Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a תלוש עוס ענב 2012(20)

Anúncio

תלוש עוס ענב 2012

 1. ‫יופיעו‬ ‫הכלליים‬ ‫בפרטים‬ ‫העובד‬ ‫שם‬ ‫כתובת‬ ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫המסגרת‬ ‫שם‬,‫המסגרת‬ ‫מספר‬ ‫התפקיד‬
 2. ‫שכר‬ ‫ויקבלו‬ ‫חודשיים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫במעמד‬ ‫יועסקו‬ ‫ישיר‬ ‫בטיפול‬ ‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫מסך‬ ‫יפחת‬ ‫שלא‬ ‫בסיס‬7,000₪‫מלאה‬ ‫למשרה‬(169‫חודשיות‬ ‫שעות‬.)‫עובדים‬ ‫הבסיס‬ ‫ששכר‬ ‫קיימים‬ ‫סוציאליים‬(‫שורה‬ ‫שכר‬)‫זה‬ ‫בסעיף‬ ‫מהאמור‬ ‫גבוה‬ ‫שלהם‬,‫יהיה‬ ‫השניים‬ ‫מבין‬ ‫הגבוה‬ ‫שלהם‬ ‫הבסיס‬ ‫שכר‬.‫לדוגמא‬ ‫התלוש‬ ‫לפי‬,‫של‬ ‫משרה‬ ‫באחוז‬ ‫מדובר‬75%‫ולכן‬ ‫הוא‬ ‫השכר‬5252‫שקלים‬ ‫חתום‬ ‫עליו‬ ‫בהסכם‬ ‫נקבע‬ ‫אשר‬ ‫מזה‬ ‫הנופל‬ ‫למשרה‬ ‫שכר‬ ‫הסוציאליים‬ ‫העובדים‬ ‫יקבלו‬ ‫לא‬ ‫מקרה‬ ‫בכל‬ ‫מיום‬ ‫הסוציאליים‬ ‫העובדים‬ ‫איגוד‬30.5.2011
 3. ‫נסיעה‬ ‫דמי‬-‫המגורים‬ ‫לאזור‬ ‫ציבורית‬ ‫תחבורה‬ ‫לתעריפי‬ ‫בהתאם‬ ‫המחושב‬ ‫אישי‬ ‫תעריף‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫למסגרת‬ ‫ההגעות‬ ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫שלך‬.‫חריגות‬ ‫נסיעות‬ ‫וישנן‬ ‫במידה‬/‫נוספות‬/‫יופיעו‬ ‫בנפרד‬ ‫שהוגשו‬ ‫דלק‬ ‫בתפקיד‬ ‫נסיעה‬ ‫כהחזר‬ ‫לדוגמא‬:‫של‬ ‫תעריף‬ ‫משולם‬ ‫לעבודה‬ ‫הגעה‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫עבור‬13.20₪.‫כולל‬ ‫זה‬ ‫תעריף‬2‫נסיעות‬-‫הגעה‬ ‫לעבודה‬ ‫וחזרה‬=6.60X2=13.20₪ ‫לציין‬ ‫חשוב‬,‫נסיעות‬ ‫ליותר‬ ‫נדרשים‬ ‫ואתם‬ ‫שבמידה‬-‫לדוגמא‬2‫הנסיעות‬ ‫תשלום‬ ‫תעריף‬ ‫צד‬ ‫לכל‬ ‫נסיעות‬ ‫כלומר‬ ‫שתיים‬ ‫פי‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬26.40₪‫חודשי‬ ‫חופשי‬ ‫עבור‬ ‫תשלום‬ ‫או‬
