O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

7 sindirim-shmyo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
21.11.2014 
1 
Sindirim sistemi 
 Ingestio: Besinlerin agız yolu ile alınması 
 Digestio: Alınan besinlerin sindirilmesi 
...
21.11.2014 
2 
CAVITAS ORIS 
 Önde: Labium 
superiorius ve inferius 
 Yanlarda: Bucca 
 Üstte: Palatum 
durum ve molle 
 A...
21.11.2014 
3 
Palatum (damak) 
 Palatum durum 
 Palatum molle 
Palatum durum 
 2/3 ön kısmını her iki maxillanın 
process...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
8 urogenital-shmyo
8 urogenital-shmyo
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (14)

Anúncio

Semelhante a 7 sindirim-shmyo (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

7 sindirim-shmyo

 1. 1. 21.11.2014 1 Sindirim sistemi Ingestio: Besinlerin agız yolu ile alınması Digestio: Alınan besinlerin sindirilmesi Absorptio: Sindirilen besinlerin emilmesi Defecatio: Artıkların uzaklastırılması a) Sindirim kanalı: agız-anüs cavitas oris (agız boslugu) pharynx (yutak oesophagus (yemek borusu) gaster (mide) Intestinum tenue (ince bagırsak) Intestinum crassum (kalın bagırsak) b) Eklenti organları Tükürük bezleri Karaciger Pankreas SNDRM KANALI çi bosluklu organlardır. Ortak bir duvar yapıları vardır: Tunica mucosa (koruma-salgılama-emilim) Tunica submucosa (damarlar-sinirler) Tunica muscularis Çizgili kas: agız, pharynx, üst oesaophagus ve anus Düz kas: dısta longitudinal, içte circuler 2 tabaka Tunica serosa Karın ve pelvisde visseral peritondan origin alır. Bas, boyun, gögüs ve perinede tunica adventitia olarak adlandırılır ve gevsek, fibröz bir bag dokusudur. AGIZ BÖLGES cavitas oris, disler ve disetleri, damak ve tonsilla palatina’nın bulundugu bölgeyi kapsar CAVITAS ORIS Besinlerin parçalandıgı ve mide ve duodenum’daki sindirime hazırlandıgı yerdir
 2. 2. 21.11.2014 2 CAVITAS ORIS Önde: Labium superiorius ve inferius Yanlarda: Bucca Üstte: Palatum durum ve molle Altta: Diaphragma oris Arkada: Isthmus faucium 8 CAVITAS ORIS Vestibulum oris Cavitas oris propria 9 Vestibulum oris Dudaklar, yanaklar, dis ve disetleri (gingivae) ile sınırlanmıs dar bir alandır. Rima oris ile dıs ortama açılır. 10 Cavitas oris propria Dis kemerleri, disler ve disetleri, agız tabanı, damaklar ve yutak geçidi (isthmus faucium) ile sınırlanmıs alandır. Dil, disler ve disetleri bulunur....
 3. 3. 21.11.2014 3 Palatum (damak) Palatum durum Palatum molle Palatum durum 2/3 ön kısmını her iki maxillanın processus palatinus’ları,1/3 arka kısmını her iki palatin kemigin lamina horizontalis’leri olusturur Palatum molle Aponeurosis palatina Uvula Arcus palatoglossus (glossopalatinus) Arcus palatopharyngeus (pharyngopalatinus) Lingua (dil) Radix linguae Corpus linguae apex linguae dorsum linguae facies inferior linguae konusma, çigneme, yutkunma, emme, tatma Radix linguae Dilin hyoid kemik ile mandibula’ya tutunan kısmıdır
 4. 4. 21.11.2014 4 Apex linguae Dilin uç kısmı olup dentes incisivi’ye temas eder. Dorsum linguae Sulcus terminalis Papillae linguales Tonsilla lingualis Dil kasları Extrensek kaslar * m.genioglossus * m.hyoglossus * m.condroglossus * m.styloglossus * m.palatoglossus Intrensek kaslar * m.longitudinalis superior/inferior * m.transversus linguae * m.verticalis linguae
 5. 5. 21.11.2014 5 Dentes Dentes decudui 2I, 1C, 2M 6 ay -2 yas Toplam 20 6 yas üstü Dentes permanentes 2I, 1C, 2P, 3M Dentes decidui inci sive cani n sütm olar 6 ay 6 yas 6 – 13 yas 17 – 25 yas Corona dentis Cervix dentis Radix dentis apex radicis dentis foramen apicis dentis Gingivae Pharynx (Yutak) 13- 15 cm uzunlugunda, kas ve zarlardan olusmustur corpus sphenoidalis’in arka kısmı ve occipital kemigin pars basilaris’inde baslayıp 6. cervical vertebra hizasında oesophagus ile birlesir oesophagus ile birlestigi yer en dar yeri olup 1,5 cm genisligindedir
