O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Àlvar Garola

Baixar para ler offline

L’impacte econòmic i financer de la baixa densitat sobre les hisendes locals

L’impacte econòmic i financer de la baixa densitat sobre les hisendes locals

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Àlvar Garola

 1. 1. L’impacte econòmic i financer de la baixa densitat sobre les hisendes locals 7 d’abril de 2022 ÀLVAR GAROLA Gabinet Estudis Econòmics Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
 2. 2. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic ÍNDEX 1. Context i proposta classe 2. Àmbit d’estudi 3. Proposta metodològica 4. Hisenda local, urbanisme i baixa densitat 5. Competències municipals respecte els serveis públics 6. Esquema bàsic de les hisendes municipals 7. Cas d’estudi 8. Reflexions finals
 3. 3. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CONTEXT i PROPOSTA CLASSE ENCARREC DE LA DIPUTACIO DE BARCELONA: “Les urbanitzacions aïllades de baixa densitat i el seu impacte sobre les hisendes locals” Objectius: • Determinar els fluxos econòmics i financers derivats de les urbanitzacions aïllades de baixa densitat. • Representa un sobre-cost pels ajuntaments? Metodologia: • Treball de camp amb tècnics municipals • Casos reals de municipis amb tipologies diferents. Casuístiques diverses Elaborar propostes: • Com mesurar la seva incidència Sessió d’avui: • Presentar algunes dades • Presentar el mètode de treball • Discutir criteris metodològics • Debatre i discutir entre tots. Permís per interrompre
 4. 4. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 1. Àmbit d’estudi Concepte de ciutat de baixa densitat residencial: • Localitzada de forma desconnectada del nucli urbà principal. • Creixement extensiu, dispers i de baixa densitat d'edificació. • Segregació d'usos, específicament residencials, bàsicament per habitatges unifamiliars aïllats. • Elevat consum de territori. • Accessibilitat determinada per l'ús del vehicle privat. Especialització funcional del territori, determinat per la concentració d’una tipologia d’habitatges unifamiliars i que conforma un paisatge aliè als processos d’extensió urbana característics de les ciutats compactes. Segueixen un model d’extensió residencial aliè al llenguatge social de la ciutat mediterrània que tampoc es pot encabir dins el model clàssic de la ciutat-jardí de finals del S. XIX ni les grans extensions actuals d’habitatges en filera, creades amb estàndards d’urbanització i espais lliures actualitzats.
 5. 5. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 2. PROPOSTA METODOLOGICA . Estudi detallat de les hisendes municipals . Tres casos amb tipologies diverses . Menys 5.000 habitants amb nuclis urbans, urbanitzacions aïllades i dispers . Entre 5.000 i 10.000 habitants, amb un nucli urbà i urbanitzacions aïllades . Entre 75.000 i 100.000 habitants, amb un nucli urbà i urbanitzacions aïllades . Contacte amb tècnics municipals . Seguiment de les diferents despeses i ingressos . Proposar canvis si es detecten desequilibris
 6. 6. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 2. Hisenda local, urbanisme i baixa densitat Revisió bibliogràfica: Existència d’estudis a Espanya i a Catalunya, que busquen relacionar morfologia i densitat urbana i Hisenda Local, tant pel costat de la despesa com de l’ingrés. Condicionats per ús de dades municipals. Densitat mitjana com variable “Proxy” d’urbanització aïllada Pel costat de la despesa: identificació d’una major dispersió i una menor densitat urbana (“urban sprawl”) com factors explicatius d’uns majors costos per càpita dels serveis públics municipals. Pel costat de l’ingrés: la important correlació entre urbanisme i ingressos municipals ha estat assenyalada, assenyalant efectes del creixement urbà (i les urbanitzacions) sobre les hisendes locals també pel costat de l’ingrés. (IBI, ICIO i IIVTNU, tenen una relació directa amb l’urbanisme o el mercat immobiliari. Les transferències d’ens superiors es veuen molt influïdes pel volum de la població resident. Conclusió: les urbanitzacions de baixa densitat, al tenir associats uns majors costos de provisió dels serveis municipals, poden comportar problemes per l’estabilitat i manteniment de les hisendes locals.
