Anúncio

מצגת תלוש אם בית אותות

בורג קטן em העמותה למלחמה ברוע הבין לאומי
31 de May de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a מצגת תלוש אם בית אותות(20)

Anúncio

מצגת תלוש אם בית אותות

 1. ‫השכר‬ ‫תלוש‬ ‫הסבר‬ ‫בית‬ ‫לאם‬ ‫אותות‬ ‫עמותת‬
 2. ‫ואישיים‬ ‫כללים‬ ‫פרטים‬ ,‫התלוש‬ ‫מספר‬ ,‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫ניכויים‬ ‫תיק‬ ,‫ת.ז‬ ‫מספר‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫פרטי‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬
 3. ‫משרה‬ ‫היקף‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬-‫ל‬ ‫מתחילה‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ :100%‫הוא‬ ‫משרה‬5,000‫)לפני‬ ₪ ‫קרי‬ ,‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫היה‬ ‫השכר‬ ‫ההסכם‬4,100(₪ ?‫אומר‬ ‫זה‬ ‫מה‬ ‫בפועל‬‫של‬ ‫במשרה‬ ‫עובדת‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ,‫קודם‬ ‫שציינו‬ ‫כפי‬50%‫בית‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫שכרה‬ ‫ולכן‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫כיום‬ ‫מתחילה‬2,500.₪ ‫הבית‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫המשרה‬ ‫היקף‬ ‫אותות‬ ‫עמותת‬ ‫מסגרות‬ ‫בכל‬ ‫הוא‬50%)92(‫בחודש‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬
 4. ‫ותק‬ ‫שכר‬ ‫תוספת‬ ‫)השורה‬ (‫בתלוש‬ ‫וותק‬ ‫שנים‬ ‫אין‬ ‫אין‬ 1-3 2%=50 1 4 4%=100 2 5 6%=150 3 6 8%=200 4 7 10%=250 5 8- ‫והלאה‬ -‫ההסכם‬ ‫עפ"י‬‫החל‬‫של‬ ‫ותק‬ ‫תוספת‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫מקבלת‬ ‫הרביעית‬ ‫מהשנה‬2%‫יותר‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬ ‫ולא‬ , -‫מ‬10%.‫ותק‬ ‫תוספת‬ :‫היסוד‬ ‫שכר‬ ‫מתוך‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬ ‫חישוב‬2%‫מתוך‬2,500= ‫היסוד‬ ‫שכר‬ ₪50‫שקלים‬ -‫זו‬ ‫ותוספת‬ ‫בתלוש‬ ‫כשורה‬ ‫רשומה‬ ‫הוותק‬ ‫תוספת‬‫לטובת‬ ‫מחושבת‬ , , , )‫ימי‬ ‫ערך‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫פיצויים‬ ‫פנסיה‬ ‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫הפרשות‬ (‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬
 5. ‫הוותק‬ ‫בתוספת‬ ‫בודדת‬ ‫שעה‬ ‫שכר‬ ‫חישוב‬ :‫הקודמת‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ 8%‫של‬ ‫תוספת‬ ‫זו‬ ‫ותק‬ 200‫שכר‬ ,‫כלומר‬ .₪ ‫עם‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫הבסיס‬ 8%:‫הוא‬ ‫ותק‬ 2500+200=2700.₪ ‫ל‬ ‫לחלק‬ ‫זה‬ ‫סכום‬92 ‫תעריף‬ ‫הוא‬ ‫עבודה‬ ‫שעות‬ :‫בודדת‬ ‫לשעה‬29.35₪ . /‫חדשה‬ ‫בית‬ ‫לאם‬ ‫*התשלום‬ ‫הראשונות‬ ‫השנים‬ ‫בארבע‬ ‫למעשה‬ ‫הוא‬27.₪
 6. ‫נסיעות‬ ‫תעריף‬ ‫עפ"י‬ ‫משולמות‬ ‫נסיעות‬ .‫הציבורית‬ ‫התחבורה‬ ‫משולם‬ ‫לעבודה‬ ‫הגעה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫של‬ ‫תעריף‬13.20‫זה‬ ‫תעריף‬ .₪ ‫כולל‬2‫וחזרה‬ ‫)הגעה‬ ‫נסיעות‬ = ‫לעבודה‬6.60X 2= 13.20.( •‫נדרשים‬ ‫ואתם‬ ‫שבמידה‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫לדוגמא‬ -‫נסיעות‬ ‫ליותר‬2‫צד‬ ‫לכל‬ ‫נסיעות‬ ‫פי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הנסיעות‬ ‫תשלום‬ ‫תעריף‬ ‫כלומר‬ ‫שתיים‬26.40‫עבור‬ ‫תשלום‬ / ₪ .‫חודשי‬ ‫חופשי‬
