O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1 anatomi-giris-shmyo

5.185 visualizações

Publicada em

Saglik Hizmetleri Meslek Yuksekokulu'ndaki Anatomi Derslerim

Publicada em: Saúde e medicina
 • Seja o primeiro a comentar

1 anatomi-giris-shmyo

 1. 1. 10.10.2014 1 ANATOMİ Prof.Dr. Çağatay BARUT BEÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ANATOMİNEDİR? Anatomi: Yunanca (grekçede) kesip, parçalara ayırmak anlamındadır Ana: içinden, baştan sona Tome: kesip, parçalara ayırmak Başarılı bir hekim olmanın en önemli koşullarından biri, iyi bir anatomi bilgisinesahip olmaktır. İnsan anatomisi, insan vücudunun normal şekil ve yapısını inceleyen bir bilim dalıdır ANATOMİNEDİR?Neden Anatomi? Anatomi bilgisinden yoksun hekimler köstebeğe benzerler Belirsizlikler içinde –karanlıkta-çalışan elleri ile birçok mezarlar yaratırlar ANATOMİ Anatomieneskitemeltıpbilimidir.ResmiolarakilkdefaM.Ö.500yılındaMısır’daçalışıldı DahasonraM.Ö.460-377yıllarındatıbbınbabasıveAnatomi’ninbulucusuolarakkabuledilenHippocratestarafındanYunanistan’daçalışıldı Hippocrates, Anatomi ile ilgili bir kaç kitap yazmıştır ANATOMİ Galen isimli araştırmacı hayvanlar üzerinde anatomik çalışmalar yapmış, Leonardo da Vinci de yaptığı anatomik çalışmaları resimlemiştir
 2. 2. 10.10.2014 2 ANATOMİ Başka bir Yunanlı doktor ve bilim adamı Aristotle, komperativ anatomi ve gelişimsel anatomi (embriyoloji) üzerine çalışmalar yapmış ve ilk defa “kesip ayırma, parçalama” anlamına gelen Anatomi terimini kullanmıştır Bu terim, Latince “dissecare, dissectio” kelimesi ile eş anlamlıdır ANATOMİ 16.yy.’da Andreas Vesalius (1514-1564) çok sayıda kadavra diseke ederek, insan vücudunu incelemiş ve 28 yaşında iken “De fabrica corporis humani” denilen bir kitap yazmıştır Anatomi’de yaptığı önemli çalışmaları nedeniyle Vesalius, Anatomi’nin babası olarak kabul edilmektedirANATOMİ Türkler’de ilk defa Hekim Şanizade Mehmet Ataullah Efendi 1816 yılında Teşrih (Anatomi) isimli bir kitap yazmıştır Türkiye’de modern Anatomi’nin kurucusu ise Mazhar paşadır Bundan sonra Ord.Prof.Dr. Nurettin Ali Berkol ve sonrada Ord.Prof.Dr. Zeki Zeren’in ülkemizde Anatomi’nin gelişmesine büyük katkıları olmuşturMikroskopikanatomi Sitoloji HistolojiMakroskopikanatomi Topografik(bölgesel) anatomi Sistemik anatomi Yüzeyelanatomi Radyolojik anatomi Gelişim anatomisi Klinik anatomi Artistik anatomiFonksiyonel anatomi ANATOMİ SistemikAnatomi: Vücutkısımlarınıveorganlarıfonksiyonelyöndensistematikolaraktarifetmek, Anatomieğitimindeçokdahayararlıdır. ANATOMİ Hareket sistemi (systema locomotorium) Dolaşım sistemi (systema cardiovasculare) Sindirim sistemi (systema alimentarium) Solunum sistemi (systema respiratorium) İdrar ve üreme sistemi (systema urogenitale) İç salgı bezler sistemi Sinir sistemi (systema nervosum) Duyu organları (organa sensoria) ANATOMİ
 3. 3. 10.10.2014 3 Topografik Anatomi : Bir bölgedeki yapıları ve aralarındaki ilişkileri yüzeyelden -derine doğru inceler Buna göre vücut; toraks, abdomen, pelvis - perine, sırt, alt ekstremite, üst ekstremite ve baş -boyun olarak bölgelere ayrılır ANATOMİAnatomik pozisyon Ayakta dik duran, yüzü öne dönük, gözleri ile karşıya bakan, kolları yanlarda sarkık –avuç içleri öne bakan, ayakları bitişik bir şekilde duran kişinin pozisyonu normal anatomik pozisyondur Bütün anatomik tarifler, bu pozisyondaki bir insanın vücudundan geçen hayali düzlemlerle ilişkisine göre yapılırAnatomik pozisyondaki bir vücuttan geçen 3 tane hayali düzlem vardır Planum sagittale; vücutdan vertikal olarak geçen düzlemlerdir Vücudu sağ ve sol iki kısma ayırırlar Vücudun tam ortasından geçerek, vücudu sağ ve sol iki eşit yarıma ayıran düzleme planum sagittale medianum adı verilir Planum medianum’a paralel geçen düzlemler, planum paramedianum (sagittale) olarak bilinir
