Anúncio

מצגת עוסית אותות

בורג קטן em העמותה למלחמה ברוע הבין לאומי
1 de Jun de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a מצגת עוסית אותות(20)

Anúncio

מצגת עוסית אותות

 1. ‫השכר‬ ‫תלוש‬ ‫הסבר‬ / /‫ת‬ ‫סוציאלי‬ ‫ת‬ ‫לעובד‬ ‫אותות‬ ‫עמותת‬
 2. ‫ואישיים‬ ‫כללים‬ ‫פרטים‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ,‫התלוש‬ ‫מספר‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫ניכויים‬ ‫תיק‬ ,‫ת.ז‬ ‫מספר‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫פרטי‬
 3. ‫משרה‬ ‫והיקף‬ ‫יסוד‬ ‫שכר‬ -‫ל‬ ‫מתחילה‬ ‫סוציאלי/ת‬ ‫עובד/ת‬ ‫של‬ ‫העבודה‬ ‫שכר‬ :‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬100%‫הוא‬ ‫משרה‬ 6,800.₪ ‫הוא‬ ‫וותק‬ ‫ללא‬ -‫מתחיל/ה‬ ‫עובד/ת‬ ‫של‬ ‫שעתי‬ ‫שכר‬36.9)6,800/ ‫היסוד‬ ‫שכר‬ ₪184(‫שעות‬ ‫על‬ ‫עמדה‬ ‫המלאה‬ ‫משרתן‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫אשר‬ ‫עו"סיות‬169‫באותה‬ ‫לעבוד‬ ‫ימשיכו‬ ,‫שעות‬ .(‫יגדל‬ ‫לא‬ ‫עבודתן‬ ‫שעות‬ '‫)מס‬ ‫מתכונת‬ / "‫הוא‬ ‫ית‬ ‫ס‬ ‫עו‬ ‫של‬ ‫המשרה‬ ‫היקף‬ ‫אותות‬ ‫עמותת‬ ‫מסגרות‬ ‫ברוב‬ 100%‫משרה‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫ומשרד‬ ‫במידה‬ ‫כי‬ , ‫קובע‬ ‫התעריף‬ ‫את‬ ‫יעדכן‬ ‫הרווחה‬ ‫בשנים‬20132014‫הכסף‬ ‫כל‬ ‫מכך‬ ‫כתוצאה‬ ‫שיתווסף‬ ‫לצורך‬ ‫ישמש‬ ‫העמותה‬ ‫לתקציב‬ .‫העו"סיות‬ ‫שכר‬ ‫שיפור‬
 4. ‫תואר‬ ‫ותוספת‬ ‫ותק‬ ‫זו‬ ‫ותוספת‬ - ‫בתלוש‬ ‫כשורה‬ ‫רשומה‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬‫הפרשות‬ ‫לטובת‬ ‫מחושבת‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫פיצויים‬ ,‫)פנסיה‬ ‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ (‫חופש‬ -‫ב‬ ‫יגדל‬ ‫הבסיס‬ ‫ההסכם-שכר‬ ‫עפ"י‬2%-‫מ‬ ‫יותר‬ ‫לא‬ ‫אך‬ ‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫כל‬ ‫עבור‬12% ‫מעניק‬ ‫שני‬ ‫תואר‬5%‫התוספת‬ .‫לשכר‬ ‫תוספת‬‫הפרשות‬ ‫לטובת‬ ‫מחושבת‬ .‫בתלוש‬ ‫כשורה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ‫רשומה‬ ‫היא‬ ‫גם‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫שכר‬ ‫תוספת‬ (‫בתלוש‬ ‫)השורה‬ ‫וותק‬ 2%=136 1 4%=272 2 6%=408 3 8%=544 4 10%=680 5 12%=816 6‫ואילך‬
 5. ‫שני‬ ‫ותואר‬ ‫ותק‬ ‫בתוספת‬ ‫בודדת‬ ‫שעה‬ ‫שכר‬ ‫חישוב‬ :‫הקודמת‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ 2%‫של‬ ‫תוספת‬ - ‫ותק‬136.₪ 6,800+ ₪136= ₪6936.₪ ‫ל‬ ‫לחלק‬ ‫זה‬ ‫סכום‬184‫שעות‬ :‫בודדת‬ ‫לשעה‬ ‫תעריף‬ ‫הוא‬ ‫עבודה‬ 37.70. ₪ 5%‫תואר‬ ‫עבור‬ ‫תוספת‬ -2.
 6. ‫נסיעות‬ ‫תעריף‬ ‫עפ"י‬ ‫משולמות‬ ‫נסיעות‬ .‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫לעבודה‬ ‫הגעה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫של‬ ‫תעריף‬ ‫משולם‬13.20.₪ ‫כולל‬ ‫זה‬ ‫תעריף‬2‫)הגעה‬ ‫נסיעות‬ = ‫לעבודה‬ ‫וחזרה‬6.60X 2= 13.20.(₪ ‫ואתם‬ ‫שבמידה‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫לדוגמא‬ - ‫נסיעות‬ ‫ליותר‬ ‫נדרשים‬ 2‫תשלום‬ ‫תעריף‬ ‫צד‬ ‫לכל‬ ‫נסיעות‬ ‫שתיים‬ ‫פי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הנסיעות‬ ‫כלומר‬26.40‫עבור‬ ‫תשלום‬ ‫או‬ ₪ .‫חודשי‬ ‫חופשי‬