 6. 6. 21.11.2014 6 Pharynx (Yutak) Oropharynx Nasopharynx Laryngopharynx Burun – Choanae Agız – sthmus faucium Gırtlak – Aditus laryngis Ostium pharyngeum tubae auditivae Oesophagus (Yemek Borusu) Yutak-mide 25-30 cm 2 cm çap Diafragma-T10 Hiatus oesophageus 6CV – 11 TV Gaster (mide)
 7. 7. 21.11.2014 7 T12 - L3 vertebra’lar arası seviyede regio epigastrica regio umblicalis regio hypocondriaca sinistra’da Besinlerin depolanması, besinleri mide salgıları ile karıstırması ve kimus’un ince barsaga atılıs hızını kontrol etmek gibi görevleri vardır Ostium cardiacum 11 ThV Sternum’dan 2-2,5 cm uzakta 10cm Ostium pyloricum 1LV 1,2 cm sag Mide’nin 5 kısmı vardır: Pars cardiaca Fundus gastricus (ventriculi) Corpus gastricum (ventriculi) Pars pylorica Pylorus
 8. 8. 21.11.2014 8 nce Bagırsak Sindirim kanalının pylorus’tan baslayıp valva ileocaecalis’e kadar uzanan kısmıdır Uzunlugu 6-7 m’dir. 3 kısımda incelenir: Duodenum Jejunum Ileum Duodenum Ortalama 25 cm uzunlugunda olup ince bagırsagın en kısa, en genis, en kalın duvarlı ve en az hareketli olan kısmıdır. Ön yüzü kısmen periton ile örtülüdür ve mesenterium’u yoktur. Pancreas’ın caput kısmını çevreler. Umbilicus seviyesinin üzerindedir. Duodenum Pars superior Pars descendens Pars ascendens Pars horizontalis (inferior)
 9. 9. 21.11.2014 9 Pars descendens duodeni m.sphincter ductus biliaris m.sphincter ductus pancreatici ampulla hepatopancreatica ve m.sphincter ampullae (Oddi sfinkteri) papilla duodeni minor papilla duodeni major Jejunum 3nce bagırsagın proximal 2/5’ini olusturur Jejunum’un büyük kısmı regio umbilicalis’te bulunur. 4 cm çaplıdır Jejunum Ileum’a göre daha kalın duvarlıdır Damar açısından daha zengin oldugundan rengi parlak kırmızıdır Jejunum’un mukozasındaki plica circularis’ler daha büyük ve daha kalındır. Ileum Ileum 3leum’un büyük bölümü regio hypogastrica ve pelvis boslugunda bulunur. Ileum jejunum’dan daha küçük çaplı daha ince duvarlı ve daha az damarlıdır. 3nce barsagın distal 3/5’ini olusturan ileum 3,5 cm çapındadır Jejunumdan daha ince duvarlıdır Caecum ile colon ascendens’in birlesim yerine ostium valva ilealis ile açılır
 10. 10. 21.11.2014 10 Kalın Bagırsak Ileum’dan anus’e kadar 1,5 metre 1-caecum 2-appendix vermiformis 3-colon ascendens 4-colon transversum 5-colon descendens 6-colon sigmoideum 7-rectum 8-canalis analis görevi su ve elektrolitlerin emilmesi, sindirilmemis besinlerin atılana kadar depolanmasıdır. Kalın bagırsagı ince bagırsak’tan ayıran özellikler Kalın bagırsak daha genis çaplıdır. Büyük bir bölümü seconder, retroperitonealdir Üzerinde taenia coli denen 3 bant haustra coli plica semilunaris apendices epiploica (caecum’da, rectum’da ve apendix vermifomis’te görülmez.) plica semilunaris Longitudinal kas lifleri taenia’ları olusturur apendices epiploica Kalın Bagırsak Tunica muscularis’te longitudinal kas lifleri bir araya toplanıp taenia coli denilen üç tane bant olustururlar. Genislikleri yaklasık 6 mm kadardır Caecum Regio inguinalis dextra’da, sag fossa iliaca’da yer alır 6 cm uzunlugunda7,5 cm genisligindedir. Tamamen peritonla kaplıdır. Appendix vermiformis arka iç yüzüne tutunur