 7. 7. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 4. Competències municipals respecte els serveis públics Serveis mínims i obligatoris • Enllumenat públic • Cementiri • Recollida de residus • Neteja viària • Proveïment domiciliari d’aigua potable • Clavegueram • Accés als nuclis de població • Pavimentació de les vies públiques • Control d’aliments i begudes. Municipis amb més de 5.000 habitants: afegir parcs públics, biblioteca pública, mercat i tractament de residus. Municipis amb més de 20.000 habitants: afegir protecció civil, prestació de serveis socials, prevenció i extinció d’incendis i instal·lacions esportives d’ús públic. Municipis de més de 50.000 habitants: afegir transport col·lectiu urbà de viatgers i protecció del medi ambient. (Article 26 de la LRBRL) Serveis competències pròpies (selecció) • Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. • Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública. • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. • Atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. • Transport col·lectiu urbà. • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant. • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. • Promoció de la cultura i equipaments culturals. • La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. (Article 25 de la LRBRL) Serveis de competències delegades per l’estat i la comunicat autònoma (selecció) • Vigilància i control de la contaminació ambiental. • Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona. • Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma. • Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat. • Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat. • Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials. • Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics. • Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat. • Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa. (Article 7 de la LRBRL)
 8. 8. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 3. Esquema bàsic de les hisendes municipals PRESSUPOST MUNICIPAL Expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les obligacions que, com a màxim, pot reconèixer l’Entitat, i els seus Organismes Autònoms, i dels drets que es preveuen liquidar durant el corresponent exercici. Inclou les previsions de ingressos i despeses de les societats mercantils amb capital propietat íntegrament de l’Entitat Local. Tres tipus de classificació: • Per programes: ordena la despesa segons la seva finalitat i els objectius que amb aquesta es vulgui assolir. Respon a la pregunta “per a què s’estan gastant”. És la clau del sistema pressupostari. Solament s’utilitza en les despeses. És obligatòria. • Per categories econòmiques: La classificació econòmica té una finalitat fonamentalment comptable. S’utilitza tant per despeses com per a ingressos. És obligatòria. Respon a la pregunta “En què es gasta” (naturalesa de la despesa). • Per unitats orgàniques: No és obligatòria per llei i per tant dependrà de cada corporació el crear-la o no en funció de les seves necessitats. Respon a la pregunta “Qui gasta” (responsable de la despesa). No hi ha un pressupost desagregat territorialment ni per la part d’ingressos ni de despeses a l’escala de tipologies urbanes. Cal desenvolupar metodologies i criteris específics
 9. 9. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 3. Esquema bàsic de les hisendes municipals Ingressos de l’administració local • Serveis públics a prestar per l’administració local • Finançament de la implantació dels serveis • Manteniment de les infraestructures i prestació dels serveis Despeses de l’administració local • Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les comunitats autònomes o altres entitats locals. • Les participacions en els tributs de l‘Estat i de les comunitats autònomes. • Els percebuts en concepte de preus públics. • Els ingressos procedents del seu patrimoni i altres de dret privat. • Les subvencions. • El producte de les operacions de crèdit. • El producte de les multes i sancions en l‘àmbit de les seves competències. • Les altres prestacions de dret públic. Taula: Distribució dels ingressos de tres grups d’ens locals (ajuntaments) de Catalunya, liquidació dels pressupostos de 2019 Font: Elaboració pròpia a partir del MUNICAT Estructura dels ingressos (liquidacions pressupostos): grans similituds entre els ajuntaments de municipis de dimensions molt diferents.
 10. 10. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 5. Classificació analítica dels serveis municipals (despeses) Serveis a la propietat Derivats de la localització de zones urbanes residencials (habitatges). • Enllumenat públic • Abastament d’aigua potable • Sanejament i depuració d’aigües residuals • Recollida i tractament de residus urbans • Neteja viaria • Pavimentació de vies publiques • Parcs i jardins Serveis a les persones Derivats de la localització de població resident (empadronada) • Seguretat en llocs públics • Serveis socials • Ordenació del transit • Control aliments i begudes • Protecció Civil • Transport públic • Extinció d’incendis • Promoció cultural • Protecció del medi ambient • Promoció de l’esport • Abastament, escorxadors i fires • Biblioteca Publica • Cementiris • Manteniment centres educatius Classificació analítica: Distinció entre serveis (i despeses) derivats de la localització de zones urbanes (residencials i altres).
