións vividas e con imaxes observadas. CCL CSC CSIE B2.2. A conversa. A expresión clara das B2.2. Aprender a comunicarse expresando VSCB2.2.1. Expresa axeitadamente,experien- CCL 5
 6. ideas. A escoita atenta. O respecto da quen- da de palabra de forma clara as ideas, escoitando con atención e respectando a quenda de pala- bra. cias, ideas, pensamentos e emocións en exposi- cións orais. CSC CSIEE CONCRECIÓN CURRICULAR 4ºEP CC. Sociais 4º E.P Contidos (CC.SS) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.2.Busca e selección de información empregando as TIC e outras fontes (di- rectas e indirectas), organización, análise, documentación do proceso (mediante uso do cartafoles) e comunicación das con- clusións. B1.1.Realizar un traballo de investigación que supoña a busca, selección e organiza- ción de información sobre fenómenos pre- viamente delimitados, a realización dun produto, a documentación do proceso e a comunicación do resultados. CSB1.1.1.Busca información (empregando as TIC e outras fontes directas e indirectas), selec- ciona a información relevante, a organiza, anali- za, obtén conclusións sinxelas e as comunica oralmente e/ou por escrito. CSB1.1.2.Manifesta autonomía na planificación e execución de accións e tarefas, ten iniciativa na toma de decisións e asume responsabilida- des. CCL CAA CSC B2.18.A intervención humana no medio. B2.19.A contaminación e o cambio cli- mático. B2.20.Desenvolvemento sostible e consumo responsable. Elaboración dunha campaña de concienciación no centro educativo B2.9.Explicar a importancia da interven- ción humana no medio e favorecer o de- senvolvemento sostible a través da reali- zación dunha campaña de concienciación no centro educativo. CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción hu- mana neste CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o de- senvolvemento sostible e o consumo responsa- ble. CCL CSC B2.18.A intervención humana no medio. B2.19.A contaminación e o cambio cli- mático. B2.20.Desenvolvemento sostible e consumo responsable. Elaboración dunha campaña de concienciación no B2.9.Explicar a importancia da interven- ción humana no medio e favorecer o de- senvolvemento sostible a través da reali- zación dunha campaña de concienciación no centro educativo. CSB2.9.1.Explica a importancia do coidado do medio, así como as consecuencias da acción hu- mana neste CSB2.9.2. Propón algunhas medidas para o de- senvolvemento sostible e o consumo responsa- CCL CD CAA CSC CSIE 6
 7. centro educativo. ble. CC. Naturais 4º E.P Contidos (CC.NN) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.1. Realización de proxectos, pequenas investigacións e presentación de resulta- dos. B1.2. Interese por coidar a presenta- ción dos traballos en soporte dixital ou pa- pel. B1.1. Realizar un proxecto para a obten- ción dun produto como resultado dun pro- blema formulado, elaborar con autonomía documentación sobre o proceso e presen- tala en diferentes soportes CNB1.1.1. Busca, selecciona e organiza a in- formación importante, obtén conclusións e co- munica o resultado de forma oral e escrita. CNB1.1.2. Presenta os traballos, en soporte di- xital ou papel, de maneira ordenada, clara e limpa. CCL CAA CSC B4 . 5. Uso r e sp o n sa b l e d o s r e c u r so s n a t u  - rais do planeta. Aforro enerxético. B4.6. A produción de residuos, a contaminación e o impacto ambiental. B4.7. Desenvolvemen- to de actitudes individuais e colectivas fronte a determinados problemas mediom- bientais. B4.1. Identificar, a partir de exemplos da vida cotiá, usos dos recursos naturais e consecuencias do seu uso inadecuado fa- cendo fincapé no aforro enerxético e no impacto medioambiental CNB4.1.2. Explica algunhas características e propiedades do aire e as actuacións necesarias para evitar a súa contaminación. CCL CSC B3.5 Clasificación das plantas (herbas, ar- bustos e árbores) a partir de características observables. B3.8. Valoración da biodiversidade e inte- rese pola súa conservación. B3.8. Valoración da biodiversidade e inte- rese pola súa conservación. B3.1. Identificar e clasificar, con criterios científicos, animais, plantas e rochas do seu contorno próximo, recoñecendo as súas características principais, buscando información en fontes variadas CNB3.1.2. Observa, identifica e recoñece as características básicas e clasifica plantas do seu contorno, con criterio científico. CCL CD CAA CSC CSIE L. CASTELÁ 4º EP Contidos (LC) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.1. Estratexias e normas para o inter- cambio comunicativo: participación; ex- B1.1. Participar en situacións de comunicación, dirixidas ou espontáneas, respectando as normas LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos, opinións, sentimentos con certa clarida- CCL CAA 7