 4. ‫לקצבה‬ ‫ברוטו‬-‫סוציאליים‬ ‫לתנאים‬ ‫ההפרשות‬ ‫אחוזי‬ ‫את‬ ‫מחשבים‬ ‫זה‬ ‫מסכום‬(‫פנסיה‬,‫פיצויים‬, ‫חופש‬ ‫ימי‬ ‫וערך‬ ‫מחלה‬ ‫ימי‬ ‫ערך‬)‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫כולל‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫סכום‬,‫ועוד‬ ‫נסיעות‬ ‫מצטבר‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ברוטו‬-‫ינואר‬ ‫מתחילת‬ ‫שמצטברים‬ ‫שכר‬ ‫לרכיבי‬ ‫מתייחסים‬ ‫ברוטו‬‫לקה‬"‫ש‬-‫השתלמות‬ ‫לקרן‬ ‫ברוטו‬.‫לפנסיה‬ ‫לברוטו‬ ‫זהה‬ ‫זה‬ ‫ברוטו‬
 5. ‫חדשה‬ ‫מבטחים‬:‫העמותה‬‫הפנסיה‬ ‫לקרן‬ ‫מעבירה‬,"‫החדשה‬ ‫מבטחים‬",‫חודש‬ ‫מדי‬12%(6%‫תגמולים‬ +6%‫פיצויים‬)‫הפנסיוני‬ ‫מהשכר‬(‫יסוד‬+‫ותק‬ ‫תוספת‬.)‫בנוסף‬‫העובד‬/‫ת‬‫מעביר‬5.5%‫לקרן‬ ‫הפנסיה‬ ‫שעובד‬ ‫לאחר‬/‫ת‬‫השלימ‬/‫ה‬6‫עבודה‬ ‫חודשי‬,‫לה‬ ‫להפריש‬ ‫מתחילה‬ ‫העמותה‬/‫עוד‬ ‫ו‬2.33%‫הפיצויים‬ ‫בגין‬ ‫קרי‬,‫חודש‬ ‫מידי‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬8.33%‫פיצויים‬ ‫עבור‬,‫וסה‬"‫פנסיה‬ ‫עבור‬ ‫כ‬+‫פיצויים‬: 14.33%.‫יצוין‬,‫לאחר‬ ‫כי‬½‫ה‬ ‫את‬ ‫רטרואקטיבית‬ ‫מפרישה‬ ‫העמותה‬ ‫שנה‬-2.33%‫כפול‬6 ‫חודשים‬.‫ה‬ ‫לו‬ ‫יופרשו‬ ‫לא‬ ‫מוקדמת‬ ‫התראה‬ ‫ללא‬ ‫שהתפטר‬ ‫עובד‬-2.33‫אחוזים‬ ‫כן‬ ‫כמו‬,‫לציין‬ ‫חשוב‬,‫כי‬‫העובד‬ ‫לרשות‬ ‫עומדים‬ ‫הפיצויים‬ ‫כספי‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬/‫אם‬ ‫בין‬ ‫ת‬ ‫הוא‬/‫התפטר‬ ‫היא‬/‫היא‬ ‫אם‬ ‫לבין‬ ‫ה‬/‫מפוטר‬ ‫הוא‬/‫ת‬.‫למעט‬,‫עובד‬/‫שהתפטר‬ ‫ת‬/‫לפני‬ ‫ה‬‫שהשלימ‬/‫ה‬ ½‫בעמותה‬ ‫שנה‬,‫והיא‬/‫מקבל‬ ‫הוא‬/‫ה‬ ‫של‬ ‫הצבירה‬ ‫ללא‬ ‫הפיצויים‬ ‫את‬ ‫ת‬-2.33‫אחוזים‬
 6. ‫עובד‬ ‫כל‬ ‫כי‬ ‫מגדיר‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬/‫סוציאלי‬ ‫ת‬/‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫יקבלו‬ ‫ת‬,‫של‬ ‫במקרה‬ ‫עמותת‬‫ענ‬"‫ב‬,‫היא‬ ‫ההשתלמות‬ ‫קרן‬‫וחסכונות‬ ‫השתלמות‬ ‫יהב‬ ‫ממס‬ ‫הפטורה‬ ‫חסכון‬ ‫קופת‬ ‫זו‬ ‫הינה‬ ‫השתלמות‬ ‫קרן‬,‫לאחר‬ ‫לפדות‬ ‫ניתן‬ ‫אותה‬6‫שנים‬ ‫נפתחה‬ ‫בו‬ ‫מהיום‬ ‫ברוטו‬ ‫מתוך‬ ‫נקבע‬ ‫התשלום‬ ‫אחוז‬‫קה‬"‫ש‬-‫השתלמות‬ ‫קרן‬ ‫התשלום‬ ‫חלוקת‬ ‫אופן‬:7.5%‫מעביד‬ ‫הפרשות‬+2.5%‫עובד‬ ‫הפרשות‬
