Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Anúncio

תלוש רכז קבוצה ענב

 1. ‫במעון‬ ‫קבוצה‬ ‫רכז‬ ‫תלוש‬ ‫הסבר‬ ‫ענב‬ ‫בעמותת‬
 2. ‫כלליים‬ ‫פרטים‬ ‫יופיעו‬ ‫הכלליים‬ ‫:בפרטים‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫כתובת‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫המסגרת‬ ‫מספר‬ ,‫המסגרת‬ ‫שם‬ ‫התפקיד‬
 3. ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫פירוט‬ ‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫בסיס‬ ‫שכר‬ ‫ויקבלו‬ ‫חודשיים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫במעמד‬ ‫יועסקו‬ ‫קבוצה‬ ‫רכזי‬6150 ₪ ‫מלאה‬ ‫.למשרה‬ ‫השכר‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולם‬ ,‫זה‬ ‫משכר‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫שלו‬ ‫הבסיס‬ ‫ששכר‬ ‫קבוצה‬ ‫רכז‬ ‫השנייים‬ ‫מבין‬ ‫הגבוה‬
 4. ‫המשך‬ -‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫פירוט‬ ‫שמ‬20%:‫משולמות‬ ‫אלו‬ ‫שעות‬120%‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫קבוצה‬ ‫לרכזי‬ ‫משולמת‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬ . ‫השעות‬ ‫בין‬ .‫חול‬ ‫בימי‬ ‫אחמש"ות‬16:00-22:00‫כלומר‬ ,6‫הינו‬ ‫בתלוש‬ ‫המצויין‬ ‫שעות.הסכום‬ ‫התוספת‬‫:"שעות‬ ‫בשם‬ ‫בתלוש‬ ‫כשורה‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האחמ"שות‬ ‫שעות‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫בלבד‬ ‫נוספות‬100% " ‫שמ‬75%:‫השעות‬ ‫בין‬ .‫שבוע‬ ‫בסוף‬ ‫אחמש"ות‬ ‫תוספת‬ ‫עבור‬ ‫קבוצה‬ ‫לרכזי‬ ‫משולמת‬ ‫זו‬ ‫תוספת‬ 17:00‫שעה‬ ‫עד‬ ,‫שישי‬ ‫ביום‬22:00-‫מ‬ ‫ובשבת‬ ,6:00‫שעה‬ ‫עד‬22:00‫ישולמו‬ ‫במוצ"ש‬ 175%‫הינו‬ ‫בתלוש‬ ‫המצויין‬ ‫.הסכום‬‫התוספת‬‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫האחמ"שות‬ ‫שעות‬ ‫שאר‬ ‫כל‬ ‫את‬ .‫בלבד‬ ‫נוספות‬ ‫:"שעות‬ ‫בשם‬ ‫בתלוש‬ ‫כשורה‬100% ". - ‫בלבד‬ ‫התוספות‬ ‫עבור‬ ‫כללי‬ ‫תשלום‬ :‫הכללי‬ ‫הסכום‬120.3+186.2=306.5‫ש"ח‬
 5. ‫העבודה‬ ‫שעות‬ ‫פירוט‬ ‫המשך‬ ‫את‬ ‫רק‬ ‫בתוכו‬ ‫מכיל‬ ,‫כאן‬ ‫שמצוין‬ ‫הכולל‬ ‫שהסכום‬ ‫שימו‬ -‫התוספות‬20%,‫הערב‬ ‫שעות‬ ‫על‬75%‫שעות‬ ‫ואת‬ ‫שבת‬ ‫שעות‬ ‫על‬ ‫הלילה‬ ‫הלילה‬ ‫ושעות‬ "‫העבודה‬ ‫"שעות‬ ‫בין‬ ‫תחברו‬ .‫סה"כ‬ ‫עבדתם‬ ‫שעות‬ ‫כמה‬ ‫לדעת‬ ‫תחפצו‬ ‫:אם‬ 97.53+56= 153.53 ‫במסגרת‬ ‫שנכחתם‬ ‫סה"כ‬ ‫שעות‬
 6. ‫תשלומים‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬100%:) ‫שעתי‬ ‫שכר‬ ‫ישולם‬ ‫בגינן‬ ‫הנוספות‬ ‫השעות‬ ‫כל‬ ‫אלו‬33.42‫האלו‬ ‫השעות‬ ,( ‫את‬ ‫כוללות‬ ‫כפי‬ ,‫סופ"ש‬ ‫ערב/שעות‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ ‫תוספת‬ ‫גם‬ ‫בנוסף‬ ‫משולמת‬ ‫עליהן‬ ,‫אחמש"ות‬ ‫בגין‬ ‫השעות‬ ‫קודמת‬ ‫בשקופית‬ ‫.שצוין‬ ‫כוננות‬ ‫גמול‬‫בהסכם‬ ‫מופיע‬ ‫לא‬ : ! :‫הבראה‬ ‫דמי‬‫השנה‬ ‫בסוף‬ ,‫לעבודתו‬ ‫השניה‬ ‫מהשנה‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫מקבל‬ ‫עובד‬ ‫יחסיים‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫מקבל‬ ‫העובד‬ ‫השניה‬ ‫השנה‬ ‫מן‬ .