Anúncio

מצגת תלוש מדריך אותות

בורג קטן em העמותה למלחמה ברוע הבין לאומי
31 de May de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a מצגת תלוש מדריך אותות(20)

Anúncio

מצגת תלוש מדריך אותות

 1. ,‫המעביד‬ ‫שם‬ ,‫עובד‬ '‫מס‬ ,‫ת.ז‬ ‫וחודש‬ ,‫תלוש‬ ‫מספר‬ ,‫מס‬ ‫לצורכי‬ ‫הניכויים‬ ‫תיק‬ ‫מספר‬ ?‫ברור‬ ‫הכל‬ ‫כאן‬ ‫עד‬ .‫העבודה‬
 2. ‫יהיה‬ ‫שנה‬ ‫עד‬ ‫של‬ ‫בעמותה‬ ‫וותק‬ ‫עם‬ ‫למדריך‬ ‫עבודה‬ ‫שכר‬ -‫בעבודה‬ ‫וותק‬ ‫לפחות‬28,(!) ‫מינימום‬ ‫שכר‬ ‫הרווחנו‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ .‫לשעה‬ ₪ ‫כלומר‬22.04‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫שנה‬ ‫בין‬ ‫בעמותה‬ ‫העובד‬ ‫מדריך‬ .‫לשעה‬ ₪ ‫לפחות‬ ‫ירוויח‬30‫לפחות‬ ‫בעמותה‬ ‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫ומעל‬ ,₪30.5.‫לשעה‬ ₪
 3. ,‫כלל‬ ‫נכנסים‬ ‫השעות‬ ‫מניין‬ ‫לתוך‬ ‫במשמרות‬ ‫עובדים‬ ‫חינוכיים‬ ‫מדריכים‬ ,‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫מלבד‬ ‫השעות‬ ‫עבד‬ ‫מדריך‬ ‫אותו‬ ‫כאן‬ ‫שבדוגמא‬ ‫כך‬48.98‫שעות‬ ‫אינן‬ ‫שהם‬ ‫שעות‬ )‫משעה‬ ‫מוגדרות‬ ‫לילה‬ ‫שעות‬ ‫שבת‬ ‫שעות‬ ‫או‬ ‫לילה‬22:00‫עד‬6:00.( - )‫בדוגמא‬ ‫המשרה‬ ‫אחוזי‬53.5%(‫מתוך‬ ‫מחושבות‬184)‫משרה‬ ‫שעות‬ : - .(‫לחשב‬ ‫ניתן‬ ‫בודדת‬ ‫שעה‬ ‫תעריף‬ ‫מלאה‬ -‫הבסיס‬ ‫שכר‬3092- /‫השעות‬ ₪98.48=31.4. ₪ , -‫מין‬ ‫פי‬ ‫ועל‬ ‫סטטוס‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫חוק‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫קבוע‬ ‫מס‬ ‫רכי‬
 4. ?‫עבורי‬ ‫הנכון‬ ‫הנסיעות‬ ‫תעריף‬ ‫זהו‬ ‫האם‬ ‫ואתם‬ ‫שבמידה‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ?‫נכונה‬ ‫המכפלה‬ ‫האם‬ ‫לדוגמא‬ -‫נסיעות‬ ‫ליותר‬ ‫נדרשים‬2‫צד‬ ‫לכל‬ ‫נסיעות‬ ‫כלומר‬ ‫שתיים‬ ‫פי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫הנסיעות‬ ‫תשלום‬ ‫תעריף‬ 26.40.‫חודשי‬ ‫חופשי‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ / ₪ ‫ושעות‬ ‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫ללא‬ ‫המדריכה‬ ‫שעבדה‬ ‫השעות‬ ‫מספר‬ ‫הינו‬ ‫השעות‬ ‫מניין‬ -‫ב‬ ‫השעות‬ ‫את‬ ‫נכפיל‬ ,‫בדוגמא‬ ‫העניין‬ ‫לצורך‬ .‫השבת‬28.98.48*28=2757.4.‫ש"ח‬ ‫תקבל‬ ‫חינוכית‬ ‫מדריכה‬ ‫התואר‬ ‫על‬5%‫תנאים‬ ‫עבור‬ ‫נחשבת‬ ‫התוספת‬ ,‫תוספת‬ (‫חובה‬ ‫ניכויי‬ ‫על‬ ‫שקופית‬ ‫)ראו‬ ‫סוציאליים‬ ‫שמלאה‬ ‫לאחר‬ .‫לשנה‬ ‫מעל‬ ‫וותק‬ ‫בעל‬ ‫למדריך‬ ‫חודש‬ ‫כל‬ ‫משולמים‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫ראו‬ .‫השנה‬ ‫לכל‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫העמותה‬ ‫תשלם‬ ‫עבודה‬ ‫שנת‬ ‫למדריך‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫יחושבו‬ ‫איך‬ ‫הבאה‬ ‫שקופית‬ - ‫וותק‬28,‫מתחיל‬ ‫למדריך‬ ‫שקלים‬30-‫)באחוזים‬ ‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫שנה‬ ‫בין‬ ‫למדריך‬ 7.15-‫ו‬ ‫בעמותה‬ (30.5.