 7. ‫הבראה‬ ‫דמי‬ *.‫לשנה‬ ‫משנה‬ ‫להשתנות‬ ‫עשוי‬ ‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫כספי‬ ‫ערך‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫במשק‬ ‫הרלוונטי‬ ‫ההרחבה‬ ‫לצו‬ ‫ובהתאם‬ ‫הוותק‬ ‫לשנות‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ‫העובד‬ ‫מקבל‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬ .‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫סכום‬ ‫מלוא‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫יופיע‬ ,‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫לאחר‬ ‫אשר‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫הסכום‬ ,‫כלומר‬ .‫ההבראה‬ ‫דמי‬ .‫בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫עשר‬ ‫לשתיים‬ ‫מחולק‬
 8. ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫סוציאלי/ת‬ ‫עובד/ת‬ ‫מקבל‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬18.‫מחלה‬ ‫ימי‬1.5.‫חודש‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫מכסה‬ ‫עד‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬90.‫צבורים‬ ‫ימים‬ ‫בכפוף‬ ,‫תשלום‬ ‫ממעסיקו‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ ‫שנעדר‬ ‫עובד‬ :‫הבאים‬ ‫התשלום‬ ‫שיעורי‬ ‫לפי‬ ,‫המקסימאלית‬ ‫הזכאות‬ ‫לתקופת‬ ‫היעדרות‬ ‫יום‬‫התשלום‬ ‫שיעור‬ ‫ראשון‬‫תשלום‬ ‫אין‬ ‫שלישי‬ + ‫שני‬50%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ ‫ואילך‬ ‫רביעי‬100%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ ‫לגיל‬ ‫)מתחת‬ ‫ילד‬ ‫מחלת‬ ‫בשל‬ ‫היעדרות‬16( -‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬8‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫במכסת‬ ‫כלולים‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫להם‬ ‫בנוסף‬ ‫ואינם‬ ,‫האישיים‬8‫של‬ ‫ילדיו‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הם‬ ‫ההיעדרות‬ ‫ימי‬ -‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ,‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ ,‫העובד‬8‫היעדרות‬ ‫ימי‬ .‫בלבד‬
 9. ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫העבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫ולפי‬ ‫הוותק‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬ ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫פדיון‬ ‫כי‬ ,‫)יצוין‬ .‫המשרה‬ ‫חלקיות‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ‫בשבוע‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬8.5.(‫עבודה‬ ‫שעות‬ .‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫משלמת‬ ‫עמותה‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬ ‫גבוהים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫המקבלים‬ ‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬ ‫ישנם‬ .‫המיטיבות‬ ‫זכויותיהן‬ ‫את‬ ‫מעגן‬ ‫הקיבוצי‬ ‫וההסכם‬ ,‫יותר‬ ‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שאותו‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬: ‫לשבוע‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬5‫ימים‬ ‫וותק‬ ‫שנות‬ 10 ‫עד‬ ‫משנה‬4‫שנים‬ 12 5‫שנים‬ 17 6-8‫שנים‬ 23 - ‫ה‬ ‫השנה‬9‫ואילך‬