 7. ‫הכנסה‬ ‫מס‬-‫חוק‬ ‫לפי‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬+‫עפ‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬"‫הבא‬ ‫בשקף‬ ‫הטבלה‬ ‫י‬.‫מתוך‬ ‫הם‬ ‫החישובים‬ ‫שכל‬ ‫לציין‬ ‫חשוב‬ ‫הכללי‬ ‫הברוטו‬(‫לא‬ ‫הנוכחית‬ ‫בדוגמא‬‫יכלל‬‫פי‬ ‫על‬ ‫שהוחזרו‬ ‫בתפקיד‬ ‫נסיעה‬ ‫הוצאות‬ ‫החזר‬ ‫לסכום‬ ‫דרישה‬) ‫סכום‬ ‫עד‬ ‫ברוטו‬ ‫מהשכר‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬5171₪-3.1%,‫לכך‬ ‫מעל‬ ‫סכום‬ ‫כל‬,‫החלק‬ ‫מן‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬5%.‫סכום‬ ‫עד‬ ‫ברוטו‬ ‫מהשכר‬ ‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬5171₪0.4%.‫כל‬ ‫לכך‬ ‫מעל‬ ‫סכום‬,‫המעביד‬ ‫ינכה‬ ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬7‫אחוזים‬ ‫למשל‬‫בדוגמא‬ ‫בריאות‬ ‫דמי‬ ‫ינכה‬ ‫המעביד‬-3.10%‫מתוך‬5171‫ש‬"‫ח‬=160.301.‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ודמי‬0.4%=20.684 ‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫מן‬(5590.5-5171=419.5‫ש‬"‫ח‬),‫המעביד‬ ‫ינכה‬5%=20.98.‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ודמי‬ 7%=29.37 ‫סה‬"‫כ‬-20.98+160.301=181.3₪‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬.‫ו‬-20.68+29.37=50₪‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫שבשקף‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫הלאה‬ ‫וכן‬‫הבא‬,‫כנ‬"‫ל‬‫שינוכו‬ ‫אחוזים‬‫מהמעביד‬