‫ומעלה‬ ‫שנים‬ ‫לשלוש‬ ‫שקלים‬ ‫בשקף‬ ‫הסבר‬ ‫הבא‬ ‫משעה‬ ‫תחושב‬ ‫לילה‬ ‫משמרת‬22:00‫שעה‬ ‫עד‬6:00‫שכר‬ ‫ישולם‬ ‫ובגינה‬ ,‫בבוקר‬ ‫שמתאריך‬ ‫לציין‬ ‫יש‬ .‫מינימום‬1/10/2012-‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫יהיה‬23.12‫שעת‬ .₪ -‫שולמה‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫לילה‬11(!) ‫לשעה‬ ‫שקלים‬ ‫משעה‬ ‫תחשב‬ ‫שבת‬ ‫משמרת‬17:00‫שעה‬ ‫עד‬ ‫שבת‬ ‫בערב‬22:00‫ותשולם‬ ,‫במוצ"ש‬ 175%.‫סוציאליות‬ ‫זכויות‬ ‫עבור‬ ‫גם‬ ‫ישולם‬ ‫הכל‬ , ‫כל‬ ‫ייספרו‬ ‫השעות‬ ‫בחישוב‬ ‫כל‬ .‫הלילה‬ ‫שעות‬ ‫מלבד‬ ‫השעות‬ ‫לחישוב‬ ‫גם‬ ‫תלכנה‬ ‫הללו‬ ‫השעות‬ ‫הסוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשה‬
 5. ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬.‫בשבוע‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫ולפי‬ ‫הוותק‬ ‫לפי‬ ‫ נקבע‬ .‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫משלמת‬ ‫העמותה‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬ ‫סעיף‬ ‫פי‬ ‫שעל‬ ‫נזכיר‬22.3‫קודמים‬ ‫מטיבים‬ ‫מהסדרים‬ ‫נהנה‬ ‫אשר‬ ‫עובד‬ ‫מקרה‬ ‫"בכל‬ ‫לימי‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ,‫בעבר‬ ‫זכאי‬ ‫שהיה‬ ‫מי‬ ,‫כלומר‬  -"‫מהם‬ ‫להנות‬ ‫ימשיך‬ .‫החתימה‬ ‫לאחר‬ ‫גם‬ ‫זאת‬ ‫לקבל‬ ‫ממשיך‬ ‫שהוא‬ ‫לב‬ ‫לשים‬ ‫יש‬ ,‫יותר‬ ‫רבים‬ ‫חופשה‬ ‫חוק‬ ‫עפ"י‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שאותו‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬: ‫לשבוע‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬5‫ימים‬ ‫וותק‬ ‫שנות‬ 10 ‫עד‬ ‫משנה‬4‫שנים‬ 12 5‫שנים‬ 17 6-8‫שנים‬ 23 - ‫ה‬ ‫השנה‬9‫ואילך‬
 6. ‫חוק‬ ‫לפי‬ -‫הכנסה‬ ‫מס‬ ‫שכל‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ .‫הבא‬ ‫בשקף‬ ‫הטבלה‬ ‫עפ"י‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ + ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ (‫התלוש‬ ‫של‬ ‫ימין‬ ‫במס")צד‬ ‫חייב‬ ‫"ברוטו‬ ‫השכר‬ ‫מתוך‬ ‫הם‬ ‫החישובים‬ ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫ברוטו‬ ‫מהשכר‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬5171- ₪3.1%‫סכום‬ ‫כל‬ , ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬ ,‫לכך‬ ‫מעל‬5%‫מהשכר‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ . ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫ברוטו‬5171₪0.4%‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬ ,‫לכך‬ ‫מעל‬ ‫סכום‬ ‫כל‬ . 7%. :‫בדוגמא‬ ‫למשל‬ -‫בריאות‬ ‫דמי‬ ‫ינכה‬ ‫המעביד‬3.10%‫מתוך‬5171=‫ש"ח‬160.301‫ביטוח‬ ‫ודמי‬ . ‫לאומי‬0.4%=20.684. ) ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬5177-5171=6‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ,(5%=0.3‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ודמי‬ . 7%=0.42