 4. 4. 10.10.2014 4 Planum frontale (coronale): Median düzleme dik düzlemlerdir Vücudu ön ve arka olarak iki kısma ayırırlar Frontal kemiğe (yada sutura coronalis’e) paralel oldukları için bu isimle anılırlar Anatomik pozisyondaki bir vücuttan geçen 3 tane hayali düzlem vardır Planum horizontale: Önceki düzlemlere dik olan bu düzlemler, vücudu üst ve alt iki kısma ayırırlar Anatomik pozisyondaki bir vücuttan geçen 3 tane hayali düzlem vardır Planum frontale/coronale Planum sagittale/medianum Planum horizontale/transversum Vücudun içindeki herhangi bir organın izafi pozisyonu; medial, lateral, anterior, posterior, superior veya inferiordiye tanımlanır. Bazen bunların karışımları kullanılır. Posterolateral, anteromedialgibi.
 5. 5. 10.10.2014 5 Internus Proximalis Verticalis Superficialis Dexter Externus Distalis Horizontalis Profundus Sinister Anterior Superior Medialis Medianus Apicalis Centralis Posterior Inferior Lateralis Intermedius Basilaris = Basalis Periphericus Ventralis Cranialis Protruzyon Elevasyon Dorsalis Caudalis Retruzyon Depresyon
 6. 6. 10.10.2014 6 Ekstremite'nin gövdeye yakın kısmı için proksimal, Daha uzak kısmı için distalterimi kullanılır. El ve ayakta el ayası için palmarveya volaryüz,ayak tabanı için plantar yüzterimi kullanılır. El ve ayak sırtlarının her ikisi için dorsumterimi kullanılır. Vücudun veya boynun öne bükülmesine fleksiyon, arkaya doğru bükülmesine ise ekstensiyon denir Yana doğru bükülme hareketine lateral fleksiyon . Hareketle ilgili terimler
 7. 7. 10.10.2014 7 Uzun bir eksen etrafında olan dönme hareketine rotasyon adı verilir. Hareketle ilgili terimler •Ekstremitenin median düzlemden uzaklaşmasına =abduksiyon •Median düzleme yaklaşmasına =adduksiyondenir. Hareketle ilgili terimler
 8. 8. 10.10.2014 8El başparmağının, el küçük parmağına yaklaşma hareketine oppozisyon, Uzaklaşma hareketine repozisyondenir. Hareketle ilgili terimlerSirkumdiksiyon,bir koniyi tanımlar şekilde ard arda fleksiyon, abduksiyon, ekstensiyon ve adduksiyon hareketlerindenoluşmaktadır. Hareketle ilgili terimler Ayak tabanına doğru bükülme=Plantar fleksiyon Ayak sırtına doğrubükülme=Dorsal fleksiyon Ayak tabanının içe döndürülmesine=İnversiyon Dışa döndürülmesine Eversiyondenir. Hareketle ilgili terimler
 9. 9. 10.10.2014 9 Protraksiyon; Çene ve omuz kemerinin öne doğru hareketidir. Retraksiyon; Çene ve omuz kemerinin arkaya doğru harekettir. Hareketle ilgili terimler Fleksiyon Dorsifleksiyon Abduksiyon İç rotasyon Pronasyon Sirkumduksiyon Inversiyon Opozisyon Ekstensiyon Plantarfleksiyon Adduksiyon Dış rotasyon Supinasyon Eversiyon Repoziyon SIK KULLANILAN BAZI ANATOMİK TERİMLERİN NOMINA ANATOMICA’DAKİ TEKİL VE ÇOĞULLARI İLE KISALTMALARI TEKİLÇOĞUL A.;ArteriaAa.;Arteriae V.;VenaVv.;Venae Art.;ArticulatioArticulationes Cart.;CartilagoCartilagines Gl.;GlandulaGll.;Glandulae Lig.;LigamentumLigg.;Ligamenta M.;MusculusMm.;Musculi N.;NervusNn.;Nervi R.;RamusRr.;Rami
 10. 10. 10.10.2014 10Dokular Epitel Doku Bağ ve destek doku Kas dokusu Sinir dokusu Temel Fonksiyon İlgili Sistemler Dış ortamda hareket İskelet, kas, sinir sistemi ve duyu organları İç taşıma Dolaşım sistemi Hammadde alımı Sindirim ve solunum sistemleri Artık maddelerin uzaklaştırılması Üriner, sindirim ve solunum sistemleri Dış ortam şartlarına karşı koruma Deri ve dış ortamla ilişkili yerlerdeki mukozayı oluşturan örtü sistemi İletişim Dış dünya ileİç dünya ile Sinirsistemi,duyuorganları, solunumsistemi(konuşma), kasveiskeletsistemi Sinir ve endokrin sistemler Üreme Erkek ve kadın genital sistemleri ve endokrin sistem
 11. 11. 10.10.2014 11KolÖnkolEl Uyluk BacakBaldır AyakCaput-collum (cervix) ThoraxPectusExtremitas superior Pelvis-perineum Extremitas inferiorAbdomenDorsum Brachium Ante- brachium ManusFemurCrus PedisVücut Boşlukları Arka boşluk (cavitas dorsalis) Kafatası boşluğu(cavitas cranii) Omurga kanalı(cavitas vertebralis) •Ön boşluk(cavitas ventalis) •Göğüs boşluğu •Karın boşluğu •Pelvis boşluğu •Ağız boşluğu •Burun boşluğuAkciğerlerMideİdrar kesesi Kalp Bağırsaklarİç genital organlarTimus Karaciğer İnce bağırsak kıvrımları Yemek borusuSafra kesesiRektum Soluk borusu Dalak Büyük damarlar PankreasDuctus thoracicus Böbrekler N. vagusBöbreküstü bezi Göğüs boşluğu Karın boşluğu Leğen boşluğu N. phrenicusAbdominal aortaÖrtüler Meninges Pleura Perikard Periton

×