‫השנה‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫יקבל‬ ‫הפרטי‬ ‫למגזר‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫לעניין‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬ ‫צו‬ ‫לפי‬ ‫עבודה‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫.עבור‬ :‫נטו‬ ‫רכב‬ ‫בטוח‬ + ‫רכב‬ ‫גלום‬‫וטסט‬ ‫מקיף‬ ,‫חובה‬ ‫ביטוח‬ ‫עבור‬ ‫מלא‬ ‫החזר‬ ‫יקבלו‬ ‫קבוצה‬ ‫רכזי‬ . -‫נסיעה‬ ‫דמי‬‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫לתעריפי‬ ‫בהתאם‬ ‫המחושב‬ ‫אישי‬ ‫תעריף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫חריגות/נוספות/דלק‬ ‫נסיעות‬ ‫וישנן‬ ‫במידה‬ .‫למסגרת‬ ‫ההגעות‬ ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫המגורים‬ ‫לאזור‬ ‫בתפקיד‬ ‫נסיעה‬ ‫כהחזר‬ ‫יופיעו‬ ‫בנפרד‬ ‫שהוגשו‬ ‫סלולרי‬ ‫שווי‬‫טלפון‬ ‫החזר‬ ‫מופיע‬ ‫איפה‬ : ?
 7. -‫מצטבר‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ברוטו‬‫מתייחסים‬‫מתחילת‬ ‫שמצטברים‬ ‫שכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫ינואר‬ -‫לקצבה‬ ‫ברוטו‬‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשות‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ (‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫פיצויים‬ ,‫)פנסיה‬ .‫ועוד‬ ‫נסיעות‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫כולל‬‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫מופיעים‬ ‫לא‬ ‫מדוע‬100%‫כחלק‬ ‫שסעיף‬ ‫כפי‬ ?‫מזה‬12.13 ? -‫לקה"ש‬ ‫ברוטו‬‫לפנסיה‬ ‫לברוטו‬ ‫זהה‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬ ‫סוציאליים‬ ‫תנאים‬
 8. ‫סוציאליים‬ ‫תנאים‬ ‫המשך‬ :‫חדשה‬ ‫מבטחים‬‫העמותה‬‫חודש‬ ‫מדי‬ ,"‫החדשה‬ ‫"מבטחים‬ ,‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבירה‬12%)6%+ ‫תגמולים‬6% ‫בנוסף‬ .(‫ותק‬ ‫תוספת‬ + ‫)יסוד‬ ‫הפנסיוני‬ ‫מהשכר‬ (‫פיצויים‬‫העובד/ת‬‫מעביר‬5.5%‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫השלימ/ה‬ ‫שעובד/ת‬ ‫לאחר‬6‫עוד‬ ‫לה/ו‬ ‫להפריש‬ ‫מתחילה‬ ‫העמותה‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬2.33%,‫קרי‬ ‫הפיצויים‬ ‫בגין‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬8.33%:‫פיצויים‬ + ‫פנסיה‬ ‫עבור‬ ‫וסה"כ‬ ,‫פיצויים‬ ‫עבור‬14.33%‫לאחר‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ . -‫ה‬ ‫את‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ‫שנה‬ ½2.33%‫כפול‬6‫חודשים‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫הוא/היא‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫העובד/ת‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ .‫מפוטר/ת‬ ‫/הוא‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבין‬ ‫התפטר/ה‬‫והיא/הוא‬ ,‫בעמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫שהשלימ/ה‬ ‫לפני‬ ‫שהתפטר/ה‬ ‫עובד/ת‬ ,‫למעט‬ -‫ה‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬ ‫ללא‬ ‫הפיצויים‬ ‫את‬ ‫מקבל/ת‬2.33‫אחוזים‬ -‫ה‬ ‫את‬ ‫ת/יקבל‬ ‫לא‬ ,‫מראש‬ ‫התפטרותו/ה‬ ‫על‬ ‫הודיע/ה‬ ‫שלא‬ ‫עובד/ת‬ ‫כן‬ ‫כמו‬2.33‫אחוזים‬