 8. posición clara; escoita; respecto á quenda de palabra; entoación adecuada; respecto polos sentimentos, experiencias, ideas, opinións e coñecementos dos e das de- mais. da comunicación: quenda de palabra, escoitar de. LLCB1.1.2. Aplica as normas socioco- municativas: escoita atenta, espera de quendas, participación respectuosa. CSC B1.2. Comprensión e expresión de men- saxes verbais e non verbais. B1.2. Recoñece a información verbal e non ver- bal dos discursos orais e integrala nas producións propiaSB1.2. Recoñece a información verbal e non verbal dos discursos orais e integrala nas producións propias. LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas interac- cións orais, dándolle valor complementa- rio a estes LCB1.2.2. Exprésase cunha pronuncia- ción e unha dicción correctas: articula- ción, ritmo, entoación CCL CAA CSC B1.3. Participación en situación de comu- nicación, espontáneas e dirixidas, utilizan- do un discurso ordenado e coherente. B1.3. Expresarse con coherencia básica de forma oral para satisfacer necesidades de comunicación en diferentes situacións. LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situación de comunicación: -diálogos -exposicións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación CCL CD CAA CSC CSIE L. GALEGA 4º EP Contidos (LG) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.2. Uso guiado de documentos audiovi- suais para obter e relacionar informacións relevantes para aprender B1.2. Utilizar de xeito guiado documentos au- diovisuais valorándoos como instrumento de aprendizaxe. LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a do- cumentos, audio visuais e dixitais para obter a información necesaria para reali- zar traballos ou completar información. CCL CSC B1.4. Actitude de escoita adecuada e res- pecto das de quen fala sen interrupcións inadecuadas. B1.4. Manter unha actitude de escoita activa, deixando falar os demais, sen anticiparse ao que van dicir e respectando as súas opinións LGB1.4.1. Atende as intervencións dos e das demais en actos de fala orais, sen in- terromper. LGB1.4.2. Respecta as opinións da per- CCL CD CAA CSC 8
 9. soa que fala B1.5. Participación e cooperación nas si- tuacións comunicativas habituais (infor- macións, conversas reguladoras da convi- vencia, debates, discusións ou instrucións) con valoración e respecto das normas que rexen a interacción oral (petición e quen- das de palabra, mantemento do tema, res- pecto ás opinións das demais persoas, pa- peis diversos no intercambio comunicati- vo, ton de voz, posturas e xestos adecua- dos B1.5. Participar nas diversas situacións de inter- cambio oral que se producen na aula amosando valoración e respecto polas normas que rexena interacción ora LGB1.5.1. Respecta as quendas de pala- bra nos intercambios orais. LGB1.5.2. Respecta as opinións das per- soas participantes nos intercambios orais e é consciente da posibilidade de empre- gar a lingua galega en calquera intercam- bio oral dentro da escola ou fóra dela. CCL CSC CCEC CAA E. ARTÍSTICA 4º EP Contidos (E.ARTÍSTICA) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B1.9. Exploración de distancias, percorri- dos e situacións de obxectos e persoas en relación co espazo B1.4. Identificar, describir e representar o en- torno natural e o entorno artificial. EPB1.4.2. Representa de diferentes ma- neiras o espazo CCEC CAA CMCCT B1.10. Observación de diferentes manei- ras de representar o espazo (fotografía aé- rea, planos, maquetas, mapas etc.) B1.4. Identificar, describir e representar o en- torno natural e o entorno artificial EPB1.4.2. Representa de diferentes ma- neiras o espazo CCEC B2.8. Exploración de recursos dixitais para a creación de obras artísticas. B2.6. Recoñecer, diferenciar e utilizar a expresi- vidade de diversos materiais e soportes audiovi- suais EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual CCEC CAA VALORES C e S 4º EP Contidos (VCeS) Criterios de Avaliación Estándares de aprendizaxe CC B2.4. A aserción. Exposición e defensa das ideas propias con argumentos funda- dos e razoables empregando estratexias de B2.4. Empregar a aserción. VSCB2.4.1. Expresa abertamente as pro- pias ideas e opinións. VSCB2.4.2. Emprega a linguaxe positiva CCL CSC 9
