O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Verduurzaaming bestaand vastgoed hevo

  • Entre para ver os comentários

Verduurzaaming bestaand vastgoed hevo

  1. 1. “Duurzame huisvesting is “Onze visie: het creëren van een prettig,routekaart als hulpmiddelin keuzeproces een bewuste keuze om waarde te creëren.” duurzaam flexibel gebouw van verantwoorde materialen met een waardevastheid en lange levensduur.” duurzame huisvesting als onderdeel van bedrijfsprocessenDeze routekaart gebruiken wij in onze projecten als hulpmiddel om te stu­ren op duurzame keuzes in elke fase van het bouwproces. Welk aspect vindt vastgoed? Duurzaamheid is een erg breed begrip en kent zowel harde, meetbare aspecten, als allerlei zachte subjectieve criteria. Door deze integraal te gewoon doen!u belangrijk voor uw bedrijfsvoering? En waar liggen de prioriteiten? Na benaderen ontstaat een optimaal eindresultaat.deze afweging worden de volledige financiële effecten van oplossingenen alternatieven in beeld gebracht. Zo kunt u op basis van concrete inves­ HEVO onderscheidt hierin 3 niveaus:terings­ en exploitatielasten telkens weloverwogen beslissingen nemen.Daarbij ligt de focus op de totale levensduur van het gebouw. Niet alleen de Onze duurzaamheidsexperts ondersteunen u bij de ontwikkeling van eeninitiële investeringskosten, maar ook de beheer­ en exploitatiekosten wor­ duurzaam gebouw (met bijbehorende installaties) volgens uw wensen en Duurzame Duurzaam Duurzaamden in de afweging meegenomen. Keuzes die in elke volgende fase gemaakt ambities. Ook voor bestaande gebouwen onderzoeken we de optimalisatie­ bedrijfsprocessen huisvesten vastgoedworden, worden getoetst aan eerder gekozen alternatieven. U bewaakt op mogelijkheden door middel van een duurzaamheidsscan. Deze maakt alledeze wijze structureel uw duurzaamheidsambities en maakt ze ook waar! kansen inzichtelijk op het gebied van exploitatie (onderhoud, energie, watergebruik, schoonmaak) en klimaat. Vanzelfsprekend brengen we van al deze mogelijkheden ook de financiële haalbaarheid voor u in kaart. Wilt u Door specifieke aandacht voor duurzaamheid op deze drie niveaus voor­ Programma van Eisen + kaders Duurzaamheid, investering, exploitatie duurzaam vastgoed als meerwaarde uw gebouw van een duurzaamheidslabel voorzien? Gangbare methodes als Hoe bewust kiest u voor een uitgesproken visie op komt u dat er maatregelen genomen worden die niet aansluiten op het al­ Ontwerp Verbeter- Afvalscheiding, groene energie, MVO: het duurzaamheidsbewustzijn bij organisaties groeit. Maar hoe kunt u uw duurzame bedrijfsprocessen ook GreenCalc+, GPR­gebouw en BREEAM kennen voor ons geen geheimen. duurzaam duurzaamheid HEVO is overtuigd van de noodzaak om duurzame huisvestingsoplossin­ gemeen beleid en uw strategische ambities. Het is duidelijk dat niet bouwen het meest duurzaam is. Echter door werkprocessen anders te organiseren vastgoed? voorstel Duurzaamheid, Kwaliteit, Total duurzaam huisvesten en wat betekent dat voor uw organisatie? Meer weten over hoe u uw huisvesting kunt verduurzamen of hoe u duurzame gen te realiseren. Niet voor niets hebben we ‘duurzaam presteren’ tot ons en te kiezen voor innovatieve werkplekconcepten en multifunctionele voor­ investering- en Cost of exploitatiekosten Ownership huisvesting kunt realiseren? Neem dan contact op met onze experts. motto gemaakt. Waarbij de focus verder gaat dan het bouwproces. Juist in de zieningen wordt het bouwen van te veel m² gebouw