 9. ‫סוציאליים‬ ‫תנאים‬ ‫המשך‬ ‫במקרה‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫יקבלו‬ ‫קבוצה‬ ‫רכז/ת‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫מגדיר‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫היא‬ ‫ההשתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫ענ"ב‬ ‫עמותת‬ ‫של‬‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫יהב‬ ‫לאחר‬ ‫לפדות‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ,‫ממס‬ ‫הפטורה‬ ‫חסכון‬ ‫קופת‬ ‫הינה‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬ 6‫נפתחה‬ ‫בו‬ ‫מהיום‬ ‫שנים‬ ‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬ ‫מתוך‬ ‫נקבע‬ ‫התשלום‬ ‫אחוז‬ :‫התשלום‬ ‫חלוקת‬ ‫אופן‬4.5%+ ‫מעביד‬ ‫הפרשות‬1.5%‫הפרשות‬ ‫עובד‬
 10. ‫בריאות‬ ‫ומס‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫חוק‬ ‫לפי‬ -‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫הברוטו‬ ‫מתוך‬ ‫הם‬ ‫החישובים‬ ‫שכל‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫הבא‬ ‫בשקף‬ ‫הטבלה‬ ‫עפ"י‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ + ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫דרישה‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫שהוחזרו‬ ‫בתפקיד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫לסכום‬ ‫ייכלל‬ ‫לא‬ ‫הנוכחית‬ ‫בדוגמא‬ -‫הכללי‬ " ‫רובריקת‬ ‫)תחת‬ ‫ברוטו‬ ‫מהשכר‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬‫החודש‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ברוטו‬‫סכום‬ ‫עד‬ (" 5171- ₪3.1%‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬ ,‫לכך‬ ‫מעל‬ ‫סכום‬ ‫כל‬ ,5%‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ . ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫ברוטו‬ ‫מהשכר‬5171₪0.4%‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬ ,‫לכך‬ ‫מעל‬ ‫סכום‬ ‫כל‬ .7‫אחוזים‬ ‫בדוגמא‬ ‫למשל‬ -‫בריאות‬ ‫דמי‬ ‫ינכה‬ ‫המעביד‬3.10%‫מתוך‬5171=‫ש"ח‬160.301‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ודמי‬ .0.4%=20.684 ) ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬10,708-5171=5537‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ,(‫ש"ח‬5%=276.85‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ודמי‬ . 7%=387.59 -‫סה"כ‬276.85+160.301=437.2₪-‫ו‬ .‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬20.68+387.59=408.3₪‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫מהמעביד‬ ‫שינוכו‬ ‫אחוזים‬ ‫כנ"ל‬ = ‫הבא‬ ‫שבשקף‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫הלאה‬ ‫וכן‬
 11. ‫שעד‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60% (‫מופחת‬ ‫שיעור‬ ) - ‫הממוצע‬ ‫מהשכר‬  -5,171‫ש"ח‬ ‫שמעל‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60%‫מהשכר‬ ‫המרבית‬ ‫ההכנסה‬ ‫ועד‬ ‫הממוצע‬ ‫)שיעור‬ ‫ביטוח‬ ‫בדמי‬ ‫החייבת‬  - (‫מלא‬41,850‫ש"ח‬ ‫מעסיק‬ ‫עובד‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫מעסיק‬ ‫עובד‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫לאומי‬ % 3.45 % 0.40 % 3.85 % 5.90 % 7.00 % 12.90 ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫בריאות‬ - % 3.10 % 3.10 - % 5.00 % 5.00 ‫הכול‬ ‫סך‬ % 3.45 % 3.50   % 6.95 % 5.90 % 12.00 % 17.90