 11. 11. Despeses distribuibles 30% Serveis amb criteris de repartiment 5% Serveis generals 65% Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi Ingressos analitzats • IBI • IVTM (Impost circulació) • Taxa de residus • Taxa de clavegueram • Taxa escola bressol (i menjador) • Preus públics serveis esportius • Transferències corrents d’ens superiors (Estat, Generalitat, DIBA) Criteris de distribució de les despeses Tipus 1: Serveis a la propietat, vinculades a les zones urbanes, clarament distribuïbles. Coincideixen amb els serveis de provisió obligatòria per tots els municipis. Tipus 2: Serveis a les persones (competències pròpies i delegades o algunes obligatòries per municipis més grans). Necessitat d’establir criteris de repartiment. Dos criteris bàsics: per localització o per població servida. Tipus 3: Serveis generals de difícil distribució (despeses de personal funcionari i laboral, arrendaments, transports, assegurances, despeses financeres, transferències corrents i de capital, amortitzacions de crèdits, ...) Competències pròpies i delegades (Serveis a les persones) Despeses analitzades Enllumenat públic Recollida de residus Clavegueram Pavimentació de vies Neteja viària Reparacions, manteniment, conservació Altres consums d’energia elèctrica Neteja dels edificis públics Despesa aigua edificis municipals Prevenció i extinció d'incendis Serveis obligatoris Serveis a la propietat
 12. 12. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS IMPOSTOS: IMPOST DE BENS IMMOBLES (IBI) * Oficines, sanitat, esportius, culturals i religiosos Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Import total (pes sobre el total, en %) Zona Nuclis 23,48% 1,10% 0,07% 0,58% 0,09% 1,01% 0,32% 26,65% Urbanitzacions 12,25% 0,07% 0,00% 0,09% 0,01% 2,35% 0,07% 14,83% Altres 16,16% 35,86% 0,00% 0,45% 2,10% 3,48% 0,46% 58,51% Total 51,90% 37,03% 0,07% 1,12% 2,20% 6,84% 0,85% 100,00% Import mitjà (Total=100) Zona Nuclis 85,0 100,1 Urbanitzacions 100,4 97,9 Altres 133,8 101,5 Total 100,0 100,0 Residencial Industrial Comercial Magatzem Estacionament Oci i hostaleria M (Obres, no edificat) Altres* IBI Residencial €/habitant Residencial €/habitatge Les fonts utilitzades han estat dades del padró de l’impost aportades per l’ajuntament i les informacions disponibles per a descàrrega del Cadastre, que han complementat les primeres (www.sedecatastro.gob.es/Accesos/SECAccDescargaDatos.aspx.)
 13. 13. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS IMPOSTOS: IMPOST DE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) Imports i nombre de rebuts de l’VTM Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Zona Nuclis 45,7% 102,02 46,6% 87,60 103,11 Urbanitzacions 16,6% 95,31 15,8% 67,34 65,70 Altres 37,7% 99,62 37,6% 161,32 122,37 Total 100,0% 100,00 100,0% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Nombre rebuts Import mitjà (total=100) IVTM Les fons utilitzades han estat les informacions disponibles al padró de l’impost que han permès una distribució de l’impost per zones del municipi amb majors limitacions, partint de les adreces genèriques identificades als padrons de l’IBI i la taxa de residus.
 14. 14. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS TAXES : TAXA DE RESIDUS Imports i nombre de rebuts de la taxa de residus Imports de la taxa de residus corresponents a habitatges Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Zona Recaptació Nombre Import mitjà Recaptació Nombre Import mitjà Nuclis 43,8% 42,0% 104,46 20,8% 33,6% 61,85 Urbanitzacions 24,5% 28,4% 86,30 0,4% 1,6% 22,74 Altres 31,7% 29,7% 106,79 78,9% 64,8% 121,69 Total 100,0% 100,0% 100,00 100,0% 100,0% 100,00 Rebuts domèstics Rebuts comercials Zona Nuclis 45,1% 29,9% 43,8% 82,42 97,00 Urbanitzacions 23,8% 32,0% 24,5% 104,06 101,51 Altres 31,1% 38,1% 31,7% 136,09 103,23 Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,00 100,00 Habitatges Altres Taxa Residus €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Les fons han estat el padró de la taxa aportat. Per tal de localitzar les contribucions per zones d’anàlisi, s’han utilitzats els camps d’adreça (parcial) indicades tant en aquest padró com en el de l’IBI, tenint en compte les localitzacions establertes per l’IBI.