 11. 11. 21.11.2014 11 Caecum Caecum’un iç arka yüzünde Valva ileocaecalis (valva ilealis) Ostium valvae ilealis Ostium valva ilealis’in alt arkasında Ostium appendicis vermiformis Appendix vermiformis Appendix vermiformis sag fossa iliacada yer alır ve karın ön duvarı ile komsudur. Yaklasık 2-20 cm boyundadır. Ortalama 9 cm Bol miktarda lenfoid doku içerir (folliculi lymphatici aggregati appendicis vermiformis). Lümeni orta yastan sonra kısmen veya tamamen tıkanabilir. Appendix vermiformis Mesoappendix A. appendicularis Taenia mesocolica Taenia omentalis
 12. 12. 21.11.2014 12 Colon ascendens Yaklasık 15 cm uzunlugundadır. Ön ve yan yüzleri peritonla örtülüdür. Caecum’dan daha dardır. Karaciger’in sag lobunun alt kısmına kadar uzanır. sola ve öne dogru flexura coli dextra’yı yapar colon transversum olarak devam eder. Flexura coli Flexura coli dextra (hepatica) sinistra (splenica) Colon transversum Yaklasık 40-50 cm uzunlugundadır. Kalın bagırsagın en uzun ve en hareketli bölümüdür. Regio umbilicalis’te bulunur. Intraperitoneal yerlesim gösterir. Karın arka duvarına, pankreasın ön kenarına mesocolon transversum ile tutunmustur. Colon descendens Ortalama 25 cm uzunluktadır, M. psoas major ile m. quadratus lumborum arasındaki olukta asagıya dogru iner Pelvis minor girisinde colon sigmoideum ile devam eder. Ön ve yan yüzleri peritonla kaplıdır Colon sigmoideum Küçük pelvis’in girisinden baslar. S harfine benzer kıvrımda, 40 cm. uzunlugunda Küçük pelvis içerisinde yerlesmistir. 3. sacral vertebra hizasında asagı dogru rectum ile devam eder. Mezocolon sigmoideum ile pelvisin arka duvarına asılmıstır. Komsulukları da farklılık gösterebilir. Sol ureter
 13. 13. 21.11.2014 13 Rectum 3. sakral vertebra hizasında baslar. Yaklasık 12-13 cm uzunlugundadır. Diaphragma pelvis’i geçtigi yerde canalis analis ile birlesir (os coccyx’in 3-4 cm asagısında). Ön-arka yünde iki egriligi vardır: Birincisi sacrum’un önünde digeri de canalis analis ile birlestigi yerde erkeklerde prostat hizasındadır Canalis analis Ampulla recti’nin aniden daralması ile baslar Asagı ve arkaya anüse dogru uzanır. Yetiskinde yaklasık 4 cm kadar Ön duvar arkadan biraz kısadır. Etrafı kanalın kapalı kalmasını saglayan sfinkter kaslar ile sarılmıstır. Canalis analis Canalis analis’i çevreleyen iki sfinkter kası vardır. 1-M. sphincter ani internus : Canalis analis’in üst 3/4 ünü kusatır. Linea anocutanea’ya kadar iner. Rectum’un sirküler lifleri 5-8 mm kadar kalınlasarak olusturur. $stem dısı çalısır OSS 2-M. sphincter ani externus: Istemli olarak çalısan bu kas, canalis analis’in alt ucunu sarar. Üç parçalı bir yapı gösterir. 1. Pars subcutanea 2. Pars superficialis 3. Pars profundus Siniri: N. rectalis inferior (n.pudendus) Fonksiyonu: M. puborectalis ile birlikte anüs’ü istemli olarak kapatır ve canalis analis’i öne dogru çekerek anorektal açıyı yükseltir. Normalde kontraksiyon halindedir, ancak defekasyon sırasında gevser. Canalis analis M. sphincter ani internus M. sphincter ani externus Pars profundus Pars superficialis Pars subcutanea
 14. 14. 21.11.2014 14 Sindirim Kanalının Eklenti -Yaptıkları sindirim ile ilgili salgılarını, özel kanalları vasıtasıyla sindirim kanalına bosaltan organlardır Organları KARACIGER Karaciger organizmanın en büyük bezidir. Yetiskin bir erkekte 1400-1800 gr ; kadında 1200-1400 gr kadar olup vücut agırlıgının %2,5’i kadardır. Kızıl kahve renktedir. Esnek, dokununca bükülebilen ve jöle kıvamında yapısı nedeniyle dalaktan sonra en sık yırtılan organdır. Facies diaphragmatica Facies visceralis fissura sagittalis sinister fissura ligamenti venosi, fissura ligamenti teretis (sulcus venae umblicalis) sulcus sagittalis dexter sulcus venae cavae processus caudatus fossa vesica biliaris (fella)