 8. ‫שעד‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60% ‫הממוצע‬ ‫מהשכר‬-(‫מופחת‬ ‫שיעור‬)- 5,171‫ש‬"‫ח‬ ‫שמעל‬ ‫השכר‬ ‫מחלק‬60%‫מהשכר‬ ‫החייבת‬ ‫המרבית‬ ‫ההכנסה‬ ‫ועד‬ ‫הממוצע‬ ‫ביטוח‬ ‫בדמי‬(‫מלא‬ ‫שיעור‬)-41,850‫ש‬"‫ח‬ ‫מעסיק‬‫עובד‬‫הכול‬ ‫סך‬‫מעסיק‬‫עובד‬‫הכול‬ ‫סך‬ ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫לאומי‬ %3.45%0.40%3.85%5.90%7.00%12.90 ‫ביטוח‬ ‫דמי‬ ‫בריאות‬ -%3.10%3.10-%5.00%5.00 ‫הכול‬ ‫סך‬ %3.45%3.50%6.95%5.90%12.00%17.90
 9. ‫מופיע‬ ‫מה‬? ‫ותק‬-‫וותק‬ ‫עקב‬ ‫בתעריף‬ ‫שינוי‬ ‫אין‬ ‫העסקה‬ ‫תחילת‬ ‫תאריך‬ ‫בנק‬ ‫חשבון‬ ‫מספר‬ ‫משרה‬ ‫אחוזי‬(‫עבדת‬ ‫בהם‬ ‫שעות‬ ‫לפי‬) ‫משפחתי‬ ‫מצב‬ ‫בעמותה‬ ‫שמעודכן‬ ‫כפי‬ ‫הנסיעות‬ ‫תעריף‬ ‫לשעה‬ ‫תעריף‬ ‫לעו‬"‫של‬ ‫תוספת‬ ‫יש‬ ‫שני‬ ‫תואר‬ ‫בעל‬ ‫ס‬ 5‫אחוזים‬ ‫מופיע‬ ‫מה‬ ‫הקיבוצי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫העסקה‬ ‫שהחלו‬ ‫לעובדים‬: •‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫מופיעים‬ ‫שמאל‬ ‫מצד‬,‫המחלה‬ ‫וימי‬ ‫ההסכם‬ ‫טרם‬ ‫שנצברו‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫כשיפדו‬ ‫ישנים‬ ‫תעריפים‬ •‫החופשה‬ ‫ימי‬ ‫מופיעים‬ ‫ימין‬ ‫מצד‬,‫המחלה‬ ‫וימי‬ ‫ההסכם‬ ‫לאחר‬ ‫שנצברו‬.‫פי‬ ‫על‬ ‫ישולמו‬ ‫כשיפדו‬ ‫חדש‬ ‫תעריף‬
 10. ‫עובד‬ ‫מקבל‬ ‫שנה‬ ‫בכל‬/‫סוציאלי‬ ‫ת‬/‫ת‬18‫מחלה‬ ‫ימי‬.1.5‫חודש‬ ‫כל‬. ‫של‬ ‫מקסימאלית‬ ‫מכסה‬ ‫עד‬ ‫לצבור‬ ‫ניתן‬90‫צבורים‬ ‫ימים‬ ‫מחלה‬ ‫עקב‬ ‫מעבודתו‬ ‫שנעדר‬ ‫עובד‬,‫תשלום‬ ‫ממעסיקו‬ ‫לקבל‬ ‫זכאי‬ ‫יהיה‬, ‫המקסימאלית‬ ‫הזכאות‬ ‫לתקופת‬ ‫בכפוף‬,‫הבאים‬ ‫התשלום‬ ‫שיעורי‬ ‫לפי‬ ‫היעדרות‬ ‫יום‬‫התשלום‬ ‫שיעור‬ ‫ראשון‬‫אין‬ ‫תשלום‬ ‫שני‬+‫שלישי‬50%‫יום‬ ‫משכר‬ ‫רגיל‬ ‫ואילך‬ ‫רביעי‬100%‫יום‬ ‫משכר‬ ‫רגיל‬ ‫ילד‬ ‫מחלת‬ ‫בשל‬ ‫היעדרות‬(‫לגיל‬ ‫מתחת‬16) ‫ב‬ ‫מדובר‬ ‫כי‬ ‫לציין‬ ‫יש‬-8‫ימי‬ ‫במכסת‬ ‫כלולים‬ ‫שהם‬ ‫בשנה‬ ‫היעדרות‬ ‫ימי‬ ‫האישיים‬ ‫המחלה‬,‫להם‬ ‫בנוסף‬ ‫ואינם‬.‫כן‬ ‫כמו‬,8‫כל‬ ‫עבור‬ ‫הם‬ ‫ההיעדרות‬ ‫ימי‬ ‫העובד‬ ‫של‬ ‫ילדיו‬,‫למשל‬ ‫כך‬,‫ילדים‬ ‫חמישה‬ ‫לעובד‬ ‫אם‬ ‫גם‬,‫ל‬ ‫זכאי‬ ‫הוא‬-8‫ימי‬ ‫בלבד‬ ‫היעדרות‬
