Anúncio
Anúncio

הסבר תלוש שכר מדריך עמותת ענב

 1. ‫שכר‬ ‫תלושי‬ ‫הסבר‬ ‫ענ"ב‬ ‫בעמותת‬ ‫למדריך‬
 2. ‫אישיים‬ ‫פרטים‬ ‫העבודה‬ ‫חודש‬ ,‫העובד‬ ‫ושם‬ ,‫עובד‬ '‫מס‬ ,‫.ת.ז‬ ‫עובדים‬ ‫אתם‬ ‫בו‬ ‫מעון‬ / ‫ההוסטל‬ ‫ושם‬ ,‫המעביד‬ ‫שם‬
 3. "‫נשחק‬ ‫העובדים‬ ‫שכר‬ ‫השנים‬ ‫עם‬ .‫החוזה‬ ‫לסוג‬ ‫אלא‬ ,‫בעבודה‬ ‫שלכם‬ ‫לוותק‬ ‫לא‬ ‫הכוונה‬ – "‫חדש‬ ‫,מדריך‬ -‫ב‬ ‫לעבודה‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ועובדים‬3‫מהחוזה‬ ‫בהרבה‬ ‫גרוע‬ ‫שהוא‬ "‫"חדש‬ ‫בחוזה‬ ‫מועסקים‬ ‫האחרונות‬ ‫השנים‬ ‫לו‬ ‫.שקדם‬
 4. ‫בנקודה‬ ‫עולה‬ ‫שהוותק‬ ‫תראו‬ ‫שנה‬ ‫וכל‬ ,‫חודש‬ ‫כל‬ ‫עולה‬ – ‫העסקה‬ ‫ותק‬ ‫לכם‬ ‫מקנה‬ ‫וותק‬ ‫נקודת‬ ‫כל‬ – ‫לב‬ ‫!שימו‬ – ‫ב‬ ‫עולה‬ ‫היה‬ ‫המדריכים‬ ‫שכר‬ ‫בעבר‬5%‫כ‬ ‫של‬ ‫הזעומה‬ ‫התוספת‬ ‫אפילו‬ ‫כיום‬ ‫אולם‬ ,‫שנה‬ ‫מדי‬1.5 ₪ ‫נותר‬ ‫והוא‬ ,‫לנו‬ ‫מעודכנת‬ ‫אינה‬ ‫השעתי‬ ‫לשכר‬24‫לשעה‬ ₪ . ‫...כלום‬ ‫תמריצים‬ ‫בו‬ ‫ואין‬ ,‫השנים‬ ‫לאורך‬ ‫בעבודה‬ ‫צוברים‬ ‫שאנו‬ ‫הרב‬ ‫הניסיון‬ ‫את‬ ‫מבטא‬ ‫לא‬ ‫שלנו‬ ‫שהשכר‬ ‫כך‬ ‫ובהוסטלים‬ ‫במעונות‬ ‫האדם‬ ‫כוח‬ ‫בעיית‬ ‫עם‬ ‫להתמודד‬ ‫.שיסייעו‬
 5. ‫שלי‬ ‫השכר‬ ‫בנוי‬ ‫איך‬ ‫?אז‬ ‫רגיל‬ ‫שכר‬ ‫משלמים‬ ‫שעליהן‬ ‫השעות‬ ‫רק‬ ‫אלא‬ ,‫החודש‬ ‫שעבדנו‬ ‫השעות‬ ‫כל‬ ‫אינן‬ ‫העבודה‬ ‫.שעות‬ ‫הן‬ ‫כלומר‬‫לא‬‫כוללות‬ : ‫משולמים‬ ‫אנחנו‬ ‫שעליהן‬ – ‫לילה‬ ‫שעות‬50%-12‫בין‬ ‫הן‬ ‫הלילה‬ ‫שעות‬ .‫לשעה‬ ₪22:00‫ל‬6:00 . ‫בתוספת‬ ‫שעות‬50%‫בין‬ -17:00‫ל‬22:00‫בנפרד‬ ‫מחושבת‬ ‫עליהן‬ ‫שהתוספת‬ ‫ושבת‬ ‫שישי‬ ‫בימי‬
 6. ‫שלי‬ ‫השכר‬ ‫בנוי‬ ‫איך‬ ‫?אז‬ -‫ב‬ ‫ומתחיל‬ ,‫שלנו‬ ‫היסוד‬ ‫שכר‬ ‫הוא‬ ‫הרגיל‬ ‫השכר‬24₪‫לשעה‬ . ‫קצר‬ ‫חישוב‬ ‫נעשה‬ ‫בואו‬ ‫אז‬ – ‫המינימום‬ ‫משכר‬ ‫גבוה‬ ‫זה‬ ‫.לכאורה‬ ‫ב‬ ‫המשמרת‬ ‫את‬ ‫שהתחלתי‬ ‫נגיד‬ ‫בואו‬15:00‫ב‬ ‫למחרת‬ ‫וסיימתי‬9:00 . – ‫מ‬15:00‫עד‬22:00–24‫לשעה‬ ₪ X 7 = ‫שעות‬168 ₪ :‫סה"כ‬336‫ש"ח‬ ‫ב‬ ‫זה‬ ‫את‬ ‫נחלק‬18‫יוצא‬ ‫וזה‬ ,‫שעבדנו‬ ‫שעות‬ ... 18.7 ₪ ‫לשעה‬ – ‫מ‬6:00‫עד‬9:00–24‫לשעה‬ ₪ X 3 = ‫שעות‬72 ₪ – ‫מ‬22:00‫עד‬6:00–12‫לשעה‬ ₪ X 8 = ‫שעות‬96 ₪
 7. ‫שלי‬ ‫השכר‬ ‫בנוי‬ ‫איך‬ ‫?אז‬ ‫מתבלבלים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ,‫.לא‬ ‫המינימום‬ ‫משכר‬ ‫פחות‬ ‫זה‬ ‫בחוק‬ ‫.הקבוע‬