 15. 15. 21.11.2014 15 Porta hepatis ductus hepaticus dexter ve sinister ile lenf damarları çıkar. v. portae hepatis, a. hepatica propria, plexus hepaticus karacigere girer. Lobus quadratus Lobus caudatus KC en büyük glandüler organdır 1-2,5 kg ki yüzü, iki kenarı vardır H seklindeki yarık ve oluklar 4 loba ayırır
 16. 16. 21.11.2014 16 Safra Kesesi Safra Kesesi 7-10 cm uzunlugunda, 4-5 cm genisligi olan armut seklinde bir kesedir. Ortalama kapasitesi 40-50 ml’dir. Safra yolları Safra Karaciger hücreleri tarafından yapılır Duedonum’un 2. kısmına açılır Ductus biliaris
 17. 17. 21.11.2014 17 Pankreas Hem ekzokrin, hem endokrin salgıları olan çok önemli bir bezdir Ekzokrin salgı; duedonum 2. kısmına bosaltılır (lipaz,amilaz,tripsinojen) ( Yag, KH, Protein) caput collum corpus cauda 12 - 15 cm 70 - 100 gr gri-pembe lobüler L2 seviyesinde columna vertebralis’in önünde bursa omentalis’in arkasında retroperitonealdir (sekonder) regio epigastrica ve regio hypocondriaca sinistra’da yer tutar Mide yatagının büyük kısmını olusturur Ductus pancreaticus accessorius Ductus pancreaticus Glandulae oris (tükrük bezleri) Glandulae salivariae majores * gl.parotidea * gl.sublingualis * gl.submandibularis Glandulae salivariae minores * gl.labiales * gl.buccales * gl.molares * gl.palatinae * gl. linguales
 18. 18. 21.11.2014 18 Glandulae salivariae majores Parotis -Yüzün iki tarafında -Duc. parotideus (Stensen kanalı) -Salgı vestibulum oris’e bosaltılır Submandibular -Mandibula alt-medial -Duc.submandibularis (Wharton kanalı) - Sublingual - En küçük tükürük bezi GLANDULA PAROTIDEA En büyük tükürük bezi Yaklasık 25 gr Sarımtrak-gri, tepesi asagıda, yassı piramit seklinde Tamamen seröz sekresyon Tükürük salgısının %30’u (günlük 1000-1500 ml dir) Ductus sublinguales minores Plica sublingualis Ductus sublinguales majores Peritoneum Vücuttaki en büyük seröz zardır. 3ki bölüme ayrılır: Peritoneum parietale Peritoneum viscerale Peritonun iki yapragı arasında kalan bosluga cavitas peritonealis denir. Bu boslukta 50 cc (5-50) liquor peritonealis denen sıvı bulunur. Periton Periton seröz bir örtüdür Peritonum parietale Karın ve pelvis duvarlarının iç yüzünü örter Peritonum viscerale ç organları sarar Peritoneum parietale Peritoneum viscerale
 19. 19. 21.11.2014 19 Meso Organları karın arka duvarına asan iki tabakalı peritondur Omentum minus KC-mide arasındaki 2 tabakalı peritondur Cavitas peritonealis Cavitas peritonealis iki bölüme ayrılır. Bunlardan büyük olanına cavitas peritonealis, küçük olanına bursa omentalis denir. Bu iki boslugu foramen omentale birbirine baglar.
 20. 20. 21.11.2014 20 3ntraperitoneal $ntraperitoneal organlar Dalak, Colon transversum, Colon sigmoideum, Jejunum, Ileum, Appendix vermiformis, Duodenumun birinci parçasının ilk yarısı Caecum, Karaciger, Mide, Ekstraperitoneal (Preperitoneal) Organ Vesica urinaria Retroperitoneal Retroperitoneal organlar V.cava inferior, Aorta abdominalis ve dalları, Böbrek, Suprarenal bez, Ureter, Cisterna chyli, Truncus sympathicus, Lenf dügümleri, Colon ascendens, Colon descendens, Duodenumun birinci parçasının ilk yarısı hariç geriye kalan bölümü, Pankreas, Sekonder retroperitoneal organlar Son dört organ baslangıçta intraperitonealdir: Colon ascendens, Colon descendens, Duodenumun birinci parçasının ilk yarısı hariç geriye kalan bölümü, Pankreas, Ancak gelismenin ileri döneminde, arka yüzlerini örten peritonları erir ve retroperitoneal olurlar. Bu nedenle bunlara sekonder retroperitoneal organlar denir. Alınan besinler tunica muscularis tabakasındaki kas liflerinin kasılması ile (Peristaltik Hareket) sindirim kanalında ilerler

×