 15. 15. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS TAXES: TAXA DE CLAVEGUERAM TAXES: TAXA ESCOLA BRESSOL PREUS PÚBLICS: PREUS PÚBLICS SERVEIS ESPORTIUS Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Zona Nuclis 49,5% 48,7% 101,65 0,0% 35,2% 66,22 77,94 Urbanitzacions 16,8% 18,2% 92,51 0,0% 12,0% 50,92 49,68 Altres 33,6% 33,1% 101,69 100,0% 52,8% 226,76 172,01 Total 100,0% 100,0% 100,00 100,0% 100,0% 100,00 100,00 Recaptació domèstic Domèstic (hab.) Taxa mitjana Recaptació altres Taxa clavegueram €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Zona Nuclis 47,10% 88,54 104,20 Urbanitzacions 27,80% 118,22 115,33 Altres 25,10% 107,80 81,77 Total 100,00% 100,00 100,00 Escola Bressol €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Zona Nuclis 48,48% 91,12 107,24 Urbanitzacions 23,14% 98,42 96,02 Altres 28,38% 121,89 92,46 Total 100,00% 100,00 100,00 Escola Bressol €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) S’ha distribuït per nuclis (i altres) en funció d’una estimació del consum d’aigua, ja que l’import de la taxa, es determina a partir del consum d’aigua de les finques subjectes a l’impost. La distribució s’ha realitzat mitjançant l’aproximació de la població en edat escolar (de 0 a 9 anys), considerant que la població en edat d’anar a l’escola bressol (de 0 a 2 anys) es distribueix de la mateixa manera i que el percentatge d’infants per nucli que hi va és el mateix en els diferents nuclis. Els preus públics dels serveis esportius s’han distribuït per zones en funció de la població total de cada zona, en concordança amb el criteri de distribució dels serveis esportius.
 16. 16. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS TRANSFERÈNCIES CORRENTS REBUDES D’ENS SUPERIORS Transferències corrents de l’Estat i la Generalitat (milers d’euros) Transferències corrents finalistes de la DIBA (milers d’euros) Altres transferències corrents de la DIBA (milers d’euros) Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Transferències Zona Corrents Nuclis (1) 48,5% 91,12 107,24 Urbanitzacions 23,1% 98,42 96,02 Altres (2) 28,4% 121,89 92,46 Total 100,0% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Nuclis 46,2% 86,79 102,14 Urbanitzacions 26,7% 113,68 110,90 Altres 27,1% 116,38 88,28 Total 100,0% 100,00 100,00 Zona €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Transfefències finalistes DIBA Zona Nuclis 48,5% 91,12 107,24 Urbanitzacions 23,1% 98,42 96,02 Altres 28,4% 121,89 92,46 Total 100,0% 100,00 100,00 Transferències corrents DIBA €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Les transferències corrents de l’Estat corresponen, en la seva majoria, a la participació del municipi en els tributs de l’Estat. Donat que el principal criteri d’atorgament d’aquests transferències és la població de dret (empadronada). Les transferències corrents de la Generalitat es divideixen gairebé al 50% entre les transferències del Fons de Cooperació Local (FCL) i altres transferències. El principal criteri d’atorgament del FCL és la població. Les transferències corrents s’han distribuït per zones en funció de la població empadronada. Respecte les transferències de la Diputació, s’ha diferenciat entre identificades com transferències assignades a programes específics (aquelles anomenades finalistes) i la resta. Les transferències finalistes s’han distribuït per zones en funció de criteris específics. Per aquelles conceptes pel que es disposa d’un concepte equivalent de despesa, s’ha aplicat el mateix criteri que l’aplicat per la despesa. La resta de transferències de la Diputació s’han distribuït aplicant un criteri uniforme de població per zones
 17. 17. Impostos i taxes 62% Transferències 38% Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS INGRESSOS: RESUM DE RESULTATS Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. INGRESSOS ANALITZATS 73% INGRESSOS TOTALS Distribució dels ingressos totals analitzats: IBI total Ingrès en % sobre el total Zona IBI IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 26,65 46,61 43,85 35,23 47,10 48,48 32,18 48,25 38,36 Urbanitzacions 14,83 15,84 24,47 11,97 27,80 23,14 16,58 23,50 19,24 Resta 58,51 37,56 31,68 52,79 25,10 28,38 51,24 28,25 42,39 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ingrès €/habitants (pes) Zona IBI IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 50,10 87,60 82,42 66,22 88,54 91,12 60,48 90,69 72,11 Urbanitzacions 63,08 67,34 104,06 50,92 118,22 98,42 70,50 99,92 81,82 Resta 251,34 161,32 136,09 226,76 107,80 121,89 220,12 121,35 182,10 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ingrès €/habitatge (pes) Zona IBI IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 400,34 103,11 97,00 77,94 104,20 107,24 71,18 106,74 84,87 Urbanitzacions 321,37 65,70 101,51 49,68 115,33 96,02 68,78 97,48 79,82 Resta 1000,55 122,37 103,23 172,01 81,77 92,46 166,97 92,05 138,14 Total 584,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 18. 