 8. ‫נסיעות‬ ‫הנסיעה‬ ‫בתעריף‬ ‫אותו‬ ‫נחלק‬ ‫אם‬ .‫נסיעות‬ ‫על‬ ‫שקיבלנו‬ ‫הכולל‬ ‫הסכום‬ ‫מופיע‬ ‫,וכאן‬ ‫החודש‬ ‫למעון‬ ‫שהגענו‬ ‫הימים‬ ‫מספר‬ ‫את‬ ‫.נקבל‬ ‫לבדוק‬ ‫:חשוב‬ ‫הנכון‬ ‫הנסיעה‬ ‫תעריף‬ ‫זהו‬ ‫?האם‬ ‫החודש‬ ‫שעבדתי‬ ‫הימים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משקף‬ ‫שקיבלתי‬ ‫הסכום‬ ‫?האם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫תואם‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫לבדוק‬ ‫חשוב‬ ‫אבל‬ ,‫נסיעות‬ ‫על‬ ‫התשלום‬ ‫את‬ ‫להבין‬ ‫מסובך‬ ‫קצת‬ ‫שלנו‬ ‫בתלוש‬ ‫לנו‬ ‫.שמגיע‬ ‫כאן‬ ‫שמופיע‬ ,‫מסויים‬ ‫סכום‬ ‫מקבלים‬ ‫אנחנו‬ ‫למעון‬ ‫נסיעה‬ ‫כל‬ ‫על‬
 9. ‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫של‬ ‫הסיפור‬ ‫?מה‬ ‫לנו‬ ‫משלמים‬ ‫לילה‬ ‫שעות‬ ‫על‬50%‫כבר‬ ‫כולנו‬ ‫זה‬ ‫את‬ , ‫למעשה‬ ‫הלילה‬ ‫ששעות‬ ,‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫שרובנו‬ ‫מה‬ ‫אבל‬ .‫יודעים‬ ‫שם‬ ‫היינו‬ ‫לא‬ ‫כאילו‬ !‫השעות‬ ‫למניין‬ ‫וכלל‬ ‫כלל‬ ‫נכנסות‬ ‫לא‬ ‫...בכלל‬ ‫רק‬ ‫נספרות‬ ,‫שלנו‬ ‫המשרה‬ ‫היקף‬ ‫חישוב‬ ‫שלצורך‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫ממה‬ ‫בהרבה‬ ‫קטן‬ ‫שהוא‬ ‫יוצא‬ ‫וכך‬ ,‫יסוד‬ ‫בשכר‬ ‫שהן‬ ‫השעות‬ ‫עבדנו‬ ‫.שבאמת‬
 10. ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫?על‬ ‫פנסיה‬.... ‫מפריש‬ ‫שהעובד‬ ‫כך‬ ‫מחושבת‬ ‫הפנסיה‬5.5‫והמעביד‬ ,‫לפנסיה‬ ‫אחוזים‬6% . ‫אחוזים‬ ‫לאותם‬ ‫נכנס‬ ‫?מה‬ ‫בלבד‬ ‫היסוד‬ ‫...שכר‬ - ‫בשבת‬ ‫שעבדנו‬ ‫שעות‬ ‫על‬ ‫תוספת‬‫לא‬ ! -‫הלילה‬ ‫משמרת‬‫לא‬ ! ‫?כלומר‬ ‫סכום‬ ‫על‬ ‫היא‬ ‫לפנסיה‬ ‫הפרשה‬ ‫נמוך‬‫בהרבה‬‫מינימום‬ ‫משכר‬
 11. ‫בתשלום‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫שצברתם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫החודש‬ ‫שצברתם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫העבודה‬ ‫מתחילת‬ ‫יכולים‬ ‫אתם‬ ,‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫הרבה‬ ‫צברתם‬ ‫אם‬ ‫שבו‬ ‫בחודש‬ ‫למשל‬ ,‫אותם‬ ‫לנצל‬ ‫לבקש‬ ‫משמרות‬ ‫מעט‬ ‫עבדתם‬ ‫שעות‬ ‫לכמות‬ ‫בהתאם‬ ‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫היחסי‬ ‫בחלק‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫מזוכה‬ ‫מדריך‬ ‫כל‬ 100%‫כאשר‬ ,‫חודש‬ ‫באותו‬ ‫שעבד‬ (‫יסוד‬ ‫)שכר‬184,(‫מלאה‬ ‫)משרה‬ ‫שעות‬ -‫ב‬ ‫מזכות‬1.08) ‫חופש‬ ‫ימי‬13= ‫בשנה‬ ‫חופש‬ ‫ימי‬1.08‫בחודש‬ ). ‫שבצע‬ ‫מדריך‬ :‫לדוגמא‬100‫של‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬100%-‫ב‬ ‫יזוכה‬ ,‫בחודש‬0.58‫ימי‬ ‫.חופש‬ ‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫נכנסות‬ ‫לא‬ ‫בתשלום‬ ‫החופשות‬ ‫בחישוב‬ ‫!גם‬