 11. ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬‫לפי‬ ‫ולא‬ ‫בשבוע‬ ‫העבודה‬ ‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫ולפי‬ ‫הוותק‬ ‫לפי‬ ‫נקבע‬ ‫המשרה‬ ‫חלקיות‬.‫יצוין‬,‫מלא‬ ‫עבודה‬ ‫יום‬ ‫שכר‬ ‫לפי‬ ‫יהיה‬ ‫החופש‬ ‫ימי‬ ‫פדיון‬ ‫כי‬ ‫של‬8.5‫עבודה‬ ‫שעות‬ ‫עפ‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫משלמת‬ ‫עמותה‬ ‫ההסכם‬ ‫לפי‬"‫חוק‬ ‫י‬ ‫יותר‬ ‫גבוהים‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫המקבלים‬ ‫סוציאליים‬ ‫עובדים‬ ‫ישנם‬,‫וההסכם‬ ‫המיטיבות‬ ‫זכויותיהן‬ ‫את‬ ‫מעגן‬ ‫הקיבוצי‬ ‫עפ‬ ‫לתת‬ ‫יש‬ ‫שאותו‬ ‫המינימום‬ ‫את‬ ‫מייצגת‬ ‫זו‬ ‫טבלה‬"‫חוק‬ ‫י‬ ‫וותק‬ ‫שנות‬ ‫לשבוע‬ ‫חופשה‬ ‫ימי‬ ‫של‬ ‫עבודה‬5‫ימים‬ ‫עד‬ ‫משנה‬4‫שנים‬10 5‫שנים‬12 6-8‫שנים‬17 ‫ה‬ ‫השנה‬-9‫ואילך‬23
 12. ‫עובדי‬ ‫יקבלו‬ ‫ההסכם‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ענ‬"‫ב‬‫בצו‬ ‫לקבוע‬ ‫בהתאם‬ ‫והתעריפים‬ ‫השיעורים‬ ‫פי‬ ‫על‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫הפרטי‬ ‫במגזר‬ ‫הבראה‬ ‫דמי‬ ‫לעניין‬ ‫במשק‬ ‫הכללי‬ ‫ההרחבה‬.‫הבראה‬ ‫יום‬ ‫כי‬ ‫קובע‬ ‫זה‬ ‫שיעור‬ ‫ישולם‬340‫ליום‬ ‫שקלים‬.‫למטה‬ ‫הטבלה‬ ‫לפי‬ ‫לחשב‬ ‫ניתן‬.‫ימי‬ ‫מספר‬ ‫ישולמו‬ ‫הוותק‬ ‫לפי‬ ‫כפול‬ ‫ההבראה‬340‫שקלים‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫סכום‬ ‫מלוא‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫תשלום‬ ‫העובד‬ ‫מקבל‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫בתום‬ ‫הראשונה‬ ‫השנה‬ ‫לאחר‬,‫היחסי‬ ‫החלק‬ ‫המשכורת‬ ‫בתלוש‬ ‫יופיע‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫של‬.‫כלומר‬,‫אשר‬ ‫ההבראה‬ ‫דמי‬ ‫של‬ ‫המלא‬ ‫הסכום‬ ‫בשנה‬ ‫עבודה‬ ‫חודשי‬ ‫עשר‬ ‫לשתיים‬ ‫מחולק‬ ‫בשנים‬ ‫ותק‬‫הזכאות‬ ‫ימי‬ 15 2-36 4-107 11-158 16-199 20‫ואילך‬10