18. Impostos i taxes 52% Transferències 48% Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: INGRESSOS INGRESSOS: RESUM DE RESULTATS Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. INGRESSOS ANALITZATS Tenint en compte l’IBI residencial Distribució dels ingressos totals analitzats: IBI residencial Ingrès en % sobre el total Zona IBI residencial IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 45,25 46,61 43,85 35,23 47,10 48,48 44,65 48,25 46,39 Urbanitzacions 23,61 15,84 24,47 11,97 27,80 23,14 22,04 23,50 22,74 Resta 31,15 37,56 31,68 52,79 25,10 28,38 33,31 28,25 30,87 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Ingrès €/habitants (pes) Zona IBI residencial IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 85,05 87,60 82,42 66,22 88,54 91,12 83,93 90,69 87,19 Urbanitzacions 100,38 67,34 104,06 50,92 118,22 98,42 93,74 99,92 96,72 Resta 133,79 161,32 136,09 226,76 107,80 121,89 143,06 121,35 132,59 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 207,44 Ingrès €/habitatge (pes) Zona IBI residencial IVTM Taxa residus Taxa clavegueram Taxa escola bressol Serveis esportius Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 100,10 103,11 97,00 77,94 104,20 107,24 98,78 106,74 102,62 Urbanitzacions 97,93 65,70 101,51 49,68 115,33 96,02 91,44 97,48 94,35 Resta 101,49 122,37 103,23 172,01 81,77 92,46 108,52 92,05 100,58 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 19. 19. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: ENLLUMENAT PÚBLIC Despesa en consum Font: elaboració pròpia a partir de les informacions aportades per l’Ajuntament del municipi Import de les factures d’energia elèctrica Potència instal·lada Despesa en enllumenat públic Despesa Enllumenat públic 52,11% Escoles i llars municipals 25,85% Depuradores 2,93% Edificis municipals 11,40% Zones esportives 7,71% Consum energia elèctrica 100,00% Zona Factures Nuclis 76,62% Urbanitzacions 8,45% Resta 14,94% Total 100,00% Zona kw Nuclis 40,1% Urbanitzacions 11,0% Altres 30,3% Total urbà 81,4% Polígons industrials 18,6% Total 100,0% Despesa Zona Total (€) Nuclis 43,62% 96,39 113,44 Urbanitzacions 8,45% 42,22 41,19 Altres 33,00% 166,62 126,39 Total urbà 85,06% 100,00 100,00 Polígons industrials 14,94% Total 100,00% €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100)
 20. 20. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: RECOLLIDA DE RESIDUS Despesa en recollida de residus per partides * Deixalleria, recollida selectiva, RSU-Transvasament i Compostatge Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa en recollida de residus Estimació costos brossa 100,00% Recollida escombraries 45,05% Deixalleria 6,81% Recollida selectiva 0,40% RSU-Transvasament 23,50% Compostatge 4,33% Total recollida 80,09% Altres 4,21% Recollida poda, abocador voluminosos, moviments contenidors 4,15% Adhesius PaP 0,06% Neteja viària 15,70% Servitransfer 13,69% Cont Pdès 2,02% Despesa Zona Altres* Residus Nuclis 37,41% 33,97% 35,91% 67,49 79,44 Urbanitzacions 37,65% 44,86% 40,80% 173,51 169,27 Altres 24,94% 21,17% 23,29% 100,04 75,88 Total urbà 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Recollida escombraries
 21. 21. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: CLAVEGUERAM Despesa clavegueram SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: PAVIMENTACIÓ VIES PÚBLIQUES Despesa pavimentació vies públiques Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa Zona Clavegueram Nuclis 48,4% 90,89 106,98 Urbanitzacions 25,8% 109,66 106,98 Altres 25,9% 111,06 84,24 Total urbà 100,0% 100,00 100,00 €/habitatge (total=100) €/habitant (total=100) Despesa Zona pavimentació Nuclis 44,7% 84,02 98,89 Urbanitzacions 39,0% 165,79 161,74 Altres 16,3% 70,06 53,15 Total urbà 100,0% 100,00 100,00 €/habitatge (total=100) €/habitant (total=100) La despesa de clavegueram s’ha estimat a partir de les dades obtingudes de la base de dades del Contracte administratiu del servei de manteniment de la xarxa de clavegueram. S’ha distribuït territorialment en funció del nombre de rebuts d’IBI de cada zona. La despesa en pavimentació s’ha estimat a partir de les dades obtingudes de la base de dades CONPREL. L’import total de la despesa s’ha obtingut a partir de la suma de les despeses de personal vinculades a la pavimentació, així com a les corresponents despeses de bens corrents i serveis, sense tenir en compte les inversions reals vinculades. L’import de la despesa s’ha distribuït territorialment segons les superfícies viàries obtingudes a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya.