voorkomen. U kunt OUTPUT rendement INPUT gebruikscyclus bewijst een duurzaam gebouw zijn meerwaarde. bestaande gebouwen ook hergebruiken waardoor sloop wordt voorkomen HEVO publiceerde de ‘Duurzame Kwaliteitsrichtlijn huisvesting voortgezet onderwijs’ en ontwikkelde de duurzaamheids­ Bouwfase Duurzame huisvesting zorgt voor een hogere vastgoed­ en restwaarde. meter (www.hevo.nl/duurzaamheidsmeter) waarmee gebouweigenaren kunnen onderzoeken welke duurzaamheidsmethode De HEVO-routekaart wijst u de weg en er geen grote hoeveelheden nieuwe materialen gebruikt hoeven te wor­ Ook een hogere verhuurprijs is aangetoond. Onderzoek van de Universi­ bij hen past. HEVO is lid van de Dutch Green Building Council en het Innovatiecentrum voor Duurzaam Bouwen. HEVO heeft als missie om duurzame waarde in huisvesting en gebruiks­ den. Dit geeft een enorme verlaging van de milieubelasting in zowel de teit Maastricht en de Californische Universiteit van Berkeley toont aan dat Regelmatig verschijnen er in de media publicaties van HEVO over het thema duurzaamheid. genot te creëren met een hoog rendement op de investering. Duurzaamheid bouw­ als de gebruiksfase. Uiteindelijk dient een gebouw ook in fysieke zin Gebruiksfase duurzame gebouwen 2% meer huur opbrengen. Ook hebben kantoren een definiëren wij rondom de thema’s People, Planet en Profit. Een gebouw is duurzaam gerealiseerd te worden. hogere bezettingsgraad en leveren zij bij verkoop 16% meer op dan niet­ naar onze mening duurzaam wanneer: Postbus 70501 T +31 (0)73 6 409 409 info@hevo.nl Beslissen Toetsen duurzame kantoren. De waardering van duurzame ondernemingen steeg bij 5201 CB ’s-Hertogenbosch F +31 (0)73 6 410 118 ISO 9001-gecertificeerd Het prettig en gezond is om in te People Om duurzame huisvesting te realiseren, dient u in elke fase van een project financiers en beleggers. Duurzame huisvesting en installaties dragen bij aan verblijven en het bevorderend werkt Planet belangrijke keuzes te maken die uw werkprocessen en werkomgeving beïn­ efficiënt gebruik van energie en materialen en indirect ook aan de verlaging op het functioneren van zowel de vloeden. Per fase in een bouwproces heeft HEVO voor u die afwegingen op DuurzaamheidNb. Deze routekaart is geschikt voor het ontwikkelen van nieuwe huisves­ van de operationele kosten. Er zijn zelfs multinationale organisaties die gebruiker als de organisatie (People). een rij gezet. Door deze stapsgewijs te doorlopen en te toetsen aan de uit­ ting. Voor bestaande huisvesting gebruikt HEVO andere methodes. durven te stellen dat duurzaam ondernemen en huisvesten leidt tot extra Het goed in zijn omgeving past, gangspunten, bent u ervan verzekerd dat duurzaamheid voldoende wordt Wij helpen u graag bij het verduurzamen van uw bestaand vastgoed. omzet en winst. energiezuinig is en gerealiseerd is ingebed in uw nieuwe huisvesting. Profit met materialen die laag milieubelastend arbeidsvreugde zijn (Planet). Een duurzame omgeving draagt bij aan de bewustwording rondom het Het goed te onderhouden en te exploiteren is (Profit). thema. Bovendien voelen medewerkers zich prettig op een duurzame werk­ De uitdaging is om de juiste balans te vinden in ambities. In de HEVO­ plek en willen ze deze voor langere termijn gebruiken. Ze voelen zich veilig visie bevindt duurzaamheid zich juist daarom in het snijvlak van genoemde en betrokken. Het stimuleert de samenwerking en draagt bij aan de arbeids­ aspecten. vreugde. Het is nog niet