 7. ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫לשנות‬ ‫בהתאם‬ ‫וזאת‬ ‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ‫זכאי‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫בישראל‬ ‫החוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ .‫במשק‬ ‫ההרחבה‬ ‫לצו‬ ‫ובהתאם‬ ‫הוותק‬ ‫ב‬ ‫מועסקת‬ ‫בית‬ ‫אם‬50%‫שוויי‬ ‫מערך‬ ‫מחצית‬ ‫הוא‬ ‫התשלום‬ ‫ולכן‬ ‫משרה‬ .‫בודד‬ ‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫ולא‬ ‫השנה‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫משולם‬ ‫אותות‬ ‫בעמותת‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫תשלום‬ .‫היחסי‬ ‫הערך‬ ‫את‬ ‫רואים‬ ‫אנו‬ ‫בתלוש‬ ‫לכן‬ -‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫כתשלום‬ .‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫את‬ ‫העובד‬ ‫לקבל‬ ‫מתחיל‬ ‫שנה‬ ‫לאחר‬ ‫רק‬
 8. ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫מקבלת‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬18.‫מחלה‬ ‫ימי‬1.5.‫חודש‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫מכסה‬ ‫עד‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬90.‫צבורים‬ ‫ימים‬ ‫הזכאות‬ ‫לתקופת‬ ‫בכפוף‬ ,‫תשלום‬ ‫ממעסיקו‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ ‫שנעדר‬ ‫עובד‬ :‫הבאים‬ ‫התשלום‬ ‫שיעורי‬ ‫לפי‬ ,‫המקסימאלית‬ ‫היעדרות‬ ‫יום‬‫התשלום‬ ‫שיעור‬ ‫ראשון‬‫תשלום‬ ‫אין‬ ‫שלישי‬ + ‫שני‬50%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ ‫ואילך‬ ‫רביעי‬100%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ ‫לגיל‬ ‫)מתחת‬ ‫ילד‬ ‫מחלת‬ ‫בשל‬ ‫היעדרות‬16( -‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬8‫ואינם‬ ,‫האישיים‬ ‫המחלה‬ ‫ימי‬ ‫במכסת‬ ‫כלולים‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫להם‬ ‫בנוסף‬8‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫ילדיו‬ ‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הם‬ ‫ההיעדרות‬ ‫ימי‬ -‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ,‫ילדים‬ ‫חמישה‬8‫בלבד‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬
 9. ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫בשבוע‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫ולפי‬ ‫הוותק‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬ ‫יום‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬ ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫פדיון‬ ‫כי‬ ,‫)יצוין‬ .‫המשרה‬ ‫חלקיות‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ‫של‬ ‫מלא‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫לפי‬ ‫ולא‬ ,‫בית‬ ‫אם‬ ‫של‬ ‫עבודה‬8.5.(‫עבודה‬ ‫שעות‬ .‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫משלמת‬ ‫עמותה‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬ ‫הקיבוצי‬ ‫וההסכם‬ ,‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫המקבלות‬ ‫בית‬ ‫אמהות‬ ‫ישנן‬ .‫המיטיבות‬ ‫זכויותיהן‬ ‫את‬ ‫מעגן‬ ‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שאותו‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬: ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬ ‫לשבוע‬ 5‫ימים‬ ‫וותק‬ ‫שנות‬ 10 ‫עד‬ ‫משנה‬4‫שנים‬ 12 5‫שנים‬ 17 6-8‫שנים‬ 23 - ‫ה‬ ‫השנה‬9‫ואילך‬