 22. 22. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: NETEJA VIÀRIA Despesa neteja viària SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: REPARACIONS, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ Despesa de maneniment Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Zona Total Nuclis 33,33% 50,00% 35,27% 66,30 78,03 Urbanitzacions 16,67% 50,00% 20,55% 87,37 85,24 Altres 50,00% 0,00% 44,18% 189,78 143,96 Total urbà 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitatge (total=100) €/habitant (total=100 Neteja viària Buidat Contenidors Via Despesa Zona Pública manteniment Nuclis 91,30% 64,62% 73,08% 137,35 161,65 Urbanitzacions 0,87% 8,21% 5,88% 25,00 24,39 Altres 7,83% 27,18% 21,04% 90,40 68,57 Total urbà 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 Edificis €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) La despesa en neteja viària s’ha aproximat a partir de “L’estimació de costos brossa” proporcionada per l’Ajuntament. S’ha distribuït territorialment segons les rutes indicades al Plec de clàusules tècniques particulars per a la contractació del servei de manteniment de la neteja viària al municipi i les superfícies viàries obtingudes a partir del Mapa Urbanístic de Catalunya. L’import de les despeses en reparacions, manteniment i conservació s’ha obtingut del pressupost liquidat. En concret s’han utilitzat les partides d’Infraestructures i béns naturals, Edificis i altres construccions i maquinària, instal·lacions tècniques i utillatge (per edificis municipals i per instal·lacions, obres i manteniment). La seva distribució ha estat possible a partir de les dades obtingudes de l’aplicació de gestió d’incidències proporcionades per l’Ajuntament. Aquestes dades han estat distribuïdes segons on s’ha ocasionat la incidència i s’ha distribuït la despesa proporcionalment al lloc on s’ha produït la incidència.
 23. 23. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: PREVENCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS Despesa en prevenció i extinció d’incendis Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Extinció Zona incendis Nuclis 33,97% 29,83% 56,06 65,98 Urbanitzacions 44,86% 70,17% 298,41 291,12 Altres 21,17% 0,00% 0,00 0,00 Total urbà 100,00% 100,00% 100,00 100,00 Sòl urbà €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) La despesa derivada de les franges contra incendis s’ha obtingut a partir de les dades proporcionades per l’Ajuntament corresponents al cost de les franges dels darrers cinc anys, així com a la ubicació territorial d’aquestes.