 10. comunicación construtivas B2.6.A intelixencia interpersoal. A empa- tía: atención, escoita activa, observación e análise de comportamentos. O altruísmo B2.6. Establecer relacións interpersoais positivas empregando habilidades sociais VSCB2.6.1. Emprega diferentes habili- dades sociais VSCB2.6.2. Participa activamente en ac- tividades grupais e reflexiona sobre a súa contribución á cohesión dos grupos so- ciais aos que pertence CSC B3.5. A resolución de conflitos. A lingua- xe positiva na comunicación de pensa- mentos, intencións e posicionamentos per- soais. As fases da mediación formal. A transformación do conflito en oportunida- de. B3.4. Participar activamente na vida cívica de forma pacífica e democrática transformando o conflito en oportunidade coñecendo e empregan- do as fases da mediación e usando a linguaxe po- sitiva na comunicación de pensamentos, inten- cións e posicionamentos persoais VSCB3.4.1. Resolve os conflitos de modo construtivo, con axuda dunha per- soa adulta VSCB3.4.2. Manexa a linguaxe positiva na comunicación de pensamentos e in- tencións nas relacións interpersoais. VSCB3.4.3. Analiza as emocións, senti- mentos e posibles pensamentos das par- tes en conflito. CAA CSIEE CSC TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA ACTIVIDADES TIPO I 1. Visionado película que axude a reflexión sobre o coidado da natureza. La llamada de lo salvaje 2. Visita ao horto e xardín escolar para coñecer e valorar as necesidades e achegas que podemos facer. 3. Análise da entrevista a María Neira nos xornais O Sil e/ou Público. Exposición do problema. https://www.publico.es/entrevistas/maria-nei- ra-nuestra-mejor-defensa.html 4. Obxectivos de desenvolvemento sostible. ODS 14: ACCIÓN POLO CLIMA 5. Visita dun experto no coidado e transformación do medio natural. 10
 11. ACTIVIDADES TIPO II T1-TAREFAS DE DESEÑO DAS ACTIVIDADES DO HORTO-XARDÍN QUE QUEREMOS. T2-TAREFAS DE CREACIÓN E SESIÓNS DA COMISIÓN COS REPRESENTANTES DO ALUMNADO T3-POSTA EN MARCHA, INAUGURACIÓN E ASPECTOS DA REALIZACIÓN EFECTIVA DOS CAMBIOS DO HORTO-XARDÍN. ACTIVIDADES TIPO III 1. Exposición para dar a coñecer as investigacións realizadas a través das plataformas virtuais escolares e o proxecto do xardín e horto escolar. 2. Presentación a toda a comunidade a través da radio escolar, blogs, AV do novo horto e xardín escolar RECURSOS DIDÁCTICOS Persoais Profesorado titor das aulas participantes, alumnado das aulas participantes, outro profesorado do centro, ATE, Equipo Directivo, , Expertos Ambientais Distintas instalacións do centro Metodolóxicos Traballo por proxectos, rutinas de pensamento, estruturas de aprendizaxe cooperativo, STEAM METODOLOXÍA DIDÁCTICA, INCLUÍNDO AS ESTRATEXIAS A DESENVOLVER PARAACADAR OS ESTÁNDARES DE APREN- DIZAXE, ASÍ COMO AADQUISICIÓN DAS COMPETENCIAS CLAVE. MATERIAIS E RECURSOS DIDÁCTICOS. A metodoloxía que se vai empregar procurará unha aprendizaxe significativa, dándolle ao labor didáctico un enfoque globalizador, e na medida das posibilidades lúdico e motivador. Poñeremos especial atención nun trato individualizado, respectando as peculiaridades de cada neno, atendendo aos seus ritmos de aprendizaxe e aos seus intereses persoais. Promoveremos un enfoque interdisciplinar das materias e unha aprendizaxe activa, na que o alumno sexa quen de construír a súa propia aprendizaxe, que se desenvolverá nun ambiente que promoverá o traballo cooperativo, fomentando a aprendizaxe entre iguais. O desenvolvemento de proxectos en torno as materias de estudo serán promovidos como elementos enriquecedores e altamente motivadores e por ser o xeito de afianzar as competencias clave. Se tentará que as tarefas que se desenvolvan vaian orientadas á resolución de problemas da vida real. Na medida das posibilidades se empregarán recursos da rede e as achegas que as TIC fan ao mundo escolar, conscientes de que ese será o mundo no que se moverán os nosos alumnos. Daquela tentaremos desenvolver un espírito crítico con respecto delas, explotando as súas posibilidades pero facendo un uso axeitado e seguro das mesmas. 11
 12. Atenderemos aos distintos ritmos de aprendizaxe do alumnado, e promoveremos unha educación inclusiva. A lectura e a súa promoción terá un tratamento específico dentro da aula. VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES 3º EP Estándares de aprendizaxe (LC) Instrumentos de Avaliación Ponderación LCB1.1.2. Aplica as normas sociocomunicativas: escoita aten- ta, espera de quendas, respecto da opinión dos e das demais. Escala de observación Rexistro anecdótico 2 LCB1.2.1. Integra de xeito global os recursos verbais e non verbais para comunicarse oralmente, identificando o valor co- municativo destes. Escala de observación Rexistro anecdótico 2 LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción co- rrectas. Escala de observación Rexistro anecdótico 2 LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia básica en diversas situacións de comunicación: - Diálogos -Exposicións