O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

CarPeople MotorMagasinet 26.06.2015

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
CarPeople Frederiksværk
CarPeople Frederiksværk
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a CarPeople MotorMagasinet 26.06.2015 (20)

Anúncio

CarPeople MotorMagasinet 26.06.2015

  1. 1. 4 IndlandFredag 26. juni 2015 STRATEGI Triscan søsætter fa- se2afselskabetsnye”Speed- ­On”-strategi, som omfatter flere optimeringstiltag, her- under en endnu højere kapi- talisering i lagrene. - I den kommende tid iværksættes en lang række tiltag, der skal gøre Triscan til en endnu stærkere salgso- rienteret virksomhed, udta- ler direktør Jens Sørensen fra Triscan i Århus og fort- sætter: - Salgsafdelingen kommer i frontlinjen, og vi kommer til at lytte endnu mere og re- agere endnu hurtigere på de signaler, der kommer ude- fra. Til understøttelse af dette tiltag etablerer Triscan sit eget ”Triscan Kompetence Center”.Hererdertaleomet administrativt kraftcenter, hvor kunderne vil komme til at mærke endnu hurtigere reaktionstider på pris-, ind- købs- og produktrutiner. Fra niche til specialist - De seneste par måneder – og i den kommende tid – ud- vider vi på mindre komple- menterende produktgrup- per til understøttelse og styr- kelse af nogle af vores større varegrupper, understreger Jens Sørensen. -Vivilgåfraatværeengod og pålidelig nicheleveran- dør, til at blive en udpræget specialist. Med få, men vigti- ge hovedprodukt grupper, afdækkende cirka 60.000 varenumre, er vi klædt på til at løfte leveringsgraderne endnu højere op. Vi arbejder derfor p.t. med mange para- meter-justeringer, hvilket vil sikre og tilfredsstille aftager- ne endnu bedre. Triscans vækstplaner er to- cifrede og skal medvirke til atselskabetkanbliveenend- nu bedre leverandør i både Danmark og udlandet, lyder meldingen fra direktøren. - Vi har ingen intentioner om at lave det fundamentale om, men vi skal blive bedre til at linke produkt-under- grupper og styrings-syste- mer til det, vi i dag står for, udtaler Jens Sørensen. Ud over Danmark satses der kortsigtet på markant vækst i specielt Tyskland, Finland, Norge, Sverige og Irland. mich Triscan satser stort FINANSIERING I startenafjuli kan bilforhandlere, der sam- arbejder med Nordania Fi- nans tilbyde finansiering via Bilinfo. Dermed lancerer Bi- linfo en helt ny standard for integration af finansieringen over for såvel bilforhandlere sombilkøbere. - Jeg er meget stolt af at kunne præsentere Nordania Finanssomdetførsteselskab, hvor det bliver muligt at op- rette lånefinansiering i Bilin- fo. Nordania Finans er en tæt samarbejdspartnermedsåvel Bilinfo og BilBasen som flere hundrede bilforhandlere, en lang række bilimportører og større forhandlerkæder. Jeg glæder mig især over den markant forbedrede bruger- oplevelse som vores professi- onelle brugere får med Bilin- fo. Jeg er sikker på, at det nye Bilinfo skaber mere værdi for Nordania Finans og deres samarbejdspartnere, siger Andrew Whitehair, direktør for Bilinfo og BilBasen. Han oplyser, at målsætningen med den nye tilgang til bilfi- nansiering betyder, at bilkø- berne får en mere professio- nel oplevelse ude hos for- handlerne, og derved øges salgetafbilfinansieringer. Tidligereharsælgerneudei forretningerne måtte tilrette finansieringstilbuddene ef- terhånden som aftalen med kunden om eksempelvis eks- traudstyr faldt på plads. Det blivernuændret. Webbaseret løsning Med den nye tilgang bliver fi- nansiering fremover en end- nu mere integreret del af sagsbehandlingen. Når bil- sælgeren har koblet en bil og en kunde sammen, så bliver den månedlige finansierings- ydelse automatisk tilpasset i takt med at sagen ændres el- lerdertilføjesudstyr.Dermed har sælgeren hele tiden det fulde overblik over den aktu- elle ydelse, som kan præsen- teresforkunden. Al sagsbehandling vil der- udover kunne foregå uden installation af program, da løsningen er webbaseret og også kan køre på tablet. Der- med vil sælgeren kunne stå ved bilen og foretage konkre- te finansieringsforslag direk- tepåeniPad. bauer Nordania Finans integreres med Bilinfo Nordania Finans er det første finansieringsselskab i det nye Bilinfo. Af Michael Nørfelt NAVNESKIFT I kølvandet på Mekonomens lukning af stort set alle afdelinger i Danmark ved juletid bebu- dede konkurrenten FTZ etablering af en ny værk- stedskæde under navnet CarPeople. I løbet af 2015 er konceptet videreudviklet, og