 24. 24. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: RESUM Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa total en % Despesa en €/habitant Despesa en €/habitatge DESPESES ATRIBUÏBLES 30% DESPESA TOTAL Zona Enllumenat públic Recollida residus Clave- gueram Pavimentació via pública Neteja viària Mante- niment Prevenció incendis Total Nuclis 51,28 35,91 48,36 44,70 35,27 73,08 29,83 51,29 Urbanitzacions 9,93 40,80 25,79 38,99 20,55 5,88 70,17 26,32 Altres 38,79 23,29 25,85 16,31 44,18 21,04 0,00 22,39 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Enllumenat públic Recollida residus Clave- gueram Pavimentació via pública Neteja viària Mante- niment Prevenció incendis Total Nuclis 96,39 67,49 90,89 84,02 66,30 137,35 56,06 96,40 Urbanitzacions 42,22 173,51 109,66 165,79 87,37 25,00 298,41 111,95 Altres 166,62 100,04 111,06 70,06 189,78 90,40 0,00 96,16 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Enllumenat públic Recollida residus Clave- gueram Pavimentació via pública Neteja viària Mante- niment Prevenció incendis Total Nuclis 113,44 79,44 106,98 98,89 78,03 161,65 65,98 113,46 Urbanitzacions 41,19 169,27 106,98 161,74 85,24 24,39 291,12 109,21 Altres 126,39 75,88 84,24 53,15 143,96 68,57 0,00 72,94 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
 25. 25. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LES PERSONES: CONSUM ELÈCTRIC EN EDIFICIS MUNICIPALS Despesa en consum elèctric d’edificis municipals en funció de la localització SERVEIS A LES PERSONES: CONSUM ELÈCTRIC EN EDIFICIS MUNICIPALS Despesa en consum elèctric d’edificis municipals en funció de l’ús Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Edificis Despesa Zona municipals Total (€) Nuclis 90,65% 0,00% 53,11% 62,89% 72,45% 136,17 160,26 Urbanitzacions 0,00% 0,00% 17,50% 4,40% 3,87% 16,44 16,04 Altres 9,35% 100,00% 29,38% 32,70% 23,69% 101,74 77,18 Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Escoles Depura- dora Zones esportives Edificis Despesa Zona municipals Total (€) Nuclis 52,51% 52,55% 54,14% 54,25% 53,19% 99,97 117,66 Urbanitzacions 27,80% 23,14% 17,84% 18,24% 23,65% 100,58 98,12 Altres 19,69% 24,30% 28,02% 27,51% 23,16% 99,49 75,47 Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Escoles Depura- dora Zones esportives
 26. 26. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LES PERSONES: SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS PÚBLICS Despesa en neteja d’edificis públics en funció de la localització SERVEIS A LES PERSONES: CONSUM ELÈCTRIC EN EDIFICIS MUNICIPALS Despesa en neteja d’edificis públics en funció de l’ús *Edificis municipals, CAP i zones esportives Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa Zona Escoles Resta* neteja Nuclis 52,51% 52,55% 52,54% 98,76 116,24 Urbanitzacions 27,80% 23,14% 24,18% 102,84 100,33 Altres 19,69% 24,30% 23,27% 99,96 75,83 Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Edificis Zones Despesa Zona Escoles municipals CAP esportives neteja Nuclis 100,00% 87,50% 100,00% 78,79% 89,29% 167,82 197,51 Urbanitzacions 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 0,00 Resta 0,00% 12,50% 0,00% 21,21% 10,71% 46,02 34,91 Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100)
 27. 27. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LES PERSONES: CÀNON DE L’AIGUA Distribució del cànon de l’aigua en funció de la localització SERVEIS A LES PERSONES: CÀNON DE L’AIGUA Distribució del cànon de l’aigua en funció de l’ús Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa Zona Total (€) Nuclis 100,00% 187,96 221,22 Urbanitzacions 0,00% 0,00 0,00 Resta 0,00% 0,00 0,00 Total 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100) Despesa Zona Total (€) Nuclis 52,55% 98,78 116,26 Urbanitzacions 23,14% 98,42 96,02 Resta 24,30% 104,38 79,18 Total 100,00% 100,00 100,00 €/habitant (total=100) €/habitatge (total=100)
 28. 28. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: DESPESES SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: RESUM Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. Despesa total en % Despesa en €/habitant Despesa en €/habitatge DESPESES VINCULADES A LES PERSONES 5% DESPESA TOTAL EN FUNCIÓ DE LA LOCALITZACIÓ EN FUNCIÓ DE L’ÚS Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 72,45 89,29 100,00 83,50 Urbanitzacions 3,87 0,00 0,00 1,46 Resta 23,69 10,71 0,00 15,03 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 136,17 167,82 187,96 156,95 Urbanitzacions 16,44 0,00 0,00 6,22 Resta 101,74 46,02 0,00 64,57 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 160,26 197,51 221,22 184,73 Urbanitzacions 16,04 0,00 0,00 6,07 Resta 77,18 34,91 0,00 48,98 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 53,19 52,54 52,55 52,79 Urbanitzacions 23,65 24,18 23,14 23,93 Resta 23,16 23,27 24,30 23,29 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 99,97 98,76 98,78 99,22 Urbanitzacions 100,58 102,84 98,42 101,74 Resta 99,49 99,96 104,38 100,03 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Consum elèctric Neteja edificis Cànon aigua Total Nuclis 117,66 116,24 116,26 116,77 Urbanitzacions 98,12 100,33 96,02 99,26 Resta 75,47 75,83 79,18 75,88 Total 100,00 100,00 100,00 100,00