 12. ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫בעבודה‬ ‫שלו‬ ‫הוותק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫שנתי‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ ‫:כל‬ – ‫הראשונה‬ ‫בשנה‬1755 ₪ – ‫ושלישית‬ ‫שניה‬ ‫שנה‬2106 ₪ – ‫עשירית‬ ‫עד‬ ‫רביעית‬ ‫שנה‬2457 ₪ – ‫חודשיים‬ ‫בתשלומים‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫בעמותה‬ ‫אנחנו‬‫שעבדנו‬ ‫המשרה‬ ‫היקף‬ ‫פי‬ ‫על‬ . ‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫נכנסות‬ ‫לא‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫בחישוב‬ ‫!גם‬
 13. ‫לנו‬ ‫עולה‬ ‫זה‬ ‫?כמה‬ ‫לתשלום‬ ‫זכאי‬ ‫חול‬ ‫בימי‬ ‫לילה‬ ‫במשמרת‬ ‫עובד‬ ,‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ -‫ה‬ ‫מהשעה‬ ‫החל‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫על‬8‫שעתיים‬ – ‫לעבודתו‬ – ‫ראשונות‬ ‫נוספות‬125%– ‫לכך‬ ‫מעבר‬ ‫נוספת‬ ‫שעה‬ ‫וכל‬ , 150%.   ‫התשלום‬ ‫סוג‬ ‫שעות‬ ‫לשעה‬ ‫שכר‬ ‫סה"כ‬ 15:00 - 22:00 ‫רגיל‬ 7 24 168 22:00 - 6:00 - ‫לילה‬50% 8 12 96 6:00 - 9:00 ‫רגיל‬ 3 24 72 18‫סה"כ‬ 336 ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫לשעה‬ 18.7   ‫התשלום‬ ‫סוג‬ ‫שעות‬ ‫לשעה‬ ‫שכר‬ ‫סה"כ‬ 15:00 - 22:00 ‫רגיל‬ 7 24 168 22:00 -00:00 ‫נוספות‬ ‫שעתיים‬ - ‫ראשונות‬125% 2 30 60 00:00 - 09:00 - ‫נוספות‬ ‫שעות‬ 150% 9 36 324 18‫סה"כ‬ 552 ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫לשעה‬ 30.7 ‫משולמים‬ ‫היינו‬ ,‫המצב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫:כך‬ ‫כך‬ ‫משולמים‬ ‫אנו‬ ,‫שהיום‬ ‫:בעוד‬ ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬216‫למשמרת‬ ₪
 14. ‫שישי‬ ‫משמרות‬ ‫עם‬ ‫ומה‬ ‫?