den nye kædes logo i mørke- blåt og gult er på vej op hos værksteder flere steder i lan- det. Pt er der 16 værksteder i CarPeople, og der føres en goddialogmedtomere,som forventes at træde ind inden sommerferien. Halvdelen af de 16 værksteder kommer fra Mekonomen Autoteknik kæden, oplyser kædechef Michael Mikkelsen. - Vi ønsker at være lands- dækkende med en høj stan- dard og skarp profil. Om vi ender med at blive 100 eller 150 er ikke afgørende.Vi øn- sker at få de rigtige værkste- der med, og vi har sagt nej til flere, siger han. At der efter det første næ- sten halve år ”kun” er 16 værksteder, kommer ikke bag på Michael Mikkelsen. - Det er som forventet. Vi trækker jo her også på FTZ’s store erfaring med kæde- koncepter, siger han. I opstarten har CarPeople blandt andet markeret sig med konceptet Lej Kør (korttidsleasing af erhvervs- biler), en digital verden med markedsføring over for værkstedskunderne på de sociale medier samt en aktu- el kampagne via banner-an- noncer på et par online-avi- ser samt tv2.dk. Indflydelse i Taastrup Et af de nye CarPeople værk- steder, som nu har fået de nye mørkeblå/gule skilte op er Finns Autosmedie på Kul- dyssen i Taastrup. Autoværkstedet har været drevet af Finn Andersen si- den 1984, først fra Rugvæn- get og siden 1997 fra den nuværende adresse. Værkstedet er på vej ind i et generationsskifte, idet den erfarne mekaniker Bent netop er gået på pension, men 30-årige Jonas Ander- sen er tiltrådt i april. Det er planen, at han i løbet af de næste par år skal overtage værkstedet efter Finn An- dersen, som er pladesmed, og som gennem årene har haft de gule postbiler fra Roskilde og Vestegnen som stor kunde. Finns Autosmedie har væ- ret Mekonomen Autoteknik værksted gennem cirka ti år, men ønskede ikke at fort- sætte hos Mekonomen efter omlægningen til levering af dele fra Sverige én gang om dagen. I stedet er man skif- tet til FTZ som leverandør af dele. - Vi fik en henvendelse fra CarPeople, talte det nye koncept igennem med dem og har fået indflydelse på det, siger Jonas Andersen. - Mange har allerede be- mærket vores skifte af værk- stedskæde. Efter nogle kri- seår har værkstedet aldrig været så sundt som nu, så jeg ser med optimisme på fremtiden. Omsætningen er siden foråret gået i vejret, også fordi jeg har taget egne kunder med. Vi er helt enige med CarPeople om koncept, kvalitet og standard, og ind- til videre er det gået rigtigt godt. Hele værkstedet har fået et boost. Mit indtryk er, at CarPeople for alvor er værkstederne kæde, siger Jonas Andersen, som siden sin uddannelse har speciali- seret sig i VW, Audi, Skoda og Seat, men også i en perio- de arbejdet som selvstændig med mobilt værksted. Ex-Peugeot-forhandler med Et andet nyt CarPeople værksted er den tidligere Peugeot-forhandler i Aaben- raa, S. H. Bilcenter, som ef- ter 16 år med Peugeot per 1. juni er stoppet med forhand- lingen af det franske mærke. Her siger eftermarkeds- chef Kim Boisen om bag- grunden: - Vi trængte til noget nyt, og desuden ser det ud til, at niveauet er lidt højere hos CarPeople. Det er vi vant til som tidligere mærkefor- handler, altså en højere kva- litet. Vi kan også godt lide den visuelle del, ligesom vi kan være med til at præge konceptet, siger Kim Boisen til Motor-magasinet. Mere på www.carpeople. dk Ny værkstedskæde breder sig CarPeople har fået sine første skilte op hos autoværksteder rundt i landet. Også Mekonomen Autoteknik i Tarp og Hjerting ved Esbjerg har nu skiftet navn til Car- People og indrettet ny salgsud- stilling i Tarp. Her har indeha- ver Jakob Nielsen moderniseret den tidligere cykelforretning og fået en fin udstilling med plads til ni-ti biler i salgsafdelingen Nielsen Biler. - CarPeople er en lidt stærke- re kæde, hvor vi får bedre vilkår og hurtigere levering af re- servedele. Men det er samme service og de samme velkendte folk, kunderne vil møde på værkstedet, siger Jakob Nielsen til Hjerting Posten. Der er god gang i for- retningen, så der er blevet ansat en ekstra mekaniker hos CarPeople på Sdr. Tobølvej i Hjerting, hvor der er nu er tre i alt. I Tarp er der en mekaniker, en synsmand og en bogholder foruden indehaveren selv. Tarp og Hjerting Jonas Andersen, CarPeople Taastrup, glæder sig over skiftet af værkstedskæde. Den tidligere Peugeot-forhandler i Aabenraa, S. H. Bilcenter, er blevet medlem af CarPeople. Her er det direktør Jørgen Olsen og CarPeoples kædechef Michael Mikkelsen.

×