 12. ‫וועד‬ ‫ומס‬ ‫ארגון‬ ‫מס‬ ‫חבר/טיפול‬ ‫דמי‬ ‫משלם‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫עליו‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫כיום‬ ‫ממי‬ ‫נגבים‬ ‫טיפול‬ ‫ודמי‬ ‫איגוד‬ ‫מחברי‬ ‫נגבים‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ - ‫זהים‬ ‫הינם‬ ‫לעובדים‬ ‫בכוח‬ ‫והטיפול‬ ‫החבר‬ ‫דמי‬ ‫איגוד‬ ‫חבר‬ ‫שאינו‬ ‫הוא‬ ‫המשכרות‬ ‫מתלוש‬ ‫היורד‬ ‫התשלום‬0.8%.‫ס‬‫מ‬‫ב‬ ‫ב‬‫י‬‫י‬‫ח‬‫ה‬ ‫ו‬‫ט‬‫ו‬‫ר‬‫ב‬‫ה‬ ‫ר‬‫כ‬‫ש‬ ‫ך‬‫ו‬‫ת‬‫מ‬ ‫גורמים‬ ‫לשני‬ ‫מנותב‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ ‫משולם‬‫ארגון‬ ‫כמס‬‫מדמי‬ ‫מורכב‬ ‫לעובדים‬ ‫כוח‬ ‫של‬ ‫הפעילות‬ ‫תקציב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫לעובדים‬ ‫לכוח‬ -‫בלבד‬ ‫חבר/טיפול‬0.6‫אחוזים‬ ) ‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫פנימי‬ ‫תקציב‬ ‫הוא‬‫ועד‬ ‫מס‬‫נסיעות‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ,‫שביתה‬ ‫לקרן‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ישמש‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ - ( -‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫עובדים‬ ‫לייצוג‬ ‫לעו"ד‬ ‫ותשלום‬ ‫ועד‬ ‫לחברי‬0.2‫אחוזים‬ ‫בכך‬ ,‫איגוד‬ ‫חברי‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫קוראים‬ ‫אנו‬ ,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫שהתשלום‬ ‫כיוון‬ :‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫לטופס‬ ‫קישור‬ ‫מצורף‬ ‫הבא‬ ‫בדף‬ - ‫באיגוד‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫ולהיות‬ ‫להשפיע‬ ‫תוכלו‬ ‫לאיגוד‬ ‫ההצטרפות‬
 13. ‫והיעדרויות‬ ‫אישיים‬ ‫תעריפים‬ ‫מופיע‬ ‫?מה‬ ‫וותק‬ ‫עקב‬ ‫בתעריף‬ ‫שינוי‬ ‫אין‬ -‫ותק‬ ‫העסקה‬ ‫תחילת‬ ‫תאריך‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫מספר‬ ‫עבדת‬ ‫בהם‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬ -‫משרה‬ ‫אחוזי‬ ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫בעמותה‬ ‫שמעודכן‬ ‫כפי‬ ‫הנסיעות‬ ‫תעריף‬ ‫לשעה‬ ‫תעריף‬ ‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יש‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫קבוצה‬ ‫לרכז‬ 5 ‫אחוזים‬ ‫מופיע‬ ‫מה‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫העסקה‬ ‫שהחלו‬ ‫לעובדים‬ ‫:הקיבוצי‬ ‫וימי‬ ,‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫מופיעים‬ ‫שמאל‬ ‫מצד‬ ‫כשיפדו‬ .‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫שנצברו‬ ‫המחלה‬ ‫ישנים‬ ‫תעריפים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫וימי‬ ,‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫מופיעים‬ ‫ימין‬ ‫מצד‬ ‫כשיפדו‬ .‫ההסכם‬ ‫לאחר‬ ‫שנצברו‬ ‫המחלה‬ ‫חדש‬ ‫תעריף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫שקפים‬ ‫ראו‬ -‫והבראה‬ ‫מחלה‬ ,‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫נפרדים‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫פדיון‬ ‫על‬ ‫משפט‬ ‫לנסח‬ -‫מרב‬