 13. ‫כיום‬‫כל‬‫עובד‬‫אשר‬‫חל‬‫עליו‬‫ההסכם‬‫הקיבוצי‬‫משלם‬‫דמי‬‫חבר‬/‫טיפול‬ ‫דמי‬‫החבר‬‫והטיפול‬‫בכוח‬‫לעובדים‬‫הינם‬‫זהים‬(‫דמי‬‫חבר‬‫נגבים‬‫מחברי‬‫איגוד‬‫ודמי‬‫טיפול‬‫נגבים‬ ‫ממי‬‫שאינו‬‫חבר‬‫איגוד‬) ‫התשלום‬‫היורד‬‫מתלוש‬‫המשכרות‬‫הוא‬0.8%‫מתוך‬‫שכר‬‫הברוטו‬‫החייב‬‫במס‬. ‫תשלום‬‫זה‬‫מנותב‬‫לשני‬‫גורמים‬ 0.6‫אחוזים‬-‫משולם‬‫כמס‬‫ארגון‬‫לכוח‬‫לעובדים‬,‫חשוב‬‫לציין‬‫כי‬‫תקציב‬‫הפעילות‬‫של‬‫כוח‬‫לעובדים‬ ‫מורכב‬‫מדמי‬‫חבר‬/‫טיפול‬‫בלבד‬ 0.2‫אחוזים‬-‫הוא‬‫תקציב‬‫פנימי‬‫של‬‫האיגוד‬(‫מס‬‫ועד‬)-‫כסף‬‫זה‬‫ישמש‬‫בין‬‫היתר‬‫לקרן‬‫שביתה‬,‫החזר‬ ‫הוצאות‬‫נסיעות‬‫לחברי‬‫ועד‬‫ותשלום‬‫לעו‬"‫ד‬‫לייצוג‬‫עובדים‬‫במידת‬‫הצורך‬ ‫חשוב‬‫לציין‬:‫כיוון‬‫שהתשלום‬‫נעשה‬‫באופן‬‫קבוע‬,‫אנו‬‫קוראים‬‫לכם‬‫להפוך‬‫להיות‬‫חברי‬‫איגוד‬,‫בכך‬ ‫תוכלו‬‫להשפיע‬‫ולהיות‬‫חלק‬‫מתהליך‬‫קבלת‬‫החלטות‬‫באיגוד‬.‫בדף‬‫הבא‬‫מצורף‬‫קישור‬‫לטופס‬ ‫ההצטרפות‬‫לאיגוד‬
 14. ‫נוספות‬ ‫שאלות‬ ‫ומתעוררות‬ ‫במידה‬-‫לעזור‬ ‫נשמח‬ ‫אנו‬.‫משכורת‬ ‫תלוש‬ ‫לשלוח‬ ‫ניתן‬ ‫לדוא‬ ‫או‬ ‫האיגוד‬ ‫לפקס‬"‫יחזור‬ ‫איגוד‬ ‫ונציג‬ ‫התקשרות‬ ‫ופרטי‬ ‫שאלות‬ ‫בצירוף‬ ‫האיגוד‬ ‫ל‬ ‫בהקדם‬ ‫אליכם‬ ‫פקס‬:153-52-6665087;‫דוא‬"‫ל‬:egud.hasut.hanoar@gmail.com ‫כן‬ ‫כמו‬,‫שאלה‬ ‫כל‬ ‫על‬,‫בשבילכם‬ ‫כאן‬ ‫אנחנו‬ ‫ורעיון‬ ‫עניין‬,‫חברי‬ ‫של‬ ‫התקשרות‬ ‫פרטי‬ ‫נמצאים‬ ‫ההנהגה‬ ‫וחברות‬‫האיגוד‬ ‫בבלוג‬ ‫לינק‬‫לאיגוד‬ ‫הצטרפות‬ ‫לטופס‬‫לפקס‬ ‫לשלוח‬ ‫יש‬ ‫אותו‬/‫מייל‬‫האיגו‬) ‫ו‬ ‫האמור‬ ‫כל‬/‫יעוץ‬ ‫למתן‬ ‫תחליף‬ ‫ואינו‬ ‫משפטי‬ ‫יעוץ‬ ‫מהווה‬ ‫אינו‬ ‫דלעיל‬ ‫במצגת‬ ‫הנטען‬ ‫או‬ ‫דין‬ ‫עורך‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫פרטני‬ ‫משפטי‬
Anúncio