orais seguindo un modelo, e guiadas, con axuda. Escala de observación Rexistro anecdótico Rúbrica 2 Estándares de aprendizaxe (LG) Instrumentos de Avaliación Ponderación LGB1.2.1. Usa e manexa documentos impresos, audiovisuais e dixitais para obter a información máis importante e necesa- ria Escala de observación. Rexistro anecdótico 2 LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global e as informacións máis relevantes, preguntando se é necesario para verificar a súa comprensión Escala de observación. Rexistro anecdótico Rúbrica 2 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais sinxelos (explicacións, breves exposicións, narracións curtas…) presentando as ideas cunha coherencia lineal elemental e responde preguntas aclaratorias ele- Escala de observación. 2 12
 13. mentais sobre o seu contido. LGB1.3.4. Participa no traballo en grupo. Escala de observación. 2 Estándares de aprendizaxe (ARTÍSTICA) Instrumentos de Avaliación Ponderación EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo Análise de producións. 3,7 EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación audiovisual. Análise de producións. 3,7 Estándares de aprendizaxe (VALORES CeS) Instrumentos de Avaliación Ponderación VSCB1.4.1. Traballa en equipo valorando o esforzo individual e co- lectivo para a consecución de obxectivos. Escala de observación. Diario de clase 2 VSCB1.4.2.Asume as súas responsabilidades durante a colabora- ción. Escala de observación. Diario de clase 2 VSCB2.1.1. Expresar con claridade opinións, sentimentos e emo- cións. Escala de observación. Diario de clase 2 VSCB2.1.2. Emprega apropiadamente os elementos da comunica- ción verbal e non verbal, en consonancia cos sentimentos Escala de observación. Diario de clase 2 VALORACIÓN DAS APRENDIZAXES 4º EP Estándares de aprendizaxe (LC) Instrumentos de Avaliación Ponderación LCB1.1.1. Expresa ideas, pensamentos,opinións, sentimentos con certa claridade Rexistro anecdótico 2 LCB1.2.1. Integra recursos verbais e non verbais para comunicarse nas interaccións orais, dándolle valor complementario a estes Rexistro anecdótico 2 LCB1.2.2. Exprésase cunha pronunciación e unha dicción correctas: articulación, ritmo, entoación. Rexistro anecdótico 2 13
 14. LCB1.3.1. Participa activamente e con coherencia na secuencia das súas ideas en diversas situación de comunicación: -diálogos -exposi- cións orais segundo modelo e guiadas, con axuda, cando cumpra, das tecnoloxías da información e comunicación. Rexistro anecdótico 2 Estándares de aprendizaxe (LG) Instrumentos de Avaliación Ponderación LGB1.2.1. Accede de xeito guiado a documentos, audiovisuais e di- xitais para obter a información necesaria para realizar traballos ou completar información Lista de Control 1 LGB1.3.1. Participa nunha conversa entre iguais, comprendendo o que di o interlocutor e intervindo coas propostas propias Lista de Control 1 LGB1.3.2. Sigue unha exposición da clase e extrae o sentido global Escala de observación 1 LGB1.3.3. Elabora e produce textos orais (explicacións sinxelas, ex- posicións, narracións...) presentando coherentemente a secuencia de ideas,feitos, vivencias e as súas opinións e preferencias, utilizando o dicionario se é preciso. Rúbricas 1 Estándares de aprendizaxe (ARTÍSTICA) Instrumentos de Avaliación Ponderación EPB1.4.2. Representa de diferentes maneiras o espazo Análise de producións. 2 EP2.6.1. Elabora e representa imaxes despois dunha presentación au- diovisual. Análise de producións. 2 Estándares de aprendizaxe (VALORES CeS) Instrumentos de Avaliación Ponderación VSCB2.6.2. Participa activamente en actividades grupais e reflexiona sobre a súa contribución á cohesión dos grupos sociais aos que per- tence. Escala de observación Diario de clase. 2 VSCB2.7.1. Respecta e acepta as diferencias individuais Escala de observación Diario de clase 2 VSCB2.7.2. Recoñece, identifica e expresa as calidades doutras per- Escala de observación 2 14
 15. soas. Diario de clase. VSCB3.3.2. Participa na elaboración das normas da aula Escala de observación Diario de clase. 2 VALORACIÓN DO ENSINO Aspectos positivos Boa predisposición do profesorado e o alumnado cara ao proxecto. Interese e motivación; posibilidade de poder crear sinerxias con outros proxectos que se levan a cabo no centro. Mellorar as relación do alumnado a través do xogo. Redescubrir o xardín e o horto escolar como ecosistema e como espazo educativo. Usar a natureza e os seus elementos para mellorar a capacidade cognitiva, emocional e física do alumna- do. Propostas de mellora Sistematizar os tempos e realizar un cronograma desde comezo de curso que permita levar a cabo as actividades. 15
Anúncio