 10. ‫התלוש‬ ‫של‬ ‫הימני‬ ‫הצד‬ ‫על‬ ‫כללי‬ ‫הסבר‬ - ‫במס‬ ‫חייב‬ ‫ברוטו‬‫רכיבי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬ .‫מתנות‬ ‫שווי‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫רכיבים‬ ‫בתוספת‬ ‫השכר‬ -‫לפנסיה‬ ‫ברוטו‬‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ ,‫פיצויים‬ ,‫)פנסיה‬ ‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשות‬ (‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ .‫ועוד‬ ‫נסיעות‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ -‫לקה"ש‬ ‫ברוטו‬‫זה‬ ‫ברוטו‬ .‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬ .‫לפנסיה‬ ‫לברוטו‬ ‫זהה‬ ‫אינפורמטיביים‬ ‫נתונים‬‫בכל‬ ‫להופיע‬ ‫שחייבים‬ ) ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫כמו‬ .‫משכורת‬ ‫תלוש‬22.04( -‫פנסיוני‬ ‫לא‬ ‫ברוטו‬‫אינו‬ ‫אשר‬ ‫הברוטו‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫לתנאים‬ ‫להפרשות‬ ‫אחוזים‬ ‫לטובת‬ ‫נכלל‬ ‫הבראה‬ ‫לדמי‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .‫סוציאליים‬ .‫ונסיעות‬ -‫מצטברים‬ ‫נתונים‬‫שכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫מתייחסים‬ .‫ינואר‬ ‫מתחילת‬ ‫שמצטברים‬
 11. ‫חובה‬ ‫ניכוי‬1, , :‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫סה"כ‬ ‫עובד‬ ‫מעסיק‬ 3.85% 0.40% 3.45% ‫דמי‬ ‫ביטוח‬ ‫לאומי‬ 3.10% 3.10% ---- ‫דמי‬ ‫ביטוח‬ ‫בריאות‬ 6.95% 3.50% 3.45% ‫סה"כ‬ .‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫יורד‬ ‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫הם‬ ‫החישובים‬ ‫שכל‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫הטבלה‬ ‫עפ"י‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ + ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ .(‫קודם‬ ‫שקף‬ ,‫התלוש‬ ‫של‬ ‫ימין‬ ‫)צד‬ "‫במס‬ ‫חייב‬ ‫"ברוטו‬ ‫השכר‬ ‫מתוך‬ :‫לדוגמה‬ ‫בדיקה‬ :‫בריאות‬ ‫דמי‬ -‫עובד‬3.10%X 3210= (‫במס‬ ‫חייב‬ ‫)הברוטו‬99.5(‫מעלה‬ ‫)רשום‬ ₪ :‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫עובד‬0.40%X 3210= 12.82₪ = ‫לאומי‬ ‫בריאות+ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫עובד‬ ‫סה"כ‬99.5+12.82=112.3
 12. ‫חובה‬ ‫ניכוי‬2+ :‫פיצויים‬ ‫מבטחים‬ ‫החדשה‬ ‫מבטחים‬ 1.:‫חדשה‬ ‫מבטחים‬‫העמותה‬‫חודש‬ ‫מדי‬ ,"‫החדשה‬ ‫"מבטחים‬ ,‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבירה‬12% )6%+ ‫תגמולים‬6%‫בנוסף‬ .(‫ותק‬ ‫תוספת‬ + ‫)יסוד‬ ‫הפנסיוני‬ ‫מהשכר‬ (‫פיצויים‬‫העובד‬‫מעביר‬ 5.5%.‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ 2.‫פיצויים‬ ‫מבטחים‬2‫השלימה‬ ‫שעובדת‬ ‫לאחר‬ :6‫להפריש‬ ‫מתחילה‬ ‫העמותה‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫עוד‬ ‫לה‬2.33%‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ,‫קרי‬ .‫הפיצויים‬ ‫בגין‬8.33%,‫פיצויים‬ ‫עבור‬ :‫פיצויים‬ + ‫פנסיה‬ ‫עבור‬ ‫וסה"כ‬14.33%‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫לאחר‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ . -‫ה‬ ‫את‬ ‫רטרואקטיבית‬2.33%‫כפול‬6.‫חודשים‬ 3.‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬‫העובדת‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ .‫מפוטרת‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבין‬ ‫התפטרה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫בין‬½ ‫שהשלימה‬ ‫לפני‬ ‫שהתפטרה‬ ‫עובדת‬ ,‫למעט‬ -‫ה‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬ ‫ללא‬ ‫הפיצויים‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫והיא‬ ,‫בעמותה‬ ‫שנה‬2.33%. :‫בדיקה‬ 1.:‫חדשה‬ ‫מבטחים‬ :(‫)עמותה‬ ‫מעביד‬12%X *2700= 324₪ : (‫בית‬ ‫)אם‬ ‫עובד‬5.5%X 2700= 148₪ 2‫פיצויים‬ ‫מבטחים‬ .2: :(‫)עמותה‬ ‫מעביד‬2.33%X 2700= 62.9₪ *2,700(‫)יסוד+ותק‬ ‫בסיס‬ ‫שכר‬ ₪