ושבת‬   ‫התשלום‬ ‫סוג‬ ‫שעות‬ ‫לשעה‬ ‫שכר‬ ‫סה"כ‬ 12:00 - 17:00 ‫רגיל‬ 5 24 120 17:00 - 22:00 ‫כניסת‬ ‫אחרי‬ ‫שעות‬ - ‫שבת‬150% 5 36 180 22:00 - 6:00 - ‫לילה‬50% 8 12 96 6:00 - 12:00 ‫כניסת‬ ‫אחרי‬ ‫שעות‬ - ‫שבת‬150% 6 36 216 24‫סה"כ‬ 612 ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫לשעה‬ 25.5   ‫התשלום‬ ‫סוג‬ ‫שעות‬ ‫שכר‬ ‫לשעה‬ ‫סה"כ‬ 12:00 - 17:00 ‫רגיל‬ 5 24 120 17:00 - 19:00 - ‫השבת‬ ‫מכניסת‬ 150% 2 36 72 19:00 - 21:00 ‫נוספות‬ ‫שעתיים‬ ‫כניסת‬ ‫אחרי‬ ‫ראשונות‬ - ‫השבת‬175% 2 42 84 21:00 - 12:00 ‫אחרי‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ - ‫השבת‬ ‫כניסת‬ 200% 15 48 720 24 ‫סה"כ‬ 996 ‫שכר‬ ‫ממוצע‬ ‫לשעה‬ 41.5 ‫השבת‬ ‫מכניסת‬ ‫להשתכר‬ ‫אומר‬ ‫עובד‬ ‫מנוחה‬ ‫בימי‬ ‫חוק‬ ‫עפ"י‬150%‫נוספות‬ ‫שעתיים‬ ‫ועל‬ , ‫ראשונות‬175%‫שאחריהן‬ ‫נוספות‬ ‫שעות‬ ‫ועל‬200% . ‫של‬ ‫משמרת‬ ‫לדוגמא‬ ‫ניקח‬ ‫בואו‬24‫ב‬ ‫שישי‬ ‫מיום‬ ,‫שעות‬12:00‫ב‬ ‫שבת‬ ‫יום‬ ‫עד‬12:00 . ‫משולמים‬ ‫היינו‬ ,‫המצב‬ ‫היה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫:כך‬ ‫כך‬ ‫משולמים‬ ‫אנו‬ ,‫שהיום‬ ‫:בעוד‬ ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫סה"כ‬384‫למשמרת‬ ₪ ‫לב‬ ‫!שימו‬ ‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫כמו‬ ‫הן‬ ‫בשבת‬ – ‫חול‬ ‫ביום‬12 ‫לשעה‬ ₪.
 15. ‫הכל‬ ‫...ובסך‬ o ‫כ‬ ‫של‬ ‫שכר‬ ‫הפסד‬1300‫של‬ ‫ממוצע‬ ‫בחודש‬ ₪4 ‫סופ"ש‬ ‫ומשמרת‬ ‫שבוע‬ ‫אמצע‬ ‫משמרות‬ – o ‫הפרשות‬ ‫על‬ ‫בשנה‬ ‫שקלים‬ ‫מאות‬ ‫של‬ ‫הפסד‬ ‫לפנסיה‬ o ‫עד‬ ‫של‬ ‫הפסד‬1000‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫על‬ ‫בשנה‬ ₪ o‫בתשלום‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫.ואובדן‬ ‫כ‬ ‫שזה‬15,600‫בשנה‬ ₪ !
 16. ‫אם‬ ‫אפילו‬ ‫כי‬ ‫מעיד‬ ‫שלנו‬ ‫השכר‬ ‫תלוש‬ ‫הקבוע‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מקבלים‬ ‫היינו‬ -‫מ‬ ‫ביותר‬ ‫גבוה‬ ‫היה‬ ‫שלנו‬ ‫השכר‬ ‫בחוק‬ 1,000‫עפ"י‬ ‫רק‬ ‫וזה‬ .‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫ש"ח‬ ‫של‬ ‫החשיבות‬ ‫כאשר‬ ...‫המינימום‬ ‫חישוב‬ ‫הינן‬ ‫וההשקעה‬ ‫המסירות‬ ,‫עבודתנו‬ ‫רוצים‬ ‫אנחנו‬ ‫לכן‬ .‫המינימום‬ ‫מעל‬ ‫הרבה‬ ‫בהתאם‬ ‫מתוגמלים‬ ‫!להיות‬ ‫את‬ ‫נשיג‬ ‫משותפים‬ ‫בכוחות‬ ‫ולנערים‬ ‫לנו‬ ‫!המגיע‬
 17. ‫באינטרנט‬ ‫הנוער‬ ‫חסות‬ ‫עובדי‬ ‫התאגדות‬ ‫להצטרפות‬ ‫וכמובן‬ ,‫לתלוש‬ ‫בנוגע‬ ‫נוספות‬ ‫ושאלות‬ ‫:לפרטים‬ Egud.Hasut.Hanoar@gmail.com ‫דמוקרטי‬ ‫עובדים‬ ‫ארגון‬ – ‫לעובדים‬ ‫כוח‬ ‫אתר‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫ו/או‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬ ‫ובפייסבוק‬
Anúncio