 10. ‫התלוש‬ ‫של‬ ‫הימיני‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫הסבר‬ - ‫במס‬ ‫חייב‬ ‫ברוטו‬‫רכיבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬ .‫מתנות‬ ‫שווי‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫רכיבים‬ ‫בתוספת‬ ‫השכר‬ -‫לפנסיה‬ ‫ברוטו‬‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ ,‫פיצויים‬ ,‫)פנסיה‬ ‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשות‬ (‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ .‫ועוד‬ ‫נסיעות‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ -‫לקה"ש‬ ‫ברוטו‬‫זה‬ ‫ברוטו‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬ .‫לפנסיה‬ ‫לברוטו‬ ‫זהה‬ ‫אינפורמטיביים‬ ‫נתונים‬‫בכל‬ ‫להופיע‬ ‫שחייבים‬ ) ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫כמו‬ .‫משכורת‬ ‫תלוש‬22.04( -‫פנסיוני‬ ‫לא‬ ‫ברוטו‬‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫הברוטו‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫לתנאים‬ ‫להפרשות‬ ‫אחוזים‬ ‫לטובת‬ ‫נכלל‬ ‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .‫סוציאליים‬ .‫ונסיעות‬ -‫מצטברים‬ ‫נתונים‬‫שכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫מתייחסים‬ .‫ינואר‬ ‫מתחילת‬ ‫שמצטברים‬
 11. ‫מדרגות‬ ‫שתי‬ ‫לפי‬ ‫הוא‬ ‫התשלום‬ ‫חישוב‬: 1‫תשלום‬ ‫עד‬ .5171"‫במס‬ ‫חייב‬ ‫"ברוטו‬ ₪ .2‫מעל‬ ‫הסכום‬ ‫יתרת‬ ‫חישוב‬ .5171₪ :‫לאומי‬ ‫ביטוח‬1.0.40%X 5171= 20.7 2.7%X 2255 = 157.8 ‫סה"כ‬179₪ :‫בריאות‬ ‫מס‬1.3.10%X 5171 = 160.3 2.5%X 2255 (7426-5171)= 112.75 ‫סה"כ‬274.5₪ :‫בריאות‬ ‫ומס‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫חובה‬ ‫ניכוי‬ .‫המסים‬ ‫שני‬ ‫מחושבים‬ ‫כיצד‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬ ‫עפ"י‬ 274.5+ ₪179= ₪453.05* ₪ ‫מ.בריאות‬ + ‫ב.ל‬ ‫תשלום‬
 12. ‫חובה‬ ‫ניכוי‬2:‫החדשה‬ ‫מבטחים‬8.33 1.:‫חדשה‬ ‫מבטחים‬‫העמותה‬‫חודש‬ ‫מדי‬ ,"‫החדשה‬ ‫"מבטחים‬ ,‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבירה‬12%)6%+ ‫תגמולים‬ 6%‫בנוסף‬ .(‫ותק‬ ‫תוספת‬ + ‫)יסוד‬ ‫הפנסיוני‬ ‫מהשכר‬ (‫פיצויים‬‫העובד‬‫מעביר‬5.5%.‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ 2.‫השלימה‬ ‫שעובדת‬ ‫לאחר‬6‫עוד‬ ‫לה‬ ‫להפריש‬ ‫מתחילה‬ ‫העמותה‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬2.33%‫הפיצויים‬ ‫בגין‬ ‫חדשה‬ ‫"מבטחים‬ ‫בשם‬ ‫נפרדת‬ ‫בשורה‬ ‫נכתב‬ ‫)לעיתים‬2‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ,‫קרי‬ .("8.33% :‫פיצויים‬ + ‫פנסיה‬ ‫עבור‬ ‫וסה"כ‬ ,‫פיצויים‬ ‫עבור‬14.33%‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ . -‫ה‬ ‫את‬ ‫רטרואקטיבית‬2.33%‫כפול‬6.‫חודשים‬ 3.‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫היא‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫העובדת‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ .‫מפוטרת‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבין‬ ‫התפטרה‬‫והיא‬ ,‫בעמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫שהשלימה‬ ‫לפני‬ ‫שהתפטרה‬ ‫עובדת‬ ,‫למעט‬ -‫ה‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬ ‫ללא‬ ‫הפיצויים‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬2.33%. 1:‫בדיקה‬ . :‫עמותה‬14.33%X *6936= 994₪ :‫עו"ס/ית‬5.5%X 6936= 381.5₪ 17.5%=1375₪ ‫יסוד‬ *6,800‫ותק‬ +136= ₪6936₪ (‫לפנסיה‬ ‫)ברוטו‬