 7. ‫שמעל‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60%‫מהשכר‬ ‫החייבת‬ ‫המרבית‬ ‫ההכנסה‬ ‫ועד‬ ‫הממוצע‬ - (‫מלא‬ ‫)שיעור‬ ‫ביטוח‬ ‫בדמי‬41,850‫ש"ח‬ ‫שעד‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60% (‫מופחת‬ ‫שיעור‬ ) - ‫הממוצע‬ ‫מהשכר‬ -5,171‫ש"ח‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫עובד‬ ‫מעסיק‬ ‫הכול‬ ‫סך‬ ‫עובד‬ ‫מעסיק‬ %12.90 %7.00 %5.90 %3.85 %0.40 %3.45 ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫לאומי‬ %5.00 %5.00 - %3.10 %3.10 - ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫בריאות‬ %17.90 %12.00 %5.90 %6.95 %3.50 %3.45 ‫הכול‬ ‫סך‬
 8. 1.‫מדי‬ ,"‫החדשה‬ ‫"מבטחים‬ ,‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבירה‬ ‫העמותה‬ :‫חדשה‬ ‫מבטחים‬ ‫חודש‬12%)6%+ ‫תגמולים‬6%‫תוספת‬ + ‫)יסוד‬ ‫הפנסיוני‬ ‫מהשכר‬ (‫פיצויים‬ ‫מעביר‬ ‫העובד‬ ‫בנוסף‬ .(‫ותק‬5.5%.‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ 2.‫פיצויים‬ ‫מבטחים‬2‫השלימה‬ ‫שעובדת‬ ‫לאחר‬ :6‫העמותה‬ ,‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫עוד‬ ‫לה‬ ‫להפריש‬ ‫מתחילה‬2.33%‫מידי‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ,‫קרי‬ .‫הפיצויים‬ ‫בגין‬ ‫חודש‬8.33%:‫פיצויים‬ + ‫פנסיה‬ ‫עבור‬ ‫וסה"כ‬ ,‫פיצויים‬ ‫עבור‬14.33%,‫יצוין‬ . -‫ה‬ ‫את‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫לאחר‬ ‫כי‬2.33%‫כפול‬6 .‫חודשים‬ 3.‫עומדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫כי‬ ,‫לציין‬ ‫חשוב‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫עובדת‬ ,‫למעט‬ .‫מפוטרת‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבין‬ ‫התפטרה‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫בין‬ ‫העובדת‬ ‫לרשות‬ ‫ללא‬ ‫הפיצויים‬ ‫את‬ ‫מקבלת‬ ‫והיא‬ ,‫בעמותה‬ ‫שנה‬ ½ ‫שהשלימה‬ ‫לפני‬ ‫שהתפטרה‬ -‫ה‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬2.33%. :‫בתלוש‬ ‫זאת‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬ 14.33%) ‫יסוד‬ ‫שכר‬ :‫כך‬ ‫יחושב‬ ‫פנסיוני‬ ‫ברוטו‬ ‫מתוך‬2757.4‫תואר‬ ‫תוספת‬ + ( )137.9+() ‫וותק‬ ‫תוספת‬197.2) ‫מ.שבת‬ +(563.4= (3655.9‫מתוכם‬ .₪
 9. ‫מדריכ/ה‬ ‫מקבל/ת‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬18.‫מחלה‬ ‫ימי‬1.5.‫חודש‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫מכסה‬ ‫עד‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬90.‫צבורים‬ ‫ימים‬ ,‫תשלום‬ ‫ממעסיקו‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬ ,‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ ‫שנעדר‬ ‫עובד‬ :‫הבאים‬ ‫התשלום‬ ‫שיעורי‬ ‫לפי‬ ,‫המקסימאלית‬ ‫הזכאות‬ ‫לתקופת‬ ‫בכפוף‬  ‫היעדרות‬ ‫יום‬                   ‫התשלום‬ ‫שיעור‬ ‫ראשון‬                              ‫אין‬                                          ‫תשלום‬                    + ‫שלישי‬ ‫שני‬ 50%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬    ‫ואילך‬ ‫רביעי‬                  100%‫רגיל‬ ‫יום‬ ‫משכר‬ )‫לגיל‬ ‫מתחת‬ ‫ילד‬ ‫מחלת‬ ‫בשל‬ ‫היעדרות‬16( -‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬8‫ימי‬ ‫במכסת‬ ‫כלולים‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ .‫להם‬ ‫בנוסף‬ ‫ואינם‬ ,‫האישיים‬ ‫המחלה‬8‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הם‬ ‫ההיעדרות‬ ‫ימי‬ -‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬ ,‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬ ,‫למשל‬ ‫כך‬ ,‫העובד‬ ‫של‬ ‫ילדיו‬8‫ימי‬ ‫בלבד‬ ‫היעדרות‬/
 10. -‫במס‬ ‫חייב‬ ‫ברוטו‬‫כל‬ ‫את‬ ‫מכיל‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬ ‫כמו‬ ‫שונים‬ ‫רכיבים‬ ‫בתוספת‬ ‫השכר‬ ‫רכיבי‬ .‫מתנות‬ ‫שווי‬ -‫לפנסיה‬ ‫ברוטו‬‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬ ‫הסוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשות‬ ‫אחוזי‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬ ,‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ,‫פיצויים‬ ,‫)פנסיה‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .(‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ .‫ועוד‬ ‫נסיעות‬ ,‫הבראה‬ ‫דמי‬ -‫לקה"ש‬ ‫ברוטו‬.‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬ .‫לפנסיה‬ ‫לברוטו‬ ‫זהה‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬ ‫אינפורמטיביים‬ ‫נתונים‬‫להופיע‬ ‫שחייבים‬ ‫המינימום‬ ‫שכר‬ ‫כמו‬ .‫משכורת‬ ‫תלוש‬ ‫בכל‬ )22.04( -‫פנסיוני‬ ‫לא‬ ‫ברוטו‬‫אשר‬ ‫הברוטו‬ ‫של‬ ‫החלק‬ ‫להפרשות‬ ‫אחוזים‬ ‫לטובת‬ ‫נכלל‬ ‫אינו‬ ‫מתייחס‬ ‫זה‬ ‫סכום‬ .‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬
 11. ‫תלוש‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ .‫לעזור‬ ‫נשמח‬ ‫אנו‬ - ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫ומתעוררות‬ ‫במידה‬ ‫התקשרות‬ ‫ופרטי‬ ‫שאלות‬ ‫בצירוף‬ ‫האיגוד‬ ‫לדוא"ל‬ ‫או‬ ‫האיגוד‬ ‫לפקס‬ ‫משכורת‬ .‫בהקדם‬ ‫אליכם‬ ‫יחזור‬ ‫איגוד‬ ‫ונציג‬ :‫פקס‬153-52-6665087;  :‫דוא"ל‬egud.hasut.hanoar@gmail.com ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ ,‫בשבילכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫ורעיון‬ ‫עניין‬ ,‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬ ,‫כן‬ ‫כמו‬ ‫נמצאים‬ ‫ההנהגה‬ ‫וחברות‬ ‫חברי‬.‫האיגוד‬ ‫בבלוג‬ (‫האיגוד‬ ‫מייל‬ / ‫לפקס‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫)אותו‬ ‫לאיגוד‬ ‫הצטרפות‬ ‫לטופס‬ ‫לינק‬ /‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫או‬ ‫ו‬ ‫האמור‬ ‫כל‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫למתן‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬

Notas do Editor

 1. האם אנו מוגדרים כעובדי קבלן?
Anúncio