 14. ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫למינימום‬ ‫זכאיים‬ ‫חודשיים‬ ‫עובדים‬15‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫לימי‬ ‫זכאיים‬ ‫שהיו‬ ‫עובדים‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫אך‬ ,‫בשנה‬ ‫מכסת‬ ‫תהיה‬ ,‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫חופשה‬ ‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הגבוהה‬ ‫שלהם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬
 15. ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫מדריך/כה‬ ‫מקבל‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬18.‫מחלה‬ ‫ימי‬1.5‫חודש‬ ‫כל‬ . ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫מכסה‬ ‫עד‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬90‫צבורים‬ ‫ימים‬ . ‫ממעסיקו‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ ‫שנעדר‬ ‫עובד‬ ‫שיעורי‬ ‫לפי‬ ,‫המקסימאלית‬ ‫הזכאות‬ ‫לתקופת‬ ‫בכפוף‬ ,‫תשלום‬ ‫הבאים‬ ‫:התשלום‬  ‫היעדרות‬ ‫יום‬                   ‫התשלום‬ ‫שיעור‬ ‫            אין‬             ‫ראשון‬                                      ‫    תשלום‬ ‫שלישי‬ + ‫שני‬                 50%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬                   ‫ואילך‬ ‫רביעי‬100%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ ‫לגיל‬ ‫)מתחת‬ ‫ילד‬ ‫מחלת‬ ‫בשל‬ ‫היעדרות‬16 ) -‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬8‫כלולים‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫להם‬ ‫בנוסף‬ ‫ואינם‬ ,‫האישיים‬ ‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫במכסת‬8‫ימי‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫ילדיו‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הם‬ ‫ההיעדרות‬ -‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ,‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫לעובד‬8‫בלבד‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬
 16. ‫שאלות‬ ‫!?עוד‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫ו/או‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬ ‫תלוש‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ .‫לעזור‬ ‫נשמח‬ ‫אנו‬ - ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫ומתעוררות‬ ‫במידה‬ ‫התקשרות‬ ‫ופרטי‬ ‫שאלות‬ ‫בצירוף‬ ‫האיגוד‬ ‫לדוא"ל‬ ‫או‬ ‫האיגוד‬ ‫לפקס‬ ‫משכורת‬ ‫בהקדם‬ ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫איגוד‬ ‫ונציג‬ :‫פקס‬153-52-6665087 ‫:דוא"ל‬  egud.hasut.hanoar@gmail.com ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ ,‫בשבילכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫ורעיון‬ ‫עניין‬ ,‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נמצאים‬ ‫ההנהגה‬ ‫וחברות‬ ‫חברי‬ ‫האיגוד‬ ‫.בבלוג‬ ‫לינק‬ ‫לאיגוד‬ ‫הצטרפות‬ ‫האיגודלטופס‬ ‫מייל‬ / ‫לפקס‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫אותו‬ - ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫ו/או‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬
Anúncio