 13. ‫חובה‬ ‫ניכוי‬3( ) " :‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫ס‬ ‫עו‬ ‫יהב‬ ‫במקרה‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫יקבלו‬ ‫סוציאלי/ת‬ ‫עובד/ת‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫מגדיר‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ."‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫"יהב‬ ‫היא‬ ‫ההשתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫אותות‬ ‫עמותת‬ ‫של‬ ‫לאחר‬ ‫לפדות‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ,‫ממס‬ ‫הפטורה‬ ‫חסכון‬ ‫קופת‬ ‫זו‬ ‫הינה‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬6 .‫נפתחה‬ ‫בו‬ ‫מהיום‬ ‫שנים‬ (‫השתלמות‬ ‫)קרן‬ ‫קה"ש‬ ‫ברוטו‬ ‫מתוך‬ ‫נקבע‬ ‫התשלום‬ ‫אחוז‬ :‫התשלום‬ ‫חלוקת‬ ‫אופן‬ 7.5%+ ‫מעביד‬ ‫הפרשות‬2.5%.‫עובד‬ ‫הפרשות‬ :‫בדיקה‬ :‫עו"ס/ית‬2.5%‫מתוך‬6936=173.4₪ :‫עמותה‬7.5%‫מתוך‬6936=520.2₪ ‫הוא‬ ‫לחיסכון‬ ‫סה"כ‬693.6₪
 14. /‫טיפול‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ .‫חבר/טיפול‬ ‫דמי‬ ‫משלם‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫עליו‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫כיום‬ ‫זהים‬ ‫הינם‬ ‫לעובדים‬ ‫בכוח‬ ‫והטיפול‬ ‫החבר‬ ‫דמי‬‫ודמי‬ ‫איגוד‬ ‫מחברי‬ ‫נגבים‬ ‫חבר‬ ‫)דמי‬ .(‫איגוד‬ ‫חבר‬ ‫שאינו‬ ‫ממי‬ ‫נגבים‬ ‫טיפול‬ ‫הוא‬ ‫המשכרות‬ ‫מתלוש‬ ‫היורד‬ ‫התשלום‬0.8%.‫במס‬ ‫החייב‬ ‫הברוטו‬ ‫שכר‬ ‫מתוך‬ :‫גורמים‬ ‫לשני‬ ‫מנותב‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ 0.6%‫הפעילות‬ ‫תקציב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫לעובדים‬ ‫לכוח‬ ‫חבר/טיפול‬ ‫כדמי‬ ‫משולם‬ - .‫בלבד‬ ‫חבר/טיפול‬ ‫מדמי‬ ‫מורכב‬ ‫לעובדים‬ ‫כוח‬ ‫של‬ 0.2%,‫שביתה‬ ‫לקרן‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ישמש‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ - ‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫פנימי‬ ‫תקציב‬ ‫הוא‬ - .‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫עובדים‬ ‫לייצוג‬ ‫לעו"ד‬ ‫ותשלום‬ ‫ועד‬ ‫לחברי‬ ‫נסיעות‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫חברי‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫קוראים‬ ‫אנו‬ ,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫שהתשלום‬ ‫כיוון‬ :‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫הבא‬ ‫)בדף‬ ‫באיגוד‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫ולהיות‬ ‫להשפיע‬ ‫תוכלו‬ ‫בכך‬ ,‫איגוד‬ .(‫לאיגוד‬ ‫ההצטרפות‬ ‫לטופס‬ ‫קישור‬ ‫מצורף‬
 15. ‫האיגוד‬ ‫הנהגת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫פרטי‬ ‫לפקס‬ ‫משכורת‬ ‫תלוש‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ .‫לעזור‬ ‫נשמח‬ ‫אנו‬ - ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫ומתעוררות‬ ‫במידה‬ ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫איגוד‬ ‫ונציג‬ ‫התקשרות‬ ‫ופרטי‬ ‫שאלות‬ ‫בצירוף‬ ‫האיגוד‬ ‫לדוא"ל‬ ‫או‬ ‫האיגוד‬ .‫בהקדם‬ :‫פקס‬153-52-6665087;:‫דוא"ל‬egud.hasut.hanoar@gmail.com ‫וחברות‬ ‫חברי‬ ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ ,‫בשבילכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫ורעיון‬ ‫עניין‬ ,‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נמצאים‬ ‫ההנהגה‬.‫האיגוד‬ ‫בבלוג‬ (‫האיגוד‬ ‫מייל‬ / ‫לפקס‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫)אותו‬ ‫לאיגוד‬ ‫הצטרפות‬ ‫לטופס‬ ‫לינק‬ ,‫לשלם‬ ‫מחויבת‬ ‫העמותה‬ ‫אותו‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫יש‬ .‫המקסימום‬ ‫את‬ ‫מגדיר‬ ‫ואינו‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫ו/או‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬

Notas do Editor

 1. האם אנו מוגדרים כעובדי קבלן?
Anúncio