O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Confira estes a seguir

1 de 11
1 de 11

L’enllumenat públic a les urbanitzacions

Baixar para ler offline

Manuel García Gil, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya

Manuel García Gil, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Generalitat de Catalunya

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

L’enllumenat públic a les urbanitzacions

 1. 1. L’enllumenat públic a les urbanitzacions 31 de març de 2022 Manuel García Gil Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
 2. 2. 1. Contexte i necessitat. 2. Repercussions i eficiència comparativa del servei. 3. Marc legislatiu en eficiència energètica i contaminació lumínica. 4. L’aliat tecnològic com a font de solucions. L’enllumenat públic a les urbanitzacions Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya CIUDAD COMPACTA CIUDAD DISPERSA
 3. 3. Funció del servei (essencial) al teixit urbà. 1. Contexte i necessitat Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya CIUDAD COMPACTA CIUDAD DISPERSA
 4. 4. 2. Repercussions i eficàcia del servei lumínic Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya FONTS: (1) IDAE (2017): Inventario, consumo de energía y potencial de ahorro del alumbrado exterior municipal en España. Enllaç (2) Generalitat de Catalunya(2013).Estudi per valorar l’impacte a Catalunya del reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. Enllaç (3) Diputació de Barcelona (2021). Cercle de comparació intermunicipal d'estalvi i eficiència energètica en l'enllumenat públic. Enllaç Consum energètic (GEH) anual • ESP (2017): 5,3 TWh • CAT (2013): 0,7 TWh • DIBA(2021):16 kgCO2eq/hab Contaminació lumínica • CAT:Emissió al cel 4 G·lm • DIBA: 11 % llum contaminant. • Erosió i pèrdua de l’ecosistema nocturn. Despesa municipal (anual) • ESP >1.000 M € (energia) • CAT ± 128 M € (energia) • DIBA : • 7,4 €/hab (energia) • 6,0 €/hab (mant) Segons el Cercle de comparació intermunicial d’estalvi i eficiència energètica de l’enllumenat públic : - L’enllumenat públic suposa 0,5-4,5 % despesa corrent municipal. - La seva despesa elèctrica suposa el 42% respecte el total elèctric de l’ajuntament. i les urbanitzacions?
 5. 5. 2. Repercussions i eficàcia del servei lumínic Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya FONTS: (2)Generalitat de Catalunya(2013).Estudi per valorar l’impacte a Catalunya del reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001. Enllaç (4) Institut d’Estudis Territorials- Universitat Politècnica de Catalunya (2012). Document intern : “La relació entre el teixit urbanístic i l’eficiència de l’enllumenat públic: una anàlisi dels municipis catalans” Punts de llum Hectàrees Punts de llum per hectàrea Urbà residencial 30.775 2.567,80 11,98 R1 Nucli antic 3.982 188,05 21,18 R2 Urbà tradicional 7.154 310,82 23,02 R3 Ordenació tancada 4.689 246,16 19,05 R4 Ordenació oberta 6.131 306,08 20,03 R5 Cases agrupades 1.221 95,35 12,81 R6 Cases aïllades 7.598 1.421,33 5,35 Punts de llum per hectàrea Tipus de sòl 0 5 10 15 20 25 Document de treball: “La relació entre el teixit urbanístic i l’eficiència de l’enllumenat públic: una anàlisi dels municipis catalans” (IET-UPC 2012).
 6. 6. 3. Marc legislatiu en Ef. Energètica i Cont. Lumínica Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya ESTATAL: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07 (REEIAE) CATALÀ: Decret 190/2015: desplegament Llei 6/2001 ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn Nivells màxims de servei Limitar llum en direccions innecessàries Evitar radiacions nocives Augmentar l’eficiència energètica Gestió de servei en el temps NO CONDICIONA EL NÚMERO D’INSTAL·LACIONS SI NO LES SEVES CARACTERÍSTIQUES
 7. 7. 3. Marc legislatiu en Ef. Energètica i Cont. Lumínica Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya ESTATAL: Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre:  NIVELLS MÀXIMS i UNIFORMITAT CATALÀ: Decret 190/2015, DE 25 d’agost  Consideracions específiques (art. 12.2.c): c) El disseny de l’enllumenat de vials amb baixa utilització durant llargs períodes de l’any (com per exemple urbanitzacions, zones de segona residència, etc.) s’ha de projectar amb les classes d’enllumenat de més baixa il·luminació de les disponibles en la normativa d’eficiència energètica, excepte que es justifiqui que cal una classe d’enllumenat d’il·luminació superior per garantir la seguretat ciutadana, per la complexitat d’ús o per la interferència d’objectes en la via pública.
 8. 8. 3. Marc legislatiu en Ef. Energètica i Cont. Lumínica Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya Nivells lumínics màxims a urbanitzacions segons REEIAE: Condicions: - Velocitat màxima 50 km/h o 30 km/h. - Densitat de circulació reduïda. - Trànsit mixt. - Condicions de qualitat de l’enllumenat  Només la uniformitat. i els mínims i els altres paràmetres de qualitat?  Normativa UNE-EN o CIE Velocitat màxima Classe enllumenat Emed (màx) Uo mínima 50 km/h ME4b 13,5 lx 0,4 ME5 9 lx 0,4 M6 5,4 lx 0,4 30 km/h S3 9 lx 1,5 lx S4 6 lx 1 lx
 9. 9. 4. L’aliat tecnològic com a font de solucions Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya 1. LED com a millora en l’eficiència de les instal·lacions i la qualitat de la il·luminació • Millora en el factor d’utilització. • Increment en les uniformitats i reducció de l’enlluernament. • Consideracions de nivells lumínics verticals per millorar la “Uniformitat 3D” • Il·luminacions càlides com les més agradables.
 10. 10. 4. L’aliat tecnològic com a font de solucions Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 31 de març de 2022 Manuel Garcia Gil – Generalitat de Catalunya 2. Sistemes intel·ligents de mesura, detecció i actuació (telegestió) • Adequació de nivells mínims a demanda i/o detecció. • Mesura i control a distància. • Millora en els sistemes de manteniment correctiu i preventiu.  ELEVADÍSSIM POTENCIAL D’ESTALVI PEL BAIX ÚS DE L’ESPAI PÚBLIC
 11. 11. GRÀCIES PER LA SEVA ATENCIÓ Manuel García Gil Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural spcall.tes@gencat.cat Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”

×