 13. ‫חובה‬ ‫ניכוי‬3:‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫יהב‬( )‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫תקבל‬ ‫בית‬ ‫אם‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫מגדיר‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ "‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫"יהב‬ ‫היא‬ ‫ההשתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫אותות‬ ‫עמותת‬ ‫לאחר‬ ‫לפדות‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬ ,‫ממס‬ ‫הפטורה‬ ‫חסכון‬ ‫קופת‬ ‫זו‬ ‫הינה‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬6 ‫נפתחה‬ ‫בו‬ ‫מהיום‬ ‫שנים‬ (‫השתלמות‬ ‫)קרן‬ ‫קה"ש‬ ‫ברוטו‬ ‫מתוך‬ ‫נקבע‬ ‫התשלום‬ ‫אחוז‬ :‫התשלום‬ ‫חלוקת‬ ‫אופן‬ 7.5%+ ‫מעביד‬ ‫הפרשות‬2.5%.‫עובד‬ ‫הפרשות‬ :‫בדיקה‬ :‫בית‬ ‫אם‬2.5%‫מתוך‬2700=67.5 :‫עמותה‬7.5%‫מתוך‬2700=202.5 ‫קרן‬ ‫לחסכון‬ ‫מופרשים‬ ‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫סה"כ‬ :‫ההשתלמות‬270.₪ ‫בקרן‬ ‫להשקעה‬ ‫הולך‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ ‫כי‬ ,‫יצוין‬ ‫תשואה‬ ‫לצבור‬ ‫ואמור‬ ,‫ההשתלמות‬ .‫שנה‬ ‫מידי‬ ‫נוספת‬
 14. /‫טיפול‬ ‫חבר‬ ‫דמי‬ .‫חבר/טיפול‬ ‫דמי‬ ‫משלם‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫עליו‬ ‫חל‬ ‫אשר‬ ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫כיום‬ ‫זהים‬ ‫הינם‬ ‫לעובדים‬ ‫בכוח‬ ‫והטיפול‬ ‫החבר‬ ‫דמי‬‫ודמי‬ ‫איגוד‬ ‫מחברי‬ ‫נגבים‬ ‫חבר‬ ‫)דמי‬ .(‫איגוד‬ ‫חבר‬ ‫שאינו‬ ‫ממי‬ ‫נגבים‬ ‫טיפול‬ ‫הוא‬ ‫המשכרות‬ ‫מתלוש‬ ‫היורד‬ ‫התשלום‬0.8%.‫במס‬ ‫החייב‬ ‫הברוטו‬ ‫שכר‬ ‫מתוך‬ :‫גורמים‬ ‫לשני‬ ‫מנותב‬ ‫זה‬ ‫תשלום‬ 0.6%‫הפעילות‬ ‫תקציב‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫לעובדים‬ ‫לכוח‬ ‫חבר/טיפול‬ ‫כדמי‬ ‫משולם‬ - .‫בלבד‬ ‫חבר/טיפול‬ ‫מדמי‬ ‫מורכב‬ ‫לעובדים‬ ‫כוח‬ ‫של‬ 0.2%,‫שביתה‬ ‫לקרן‬ ‫היתר‬ ‫בין‬ ‫ישמש‬ ‫זה‬ ‫כסף‬ - ‫האיגוד‬ ‫של‬ ‫פנימי‬ ‫תקציב‬ ‫הוא‬ - .‫הצורך‬ ‫במידת‬ ‫עובדים‬ ‫לייצוג‬ ‫לעו"ד‬ ‫ותשלום‬ ‫ועד‬ ‫לחברי‬ ‫נסיעות‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫חברי‬ ‫להיות‬ ‫להפוך‬ ‫לכם‬ ‫קוראים‬ ‫אנו‬ ,‫קבוע‬ ‫באופן‬ ‫נעשה‬ ‫שהתשלום‬ ‫כיוון‬ :‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫)קישור‬ ‫באיגוד‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ ‫מתהליך‬ ‫חלק‬ ‫ולהיות‬ ‫להשפיע‬ ‫תוכלו‬ ‫בכך‬ ,‫איגוד‬ .(‫לאיגוד‬ ‫להצטרפות‬
 15. ‫האיגוד‬ ‫הנהגת‬ ‫עם‬ ‫קשר‬ ‫יצירת‬ ‫פרטי‬ ‫תלוש‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ .‫לעזור‬ ‫נשמח‬ ‫אנו‬ - ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫ומתעוררות‬ ‫במידה‬ ‫ונציג‬ ‫התקשרות‬ ‫ופרטי‬ ‫שאלות‬ ‫בצירוף‬ ‫האיגוד‬ ‫לדוא"ל‬ ‫או‬ ‫האיגוד‬ ‫לפקס‬ ‫משכורת‬ .‫בהקדם‬ ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫איגוד‬ :‫פקס‬153-52-6665087;:‫דוא"ל‬egud.hasut.hanoar@gmail.com ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ ,‫בשבילכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫ורעיון‬ ‫עניין‬ ,‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נמצאים‬ ‫ההנהגה‬ ‫וחברות‬ ‫חברי‬.‫האיגוד‬ ‫בבלוג‬ (‫האיגוד‬ ‫לפקס‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫)אותו‬ ‫לאיגוד‬ ‫הצטרפות‬ ‫לטופס‬ ‫לינק‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫ו/או‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬

Notas do Editor

 1. האם אנו מוגדרים כעובדי קבלן?
Anúncio