wetenschappelijk onderzocht, maar uit ervaring blijkt dat het ziekteverzuim in duurzame gebouwen lager is dan in traditionele werkomgevingen. Het komt ook de leerprestaties van leerlingen ten goede. cradle to cradle als bron van inspiratie imago In het algemene duurzaamheidsdenken willen we de milieueffecten van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is niet meer weg te ons handelen minimaliseren. Cradle to Cradle (C2C) draait deze gedachte denken uit bedrijfsvisies. De meest letterlijke en zichtbare vertaling van die om en stelt dat we niet ‘minder slecht’ moeten handelen, maar juist de ‘goede visie is terug te vinden in de huisvesting. Accountantskantoren geven aan Beeldmateriaal: dingen’ moeten doen. Zo zijn biologische materialen eeuwig bruikbaar en dat duurzaamheid de merkwaarde van een organisatie ondersteunt en de Beijer Advies, Arnhem bevatten ze geen gevaarlijke stoffen. Ze vormen opnieuw grondstof voor een Charlotte Akkermans Photography, Breda maatschappelijke reputatie versterkt. Organisaties die in deze tijd bewust Jeroen Musch Fotografie, Rotterdam nieuwe levenscyclus. Energiegebruik is een ander voorbeeld. C2C stelt dat als kiezen voor duurzame huisvesting zijn hun concurrenten een stapje voor. Leijh Kappelhoff Seckel van den alle energie 100% groen is, het niet meer uitmaakt hoeveel we consumeren. Dobbelsteen Architecten, Hengelo NJP frames, ’s Hertogenbosch Deze situatie is nog niet bereikt. HEVO laat zich graag inspireren door de C2C­ “Een duurzaam gebouw Spring architecten, Rotterdam gedachte vanwege de positieve en levensbewuste grondhouding. “Integrale aanpak leidt begint met keuzes maken tot optimale duurzame en prioriteiten stellen.” www.hevo.nl huisvestingsoplossingen.”
  2. 2. hevo routekaart naarduurzaam vastgoed initiatieffase definitiefase ontwerpfase bouwfase gebruiksfase Visie op primaire & secundaire processen opdrachtgever/gebruiker activiteiten Compact bouwvolume, beperking omhullend oppervlak Selectie procespartners duurzaamheidscriteria Strategische langetermijnvisie huisvesting in eigen beheer & outsourcen Architectonische kwaliteit, gebouwbeleving Scheiden bouwstromen, bouwlogistiek Monitoren tevredenheid gebruikers Combinaties van gebouwfuncties & gebruikers Verdiepingshoogte, flexibiliteit t.b.v. andere ruimtefuncties Gebruikersinstructie en handleiding management Relaties met organisaties en groeperingen in directe omgeving Werkplekconcept Multifunctionaliteit gebouw versus specifiek maatpak; flexibiliteit programma Gebouwstructuur, uitbreidbare, overzichtelijke functionele opzet Productiewijze Onderhoudscontracten met prestatie-eisen Onderhoudsplan, duurzame methoden Scanmogelijkheden hergebruik vastgoed Dubbel ruimtegebruik, intensiteit ruimtegebruik, delen faciliteiten, Gebouwtoegangen, concept veiligheid/logistiek/facilitair in gebouwopzet Selectie procespartners duurzaamheidscriteria Verlengde gebruiksduur gebouw per dag/week gebruikstijden, benutting, bezetting Gebruiksmogelijkheden daken Gebruik andere doelgroepen Hergebruik bestaand vastgoed Opzet draagstructuur (kolommen, dragende gevel) t.b.v. flexibele inbouw Beheerdershandleiding & instructie Ambitieniveau huisvestingskwaliteit; programma van eisen, Open/dichtverhouding buitengevel, zonwering, overstekken Gebruikershandleiding & instructie prestatieborging ontwerp, bouw en gebruiksfase Scheiding drager/gevel/inbouw/installatie; detaillering geschikt voor demontage en duurzaam slopen Zonering, toegankelijkheid & aanpasbaarheid installaties gezondheid Projectkaders ontwerp, bouw en gebruiksfase; sturen op levensduurkosten Ambitie duurzaamheid vaststellen, keuze meetsysteem, duurzaamheidsprincipes Concept technisch onderhoud van gebouw Veiligheid- & Gezondheidsplan Deskundigheid benodigd voor proces ontwerp/bouw/onderhoud; selectie duurzame procespartners Flexibiliteit en voorkomen bouwafval; standaard maten, stramienen Monitoren kwaliteit binnenmilieu (Groen-) financiering & subsidiemogelijkheden Integrale aanpak proces ontwerp, bouw & onderhoud Schoonmaakniveau Afschrijvingstermijn, verlengde gebruiksduur onderdelen; restwaarde vastgoed Samenwerkingsvisie gebruikers & procespartners Bouworganisatievorm, integraliteit uitvraag Installatieprincipes (verwarming, koeling, ventilatie, etc) Monitoren energieprestaties Verlichting, type en schakeling (daglichtaanwezigheid) Beperken interne warmtelast energie Akoestiek intern & gevel Beperken energieverbruik apparaten Ventilatiecapaciteit, CO2-niveau Groene stroom, gas Eisen aan comfort & binnenklimaat Gebruikersinvloed binnenklimaat, te openen ramen Akoestiek (intern en extern) Temperatuuroverschrijdingsuren, regeling Kwaliteitsniveau leefomgeving (intern & extern) Luchtkwaliteit (intern & omgeving) Lokatie positioneren nabij vervoersknooppunten transport Beperken vervoersintensiteit Gescheiden vervoersstromen Daglichttoetreding/raampositie, oriëntatie & bezonning gebouw Kwaliteit isolatie gebouwschil (dicht en open), passief bouwen Eisen CO2-uitstoot bouwtransport Vervoersplan Energieconcept Energiebalans, beperken energievraag Delen energie met omgeving, buren Energieopslag bodem en gebouwmassa Duurzame energieopwekking op lokatie, geen gasaansluiting Warmteterugwinning Toegankelijkheid gebouw (intern & extern) Gebouw geschikt maken voor latere toepassing duurzame opwekking water Effect planvorming op waterhuishouding bodem Parkeervoorziening auto’s, fietsen Verwarming; lage temperatuur Visie op waterkringloop Waterbesparende maatregelen Waterinfiltratie Waterhergebruik Afvalwaterzuivering Lokale producenten betrekken materialen Visie op kringloop materialen & (lokale) beschikbaarheid Materiaaleisen, voorkomen milieubelasting Prefabricage Milieubelasting onderhoudsmiddelen Onderhoudsfrequentie Grondbalanseisen Groene daken & gevels Prefabricage bouwcomponenten Keuze materialen in relatie tot functie & milieubelasting (C2C) Hergebruik materialen & bouwdelen Afvalmanagement bouwplaats Herstelmogelijkheden bouwcomponenten Scheiden van afvalstoffen afval Duurzaam demonteren en slopen t.b.v. hergebruik Emballagesystemen verpakkingen Voorkomen hak- en breekwerk Hergebruik secundair materiaal Dubbel grondgebruik Stedenbouwkundige opzet en kaders Visie op versterken ecologie & biodiversiteit Ruimte voor inheemse flora & fauna Effect planvorming op ecologie Flexibiliteit bestemmingsplanvoorschriften landgebruik & ecologie Inspelen op en behoud van natuurwaarde lokatie Inspelen op lokatie-aspecten Terreinverharding beperken Stedenbouwkundige inpassing, voorkomen hinder omgeving Herontwikkelen reeds bebouwde grond Aanwezige bodemvervuiling Natuurrapportage lokatie Afvalstromenbeheersing Voorkomen emissie huisvesting (CO2, licht, lucht, water, afval) vervuiling Vermijden en beperken overlast gebruiker versus omgeving Overlastbeperkende maatregelen door planvorming Type koude middelen Voorkomen overlast omgeving Monitoren milieuprestaties Voorkomen lichtvervuiling

×