 29. 29. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. Cas d’estudi: RESUM DE RESULTATS SERVEIS A LA PROPIETAT DISTRIBUÏBLES: RESUM Font: Elaboració pròpia a partir de diverses fonts de l’Ajuntament. INGRESSOS DESPESES (en % sobre el total) Zona Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 32,18 48,25 38,36 Urbanitzacions 16,58 23,50 19,24 Resta 51,24 28,25 42,39 Total 100,00 100,00 100,00 Zona Despeses Distribuibles D. segons localització Serveis generals Total despeses Nuclis 51,29 83,50 45,20 48,79 Urbanitzacions 26,32 1,46 24,10 23,73 Resta 22,39 15,03 30,69 27,48 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Despeses Distribuibles D. en funció de l'ús Serveis generals Total despeses Nuclis 51,29 52,79 53,20 52,61 Urbanitzacions 26,32 23,93 23,51 24,38 Resta 22,39 23,29 23,28 23,01 Total 100,00 100,00 100,00 100,00 Zona Total impostos i taxes Total transferències Total Nuclis 44,65 48,25 46,39 Urbanitzacions 22,04 23,50 22,74 Resta 33,31 28,25 30,87 Total 100,00 100,00 100,00 Conté IBI total Conté IBI residencial
 30. 30. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic 6. REFLEXIONS FINALS • La territorialització dels ingressos i despeses d’un municipi és un tema d’alta COMPLEXITAT. • Cal tenir en compte les interrelacions dins del municipi (escola, CAP, serveis bàsics, ...) • És necessari analitzar el balanç, hi ha equilibri? • Existeixen limitacions derivades de la normativa vigent davant la manca de flexibilitat dels impostos i taxes, que tot i que si es poden associar al nivell de renda, hi ha dificultat davant el tema territorial
 31. 31. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic Annex. Competències municipals respecte els serveis públics Serveis competències pròpies (article 25 de la LRBRL) • Planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. • Protecció i gestió del Patrimoni històric. • Promoció i gestió de l'habitatge de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació. • Gestió de parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica a les zones urbanes. • Infraestructura viària i altres equipaments de la seva titularitat. • Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social. • Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis. • Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. • Transport col·lectiu urbà. • Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local. • Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant. • Protecció de la salubritat pública. • Cementiris i activitats funeràries. • Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure. • Promoció de la cultura i equipaments culturals. • Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. • La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial. • Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions. • Actuacions en la promoció de la igualtat entre homes i dones així com contra la violència de gènere
 32. 32. Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic Annex. Competències municipals respecte els serveis públics Serveis de competències delegades per l’estat i la comunicat autònoma (article 7 de la LRBRL) • Vigilància i control de la contaminació ambiental. • Protecció del medi natural. • Prestació dels serveis socials, promoció de la igualtat d'oportunitats i la prevenció de la violència contra la dona. • Conservació o manteniment de centres sanitaris assistencials de titularitat de la Comunitat Autònoma. • Creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil. • Realització d'activitats complementàries en els centres docents. • Gestió d'instal·lacions culturals de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, amb estricta subjecció a l'abast i condicions que deriven de l'article 149.1.28a de la Constitució Espanyola. • Gestió de les instal·lacions esportives de titularitat de la Comunitat Autònoma o de l'Estat, incloent les situades en els centres docents quan es facin servir fora de l'horari lectiu. • Inspecció i sanció d'establiments i activitats comercials. • Promoció i gestió turística. • Comunicació, autorització, inspecció i sanció dels espectacles públics. • Liquidació i recaptació de tributs propis de la Comunitat Autònoma o de l'Estat. • Inscripció d'associacions, empreses o entitats en els registres administratius de la Comunitat Autònoma o de l'Administració de l'Estat. • Gestió d'oficines unificades d'informació i tramitació administrativa. • Cooperació amb l'Administració educativa a través dels centres associats de la Universitat Nacional d'Educació a Distància

×